Velkommen i skole Skoleåret 2015-16

Velkommen i skole
Skoleåret 2015-16
1
Indholdsfortegnelse
Velkommen i skole
Skoledistrikter
Folkeskolereform
Skoleindskrivning
Frit skolevalg
Børnehaveklassen
De første skoleår
Skolefritidsordning (SFO)
Skole-hjem samarbejde
Råd og bestyrelser
Sundhedstjenesten
Tandplejen
Kompetencenter for børn- og unge
Befordring
Børneulykkesforsikring
Vigtige adresser
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
3
4
5-6
7
8
9
10
11
12
13
14-15
16
17
18
19
20-24
2
Velkommen i skole
Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse. Børnehaveklassen er obligatorisk. Undervisningspligten begynder den 1. august i det kalenderår, hvor
dit barn fylder 6 år.
Denne folder fortæller om de muligheder, som folkeskolen i Egedal
Kommune kan tilbyde.
Egedal Kommune benytter digital indskrivning af børn til skolerne. I skal
derfor indskrive jeres barn i skole.
Jeg håber denne folder kan være med til at svare på de spørgsmål, I har
om skolestarten og være med til at lette den. Hvis I har spørgsmål, står
Center for Skole og Dagtilbud og skolerne gerne til rådighed.
Vi glæder os til at byde dit barn og dig velkommen i skole.
Med venlig hilsen
Egon Agerlin
Centerchef
Egedal Kommune
3
Skoledistrikter
Skolestruktur/skoledistrikter
Der er 4 distriktskoler med 12 afdelinger i Egedal Kommune.
Distriktsskole Smørum:
Afdeling Boesagerskolen
Afdeling Balsmoseskolen
Afdeling Søagerskolen
Distriktsskole Ganløse:
Afdeling Ganløse skole
Afdeling Slagslunde skole
Distriktsskole Stenløse:
Afdeling Lærkeskolen
Afdeling Veksø skole
Afdeling Bækkegårdsskolen
Afdeling Stengårdsskolen
Distriktsskole Ølstykke:
Afdeling Maglehøjskolen
Afdeling Hampelandskolen
Afdeling Toftehøjskolen
4
Folkeskolereform
Folkeskolereformen opstiller tre overordnede mål:
1.
2.
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til
faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem
respekt for professionel viden og praksis.
Reformen skal medvirke til år for år at forbedre det faglige niveau i
folkeskolen for alle elever.



30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse,
33 timer for 4. til 6. klasse og
35 timer for 7. til 9. klasse.
I en overgangsperiode frem til næste folketingsvalg vil skoleugen dog
forkortes, hvis eleverne fravælger tilbuddet om lektiehjælp, således at
skoleugen bliver



28 timer for børnehaveklassen til 3. klasse,
30 timer for 4. til 6. klasse og
33 timer for 7. til 9. klasse.
I undervisningen indgår fortsat den fagopdelte undervisning i fagene men
også ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af skoledagen.
Understøttende undervisning
Den understøttende undervisning skal bruges til at arbejde med en række
elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning. Det kan fx være varierende og differentierede undervisningsformer, bevægelse, faglige fordybelse og træning i lektiecaféer og
understøttende læringsaktiviteter.
Idræt og bevægelse
På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et
omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den
længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed
hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag.
Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning,
herunder idræt, og i den understøttende undervisning.
5
Lektiehjælp
Tiden til faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp mv. skal have fokus på
at styrke elevernes faglige niveau ved bl.a. at tilbyde eleverne faglig
træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres
niveau og behov. Tiden skal målrettes både de fagligt stærke elever og de
fagligt svage elever.
Eleverne vil frem til næste folketingsvalg kunne fravælge lektiehjælp.
6
Skoleindskrivning
Indskrivningen til børnehaveklassen august 2015 vil foregå digitalt i
perioden mandag d. 8. december – 14. december 2014 (uge 50).
Sidste frist for skoleindskrivning er søndag d. 14. december 2014.
Orienteringsmøder afholdes i:
Distriktsskole Ølstykke: Onsdag den 29/10-14 kl. 19.00-21.00 på
Maglehøjskolen.
Distriktsskole Smørum: Tirsdag den 4/11-14 kl. 15.30-17.00 på
Boesagerskolen.
Distriktsskole Stenløse: Torsdag den 6/11-14 kl. 18.00-19.30 på
Lærkeskolen.
Distriktsskole Ganløse: Tirsdag den 18/11-14 kl. 19.00-20.00 på
Ganløse skole.
Alle børn optages som udgangspunkt i bopælsdistriktet og indskrives på
en af de 4 distriktsskoler.
I vil senest medio januar 2015 få besked om, hvilken distriktsskole jeres
barn er optaget på.
Efterfølgende vil skoleledelsen i distriktet fordele eleverne på afdelingsskolerne ud fra følgende prioritering.
1. Er elevtallet i en klasse 24 eller derover, optages der ikke børn fra
andre distrikter/kommuner.
2. Egedal børn går forud for børn fra andre kommuner.
3. Elever med søskende på den pågældende afdelingsskole optages før
elever uden søskende.
4. Derefter optages nærmest boende børn.
SFO start
Alle børn starter i SFO den 1. april 2015.
7
Frit skolevalg
Børn kan optages i børnehaveklasse i et andet distrikt end bopælsdistriktet, såfremt der er plads, og det kan ske inden for de af Byrådets fastlagte
overordnede rammer.




Er elevtallet i en klasse 24 eller derover, optages der ikke børn fra
andre distrikter/kommuner.
Egedal børn går forud for børn fra andre kommuner.
Elever med søskende på den pågældende matrikelskole optages før
elever uden søskende.
Er der flere børn fra kommunen, end der er plads til, optages de
nærmest boende børn først.
Udsat skolestart
Alle børn født i 2009 indskrives til skolestart i august 2015, hvis der er
særlige omstændigheder, der taler for det, kan der søges om udsat
skolestart senest den 14. december 2014.
Udmeldelse af daginstitution
De børn der går i en daginstitution i Egedal Kommune udmeldes automatisk fra daginstitutionen og indskrives ligeledes automatisk til SFO.
Hvis barnet optages på en privatskole eller skole i anden kommune, skal I
som forældre selv sørge for at melde jeres barn ud af daginstitution. Der
er 1 måneds opsigelsesvarsel til den 1. i en måned.
Udmeldelsen skal ske via den digitale pladsanvisning på kommunens
hjemmeside:
http://www.egedalkommune.dk/borger/familie,-boern-og-unge
8
Børnehaveklassen
Børnehaveklassen er en obligatorisk del af skoleforløbet, den har det
særlige formål at danne overgang fra daginstitution til skole.
Børnehaveklassen har sit eget lokale, der er specielt indrettet med bl. a.
legetøj og materialer, der giver børnene mulighed for at kombinere leg og
læring.
Der arbejdes med forskellige emner, f.eks. sundhed, årstiderne eller kend
dig selv.
Emner, som er med til at gøre børnene bevidste om sig selv og deres
omgivelser. Lyd- og bogstavtræningen begynder i børnehaveklassen.
Der arbejdes ofte med øvelser og lege, som forbereder børnene til
læsning, regning og på at være opmærksomme. Hver dag foregår der
noget, som samler børnene om en fælles oplevelse.
Der læses historier, synges, spilles teater og meget andet. Samværet i
børnehaveklassen stiller krav til børnene om at samarbejde og det at vise
hensyn til de andre i klassen.
Der er også starten på at lære medbestemmelse og medansvar.
Undervisningen i børnehaveklassen varetages af en børnehaveklasseleder
og i en del af timerne deltager en pædagog fra SFO´en.
9
De første skoleår
Indskoling
Indskoling er forløbet fra 0. – 3. klasse herunder SFO.
Der er udarbejdet en målsætning for indskolingen, og inden for de enkelte
delmål er der udarbejdet handleplaner, der skal sikre, at skolerne når de
opstillede mål. Indskolingsordningen er en rammemodel, hvilket betyder,
at indskolingen ikke behøver at foregå ens på skolerne. På skolernes
orienteringsmøder i efteråret, vil det fremgå, hvordan indskolingen er
tilrettelagt op den enkelte skole.
Målsætning for indskoling i Egedal Kommune:




Skiftet fra daginstitution til skole/SFO skal være så positivt som
muligt.
Lysten til læring stimuleres. Barnets selvtillid og sociale forståelse
fremmes. Børnene skal være videbegærlige, initiativrige og udvikle
sig til at være ansvarlige og kreative.
Fagligheden styrkes i skole/SFO, og den faglige indlæring påbegyndes, når barnet er parat til det.
Forældrene inddrages i et gensidigt forpligtende samarbejde.
SFO´erne har udarbejdet mål og indholdsbeskrivelser for arbejdet i
SFO´en. Mål og indholdsbeskrivelser findes på skolernes hjemmesider.
10
Skolefritidsordning (SFO)
På hver af de tolv skoler er der oprettet en skolefritidsordning (SFO).
Skolefritidsordningen er et socialpædagogisk pasnings- og fritidstilbud for
børn fra børnehaveklasse og til og med 3. klasse.
Børnene vil her være sammen med deres venner og har mulighed for at
knytte nye venskaber på tværs af årgange. Der vil være daglige tilbud
med forskellige aktiviteter, hvor børnene i et udviklende og lærerigt miljø
bliver stimuleret fysisk som psykisk. Børnene bliver eksempelvis introduceret for nye metoder i forhold til den kreative udvikling samt for aktiviteter, som inspirerer og stimulere deres fantasi og lysten til bevægelse.
Aktiviteterne vil både være voksenstyrede og selvvalgte.
SFO´ens åbningstider af afhængig af lokale forhold. SFO´en holder dog
altid lukket fredage efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og d. 24/1231/12.
11
Skole/hjem samarbejde
Det er afgørende for barnets skolegang, at forældrene er interesserede i
skolen. For at skabe rammer, der sikrer barnets udvikling og trivsel
kræves et godt samarbejde mellem hjem og skole. Forældresamarbejdet
er meget centralt for barnets skolegang.
Den centrale person i samarbejdet mellem hjem og skole er klasselæreren, som er den lærer der har den tætteste kontakt med barnet.
Det bedste samarbejde opnår man ved en gensidig kommunikation
mellem forældre og lærere, så eventuelle problemer løses hurtigst muligt.
Samarbejdet forgår ved skriftlige meddelelser, telefonsamtaler og personlige møder.
Desuden har alle skoler et internet baseret ”forældreintra”, hvor klassens
lærere/skolen informerer forældrene om ting, der vedrører klassen eller
det enkelte barn.
Forældremøder
Lærerne i klassen arrangerer 1-2 årlige forældremøder for klassens
forældre. Her drøftes især emner og problemer fra hverdagen. Lærerne
informerer om klassen arbejde, og forældrene har mulighed for at
kommentere dette og udveksle synspunkter.
Skole/hjemsamarbejde
1-2 gange årligt afholdes der skole/hjem samtaler afhængig af behov.
Samtalerne drejer sig om det enkelte barn. Alle forældre får således
mulighed for at drøfte deres barns situation i og uden for skolen med
læreren.
Elevplaner
Skolen udsender 1-2 gange årligt en elevplan for det enkelte barn, hvor
barnets faglige niveau og trivsel i skolen beskrives.
12
Råd og bestyrelser
Skolebestyrelser
Ved hver skole vælger forældrene 7 forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen vælges som udgangspunkt for fire år ad
gangen lige efter et kommunevalg. En del af skolerne har forskudte valg,
det vil sige, at der er valg hvert 2. år, hvor 3 eller 4 medlemmer er på
valg.
En af skolebestyrelsens vigtige opgaver er at formidle samarbejdet
mellem hjem og skole.
Skolebestyrelsen har på den enkelte skole afgørende indflydelse på, hvad
der skal ske i skolen, og udøver sin virksomhed indenfor de mål og
rammer byrådet fastsætter.
Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, godkender
skolens budget indenfor de økonomiske rammer fastsat af byrådet,
godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.
Kontaktforældre/forældreråd
I mange klasser vælger forældrene repræsentanter, som kan bistå
klasselæreren i forbindelse med planlægning af forældremøder, fester
m.m.
13
Sundhedstjenesten
Alle kommunens skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske, som samarbejder med lærerne, forældrene og skolens øvrige personale for at
fremme børnenes sundhed og trivsel og kan medvirke til, at sygdomme
opdages så hurtigt som muligt.
På www.egedalkommune.dk under sundhedsplejen og på sundhedstjenestens hjemmeside www.sundhedstjenesten-egedal.dk , kan ses en
oversigt over medarbejderne i sundhedstjenesten fordelt på distrikt, skole
og deres direkte telefonnumre og mailadresser.
Hvornår vil eleverne se en sundhedsplejerske i skoleforløbet?
Indskolingsundersøgelse af børn i børnehaveklassen
Klassen inviteres over i små grupper, hvor hver elev vurderes ud fra en
motorisk screening, som udføres af en sundhedsplejerske og børnehaveklasselæreren.
Efterfølgende inviteres eleverne til en individuel sundhedssamtale/undersøgelse sammen med deres forældre. Ved samtalen/undersøgelsen gøres der status over barnets helbredstilstand og
opfanges sundhedsmæssige problemer af betydning for barnets almene
trivsel og skolegangen.
1., 3., 5., og 6, klassetrin
Der tilbydes individuelle samtaler/undersøgelser ved sundhedsplejersken.
Samtalen/undersøgelsen tilrettelægges, så den danner grundlag for en
systematisk vurdering af elevens/den unges sundhedstilstand, ud fra
denne vurdering tilbydes sundhedsvejledning alt efter elevens/den unges
behov. Forældrene inviteres med i 1. klasse.
2., 4., 5., 7., og 9, klassetrin
Der tilbydes klasseundervisning i metoden aktiv vurdering a 2 skolelektioner. Der vil blive drøftet forskellige sundhedsemner ud fra klassens/gruppens behov f.eks. hygiejne, kammeratskab, trivsel, kropbevidsthed, pubertet, seksualitet, kønssygdomme og prævention.
8. klasse Sundhedseksperimentariet
Sundhedseksperimentariet foregår på skolen i 2 skolelektioner og består
af mange forskellige opstillinger, hvor eleven vil få mulighed for at teste
sin egen sundhedstilstand med nogle sjove øvelser.
14
Udskolingsundersøgelse af alle skoleelever i 9. klasse
Undersøgelsen udføres af sundhedsplejersken. Sammen med den unge
gøres der status over vedkommendes sundhedstilstand. Det tilstræbes at
opfange sundhedsmæssige problemer før overgangen til voksentilværelsen, som kan have betydning for uddannelse og erhverv.
Børn med særlige behov
Der tilbydes supplerende undersøgelser og vejledning efter behov. Eleven
udvælges efter konkret vurdering af sundhedsplejerske, eller efter
henvendelse fra elev, forældre eller lærere.
15
Tandplejen
Basistandplejen:
Alle 0-17 årige tilbydes gratis tandpleje. Tandplejen foregår på en af
kommunens 3 tandklinikker.
Tandplejens ydelser er behovsstemte. Alle får tilbudt undersøgelser,
forebyggende ydelser og de nødvendige behandlinger med intervaller, der
er tilpasset det individuelle behov. Det betyder, at intervallerne kan
variere mellem 8 og 24 måneder. Det aftales individuelt i forbindelse med
hver undersøgelse. Der vil altid være mulighed for en ekstra kontrol, hvis
det ønskes.
De kommunale klinikker er åbne på alle skoledage i tidsrummet 8.0015.00. Der er desuden åbent enkelte dage i skolernes ferie. 2-3 gange om
måneden har en af klinikkerne åbent til kl. 17.00. Oplysning om dette kan
fås på den lokale klinik.
Tandregulering:
Tandstillingen følges ved hver undersøgelse. Ved større afvigelser henviser barnets sædvanlige tandlæge til en specialtandlæge, som tager stilling
til en eventuel tandregulering. Denne undersøgelse foregår lokalt på den
sædvanlige klinik. Behandlingen af større tandstillingsafvigelse foregår i
Center for Tandregulering, som ejes af Ballerup, Furesø og Egedal
Kommuner.
Tandlægevagt:
Tandlægevagten kan uden for klinikkernes åbningstid kontaktes på telefon
nr. 70250041.
Alle dage mellem kl. 18.00-19.00 og mellem kl. 9.00-10.00 lørdage og
søndage. Se mere på www.tdkvagt.dk
16
Kompetencecenter for børn- og unges udvikling, læring og trivsel
PPR- funktionen tilbyder anonym pædagogisk-psykologisk rådgivning til
børn og unge med særlige behov – og til deres forældre. Ligesom børnenes lærere, pædagoger og sundhedsplejersker kan modtage rådgivning/vejledning fra PPR- funktionen.
Målgruppen for den pædagogiske-psykologiske rådgivning og bistand er
opdelt i to grupper. Førskolebørn (0-5år) og de undervisningspligtige (616 år).
Hvem kan få råd og bistand fra PPR - funktion
Rådgivning og bistand gives først og fremmest til børn og unge med
udviklingsvanskeligheder i form af: sociale, følelsesmæssige, indlæringsmæssige og/eller sproglige vanskeligheder.
Hvordan kommer man i kontakt med PPR - funktion
Forældre, børn og professionelle omkring et barn kan søge råd i PPRfunktionen, hvis man er bekymret for et barns udvikling og trivsel.
Henvisning til PPR- funktionen foregår i et samarbejde mellem skolens
leder/skolen og forældrene. Skolens leder har ansvaret for at vurderer om
barnet skal henvises til PPR-funktionen.
Hvem består PPR - funktion af
Psykologer, tale-høre-læsepædagoger/konsulenter. For førskolebørn også
sprogpædagoger og fysioterapeut i begrænset omfang.
Henvendelse til PPR - funktion
På dit barns skole kan du få oplysning om hvilken psykolog eller specialpædagog/konsulent, der er tilknyttet skolen.
I Center for Skole og Dagtilbud, kan du få oplysninger om hvilken fagperson fra PPR- funktionen, der er tilknyttet dit barns skole.
17
Befordring
Generelle regler:
Der ydes fri befordring til børn i distriktsskolen, hvis skolevej er længere
end:
2 ½ km i 0. – 3. klasse
6 km i 4. – 6. klasse
7 km i 7. – 9. klasse
9 km i 10. klasse
Ingen elever modtager automatisk buskort.
For at få tildelt buskort skal der sendes en ansøgning til Center for Skole
og Dagtilbud senest d. 31. maj 2015. Se nærmere på
www.egedalkommune.dk
Derudover ydes der fri befordring til elever med farlig skolevej, de veje
der er erklæret trafikfarlige kan ses på kommunens hjemmeside.
Regler for elever, der går på anden skole end distriktsskolen:
Der ydes ikke befordring til børn som undervises på anden skole end
distriktsskolen.
Skolebus
Køreplaner for skolebusserne finder du på Egedal kommunes hjemmeside.
18
Børneulykkesforsikring
Egedal Kommunes forsikringsteam oplyser, at kommunerne fra
01.01.2012 ikke længere må tegne børneulykkesforsikring.
Forældre opfordres derfor til selv at tegne en børneulykkesforsikring,
såfremt man ikke allerede har en.
19
Vigtige adresser:
Distriktsskole Smørum:
Afdeling:
Boesagerskolen
Flodvej 89, 2765 Smørum
Tlf. 72 59 90 00
Email: [email protected]
Distrikts skoleleder Peter Kilmose Direkte nr. 72598202
SFO Boesager
Distrikts SFO Leder: Lisbeth Heerup Direkte nr. 72599094
Flodvej 89
Tlf. 72 59 82 30
Email: [email protected]
Balsmoseskolen
Æblevangen 126, 2765 Smørum
Tlf. 72 59 90 00
Email: [email protected]
Pædagogisk daglig leder: Susanne Teilmann Direkte nr. 72598122
SFO Balsmosen
Afdelingsleder: Ole Nielsen Direkte nr. 72598152
Æblevangen 126
Tlf. 72 59 81 50 og 72 59 81 52
Email: [email protected]
Søagerskolen
Råbrovej 20-24, 2765 Smørum
Tlf. 72 59 90 00
Email: [email protected]
Distrikts viceskoleleder Charlotte Brandt Direkte nr. 72599001
SFO Søager
Afdelingsleder: Jette Littau Hammerich Direkte nr. 72599099
Råbrovej 24
Tlf. 72 59 90 90
[email protected]
20
Distriktsskole Ganløse:
Afdeling:
Ganløse Skole
Vestergade 5 A, 3660 Stenløse
Tlf: 7259 8400
Email: [email protected]
Distrikts skoleleder: Jacob Peter Loessl Direkte nr. 72598401
SFO Ganløse
Distrikts SFO Leder: Peyman Lou Direkte nr. 72598441
Vestergade 5 A
Tlf. 72 59 84 40
Email: [email protected]
Slagslunde Skole
Blomstervej 19,3660 Stenløse
Tlf. 72 59 84 50
Email: [email protected]
Afdelingsleder: Lise Bjerregaard Direkte nr. 72598460
SFO Slagslunde
Afdelingsleder: Maria Buch Direkte nr. 72598454
Blomstervej 19
Tlf. 72 59 84 54
Email: [email protected]
21
Distriktsskole Stenløse:
Afdeling:
Lærkeskolen
Præstegårdsvej 30,3660 Stenløse
Tlf. 72 59 86 00
Email: [email protected]
Distrikts skoleleder: Jette Handberg Direkte nr. 72598604
SFO Lærke
Afdelingsleder: Malene H. Andersen Direkte nr. 72598670
Præstegårdsvej 30
Tlf. 72 59 86 50
Email: [email protected]
Veksø Skole
Gl. Hovevej 8-12,3670 Veksø Sjælland
Tlf. 72 59 92 50
Email: [email protected]
Afdelingsleder Tanja Tabel Ibsen Direkte nr. 72599252
SFO Veksø
Afdelingsleder: Marianne Hyldeqvist Andreasen Direkte nr. 7259
9258
Gl. Hovevej 8-12
Tlf.72 59 92 56
Email: [email protected]
Bækkegårdsskolen
Bækkegårds Plads 2, 3650 Ølstykke
Tlf. 47 16 06 00
Email:[email protected]
Daglig leder: Heidi Wang Direkte nr. 47160607
SFO Bækkegården
Distrikts SFO Leder: Gitte Friis Direkte nr. 47160608
Bækkegårdsplads 2
Tlf: 72598342
Email: [email protected]
22
Stengårdsskolen
Stengårds Plads 2, 3650 Ølstykke
Tlf. 72598921
Email: [email protected]
Daglig leder: Iben Grønbæk Direkte nr. 72598624
SFO Stengården
Afdelingsleder: Poul Nicolaisen Direkte nr. 72598941
Stengårds Plads 2
Tlf. 72 59 89 41
Email: [email protected]
Distriktsskole Ølstykke:
Afdeling:
Maglehøjskolen
Skelbækvej 8 A, 3650 Ølstykke
Tlf. 47 16 07 77
Email: [email protected]
Distriktsskoleleder: Lise Boye Hansen Direkte nr. 47160770
SFO Maglehøj
Afdelingsleder: Tina Møllmann Direkte nr. 47160787
Skelbækvej 8 A
Tlf: 47 16 07 87
Email: [email protected]
10. klassecenter (hører under Maglehøjskolen)
Roskildevej 22 B, 3650 Ølstykke
Tlf. 72 59 89 51
Email: [email protected]
Afd. Leder: Anders Clausager
23
Hampelandskolen
Hampelandvej 7 A, 3650 Ølstykke
Tlf. 72 59 85 00
Email: [email protected]
Daglig pædagogisk leder: Mik Fallesen Direkte nr. 72598503
SFO Hampeland
Afdelingsleder: Brian Dahlmann Direkte nr. 72598521
Ny Toftegårdsvej 9
Tlf. 72 59 85 20
Email: [email protected]
Toftehøjskolen
Frederiksborgvej 4, 3650 Ølstykke
Tlf. 47 18 16 66
Email: [email protected]
Daglig pædagogisk leder: Poul Sjøstrøm Direkte nr. 47 18 16 72
SFO Toftehøj
Distrikts SFO Leder: Gert Kastrup Friis Direkte nr. 47 18 16 60
Frederiksborgvej 4
Tlf. 47 18 16 61
Email: [email protected]
Egedal Kommune
Center for Skole og Dagtilbud
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Centerchef: Egon Agerlin Direkte nr. 72598000
Email: [email protected]
24