Sidste chance for at komme med til årets event

Se denne informations mail i en brows er
Information fra BusinessHorsens
19. marts 2015
Horsens erstatter kontakter med mobilbetalinger
Hors ens Kommune og City Hors ens vil være firs tmover s om kontantløs by. Indtil videre er 50
butikker og 44 kommunale s teder med på den nye udvikling og tilbyder betalings løs ningen
MobilePay fra Dans ke Bank. Øns ket er at alle butikker i byen s amt offentlige s teder s kal
tilbyde mobilbetalings løs ning inden s ommer 2015. Kilde: Finans .
Månedens Virksomhed i marts: Stena Recycling A/S
Nu kan du få penge for affald
Fra april bliver det muligt at få penge for alle former for gammelt jern og metal via åbningen
af en s åkaldt drive in genbrugs plads i Hors ens . Bag konceptet s tår genvindings virks omheden
Stena Recycling, der opfordrer alle til at aflevere deres genbrugelige affald. Gans ke enkelt
fordi genvinding er godt nyt for miljøet, liges om der nu ogs å er et økonomis k incitament til
ikke at s mide væk.
Læs mere om Stena Recycling A/S
Op mod 50 nye arbejdspladser på vej til Horsens
Langenæs Bbageriet fra Aarhus planlægger at åbne en ny afdeling på Lokes allé i Hors ens .
Afdelingen s kal bes tå af bageri, butik og drive-in s alg. Virks omheden har lejet s ig ind i ca.
2500 kvm, hvor TDC Erhvervcenter og Løvbjerg tidligere havde til hus e. Foruds at at alt det
formelle, f.eks . Kommunens lokalplan, falder på plads , vil der iværks ættes renovering og
ombygning, s å afdelingen kan åbne i s lutningen af året. Kilde: Hors ens Folkeblad.
Stor Horsens-virksomhed solgt
Thykjær A/S, Danmarks s tørs te familieejede bus s els kab, er kommet på nye hænder. Køber er
det københavns ke bus s els kab Umove A/S. Virks omheden vil forts at have domicil i Hors ens og
Søren Oles en forts ætter s om direktør. Virks omheden har over 450 bus s er, omkring 600
medarbejdere og kører primært kollektiv trafik for for Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands
Trafiks els kab. Kilde: Hors ens Folkeblad.
Nye vinde blæ ser flere arbejdspladser til Horsens
Det går forrygende for AH Indus tries A/S. Virks omheden s atte i 2014 fokus på optimering af
hele organis ationen og flyttede en del af produktionen fra Bjert ved Kolding til Nokiavej i Lund,
Hors ens . Om nogle måneder følger ledels e og direktion trop, når de rykker til afdelingen i
Lund. Virks omheden har omkring 400 medarbejdere, heraf 85 i Hors ens . Med de kommende
omrokeringer s kabes ca. 10 nye arbejds plads er i Hors ens .
Lokal ivæ rksæ tter nomineret til Ivæ rksæ tterprisen 2015
ReMoni ApS er nomineret i kategorien "Beds te immaterielle produkt". ReMoni leverer en helt
ny teknologi til overvågning af teknis ke ins tallationer, s om nemt monteres uden på kabler og
rør. Vinderen af Bus ines s Region Aarhus ' Iværks ætterpris 2015 kåres på Iværk& Væks t
Mes s en, s om finder s ted i på FÆNGSLET i Hors ens tors dag den 16. april 2015.
Du kan ogs å s temme på din favorit blandt de 9 finalis ter til publikums -pris en "Thumbs Up".
Læs om kandidaterne og stem på din favorit her
Kom gratis med til Danmarks største ivæ rksæ ttermesse
Iværk& Væks t er Danmarks s tørs te ins pirations forum for iværks ættere og
væks tvirks omheder. Ryk direkte i fængs el og boos t din bus ines s bag tremmer. Oplev
iværks ætterprædikener i Fængs els kirken, deltag i celledeling og udvid dit netværk. Sæt
janteloven i fangehullet og få fængs els nøglen til kapital. Vær med til at hylde vinderne af
Iværks ætterpris en i Bus ines s Region Aarhus og bliv ins pireret af en lang række
iværks ættere.
Du kan ogs å møde Hors ens ' borgmes ter Peter Sørens en, bes kæftigels es minis ter Henrik Dam
Kris tens en, virks omheds ejer og entreprenør Michael Mortens en fra Cas a A/S, Rolf Hay,
meds tifter af HAY, Brian Sørens en, s tifter af CULT A/S, og mange flere.
Bryd ind og se hele programmet her
Bes til din billet online inden tors dag den 16. april 2015 kl. 8.00 og få gratis entré. Det kan
du gøre her.
Bemærk, at tilbuddet ikke giver adgang til Jantelov bag tremmer - After Dark.
Horsens-vognmand nomineret som Årets Transportvirksomhed 2015
Bøje Kran & Mas kintrans port A/S er blandt kun 6 nominerede trans portvirks omheder, s om
har været s ærligt dygtige til at optimere forretningen og klare s ig godt på markedet. Pris en
uddeles lørdag den 9. maj 2015 i på DLT's generalfors amling. Kilde: DTL magas inet.
Lantmännen Unibake ansæ tter internationale studerende
Jurgita Os cinaus kaite fra VIA Value Chain Management-uddannels en s tartede hos Lantmännen
Unibake i Hors ens s om praktikant. Her arbejdede hun bl.a. med at optimere planlægningen
og lave analys er med henblik på forbedringer i produktionen. Det gjorde hun s å
overbevis ende, at Lantmännen Unibake efterfølgende ans atte hende i et bars els vikariat,
s amtidig med at hun afs lutter s it s tudie.
Lantmännen Unibake har ans at flere af de s tuderende, s om de har haft i praktik eller
arbejdet s ammen med om fors kellige projekter. Det har været en god mulighed for både de
s tuderende og virks omheden til at s e hinanden an, og det har været en s ucces .
Charlotte Knuds en i Lantmännen Unibake er glad for, at de s tuderende er med til at udfordre
virks omheden. De s ætter s pørgs måls tegn ved de måder, vi gør tingene på. Og s å må vi jo
forholde os til, om vi gør tingene på den beds te måde – eller om vi kan gøre det bedre, s iger
Charlotte Knuds en.
Bus ines s Hors ens ' matchmaker Mus tafa Niazi, der har til opgave at formidle s amarbejde
mellem s tuderende og virks omheder, er glad for at både den s tuderende og virks omheden
bliver udfordret på den gode måde. Det er netop tanken, at matchet bliver til et gens idigt winwin s amarbejde. Som matchmaker er opgaven at tage udgangs punkt i virks omhedernes
behov, og udfra dette finde frem til det rette match.
Her kan du læse mere om Lantmännen Unibakes gode erfaringer med
internationale studerende.
Vil du vide mere om mulighederne?
Se mere på vores hjemmes ide eller kontakt matchmaker Mus tafa Niazi på. tlf. 7879 9902 /
mail [email protected] ines s hors ens .dk.
BusinessHorsens byder nye medlemmer velkommen!
MJ2 ApS, Mars alle 93, 8700 Hors ens
T: 21779145. M: [email protected]
Direktør: Morten Juel
www.mj2.dk
Inventar.
Tømrer, Murer & Kloakmester John A. Laursen A/S, Hors ens vej 79, 8660 Skanderborg
T: 40591425. M: [email protected] en.dk
Direktør: John Laurs en, Jes per Spangs berg
www.ja-laurs en.dk
Tømrer, murer og kloakmes ter.
Carlsvig ApS, Emil Bojs ens Gade 19, 8700 Hors ens
T: 61465599. M: [email protected] vig.dk
Direktør: Øyvind Carls vig
www.carls vig.dk
Holdings els kab. Kons ulentydels er.
Få ny viden og netværk med BusinessHorsens'
arrangementer
Sidste chance for at komme med til årets event!
Tid: Tors dag den 26. marts 2015 kl. 16.00 – 21.15
Sted: Hotel Opus Hors ens , Egebjergvej 1, 8700 Hors ens
Pris: Medlemmer af Bus ines s Hors ens : 495,- eks kl. moms pr. pers on.
Der er ingen betaling, hvis du kun øns ker at deltage i den ordinære generalfors amling.
Tilmelding er dog s tadig nødvendig.
Tilmelding: Tilmeld dig her s enes t tors dag den 19. marts 2015. Herefter er tilmeldingen
bindende og faktura frems endes .
Årsmøde 2015
Årsmødepartnere: Jyske Bank og Ret & Råd, Sundhuset
Mød nye og gamle kontakter, en god middag og underholdning med s kues piller og entertainer
Anders Bircow.
Aftenens program
16.00 Ankoms t med regis trering og velkoms tdrink
16.30 Velkoms t og forret
17.00 Generalfors amling
18.30 Borgmes ter tale
18.45 Tale til Poul Uls øe
19.00 Paus e og bords kift
19.30 Hovedret
20.15 Nordea Hors ens ' Erhvervs pris uddeles
20.45 Vitamininds prøjtning om kommunikation og humor med Anders Bircow
21.15 Vi s lutter af med des s ert og netværk
Jeg skal helt klart med!
Invitation til dialog med Horsens Kommunes Teknik & Miljø-afdeling
Tid: Ons dag den 8. april 2015 kl. 14.00 - 16.00
Sted: Foredrags s alen, Hors ens Rådhus , Rådhus torvet 4, 8700 Hors ens
Pris: Deltagels e er gratis , men tilmelding nødvendig
Tilmelding: Senes t tors dag den 26. marts 2015
Dialogmøde mellem Bus ines s Hors ens , Hors ens Kommunes Teknik & Miljø-afdeling s amt
områdets rådgivere og entreprenører indenfor byggeri. Formålet er en åben dialog om s tort
og s måt med henblik på yderligere at s tyrke det kons truktive s amarbejde mellem kommune
og rådgivere.
Tilmeld dig her
Company Dating – Kom og mød studerende fra VIA
Tid: Ons dag den 8. april 2015 kl. 13.00 - 15.00
Sted: VIA UC, Chr. M. Øs tergaards Vej 4, Hors ens , i den s tore kantine
Pris: Deltagels e er gratis
Tilmelding: Send en mail til [email protected] s enes t tirs dag den 24. marts 2015
Har din virks omhed s kuffeprojekter, opgaver til s tuderende eller mangler en praktikant,
s tudentermedhjælper eller nyuddannet? Company Dating giver din virks omhed mulighed for
gans ke gratis at møde nogen af de mange dygtige s tuderende fra de teknis ke og merkantile
uddannels er under VIA Erhverv på VIA Univers ity College i Hors ens .
Spørgs mål til arrangementet kan rettes til kons ulent Michelle Ros , Career Service Centre på
[email protected] eller tlf. 8755 4018.
Se invitationen her
Dårlig hukommelse? Glemsom? Eller måske bare dårlig teknik?
Tid: Tors dag den 30. april 2015 kl. 7.30 - 10.00
Sted: Vitus Bering Innovation Park, Idéværks tedet, Chr. M. Øs tergaards Vej 4a, 8700 Hors ens
Pris: 300,- kr. eks kl. moms for medlemmer af Bus ines s Hors ens . Øvrige 500,- kr. eks kl.
moms .
Tilmelding: Senes t mandag den 27. april 2015. Herefter er tilmelding bindende og faktura
frems endes .
Optimér din arbejdsdag og samarbejdsrelationer ved at få sat struktur på din
hukommelse.
Oplev et magis k memo-oplæg og øvels er, s om du med garanti hus ker. Med "oplæg-s howet"
om hukommels es teknik demons trerer Mikkel Gunders en, hvordan hjernen hus ker - og ikke
minds t - kan lære at hus ke. Ogs å din!
Mikkel illus trerer på underholdende vis , at fænomenet "klæbehjerne" ikke nødvendigvis er en
egens kab, der er forbeholdt de få, og at evnen til at hus ke kan læres ved s imple
hus keteknikker.
Husk at tilmelde dig!
Vil du undgå de fejltagelser, som andre ivæ rksæ ttere har begået?
Informationsmøde for iværksættere
Start med et gratis informations møde, s om giver dig et godt udgangs punkt for at komme
videre. Møderne er for alle, og du får værdifuld information og værktøjer, der betyder, at du
er bedre rus tet til at komme i gang. Du får ogs å introduktion til den hjælp, der findes for
iværks ættere.
I 2015 afholdes følgende møder:
Mandag den 4. maj kl. 19.00-21.30
Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Øs tergårds Vej 4a, 8700 Hors ens , lokale
6.01
Ons dag den 26. augus t kl. 19.00-21.30
Sted: Revis ions firmaet Lidegaard A/S, Jernbanegade 3, 8740 Bræds trup
Mandag den 2. november kl. 19.00-21.30
Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Øs tergårds Vej 4a, 8700 Hors ens
Se mere og tilmeld dig her
23. årgang nr. 11
Udgiver: Bus ines s Hors ens , Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Øs tergaards Vej 4a, 8700 Hors ens .
T: 75611888, M: [email protected] ines s hors ens .dk
Redaktion: Erhvervs chef Torben Bus k (ans varlig), kommunikations kons ulent Nicole Dybro Jus tes en.
Uds endt til medlemmer af Bus ines s Hors ens og pres s en.
Frameld dig denne informations mail