bæredygtig isolering her.

Dato: 09-11-2015
Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, AI a/s
Bæredygtig isolering
Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et
bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets krav til bygningers isolering
er skærpet over de sidste 10 år, er interessen for mere effektiv isolering også steget. Hvis
man kan isolere sit hus med 140 mm isolering og opnå samme isoleringseffekt som med 250
mm traditionel isolering, bør det som minimum tages med i overvejelserne. Men hvordan
performer de forskellige isoleringsprodukter på markedet bæredygtighedsmæssigt?
Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal
tages i ed, nemlig:
- økonomi
- miljø
- social/funktionalitet
I forbindelse med isolering anvendt i gulv,
vægge og tag, er det dog primært de
økonomiske og miljømæssige parametre,
der kommer i spil. I det efterfølgende vil
forskellige isoleringsmaterialer blive
sammenlignet i forhold til deres CO2fodaftryk, energiforbrug i forbindelse med produktion og bortskaffelse samt pris. Det er klart,
at isoleringens afgasning til lokalmiljøet skal medtages i betragtningen om bæredygtighed,
hvis isoleringen ikke indgår i en tætsluttende konstruktion.
Isoleringstyper
Som udgangspunkt kan bygningsisolering inddeles i 4 hovedkategorier:
- opskummede celleprodukter (PUR og PIR)
- Isolering baseret på expanderet og extruderet polystyren (EPS og XPS)
- Mineraluld (stenuld og glasuld)
- Isolering baseret på naturlige organiske fibre (papiruld, træuld, etc.)
PUR og PIR isolering er relativt nye spillere i den danske byggebranche.
De er kendetegnet ved meget høj isoleringsevne (lambdaklasse 20 -24)
samt muligheden for at påføre skummet in situ. PIR skum har en høj
brandmodstandsevne, PUR noget lavere. Både PIR og PUR har høj
trykstyrke.
EPS og XPS kendetegnes ved deres trykstyrke og fugttolerance. De har
derimod lav brandmodstandsevne. Specielt i konstruktioner mod jord er
EPS og XPS egnet.
1/6
AI a/s
Refshalevej 147
DK-1432 København K
T +45 32 68 08 00
CVR 5868 4910
www.ai.dk
Dato: 09-11-2015
Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, AI a/s
Mineraluld er det man vil kalde klassisk isolering. Den er fleksibel, har høj
brandmodstandsevne og er let.
Papiruld og træuld er, hvad man kan kalde nicheprodukter. Typisk har de
været hæmmet af dårlig brandmodstandsevne, det er dog ved at ændre
sig. De deler ellers egenskaber med mineraluld. Kategorien omfatter
også isoleringstyper som fåreuld, hørfibre og hamp. Fåreuld har noget
bedre brandmodstandsevne (B-s1, d0) end træuld (D-s2,d0) og har
desuden en luftrensende effekt i indeklimaet. En anden karakteristisk egenskab ved
isoleringsmaterialer baseret på naturlige organiske fibre er, at de er gode til at optage og
afgive fugt fra luften, og de egner sig derfor godt til diffusionsåbne konstruktioner.
De produkter, der er medtaget i denne sammenligning, er alle kommercielt tilgængelige på
det danske marked og kan foreskrives i forbindelse med udbud. Dog skal nævnes, at fåreuld
pt. skal bestilles i Østrig.
Bæredygtighedsparametre
I det efterfølgende er de forskellige isoleringsprodukter sammenlignet på tre forskellige
parametre: Udledning af CO2, energiforbrug og pris. Informationer om CO2-udledning og
energiforbrug er taget fra produktspecifikke Environmental Productdeclarations (EPD´er)
verificeret af 3. part jf. ISO 14025 og/eller EN 15804. Priser er fra vejledende prislister.
Alle tal er korrigeret for isoleringsmaterialernes forskellige isoleringsværdier, hvilket betyder,
at tallene er baseret på en konstruktion, hvor isoleringsmaterialets samlede U-værdi udgør
0,1 W/m²K.
Første parameter er udledning af CO2 i forbindelse med henholdsvis produktion og End of
Life. End of Life beskriver produkters bortskaffelse i form af transport, adskillelse,
forbrænding etc. Tallene er opgivet i kg pr. m² isolering med en U-værdi på 0,1 W/m²K (m²/U
0,1).
2/6
AI a/s
Refshalevej 147
DK-1432 København K
T +45 32 68 08 00
CVR 5868 4910
www.ai.dk
Dato: 09-11-2015
Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, AI a/s
Som det ses af grafen er, der stor forskel på de enkelte produkters CO2-udledning. Størst
udledning ses ved trykfast mineraluld, her i form af Rockwool terrænbatt, der har en samlet
udledning af CO2 på 57 kg pr. m²/U 0,1 og mindst udledning ved træuldsisolering, hvor
udledningen er negativ, i alt - 5,7 kg pr. m²/U 0,1.
At udledningen kan være negativ skyldes træs evne til at binde CO2 i vedmassen, dvs. at
materialet samlet set optager og indkapsler mere CO2, end det frigiver. Det er også værd at
bemærke forskellen mellem PUR og PIR, på henholdsvis 49,4 kg pr. m²/U 0,1 og 21 kg pr.
m²/U 0,1. Der udledes altså mere end dobbelt så meget CO2 gennem produktion og
bortskaffelse af en m²/U 0,1 PUR end en m²/U 0,1 PIR. Det skyldes, at det er to forskellige
kemiske sammensætninger (PUR/Polyurethan, PIR/Polyisocyanurat) og dermed to vidt
forskellige produktionsmetoder, hvor den drivgas, der anvendes til opskumningen for PUR´s
vedkommende, frigiver højere mængder af CO2.
3/6
AI a/s
Refshalevej 147
DK-1432 København K
T +45 32 68 08 00
CVR 5868 4910
www.ai.dk
Dato: 09-11-2015
Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, AI a/s
Vender vi blikket mod næste parameter, nemlig energiforbrug, er det inddelt i forbrug af ikke
vedvarende energi, som er energi, der typisk stammer fra fossile brændstoffer, og
vedvarende energi.
Overordnet set kan man konstatere, at mønstret er det samme som i forbindelse med
udledning af co². Trykfast mineraluld forbruger mest energi med 727 MJ per m²/U 0,1 og
glasuld mindst med 117 MJ per m²/U 0,1. Træuld falder lidt uden for mønstret, da det næsten
udelukkende bruger vedvarende energi. Ellers er mønstret det samme. PUR/PIR og EPS
produkter forbruger forholdsvist meget energi, og glasuld forbruger mindre.
Kigger vi på det sidste parameter, nemlig pris, ændrer billedet sig dog noget.
Trykfast mineraluld og EPS baserede produkter markerer sig som dyre produkter, men også
træuld, fåreuld og PIR markerer sig ved højere priser. Glasuldsisolering ligger derimod i den
billigere ende.
4/6
AI a/s
Refshalevej 147
DK-1432 København K
T +45 32 68 08 00
CVR 5868 4910
www.ai.dk
Dato: 09-11-2015
Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, AI a/s
Konklusion
Sammenholder man de tre grafer, kan man ikke umiddelbart konkludere, hvilken type
isolering, der er den mest bæredygtige, men der tegner sig et billede af, at glasuldsisolering
klarer sig godt generelt. Specielt kan man fremhæve Knauf ECObatt, der klarer sig godt på
alle tre områder.
Som sædvanlig afhænger valget af materiale af mange byggetekniske faktorer såsom krav til
trykfasthed, brandmodstandsevne etc., og set i den sammenhæng kan man konkludere, at
trykfast isolering, både mineraluld, PUR, EPS og PIR, koster meget og de samme materialer,
udleder større mængder CO2 og bruger meget energi.
På samme måde kan man se, at glasuldsprodukter har høj brandmodstandsevne og klarer
sig fint både med hensyn til udledning af CO2, forbrug af energi og pris. Let stenuld, her i
form af Rockwool FlexiBatts, klarer sig også ok generelt, bare ikke lige så godt som glasuld.
Er kravet derimod en så slank konstruktion som muligt er PIR et oplagt valg, og så må man
betale lidt mere for isoleringen pr. m².
Hvis lav miljøbelastning og et godt indeklima er det primære mål, så er træuld og
fåreuldsisolering det rigtige valg. Specielt fåreuld er interessant pga. dens luftrensende
effekt, dog skal isoleringen indbygges i en diffusionsåben konstruktion, før det har en
markant effekt i forhold til indeklimaet.
5/6
AI a/s
Refshalevej 147
DK-1432 København K
T +45 32 68 08 00
CVR 5868 4910
www.ai.dk
Dato: 09-11-2015
Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, AI a/s
Miljøvaredeklarationer:
EPD-DRW-2012131-D
EPD-IVPU-2010112-D
EPD-IVH-2009111-D
EPD-IVH-2009211-D
EPD-DRW-2012111-D
EPD-URS-2012121-D
EPD-SDT-2012112-D
EPD-KNI-2011211-D
EPD-KSI-20130227-IAC1-EN
EPD-KRO-2009212-D
Referencer:
www.rockwool.com
www.ivpu.de
www.ivh.de
www.ursa.de
www.climowool.de
http://www.knaufinsulation.dk/
http://www.kingspaninsulation.co.uk/
http://www.kronoply.com/
http://www.isolena.at/
http://traefiberisolering.dk/
6/6
AI a/s
Refshalevej 147
DK-1432 København K
T +45 32 68 08 00
CVR 5868 4910
www.ai.dk