Hent Produktblad – Integrationsmentor

Integrationsmentor
Chanell Monrad
[Firmanavn]
[Dato]
Information:
Integrationsmentors opgaver:
Integrationsmentor forløbet henvender sig til nytilkommende flygtninge eller indvandre med
opholdstilladelse. Formålet er at få den nytilkommende borger til at forstå samt begå sig i det
danske samfund. Ved at give borgeren indsigt i danske
rettigheder, kultur og forventninger, hjælper mentor
den ny-tilkommende gennem de mange udfordringer,
integration processen kan medfører. NaimiConsult
tilbyder mentor med personlig integrations erfaring,
som forstår/taler den ny-tilkommende borgers
modersmål.
Integrationsmentor-forløbet er et unikt forløb, hvor
samfundsviden er kombineret med selvforsørgelse.
Vores udgangspunkt er, at jo mere oplyst borgeren er,
desto bedre er integrations processen. En integreret
borger, er lig med en borgere, med højere lyst og
tilgang til arbejde og uddannelse. Hos NaimiConsult er
vi den overbevisning at vi kan sørge for denne tilgang,
via den rette støtte og coaching.











Individuelle samtaler med tæt interval og
med henblik på at opnå samt overholde mål i
integrationsplanen
Tillidsskabende samt relations dannende
arbejde med henblik på at give borgeren et
godt integrationsforløb som ny borger i
Danmark
Støtte i forhold til sproglige og kulturelle
udfordringer i integrationsperioden
Målrettet opsøgende kontakt til
virksomheder i forbindelse etablering af
virksomhedspraktik.
Rådgivning og vejledning hvad angår
fremtids- og uddannelsesmuligheder
Hjælp til konflikthåndtering i hverdagen
Støtte i forbindelse med overholdelse af ret
og pligt.
Råd og vejledning i forhold til økonomien
Undervisning i håndtering af digital
kommunikation
Etablering af kontakt med egen læge og
andre behandlingsmuligheder
Hjælp og støtte i forhold til praktiske opgaver
i hverdagen
Fordele for borgeren
Udbytte for Jobcentret





Borgeren bliver hurtigere bekendt med
danske normer og værdier og kan hurtigere
integrere sig i samfundet.
Igennem hjælp til selvhjælp bliver borgeren
selvkørende og behov for yderligere tilbud og
støtte formindskes
Borgeren bliver mindet om at overholde
diverse møder og aftaler – hermed skabes en
bedre samarbejde med borgeren
Borgeren kommer hurtigere i uddannelsesog virksomhedsrettet tilbud og bliver
selvforsørgende
+45 53 50 03 93
+45 53 50 93 93




Personlig mentor som støtter borgeren under
hele integrations forløbet
Borger kan få hjælp til at udvide sit netværk,
både socialt og professionelt
Borger får hjælp til selvhjælp i at klare daglige
udfordringer, samt at begå sig i systemet
Borger bliver præsenteret for kulturelle
normer og værdier i det danske samfund –
herunder arbejdskultur, mødekultur og
lignende
Borger bliver gjord bekendte med sine
rettigheder og får hjælp til at overholde sine
pligter
[email protected]
NaimiConsult.dk