så tryk her - EDRNyStart.dk

Samlet ændringsforslag v. 7.0
Ændringer indarbejdet i det indsendte forslag til RM 2015
§2
FORMÅL
Foreningens formål er:
at være paraplyorganisation for medlemsorganisationer i Danmark
at samle radioamatører og teknikinteresserede i Danmark
at understøtte medlemmerne i tilegnelsen af viden om radiokommunikation og teknik, som
definerer den teknologiske udvikling
at repræsentere medlemmerne over for nationale og internationale organisationer og
myndigheder, og
servicere medlemmerne, f. eks med formidling af QSL-kort.
Foreningen er uafhængig af partipolitik.
§3
MEDLEMSOPTAGELSE
Enhver medlemsorganisation (EDR lokalafdeling eller anden selvstændig forening) i Danmark
eller inden for Rigsfællesskabet, hvis virksomhed og vedtægter ikke strider mod gældende
lovgivning og EDRs vedtægter, kan ved henvendelse til EDRs hovedbestyrelse anmode om
optagelse.
EDRs hovedbestyrelse har mandat til at forhandle særlige overgangsordninger med nye
medlemsorganisationer.
Stk. 2
Enkeltpersoner, der ønsker at være medlem af EDR for at støtte, følge eller have indflydelse
på foreningens arbejde, kan optages som individuelle medlemmer.
Individuelle medlemmer har
ikke stemmeret, men har adgang til årsmødet
adgang til de samme servicetilbud som fuldgyldige medlemmer.
Side 1 af 6
§4
KONTINGENT
Kontingentets størrelse fastsættes på årsmødet under godkendelse af næste års budget.
Individuelle medlemmer betaler ved indmeldelse et indskud, hvis størrelse fastsættes af
hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen fastlægger de nødvendige medlemskategorier
Kontingent for medlemsorganisationer og foreningen EDR kan opkræves samlet af EDR.
Stk. 2
Kontingentbetaling.
Kontingent skal betales senest 1. februar og gælder frem til ultimo indeværende år.
Er kontingentet ikke indgået senest 1. februar eller den af bestyrelsen fastsatte dato, slettes
medlemmet. Individuelle medlemmer kan kun genoptages som nyt medlem mod betaling af
nyt indskud
Et medlem kan kun opstilles som kandidat til hovedbestyrelsen samt andre tillidsposter
under forudsætning af at kontingentet er betalt. rettidigt.
§6
NÆGTELSE AF MEDLEMSOPTAGELSE OG EKSKLUSION
Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om såvel nægtelse af optagelse som udelukkelse af
medlemsorganisationer og individuelle medlemmer. En sådan beslutning kan indankes for
årsmødet. Hvis hovedbestyrelsens afgørelse ikke indankes inden for 4 uger, er beslutningen
endelig. Hvis der ankes, træder beslutningen først i kraft efter årsmødet.
§7
MEDLEMSORGANISATIONER
Medlemsorganisationer er lokale foreninger stiftet med formålet om at fremme udbredelsen
af amatørradio og andre tekniske interesseområder.
Stk. 2
Medlemsorganisationen vælger selv sin formand og bestyrelse.
Stk. 3
Den enkelte medlemsorganisation vedtager egne vedtægter, der er gyldige efter
Hovedbestyrelsens godkendelse.
Stk. 4
Hver medlemsorganisation fører selvstændigt regnskab og fastsætter selv
medlemskontingentsats(er) til den lokale organisation.
Side 2 af 6
§8
ÅRSMØDE
Årsmødet er foreningens højeste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes hvert år i marts april måned. Årsmødet indkaldes med 6 ugers varsel ved udsendelse af mail til
medlemsorganisationerne og ved bekendtgørelse i relevante medier. Deltagere i årsmødet er:
Medlemmer kan deltage som gæster uden stemmeret
1 delegeret der er medlem af EDR pr. påbegyndt 50 medlemmer valgt af organisationen.
1 delegeret der er medlem af EDR pr. påbegyndt 50 medlemmer valgt i kredsen.
Udvalg er repræsenteret ved udvalgsformanden
Medlemsorganisation og udvalg betaler selv for transport. Forplejning og lokaler betales af
EDR
Årsmødet afholdes et centralt sted i landet.
Stk. 2
Stemmeberettigede
Hovedbestyrelsen
Udvalgsformænd
Delegerede fra medlemsorganisationer
Delegerede fra kredsene
Der kan kun afgives 1 stemme per delegeret
Stk. 3
Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst omfatte:
Valg af dirigent og stemmetællere
Formandens beretning for hovedbestyrelsens arbejde
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget, kontingent og handlingsplaner
Indkomne forslag
Valg:
formand (lige år)
kasserer (ulige år)
2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
2 suppleanter til hovedbestyrelsen
faguddannet ekstern og 2 kritiske revisorer samt 1 revisorsuppleant
Eventuelt
Stk. 4
Medlemsorganisationer, kredse og udvalg kan stille forslag til årsmødet.
Der kan ikke foretages ændringer af indsendte forslag på årsmødet.
Side 3 af 6
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 15. januar
senest 10 uger før årsmødet. Det samme gælder navne på delegerede samt kandidatnavne til
formands- og kassererposten.
Stk. 5
Endelig dagsorden, regnskab, budgetforslag, kandidatnavne samt eventuelt indkomne forslag
skal udsendes senest 4 uger før årsmødet.
Stk. 6
Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal. Kun
fremmødte delegerede har stemmeret.
Stk. 7
Ethvert lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte
stemmeberettigede.
§9
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE
Ekstraordinært årsmøde skal afholdes når mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer eller mindst
1/3 af samtlige godkendte medlemsorganisationer skriftligt forlanger det.
Stk. 2
Begæring om afholdelse af ekstraordinært årsmøde fremsendes til hovedbestyrelsen ledsaget
af begrundet dagsorden for mødet.
Stk. 3
Ekstraordinært årsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel og skal afholdes senest 1
måned efter begæringens fremsættelse på et centralt sted i landet. Hovedbestyrelsen
fastsætter mødestedet.
§ 10
HOVEDBESTYRELSEN
Landsforeningens EDRs daglige ledelse og højeste myndighed mellem to årsmøder er
hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen består af 5 medlemmer:
Landsformanden
Næstformanden
Kassereren
Sekretæren
1 hovedbestyrelsesmedlem
Side 4 af 6
§12
TEGNINGSRET
Landsforeningen EDR tegnes af landsformanden i forening med 1 medlem af hovedbestyrelsen. I
tilfælde af landsformandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med 1 medlem af
hovedbestyrelsen.
Stk. 2
Hovedbestyrelsen kan meddele fuldmagt.
§18
OVERGANGSORDNINGER
Der indkaldes til første årsmøde lørdag d. 16. april 2016. Landsforeningens nuværende
lokalafdelinger (medlemsorganisationer) der ønsker at fortsætte som deltagere i samarbejdet
og som ønsker at sende delegerede til årsmødet skal senest d. 1. april 2016 på egen ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling tiltræde nærværende vedtægter for
paraplyorganisationen EDR.
Delegerede frem til første årsmøde er repræsentantskabsmedlemmer valgt i 2014.
Repræsentantskabet vælger et forretningsudvalg på 5 personer der frem til første årsmøde
skal lede foreningen og begynde implementeringen af de nye vedtægter. Forretningsudvalget
konstituerer blandt sine medlemmer en formand samt en næstformand.
Revisorer valgt i 2014/2015 fortsætter indtil førstkommende årsmøde.
De nuværende regioner nedlægges.
Nuværende individuelle medlemmers medlemskab fortsætter.
Udvalg fortsætter.
Stk. 2
Hovedbestyrelsen valgt på første årsmøde pålægges hurtigst muligt at iværksætte følgende i
henhold til disse vedtægter:
Ændre foreningens navn hos relevante instanser
Omlægning af regnskabsår
Godkendelse af lokalorganisationer
Opdeling i lokalorganisationsmedlemmer/individuelle medlemmer
Omlægning af regnskab til kontingentopkrævning for lokalorganisationsmedlemmer
Omlægning af medlemsinformation
Side 5 af 6
Bilag 1.
Personer der ønsker optagelse i EDR’s paraply organisation kan optages som individuelle
medlemmer i EDR.
Det tilstræbes at individuelle medlemmer placeres i deres respektive lokale forening
medmindre andet ønskes.
Individuelle medlemmer der ikke er medlem af en lokal forening eller organisation men
medlem af EDR kan stemme i deres respektive kredse.
Dette kan foregå på internettet via EDRs hjemmeside, så er man f.eks. i kreds 4 vil man
kunne logge sig ind i kreds 4 og her opstille kandidater til delegerede til årsmødet samt når
afstemningen åbnes her afgive sin stemme. Dette system kan også bruges til andre
afstemninger inden for EDR, som f.eks. hvad synes medlemmerne om dit eller dat.
Kredsene er inddelt som følger:
Kreds 1: Alle postnumre der begynder med 1xxx.
Kreds 2: Alle postnumre der begynder med 2xxx.
Kreds 3: Alle postnumre der begynder med 3xxx.
Kreds 4: Alle postnumre der begynder med 4xxx.
Kreds 5: Alle postnumre der begynder med 5xxx.
Kreds 6: Alle postnumre der begynder med 6xxx.
Kreds 7: Alle postnumre der begynder med 7xxx.
Kreds 8: Alle postnumre der begynder med 8xxx.
Kreds 9: Alle postnumre der begynder med 9xxx.
Ved udpegning af delegerede til årsmødet kan et medlem ikke stemme i mere end én
organisation. Et medlem, der er medlem af flere organisationer bestemmer selv i hvilken
organisation vedkommende ønsker at stemme.
Side 6 af 6