Årsberetning 2010 - Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

FORENINGEN TIL STØTTE FOR
MØDRE OG BØRN
Årsberetning 2010
Foreningens formål, ledelse og
administration
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation.
Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til gravide kvinder, vanskeligt stillede enlige forsørgere og familier med børn i situationer, hvor der ikke er mulighed for at opnå hjælp fra det
offentlige - eller hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig.
Foreningen blev stiftet i 1905 og har siden – takket være private midler - haft mulighed for på
forskellig måde at hjælpe vanskeligt stillede eneforsørgere.
Foreningens hjælp ydes som legater til helt konkrete formål. Legaterne er typisk på 2 - 3.000
kr. En økonomisk håndsrækning, der ofte klarer et akut problem for familien og som samtidig
opleves som en opmuntring i en svær situation.
Rådgivning og vejledning indenfor den sociale lovgivning om eneforsørgerens rettigheder og
muligheder for hjælp er en anden væsentlig del af Foreningens arbejdsområde. Foreningen
indstiller herudover til andre fonde og legater.
Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på p.t. 8 medlemmer.
Til varetagelse af de daglige arbejdsopgaver har Foreningen ansat 1 socialrådgiver, 1 bogholder samt en socialrådgiverstuderende. Foreningen får desuden bistand fra 1 socialrådgiver, som
på frivillig basis hjælper med indstillinger til andre fonde og legater.
Bestyrelse:
Medarbejdere:
Dagtilbudschef Lena Søgaard, formand
Regnskabschef Irene Stumpe, kasserer
Daginstitutionschef Pia Mehlsen, næstformand
Overlæge Anse Leroy
Adm. direktør Bo Balstrup
Forstander Marianne Brøndberg
Børn- og ungedirektør Hanne Dollerup
Forstander Tove Schirmer
Benthe Jensen, socialrådgiver, daglig leder
Birthe Larsen, socialrådgiver og frivillig
Camilla Emanuel, studentermedhjælp
Mia Balling Villadsen, studentermedhjælp
Tove Vestkær, bogholder
SE nummer: 49 89 77 15
Bank: Reg. 5014 Konto nr. 201143 – 1
Girokonto: 3 020 371
Foreningens regnskab revideres af Revisionsfirmaet KPMG
Layout og produktion: Aksel G. Kommunikation ApS
2
Årsberetning 2010
“
“
“Lys i mørket”
Lena Søgaard
Foreningens formand
2010 var udnævnt til ”Fattigdomsår”. Desværre er fænomenet ikke nyt. For fattigdom har
præget mængden og karakteren af de modtagne ansøgninger siden foreningens start i 1905.
Vores ansøgere er ikke ramt af finanskrisen. Deres problemer er af mere permanent karakter
og er ofte karakteriseret ved alvorlig sygdom og tab af arbejdsevne. De forstærkes af et offentligt system, der ikke har tilstrækkelige ressourcer til at hjælpe de familier, der både midlertidigt
og varigt har svært ved at skaffe sig et forsørgelsesgrundlag.
Det ligger uden for vore muligheder at ændre familiernes grundvilkår. Men vi kan med vores
støtte til den enlige forsørger - som en af vore modtager udtrykker det - tænde et lys i mørket.
Dette er kun muligt takket været de bidrag vi modtager. Derfor skal der herfra lyde en stor tak
til vores mange både trofaste og nye bidragsydere, der gør det muligt for Foreningen at udføre
det arbejde, som vi har gjort i rigtigt mange år. Og hvor behovet fortsat er stort for netop den
hjælp vi kan yde i form af rådgivning og økonomisk støtte.
Foreningen fik i 2010 udarbejdet en hjemmeside. Formålet med den er at gøre os mere tilgængelige for både modtagere og bidragsydere i en digital tidsalder. I samme ånd besluttede
bestyrelsen at øremærke en lille del af vores uddelinger til et IT-legat, som kunne søges af
mødre, men primært var tiltænkt børn/unge til at understøtte deres uddannelse, hvor adgang
til IT i dag er en nødvendig forudsætning.
Den hjælp som Foreningen yder til den enkelte familie er måske kun en dråbe i havet i forhold
til det behov de har. Men hver gang vi kan sige ja til en ansøgning letter vi lidt på den tunge
byrde det er for en enlig forsørger at skulle prioritere i et alt for lille budget. Og vi skaber en
glæde, der forhåbentlig betyder at børnene bevarer troen på livet og deres egne muligheder.
Dette ”lys i mørket” havde ikke været muligt uden jeres bidrag.
Når disse linier læses er det ikke længere ”Fattigdomsår”. Men problemerne forsvinder ikke op
i luften med nytårsraketterne. Også i 2011 vil fattigdom sætte sit præg på de mange ansøgninger om støtte. Familiernes forsørgelsesgrundlag er ikke blevet bedre og de offentlige ressourcer er ikke øget. Derfor håber vi også at vore bidragsydere fortsat vil støtte Foreningens
arbejde.
Lena Søgaard, formand
3
Om året 2010 kan vi berette følgende:
Vi modtog 2426 legatansøgninger, hvoraf
● 1315 ansøgere fik bevilget legater til et samlet beløb på kr. 2.146.827.
Heraf blev 263 børnefamilier tildelt julehjælp
● 57 ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt
bevilgede kr. 337.250
● 66 ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller offentlige myndigheder
● 216 ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendelse om de
yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen
● 724 fik afslag – typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål eller fordi
ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget et legat herfra
● 48 ansøgninger blev overført til behandling i 2011
Om ansøgningerne:
Foreningens virke er landsdækkende og vi modtager således henvendelser fra hele landet - det
største antal dog fra hovedstadsregionen.
Langt de fleste henvender sig på opfordring fra en
sagsbehandler, familievejleder, beboerrådgiver,
sundhedsplejerske eller praktiserende læge - nogle
evt. efter kontakt med en sygehussocialrådgiver
eller en privat forening. Vi modtager hyppigt også
en direkte telefonisk eller skriftlig henvendelse fra
en af disse instanser.
”
I har igen reddet min jul – i
år kan jeg endda lave pakkekalender til dem begge. Jeg vil af hele
mit hjerte sige tak for jeres hjælp
og det I gør for os, der ikke kan
alting selv.
Jane, Helsingør
”
Af figuren ”Forsørgelsesgrundlag
2010” kan ses, at ansøgerne overvejende lever af overførselsindkomst - 43 % af kontanthjælp, 17
% har førtidspension, 13 % er på
dagpenge ved sygdom eller ledighed. 10 % er under uddannelse og
modtager enten SU eller revalideringsydelse.
17 % af henvendelserne kommer
fra mødre med arbejdsindtægt. En
lille andel af disse mødre er i
flexjob, men langt hovedparten
arbejder på normale løn- og
arbejdsvilkår, oftest indenfor
lavtlønsområdet. Flere nødsages til
4
at arbejde på et nedsat timetal for at dagligdagen
kan hænge sammen – hvilket ikke er helt let når
man er alene om ansvaret for børnene og alle de
praktiske gøremål.
Vi modtager et stigende antal henvendelser fra
mødre med anden etnisk baggrund, hvor den
første kontakt overvejende formidles via en kontaktperson, f.eks. en sundhedsplejerske eller
rådgivningscenter. En stor del af mødrene har boet
i Danmark i relativt få år, har et meget begrænset
netværk og lever af starthjælp. Starthjælp er en lav
social ydelse, som bevirker at det er ekstra svært
at finde midler til andet end de allermest basale
livsfornødenheder, f.x. er det udenfor økonomisk
rækkevidde at lade børnene gå til nogle sunde fritidsaktiviteter, hvor der er en egenbetaling.
5
”
Morten blev virkelig glad for
saxofonen. Han er meget flittig og
øver sig 20 minutter om dagen. Han
synes det gør ondt at øve så længe,
men han brænder for det og gør det
gerne. Han skal på lørdag spille flere juesange med skoleorkestret. Hvis
I vidste, hvor meget det betyder for
mig at se en glad dreng.
Lisbeth, Skanderborg
”
Ansøgningernes indhold:
De efterhånden mange og tilbagevendende
opgørelser og undersøgelser, som alle viser at flere
og flere børn vokser op i fattigdom, er tragisk
læsning.
Selvom langt de fleste børn i Danmark trives og har
en tryg opvækst med gode udviklingsmuligheder
er der beklageligvis alt for mange børn, dette ikke
er virkeligheden for.
”
Det var det bedste der kunne ske
for os. Sally tager nu til Norge med
efterskolen og vi skal ud og købe
skiundertøj og varme sokker blandt
andet. Jeg er meget taknemlig for
legatet og også for din store interesse
og hjælpsomhed. Det varmer – og
gør mig glad.
Kirsten, Odense
”
Det læser vi i de mange breve hertil – breve, som
desuden viser mødrenes dårlige samvittighed over ikke at kunne give sit barn den længe
ønskede cykel eller f.x. nogle sjove oplevelser i den lange skolesommerferie.
Brevene fortæller om den følelse af utilstrækkelighed, mange af mødrene har. Hvor svært det
er gang på gang at måtte skuffe sine børn – ikke at kunne leve op til børnenes rimelige ønsker
og forventninger.
”
Der faldt et åg fra mine
skuldre. Vi er bare så taknemlige
fordi I hjælper os.
Mia, Skanderborg
”
En mor beskriver det sådan i sin ansøgning om julehjælp:
”Jeg er 35 år, alenemor med 2 piger på hhv.10 og 2 år.
Den ældste har aldrig haft kontakt med sin far, da han
fravalgte det i forbindelse med skilsmissen. Forskellige
situationer har gjort, at jeg i dag sidder med en lav indkomst og har megen gæld. Jeg er visiteret til flexjob
pga. psykiske gener – udbrændthed og kronisk stress –
men lige nu er jeg sygemeldt.
De få ressourcer jeg har, bruger jeg på mine 2
dejlige piger. Jeg forsøger at kæmpe for at give
dem den bedst mulige opvækst og dagligdag,
jeg kan. Det ligger mig meget på sinde at de
mærker mindst muligt til min personlige situation og det, som jeg har det svært med.
Jeg bliver ulykkelig når jeg som mor ikke kan
opfylde de få ønsker, de har. De er ikke vant til
meget og har ikke de store forventninger eller
behov, men alt løber jo op, selvom vi altid
handler billigst til mad og ofte finder tøj og
andre ting i genbrugsbutikker. Lidt hjælp til jul
vil lette en sten i mit hjerte og løfte mit humør
– og det vil positivt smitte af på pigerne.”
6
Det daglige arbejde i sekretariatet:
Solskin har der ikke været for meget af gennem
tilværelsen for de mange mødre, der henvender sig til Foreningen om hjælp og støtte i en
presset situation.
Nogle er naturligvis vokset op i trygge rammer
med kærlige og omsorgsfulde voksne, men for
alt for mange har barndommen været præget af
fattigdom, svigt og misbrug – hvilket har haft
væsentlig betydning for deres muligheder og
senere voksentilværelse.
I et af de mange breve til os beskrev en mor
dette meget rammende:
”Jeg har haft en vanskelig barndom med rigtig mange svigt og er blevet misbrugt som barn. Min
mor var kun 17 år, da hun fik mig.
Da jeg blev kæreste med børnenes far, var det et helvede med druk og vold, men efter 2 år fik
jeg nok og gik min vej. Så jeg har faktisk altid været alene med mine børn. Men jeg er en god
og omsorgsfuld mor og elsker mine børn meget højt.
Jeg har siden mine unge år lidt af svær migræne og ligger derfor meget ned. Er desuden temmelig overvægtig - det er også meget trist, så jeg får lykkepiller. Jeg har været på bistandshjælp
i ca. 25 år, desværre. Min kommune har virkelig holdt mig hen og jeg har været i mange
arbejdsprøvninger, selvom alle incl. min psykiater mener, det bedste for mig ville være pension, men pensionsudvalget siger nej. For jeg skal bare tabe mig, så får jeg det bedre, siger de.
Men de kender mig jo ikke.”
Det er uendelig svært at have ondt i livet - være i en fastlåst og sårbar situation, som er situationen for denne mor.
Foreningen tilstræber at behandle alle legatansøgninger hurtigt og at der er så vidt muligt er tid
til at lytte til de mange, der ringer og har brug for at forklare deres situation. Og ikke mindst
har behov for, at nogen hører på dem og lytter til hvad de rent faktisk siger - hvilket mødrene
alt for sjældent er forvænt med i deres kontakt med sagsbehandlere og andre i det offentlige
system.
”
Hvordan siger man ordentlig tak for
jeres hjælp med Mikkels konfirmation.
Han fik en dejlig dag, hvor han var
midtpunktet og I kan tro, han nød det.
Tove, Silkeborg
”
I perioder er tiden også her ganske knap, men så
kan et brev som det følgende være med til, at
opmærksomhed igen rettes mod vigtigheden af
såvel tid som lydhørhed:
”Først en stor tak fordi du gad og høre på mit
klynkeri, da jeg ringede sidst. Men det var en
stor hjælp for mig at have nogle at tale med,
nogen som gad lytte”.
7
Hverdagen i sekretariatet er travl med mange gøremål. Der skal afsættes tid til fundraising - til at sørge
for nye donatorer til Foreningens arbejde. Tid til at
kunne henvise mødrene til relevante offentlige myndigheder og til at udarbejde de mange individuelle
indstillinger til fonde, hvorfra der vil kunne opnås
en større hjælp, f.eks. til det tiltrængte ferieophold,
som udover gode oplevelser i den lange skoleferie
også er med til at skabe fælles minder – noget ikke
uvæsentligt.
”
Tak for legatet til Karstens
studietur. Jeg glæder mig til at give
ham brevet.
Jeg vil også takke mange gange for
den støtte, jeg har modtaget igennem
årenes løb. Det har gjort det lettere at
kæmpe videre i en svær situation.
Begge mine børn er kommet langt i
dag på grund af jer.
Det skal I bare vide.
Lone, Aalborg
I al travlheden fandt vi også tid til at få en hjemmeside op at stå og desuden til at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse omkring betydningen af de
mange ferieophold, vi sørger for. I besvarelserne er
det gennemgående, at mødrene omkring den konkrete betydning for børnene fortæller, at børnene føler sig mindre anderledes, mindre fattige,
mindre udenfor fællesskabet i skolen. Det var en stor oplevelse for børnene at have en ferieoplevelse at fortælle om i skolen eller børnehaven. Mødrene føler også, at familien er kommet
meget tættere på hinanden og at det har haft stor betydning ikke mindst at have fået grint sammen. Selvom det for længst var blevet hverdag igen på tidspunktet for besvarelsen var ferien
stadig en oplevelse, familien jævnligt delte og snakkede om.
”
Legater bevilges til følgende formål:
Spædbørnsudstyr:
En god start med det ventede barn har historisk haft høj prioritet i foreningens arbejde.
Etablering:
Basalt bohave som seng, spisebord og stole, klædeskab,
gardiner, lamper og køkkenudstyr, - typisk i forbindelse
med skilsmisse eller samlivsophør, hvor vi ofte hjælper
med tilskud til selve flytningen eller 1/2-måneds husleje,
når der ikke er andre støttemuligheder.
Anskaffelser til hjemmet i øvrigt
Inventar slides hurtigt, når der må købes enten brugt eller
billigt af en mindre god kvalitet. Køleskab, dyner, sengetøj,
fjernsyn og støvsuger hjælper vi ofte med.
Anskaffelser til familien:
Udstyret til skolestart, en cykel til fælles familieoplevelser,
udskiftning af garderoben ved vægttab, det dyre vintertøj til
børnene eller ventetøjet til den gravide.
8
Fritid og Ferie:
Vi støtter gerne op om såvel børns deltagelse i fritidsaktiviteter som rejser med skoler
og klubber. Det er vigtigt med aktiviteter og
oplevelser i dagligdagen. Også hjælp til
ferie - de meget vigtige åndehuller i dagligdagen væk fra de vante omgivelser - har
altid været et højt prioriteret område. Vi har
hjulpet med ophold i en campinghytte eller
på familiehøjskole, med en tur til Legoland
eller Tivoli og med besøget hos udenbys
slægtninge, hvor udgiften til togrejsen kan
opleves som uoverkommelig. Vi har også
hjulpet med tilskud til ferieophold, hvor der er en mindre egenbetaling, idet selv et relativt
beskedent beløb kan forekomme uoverskueligt, når man også gerne vil give børnene lidt ekstra
lommepenge og nyt sommertøj med i kufferten.
Sygdom:
Der er ofte mange ekstraudgifter forbundet med sygdom – udgifter som kan vælte et i forvejen
meget stramt budget og hvor hjælp er nødvendig. Transporten til et hospitalsindlagt barn, udgifter til pasning af de raske søskende hjemme og til den ekstra biografbillet, øgede kostudgifter
pga. mindre tid til indkøb, en lille opmuntringsgave til det syge barn - for blot at nævne nogle typiske. Vi hjælper også gerne med f.eks. medicin, fysioterapi, briller, tandbehandling og
egenbetalingen til psykologbehandlingen.
Gældsposter:
En ekstra stor varmeregning eller uventet høj el-afregning kan vælte budgettet. Vi har hjulpet
med huslejerestancer og afhjælpning af mindre gældsposter, f.eks. en vaskemaskine købt på
afbetaling, en tandlægeregning og mindre restgæld på kontokøb etc.
Konfirmation:
Vi hjælper med tilskud til diverse mærkedage, som
for børn af enlige forsørgere er ekstra vigtige at få
markeret.
Uddannelse:
Her kan nævnes tilskud til efterskoleophold, depositum, ordbøger, studieture, særligt arbejdstøj, hjælp
til mødres uddannelse f.eks. betaling af kursus- eller
undervisningsafgift.
Julehjælp:
En svær og sårbar tid for en enlig forsørger, hvor selv
et relativt beskedent beløb kan afhjælpe følelsen af
afmagt overfor de mange ekstraudgifter i forbindelse
med julen.
9
”
Kommunen har nu bevilget
Tegn til Tale undervisning. Hvor
har det været hårdt at kæmpe
med de offentlige instanser, som
man egentlig troede ville hjælpe.
De har alt for mange forskellige
”kasser” – det er svært at finde ud
af og de er ikke særlig flexible.
Tak fordi I tog min henvendelse
alvorligt og kunne råde og vejlede mig.
Britt, Roskilde
”
Bidrag og støtte til Foreningen:
2010 blev et godt år med mange bidrag – i alt modtog Foreningen knap 2,4 mio. kr. i bidrag fra fonde,
legater, virksomheder og enkeltpersoner.
Hovedparten af årets bidragydere har trofast støttet
op om Foreningens arbejde gennem adskillige år,
men også i 2010 fik vi til vores store glæde flere nye
donatorer.
”
Det var et dejligt brev, der lå
i min postkasse i lørdags. Mange
tak for støtten til psykologbistand.
Camilla, Sønderborg
”
Vi er ovenud taknemlige for denne store støtte og opbakning, som har afgørende betydning for
Foreningens fortsatte virke.
Fra Louis Petersens Legat modtog vi atter i år et meget stort beløb til uddeling blandt enlige forsørgere med særligt behov for støtte. Foreningen har haft et meget fint samarbejde med Legatet siden 1988, hvor der blev indgået en samarbejdsaftale. Bidraget fra Louis Petersens Legat
er medvirkende til at afhjælpe svære problemer for eneforsørgere i det storkøbenhavnske
område.
Siden 2005 hvor Foreningen indledte et samarbejde med Asta og Jul P. Justesens Fond har vi
årligt modtaget et beløb herfra til uddeling blandt særligt trængte enlige mødre. I 2010 modtog Foreningen et beløb på kr. 450.000 – et bidrag, som er helt uvurderligt i vort arbejde og
som for den enlige mor i bekneb betyder en kæmpe forskel.
I 2004 valgte Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond til vores store glæde at støtte op om
Foreningens arbejde og i 2010 modtog vi 175.000 kr. til uddeling. Foreningen sætter stor pris på
dette samarbejde, som i 2010 gjorde tilværelsen lidt lettere for 85 svært stillede enlige mødre.
Socialrådgiver Birthe Larsen har gennem 6 år bistået os med de mange daglige gøremål besvaret telefoniske henvendelser og udarbejdet særlige indstillinger til andre fonde. Vi er
taknemlige for Birthes store hjælp, som er på helt frivillig basis.
Direktør Aksel Johansen, Aksel G. Kommunikation har gennem flere år bistået med redigering
og trykning af Foreningens årsberetning. I 2010 fik vi bistand også i forbindelse med etableringen af Foreningens hjemmeside, hvilket vi er meget taknemlige for.
Desværre er det ikke muligt her at nævne
alle, som med økonomisk støtte eller på
anden vis har støttet op om Foreningens
arbejde.
”
Tusind tak for jeres håndsrækning, som
har ført mig et stort skridt nærmere mod en
tilværelse, hvor jeg kan sove trygt om natten. Min dejlige søn fortjener en udhvilet
mor.
Helle, Maribo
Tak til alle bidragydere for opbakningen og
for den tillid, som også i år blev vist os - og
som betyder alt for Foreningens fortsatte og
nødvendige virke.
”
10
En ny type legater
har set dagens lys
Af Bo Balstrup, bestyrelsesmedlem
I dagens samfund er adgang til information og brugen at digitale
medier blevet en vigtig del af det sociale liv, derfor besluttede
bestyrelsen i 2010 at indføre en ny type legat i kategorien
”Anskaffelser til familien”.
Med tilbuddet om at støtte familier med en bærbar computer, ønsker vi at sikre, at både mødre
og børn i de støttede familier ikke falder ud af samfundet på grund af mangel på adgang til IT.
I dag er adgangen til digitale medier meget vigtig for børn og unges sociale liv og dermed
accept blandt venner. For mødrene er adgang til IT snart den eneste mulighed for at kommunikere med det offentlige.
Uddannelse er den bedste måde for de udsatte familier at hjælpe sig selv videre og ud af deres
nuværende vanskelige situation. Flere og flere uddannelser forventer, at de studerende har
computere til rådighed så vi håber, at vi med denne støtte, kan hjælpe såvel for mødre som
børn under uddannelse.
Bestyrelsen besluttede at afsætte et ekstra beløb til at støtte ca. 20 familier med en bærbar computer sat op med en standard kontorpakke og en printer. Den støttede familie har således fået
en bærbare computer i helt færdigopsat stand.
Resultatet efter det første år er meget positive og tilbagemeldingerne fra de støttede
familier er gode. Erfaringerne viser, at det
oftest ikke er nødvendigt at få en printer
med og at de fleste selv kan sætte computeren op ved hjælp fra børnene, deres
venner eller familie.
Derfor vil bestyrelsen for 2011 overveje
en model som ”kun” omfatter computer
med præinstalleret software og derved få
midler til at støtte flere familier.
11
Tak til alle, der har ydet bidrag i 2010
Andersen, overlæge Kjeld Andersen og hustru Ebba Andersens Legat
Anonym
Augustinusfonden
Bechgaard, civilingeniør H.C og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
BG Fonden
Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat
Bruun, Otto Bruuns Fond
Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat
Carlson, Carl og Camilla Carlsons Legat
Christensen, Marie Christensens Legat
Danielsen, Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond
Danske Bank Fond
Dyssegaard Sogns Menighed
Evers, William Hugo Evers Fond
Familiefonden af 1975
Fog, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
Fonden af 17.12.1981
Fonden af 8.juli 1983
Frederiksen, Gerda og Hans Frederiksens Mindefond
Andresen, Kund og Dagny Gad Andresens Fond
Hansen, Tømrermester Martin Hansens Legat
Harder, Georg og Johanne Harders Legat
Heise, Ville Heises Legat
Hindsgaul, Ferd. og Ellen Hindsgauls almennyttige Fond
Hjort, grosserer Emil Hjort og hustru Therese Hjort, født Seidelins Legat
Højgaard, Knud Højgaards Fond
Irma Fonden
Jessen, Heinrich og Laurine Jessens Fond
Lauritzen Fonden
Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond
Kielberg, Sarah E. Kielbergs Legat
Kragh, Frederik og Emma Kraghs Mindefond
Kirk, Ole Kirks Fond
La Cour, Margrethe og Johs. F. La Cours Fond
Larsen, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond
Linex Fonden
Louis-Hansen, Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond
Lund, Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat
Lærerstandens Brandforsikring G/S
Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond
Novo Gruppen
Nordea Fonden
Olsen, Generalkonsul Jens Olsens Fond
12
25.000
20.000
150.000
75.000
3.000
8.000
80.000
300
5.400
15.000
100.000
20.000
1.500
3.000
10.000
10.000
20.000
75.000
60.000
25.000
10.000
2.000
16.000
15.000
20.000
50.000
20.000
20.000
40.000
450.000
6.000
25.000
15.000
5.000
175.000
25.000
50.000
5.000
5.000
16.000
20.000
10.000
10.000
Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond
Otzen, Fabrikant Chas. Otzens fond
Petersen, Louis Petersens Legat
Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond
Politikens Fond
STG'S Gavefond
Skov, Henry og Mary Skovs Fond
Spannjerske, De Spannjerske Legater
Toyota Fonden
Vemmetofte Kloster
Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond
Egmont Fonden - støtte til 55 ansøgere
10.000
50.000
450.000
50.000
7.000
10.000
10.000
15.000
10.000
5.000
10.000
2.343.200
kr. 334.250
13
Foreningens økonomi
2010 blev endnu et travlt år, hvor vi i årets løb behandlede 2426 ansøgninger om legater til
enlige forsørgere og deres børn.
Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af ”Fælleslegatet for Foreningen til støtte for mødre og børn” samt ”Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat”,
hvis årlige renteoverskud indgår i Foreningens regnskab.
Herudover modtager Foreningen væsentlige bidrag fra fonde, legater og virksomheder samt
kontingenter og bidrag fra Foreningens medlemmer.
På baggrund af de seneste års øgede indtægter fra vore mange bidragydere og de gode regnskabsmæssige resultater besluttede Foreningen at øge legatuddelingerne i år 2010.
Årets resultat efter uddelinger udviser et overskud på kr. 0. Foreningens egenkapital er forøget
med kr.36.912 fra kr.1.839.919 pr. 31. december 2009 til kr. 1.876.831 pr. 31.december 2010.
Forøgelsen skyldes primært kursregulering af værdipapirer, ført direkte på egenkapitalen i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis.
14
Uddrag af årsregnskab 2010
2010
2009
––––––
tkr.
Indtægter
Bidrag og kontingenter fra medlemmer
Bidrag fra øvrige
8.300
7
2.343.200
2.911
Indtægter fra tilknyttede legater
135.285
152
Renteindtægter
104.080
2.590.865
103
2.590.865
3.173
Omkostninger
Gager m.v.
-629.034
-592
Kontoromkostninger
-152.151
-118
-38.000
-38
Revision
Renteomkostninger
0
-819.185
0
1.771.680
2.425
-2.146.827
-1.999
0
-426
Anvendt i året
375.147
0
Årets resultat
0
0
0
0
Årets uddelinger
Hensat til senere uddeling
Resultatdisponering
Overført resultat
15
Velkommen til Foreningens hjemmeside
www.morbarn.info
Nu kan du også finde Foreningen på internettet. Dels for at lette ansøgningsprocessen for
vore ansøgere og dels for at gøre Foreningen mere synlig og tilgængelig for både nuværende
og fremtidige bidragydere. Du kan downloade ansøgningsskemaer og vor seneste årsberetning.
På hjemmesiden vil vi også lægge nyheder fra Foreningen, ligesom der er links til enkelte
andre relevante hjemmesider.
Vi håber at du engang imellem vil ”surfe forbi” og hører meget gerne fra dig, hvis du har
ris eller ros.
FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN
Svendborggade 1,3., lejl. 44 · 2100 København Ø.
Tlf. 35 38 56 26 · Fax 35 38 51 24 · E-mail: [email protected]
www.morbarn.info