amu forår 2016 - social & sundhed

SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING - SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED
Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016.
I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet,
specialområdet og det pædagogiske område. Vi lægger stor vægt på praksisnærhed
i vores kurser, så vores kursister kan se, hvordan de kan anvende erhvervet læring i
praksis og dermed omsætte den i deres daglige arbejde.
Hvis en arbejdsplads har brug for kurser udover disse, tilbyder vi gerne at udarbejde et
efteruddannelsestilbud, der passer til den enkelte arbejdsplads. I lyset af praksisnærhed kan vi tilrettelægge kurser, hvor de ønskes, herunder på den enkelte arbejdsplads
eller på social- og sundhedsskolens lokaliteter i både Herning og Holstebro.
På vores hjemmeside www.sosuherning.dk kan du altid følge det aktuelle
kursusudbud. Vi håber at se dig i 2016 på et af vores tilbud om efteruddannelse!
INDHOLDSFORTEGNELSE
2
Dokumentation og evaluering i opgaver med
tidlig opsporing af sygdom NYHED
3
3
4
4
TEMA:
Medicin med omtanke
Farmakologi i psykiatrien NYHED
Udvidet medicinadministration
Injektion af medicin
5
5
6
6
TEMA:
Rehabilitering i hverdagens praksis
Rehabilitering som arbejdsform
Medvirken til rehabilitering
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde
7
7
8
TEMA:
Demens
Palliativ omsorg for mennesker med demens
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens
9
9
10
10
TEMA:
Handicap - psykiatri - socialt udsatte
Arbejdet med recovery i psykiatrien
Arbejdet med sindslidende med misbrug
Arbejdet med ældre udviklingshæmmede
11
12
Praktikvejlederuddannelse SOSU
Praktiske oplysninger og tilmeldingsbetingelser
•
1
SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING - SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
NYHED
160171
DOKUMENTATION OG EVALUERING I
OPGAVER MED TIDLIG OPSPORING AF SYGDOM
Der er i sundhedssektoren stor fokus på tidlig opsporing af sygdom. Dette
kursus hjælper dig til at arbejde med tidlig opsporing af sygdom i praksis og
lærer dig at dokumentere dine observationer, handlinger og vurderinger. Der er
fokus på hverdagsobservationer hos borgeren og den faglige refleksion hertil.
INDHOLD
• Kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere
og udvikle opstillede mål
• Anvende grundlæggende anatomisk og fysiologisk viden til tidlig opsporing
• Observere, begrunde observationer samt at handle hensigtsmæssigt
• Videregive observationer og medvirke til en målrettet tidlig indsats
Indholdet bliver tilrettelagt praksisnært ved at inddrage konkrete cases.
MÅLGRUPPE
Uddannelsen retter sig bredt mod social- og sundhedshjælpere og kan være
relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og
sundhedsområdet i primærsektoren; f.eks. i hjemmeplejen, på ældre- og
plejeboliger samt aflastningspladser. Man skal være opmærksom på, at
indholdet på uddannelsen især retter sig til sundheds- og ældreområdet.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kursusnr.: 160171
Tid: 25. - 26. januar, 22. - 23. februar, 17. - 18. marts og 4. - 5. april 2016 (4 x 2 dage)
Fagnr.: 40142 + 46874
•
2
SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING - SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
TEMA
MEDICIN MED OMTANKE
På de kommunale og regionale jobområder er der øget fokus på håndteringen af
medicin. Derfor er uddannelse i medicinadministration opdateret, så den matcher efterspørgsel i praksis. Fejlmedicinering og forkert håndtering af medicin
koster hvert år mange indlæggelser og i værste fald dødsfald. Mange kommuner
har derfor øget fokus på kvaliteten og processen omkring borgernes medicinhåndtering. Derfor er det centralt at dem der håndterer medicin hos borgeren
kan gøre dette med omtanke.
160170
FARMAKOLOGI I PSYKIATRIEN
Mange borgere med psykisk sygdom får som en del af deres behandling
psykofarmaka. Medicin er ordineret af en læge, men det er personer omkring
borgeren i hverdagen, der skal håndtere den daglige medicin, herunder også
psykofarmaka. Hvad skal du vide omkring psykofarmaka for at kunne følge op på
observationer af behandling mm., herunder virkning og bivirkninger af
medicinen?
INDHOLD
• Psykofarmakas virkning, bivirkning, interaktion og indikation
• Medicinens påvirkning af patienten/borgeren ud fra erhvervet viden om
farmakokinetik, farmakodynamik samt den generelle farmakologi
• Hvordan handle hensigtsmæssigt på medicinudløste forgiftningstilstande samt reagere på symptomer på medicinmisbrug
• Gældende lovgivning på området herunder tvangsmedicineringsvejledninger
• Dokumenteret medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.
• Compliance
MÅLGRUPPE
Uddannede social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og
sekundære sundhedssektor samt det psykiatriske område.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kursusnr.: 160170
Tid: 18. - 22. januar 2016 (5 dage)
Fagnr.: 48102
•
3
SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING - SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
TEMA
160270
PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Kursusnr.: 160270
Tid:
8. - 11. februar og
29. feb. - 3. marts
2016 (2 x 4 dage)
Fagnr.: 48101 +
47258
UDVIDET MEDICINADMINISTRATION
MEDICIN
Dette kursus er til dig, der har brug for viden omkring medicin, og hvordan du
observerer virkning og bivirkning hos borgeren. Herunder hvordan du
administrerer medicin hos borgeren, og hvordan du rapporterer utilsigtede
hændelser. Der er fokus på refleksion over egen praksis og inddragelse af
oplevelser fra din hverdag.
INDHOLD
• Inddragelse af relevante samarbejdspartnere herunder tværfagligt samarbejde
• Ansvar og kompetence
• Sundhedsfremme og forebyggelse
• Telemedicin
• Utilsigtede hændelser
• Sundhedsfaglig dokumentation
• Forgiftningstilstande – delir
• Sundhedsprofessionelle internetbaserede databaser til at søge viden om
lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner
• Gældende lovgivning og instrukser
• Pædagogiske metoder og medicingivning
MÅLGRUPPE
Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære
sundhedssektor. Der anbefales mindst 6 måneders praktisk erfaring forud for
deltagelse.
160370
PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Kursusnr.: 160370
Tid:
4. marts 2016
(1 dag)
Fagnr.: 47968
INJEKTION AF MEDICIN
Der er fokus på, at deltageren efter uddannelsen kan gennemføre en injektion
hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt i henhold til retningslinjerne, og at
deltageren kan vælge injektionssted og –teknik samt informere borgeren herom.
Fokus på injektioner af almene somatiske lægemidler og mest anvendte
psykofarmaka.
INDHOLD
• Udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler
og mest anvendte psykofarmika
• Vælge injektionssted og – teknik om lægemidlers lokale virkning og bivirkning
ved injektion
• Gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt.
MÅLGRUPPE
Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som socialog sundhedsassistent. Det forudsætter blandt andet, at man har tidligere
erhvervet viden om lægemidlers virkning og bivirkning, viden om hud og
musklers anatomi og fysiologi.
•
4
SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING - SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
TEMA
160470
REHABILITERING I HVERDAGENS PRAKSIS
I dag er det helt centralt, at man som ansat på ældreområdet har rehabiliterings
tænkningen med i hverdagens praksis. At man kan medvirke til at skabe
rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren. På
uddannelserne i dette tema er der fokus på og opdatering af nyeste viden for
relevante faglige områder for rehabilitering - herunder brug af hjælpemidler og
velfærdsteknologi.
REHABILITERING SOM ARBEJDSFORM
Som social- og sundhedsassistent er det en del af din jobfunktion at
arbejde ud fra en rehabiliterende tankegang. Rehabiliteringsindsatsen er med til,
at borgerne kan blive længst muligt i eget hjem. Rehabilitering skal øge
borgernes funktionsevne både fysisk, psykisk og socialt, så borgeren kan få det
bedst mulige hverdagsliv.
INDHOLD
• Rehabiliteringsplaner
• Lovgrundlaget for rehabilitering
• Centrale værdier i rehabilitering
• Rehabilitering som arbejdsform
MÅLGRUPPE
Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som
social- og sundhedsassistent.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kursusnr.: 160470
Tid: 1. og 21. april 2016 (2 dage)
Fagnr.: 40125
•
5
SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING - SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
TEMA
160371
PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Kursusnr.: 160371
Tid:
29. marts,
6. april og 4. maj
2016 (3 dage)
Fagnr.: 40126
REHABILITERING
MEDVIRKEN TIL REHABILITERING
Hvordan indgår du bedst muligt i det tværfaglige samarbejde og ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren? Få viden om støttemuligheder
og relevante genoptræningsprincipper. Du får også svar på spørgsmål som:
Hvordan handler du hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, du møder hos
borgeren? Og hvordan kan du ud fra en rehabiliteringstænkning medvirke til at
skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren?
INDHOLD
• Tværfaglig tilrettelæggelse af dagliglivet
• Støttemuligheder
• Genoptræningsprincipper
• Reaktioner hos borgeren
• Rammerne for et selvstændigt liv
MÅLGRUPPE
Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner.
160471
PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Kursusnr.: 160471
Tid:
11. - 13. april 2016
(3 dage)
Fagnr.: 47260
VELFÆRDSTEKNOLOGI
I DET DAGLIGE OMSORGSARBEJDE
FOREGÅR I HOLSTEBRO
Velfærdsteknologi er i dag helt relevant i det daglige omsorgsarbejde, og det er et
område, der hele tiden forandrer sig med nye teknologier og justeringer af
eksisterende. På denne uddannelse er fokus på mulighederne, og hvordan
velfærdsteknologi kan bringes i anvendelse i det daglige omsorgsarbejde samt
støtte borgeren i at være selvhjulpen ved at bruge velfærdsteknologiske løsninger
med afsæt i borgerens værdier og hverdagsliv.
INDHOLD
• De velfærdsteknologiske muligheder på omsorgsområdet
• At vejlede borgeren med afsæt i borgerens værdier og hverdag
• Selvhjulpen med teknologi
• Etiske og arbejdsmæssige aspekter ved velfærdsteknologi
MÅLGRUPPE
Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, hvis daglige
omsorgsarbejde involverer brug af velfærdsteknologiske løsninger. Det kan
eksempelvis dreje sig om social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter,
social- og sundhedsassistenter, støtte- og omsorgsmedhjælpere m.fl.
•
6
SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING - SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
TEMA
160570
DEMENS
I vores region skønner man, at cirka 20.000 borgere er ramt af demens. Det har en
stor og central betydning for jobområderne på plejecentre og i hjemmeplejen og
kræver, at man til stadighed har opdateret viden og kan finde inspiration i
relevante metoder.
PALLIATIV OMSORG FOR MENNESKER MED DEMENS
Antallet af demente er stigende i Danmark. Derfor er det vigtigt at have fokus
på, hvordan du i dit daglige arbejde kan være medvirkende til, at demente får en
værdig afslutning på livet.
INDHOLD
• Hvornår er en borger døende?
• Viden om palliation og demens
• Hvordan kan vi forebygge indlæggelser?
• Hvilket tværfagligt samarbejde er der oftest brug for?
• Etiske overvejelser i forhold til demensramte borgere og døden
MÅLGRUPPE
Social- og sundhedshjælpere, -assistenter og tilsvarende grupper, der har
erfaring med at arbejde med mennesker med demens. De kan f.eks. arbejde i
hjemmeplejen, på skærmede enheder for demente, aflastningspladser,
socialpsykiatriske afdelinger for misbrugsrelateret demens m.m
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kursusnr.: 160570
Tid: 17. - 20. maj 2016 (4 dage)
Fagnr.: 42900
•
7
SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING - SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
NYHED
TEMA
160671
UHENSIGTSMÆSSIG ADFÆRD
OG UDADREAGEREN VED DEMENS
DEMENS
Nogle mennesker med demens kan udvikle uhensigtsmæssig adfærd i deres
sygdom. På dette kursus vil du få viden omkring neurologiske skader ved demens,
og hvilken betydning disse har for adfærden. Der vil på kurset være fokus på, at du
i praksis kan forebygge og handle på uhensigtsmæssig adfærd.
INDHOLD
• Den neurologiske hjerneskade, hvilken betydning har den?
• Hvordan arbejder vi forebyggende ift. udadreageren ved demens?
• Hvordan skelner vi mellem vrangforestillinger, aggressivitet, angst og fobier?
• Hvad er døgn- og aktivitetsforstyrrelser?
• Dilemmaer, omsorgspligt/omsorgssvigt
MÅLGRUPPE
Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter,
plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kursusnr.: 160671
Tid: 6. - 10. juni 2016 (5 dage)
Fagnr.: 42902
•
8
SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING - SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
TEMA
160271
HANDICAP - PSYKIATRI - SOCIALT UDSATTE
Jobfunktionerne inden for specialområdet udvikler sig i takt med den generelle
samfundsudvikling og herunder de sundheds- og pædagogfaglige strømninger.
Aktuelt efterspørger institutioner på tværs af psykiatri-, handicap- og socialt
udsatte kurser med fokus på misbrugsproblemer hos borgerne.
ARBEJDET MED RECOVERY I PSYKIATRIEN
Recovery er en personlig udviklingsproces, hvor målet er at blive i stand til at
leve et liv, der giver mening for den enkelte.
INDHOLD
• Værdierne og principperne, som ligger til grund for recovery
• Metoder til at styrke borgerens mestringsevne og mulighed for at formulere
sine ønsker
• Anvendelse af kommunikations- og samværsformer, som understøtter
principperne i recovery-tilgangen og giver ligeværdighed i samarbejdet mellem
dig og borgeren
• Din rolle, borgerens rolle og netværkets rolle i en recovery-proces
MÅLGRUPPE
Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og lign. med erfaring.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kursusnr.: 160271
Tid: 1. - 5. februar og 7. - 11. marts 2016 (10 dage)
Fagnr.: 40597
•
9
SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING - SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
TEMA
160472
PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Kursusnr.: 160472
Tid:
11. - 15. april 2016
(5 dage)
Fagnr.: 40599
SPECIALOMRÅDET
ARBEJDET MED SINDSLIDENDE MED MISBRUG
Borgere med psykisk sygdom og misbrug har en dobbelt diagnose, hvor både
sindslidelsen og misbruget kræver noget af dem, som er omkring borgeren i
deres hverdag. Hvad skal du vide omkring misbrug og psykisk sygdom, og
hvordan kan du arbejde med borgere, der både har en psykisk sygdom og et
misbrug?
INDHOLD
• Kendskab til mennesker med psykiske lidelser og misbrug
• Kommunikation med sindslidende misbrugere
• Motivation af sindslidende på en sådan måde, at livskvaliteten bevares
• Forskellen på en støttende samtale og en terapeutisk samtale
• Det tværfaglige samarbejde omkring den sindslidende
MÅLGRUPPE
Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske
assistenter, pædagogmedhjælpere m.m.
160672
PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Kursusnr.: 160672
Tid:
20. - 23. juni 2016
(4 dage)
Fagnr.: 40631
ARBEJDET MED ÆLDRE UDVIKLINGSHÆMMEDE
Flere borgere, der er udviklingshæmmede, bliver ældre. På dette kursus lærer du,
hvilken betydning aldring har for borgere, der er udviklingshæmmede.
INDHOLD
• Ældre udviklingshæmmedes fysiske og psykiske funktionsniveau
• Formidling til udviklingshæmmede om aldringsprocesser
• Aldringsrelaterede sygdommes betydning for ældre udviklingshæmmede
• Tegn på demens hos udviklingshæmmede
• Eget kompetenceområde og ansvar
MÅLGRUPPE
Omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter,
social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter samt lignende
målgrupper, der arbejder med udviklingshæmmede.
• Medicinpædagogik i forhold til compliance.
• Dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.
•
10
SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING - SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
NYHED
PRAKTIKVEJLEDERUDDANNELSEN
Udviklingen af den nye praktikvejlederuddannelse er nu i den afsluttende fase,
hvor det nye uddannelsesmål bliver udarbejdet, og der udvikles
inspirationsmateriale.
Den nye uddannelse skal medvirke til udviklingen af en stærk
praktikvejlederprofil. Den nye uddannelse vil omfatte tre hovedtemaer:
INDHOLD
• Læring og didaktik
• Oversættelse og refleksion
• System- og sektorforståelse
De tre hovedtemaer understreger, hvad der i dag forventes af kompetencer af en
praktikvejleder for at gennemføre den faglige oplæring i praksis i forhold til de
nye erhvervsuddannelser.
Varigheden af uddannelsen er ikke endelig besluttet, men den bliver mellem
10 og 15 dage. Uddannelsen med indhold er færdig i det nye år, og på Social &
SundhedsSkolen, Herning udbyder vi uddannelsen medio april. Når uddannelsen
er færdigudarbejdet kan den ses på skolens hjemmeside.
Der bliver også en EPOS overbygning på den nye grunduddannelse, og med tiden
udvikles en række korte uddannelser, der kan give praktikvejlederne
specialiseret viden om f.eks. eux og talentspor mv. Overbygningsuddannelsen og
en af de korte specialiserede uddannelser bliver klar i begyndelsen af 2017.
MÅLGRUPPE
Medarbejdere, der som en del af deres jobfunktion arbejder med vejledning af
elever inden for det pædagogiske området eller social- og sundhedsområdet.
KURSUSSTART I APRIL 2016 - opdatering følger på www.sosuherning.dk
•
11
SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING - SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TILMELDING
TILMELDING:
Tilmelding skal ske senest 6 uger før udannelsens start. Optagelse sker i den rækkefølge, vi modtager
tilmeldingerne. Er fristen overskredet - ring og hør, om der er plads. Der kræves minimum 18 deltagere for
gennemførelse af kurset.
Tilmelding kan udelukkende foretages på www.efteruddannelse.dk
En oversigt over de kurser, der udbydes af Social & SundhedsSkolen, Herning, kan ses ved at taste 657412 i
‘find kurser’.
OBS!
Når du tilmelder en medarbejder uden navngivning, bliver tilmeldingen kun registreret som en reservation ikke som en endelig tilmelding. Reservationen er til rådighed to uger fra tilmeldingen. Har du mod forventning
ikke navngivet pladsen med et korrekt CPR-nummer, bliver reservationen annulleret.
Selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere, der tilmelder deltagere til kurser, kan kun foretage
tilmeldingen digitalt. For at få VEU-godtgørelse er det obligatorisk for arbejdsgiver selv at søge godtgørelse på
www.efteruddannelse.dk. Ledige skal ringe til skolen eller jobcentret efter en særlig blanket til selvvalgt
uddannelse.
MÅLGRUPPE:
Alle kan optages på AMU. AMU er udviklet for kortuddannede, dvs. ikke-faglærte og faglærte. Andre med
mellemlang/videregående uddannelse kan deltage mod betaling, med mindre de ikke har brugt den
videregående uddannelse de sidste fem år.
UDDANNELSESBEVIS:
Når du har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat, modtager du et uddannelsesbevis.
AFMELDING / AFBUDSGEBYR:
Meld afbud så tidligt som muligt, enten skriftligt eller telefonisk, så vi har mulighed for at tilbyde pladsen til en
anden.
Ved afbud 1 uge før kursusstart er gebyret på 1500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage, og på 2500 kr.
for kurser med en varighed på mere end 5 dage. Ved udeblivelse på 1. kursusdag opkræves gebyr på 2500 kr. for
kurser med varighed på 1-5 dage og 3500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage.
(Der tages forbehold for, at priserne kan ske at ændres i løbet af 2016).
Afbudsgebyret bortfalder, hvis der sendes en anden person.
SÆRLIGE AFVIKLINGSFORMER:
En anden vigtig ændring er “fleksibel afvikling”. Dvs., at virksomhederne sammen med skolen har mulighed for
at aftale et tillæg ud over normalprisen for til gengæld at imødekomme særlige ønsker i forhold til afholdelsesog tilrettelæggelsesformer m.v.. Prisen for en fleksibel afvikling bliver højst 750 kr. (2015 priser) pr. kursusuge
pr. deltager.
KØB AF TOMME PLADSER:
Skole og arbejdsgiver kan aftale en pris, hvor arbejdsgiver betaler op til minimum antal, således at kurset
gennemføres, selvom der tilmeldes få kursister/medarbejdere.
KOST OG LOGI
450 kr. pr. døgn til både kost og logi med dokumentation, kun til personer i målgruppen.
•Der tages forbehold for eventuelle lovændringer og ændringer i uddannelsernes
indhold.
•Mangler du hjælp eller har spørgsmål, så kontakt vores kursusadministration på:
9627 2913
•
12