Renteprognose: Nationalbanken nedsætter renten to

Investeringsanalyse
16. januar 2015
Renteprognose
Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu
Seneste udvikling

De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske
statsobligationer sætter igen bundrekord, mens olieprisen fortsætter ned.

De europæiske rentemarkeder indregner nu et scenarie med langvarig stagnation, hvor
der hverken vil være vækst eller inflation de næste ti år.

I USA er der en stigende forventning i markederne om, at centralbanken udskyder
renteforhøjelserne som følge af et lavt inflationspres og faldet i olieprisen.
Internationalt

Vi venter, at Den Europæiske Centralbank vil udvide balancen betydeligt fremover,
og de annoncerer formentlig i næste uge, at de vil begynde at opkøbe
statsobligationer.

Hvis de kvantitative lempelser i euroområdet langt om længe kommer op i et
troværdigt gear, kan der ventes en gradvis stejling af rentekurven anført af den helt
lange ende. Vi tror ikke, at flere kvantitative lempelser vil trække de 10-årige
eurorenter længere ned, men der er heller udsigt til større stigninger i de kommende
kvartaler.


Vi regner med, at likviditetsindsprøjtningen fra ECB får eurorenterne under de 5-årige
løbetider til at falde yderligere, og Euribor-fixingerne ventes at bevæge sig tættere på
nul.
Prognosen på USA ligger over forward-markedet for alle løbetider, idet vi venter, at
Federal Reserve begynder at sætte renten op i juni i år. Da rentekurven er fladet
betydeligt ud, bliver der sandsynligvis tale om et parallelskift med stigninger over
hele rentekurven, når renterne i USA begynder at stige igen.
Skandinavien



Kronen ligger langt stærkere end den centrale paritet, efter at SNB har kappet båndet
til euroen og nedsat renten, og da ECB samtidig vil give eurolikviditeten en ny
vitaminindsprøjtning, tror vi fortsat, at den danske pengepolitik vil blive lempet igen.
Vi forventer således at Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu.
Vores hovedscenario på Sverige er, at Riksbanken holder repo-renten uændret i nul til
og med 2016, men vi udelukker ikke muligheden for flere pengepolitiske lempelser.
I Norge indregner markederne nu mere end to rentenedsættelser endnu i 2015, hvilket
er mere, end vi forventer. Markedet vil sandsynligvis i de næste seks måneder
fortsætte med at indregne mere end to rentenedsættelser i år, men vi venter en
korrektion på længere sigt, hvis renten kun bliver nedsat en enkelt gang i 2015.
Genveje
Prognose for euroområdet
Prognose for Danmark
Prognose for Sverige
Prognose for Norge
Prognose for USA
Prognose for Storbritannien
Prognosetabel
Centralbankudsigter
Land
Spot
+3m
+6m
+12m
USD
EUR
GBP
DKK
0.25
0.05
0.50
0.20
0.25
0.05
0.50
0.10
0.50
0.05
0.50
0.10
1.00
0.05
1.00
0.10
SEK
NOK
0.00
1.25
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
Kilde: Danske Bank Markets
10-årige statsrenter
Land
Spot
+3m
+6m
+12m
USD
TYS
GBP
1.72
0.45
1.47
2.20
0.60
1.75
2.50
0.65
1.90
3.00
0.80
2.30
DKK
SEK
0.66
0.76
0.88
0.65
0.91
0.70
1.04
0.80
NOK
1.39
1.35
1.55
1.85
Kilde: Danske Bank Markets
Redaktør:
Senioranalytiker
Lars Tranberg Rasmussen
+45 45 12 85 34
[email protected]
www.danskeresearch.com
Renteprognose
Indhold og bidragydere
Euroområdet ............................................................................................................................................................................................................................................................. 3
Makro
Senioranalytiker
Pernille Bomholdt Nielsen
+45 45 13 20 21
[email protected]
Renter
Senioranalytiker
Lars Tranberg Rasmussen +45 45 12 85 34
[email protected]
Danmark ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
Makro
Privatøkonom
Las Olsen
+45 45 12 85 36
[email protected]
Renter
Senioranalytiker
Jens Nærvig Pedersen
+45 45 12 80 61
[email protected]
Senioranalytiker
Lars Tranberg Rasmussen +45 45 12 85 34
[email protected]
Sverige ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 5
Makro & Renter
Chefanalytiker
Michael Boström
+46 (0)8-568 805 87
[email protected]
Senioranalytiker
Michael Grahn
+46 (0)8-568 807 00
[email protected]
Senioranalytiker
Marcus Söderberg
+46 (0)8-568 807 64
[email protected]
Senioranalytiker
Carl Milton
+46(0)8-568 807 98
[email protected]
Norge .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 6
Makro & Renter
Chefanalytiker
Arne Lohmann Rasmussen +45 45 12 85 32
[email protected]
USA .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7
Makro
Senioranalytiker
Signe Roed-Frederiksen
+45 45 12 82 29
[email protected]
Renter
Senioranalytiker
Lars Tranberg Rasmussen +45 45 12 85 34
[email protected]
Storbritannien ......................................................................................................................................................................................................................................................... 8
Makro & Renter
Senioranalytiker
Morten Helt
+45 45 12 85 18
[email protected]
Prognosetabel ......................................................................................................................................................................................................................................................... 9
2|
16. januar 2015
www.danskeresearch.com
Renteprognose
Prognose for euroområdet
Vækst og inflation
Vi forventer, at bedringen i euroområdet fortsætter i 2015, idet en række af de faktorer,
der hidtil har trukket i negativ retning for europæisk økonomi, nu aftager. For det første
vil den lavere oliepris løfte privatforbruget gennem øget reallønsvækst, og eksporten får
et løft af den svækkede eurokurs. Der skete en bedring i erhvervstilliden mod slutningen
af 2014, hvilket kunne indikere, at investeringerne er bundet ud nu, hvor den geopolitiske
usikkerhed er aftaget. Det græske valg vil imidlertid kunne skabe fornyet usikkerhed og
kan også medføre, at erhvervsinvesteringer udskydes. Euroområdet var i deflation i
december for første gang siden finanskrisen i 2009. Vi venter negativ inflation i det meste
af 2015, især som følge af det store fald i olieprisen. Kerneinflationen er samtidig nede på
0,7 % og dermed tæt på det historiske bundniveau.
Pengepolitik og pengemarked
ECB er igen kommet under pres for at lempe pengepolitikken, da euroområdet er i
deflation og de allerede gennemførte tiltag ikke vil være nok til at sikre en tilstrækkelig
udvidelse af balancen. Vi venter derfor nu, at ECB annoncerer opkøb af statsobligationer
på mødet den 22. januar. Det skyldes, at der er en risiko for, at inflationsforventningerne
begynder at falde, selv om de lavere oliepriser understøtter bedringen i europæisk
økonomi. Rentefixingerne på pengemarkedet skal formentlig længere ned som følge af
den ventede likviditetsindsprøjtning fra ECB. Vi forventer, at 3-måneders Euribor-renten
falder til omkring 0bp og 6-måneders Euribor til omkring 10bp, og at begge renter vil
blive på det niveau i mindst tre år. Eurorenterne ud til 5 år ventes derfor også at falde lidt.
Rentekurve
Prognosetabel
EUR
Spot
+3m
ECB
0.05
0.05
0.05
0.05
3M
0.06
-0.02
-0.02
-0.02
2-årig
-0.16
-0.10
-0.10
-0.10
5-årig
-0.05
-0.05
0.00
0.15
10-årig
0.45
0.60
0.65
0.80
2-årig
0.13
0.15
0.15
0.15
5-årig
0.29
0.25
0.25
0.40
10-årig
0.71
0.80
0.85
1.00
Pengemarked
Tyske statsobligationer
Swaprenter
Kilde: Danske Bank Markets
EUR-swapkurve
2.0 %
bp 0
-5
-10
1.0
-15
-20
0.5
-25
0.0
-30
0
3
6
9 12 15 18 21 24 27
Ændring, bp (h-akse)
15-Dec-14
Kilde: Danske Bank Markets
3-måneders Euribor-rente
10-årig swaprente
Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets
Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets
16. januar 2015
+12m
1.5
EUR-swapkurven er fortsat med at flade ud, og fladningen er endda taget til i de senere
måneder, da markedet nu indpriser stagnation ti år frem i Europa. De lange renter er efter
vores vurdering kommet lidt for langt ned, og vi regner ikke med, at de falder yderligere.
På den anden side vil de formentlig heller ikke stige meget, idet ECB nu gennemfører
kvantitative pengepolitiske lempelser, og inflationen sandsynligvis forbliver negativ i det
meste af 2015.
3|
+6m
www.danskeresearch.com
15-Jan-15
Renteprognose
Prognose for Danmark
Vækst og inflation
Væksten accelererede til 0,4% på kvartalsbasis i 3. kvartal 2014, og Danmark ser også ud
til at have haft pæn vækst i 4. kvartal. Samtidig er beskæftigelsen på vej op. Vi bliver
mere og mere sikre på, at økonomien er i bedring med fremgang både i den udenlandske
og indenlandske efterspørgsel og med hjælp fra faldet i olieprisen. Der er imidlertid
fortsat risikoaktorer, ikke mindst som følge af den lave industritillid.
Energiomkostningerne trækker inflationen ned, og inflationen falder yderligere her i
januar, hvorefter den formentlig vil vende og forblive over inflationen i euroområdet.
Pengepolitik og pengemarked
Nationalbanken nedsatte mod vores forventning ikke renten før nytår. De intervenerede
heller ikke i valutamarkedet for at svække kronen i december, selv om kronekursen en
kort periode lå under 7,435 – et niveau, hvor vi ville have regnet med intervention.
Likviditeten i pengemarkedet presses ned af store skattebetalinger, og det vil formentlig
også være tilfældet i de kommende måneder. Bankerne har derfor øget trækket på
Nationalbankens 1-uges udlånsfacilitet for at opveje likviditetsdrænet. Kronen ligger
langt stærkere end den centrale paritet, efter at SNB har kappet båndet til euroen og
nedsat renten, og da ECB samtidig vil give eurolikviditeten en ny vitaminindsprøjtning,
tror vi fortsat, at den danske pengepolitik vil blive lempet igen. Lempelserne kan antage
forskellige former: 1) Intervention i valutamarkedet og en nedsættelse af
indskudsbevisrenten; 2) en nedsættelse af udlånsrenten, idet bankerne har øget deres lån i
Nationalbanken; 3) ekstraordinære udlånsfaciliteter som annonceret den 16. december
2014, jf. link. I den aktuelle situation finder vi det mest sandsynligt, at der bliver tale om
en symmetrisk nedsættelse af indskudsbevis- og udlånsrenten på 10bp til hhv. -0,15 % og
+0.10 % på 3 måneders sigt plus endnu en nedsættelse af indskudsbevisrenten på 10bp til
-0,25 % på 12 måneders sigt. 3-månders Cibor-renten ventes at falde mod 0,10 %.
Prognosetabel
DKK
Spot
+3m
+6m
REPO
0.20
0.10
0.10
0.10
3M
0.25
0.20
0.19
0.10
2-årig
-0.10
-0.02
-0.04
-0.04
5-årig
0.07
0.05
0.10
0.25
10-årig
0.66
0.88
0.91
1.04
2-årig
0.38
0.35
0.35
0.35
5-årig
0.58
0.55
0.50
0.60
10-årig
1.03
1.10
1.15
1.30
Statsobligationer
Swaprenter
Kilde: Danske Bank Markets
DKK-swapkurve
2.0
%
bp 5.0
0.0
1.5
-5.0
1.0
-10.0
-15.0
0.5
-20.0
0.0
-25.0
0
3
6
9 12 15 18 21 24 27
Ændring, bp (h-akse)
15-Dec-14
Kilde: Danske Bank Markets
Rentekurve
Udsigten til fortsat stram likviditet i Danmark i de kommende måneder betyder, at vi kan
få et lille opadgående pres på rentespændet til euroområdet. Da rentespændet imidlertid i
forvejen ligger højt, regner vi kun med, at der bliver tale om en begrænset stigning, og vi
tror, at rentespændet vil køre lidt ind på 6-12 måneders sigt. Vores renteprognose på
Danmark ligger under forward-markedet for alle løbetider under 5 år og tæt på forwardmarkedet for de lange løbetider.
3M Cibor-rente
10-årig swaprente
Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets
Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets
4|
16. januar 2015
+12m
Pengemarked
www.danskeresearch.com
15-Jan-15
Renteprognose
Prognose for Sverige
Vækst og inflation
Der har været lidt uro på den politiske scene i Sverige i et stykke tid. Statsministeren
annoncerede i november, at svenskerne skulle til valg i marts, men meddelelsen blev
trukket tilbage efter en aftale mellem regeringen og partierne i den borgerlige alliance, der
sikrer, at det kommende finanslovsforslag bliver stemt igennem. Det betyder, at nogle af
forslagene om skatteforhøjelser, der blev forkastet i november, eventuelt kan vende
tilbage i et tillægsbudget i april, men der hersker stor usikkerhed herom. De seneste
nøgletal har ikke ændret afgørende på billedet af svensk økonomi. Det er en todelt
økonomi, hvor industrien og eksporten ikke viser tegn på fremgang, mens det står langt
bedre til i servicesektoren. Vi har i vores seneste makroprognose nedjusteret
vækstprognosen for 2015 til 1,7 % (tidligere prognose: 2,4 %) pga. den fortsat sløje
aktivitet i industrien og eksportsektoren. Benzinpriserne er også faldet kraftigt i Sverige,
hvilket er positivt for forbrugernes realindkomster. Vi tror dog, at ‘benzineffekten’ vil
være begrænset sammenlignet med indkomstskattelettelserne i tidligere år.
Prognosetabel
SEK
Spot
Vores hovedscenario er, at Riksbanken holder repo-renten uændret på nul til og med
2016. Riksbankens direktion har nævnt muligheden for, at man kunne nedsætte renten til
under nul og/eller puste balancen op ved at tilføre bankerne likviditet. Værktøjskassen
indeholder naturligvis også direkte intervention i valutamarkedet, men der ser ud til at
være enighed i direktionen om, at det er det sidste middel, man vil gribe til. Faldet i
olieprisen kan endnu engang trække inflationen ned under Riksbankens prognose, men
det vil formentlig ikke være tilstrækkeligt til at udløse ukonventionelle pengepolitiske
lempelser på nuværende tidspunkt.
Rentekurve
+12m
Repo
0.00
0.00
0.00
0.00
3M
0.21
0.25
0.25
0.30
2-årig
0.00
-0.05
-0.05
-0.05
5-årig
0.29
0.35
0.40
0.50
10-årig
0.76
0.65
0.70
0.80
2-årig
0.19
0.25
0.25
0.25
5-årig
0.52
0.65
0.70
0.85
10-årig
1.08
0.95
1.00
1.10
Statsobligationer
Swaprenter
SEK-swapkurve
2.5 %
bp 0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
3
6
9 12 15 18 21 24 27
Ændring, bp (h-akse)
Et af vores hovedtemaer sidste år var rentefaldet i midtersegmentet (5-årige løbetider) på
kurven, idet markederne gradvist begyndte at indregne en forventning om, at de
pengepolitiske renter ville blive holdt lave i lang tid. Vi forventede, at jagten på afkast
ville få investorerne til at gå længere ud på kurven mod det 5-årige segment. Repo-renten
ventes at forblive på nul i en rum tid, og de 5-årige renter er faldet betydeligt. Den
forreste ende af kurven flytter sig formentlig ikke, medmindre Riksbanken alligevel
griber til ukonventionelle pengepolitiske midler. Den 5-10-årige rentekurve i Sverige er
stejl sammenlignet med euro-swapkurven. Vi tror nu, at tidspunktet er kommet, hvor det
10-årige segment skal outperforme.
15/12/2014
Kilde: Danske Bank Markets
3-måneders Stibor-rente
10-årig swaprente
Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets
Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets
16. januar 2015
+6m
Pengemarked
Kilde: Danske Bank Markets
Pengepolitik og pengemarked
5|
+3m
www.danskeresearch.com
15/01/2015
Renteprognose
Prognose for Norge
Vækst og inflation
Det kraftige fald i olieprisen ventes at medføre et større fald i olieinvesteringerne end
tidligere antaget, hvilket vil tynge væksten i år. Vi tror dog, at den markant svækkede
norske krone i vid udstrækning vil opveje effekten af de lavere oliepriser og investeringer.
Prognosetabel
NOK
Spot
+3m
+6m
+12m
Pengemarked
Ledigheden vil stige, men kun i begrænset omfang på grund af omstillingen i norsk
økonomi og landets fleksible arbejdsmarked. Usikkerheden om, hvordan olieprisfaldet vil
påvirke tilliden blandt de norske forbrugere, virksomheder og banker etc., er dog en
risikofaktor. Vi venter vækst i fastlands-BNP på 1,8 % i 2015 mod 2,6 % i 2014.
ON DEP
1.25
1.00
1.00
1.00
3M
1.41
1.20
1.20
1.20
2-årig
1.44
1.40
1.50
1.60
5-årig
0.85
0.80
0.90
1.10
Pengepolitisk og pengemarked
10-årig
1.38
1.35
1.55
1.85
2-årig
1.04
1.00
1.00
1.10
5-årig
1.23
1.10
1.30
1.50
10-årig
1.76
1.70
1.90
2.25
Norges Bank (NB) nedsatte renten med 0,25bp på mødet i december og varslede
samtidig, at der er en fifty-fifty chance for endnu en rentenedsættelse inden sommer.
Rentenedsættelsen blev gennemført for at forhindre en væsentlig forværring af den
økonomiske situation oven på faldet i olieprisen. Dette kan altså tyde på, at udviklingen i
olieprisen bliver afgørende for, om Norges Bank sænker renten igen. Olieprisen er nu
faldet til 50 dollar pr. tønde, hvorimod NB’s prognose bygger på en pris på 70 dollar pr.
tønde. Det peger tydeligt i retning af en ny rentenedsættelse allerede til marts. Markedet
vil muligvis indregne endnu to rentenedsættelser efter det pengepolitiske møde i marts,
men givet vores makroøkonomiske prognose er det vores syn, at rentenedsættelsen i
marts bliver den sidste i denne omgang, selv om vi klart ser en risiko for, at der kan
komme mere.
Rentekurve
De norske swaprenter er faldet dramatisk siden rentenedsættelsen i december, og
markedet indregner nu mere end to rentenedsættelser endnu i 2015, hvilket er mere, end
vi forventer. Markedet vil sandsynligvis i de næste seks måneder fortsætte med at
indregne mere end to rentenedsættelser i år, men vi venter en korrektion på længere sigt,
hvis renten kun bliver nedsat en enkelt gang i 2015. Det 10-årige swaprentespænd er kørt
ind i forhold til euroen i de seneste seks måneder. Vi forventer, at spændet kører
yderligere ind på 3-6 måneders sigt.
Statsobligationer
Swaprenter
Kilde: Danske Bank Markets
NOK-swapkurve
2.4 %
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0
bp 0
-5
-10
-15
-20
3
15/12/2014
Kilde: Danske Bank Markets
10-årig swaprente
Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets
Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets
16. januar 2015
9 12 15 18 21 24 27
Ændring, bp (h-akse)
3-måneders Nibor-rente
6|
6
www.danskeresearch.com
15/01/2015
Renteprognose
Prognose for USA
Vækst og inflation
Amerikansk økonomi voksede hele 5 % k/k annualiseret i 3. kvt. 2014 drevet af
privatforbruget og erhvervsinvesteringerne. Vi fastholder vores positive forventninger til
amerikansk økonomi, selvom vi tror, at væksten aftager i forhold til 3. kvt.. Den faldende
oliepris styrker de amerikanske forbrugeres reale købekraft markant, og indkomsterne får
desuden et løft som følge af bedringen på arbejdsmarkedet. Det lave renteniveau, der bl.a.
skyldes de globale pengepolitiske lempelser, skaber positive rammer for både bolig- og
erhvervsbyggeri, og vi venter, at væksten forbliver over den langsigtede vækstrate (trend)
i hele 2015.
Pengepolitik og pengemarked
Prognosetabel
USD
Spot
+12m
FED
0.25
0.25
0.5
1.00
3M
0.25
0.46
0.74
1.32
2-årig
0.43
0.90
1.20
1.80
5-årig
1.18
1.90
2.20
2.70
10-årig
1.72
2.20
2.50
3.00
2-årig
0.71
1.10
1.40
2.00
5-årig
1.44
2.05
2.35
2.85
10-årig
1.95
2.35
2.65
3.15
Statsobligationer
Kilde: Danske Bank Markets
USD-swapkurve
3.0 %
bp 5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Rentekurve
0
3
6
9 12 15 18 21 24 27
Ændring, bp (h.akse)
Vi har for nylig slået til lyd for en stigning i renterne i USA – særligt i det 2-5-årige
segment – nu hvor renteforhøjelserne fra Federal Reserve rykker nærmere, og vi har også
ment, at rentekurven vil flade ud som følge af støtte til det 10-årige segment. Selv om vi
venter, at udfladningen fortsætter, når Fed begynder at sætte renten op til sommer, så
mener vi, at rentebevægelsen er sket for hurtigt. Hvis renterne begynder at stige igen i
løbet af de kommende måneder, bliver der sandsynligvis tale om et parallelskift med
stigninger over hele rentekurven. Vi ser altså lidt mere potentiale for stigninger i de lange
renter nu, hvor renten på 10-årige amerikanske statsobligationer ligger omkring 2 %.
Vores renteprognose for USA ligger over forward-markedet for alle løbetider.
15-Dec-14
Kilde: Danske Bank Markets
3-måneders USD Libor-rente
10-årig swaprente
Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets
Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets
16. januar 2015
+6m
Pengemarked
Swaprenter
På rentemødet i december indikerede centralbankchef Yellen kraftigt, at Federal Reserve
ikke vil hæve renten på de næste to møder (som holdes i januar og marts). Bortset herfra
var tonen på pressemødet strammere end forventet, og hovedbudskabet var, at kommende
rentebeslutninger vil afhænge af nøgletallene. Hvis vores økonomiske prognose for det
næste halve år holder stik, vil ledigheden ligge på 5,5 % i juni, hvilket er tæt på den
amerikanske centralbanks skøn for den langsigtede naturlige ledighed. Vi forventer, at
Fed til den tid vil tro så meget på opsvinget, at de forhøjer fed funds-renten med 25bp.
Det vil så markere begyndelsen på en periode med renteforhøjelser, og der kan formentlig
ventes yderligere to renteforhøjelser i år. Vi venter derfor en betydelig stigning i 3måneders USD Libor-fixingerne det kommende år. Vores prognose for fixingerne ligger
et godt stykke over forward-markedet.
7|
+3m
www.danskeresearch.com
15-Jan-15
Renteprognose
Prognose for Storbritannien
Vækst og inflation
De relativt sløje økonomiske nøgletal i efteråret 2014 skygger efter vores vurdering for, at
der allerede er et opsving i gang i Storbritannien. PMI-tallene er ganske vist faldet lidt på
det seneste, men de indikerer fortsat alle en fremgang i økonomien. Vi venter, at
Storbritannien vil nyde godt af faldet i olieprisen og ikke mindst den ventede bedring i
euroområdet i 2. halvår 2015. Inflationen er faldet kraftigt i de seneste måneder og nåede
ned på 0,5 % på årsbasis i december – det laveste niveau siden maj 2000. Den lavere
vækst i forbrugerpriserne skyldes især faldet i olieprisen, og vi venter, at den samlede
inflation fortsætter ned i de kommende måneder. Den seneste udvikling i olieprisen
betyder faktisk, at den samlede inflation midlertidigt kan komme ned under nul i 1.
kvartal.
Pengepolitik og pengemarked
Som følge af udsigten til lav inflation og et svagere globalt økonomisk billede har det
været vigtigt for den britiske centralbank at nedtone forventningerne om renteforhøjelser,
og de nedjusterede inflationsprognosen betydeligt i inflationsrapporten fra november. Det
er stadig de økonomiske nøgletal, der afgør, hvornår vi får den første renteforhøjelse, men
med den forsigtige tone fra Bank of England på det seneste er det nu langt mindre
sandsynligt, at renteforhøjelsen kommer før 2. halvår 2015. Vi tror stadig, at den første
renteforhøjelse kommer i 3. kvartal – formentlig i forbindelse med Inflationsrapporten for
august. Renterne i Storbritannien er faldet betydeligt den seneste måned som følge af
lavere forventninger til inflation og vækst. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at lav
samlet inflation ikke i sig selv er afgørende for de pengepolitiske beslutninger, der mere
afhænger af inflationsudsigterne og lønvæksten på mellemlang sigt. Vi mener derfor, at
finansmarkederne undervurderer, hvor hurtigt BoE vil gå frem med renteforhøjelserne.
Markederne venter faktisk først, at BoE begynder at sætte renten op i 2. kvartal 2016.
Prognosetabel
GBP
Spot
Vi har nedjusteret prognosen for de 5- og 10-årige renter efter rentefaldet for nylig. Der er
imidlertid fortsat udsigt til stigende renter i 2015, og vi har opjusteret prognosen for de 2årige renter på 6-12 måneders sigt, nu hvor renteforhøjelserne fra BoE rykker nærmere.
Den britiske rentekurve vil formentlig flade yderligere ud, idet renterne ventes at stige
mest i det 0-5-årige segment. Vores prognose ligger over forward-markedet for alle
løbetider, og vi venter stadig, at det britiske rentespænd til euroområdet vil køre ud.
8|
16. januar 2015
+6m
+12m
Pengemarked
Base rate
0.50
0.50
0.50
1.00
3M
0.56
0.55
0.75
1.10
2-årig
0.38
0.70
1.00
1.40
5-årig
0.96
1.25
1.55
2.00
10-årig
1.47
1.75
1.90
2.30
2-årig
0.84
1.10
1.40
1.75
5-årig
1.25
1.50
1.75
2.20
10-årig
1.60
1.85
2.00
2.40
Statsobligationer
Swaprenter
Kilde: Danske Bank Markets
GBP-swapkurve
2.5 %
bp 10
0
2.0
-10
1.5
-20
1.0
-30
0.5
-40
0
Rentekurve
+3m
3
6
9 12 15 18 21 24 27
Ændring, bp (h-akse)
15-Dec-14
Kilde: Danske Bank Markets
www.danskeresearch.com
15-Jan-15
Renteprognose
3-måneders Libor-rente
10-årig swaprente
Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets
Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets
Prognosetabel
NOK
SEK
DKK
GBP
EUR *
USD
Prognosetabel
Horisont
CB rente
3m xIbor
2-årig swp
Spot
0.25
0.25
0.71
5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat
1.44
1.95
0.43
5-årig stat 10-årig stat
1.18
1.72
+3m
0.25
0.46
1.10
2.05
2.35
0.90
1.90
2.20
+6m
0.50
0.74
1.40
2.35
2.65
1.20
2.20
2.50
+12m
1.00
1.32
2.00
2.85
3.15
1.80
2.70
3.00
Spot
0.05
0.06
0.13
0.29
0.71
-0.16
-0.05
0.45
+3m
0.05
-0.02
0.15
0.25
0.80
-0.10
-0.05
0.60
+6m
0.05
-0.02
0.15
0.25
0.85
-0.10
0.00
0.65
+12m
0.05
-0.02
0.15
0.40
1.00
-0.10
0.15
0.80
Spot
0.50
0.56
0.84
1.25
1.60
0.38
0.96
1.47
+3m
0.50
0.55
1.10
1.50
1.85
0.70
1.25
1.75
+6m
0.50
0.75
1.40
1.75
2.00
1.00
1.55
1.90
+12m
1.00
1.10
1.75
2.20
2.40
1.40
2.00
2.30
Spot
0.20
0.25
0.38
0.58
1.03
-0.10
0.07
0.66
+3m
0.10
0.19
0.35
0.55
1.10
-0.02
0.05
0.88
+6m
0.10
0.18
0.35
0.50
1.15
-0.04
0.10
0.91
+12m
0.10
0.10
0.35
0.60
1.30
-0.04
0.25
1.04
Spot
0.00
0.21
0.19
0.52
1.08
0.00
0.29
0.76
+3m
0.00
0.25
0.25
0.65
0.95
-0.05
0.35
0.65
+6m
0.00
0.25
0.25
0.70
1.00
-0.05
0.40
0.70
+12m
0.00
0.30
0.25
0.85
1.10
-0.05
0.50
0.80
Spot
1.25
1.41
1.04
1.23
1.76
1.44
0.85
1.39
+3m
1.00
1.20
1.00
1.10
1.70
1.40
0.80
1.35
+6m
1.00
1.20
1.00
1.30
1.90
1.50
0.90
1.55
+12m
1.00
1.20
1.10
1.50
2.25
1.60
1.10
1.85
Note: * Tyske statsobligationer er benyttet
Kilde: Danske Bank Markets
9|
16. januar 2015
www.danskeresearch.com
Renteprognose
Disclosure
Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske
Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet.
Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den
danske Børsmæglerforenings anbefalinger.
Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede
analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske
Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse,
der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens
Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske
Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede
regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne
modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller
kredittransaktioner.
Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er
nævnt i denne analyse.
For yderligere information se venligst www.danskebank.com/Research.
Disclaimer
Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt,
udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra
Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge
værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og
retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed,
ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på
baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre
forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter
eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i
publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den
pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til
brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank
A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante
myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S
underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder
vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright © Danske Bank A/S. Danske
Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden
forudgående tilladelse.
10 |
16. januar 2015
www.danskeresearch.com