Multiresistent bakterie VRE

Marts 2015
Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Multiresistent bakterie VRE
(Vancomycin Resistent Enterokok)
Patient- og pårørendeinformation
Hvad er VRE?
Enterokokker er bakterier, der er en del
af den normale tarmflora hos både mennesker og dyr. Bakterierne forårsager stort
set aldrig sygdom hos raske mennesker,
men kan give alvorlige infektioner hos syge
mennesker.
Du har fået påvist en multiresistent bakterie, som er modstandsdygtig (resistent)
overfor behandling med almindelig antibiotika.
Bakterien kan give infektion eller man kan
være rask bærer og ikke mærke noget til
bakterien. Da bakterien er resistent overfor
de fleste antibiotika, er det vigtigt at undgå
smittespredning til andre patienter.
Forholdsregler på hospitalet
Gode råd om håndhygiejne:
Med rene hænder undgår du at smitte
andre og blive smittet. Smitte sker oftest
med hænderne og derfor er det vigtigt at
du vasker eller spritter hænderne:
Hygiejneorganisationen
•Når du ankommer til Hospitalet og når du
kommer til afdelingen
•Når du forlader sengestuen
•Efter toiletbesøg *
•Før du spiser
•Efter hoste, nys og brug af lommetørklæde
•Efter berøring af sår, forbinding,
urinkolbe, ble, kateter, dræn og lignende.
Håndsprit kan erstatte håndvask.
*Dog anbefales det både at vaske og spritte
hænder efter toiletbesøg.
Under indlæggelse:
Under din indlæggelse vil du blive afskærmet (isoleret) fra de øvrige patienter i
afdelingen.
Personalet vil benytte overtrækskittel, handsker og evt. maske ved pleje og
behandling.
Under indlæggelse og i øvrigt ophold på
hospitalet bedes du og dine pårørende
følge ovenstående gode råd om hygiejne.
Du må gerne få besøg på hospitalet:
For at undgå smittespredning skal besøgende være opmærksom på følgende:
•Besøgende skal blive på sengestuen under
besøget og må ikke færdes rundt i
afdelingen.
•Benyt patientkald, hvis der ønskes kontakt
til personalet under besøget.
•Vask og sprit hænderne grundigt inden
sengestuen forlades.
•Besøgende skal forlade hospitalet, når
besøget er slut.
Marts 2015
Besøg ambulant og i dagafsnit:
Hvordan behandles VRE?
•Ved besøg ambulant og i dagafsnit vil du
blive afskærmet (isoleret) fra de øvrige
patienter.
•I nogle tilfælde vil pleje og behandling
foregå på enestue og i andre tilfælde
sammen med andre patienter, men
afskærmet.
•Personalet vil anvende plastforklæde/over
trækskittel og handsker ved pleje og
behandling.
•Du må ikke selv tage mad- og drikkevarer,
så personalet vil hjælpe dig.
•Du bedes spritte dine hænder ved ankomsten til ambulatoriet/dagafsnittet.
Har du fået konstateret VRE bakterier, vil
behandling afhænge af, om du har symptomer på infektion. Hvis du har symptomer, tager afdelingens læger stilling til din
behandling.
Hvis du ikke har symptomer, er det ikke
nødvendigt at behandle dig med antibiotika.
Blodprøver:
•Hvis du skal have taget blodprøver er det
vigtigt, at du spritter hænder ved ankomst
til laboratoriet.
•Hvis du skal aflevere blodprøver i
laboratoriet er det vigtigt at du spritter
hænder, inden du går ned og afleverer
prøver.
Forsvinder VRE bakterien?
Det vides ikke med sikkerhed. Hos en del
personer forsvinder bakterien formentlig
med tiden, mens andre fortsat kan have
VRE bakterien i tarmen eller fx omkring
et blærekateter, hvor den kan leve uden at
genere.
Du bør derfor i tilfælde af sygdom oplyse,
at du har eller har haft VRE bakterier.
Du er velkommen til at kontakte personalet
i afdelingen ang. tvivlspørgsmål.
Medbring gerne dette brev
Forholdsregler i eget hjem
Vi anbefaler at du følger de ovennævnte
gode råd om håndhygiejne. Håndvask kan
erstatte håndsprit.
Udskrivelse til genoptræning, plejehjem - eller hvis du skal modtage hjemmepleje
Hygiejneorganisationen
Hvis du udskrives til genoptræning, plejehjem eller skal modtage hjemmepleje gælder særlige forholdsregler for det personale,
som skal hjælpe dig med personlig pleje
eller træning.
Der gælder ingen særlige forholdsregler for
dig, udover de gode råd om håndhygiejne,
som du bør følge.
Ved genindlæggelse eller ambulant
besøg på hospitalet
Ved genindlæggelse eller ambulant besøg
på hospitalet er det vigtigt at du oplyser om
fund af multiresistent bakterie.
2