pdf - Finansforbundet

MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS
/ EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / A PR IL 2015
Ros på
dagsordenen
Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, men via enkel og
direkte ros i hverdagen kan vi alle være med til at øge
hinandens arbejdsglæde markant, lyder det fra kredsen,
der på årets generalforsamling introducerede særlige
rose-kort, som tiltrak stor opmærksomhed.
SIDE 3
FULD DAMP UNDER
KEDLEN /4
HANDLINGSPLAN SKAL
ØGE TRIVSLEN /8
VI FORTÆLLER TINGENE
SOM DE ER /9
Vær førstevælger i dit arbejdsliv!
Sæt fokus på din karriere med udgangspunkt i dine drømme og ønsker for dit arbejdsliv på Finansforbundets
nye digitale platform Worklife Investment Universe. Her kan du gennem en række karriereafklaringsøvelser
få input og inspiration til at udarbejde din personlige karriereplan, samt booke en karrieresamtale.
uter,
Virker på comp
il.
o
tablet og m b
Login
er for alle.
Introduktionsforløbet
spor,
Vælg ét af seks karriere
.
der passer bedst på dig
Få en hurtig tilbagemelding
på din karrieresituation.
Og lav din egen karriereplan
- bag login.
amtalen
Karrieres ennem
es g
kan book løbet
hele for
de
Der er en række målrette
g
r ba login.
karriereafklaringsøvelse
personlig
opsamles på en
er
at
lt
su
re
lle
A
ulighed
også tilbyder m
er
d
,
n
la
ep
er
ri
.
kar
af karrieremål
for oprettelse
Link til CV på LinkedIn.
Hvad enten du ønsker at bevare dit nuværende job,
ønsker nye udfordringer eller er i tvivl om, om dine kompetencer matcher
fremtidens behov, så kan Worklife Investment Universe vise dig vej.
Tjek det ud på www.worklifeInvestment.dk
ARBEJDSGLÆDE
Af journalist Carsten Jørgensen
Ros din kollega
Arbejdsglæde kommer ikke af sig. Det kræver en langsigtet, fokuseret
indsats fra både ledere og medarbejdere, siger Gitte Larsen fra
kredsbestyrelsen. Sydbank Kreds har nu føjet et rose-kort til
værktøjskassen for bedre trivsel og arbejdsglæde
”Godt gået! Du skal have ros fordi:”
Sådan står der på de rose-kort Sydbank Kreds har fået fremstillet, og
som man selv kan skrive en begrundelse for, hvorfor modtageren af kortet skal have ros, eller blot krydse af
i feltet ”Jeg er glad for, at du er min
kollega”.
”Via enkel og direkte ros i hverdagen
kan vi alle være med til at øge hinandens
arbejdsglæde markant. Derfor håber vi,
at mange kolleger vil bruge rosekortene
og give dem til de af deres kolleger, der
har haft succes, gjort en forskel, været
glade eller hjælpsomme eller på anden
måde har gjort noget godt”, siger Gitte
Larsen fra kredsbestyrelsen.
”Via enkel og direkte ros i hverdagen
kan vi alle være med til at øge hinandens arbejdsglæde markant”, siger
Gitte Larsen fra kredsbestyrelsen.
!
T
E
Å
G
GODT
TIL
DU SKAL
o
S FORDI:
HAVE RO
r at du er
d fo
Jeg er gla
o
o
k
Tusind ta
Rosekortene er nu placeret i den værkstøjskasse
for trivsel og arbejdsglæde,
som kredsbestyrelsen har oprettet på
F-drevet.
Rosekortene er blevet til i erkendelse
af, at arbejdsglæde ikke kommer af sig
selv. Og arbejdsglæde hænger ikke nødvendigvis sammen med løn, bonus, titler og frynsegoder.
”Arbejdsglæde kræver en langsigtet,
fokuseret indsats fra både ledere og medarbejdere. Det kan udspringe af virksomhedens strategier og politikker, og af de
ting, som du og jeg gør her og nu. Resultater – det vil sige at gøre et godt stykke
arbejde, som man kan være stolt af, og relationer – at have det godt med de mennesker, man arbejder sammen med – kan
føre til arbejdsglæde”, fortæller Gitte
Larsen, der sammen med den øvrige
kredsbestyrelse er blevet inspireret til
indsatsen af forfatter og foredragsholder Jon Kjær Nielsen og gruppen
en
for hjælp
_____
________
________
________
______
________
________
________
________
________
a
min kolleg
bag hjemmesiden Arbejdsglaedenu.dk.
På hjemmesiden kan man blandt andet finde et arbejdsglædemanifest med
25 punkter, som er formuleret ud fra at
”fremtiden tilhører de glade”.
På Sydbank Kreds generalforsamling
lørdag den 21. marts på Munkebjerg
Hotel ved Vejle var der stor interesse
for rose-kortene, som kredsbestyrelsen
præsenterede i en særlig stand. Og den
interesse håber Gitte Larsen vil vare ved.
”Din arbejdsglæde er dit ansvar. Ikke
chefens, – ikke kollegernes og ikke samfundets. De største kilder til manglende
arbejdsglæde er travlhed, brok og mangel på ros og anerkendelse. Men du kan
selv gøre noget for at skabe arbejdsglæde
hos dig og dine kolleger”, understreger hun.
3
NYHED
Af journalist Carsten Jørgensen
Fuld damp
under kedlen
Der er blevet løbet stærkere end nogensinde, for at vi kunne nå de
ambitiøse mål, banken har sat sig. Arbejdspresset er bulet ud i blandt
andet sekretariaterne, og for første gang har banken og kredsen
været enige om, at der var tale om systematisk overarbejde, sagde
kredsformand Jarl Oxlund i sin mundtlige beretning på Sydbank
Kreds generalforsamling.
Det seneste år har der været fuld damp
under kedlen i Sydbank. En ny Private
Banking-organisation blev implementeret, en del filialer har skiftet status fra
at være erhvervsfilialer til at være privatfilialer og privatfilialer med lokal erhverv. Og på Peberlyk har der været en
hel række af mindre organisationsændringer og tilpasninger – blandt andet
er der kommet mange nye ledere til,
nævnte kredsformand Jarl Oxlund bl.a.
i sin mundtlige beretning på Sydbank
Kreds Generalforsamling på Munkebjerg Hotel i Vejle lørdag den 21. marts.
”Arbejdet med både salg, kredit og
datakvalitet har krævet en stor indsats i hele banken, og der er blevet løbet stærkere end nogensinde, for at vi
kunne nå de ambitiøse mål. Arbejdspresset er især bulet ud i sekretariaterne. Igennem hele året er der blevet
arbejdet over, og alligevel blev stakkene
bare ved med at vokse”, sagde han fra
talerstolen til de cirka 115 deltagere på
generalforsamlingen.
For første gang har Sydbank Kreds oplevet, at banken har indrømmet, at der
foregår systematisk overarbejde. Derfor
var det historisk, da man indgik aftalen
”Gi’ en hjælpende hånd”, hvor kolleger
ude fra hjalp til i sekretariaterne i en tre
måneders periode.
”Den aftale havde nogle gode hensigter og elementer, men jeg må erkende, at der også var huller i osten.
Det har vi fået nogle hug for. Men jeg
skal også hilse og sige, at når vi forhandler med ledelsen, er det ikke noget tagselv-bord, det er snarere et mini-meal”,
sagde Jarl Oxlund.
Problemet var, at man trods hjælp
ude fra ikke kunne nå til bunds i sagspuklen. Efterfølgende indgik man en
fire måneders aftale, som udløber med
udgangen af maj, hvor over- og merarbejde honoreres med 100 procent på
hverdage og 115 procent i weekender.
Antal medlemssager mere end
fordoblet
Det høje tempo i banken har også smittet
af på kredsbestyrelsens arbejde. Utallige
gange har man måttet smide, hvad man
havde i hænderne og stille op til forhandlinger og drøftelser med ledelsen og HR.
”Det er godt, at vi alle sammen i kredsbestyrelsen elsker det, vi laver. For der
har været nok at lave”, sagde kredsformanden med et glimt i øjet.
I 2013 håndterede kredsbestyrelsen
i samarbejde med tillidsmændene i alt
64 medlemssager. I 2014 var der hele
143 medlemssager, som dækker over, at
59 medlemmer blev afskediget, 17 blev
sat ned i løn, 9 fik advarsler, og 58 blev
præsenteret for væsentlige vilkårsændringer, som kan være alvorlige nok for
den enkelte.
Arbejdsglæde på dagsordenen
For at forebygge pres og stress har Sydbank Kreds sat arbejdsglæde på dagsordenen. I januar har man holdt fire
medlemsmøder rundt omkring i landet,
hvor arbejdsglæde-eksperten Jon Kjær
Nielsen har holdt foredrag – og i forbindelse med generalforsamlingen havde
kredsen sat en stand op, hvor man kunne
få inspiration til at skabe arbejdsglæde,
fx ved at dele et rose-kort ud til sine kolleger, som gør noget godt for én.
”Heldigvis er der en erkendelse i HR
af, at der er behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til stress og trivsel. Vi
har i et stykke tid samarbejdet med HR
om nogle konkrete nye initiativer, som
vil se dagens lys allerede her i foråret”,
fortalte Jarl Oxlund.
Generalforsamlingen godkendte den
mundtlige beretning enstemmigt. Jarl
Oxlund blev genvalgt som kredsformand, og der var ligeledes genvalg til
kredsbestyrelsen for Kim Holmer, Gitte
Larsen og Ulla Spaabæk.
Foto: Martin Dam Kristensen
4
NYHED
Efter generalforsamlingen har kredsbestyrelsen
konstitueret sig på følgende vis:
Jarl Oxlund, Formand, medlem af SU/FU
Kim Holmer, næstformand og HB-medlem, medlem af SU/FU
Margrethe Weber, SU/FU-koordinator og Kontorleder, medlem af SU/FU
Erik Jepsen, Sags- og Økonomikoordinator, udtræder af SU
Gitte Demant, Tillidsvalgt-koordinator
Ulla Spaabæk, Medlemskoordinator, medlem af SU
Gitte Larsen, Arbejdsmiljøkoordinator, medlem af AMU, indtræder i SU
Trine Nonved, Kommunikationskoordinator
”Jeg skal hilse og sige, at når vi
forhandler med ledelsen er det ikke
noget tag-selv-bord, det er snarere
et mini-meal”, sagde Jarl Oxlund i
sin tale til generalforsamlingen.
5
6
GENERALFORSAMLING
Af journalist Carsten Jørgensen
Lokalaftaler har trukket ud
To lokalaftaler mellem Sydbank Kreds og banken er på plads i
kølvandet på sidste års OK-forhandlinger, mens fem andre aftaler
ventes på plads inden sommerferien, fortalte kredsens
næstformand Kim Holmer i sit indlæg på generalforsamlingen
”Vi vil meget gerne i dialog med
ledelsen omkring en lokalaftale om
kompetenceudvikling”, sagde Kim
Holmer i sit indlæg på
generalforsamlingen.
Det har trukket ud med at få en række
lokalaftaler på plads mellem Sydbank
Kreds og banken – om blandt andre tillidsvalgte og om arbejdstid/Timebank
– i kølvandet på sidste forårs standardoverenskomst mellem Finansforbundet
og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening).
”Det har været det muliges kunst, og
ofte har der været tale om, at vi var nødt
til at prioritere andre mere presserende
sager højere. Men både kredsen og ledelsen arbejder på, at vi kommer i hus
med de sidste lokalaftaler før sommerferien”, sagde Kim Holmer, Sydbank
Kreds’ næstformand i sit indlæg på generalforsamlingen.
Han fremhævede den indgåede lokalaftale om afbødeforanstaltninger,
hvor det er lykkedes at fastholde de nuværende bestemmelser om, at der sideløbende med et outplacement-tilskud på
25.000 kroner ydes et uddannelsestilskud
på 12.500 kroner pr. opsagt medlem.
Med hensyn til arbejdstid, flekstid og
timebank er en lokalaftale lige på trapperne – her udestår en knast omkring
flekstidsaftaler.
”Vi vil også meget gerne i dialog med
ledelsen omkring en lokalaftale om kompetenceudvikling dels med hensyn til
rammerne for frihed til uddannelse, og
dels med hensyn til at få et tættere samarbejde med banken om kompetenceløft,
fordi det er et vigtigt indsatsområde”,
sagde Kim Holmer.
Kompetenceudvikling har været på
dagsordenen på kredsens medlemsmøder og på seminaret for tillidsvalgte,
hvor det blandt andet blev anslået at 30
procent af de nuværende medarbejdere
i finanssektoren ikke vil kunne matche
fremtidens kompetencekrav.
”Den fremtid vi ser ind i, tegner et
billede af, at vi bliver væsentligt færre
i sektoren frem mod 2020. Kompetenceudvikling er en væsentlig forudsætning for kunne klare sig på fremtidens
arbejdsmarked”, fastslog Kim Holmer.
I sit indlæg kom næstformanden også
ind på Finansforbundets landsmøde i
København sidste efterår, ligesom han
beskrev Finansforbundets medlemstilbud, der giver mange medlemmer stor
værdi for deres kontingent.
Stil krav om reelle handlingsplaner
Sydbanks trivselsundersøgelse – MTU’en
– blev gennemført i efteråret med en
svarprocent på 94 og med hovedkonklusioner, der matcher Finansforbundets
trivselsmålinger; folk har meget travlt, og
mange giver udtryk for, at de har stresssymptomer.
”Der er afdelinger, der skal have hjælp
til at komme på benene igen, og så efterlyses der it-værktøjer, der understøtter
det daglige arbejde. Vores opfordring
er, at man lokalt stiller krav om reelle
handlingsplaner, der adresserer udfordringerne. Det ser nemlig ikke ud til, at
det sker i alle områder, hvilket vi også
vil fremhæve overfor ledelsen i forhandlingsudvalget”, sagde Kim Holmer.
GENERALFORSAMLING
Af journalist Carsten Jørgensen
Bankdirektørerne bør
være mere offensive
Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen undrede
sig i sin tale over, at innovation og forretningsudvikling fylder
så lidt i bankerne nu, hvor krisen er overstået.
Hvor bliver mennesket af i vores sektor,
spurgte Finansforbundets næstformand
Michael Budolfsen i sit indlæg til Sydbank Kreds generalforsamling.
At netbank og callcentre er kommet
for at blive, er der ingen tvivl om, men det
er som om, at man på direktionsgangen
rundt omkring glemmer, at det, der skaber loyaliteten for kunderne, er kontakten
til et menneske – en rådgiver eller kundemedarbejder. Derfor bør pengeinstitutterne fokusere på at styrke kundetilfredsheden, fordi tilfredse kunder også genererer flere forretninger og dermed mere
indtjening, mener Michael Budolfsen.
”I stedet for at styrke kundetilfredsheden fokuserer man mange steder ensidigt på at skære i omkostningerne. Man
pakker fyringer af hårdtarbejdende ansatte ind i udtryk som effektiviseringer
og rationaliseringer, og det selv om der
virkelig knokles i gennem. I dag tjener
tre finansansatte lige så meget til deres
virksomhed, som fire personer gjorde
før finanskrisen i 2008”, sagde Finansforbundets næstformand.
Men det har også sat sine spor blandt
medarbejderne. I 2009 angav 32 procent i Finansforbundets trivselsundersøgelse, at de havde stress-symptomer
(heraf havde 9 procent helbredstruende
symptomer). I 2014 angav 44 procent i
en tilsvarende måling, at de havde stresssymptomer, og heraf havde 19 procent
helbredstruende symptomer!
Forretningsudvikling er ikke et hit
”Bankdirektørerne burde være mere offensive, end de er, og lytte til kunderne
”I dag tjener tre finansansatte lige så
meget til deres virksomhed, som fire
personer gjorde før finanskrisen i
2008”, sagde Finansforbundets
næstformand Michael Budolfsen.
og spørge, hvad kunderne vil. Jeg er ikke
i tvivl om, at der kan tjenes flere penge
ved at være tættere på kunderne, end
bankerne er i dag. Men innovation og
forretningsudvikling er ikke et hit. Generelt tænkes der defensivt i sektoren.
Der fokuseres på regneark-ledelse, hvor
målinger af medarbejderne betyder
næsten alt. Og det betyder mange steder, at lederen sættes ud af kraft, fordi
hun eller han ikke har tid til at lede og
tale personligt med sine medarbejdere”,
lød det fra Michael Budolfsen.
Som den eneste branche har finanssektoren ikke skabt flere job fra 2013 til
2014, ifølge en opgørelse fra Danmarks
Statistik. Det er ikke kun foruroligende
for sektoren men også en udfordring
for Finansforbundet.
”Vi har høje ambitioner om at levere
gode tilbud til vores medlemmer, og vi
har mere end 80 procent af de ansatte i
sektoren som medlemmer, men selvfølgelig kan vi mærke, at når sektoren skrumper, så skrumper vi også”, sagde Michael
Budolfsen og appellerede til, at man
hjælper til med at hverve kolleger, som
ikke er medlem af forbundet.
”Det er et godt tilbud til dem, og det
giver os endnu bedre muligheder for
at skabe vækst og udvikling for vores
medlemmer”.
7
8
MTU
Af journalist Carsten Jørgensen
Handlingsplan skal
øge trivslen
Et svært 2014 med organisationsændring, en sygemelding og stor
travlhed satte sig spor i resultaterne af MTU’en for Private Banking
i Sønderborg. Nu er en handlingsplan, som tillidsmand Majbritt
Lindblad er med til at udforme, ved at blive ført ud i livet
Der bliver løbet stærkt i Sydbank. Det
kunne ses i resultaterne af MTU’en (medarbejdertilfredshedsundersøgelsen) i
slutningen af 2014, hvor flere end tidligere angav, at de havde meget travlt, og
at de føler sig stressede. Udfordringen
er, hvordan man bruger resultaterne i
MTU’en til at komme videre.
I Private Banking i Sønderborg har
medarbejdere og ledelse drøftet resultaterne, og efterfølgende er der formuleret en handlingsplan for, hvordan man
kan arbejde sig frem mod mere trivsel.
”Vi havde en god og åben snak – medarbejdere, Private Banking Direktør og
Områdedirektør – om resultaterne af
MTU’en, hvor der var særligt fokus på
de områder, hvor vi faldt ved siden af i
forhold til gennemsnittet, og hvor der er
et udviklingspotentiale. Det var en positiv oplevelse. fortæller Majbritt Lindblad, der er tillidsmand for sine ni kolleger i afdelingen.
Hun understreger, at Private Banking
i Sønderborg ikke skiller sig negativt ud
i resultaterne af MTU’en i forhold til de
fleste andre afdelinger.
”Men vi havde et svært 2014, hvor der
skete omvæltninger med bankens private
banking organisation og hvor en kollega
desværre var sygemeldt i længere tid. Det
gav stor travlhed, og trivslen kom under
ekstra pres”, siger Majbritt Lindblad.
Trænger til et løft
Efter mødet mellem ledelse og medarbejdere satte Majbritt Lindblad sig sammen med Gerhard Meinke, direktør for
Private Banking og skrev et oplæg til en
Vi trænger til at få et løft, så vi kan
genfinde arbejdsglæden”, siger
Majbritt Lindblad.
handlingsplan, der skal være med til at
øge trivslen. Den blev præsenteret for
medarbejderne på et morgenmøde og
siden sendt videre til områdedirektør
Bente Skylvad og derfra videre til Personaleafdelingen.
Et af punkterne var at invitere Lisbeth G. Petersen fra konsulentfirmaet
LGP Consult, som har stor ekspertise i
at hjælpe stress-sygemeldte tilbage på arbejdet, til at holde et oplæg om arbejdsglæde. Det har fundet sted efter denne
artikels deadline.
”Vi har det supergodt kollegialt med
hinanden. Men vi trænger til at få et løft
med nogle værktøjer til, hvordan vi kan
få overblik og struktur på vores travle
hverdag og genfinde arbejdsglæden, og
det kan Lisbeth G. Petersen helt sikkert
hjælpe os med, siger Majbritt Lindblad
og peger på, at nogle måske har svært
ved at acceptere, at Sydbank anno 2015
er markant anderledes end banken var
for 10-15 år siden.
”Arbejdsvilkårene og dermed ånden
har ændret sig, og den forandring skal
vi selv huske at være åbne og villige til at
tage del i. Til gengæld er det vigtigt at
vi får nogle værktøjer, som kan hjælpe
med at få skabe os en hverdag, så vi ikke
mister overblik. Vi skal huske at passe
på os selv og hinanden”, lyder det fra
tillidsmanden.
Godt med inddragelse af tillidsvalgte
De udformede handlingsplaner i forbindelse med MTU er værktøjer til at få
beskrevet de handlinger der skal til for
at afdelinger/området kan få forbedret
deres trivsel og arbejdsmiljø. Erik Jepsen
fra kredsbestyrelsen glæder sig over, at
de tillidsvalgte inddrages i udarbejdelsen
af handlingsplaner.
”De tillidsvalgtes inddragelse er med
til at sikre at alle bliver hørt og inddraget
i formuleringen af de endelige handlinger og dermed sikre muligheden for
at kolleger, ledelsen og dermed banken
for bedre trivsel og arbejdsmiljø. De tillidsvalgte er dygtige garanter for at der
bliver fulgt op på handlingsplanerne.
Det gør de løbende i deres daglige arbejde, men også via de aftalte kvartalsmøder med ledelsen”, siger Erik Jepsen.
TRIVSEL
Af journalist Carsten Jørgensen
Vi fortæller tingene
som de er
Åbenhed og ærlighed har altid været en del af Jette Oldgaard
Mikkelsens ledelsesstil, og det er medvirkende til, at Sorø-filialen, hvor
hun er chef, har en høj score i MTU
Foto: Mads Teglers
I Sydbanks filial i Sorø er der travlt, som i
alle andre filialer og afdelinger i banken
og som i det meste af den øvrige finanssektor, men det er ikke ensbetydende
med, at medarbejderne ikke kan have
det sjovt og trives med at gå på arbejde.
”En af de nye medarbejdere bemærkede en dag, da hun var på vej hjem, at
hun altid tog glad hjem, fordi vi havde
grinet sammen i løbet af dagen. Vi har
også flere kunder, som siger, at de synes,
der er sådan en hyggelig stemning her,
når de kommer”, fortæller Jette Oldgaard Mikkelsen, 37 år og filialchef i
Sorø siden 2010.
I MTU’en ligger filialen godt til, men
spørgsmålet er, hvad der gør, at de i alt
fem medarbejdere trives så godt?
”Som leder er jeg åben og ærlig, og
det er måske med til at smitte medarbejderne, så vi har en stemning præget af
tillid til hinanden, og hvor vi fortæller
tingene, som de er til hinanden. Vi prioriterer at sige mere end godmorgen, når
vi møder - ikke ved at sidde og drikke
kaffe og holde møde - men ved at sludre
på kryds og tværs, mens vi begynder dagens arbejde. Og det kan vi, fordi vi sidder tæt på hinanden, og fordi vi som et
lille team kender hinanden godt”, siger
Jette Oldgaard Mikkelsen.
Taler ikke om travlhed
Hun og medarbejderne fra Sorø mødes
ofte af bemærkningen, ”har I også travlt
hos jer”, når de møder kolleger fra andre steder i Sydbank, men travlhed gider
de ikke at fokusere for meget på i Sorø.
”Vi bruger ikke lang tid på at tale om,
at vi har travlt. Det er et vilkår at have
”Vi bruger ikke
lang tid på at tale
om, at vi har travlt.
Det er et vilkår at
have travlt, men
det er også sjovt
at have noget at
lave”, siger Jette
Oldgaard
Mikkelsen.
travlt, men det er også sjovt at have noget at lave. Og jeg synes ikke, man skal
stå og tale hinanden op om, hvor travlt
man har. Det går ud over trivslen. Nogle
gange er folk her i filialen også presset
af for mange opgaver, men så spørger
man en kollega, om hun eller han kan
hjælpe, og det er vi heldigvis gode til”,
mener Jette Oldgaard Mikkelsen.
Hun har ingen smarte tricks eller fiduser til at skabe trivsel, men fastholder,
at man med åbenhed og ærlighed kan
nå langt i forhold til at skabe en god atmosfære.
”Og så er det vigtigt, at medarbejderne er et godt hold. Det er de her
i Sorø, hvor man gerne byder ind og
hjælper hinanden og også er gode til at
tage imod nye kolleger og hjælpe dem
til rette”, understreger Jette Oldgaard
Mikkelsen.
9
10
SPØRGEHJØRNET
Sydbank Kreds indfører nu en brevkasse i bladet, hvor du kan skrive og få svar på alt,
hvad der vedrører dit job. Skriv til Spørgehjørnet på e-mail: [email protected]
KORT
NYT
VINDER AF
CHAMPAGNEBRUNCH
Optjent ferie ved
pensionering
Jeg har aftalt med min arbejdsgiver, at jeg fratræder for at gå på pension den 31. marts 2015.
Tillykke til Marianne Essemann,
Hvad sker der med den ferie, jeg har optjent?
som på Sydbank Kreds gene-
Skal alt afholdes, inden jeg stopper? Hvad, hvis
ralforsamling vandt en cham-
jeg ikke kan nå at afholde det hele?
pagnebrunch for to personer.
Marianne deltog i konkurren-
Venlig hilsen
cen om at skrive sit arbejds-
Et medlem
glædetip i kredsens Arbejds-
Svar:
Den ferie, du har optjent i 2013, skal normalt
Ferie under en
sygeperiode
glæde og Trivsels stand.
2014 og 2015 skal normalt afvikles i de efter-
Jeg har været syg i fire måneder fra mit job, og jeg
VIDSTE DU:
følgende ferieår. Idet du ikke længere er på ar-
har lige været hos min læge, der har sygemeldt
at du nu har mulighed for
bejdsmarkedet til den tid, kan du i medfør af
mig yderligere to måneder. Nu er det sådan, at
at like, dele og ikke mindst
ferieloven få udbetalt feriepengene. Det føl-
jeg for længe siden har planlagt to ugers ferie i
kommentere Sydbank Kreds
ger af loven, at du kan få udbetalt feriepenge
Frankrig med min familie, og ferien vil jeg stadig
artikler på hjemmesiden?
både for tidligere og løbende optjeningsår, så
gerne holde. Kan jeg det, når jeg er sygemeldt?
afvikles inden 31. marts 2015. Ferie optjent i
du skal altså ikke nå at afholde al ferien, inden du går på pension. Det betyder også, at
Venlig hilsen
du ikke skal have et feriekort, men at din ar-
Et medlem
bejdsgiver skal afregne beløbet til dig kontant.
Det er en betingelse for denne udbetaling, at
Svar:
du forlader arbejdsmarkedet, når du fratræder
Har du planer om at holde ferien som planlagt,
ved udgangen af marts 2015. Du skriver ikke,
er det vigtigt, at du kontakter jobcentret og får
hvad det er for en type pension, du går på den
en godkendelse herfra. Så kan det godt lade
31. marts 2015, men du skal være opmærk-
sig gøre. Du skal også orientere din arbejdsgi-
som på, at går du på efterløn eller på fleks-
ver om, at du har tænkt dig at holde ferien som
ydelse og bliver tilkendt revalideringsydelse
planlagt, da de så ikke skal have sygedagpen-
eller delpension, så anses du ikke for at have
gerefusion i den periode.
forladt arbejdsmarkedet. Der skal være tale
Det betyder, at du vil blive betragtet som rask-
om alders- eller førtidspension. Din arbejds-
meldt i ferieperioden og fortsætte sygemeldin-
giver kan forlange dokumentation for, at du
gen efterfølgende, hvis du fortsat er uarbejds-
har forladt arbejdsmarkedet, før de vil udbe-
dygtig. Det er der intet i vejen for.
tale dit tilgodehavende.
Det er dig, der skal informere kommunen om,
at du ønsker ferie, og de skal godkende ferien,
Med venlig hilsen
idet det skal være foreneligt med sygedagpen-
Team Rådgivning
geopfølgningen og ikke forhale helbredelsen.
Holder du ikke ferie, har du ret til at udsætte ferien, fordi du er sygemeldt før feriens start.
Venlig hilsen
Team Rådgivning
11
HAR DU LÆST DIT BLAD?
Konkurrencen kræver blot, at du har orienteret dig i bladets artikler for at kunne svare.
SPØRGSMÅL
Send svarene på e-mail til [email protected]
sydbank.dk eller med post til Sydbank
1. Hvor er Jette Oldgaard Mikkelsen filialchef?
a. Sønderborg b. Slagelse c. Sorø
Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 x 500 kroner.
Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig.
ÅET! 2. Hvilken slags kort har Sydbank Kreds lanceret?
GODT G
a. Stress-kort b. Rose-kort c. Kammeratskab-kort
DU SKAL
o
S
HAVE RO
FORDI:
er min
d for at du
Seneste frist for indsendelse af svar er
18. maj2015.
kollega
Jeg er gla
o
o
Tusind tak
n
for hjælpe
___
_________
_________
_________
_________
_________
_________
______
_________
___
3. Hvad bør bankdirektører være ifølge Finansforbundets
næstformand?
a. Offensive b. Passive c. Defensive
4. Hvad hedder forbundets nye projekt for
karriereudvikling?
a. Employability b. Worklife Investment c. Worklife Balance
Udgiver:
Sydbank Kreds
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Telefon: 74 37 33 30
Fax: 74 37 31 96
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.sydbankkreds.dk
Redaktion:
Jarl Oxlund (ansv.)
Trine Nonved
Gitte Larsen
Kommunikation,
Finansforbundet
Forsidefoto:
Martin Dam Kristensen
Design:
Katrine Kruckow,
Finansforbundet
Produktion:
Sydbank
Oplag: 2.200
Næste nummer udkommer:
27. august 2015
Udgives af Sydbank Kreds
– en virksomhedskreds i
Finansforbundet.
12
LEDER
Arbejdspresset stiger
Mange emner var oppe til debat på kredsens generalforsamling, men ét emne
havde specielt de fremmødtes fokus: Arbejdspresset. Det var også forventningen,
at det ville være her, skoen trykkede. For
det er det, vi hører på vandrørene og via
vores tillidsvalgte. På generalforsamlingen står kredsbestyrelsen og ikke mindst
Jarl Oxlund
jeg ansigt til ansigt med det ansvar, som vi
Kredsformand
har påtaget os, nemlig at være forhandlingsmodpart til banken og medlemmernes talerør. Vi er inde i en periode med store strukturelle
ændringer i sektoren, og må erkende, at kredsens store indsats (når jeg selv skal sige det), nogle gange kan være vanskelig
at aflæse i de resultater, som vi opnår.
Hvorfor har I ikke på et tidligere
tidspunkt gjort noget for arbejdssituationen i Filialservice, blev vi for eksempel spurgt. Og det var et godt spørgsmål.
Det gav mig anledning til at fortælle om,
hvordan vi gang på gang gennem hele
2014 har forsøgt at få lydhørhed hos ledelsen, om at den var helt gal. Jeg må
desværre konstatere, at der reelt først
kom hul på dialogen i slutningen af oktober, hvor bunkerne havde vokset sig
så store, at det skabte problemer - ikke
bare for medarbejderne - men nu også
for driften af banken. Det var begyndt
at gå udover kunderne og forretningen.
Heldigvis er medarbejderne i filialservice konsekvente med at registrere
deres mertimer, og derfor kunne der
dokumenteres systematisk brug af overarbejde. På den baggrund blev der indgået to tidsbegrænsede lokalaftaler, der honorerer merarbejdet
på en fordelagtig måde. Det løser ikke situationen for dem,
der hellere vil hjem og genvinde kræfterne ved at holde fri,
men det motiverer banken til at genetablere bæredygtige og
ordnede arbejdsforhold.
I SU har vi undervejs i året drøftet arbejdspresset i banken, og B-siden har måttet fastholde, at der er mange timer,
der ikke bliver registreret i timebanken. En af de ting der har
undret os, er hvordan det kan være, at filialservice modtager
så mange opgaver fra deres rådgiverkolleger, hvis rådgiverne
ikke også arbejder ekstra?
Hvad er de manglende timebankregistreringer så udtryk
for? Og hvorfor føler de fleste rådgivere sig også klemte, når
jeg taler med dem?
Føler nogen sig pressede, når de arbejder 8-16, men til
gengæld arbejder 112 procent koncentreret, så de er helt udmattede, når de begiver sig hjemad? Tænker andre, at det handler om lige at ”klemme ballerne” sammen i den her uge, så det
ikke er umagen værd at sætte timerne i timebanken – og går
det så hen og bliver uge efter uge, at der er en undtagelses-tilstand, der ”lige” skal overstås – før det bliver bedre igen.
Er der for andre ikke nogen egentlig grænse mellem arbejdet og privatlivet – er man så at sige
”gift med jobbet”? Påregner nogen bonus og anerkendelse for den ekstra indsats, mod at man undlader at bruge sin
ret til at registrere sine timer?
Hvor går grænsen til, at nogen kolleger frygter at miste jobbet, hvis de
hver måned får den røde lampe til at
blinke hos chefen, om at lige netop de
ikke kan nå jobbet - indenfor den normale arbejdstid? Hvor mange arbejder ”usynligt over” fra mobiler og bærbare PC’ere?
Som jeg ser det, er tiden ikke til de
nemme løsninger. Sydbank-ånden er
under forandring, og der bliver solgt
ud. Det er derfor på tide at vi også forholder os skeptiske til det individualistiske princip om ”noget-for-noget”,
og i stedet fokuserer på vores særlige
kulturfællesskab, som vi kunne have så
meget mere gavn ud af - i den tid vi går igennem.
Hvor starter vi som medarbejdere?
Snakker vi for eksempel med hinanden om, hvad der er
rimeligt? Aftaler vi fælles fodslag om datadisciplin - også i
forhold til timebanken? Støtter vi dem, der har brug for et
skub opad bakken, så vi alle får den succes at komme i mål?
Hvis vi gør det, giver det energi og tilfredsstillelse til hele
holdet, som er rigtig god at komme videre på.
”I SU har vi undervejs i
året drøftet arbejdspresset i banken, og B-siden
har måttet fastholde, at
der er mange timer, der
ikke bliver registreret i
timebanken. ”