Nyhedsbrev den 23/09-15

 liemøder i bordgrupperne og sangtime, hvor vi holdt en pause. Her fik først elevernes festud-­‐
valg ordet. Festudvalget fortalte meget fint om deres tan-­‐
ker med lørdagens elevfest. Nyhedsbrev d. 23. september 2015 Kære forældre og pårørende Der er, som de fleste af jer er gjort bekendt med, sket en masse her på Brøderup siden det seneste nyhedsbrev. Træf for sidste årgang Vi har afholdt træf for sidste årgang. Et rigtig fint torsdagsarrangement, hvor sidste årgang genser hinanden og skolen. Træffet er også et vigtigt led i overleveringen af skolen fra årgang til årgang. Der er fælles aktiviteter for de to årgange med fodboldkampe og fællesgymna-­‐
stik, hvor sidste årgang viser deres gymnastik-­‐
opvisning. Dagen sluttes selvfølgelig af med en sangtime. Mange af eleverne fra sidste år giver små gaver til dem, der nu bor på deres værelse – flere steder vandregaver, der går flere årgan-­‐
ge tilbage. Der bliver fortalt historier; både gode historier om godt kammeratskab og vejen til et godt skoleår, men der er også enkelte upassende historier, der, hvis de bliver udført, vil føre den enkelte og skolen på afveje. Vi har talt meget med de unge mennesker om dette og håber meget på jeres støtte til, at vores nuvæ-­‐
rende elever vil vælge rigtigt, når de i år skal sætte deres aftryk på skolen. Herefter fik skolens bestyrelse ordet repræsen-­‐
teret ved bestyrelsesformand Philip Green, der er forældre til to tidligere Brøderupelever, samt næstformand Morten Wilhelmsen og be-­‐
styrelsesmedlem Maiken Vildgaard Hansen, der begge er tidligere elever på skolen. Besty-­‐
relsesformanden kom med denne udtalelse: ” Bestyrelsens udtalelse i forbindelse med opsigelsen af forstander Jesper Wæver Ma-­‐
ther. Som følge af forskellige opfattelser af skolens værdier og den fremtidige drift af Brøderup Ef-­‐
terskole har skolens bestyrelse besluttet at opsi-­‐
ge og fritstille skolens forstander, Jesper Wæver Mather, med virkning fra den 15. september. Viceforstander Kasper Luffe er konstitueret som forstander. Vi skal pointere, at skolens virke og dagligdag fortsætter uændret i Brøderups ånd. Henvendelser vedrørende ovenstående rettes til bestyrelsens formand Philip Green på 2162 3040 eller konstitueret forstander Kasper Luffe.” Forældredagen Tak til jer alle, der deltog i forældredagen og var med til at gøre dagen til en uforglemmelig dag. Dagen forløb som planlagt, med trivsels-­‐
samtaler, kaffebord, velkomst, flaghejsning, aktivitetstimer, middag, fami-­‐ Efter endnu en fællessang, var der tid til, at alle kunne stille uddybende spørgsmål til bestyrel-­‐
sen. I er fortsat velkomne til at rette henven-­‐
delse til Philip Green eller mig, hvis I har spørgsmål, vi kan besvare, eller andet, der kan uddybes. Jeg vil gerne understrege, at vi som et samlet personale fortsat vil gøre alt, hvad der er i vo-­‐
res magt for, at også dette skoleår vil blive det bedste skoleår for vores elever. Motionsdag for indskolingseleverne fra Korskil-­‐
deskolen En af vores mange traditioner er den årlige motionsdag for indskolingseleverne fra Kors-­‐
kildeskolen, der er den lokale folkeskole. Der kommer ca. 220 børn fra 1.-­‐ 4. klasse og deres lærere. Denne onsdag formiddag forbereder vores elever fra de idrætslige linjefag aktivite-­‐
terne, som alle børnene kommer til at prøve. Smykkeholdet og musikeleverne får denne dag praktiske opgaver og værtsroller, hvor de skal følge børnene rundt på skolen. Musicalugen, arbejdslørdag og forestillinger Som fortalt i sidste nyhedsbrev har vi musical i uge 41, som fælles projekt for alle elever. Vi starter faktisk allerede fredag den 2. oktober og giver den gas frem til premieredagen tors-­‐
dag den 8. oktober, hvor vi afholder 3 forestil-­‐
linger for forældre og pårørende og har gene-­‐
ralprøve om formiddagen for et publikum fra Korskildeskolen. Eleverne bliver inddelt i ar-­‐
bejdsgrupper, der kommer omkring alle de opgaver, der er ved at skabe en musical. Lørdag den 3. oktober kl. 14.00-­‐17.30 er der arbejdslørdag for jer, der har tid, evner og lyst til at hjælpe kostumeafdelingen. De elever der har familie, der deltager denne dag, må gerne blive her fra fredag til lørdag og tage med hjem efter arbejdsdagen, hvis de vil hjem på weekend, de kan også tage hjem fredag og komme her med familien kl. 14.00. Man kan selvfølgelig også blive hele weekenden. Efterårsferie Der er hjemrejse på efterårsferie om eftermid-­‐
dagen fredag den 9. oktober fra kl. 15.15 Eleverne returnerer søndag den 18. oktober kl. 19.00-­‐21.45 Forestillingerne foregår i skolen gamle gymna-­‐
stiksal. For at være sikre på, at vi har pladser nok, gennemføres der 3 forestillinger kl. 16.00, 19.00 og 21.00. Vi håber meget, at I vil vise forståelser for dette ved at sprede jer mellem forestillingerne. I brevet fra de musicalansvarlige lærere i slut-­‐
ningen af denne mail vil der være tilmelding til arbejdslørdagen og prioriteret tilmelding til forestillingerne. Skolekreds Jeg vil igen opfordre de af jer, der ønsker at blive en del af skolekredsen, til at tage kontakt til kontoret. Næste arrangement er skolekred-­‐
sens efterårstræf, samme aften som de kom-­‐
mende samtaler med kontaktlærerne, den 13. november. Efterskolernes dag – obligatorisk skoledag 28.560 unge har fundet vej til efterskolerne i år – 117 af dem går her på Brøderup. Det vil vi gerne fortsætte med i årene fremover. Søndag den 27. september er der Efterskoler-­‐
nes Dag, hvor vi holder åbent hus for (måske) kommende elever og deres pårørende kl. 13.00-­‐17.00. Elever, der er taget hjem på weekend, kan mø-­‐
de ind lørdag aften efter maden eller senest søndag formiddag kl. 10.00, hvor vi starter op i foredragssalen. Torsdag morgen er det elever-­‐
ne selv, der giver os besked om, hvilken an-­‐
komstmulighed de vælger. Med venlig hilsen Kasper Luffe Konstitueret forstander Brøderup Efterskole Tlf. 55 56 41 36 Mobil: 22 15 41 36
Kære forældre Inden længe går vi i gang med vores musicaluge. I den forbindelse vil jeg spørge, om nogle af jer har lyst til at hjælpe: Jeg har i ”kostume-­‐afdelingen” brug for hjælp lørdag d. 3. oktober fra kl. 14.00-­‐17.30 (evt. lidt længere, hvis der er mulighed for det). Vi skal begynde at sy kostumerne, så det skal være nogle forældre eller bed-­‐
steforældre, der er dygtige med en symaskine, kan være selvkørende, og som selv har mulighed for at medbringe en maskine. Tilmelding til arbejdslørdagen før musical Skriv meget gerne til mig senest på mandag d. 28. september på: [email protected] Jeg håber, der er flere der har mulighed for at hjælpe vort værksted. Musical Forestillingen vil foregå i skolens gamle gymnastiksal, og da der er et begrænset antal pladser, vil der være 3 familieforestillinger torsdag d. 8/10-­‐2015: Kl. 16.00 Kl. 19.00 Kl. 21.00 Forestillingen er primært for forældre og søskende. Jeg vil bede jer tage stilling til, hvornår det bedst kan lade sig gøre at se vores forestilling, og vi vil efter bedste evne fordele jer. Prioritér derfor venligst på nedenstående tilmeldingsseddel i rækkefølgen 1-­‐3, hvor 1 er det tidspunkt, der passer jer bedst. Angiv samtidig antal. Vores PR-­‐afdeling vil i musicalugen komme med mange flere oplysninger, og jeres unge mennesker vil senest tirsdag d. 5/10 fortælle, hvilken forestilling vi kan tilbyde jer. På vegne af udvalget Simone OBS: Der er selvfølgelig skoledag fredag d. 9. oktober indtil kl. 15.15. Tilmelding til forestillinger (Modtaget på skolen senest torsdag den 1. oktober) Elev navn og nummer: ________________________ Antal besøgende: _____________ Det passer os bedst kl.: (prioritér 1-­‐3) 16: ________ 19: ________ 21: ________