26.02.2015 - Naturturisme I/S

Referat –
Bestyrelsesmøde nr. 5 i Naturturisme I/S
Dato:
Torsdag den 26. februar 2015
Tidspunkt:
kl. 9.15 – 11.45
Sted:
Abildvej 5A, Svendborg
Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide
Mads Boeberg Hansen
Flemming Madsen
Henrik Nielsen
Hans Jørgensen
Jens Elmgreen
Brian Dalsgaard
Stephanie Terndrup
Ærø Kommune
Ærø Kommune
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Langeland Kommune
Langeland Kommune
Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Niels Rasmussen
Michael Martin Jensen
Ole Bloch-Petersen
Allan Harsbo
Anders Ulrich
Christian Pedersen
Kristian Grønbæk Andersen
Dansk Skovforening
Centrovice
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Turisterhvervet
Turisterhvervet
Turistforeningerne
Region Syddanmark
Følgegruppe:
Anne Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Anne Mette Wandsøe
Morten Refskou
Anne Høyby
Søren Strandgaard
Kimma V. Thomsen
Peter Thor Andersen
Langeland Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Turistbureauerne
Svendborg Kommune
Udvikling Fyn
Naturstyrelsen Fyn
Ærø Kommune
Øhavsmuseet
Sekretariatet:
Rico Boye Jensen
Jens Øyås Møller
Søren Lisby
Nanna Heinrich
Nina Brandt Jakobsen
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet
Afbud:
Kimma V. Thomsen
Allan Harsbo
Christian Pedersen
Niels Rasmussen
Henrik Nielsen
Ærø Kommune
Turisterhvervet
Turistforeningerne
Centrovice
Svendborg Kommune
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
JE Byder velkommen:
Dagsorden godkendt. Stor tilfredshed med at interreg-ansøgningen nu er sendt af sted - ros til de
ansvarlige. Rico har som annonceret pr. mail desværre søgt nye veje pr. 30/6. Vi takker for en meget flot
indsats, og vil gøre vores bedste for at få ham godt videre.
2. Status på projekter og et kig på året 2015
Flere projekter er afsluttet, og nye er under udvikling. Der gives et oversigt over dem alle.
RBJ orienterer:
Afsluttede projekter
Naturrum/Egebjerg Mølle - Vi har afsluttet Egebjerg Mølle projektet. Indtil videre har møllen/naturrummet
haft knapt 18.000 besøgende. Der er lavet samarbejde med skoler omkring drift omkring grejbasen.
Herudover har kommunen og NST købt Svinehaverne. Formidlingen i møllen tilpasses dette.
Outdoor Guide (APP) – Vores APP projekt er gennemført. Vi har fået indsamlet og udstillet de relevante
”friftsdata”. Der har været seriøse startproblemer ift. ældre mobiltelefoner. Brugerne giver både positive
tilbagemeldinger og konstruktive kommentarer. Indtil videre har vi haft 2500 downloads. Grundet
startvanskelighederne vil firmaet bag APP´en (som kompensation)medvirke til at markedsføre APP´en på
nettet.
Divespot Ærøsund – Oplæg fra Diving 2000 Odense, vedrørende erfaringerne fra Bootmessen i januar:
Divespot Ærøsund og Diving Denmark havde en af de bedste stande i Bootmessens dykkerafdeling. Vi
var en del af det tyske Tauchernets område. Der kommer omk. 150.000 mennesker igennem
booktmessen og heraf godt 80.000 igennem dykkerhallen. Vi havde en række produkter med derned fra
både Øhavet og Lillebælt. Der blev vist film fra nedsænkningen, hvilket var et rigtig godt blikfang. Vi fik
flere tilkendegivelser på at lokaliteten var helt rigtig, og at det kunne være et spændende sted at komme.
Positiv feedback på produkterne, prissætningen var rigtig – ingen bemærkede at det var for dyrt. Der var
ikke noget direkte salg under messen, men der er allerede begyndt at komme ordre ind. Tyske
dykkerklubber, gruppe fra Berlin og Oslos største dykkercenter laver tur herned i maj. Vi talte en del med
kolleger fra de andre nordiske lande, og de sagde, at det tager nogle års tilstedeværelse på messen
førend der kommer gang i salget under messen.
Et øhav i verdensklasse – Behandles under pkt. 7.
Projekt Særligt feriested – Der er udarbejdet forskellige analyser og en potentialeplan for vores område.
Begge dele udgør en basis i vores videre arbejde.
Søbygaard – Projekt Vand i voldgraven på Søbygaard er nu gennemført.
Diving Denmark – Der er etableret dykkerkort og landingpage for Diving Denmark, og der er skabt kontakt
til dykkercentre o.l. Destination Fyn går ind i arbejdet omkring den videre markedsføring.
Igangværende projekter
Interreg. – Behandles under pkt. 4
Blå Støttepunkter – Projektet kører efter planen. De fleste pladser vil være monteret ultimo uge 13. Vi har
fået mulighed for at indlemme et kajakhus/shelter på Ærøskøbing Havn som først bliver etableret senere
på foråret.
Søbygaard – Vi har søgt og fået godkendt en projektændring på de fundraisede midler til Søbygaard. Det
betyder at der i foråret 2015 etableres søvarmeanlæg, sti om voldgraven og formidling om stedet.
Forventes afsluttet juni 2015. Ærø Kommune udfører arbejdet.
Øhavets Naturrum Strynø - Projektet er redefineret og sendt til godkendelse i Nordea Fonden. Forventes
afsluttet i dec. 2015. Se yderligere under pkt. 5.
Opgradering af Kys Frøen og Haletudser på småøerne – Projektet er sammenhængende med Øhavets
Naturrum Strynø, men skal være afsluttet i juni 2015. Se yderligere under pkt. 5.
Lejrskoleprojektet – Der er sat gang i markedsføring (annoncer i folkeskolebladet og facebook
konkurrencer). Samtidig er der endelig begyndt at komme salg i lejrskoletilbuddene.
Klokkefrøer i voldgraven på Søbygaard – Her har NT udelukkende lidt koordinerende arbejde.
Netværk aktører og SIT – Nina fortsætter arbejdet. Uddybes efter projekter i støbeskeen.
Projekter i støbeskeen
Stenrev i øhavet – Vi har igangsat et forarbejde mod projekt ”stenrev i øhavet”. Der er etableret kontakt til
fond og Syddansk Universitet.
Mountainbike – Mere herom under pkt. 6.
Interreg. – Mere herom under pkt. 4.
Støttepunkt på land (Grønt Støttepunkt) – Vi undersøger på muligheden for at udvikle et multifunktionelt
støttepunkt på land (eks. vandring, ridning, turcykling, mtb). Mulige lokaliteter: Egebjerg Bakker,
Svanninge Bakker og Pipstorn. LOA er en oplagt partner.
Øhavskortet - Revision af øhavskortet i 2015 til udgivelse i 2016 – der er ved at komme gang i et godt
samarbejde imellem turistbureauerne i området. Det skal tænkes ind.
Guidebøger – Vores guidebøger sælger godt. Der er udsolgt af de engelske og tyske udgaver af kajakguidebogen og meget salg i den danske udgave af øhavssti-guidebogen. Kajakbogen genoptrykkes i
2015 og Øhavsstibogen i 2016.
Formidlingsstrategi - Skovsgaard har henvendt sig vedrørende etablering af en trædesten på
Sydlangeland. Første indledende snakke tages i den kommende tid.
Kommentarer:
Samarbejdes der med skoletjeneste netværket i forhold til lejrskoleprojektet? Svar: Nej, men det skal
undersøges om der ligger en mulighed her.
Fin indsats og godt samarbejde mellem Destination Fyn og Naturturisme I/S omkring BOOT.
Området hernede er på rette vej. Det kan blandt andet ses af det materiale der laves i Tyskland pt. hvor
Ærø er på forsiden.
NBJ orienterer:
Status på projekterne Oplevelsesbaseret Kystturisme og et Øhav i Verdensklasse.
Sælg – hinanden - forløbet:
•
(FØR)Vi kom fra manglende samarbejde og kendskab til hinandens produkter. Ikke nok
hyldevarer. Ikke nok sælg hinanden. Manglede fokus.
•
(NU)Vi udvikler nu fælles under brandet Det Sydfynske Øhav. Vi har sat en dagsorden med fokus
på aktiv ferieturisme, både her og nationalt. Aktørerne har lært hinanden at kende og de har fået
skabt hyldevarer - der er noget at sælge. Der er kommet mere professionalisme i erhvervet
•
(Fremtid)Fremover skal vi arbejde med mere salg og marketing - turoperatører og incoming. Mere
forpligtende provisionsaftaler. Udvikle mere fokuserede netværk. Arbejde med dem, der kan og
vil, både små og store aktører.
Fokuserede netværk:

Cykling: Udarbejde guidebog med 17 dagsture primært med udg. i havnene. Gennemtestet den
sydfynske del af National cykelrute 8 med henblik på at få den med i ny stjerneordning. Tiltrukket
incoming bureau (Ruby Rejser) der nu sælger cykelpakker til udenlandske turoperatører.
Drøftelser med vejdirektoratet ift. opkvalificering af rute 8. Udarbejdet udviklingsstrategi incl.
personas. Fokus på udvikling af løsninger til bagagetransport.

Ridning: Udvikling af den eksisterende hjemmeside, tjek af ruten, upload på Outdoor Guiden
(APP). Udvikling af høhotellerne. Arbejde med bagagetransport, madpakkeordning, tilbage-tiltrailer-service og guideserviceordning. Afdækning af incoming markedet. Udviklingsstrategi
udarbejdet inkl. personas. Gennemført visningsture internt og for VDK Hamborg. Pakker på vej til
at blive solgt til www.ferierytter.dk og der arbejdes på flere udenlandske tour operatører. Fælles
markedsføringsindsats med Destination Fyn hvor alle leverer ressourcer ind.

Dykning: Udvikling af hjemmeside. Produktudvikling. Afvikling af Bootmesse. Oprettelse af direct
mails via MailChimp. Fælles indsats med Destination Lillebælt og nu også Destination Fyn med
markedsføring. Planlagt visningstur. Planlagt læserrejse (Tyske Tauchernet).

Vandring: Udvikling af hjemmeside. Afdækning af guider, bureauer og incoming markedet.
Udviklingsstrategi udarbejdet. Gennemført visningsture for VDK Hamborg. Indledt samarbejde
med VDK Hamborg om Intersports katalog (billedprofilering af øhavsstien). Fokus på at få flere
incoming bureauer til at lave pakker på stien. Afholdt afklarende møde om
certificeringsmuligheder af stien – et muligt vigtigt kvalitetsstempel (markedsføring …)

Kajak: Primært interesse for sparring og grejudveksling.

Fiskeri: Ønske om en større fynsk fiskeklynge med fokus på bæredygtigt fiskeri
Sammenfatning:

Pr. august 2013 havde vi 20 oplevelsespakker + 50 partnerskaber

Pr. februar 2014 havde vi 104 partnere i alt og 66 oplevelsesprodukter + 8 pakker (family
adventure, miniferier til hest, cykelpakker, dykkerpakker), 60 partnere involveret i innovation via
company dating.
Evaluering:

Den bedste pejling er virksomhederne selv. Fremadrettet kan vi forhåbentlig gå skarpere til værks
ift. at indhente nøgletal fra virksomhederne fra starten af projektet. Dette vil give en bedre
mulighed for evaluering.

Vi har lavet en undersøgelse som 25 ud af 100 har besvaret. Heraf har 19 oplevet en vækst på 32
%. 15 har haft en stigning i omsætning svarende til et gennemsnit på 200.000 kr. pr virksomhed.

Udvalgte bemærkninger fra virksomhederne: ”Company Dating og værktøjskassemøder skal
fortsætte og give endnu mere netværksdannelse…”” … tænker fælles deltagelse i rejsemesser –
med fokus på fx Øhavsstien …””Produktguiden bruges overfor gæsterne … og den har gjort, at vi
selv har lavet en guide til brug for specielt konferencegæster …”
3. Økonomiopfølgning 2015 og regnskabsprocedure for 2014
Orientering om regnskabsprocedure og en økonomistatus for 2015.
RBJ orienterer:
I vil blive præsenteret for nyt budget ved næste bestyrelsesmøde, idet vi mangler afklaring af projektet på
Smakkecenteret og lidt klarere indikationer på Interreg. Regnskabet er lukket 4.februar og eneste nyt er
at Kys Frøen og Blå Støttepunkter afsluttes i 2015 imod forventet 2014.
Beslutning:
Taget til efterretning
4. Interreg
Ansøgningen er indsendt og der ligger nu beskrivelser og budget for arbejdet. Dette afspejler de ønsker
der har været lokalt i DSØ men også det muliges kompromis med de andre 6 partnere. Indholdet drøftes,
herunder hvad der er udgået. Der er fortsat store muligheder for ændringer inden for de rammer der
ligger i Interreg-programmet. (Ingen større anlægsudgifter). Budgettet til Interreg er meget overordnet, og
de kommende måneders detailplanlægning og drøftelser med diverse interessenter skal kvalificere
budgettet.
Indstilling:
Proces og indhold tages til efterretning. Bestyrelsen behandler løbende projektet, herunder de mere
detaljerede planer og budgetter.
RBJ orienterer:
Vi har valgt at afrapporterer hvert halve år for at kunne holde styr på partnerne. De enkelte parter agerer
kassekredit for sig selv.
Ansøgningen er indsendt og vi besvarer nu spørgsmål fra interreg-sekretariatet. Den største udfordring er
en skæv fordeling af partnere - der mangler tyske partnere. I samarbejde med Sønderborg ser det dog ud
til at vi har fået nogle tyske netværkspartnere med.
Der er afsat en del midler til markedsføring i projektet og det argumenterer vi hårdt for i interregsekretariatet. Der er simpelthen behov for at der afsættes midler hertil.
Budgettet er på 29,3 mio. kr., 8 partnere, 4 netværkspartnere og en samlet medfinansiering på 25 %.
Budget for DSØ er 5,7 mio. kr. og der medfinansieres med 1,7mio. kr. (33%). 3 indsatser:
1. Markedsføring,
2. Forretnings og produktudvikling – virksomhedsniveau med fokus på salg
3. Rammevilkår – fælles goder
Opmærksomhedspunkter: Forskellige kulturer (meget stærkt samarbejde i Syddanmark) – spændende
men kræver evigt fokus på målgruppen (virksomhederne og ikke alene de deltagende org.) – fokus på
kræfter til lokale initiativer i en international ramme.
Ambitionsniveau og forankring er forskellig. Vi er foran og skal bevare momentum.
Destination Fyn og Ostsee Holstein Turismus bliver ansvarlige for markedsføring i praksis. Det er et godt
udgangspunkt for at få det rigtigt på plads. Vi har i den forbindelse givet Interreg vetoret på
markedsføringsplanen.
Kommentarer:
Vi har hidtil været gode til at lave fysiske nyskabelser, men bliver der mulighed for at få penge til design
og projektering i projektet? Svar: Ja.
Hvor kommer DSØ medfinansiering på 1.7 mio. kr. fra? Svar: Vi har 1 mio. kr. fra kommunerne til at
medfinansiere, resten er arbejdskraft fra Naturturisme I/S og vores frie midler. Alle 4 kommuner har
bevilget midler til projektet.
Beslutning:
Indstilling følges.
5. Smakkecenteret – Øhavets Naturrum
Sammen med Smakkecenteret er der nu lavet et nyt projektoplæg. Kort præsentation og drøftelse af det
konkrete arbejde og planerne omkring fremtidens smakkecenter. Udover dette projekt har vi endvidere
knap 1,9 mio. kr. til at udvikle ”haletudser” på 5 småøer, lave et ”Kys Frøen Center” på Strynø, og booste
de nuværende 3 centre. Arbejdet skulle primært løftes af naturvejlederen på Strynø – finansieret via
Friluftsrådets naturvejledertilskud til Strynø. Et løntilskud der stoppede ved årsskiftet, og projektet
mangler derfor ressourcer til at blive realiseret. Projektet er derfor i alvorlig fare for at må opgives.
Sekretariatet arbejder frem til bestyrelsesmødet på at afdække mulighederne. Bestyrelsen skal beslutte
dette projekts fremtid. Der er ikke brugt penge i projektet og det kan derfor opgives uden omkostninger.
RBJ orienterer:
Projektet er en del af realiseringen af vores Formidlingsstrategi. Projektet omhandler etablering af
”Naturrum Øhavet”, der indeholder udstilling mv. på Strynø. Vi har lavet et nyt oplæg og et nyt budget og
afventer nu svar fra Nordea Fonden. Der tænkes i samme koncept som Egebjerg Mølle, The Big 5, men
med følgende temaer – Øen i Øhavet – Naturen i Øhavet – Øhavet skabt af isen – Det lave vand –
Fuglene i øhavet. Hvert tema henviser til aktive oplevelser.
Tæt koblet med Naturrum Øhavet er vores projekt med etablering af 5 Haletudser på småøerne, et Kys
Frøen center på Strynø samt boost af de 3 nuværende Kys Frøen centre. Et projekt til 1.9 mio. kr. hvoraf
Naturrum Øhavet medfinansierer med 250.000 kr. Realiseringen af Naturrum Øhavet er en forudsætning
for at dette projekt og de rejste midler kan realiseres.
Haletudser og Kys Frøen skulle have været gennemført af smakkecenteret, men Ærø museum har meldt
sig på banen som ny mulig koordinator. Der er allerede lavet driftsaftaler med de 5 øer til
haletudsestationer. Vi håber på at købe faglig sparring ind fra Rikke (tidl. ansat ved Smakkecenteret), der
har udviklet selve projektet.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller at vi forsøger at gå videre med projektet
Kommentarer:
Friluftsrådets lokalafdeling bidrager meget gerne såfremt der er noget man kan gøre for projektet.
Beslutning:
Indstilling følges.
6. Mountainbike ved Svendborg
I samarbejde med Hvidkilde Gods afsøger vi fortsat mulighederne for at lave et spor omkring Hvidkilde.
Projektet er en del af budget 2015. Orientering om status for dette arbejde.
JØM orienterer:
Flere modeller for organisering har været diskuteret og pt. arbejdes der med den foreningsmodel, hvor en
forening lejer et større skovareal til anlæggelse og drift af et 15 km MTB spor. I første omgang for en
5årig periode, men med mulighed for forlængelse. Driften sikres via medlemskontingent og
brugerbetaling fra eksterne brugere.
Vi har igangsat fundrasing fra forskellige fonde. Naturturisme I/S er ansøger og projektholder. Der er ikke
indgået nogen bindende aftale med Hvidkilde, og derfor betragtes det foreløbige arbejde som afsøgende.
Kommentarer:
NST bekymret for om cykelaktiviteterne breder sig til Svinehaverne ift. placering af støttefacilitet på NST
parkeringsareal. Ellers i øvrigt positiv overfor MTB sporet.
Vigtigt at der bliver en god information til brugerne, så de ved, hvilket område de har ret til at færdes i.
Projektet rammer ind i et rigtigt stort behov.
Overordnet er der virkelig brug for at der eksperimenteres i forskellige former for at skabe tilgængelighed,
blandt andet med projekter som dette. I FMK har kommunen frikøbt ca. 100 ha fra jagten, men her med et
lidt bredere sigte og over en 10årig periode. Det ville være fint, at det overvejes, om der kan laves en
10årig aftale.
Beslutning:
Projektet fortsættes, men der er et ønske om, at der evt. kan laves en 10årig aftale med de muligheder,
der nu skal være (manglende økonomi, driftsproblemer o.l.), for at slutte samarbejdet efter 5 år.
7. Et øhav i verdensklasse - havnesamarbejdet
Samarbejdet med havnene udvikler sig positivt. Flere havne kommer med. Der forventes indledt
markedsføringssamarbejde med Destination Fyn. Nu snakkes der reelt Det Sydfynske Øhav og ikke ”kun”
den enkelte havn. Der er planer for fremtiden om et større LAG-projekt for at styrke fællesskabet. Dette
via fokus på fortsat produktudvikling og en styrket markedsføring. Projektet kan formentlig etableres med
Sønderborg. På den lidt længere bane tænkes på et mindre Interreg-projekt med Nordtyskland.
Sekretariatet forslår i samråd med havnemestrene i de fire kommuner, at de fire kommunale ”havneudvalg” indkaldes til et fælles idé-møde i april. Politisk deltagelse fra bestyrelsen ønskes på dette møde.
Indstilling:
Sekretariatet indkalder til havnemøde. Der vælges personer fra bestyrelsen til at deltage i mødet.
Sekretariatet arbejder videre med at udvikle et fælles projekt sammen med havnene. Dette præsenteres
for bestyrelsen når det foreligger.
NBJ orienterer:
Der er pt. 17 havne med i vores havnenetværk. Vi arbejder med produktudvikling (certificering/invest,
oplevelser, netværk/videndeling) og markedsføring (øhavsportal, infocentre/velkomst, fælles udtryk).
Øhavsportalen (på nettet) er etableret som en del af FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark).
Opsummering på før/nu/fremtid for havnesamarbejdet:
•
Før vi gik i gang var der ikke nok samarbejde. Dårligt kendskab til hinanden og manglende ”guide
kunden videre”. Der var manglende sparring og videndeling. Manglende kendskab til potentielle
nye kunder f.eks. i Tyskland og ikke nok ressourcer til at gøre noget enkeltvis. Der var individuel
markedsføring
•
Nu udvikles der fælles under brandet Det Sydfynske Øhav. Der er fokus på fælles udvikling af
oplevelser, aktiviteter og certificering/investering. Der er fokus på fælles markedsføring for
Nordtyskland og DK. Vi er blevet toneangivende for havnesamarbejde fx via Øhavsportalen på
www.havneguide.dk
•
Fremadrettet vil vi have et stærkt markedsføringsfællesskab. Vi vil pulje de fælles midler og
herved nå længere. Vi vil sikre et højere kendskabsniveau blandt de nordtyske sejlere. Vi vil få
flere nordtyske charterbåde i havnene. Der vil blive flere muligheder for også ”spitze-klassesejlerne”, der er villige til at betale for top-service.
Beslutning:
Der indkaldes til et fælles møde i havneudvalgene for de fire kommuner. Carl Jørgen Heide deltager fra
bestyrelsen.
8. Proces omkring ansættelse af ny sekretariatschef
Følgegruppens oplæg til proces er vedlagt dagsordenen. Bestyrelsen drøfter og beslutter processen.
CT orienterer:
Formandskabets indstilling er, at vi selv kører processen. Ansættelse pr. 1.august.
Kommentarer:
Enig i at den fremlagte proces er rigtig. Størrelsen på udvalget kan være en udfordring, og derfor skal der
være faste aftaler for, hvordan forløbet køres. Det er vigtigt, at der er en repræsentant fra alle 4
kommuner.
Indstilling:
Alle 4 kommuner skal være repræsenteret via følgegruppen. Ellers følges den anviste proces.
9. Eventuelt