Heerup 2015-2016 opdateret

HENRY HEERUP 2015-2016
Udstillingskoncept Heerup i museumslandskabet
Projektinformation Forskning / Antologi
Seminar
Budget og finanseringsplan Samarbejdspartnere Formidling og folkeeje 1
2
4
5
6
8
10
14
1
HENRY HEERUP 2015-2016
2
HENRY HEERUP 2015-2016
UDSTILLINGSKONCEPT
”Dear Heerup. You always have been and are one of the greatest artists in Denmark.”
Karel Appel, 1991.
Den danske kunstner Henry Heerup (1907-93) var ikke alene i centrum af dansk kunst i et halvt århundrede, men også dybt involveret i den skelsættende udvikling i kunsten i Europa før, under og efter 2.
verdenskrig. Alligevel er der meget som endnu ikke er sagt og vist i forhold til denne særegne kunstner.
Heerup anses af mange i dag for at være den mest folkelige kunstner i Danmark nogensinde. Heerups
farverige malerier, litografier og offentlige udsmykninger præger stadig mange offentlige bygninger,
private hjem og skolebøger. Værkernes brede appel og store rækkevidde synes imidlertid til tider at
skygge for forståelsen af Heerup som den avantgarde kunstner han var.
Det er godt 20 år siden Henry Heerup døde og tid til at tage hul på en ny fortælling. Afsættet er et
samarbejde mellem Heerup Museum, Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, Sorø Kunstmuseum
samt ph.d. stipendiat Kerry Greaves (USA) og ph.d stipendiat Jens Tang Kristensen. Samarbejdet udmynter sig i en omfattende retrospektiv Heerup-udstilling på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum,
en udstilling om Heerup og Cobra på Heerup Museum samt en udstilling om Heerup, Albert Mertz og
Dada på Sorø Kunstmuseum. I projektet indgår blandt andre tiltag et seminar på Københavns Universitet
samt en omfangsrig og fagfællebedømt antologi. Hensigten med projektet er at komme omkring både
datidens og samtidens til tider noget fastlåste forståelse af Heerup i håbet om at skabe et dybere, mere
reflekteret og mangfoldigt billede af en kunstner som på unik vis balancerede mellem det avantgardistiske og folkelige. Væsentlige kilder i denne forskning er hidtil ubearbejdet arkivmateriale fra boet efter
kunstneren, som ikke mindst indsætter Heerup i sin egen samtid, set i såvel nationalt som internationalt
perspektiv. Heerup bør med andre ord indskrives i den kontekst, der var med til at forme hans billedlige
udtryk og livsbane hvori hans kunstneriske produktion spillede en særlig rolle. Heerup var som sine samtidige kolleger i 1930-40’erne dybt optaget af at finde et nyt billedsprog, der
i højere grad end tidligere kunne udtrykke, som Heerup formulerede det; ”ikke det vi ser, men det vi vil
se”. Anledningen for kunsten er på én gang meget konkret bundet i fx hverdagens objekter og meget
abstrakt, idet Heerup ofte trækker en lige linje fra det individuelle til det generelle, fra eksemplet til
ideen. Han var således også en af de første i dansk kunst, der for alvor fik øjnene op for den billedrigdom
31
HENRY HEERUP 2015-2016
som findes i den oldnordiske kultur, sådan som den er overleveret gennem bl.a. kalkmalerier, vikingernes
udsmykninger og romanske stenfigurer. Særligt interessant fandt Heerup den folkelige fortællings evne
til at udtrykke væsentlige aspekter i tilværelsen på en måde, der var forståelig for mange. Det nordiske
udtryk blev hos Heerup afgørende for udviklingen af hans karakteristiske og letgenkendelige stil med
de sammenslyngede, forbundne organiske former fyldt med ofte symbolsk ladede motiver. Nærværende
projekt har bl.a. som mål at kaste lys over Heerups næsten barnligt naive motiver som et unikt billedsprog med rødder i en lang nordisk tradition for folkelig fortælling. Heerups kunst kan dårlig adskilles fra hans liv, men bør med et nutidigt udtryk ses som én stor performance. For mange unge kunstnere i dag står Heerup som et lysende eksempel på en kunstner, der
levede i og med sin kunst, tro mod sig selv og det udtryk, der synes uundgåeligt. Fra sin have i Rødovre,
en forstad til København, skabte han ikke alene tusindvis af unikke kunstværker, han solgte også alt
direkte fra haven, og tog, som den gode vært han var, imod besøg af såvel prinser som børnehaver. Det
var hverdagen, det banale, helt almindelige og dog så væsentlige for de fleste.
Ambitionen er gennem de ovennævnte landsdækkende tiltag at skabe ny faglig viden og formidle nye
vinkler for et bredt kunstpublikum. De tre udstillinger skaber tilsammen et tiltrængt visuelt overblik
over Heerups kunstneriske virke, mens værker fra ind og udland , der ikke tidligere har været udstillet,
præsenteres. Projektet vil desuden blive grundig understøttet af udgivelsen af en omfattende biografi
planlagt til at udkomme samtidigt med de tre udstillingsåbninger.
Heerup i museumslandskabet
Kunstneren Henry Heerup fik i år 2000 sit eget museum nær haven i Rødovre, der hvor han følte sig
hjemme og som var arnestedet for de mange kunstværker. Museet bygger på kunstnerens personlige
samling og består bl.a. af et større antal malerier med særlig personlig relevans for kunstneren, stenskulpturer, velbevarede skraldemodeller, en omfattende samling grafik samt unikt arkivmateriale i form
af skitser, dagbøger, breve, genstande mm.
Heerup er desuden repræsenteret med værker i store internationale samlinger og museer verden over så
som eksempelvis Nasjonalgalleriet Oslo, Moderna Museet Stockholm, Göteborg Konstmuseum, Stedelijk Museum Amsterdam, Boymans-van Beuningen Museum Rotterdam, Rijksmuseum Otterloo, Museum of Modern
Art, New York, Fort Lauderdale Florida, The Department of fine Arts of the Carnegie Institute, Pittsburgh og
på størstedelen af de danske kunstmuseer eksempelvis Statens Museum for Kunst, Louisiana – Museum of
Modern Art Humlebæk, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Fyns Kunstmuseum Odense, KUNSTEN Aalborg mfl.
2
HENRY HEERUP 2015-2016
3
HENRY HEERUP 2015-2016
PROJEKT-INFORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Projektperiode: september 2015 - januar 2016
Retrospektiv udstilling på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum
Udstillingen ”Henry Heerup, Albert Mertz og Dada” på Sorø Kunstmuseum
Udstillingen ”Cobra or not?” på Heerup Museum
Udgivelse af antologi om Henry Heerup og hans samtid med artikler af såvel danske som udenlandske forskere på området
Seminar på Københavns Universitet om dansk kunst i mellemkrigstiden, den samtid som i særlig grad var med til at præge Heerups liv og værk Release af biografisk bog om Henry Heerup skrevet med afsæt i ny forskning på
Heerup Museum
Inddragende formidling af Heerups tanker gennem film, tekst, lyd og interaktive installationer
Foredrag om Heerups liv og værk
Kreative workshops for skoleklasser med afsæt i Heerups billedverden
Undervisningsmaterialer til skoler med inspiration til videre arbejde med emnet
HENRY HEERUP 2015-2016
FORSKNING / ANTOLOGI
På trods af, at Heerup med sine mange udstillinger og netværk placerede sig i midten af flere årtiers
kunstverden er hans værker af forskellige årsager hidtil gået under forskeres radar og fremstår i dag
næsten uberørt af grundig kunsthistorisk forskning. To årsager til dette skal her nævnes. For det første
har der ikke hidtil været tilstrækkeligt tilgængeligt primærmateriale. Det skulle der i dag, med Heerup
Museums seneste intensive digitalisering samt arbejdet med en større biografi om kunstneren, være rådet bod på. For det andet, og det er nok så interessant, hænger den relative forskningsmæssige tavshed
tilsyneladende sammen med at Heerup kan siges at have sejret ad helvede til med iscenesættelsen af sin
kunst, som noget der ”naturligt” voksede op af jorden i villahaven i Rødovre. Der er en aura af indforståethed omkring receptionen af Heerup, forankret i en stor folkelig kærlighed til hans værker, men også
en indforståethed, som gør det svært at komme bag om de mange myter og visuelle udtryk. Dette rådes der bod på med en antologi, der med udgangspunkt i den nyeste forskning kridter linjerne op
for Heerup, samtiden og receptionen. Antologien vil indeholde 6-8 fagfællebedømte artikler med indledning af redaktørerne Anni Lave Nielsen, Museumsdirektør på Heerup Museum og Lotte Korshøj, Museumsleder på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og Charlotte Sabroe, Direktør på Sorø Kunstmuseum.
Flere af bidragsyderne til antologien er allerede fundet, heraf phd. Kerry Greaves, der netop forsker i
den danske revolutionære kunst i årene omkring Anden Verdenskrig og phd. Jens Tang Kristensen, der
er tilknyttet Sorø Kunstmuseum. Foruden at opridse den politiske scene Heerup befandt sig på ser Jens
Tang Kristensen på Heerups værker i relation til kunstneren Albert Mertz og Dadaismen.
Antologiens emner udfoldes som følger:
•
•
•
•
•
•
Heerup og den politiske scene omkring Avantgarden
Tidsskriftet Helhesten og kunstnerne under 2. Verdenskrig
Heerup i lyset af de konkret abstrakte omkring Linien. Folkelighed som strategi frem for egenskab Med store bogstaver – den litterære Heerup
Seksualitet og vitalisme
Udgivelsen finder sted i forbindelse med åbningen af projektets tre udstillinger. Antologien vil foreligge
på dansk og engelsk. 5
HENRY HEERUP 2015-2016
SEMINAR
Med henblik på at udbrede og diskutere de nye synsvinkler der er tilvejebragt på baggrund af udstillinger og antologi, afholdes et seminar under overskriften ”Heerup - kunstneren, myten og receptionen”.
Det tilstræbes at seminaret arrangeres og afholdes i samarbejde med Københavns Universitet.
Her indbydes forskere indenfor kunsthistorie, visuel kultur, moderne kultur og litteratur fra ind og udland. Seminaret har til formål at belyse den danske kunstner Henry Heerup ud fra en mangfoldighed af
faglige synsvinkler for herved at åbne for skabelse af ny viden, refleksion og diskussion på højt kunstfagligt niveau med det overordnede mål at indsætte kunstneren i en bredere kontekst end hidtil set.
Seminaret er udtryk for et ønske om at gå et skridt videre end tidligere; at belyse hvad der har skabt og
til stadighed fastholder Heerup i en særlig position på kanten af dansk og europæisk kunsthistorie. Det
er en grundlæggende antagelse, at en nyfortolkning af Heerup uundgåeligt vil rykke ved forståelsen af
den samtidige kunstverden, han var en integreret del af.
Seminaret afholdes i efteråret 2015 og tovholder på seminaret er phd. Jens Tang Kristensen fra Sorø
Kunstmuseum.
6
HENRY HEERUP 2015-2016
7
HENRY HEERUP 2015-2016
BUDGET & FINANSERINGSPLAN
UDGIFTER
Research og forskning:
Research og forskning
Møder, rejser og ophold
100.000
50.000
Udstilling:
Udstillingsopbygning, teknisk assistance
Transport af værker fra Schweiz inkl. crates
Transport af værker i DK inkl. crates
Forsikring
Skilte og folietekster
Fernisering og udsendelser
Konservering
Dokumentation / fotografering
225.000
100.000
300.000
75.000
90.000
75.000
45.000
30.000
Formidling:
Formidlingsprojekt
Undervisningsmateriale
150.000
60.000
Bogudgivelse:
Grafisk tilrettelæggelse
Tryk af bøger 2000 stk.
Fotos til bogen
Oversættelse fra dansk til engelsk
Nyoversættelse af Cobra Bibliotheket
Honorar til fagfællebedømte artikler Redaktion
Korrektur
95.000
145.000
80.000
80.000
10.000
70.000
60.000
30.000
Kommunikation og markedsføring:
Annoncering
Bannere, plakater og invitationer
300.000
90.000
8
HENRY HEERUP 2015-2016
Seminar:
Transportudgifter til foredragsholdere og forplejning
Honorar til foredragsholdere
25.000
35.000
Økonomi:
Administration
Revisor
50.000
15.000
Udgifter i alt
2.385.000
FINANSERINGSPLAN
Fondsansøgninger
Egenfinansiering
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum
Heerup Museum
Sorø Kunstmuseum
Indtægter i alt
2.025.000
120.000
120.000
120.000
2.385.000
9
HENRY HEERUP 2015-2016
HEERUP MUSEUM
Kirkesvinget 1
DK – 2610 Rødovre
cvr.nr. 65 30 73 16
Telefon: 36378700
Museumsleder Anni Lave Nielsen
[email protected]
10
HENRY HEERUP 2015-2016
CARL-HENNING PEDERSEN
& ELSE ALFELTS MUSEUM
Birk Centerpark 1
DK-7400 Herning
cvr.nr. 29 18 99 19
Telefon: 96288650 / 22936190
Museumsleder Lotte Korshøj
[email protected]
Ph.d. Kerry Greaves, City University of New York
11
HENRY HEERUP 2015-2016
SORØ KUNSTMUSEUM
Storgade 9
DK – 4180 Sorø
cvr.nr. 27 58 32 10
Telefon: 57832229
Direktør Charlotte Sabroe / [email protected]
Inspektør Birgitte Kirkhoff Eriksen / [email protected]
Ph.d. Jens Tang Kristensen, Københavns Universitet Institut for Kunst og Kulturvidenskab
12
HENRY HEERUP 2015-2016
13
HENRY HEERUP 2015-2016
FORMIDLING OG FOLKEEJE
Kom Børn, Jeres Smadrede Legetøj Genopstaar Som IdeVisioner.
Henry Heerup
Henry Heerups genkendelige motiver, farver og symboler har en særlig appel til børn og Heerup bliver
til tider kaldt billedkunstens H.C. Andersen. Der er ingen tvivl om, at Heerup hentede stor inspiration
hos den kendte danske eventyrdigter og følte sig nært beslægtet med bl.a. H.C. Andersens figur Den lille
grimme ælling, som han også blandt andre motiver har illustreret flittigt.
Både børn og voksne elsker den måde Heerups kunst forstås med hjertet og pirrer erindringen og
hverdagserfaringen. De indbydende runde former og klare komplementærfarver har været døren ind til
kunstens verden for mange skolebørn og deres familier. Heerup mente selv, at hans kunst var til både
børn og voksne. Selv hans børnebøger Nis og Nutte samt Skralle og Kladde bærer præg af, at Heerup
ikke mente man skulle skabe en særlig let forståelig kunst for børn, men snarere gøre kunsten forståelig for alle.
I udstillingsrummet tilbydes interaktiv formidling, hvor børn såvel som voksne kan lege sig tættere på
det Heerupske univers. Gennem spil, spørgsmål og bevægelse knyttes generationerne tættere sammen
gennem den gode oplevelse med kunsten.
I forbindelse med udstillingerne arrangeres vedkommende og nærværende omvisninger i Heerup værker
for familier såvel som skoleklasser. Heerup kunst vil danne en udfordrende og dynamisk ramme om
dialogen mellem kunstformidler og tilhører. Til skolebørn tages afsæt i det sete og fortalte, som i værkstedet omsættes til fx egne skraldemodeller, farverige motiver, stærk sort/hvid grafik og meget andet.
14
HENRY HEERUP 2015-2016
"Det var i 1900 og æblekage". Sådan starter Heerup
børnebogen Skralle og Kladde, der blev skabt i 1942 til
børnene Nanna og Ole. Her fortryller Heerup hverdagen
for sine børn. Turen med sporvogn til Vanløse bliver
forvandlet til en jordomsejling og Heerup selv til en
indianerhøvding. Haven, hvor Heerup igennem et langt liv
skabte sine billeder og skulpturer, bliver til et forunderligt figurland, hvor kunsten er frisk som en kladde og skraldet det pure guld; en verden, hvor Bedste og naboens
kat kigger forbi, mens børnene leger mellem skulpturer,
modne hyldebær og bunker af skrald.
Billeder fra
kunstekskursionen 2013
til Trapholt og Tørskind
15