Det moderne menneskes fristelse Julen i Egå Kirke

Egå Kirkeblad
Nr. 54 - 2014 | December | Januar | Februar
Julen i
Egå Kirke
Det moderne
menneskes
fristelse
Billeder
fra rollespillet
Luthers Nøgle
Egå Kirkeblad
Kirkekontoret
Kordegn
Anette Ingvartsen
Tlf.: 86 22 79 66
[email protected]
Kirketjener
Grethe Hansen
Tlf.: 41 85 57 73
[email protected]
Kordegn
Lee Bellows
[email protected]
Tlf: 86 22 79 66
Kirketjener
Marian Rædkær Nielsen
Tlf.: 41 85 57 72
[email protected]
Sognepræst
Lise Juhl Nielsen
(Træffes ikke mandag)
Tlf: 86 22 35 65
[email protected]
Graver
Tom Jensen
Tlf: 20 13 50 11
[email protected]
Sognepræst
Ane Ørgård Bramstoft
(Træffes ikke mandag)
Tlf.: 21 90 59 84
[email protected]
Menighedsrådsformand
Ole Glasius
Tlf: 30 61 12 06
[email protected]
Sognepræst
Morten Skovsted
(Træffes ikke mandag)
Tlf: 86 22 02 30
[email protected]
Børne- og ungemedarbejder
Mona Solsø
[email protected]
Tlf.: 60 65 10 50
Organist
Lars Fløe
(træffes ikke mandag)
Tlf: 41 85 57 74
[email protected]
Kommunikationsmedarbejder
Tanja Arnholtz Nielsen
[email protected]
Tlf.: 41 85 57 71
Kirkesanger
Morten Wang (vikar)
Mette Korsgaard (Barsel)
Kirkekontoret
Deadline
næste kirkeblad
den 1. februar 2015
Redaktionen
Lise Juhl Nielsen,
Ane Ørgård Bramstoft og
Tanja Arnholtz Nielsen
2
Forsidefoto
Af Arne Illeborg
Kontakt
kirkekontoret ved
”Magnus Hansen, 7.c
på afveje?”
Kirkelige handlinger
Fødsel og død
Ind-/udmeldelse
af folkekirken
Egå Mosevej 7
8250 Egå
Tlf: 86 22 79 66
Fax: 86 22 44 19
Mandag-fredag kl. 9-13
Torsdag tillige kl. 15-17
[email protected]
www.egaakirke.dk
december | januar | februar
Led os ikke i fristelse
Den søde fristelse
Perfektionismen er den største moderne fristelse
Det er ikke til at vide, hvad Djævlen på forsiden af
Hvad er da det moderne menneskes største fristelse?
kirkebladet er ved at lokke Magnus fra 7.c til. Men et eller
Ja, hver sin fristelse. Men et godt bud, tænker jeg, er det
andet frister han med, det er let at se!
teologiprofessor Niels Henrik Gregersen kommer med:
Billedet er fra rollespillet ”Luthers nøgle”, hvor en flok
”Perfektionismen og forestillingen om, at vi kan skabe
djævle jagtede konfirmander fra hele Århus Nordre
det perfekte liv gennem dygtiggørelse er den største
Provsti.
fristelse for det moderne menneske”
Det kalder smil frem på læben, når vi ser en djævel i det
”Det drejer sig så meget om karriere og dygtighed, at vi
helt store outfit. Med horn i panden, trefork og, i dette
bliver hovmodige over for livet. Vi gør alt det, vi skal. Vi
tilfælde, en halvanden liters sodavandsflaske med ægte
lever det perfekte liv, men vi bliver fanget af vore egne
blod! Måske fordi begrebet ”fristelse”, som så mange
krav. Vi tror, at livet lykkes, hvis bare vi er dygtige nok,
andre religiøse ord, er ved at miste sin religiøse betydning
og når vi ikke kan leve op til os selv, bliver vi anfægtede
og dermed dybde.
og føler skam.”
Chokolade og konfekt er nok det, de fleste tænker på,
Niels Henrik Gregersen mener, at vi som moderne
når de hører ordet fristelse. Ordet er i den grad blevet
mennesker fristes til at blive i det selvbedrag, at vi kan
brugt og misbrugt i reklameverdenen. Her er en fristelse
arbejde og kontrollere os igennem vores tilværelse.
ikke nødvendigvis noget negativt, men forbundet med
Så bliver vi hårdhjertede og i sidste ende ulykkelige, når
lækkerier, desserter og fornøjelser.
vi ikke kan udleve det perfekte liv på egen hånd.
”Fristelser”, bibelsk forstået, handler ikke om at lokke
mennesket til at overtræde et enkelt bud eller spise for
Led os ikke i fristelse
meget chokolade. Det handler at sætte mennesker i en
Når vi beder fadervors sjette bøn, ser vi fristeren direkte
afgørende situation, der skal afgøre, hvad der bor i dem.
i øjnene. Og os selv. For at være bevidst om hvad der
frister lige netop os, er første skridt at stå fristelsen imod.
Slangen og Fristeren
I en tid, hvor der tales om selvrealisering alle steder,
I Bibelen er mennesket knap nok blevet skabt, før det
er bønnen et skridt på vejen til en ”af-realisering”. For
sættes på sin første prøve. Den snedige slange frister, og
måske kan vi kun finde os selv, hvis vi er villige til at
mennesket, der allerede dengang havde rygrad som en
afrealisere vore egne ideer om, hvordan tilværelsen skal
regnorm, lader sig lokke og spiser af æblet.
være?
Foto. Arne Illeborg
Sådan har fristelserne siden været mange. Fristelsen til at
træde ud af gudsforholdet, som vi er skabt til. Fristelsen
Led os ikke i fristelse. Det handler om meget mere end
til at ville være som Gud.
trangen til flødeskumskager. Det berører i bund og grund
I Det nye Testamente hører vi hvordan Jesus fristes af
spørgsmålet om Guds almagt.
Djævlen. Jesus fristes til bruge sin guddommelighed og
Den, der forsøger at være perfekt og tror sig perfekt,
ikke være menneske på menneskets vilkår. Men han lader
bliver udmattet. Vi lever af at få noget, vi ikke selv har
sig ikke friste af Satans tilbud om magt, ære og rigdom.
fundet på.
Når vi beder Fadervor, overgiver vi os til Gud og siger:
”Komme hvad der vil!”
Lise Juhl Nielsen
3
Egå Kirkeblad
Jul i Egå Kirke
Gudstjeneste for
børn juleaften
Onsdag den 24. december kl. 11.30 i Egå Kirke
Begynd årets største højtid i Egå Kirke med en
stemningsfuld gudstjeneste. Tag børn og børnebørn
med. Kom og hør en fortælling for børn i alle aldre og
syng med på de smukke og traditionsrige julesalmer.
Ane Ørgård Bramstoft
Luciaoptog og musical
Torsdag d. 11. december kl. 16.30
Vi mødes ved Ungdomshøjskolen kl. 16.30, hvor vi tænder
fakler og følges i optog gennem Damparken til Sognegården. Her er der aftensmad til alle, for kun 20 kr. for
voksne og 10 kr. for børn.
Kl. 17.45 opfører kirkens børneklub, Bibben, musicalen
”Drømme” og der er syng-julen-ind for børn og barnlige
sjæle.
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig Luciaaften.
Børnene i Bibben er allerede begyndt at øve sange og
drama, og de glæder sig til at vise jer, hvad de har lavet.
Mona Solsø
4
december | januar | februar
Gudstjenester juleaften
11.30: Børnegudstjeneste ved Ane Ørgård Bramstoft
13.00: Ane Ørgård Bramstoft
14.30: Lise Juhl Nielsen
16.00: Lise juhl Nielsen
Det er dejligt, at så mange kommer i kirke juleaften,
men af hensyn til brandsikkerheden må vi lukke
dørene, når vi når op på det antal brandmyndighederne tillader.
Typisk er der bedst plads kl. 13.00. I de øvrige juledage er der altid god plads. Vi håber ingen kommer
til at gå forgæves!
Præsterne
Syng julen ind
Søndag den 21. december kl. 19.30 i Egå Kirke
Igen i år synger vi julen ind i Egå Kirke. Vi mødes til en
stemningsfuld og alsidig aften med lystænding, sang og musik.
Vi skal synge nogle af vores kendte og elskede julesalmer og
lokale musikere vil spille og synge for os. Traditionen tro vil
Sct. Georgs Gilderne komme med fredslyset fra Betlehem
― et lys, der er tændt i Betlehem og hvis flamme er holdt i live,
så det denne aften kan bæres ind i kirken.
Efterfølgende serveres gløgg
og klejner i våbenhuset.
Lars Fløe og
Ane Ørgård Bramstoft
Julehjælp
I hele december salmer vi penge ind i Egå Kirke til
julehjælp i sognet. Har du/I vanskeligt ved at finde
penge til at holde en god jul, kan du søge om julehjælp.
Send en ansøgning til kirkekontoret (Email: egaa.
[email protected], emne: ”Julehjælp”, eller som brev til
kirkekontoret) med en begrundelse for, hvorfor du/I
har særligt brug for hjælp.
Er der penge i overskud, sendes de til Kirkens Korshær
i Århus, der hvert år gør et stort stykke arbejde for at
holde jul for de aller svageste i vores samfund.
Præsterne
5
Egå Kirkeblad
Julekoncert
Søndag d. 7. december kl. 19.30 i Egå Kirke
Traditionen tro vil Egå Koret blænde op for adventstidens julestemning
og -hygge ved at synge nye og gamle julesatser fra Danmark, England,
Spanien og Ukraine. Der bliver rig lejlighed til synge med på julesalmer
og -sange og derved komme i rigtig julestemning.
Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i sognegården for alle.
Fri entré.
Egå Renæssancefestival
Foto: Tudor4you
Den 15. - 29. marts 2015
Glæd dig til 14 dage i foråret med fokus på renæssancen i Egå Kirke. Du kommer til
at opleve koncerter, foredrag, danseundervisning og meget mere.
I renæssancen (1350-1600) voksede verden, og horisonten blev større. Marco Polo
havde 100 år forinden fundet vejen til Kina, og nu rejste Colombus mod vest, hvor
han (gen)opdagede Amerika. Der skete
mange omvæltninger i både arkitektur,
musik og måden vi tænker på.
Læs mere på www.egaafestival.dk
6
december | januar | februar
Fernisering af ikonudstilling
Søndag den 18. januar efter gudstj kl. 11.00
”At male ikoner er et spændende
håndværk, der kræver ro og fordybelse, hvilket afspejles i det endelige
resultat,” fortæller Birthe Raundahl
Mikkelsen
om
sit
arbejde
med
udformningen af ikonerne.
Birthe maler ikoner efter den gamle
byzantinske tradition, fra den 18.
januar kan du opleve dem i Egå
Sognegård.
Ordet ikon betyder billede, og i denne forbindelse et helligt billede, et synligt
led i den ortodokse kirkes gudstjeneste og en integreret del af den ortodokse
troendes hverdags- og trosliv. Ikonet er i den ortodokse verden for øjet,
hvad prædikenen er for øret i den protestantiske kirke. Den er tavshedens
forkyndelse.
Læs mere på: www.ikoner-klassiske.dk
Kyndelmisse
Søndag den 1. februar kl. 15.30 i Egå Kirke
”Julen varer li’ til påske”, synger vi, selvom
det sjældent passer. Snarere varer julen lige til
kyndelmisse, fordi både jule- og helligtrekongertiden er lysets fest midt i mørket. Det fejrer vi med
musikgudstjeneste, hvor vi vil synge salmer om
lys og hvor kirkens organist og kirkesanger vil
synge og spille smukke og enkle satser vekslende
med tekster om lysets kraft.
Ane Ørgård Bramstoft
7
Egå Kirkeblad
Mest for børn
Babysalmesang i Egå Kirke
Starter tirsdag den 17. februar kl. 10, varer 10 gange
Vi byder babyer i alderen
2-12 mdr. og deres forældre indenfor i kirken
til babysalmesang. Vi
vil
synge
salmer
Hver torsdag kl. 15-17 (drop in fra kl. 14)
og
sanglege, danse, blæse
sæbebobler, vifte med
tørklæder og gå på opdagelse i kirkerummet.
Der kræves ingen andre forudsætninger for at deltage
end at du har lyst til at have en hyggelig musikalsk
stund med din baby. Babysalmesang ledes af sanger og
sangpædagog Katrine Broch Møller.
Efter sangen i kirken vil der være kaffe og boller i
sognegården, hvor der også er plads til amning, sutteflasker og bleskift. Det koster 150 kr. at deltage i hele
forløbet som betales ved opstart. Der er plads til 12
børn på holdet. Kontakt [email protected]
Katrine Broch Møller
I Bibben synger, rapper, leger vi og hører historier. Der
er en flok søde og sjove børn, der giver den gas med
rytmer, rap og sang. Måske har du hørt, når de rapper,
hvem de er?
Bibben er for alle børn i 0.-5. klasse, der har lyst til
at dramatisere, synge, lege og hygge sig. Det er hver
Nytårsparade
torsdag fra kl. 15-17 i Egå Sognegård. Der er drop in fra
Søndag den 4. januar kl 14
kl. 14, hvor man kan sidde og lave kreative ting, inden
vi alle er samlet og går i gang.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Mona Solsø Holm: [email protected]
eller 60651050.
Mona Solsø Holm
Alle er velkomne den 4. januar, hvor Egå Kirke om
eftermiddagen fyldes af lokale spejdere, der kommer
til nytårsparade. Vi vil fejre fortællegudstjeneste
sammen, høre om en ledestjerne og synge ”Dejlig er
den himmelblå”, så taget løfter sig.
Ane Ørgård Bramstoft
8
december | januar | februar
Dåbsjubilæum
Onsdag den 14. januar kl. 17.00
Fastelavnsgudstjeneste og
tøndeslagning
Søndag den 15. februar kl. 14.00
Julen er ovre og alle pakkerne er pakket ud. I dag skal vi
pakke en helt særlig gave ud! Vi fejrer de børn der blev
døbt i Egå kirke for 5 år siden, men alle er velkomne til
årets første gud og gourmet. I sognegården bagefter er
der kagemand til dessert i anledning af dåbsjubilæet.
Mona Solsø og Lise Juhl Nielsen
Velkommen til én af årets mest farverige gudstjenester, når kirken fyldes af trolde, hekse, superhelte,
dyr og prinsesser. Efter børnegudstjenesten går vi
syngende i flok over gaden til forsamlingshuset, hvor
der er tøndeslagning og mulighed for at købe fastelavnsboller m.m. i cafeen. Efter tøndeslagningen er der
gamle fastelavnslege for børnene. Arrangementet er et
samarbejde mellem kirken og forsamlingshuset.
Mona Solsø og Lise Juhl Nielsen
Gud og Gourmet med optræden fra Bibben.
Gud og Gourmet med besøg af Fredriks Flyvedragt.
9
Egå Kirkeblad
Onsdagscafeer
Juleindledning
Kun med hjertet kan man se rigtigt!
Onsdag den 3. december kl. 14-16
Onsdag den 28. januar kl. 14-16
Med julehistorie, julesange, præmiequiz og hjemme-
Nyn med på en perlerække af eviggyldige Liva Weel-
bag indleder vi julemåneden!
viser. Og lad dig gribe af kraftfulde, passionerede,
franske Edith Piaf-chansons.
Kom og ønsk hinanden glædelig jul inden onsdagscafeen holder pause til det nye år.
Gensyn med performer Eva Marie Ømark og pianist
Vært: AØB
Carl Erik Byskov.
Vært: AØB
Året der gik
Lirekassemanden oplærte både formand og præst
10
december | januar | februar
Brændstof til både hoved og mave. Egå Kirke byder som vanligt velkommen til
onsdagscafé i Sognegården. Der vil være fællessang fra højskolesangbogen, kaffehygge
med hjemmebag og et kulturelt indslag. Der er ingen tilmelding, og hvis du har problemer med transporten, kan du bestille kirkebil på kirkekontoret. Kaffen koster 20 kr.
Sundhedsforhold i Danmark
Indtryk fra Det Hellige Land
Onsdag den 11. februar kl. 14-16
Onsdag den 25. februar kl. 14-16
I denne tid, hvor ebola-epidemien i Vestafrika minder
I september vendte Gitte Olesen og Britta Møller hjem
os om vor skrøbelighed, kommer historiker Gerda
fra en forrygende og fantastisk sognetur til Israel.
Bonderup fra Egå og fortæller om dengang, vi i
Danmark begyndte at forebygge sygdomme i stedet for
De to kommer denne eftermiddag og deler deres begej-
kun at bekæmpe dem.
string i fortællinger og billeder.
Det bliver en eftermiddag, hvor vi skal høre om opret-
Vært: AØB
telse af Fødselsstiftelsen og sygehuse, ansættelse af
embedslæger, indførelse af koppevaccination og en
plan, der hed ”Det Medicinske Politi”.
Vært: LJN
Hattedamer og medaljer til H.C. Andersen og hattekagedag.
11
Egå Kirkeblad
Rollespillet Luthers Nøgle
12
december | januar | februar
Luthers Nøgle er et rollespil for
800 konfirmander fra hele Aarhus
Nordre provsti. Hele fredag den 3.
oktober ved Todbjerg Kirke gav de
150 frivillige konfirmanderne en
stor oplevelse. Ideen med rollespillet er at lære konfirmanderne om
reformationen.
Foto. Arne Illeborg.
13
Egå Kirkeblad
Nyt
Nyt fra
fra menigshedsrådet
Egå Menighedsråd
Farvel til Charlotte Baden
Udlejning af sognegården
Kordegn
Charlotte
I Egå er der tradition for, at kirken åbner dørene for
Baden har opsagt sin
lokale foreninger, der har brug for et lokale til møder
stilling pr. 1. december,
eller sammenkomster. Gennem årene har Egå sog-
for at vende tilbage til
negård lagt lokaler til grundejerforeninger, pigeklub,
regnskab og bogføring,
malere, dagplejere, politiske partier, snapseklub og
som hun oprindeligt er
meget mere. For et lille beløb til at dække el, vand og
uddannet til. Vi mister
varme har man kunnet låne lokaler i sognegården.
hende dog ikke helt,
De senere år har der været et enormt pres på huset!
da hun fremover bl.a.
Det er efterhånden blevet et avanceret puslespil at
skal arbejde med Egå
finde plads til kirkens egne arrangementer. Og vore
Kirkes regnskab på Lisbjerg regnskabskontor.
kirketjenere er under pres for at nå at gøre klar fra
En stor tak til Charlotte for den tid hun har været her
arrangement til arrangement. Ofte er det nødvendigt
hos os. Hun har været en god og hjælpsom kollega
at dække op til begravelseskaffe dagen før for at nå det
og har med sin systematiske sans og smilende væsen
hele. Det er ikke muligt, når lokalerne er lejet ud om
bidraget positivt på kirkekontoret.
aftenen.
Vi ønsker Charlotte alt godt i hendes nye job!
Derfor er vi nu nødsaget til at begrænse udlejningen til
mandag aften.
Torsdag d. 27. november kl. 16-17 er der mulighed for
Vi håber på forståelse herfor.
komme forbi kirkekontoret og få et lille glas og sige
farvel til Charlotte.
Goddag til Lee Bellows
Egå
Døbte og døde
Vi har i mange år bragt en liste i kirkebladet over døbte,
menighedsråd
viede og bisatte/begravede i Egå sogn. Det er ikke
har pr. 1. december
længere lovligt at offentliggøre disse oplysninger og
ansat Lee Bellows som
derfor vil navnene ikke længere være at finde i bladet.
ny kordegn på Egå,
Hjortshøj og Skæring
kirkekontor.
Lee har mere end 20
års erfaring med kirkeligt arbejde både i
Danmark og i sit hjemland USA. Han har arbejdet som kordegn siden 2005 i
både København og i Østjylland.
Vi ser frem til samarbejdet og byder Lee hjerteligt
velkommen i Egå Kirke!
14
Med venlig hilsen
Egå Menighedsråd
december | januar | februar
Aktivitetskalender
December
Onsdag d. 3. kl. 14-16
Onsdagscafé: ”Juleindledning”
Egå Sognegård
Torsdag d. 4. kl. 18.00
Menighedsrådsmøde
Egå Sognegård
Søndag d. 7. kl. 19.30
Julekoncert med Egå Koret
Egå Kirke
Torsdag d. 11. kl. 16.30
Lucia og musical
Ungdomshøjskolen
og Egå Kirke
Søndag d. 21. kl. 19.30
Vi synger julen ind
Egå Kirke
Torsdag d. 8. kl. 18.00
Menighedsrådsmøde
Egå Sognegård
Søndag d. 18. e.gdstj. kl. 11
Fernisering af ikonudstilling
Egå Sognegård
Onsdag d. 21. kl. 13
Frivilligfest
Egå Sognegård
Onsdag d. 28. kl. 14-16
Onsdagscafé: ”Kun med Hjertet kan man se rigtigt!”
Egå Sognegård
Torsdag d. 5. kl. 18.00
Menighedsrådsmøde
Egå Sognegård
Onsdag d. 11. kl. 14-16
Onsdagscafe: ”Sundhedsforhold i Danmark”
Egå Sognegård
Onsdag d. 25. kl. 14-16
Onsdagscafe: ”Indtryk fra Det Hellige Land”
Egå Sognegård
Januar
Februar
SØNDAG DEN 8. MARTS 2015
BLIV INDSAMLER
Det giver en god fornemmelse i maven
Egå Sogn sender igen i år indsamlere rundt til alle sognets
husstande for at samle penge
ind til Folkekirkens Nødhjælps
arbejde med at bekæmpe sult
blandt verdens fattigste. Du
kan også være med og støtte
Læseforeningen er et frirum, hvor vi
mødes om nye litterære oplevelser og
hyggeligt samvær.
Vi mødes torsdage i lige uger kl. 10 i Egå
Sognegård. Det er gratis at deltage, og vi
har plads til flere.
Er du interesseret, kan du ringe til
Nanna Holm på 26 97 80 02.
kampen mod sult.
Får du kirkebladet med posten?
Og vil du blive ved med det?
Så skriv til [email protected]
Meld dig som indsamler til Britta Møller
[email protected]
dk eller ring til 41 85 57 71 og læg en
besked om at du ønsker at fortsætte
med det. Oplys venligtst navn, adresse
og telefonnr.
15
Egå Kirkeblad
Gudstjenester i Egå Kirke
December
Lørdag d. 6. kl. 11.00
Januar
Lørdagsdåb
Ane Ørgård Bramstoft
Søndag d. 7. kl. 11 .00
2. s. i advent
Lise Juhl Nielsen
Tirsdag d. 9. kl. 9.30
Julegudstjeneste for børn
i dagpleje og vuggestuer
Ane Ørgård Bramstoft
Onsdag d. 10. kl. 9.30
Julegudstjeneste for børn
i børnehave
Ane Ørgård Bramstoft
Torsdag d. 11. kl. 9.30
Julegudstjeneste for børn
i børnehave
Ane Ørgård Bramstoft
Søndag d. 14. kl. 9.30
3. s. i advent
Morten Skovsted
Torsdag d. 1. kl. 16.30
Lise Juhl Nielsen
Søndag d. 4. kl. 9.30
kl. 14.00
Nytrårsparade
Ane Ørgård Bramstoft
Søndag d. 11. kl. 11.00
1.s.e. H3K
Lise Juhl Nielsen
Onsdag d. 14. kl. 17.00 Dåbsjubilæum
Lise Juhl Nielsen
Søndag d. 18. kl. 11.00 2.s.e. H3K
Ane Ørgård Bramstoft
Søndag d. 25. kl. 9.30
Sidste s.e. H3K
Morten Skovsted
Onsdag d. 28. kl. 11.00
Ok-center Egå
Ane Ørgård Bramstoft
Lise Juhl Nielsen
kl. 9.00
Skolejul 0.-1. klasse
kl. 10.00
Skolejul 2.-3. klasse
Februar
Søndag d. 21.
4.s.i advent
Søndag d. 1. kl. 15.30
kl. 11.00
Ane Ørgård Bramstoft
Septuagesima
Kyndelmisse
Ane Ørgård Bramstoft
Tirsdag d. 23. kl. 11.00
Ok-Center Egå
Lise Juhl Nielsen
Onsdag d. 24.
Juleaften
kl. 11.30
Børnegudstjeneste ved
Lørdag d. 7. kl. 11.00
kl. 13.00
Ane Ørgård Bramstoft
kl. 14.30
Lise Juhl Nielsen
kl. 16.00
Lise Juhl Nielsen
Torsdag d. 25. kl. 11.00
Juledag
Lise Juhl Nielsen
Lørdagsdåb
Lise Juhl Nielsen
Søndag d. 8. kl. 11.00
Seksagesima
Lise Juhl Nielsen
Ane Ørgård Bramstoft
Søndag d. 28. kl. 11.00
Helligtrekongers søndag
Morten Skovsted
Fredag d. 19.
Fredag d. 26. kl. 9.30
Nytårsdag
Søndag d. 15. kl. 11.00
Fastelavn
Lise Juhl Nielsen
kl. 14.00
Fastelavn for børn
Lise Juhl Nielsen
Søndag d. 22. kl. 9.30
1.s. i fasten
Morten Skovsted
Anden juledag
Morten Skovsted
Onsdag d. 25. kl. 11.00
Julesøndag
OK-center Egå
Lise Juhl Nielsen
Ane Ørgård Bramstoft
Egåkorset fundet ved
udgravningen til Egå Gymnasium.
Fra vikingetiden (800-1050 e. Kr.).
16