Din sundhed - din sikkerhed

Din sundhed
- din sikkerhed
Sundhedsstyring 2013
Pas på dig selv!
Smitte
Allergi / resistens
Omgang med dyrene
Arbejdsmiljø
Hormonforstyrrende stoffer
SMITTE
MRSA
Stafylokok bakterie
- ikke følsom for behandling med de almindelige stafylokok-penicilliner
Findes hos mennesker, kæledyr, hobbydyr og produktionsdyr
Hos svin ”hedder den” MRSA 398
Udbredelse af MRSA
• Størst risiko for at få MRSA er ved rejse til - og blive indlagt på
hospitalet i udlandet
• I 2012 var ca. 13 % af MRSA fund hos danskere MRSA 398
• MRSA er ikke et problem for raske mennesker
• MRSA kan være et problem hvis
du skal behandles på sygehuset
• Forkert antibiotika behandling
kan medføre alvorlig sygdom og
evt. død
MRSA 398
Kun i svinebesætninger
Findes i støv
= stalden, inventar og dyr
Du kan ikke undgå at få MRSA 398
på dig i en positiv besætning
Du kan ikke mærke, at du bærer
MRSA 398
De fleste vil være fri for MRSA 398
efter en uges ferie
Kan behandles med passende
antibiotikum
MRSA 398
Kan overleve i måneder på overflader
– Håndtag, tastaturer, møbler
Spredning af MRSA 398
Spredning
– Dyr til dyr
– Dyr til menneske
– Menneske til dyr ??
– Menneske til menneske
– Kun i meget ringe omfang
– Mindre end andre MRSA-typer
– Primært nærmeste familie
Sundhedsstyrelsens information
om MRSA 398
• Når man dagligt arbejder i en svinestald, hvor grisene har
MRSA 398, er risikoen for at blive smittet stor
• Der er en vis risiko for, at du smitter andre i din husstand
• Der er ubetydelig risiko for at smitte uden for husstanden.
Man kan derfor have gæster, besøge andre, dyrke sport eller
lignende
Staldmedarbejder: Stor risiko
Familie: Lille risiko
Humane tilfælde af MRSA 398 i DK
1800
1600
1400
1200
1000
non-398
CC398
800
600
400
200
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ref.: Statens Seruminstitut
Svineproducentens ansvar,
hvis MRSA 398 positiv
Skal informere ved salg (Købeloven)
• Avl og opformering: Supplerende sundhedsdeklaration
• Slagteri: Ingen oplysningspligt
Svineproducenten skal informere sit personale!
MRSA i svinebesætninger
på vsp.lf.dk
Hvad er mine rettigheder?
• Du har ret til normal behandling ved både
læge eller hospital
• Du har ret til normal social omgang med andre
mennesker!
DER ER INGEN
GRUND TIL PANIK!!
Hos lægen - gælder alle der
arbejder med svin
Hvis du får en infektion eller skal opereres
• Oplys til din læge at du dagligt arbejder med levende svin
• Det samme gælder for medlemmer af din husstand
Undgå at tage MRSA med hjem!
Forrummet
Vask hænder
Sprit med
glycerol
Hæng ikke arbejdstøj
og dit eget tøj sammen
Papirhåndklæder
Rør ikke håndklædet
Undgå at tage MRSA med hjem!
Forrummet
• Privat rent tøj på indgangsside af håndvask
• Arbejdstøj på staldside af håndvask
Privat tøj ved udgang
Staldtøj på staldside
Den bedste vej når du skal hjem!
Smid staldtøjet
Gå i bad
Tag dit rene tøj på
Gå glad hjem
Når du skal hjem! Næstbedst
Vask grundigt
hænder med sæbe
Hæng staldtøjet op
Gå glad hjem
Tag dit rene tøj på
Tør helt tørre i
papir håndklæder
Sprit med glycerol
Håndvask er ikke nok!
Før og efter håndvask
Før og efter hånddesinfektion
Andre zoonoser
Salmonella
Rødsyge (knuderosen)
Streptokok suis
Influenza
Beskyt dig selv
• Brug handsker ved obduktion
• Undlad at røre ved knuderosen
• Brug handsker, hvis du har sår på hænderne
• Undlad mund til mund for at puste liv i pattegrise
ALLERGI / RESISTENS
Håndtering af medicin
• Forkert omgang med medicin kan begrænse dine egne
behandlingsmuligheder!
• Berøring med medicin kan give dig
– Allergi
– Resistens overfor visse antibiotikabehandlinger
Resistens i hudsår
Penicillin allergi
Undgå berøring med medicin!
• Brug handsker
• Forebyg - vær forsigtig, når du trækker medicin op i kanyle
• Får du medicin på huden - vask dine hænder
Undgå berøring med medicin!
• Brug IKKE hænderne til at opblande
medicin
• Brug et hensigtsmæssigt redskab eks.
en skovl
• Brug handsker!
• Vask hænder efter anvendelse af
ethvert lægemiddel
• Brug åndedrætsværn ved anvendelse
af pulver
• Undgå at støve unødigt med medicin i
pulverform
Undgå resistens - stil krav til din
dyrlæge
Slet ikke
Helst ikke
Cephalosporiner
Ampicillin/amoxicillin
Florfenicol
Neomycin
Baytril, Marbocyl
Norobrittin, Amoxinsol, Betamox,
Clamoxyl, Clamoxyl prolongatum,
Curamox, Curamox prolongatum,
Lamox, Noromox prolongatum,
Octacillin, Paracillin, Stabox
Florkem, Nuflor, Selectan
Colinovina
Penicillin
Colistin
Ethacilin, Noropen, Noropen
prolongatum, Solong, Norostrep,
Penicillinprokain, Penovet,
Streptipenprokain, Streptocillin, Sulfastreptocillin
Colivet, Dumocol, Coliplus
Fluoroquinoloner
Excenel, Cobactan
Gentamicin/
apramycin
Gentocin, Apralan
Tylosin/ lincomycin
Tylan, Tylmasin, Tylosin
Tetracyklin
Soludox, Ladoxyn, Doxycyclin,
Doxylin, Fluidox, Hydrodoxx, Karidox,
Piggidox, Premedox, Presoldox,
Aureosup, Aurovet, Chloromed,
Alamycin, Engemycin, Terramycin,
Aquacyclin, Veticyclin, Terralon,
Tetroxy
Middel
Tylathromycin/
tilmicosin/ tildipirosin
Draxxin, Pulmotil, Tilmic, Tilmovet,
Zuprevo
Sulfonamid/
trimethoprim
Norodine, Tribrissen, Trimazin Forte,
Borgal, Duoprim, Suprim
Helst
Tiamulin/
valnemulin
Denagard, Tiamulin, Tiamvet,
Vetmulin, Econor
Resistens
A
Ufarlig, men resistent bakterie
Kromosom
Resistensgen
Proteinbro
B
B er nu blevet resistent og kan ikke
Farlig, men ikke-resistent bakterie
bekæmpes med almindelig antibiotika
Resistensen
overføres mellem
bakterierne
ARBEJDSMILJØ
Hormonforstyrrende stoffer
OBS!
Hormonprodukter og lignende (Prostaglandin, Oxytocin, Improvac)
virker også på mennesker, og kan være skadelige ved både
hudkontakt og injektion!
Før Improvac
Efter Improvac
Ubeskyttet kanyle
Selvinjektioner
• Læs indlægsseddel!
• Kan kræve hurtig behandling - afhængig af stof
(specielt olieholdige vacciner og lægemidler)
• Hånd i sæbevand
• Lægehjælp
Særlige forsigtighedsregler for personer,
som indgiver lægemidlet til dyr
Indlægsseddel til brugeren
• Dette produkt indeholder mineralolie. Uforsætlig
injektion/selvinjektion kan medføre alvorlige smerter og hævelser,
navnlig ved injektion i led eller fingre. I sjældne tilfælde kan det
medføre tab af den pågældende finger, hvis den ikke behandles
omgående.
• Hvis du ved et uheld injiceres med dette produkt, skal du søge
omgående lægehjælp, også selvom det kun drejer sig om en
meget lille mængde. Tag indlægssedlen med dig.
• Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen,
skal du søge lægehjælp igen.
Særlige forsigtighedsregler for personer,
som indgiver lægemidlet til dyr
Indlægsseddel til lægen
• Dette produkt indeholder mineralolie. Selv hvis der er tale om små
injicerede mængder, kan uforsætlig injektion af produktet medføre
kraftige hævelser, der eksempelvis kan resultere i iskæmisk
nekrose og endog tab af en finger. Der kræves ØJEBLIKKELIG
kirurgisk behandling, og der kan opstå behov for tidlig incision og
irrigation af det injicerede område, navnlig når det drejer sig om
fingerbløddele eller -sener.
Brug handsker
• Infektion forårsaget af samme bakterie, som giver Gaspustere
• Brug handsker ved obduktion
Boltpistol og afblødningskniv
• Forlang at kniven er skarp - sløve knive er langt mere farlige
• Grisen skal være ordentligt fikseret - f.eks. med en trynebrems
• Boltpistol = bedøvelse! Aflivning sker ved overskæring af
halspulsåre
o Vent til dyret ligger stille!
o Gøres lettest lige foran brystbenet
Boltpistol og afblødningskniv
• Boltpistol skal efterses og smøres jævnligt - hvem har ansvaret?
• Orner og gamle søer bør aflives af dyrlægen eller skydes af en
jæger - udendørs!
Brug åndedrætsværn
Arbejde
Total mængde støv mg/m3
Manuel fodring med tørfoder
20-25
Feje gulvet
20-25
Støvsuge gulvet
3-7
Feje skidt ned fra væggene
25-30
Strø halm
6-14
Snitte halm
5-67
Veje slagtesvin
5-8
Symptomer hos landmænd
Højtryksrenser
Det kan gå galt
Gasser
Vær ikke alene i stalden, når der lukkes gylle ud! Luk ud når
du er færdig med arbejde i stalden
o Svovlbrinte kan være dødelig i høje koncentrationer på få minutter!
o Bevidstheden mistes efter ca. 30 sekunder
Arbejdsstillinger
Mange og tunge løft er farlige for ryggen
Hofter og knæ slides af gentagne bevægelser - eksempelvis i farestald
For mange landmænd står i kø til nye hofter!
Omgang med dyr
Er din stivkrampevaccination OK?