INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA

INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA
TILGÆNGELIGHEDSPULJEN
AARHUS KOMMUNE
Indledende ansøgningsskema - Tilgængelighedspuljen
Side 1 af 5
INDLEDENDE ANSØGNINGSKEMA TIL TILGÆNGELIGHEDSPULJEN
Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk i Word, hvorefter det printes ud og underskrives. BEMÆRK - Ansøgningsskemaet skal sendes i to elektroniske udgaver i Word (Ikke underskrevet) og PDF (Underskrevet)
Ansøgningsskemaet sendes til HR, Borgmesterens Afdeling – [email protected]
Institutionens navn:
Nordbyvænget
Adresse:
Postnummer og by:
Telefonnummer:
E-mail:
Stensagervej 50
8260 Viby J
86149004
[email protected]
Tegningsberettigede (Navn):
Stilling:
Adresse:
Postnummer og by:
Telefonnummer:
E-mail:
Projektansvarligt (Kontaktperson):
Stilling:
Adresse:
Postnummer og by:
Telefonnummer:
E-mail:
Anne Grethe Sand
centerchef
P.P.Ørumsgade 9-11 bygn 3. 2.sal
8000 Aarhus C
29204579
[email protected]
Tina Holst Fischer
teamleder
Stensagervej 50
8260 Viby J
21587879
[email protected]
Projektets titel:
Kaldeanlæg hvor det gør det muligt og trygt for den enkelte
(Titlen skal med få ord beskrive pro- borger på Nordbyvænget uanset handicap at bevæge sig frit i
jektets indhold)
omkringliggende samfund.
Kaldeanlæg, der som sidegevinst giver tryghed og bevarer
borgerens personlige integritet og frihed.
Beskrivelse af projektet:
 Beskrivelses af projektet der På Nordbyvænget er det fungerende kaldeanlæg fra 1978.
søges til.
Anlægget er af den type hvor alle kald går til vagtstuen
eller til de boliger hvor nærværdsknappen er aktiveret.
 Hvert projekt skal være geogra- Anlægget er ikke trådløst
fisk afgrænset. (Hvis der søges
om støtte til flere projekter på Det er vores ønske, at få et kaldeanlæg som gør det muforskellige lokaliteter, skal der
ligt
udfyldes en ansøgning for hvert
for borgere, som har vanskeligheder med at kommunikeprojekt)
re og ikke kan bruge en alm. mobiltelefon at kunne til Bemærkninger eller uddybende kalde hjælp udenfor området (f.eks hvis el-stol går i stykkommentarer til budgettet eller ker/kører fast eller borger er faret vild) Det skal være at
andre forhold, der har relevans muligt at få kontakt til personale via GPS baseret enhefor projektet f.eks. sammen- der hvorfra der kan kaldes til mobile enheder som perhæng med andre tilgængelig- sonalet bærer
heds aktiviteter, samt informaIndledende ansøgningsskema - Tilgængelighedspuljen
Side 2 af 5
tion om anden medfinansiering.
Kaldeanlægget skal baseres på, at der kan etableres trådløse kald og alarmer fra hele matriklen, så borgeren ikke
er afhængig af at skulle være i egen bolig for at kunne
tilkalde hjælp; men frit kan færdes på de grønne arealer
og i fælleshuset.
Desuden er det ønsket, at personalet kan deltage i aktiviteter udenfor vagtstuen og samtidig modtage kald og
alarmer, således at tilgængeligheden til personalet øges
hos de borgere, hvor det skønnes nødvendigt
Der ønskes et kaldeanlæg som v.h.a. lydfølsomme sensorer kan aktivere et kald til personalet. Aktuelt er der borgere på Nordbyvænget som ikke fysisk er i stand til at
aktivere et kald, men som ville kunne aktivere et kald
som er stemmestyret.
Det ønskes, at et kaldeanlæg kan registrere epileptiske
anfald og evt. voldsomme hosteanfald for at øge tryghed
og sikkerheden for den enkelte borger, hvor denne overvågning skønnes nødvendig og ønskes af borgeren. Især
ved B-PAP behandling om natten er det ønskeligt for
borgerens sikkerhed at evt hosteanfald aktiverer kald.
Det nuværende kaldeanlæg er etableret i alle boliger på
Nordbyvænget. Et nyt kaldeanlæg vil give mulighed for
at lave individuelle løsninger tilpasset den enkelte borger. Nødkald>< alm kald eller ønske om at der ikke er
installeret kald i boligen.
Det ønskes at et fremtidigt kaldeanlæg, kan gøre kald og
samtaler diskrete og personlige, således at det alene er
borger og modtager af kaldet, som kan overhøre samtalen.
Da det nuværende kaldeanlæg ikke indeholder log, er det
nødvendigt for personalet manuelt at registrerer alle kald
på en tavle, for derefter at slette dem igen når kaldet hos
borger er klaret.
Det ønskes, at et nyt kaldeanlæg kan vise hvem der kalder med bolignummer – også når kaldet besvares udenfor vagtstuen. Især hos borgere uden sprog er dette en
nødvendighed og giver dem mulighed for at kunne tilkalde hjælp hvis de f.eks opholder på terrassen.
For at øge borgernes sikkerhed er det et ønske, at central
røgmelder straks sender besked til personalets mobile
enheder om bolignummer, således at der kan reageres
hurtigere i tilfælde af brand.
Indledende ansøgningsskema - Tilgængelighedspuljen
Side 3 af 5
For at øge borgernes sikkerhed om natten (hvor nattevagten arbejder alene) er det et ønske at kald også kan
besvares ude på fællesarealerne.
For at øge borgernes sikkerhed om natten, er det et ønske
at det på et nyt kaldesystem er muligt at etablere viderestilling (til f.eks vagtselskab eller MSO) hvis nattevagt
ikke har besvaret kald efter et givet antal minutter. Da
man så kunne formode at nattevagt er kommet til skade
og ikke er i stand til at varetage sine opgaver.
Der skal til kaldeanlægget kunne tilkobles et antal minisendere, hvortil der kan tilkobles forskellige kontakter –
tilpasset den enkelte.
Kaldene fra den enkelte bolig skal automatisk sendes til
personalets bærbare enhed, hvorfra der kan føres samtale
via en højtalerenhed i boligen. Dette skal foregår uden
borgeren behøver foretage sig yderligt. Kald fra bolig
skal automatisk viderestilles til næste bærbare enhed,
således at borgere altid kan være sikre på at kald besvares
så hurtigt som muligt.
Tilgængelighedspuljen har for ca 4 år siden bevilliget et
nyt kaldesystem til Nordbyvænget. Men vi valgte at takke
nej og lade pengene gå tilbage i puljen, da Nordbyvænget
dengang skulle flytte til ny matrikel.
Dette ”flytte”projekt er ikke længere aktuelt og på baggrund af dette og at den teknologiske udvikling indenfor
kaldesystemer gør det muligt for vores borgere at få en
øget individuel tilgængelighed til nærområdet og personalet, ansøges hermed om et beløb til etablering af nyt
kaldesystem på Nordbyvænget.
Samlet budget for projektet
Kr 356.000
Beløbet der ansøges om
Kr. 356.000
Egenfinansiering
0 kr
Evt. anden offentlig medfinansiering O kr
Dato: 24. feb 2015 .
Indledende ansøgningsskema - Tilgængelighedspuljen
Side 4 af 5
Underskrift
Indledende ansøgningsskema - Tilgængelighedspuljen
Side 5 af 5