ANKERKÆDEN

ANKERKÆDEN
Kirkeblad for Holmens Kirke
92. år­gang, nr. 1 · marts, april, maj 2015
Kristus på korset (Albrecht Altdorfer, 1480-1538)
Det onde, s. 2 · Arrangementer og møder, s. 4 · Koncerter, s. 6
Gudstjenester, s. 7 · Adresser, s. 8
Det onde
Hvor kommer det onde fra? Det er et
kulturer er enighed om det. At terrorhand-
spørgsmål, som mange har stillet sig efter
linger i de fleste samfund betragtes med
den tragiske begivenhed, hvor uskyldige
den allerstørste afsky, mens de i andre af
mennesker blev dræbt ved en meningsløs
bestemte grupper kan tiljubles som helte-
terrorhandling i København.
gerninger, viser med uhyggelig tydelighed,
Og de svar, der er blevet forsøgt givet på
at en universel opfattelse af ”det gode”
årsagen til denne afskyvækkende handling,
ikke er nogen selvfølgelighed.
har som bekendt været ret diffuse. Noget
Så meget større grund kan der være
med religion – og så alligevel ikke helt. No-
til, at vi hele tiden holder os selv fast på,
get med politik og ideologi – og så alligevel
hvad vi forstår ved ”det gode”. Og den helt
ikke helt. En sindsforvirret person – og så
grundlæggende præmis for vores defini-
alligevel ikke helt.
tion af det gode er, at det er noget, der
Sådan står vi tilbage med et uigennem-
kan gælde for alle mennesker. At det gode
skueligt sammensurium af, hvad der har
skulle være noget, der er forbeholdt en
været årsagen til den handling, hvis ond-
særlig gruppe eller en særlig nation, må i
skab vi til gengæld ikke er i tvivl om. Og
vores opfattelse ganske enkelt stride mod
de mange diskussioner om, hvordan den
det godes væsen.
slags ugerninger frem over kan forebygges
Derfor kan vi også tale om, at ”goderne er
og forhindres, viser da også, at det synes
ulige fordelt”. At utallige mennesker rundt
overordentligt svært at finde en præcis de-
om i verden mangler de allermest elemen-
finition på selve ondets rod.
tære livsfornødenheder, er også vores pro-
Men skal man forsøge at finde en for-
blem. Ikke fordi vi selv mangler noget, men
klaring på ondskabens oprindelse, må man
fordi vores begreb om det gode – herunder
først definere, hvad det onde egentlig er.
en nogenlunde uproblematisk livsophol-
Og det helt elementære svar lyder: Det
delse – ikke er virkeliggjort, så længe der er
onde er ødelæggelsen af det gode. Det
andre, der ikke er omfattet af det.
onde er ikke noget i sig selv – det eksisterer
På samme måde retten til at leve som
kun ved at destruere det gode, der findes i
man vil (så længe det holder sig inden for
forvejen.
lovens rammer) – herunder også retten til
Derfor bliver spørgsmålet om ”det onde”
at ytre sig som man vil. Det er rettigheder,
i virkeligheden et spørgsmål om, hvad ”det
som vi også mener bør gælde for alle an-
gode” er. Og det er ikke uden videre givet,
dre, og som der da også fra politisk hold in-
at der i forskellige samfund og forskellige
vesteres ressourcer i at få udbredt (selv om
2
det naturligvis altid vil være til diskussion,
Jesus. Her er godhed og ondskab forenet,
om midlerne er de rigtige og om de forskel-
i og med, at den uskyldige Jesus lider den
lige tiltag er tilstrækkelige).
skyldiges død.
Sådan kan vi helt overordnet definere
Eller som Martin Luther siger det et sted:
vores begreb om det gode som alles ret til
”Den største forbryder; den største røver
at leve deres liv i frihed, uden tvang og un-
og ægteskabsbryder og massemorder, der
dertrykkelse af nogen art – samtidig med,
nogen sinde har eksisteret – det er den Je-
at ingen har ret til at berøve andre denne
sus, der hænger på korset, fordi han dér
frihed; endsige berøve dem selve livet.
har taget alle synder på sig.”
Hvor dette ikke overholdes, er det vores
På korset, hvor den uskyldige Guds Søn
pligt at gribe ind – om det så kun kan ske
stedfortrædende led døden for alle men-
ved den direkte påtale af de åbenlyse mis-
neskers onde gerninger (og dermed blev en
forhold.
karikatur af sig selv), er ondskaben blevet
Og sådan er vores forståelse af det gode
kaldt ved navn.
også vores forudsætning for at kunne tale
Og til spørgsmålet om, hvor Gud er
om det onde. Ligesom det oftest er et am-
henne i al den ondskab, der stadig udøves
puteret kendskab til det gode, der får folk
i verden, lyder det grundlæggende svar,
til at begå onde handlinger. Hvis ikke man
at Gud én gang for alle har kaldt det onde
har lært at forstå det gode på en klar og
ved navn – og dermed umuliggjort den grå-
entydig måde, risikerer man at havne i den
zone, hvor godt og ondt kan byttes om ef-
gråzone, hvor godt og ondt uden skrupler
ter forgodtbefindende.
kan byttes om med hinanden.
Den indsigt er da også fundamentet i vo-
Derfor er det nærmeste, vi kan komme
res opfattelse af godt og ondt – uanset om
på en forklaring af det ondes årsag, da
man kalder sig kristen eller ej.
også fraværet af kendskab til det gode. Og
Men for de kristne standser historien
hvor besværligt det end kan lyde, så er det
ikke ved Langfredagsbegivenheden. Den
eneste effektive middel til bekæmpelse af
fortsætter med budskabet om Jesu opstan-
ondskaben den fortsatte insisteren på det
delse fra de døde Påskemorgen.
gode; det være sig gennem opdragelse,
Og hørt på den rette måde, giver dette
menneskelig omsorg – eller i nødstilfælde
budskab fornyet liv til håbet om, at det
efter devisen: ’Hvis ikke du kan forstå det,
gode til sidst vil sejre over det onde – det
må du lære det udenad’!
håb, der også er den helt afgørende næ-
I kristendommen er det gode og det
ringskilde til vores kamp for det gode.
onde imidlertid anskueliggjort på en helt
Glædelig påske!
særlig måde – nemlig i den korsfæstede
Peter Thyssen
3
Arrangementer og møder
Onsdagsmøder
Møderne afholdes i Store Skriftestol den 2. onsdag hver måned kl. 14-16 med foredrag og
kaffebord. Der er gratis adgang.
Onsdag 11. marts:
Matthew Daniali: Oplevelser fra Uganda
Onsdag 8. april:
Præst og forfatter Johannes Værge: Hvad sker der, når vi dør?
Budskabet om de dødes opstandelse til evigt liv er et centralt tema i Det Nye Testamente,
og i trosbekendelsen tales der om ’kødets opstandelse’ og ’dommen’. Men fuld enighed har
der aldrig været om fortolkningerne. I den tidligste, græsk-sprogede kristendom lå vægten
på den afklaring, forvandling og fuldendelse, der ventedes i døden. Dommen blev set som en
helbredende foranstaltning. Da man i vesten gik over til latin i teologien, blev det billedlige
sprog fortrængt af en juridisk tænkemåde. Det gav gudsforholdet præg af et retsforhold
med vægt på skyld og straf, og dommen fik en truende karakter. Det førte til middelalderens
dystre forestillinger om skærsild og helvede. Denne udvikling reagerede bl.a. Martin Luther
imod. I foredraget kommer også H. C. Andersen til orde og foredragsholderen giver sine bud
på en nutidig fortolkning, herunder tanken om gensynet.
Onsdag 13. maj:
Advokat Kirsten Kierkegaard: Dronning Christina af Sverige
Dronning Christina (1623-1689) er en af verdenshistoriens mest
fascinerende skikkelser. Mange har forsøgt at løse gåden om
den svenske dronning, der havde viljestyrke, mod og intelligens
nok til at ændre den livsbane, som skæbnen havde tiltænkt
hende. Da hendes far, den svenske krigerkonge Gustav den II
Adolf, faldt i 1632, kom hun på tronen, kun seks år gammel.
Hun blev regerende dronning som 18-årig. Som 23-årig meddelte hun rigsrådet, at det var hende umuligt at gifte sig. I 1654
nedlagde hun kronen, forlod Sverige og overgik til katolicismen.
Et år senere holdt hun til pavens henrykkelse sit indtog i Rom,
hvor hun i tre årtier var en ledende skikkelse i kulturlivet. Da hun døde, fik hun på pavens
befaling sin grav i Peterskirken. Hvad var det, der motiverede Christina til at bryde med alt
det, hun var født og opdraget til? Dybest set forbliver hun en gåde, men foredraget vil forsøge at komme med nogle bidrag til løsningen.
4
Babysalmesang
Nyt hold babysalmesang i Holmens Kirke begynder torsdag den 9. april kl. 10.00-11.00. I
alt 8 gange, med pause den 14. maj, sidste
gang den 4. juni. Sangen ledes af konservatorieuddannet musikpædagog Cæcilia Glode.
Alle med børn i alderen 0-12 måneder er
velkomne (max. 12 børn på holdet). Pris
for deltagelse: 250 kr. Tilmelding til Cæcilia
Glode på mail: [email protected] eller sms:
23675568.
Møder i menighedsrådet
Ordinære møder i menighedsrådet afholdes onsdag 18. marts og tirsdag 19. maj kl. 16.00 i
Store Skriftestol. Dagsordener for møderne vil kunne findes på kirkens hjemmeside.
Rundvisning i Holmens Kirke
Onsdag 20. maj kl. 19.30
ved sognepræst Peter Thyssen.
Der vil blive fortalt om Holmens
Kirkes historie fra Christian IV’s tid
og frem til i dag.
Der er adgang til rundvisningen for
alle interesserede.
Efter rundvisningen, der varer ca.
en time, byder vi på en forfriskning.
Nyt menighedshus
Som det tidligere er blevet bekendtgjort,
er Holmens Kirke i fuld gang med opførelsen af et nyt menighedshus i hjørnet mellem
Kapelsalen og Sydfløjen (”Urtegårdsfløjen”).
Bygningen, der vil indeholde mødelokale og
kontorfaciliteter, forventes at kunne tages i
brug til efteråret.
Der kan læses mere om byggeriet på kirkens hjemmeside: www.holmenskirke.dk.
5
Koncerter
Hvor intet andet er anført, er der gratis adgang. Dørene åbnes en time før koncerterne begynder
Søndag 22. marts kl. 19.30: ”Til en veninde” – DR Pigekorets forårskoncert
Billetter kan købes på www.dr.dk/Koncerthuset
Lørdag 28. marts kl. 19.30: J. S. Bach: Messe i h-mol
Flensburger Bachkor og Concerto Farinelli (historiske instrumenter) m.fl.
Entré ved indgang
Søndag 29. marts kl. 19.30: J. S. Bach: Matthæus-Passion
Kammerkoret CAMERATA og stort orkester m.fl.
Entré ved indgang
Fredag 3. april kl. 15.00: Scarlatti: Stabat Mater (passionsandagt med musik og læsninger). Monica Stevns (sopran)
og Daniel Carlsson (kontratenor), Holmens Barokensemble
Tirsdag 21. april kl. 19.30: Indvielse af Steinway-flygel
1. koncert: Amalie Malling m.fl.
Torsdag 23. april kl. 19.30: ”Sommerfugledalen”
Vokalensemblet Musica Ficta
Mandag 4. maj kl. 19.00: ”Så syng da, Danmark!” 70-året for Danmarks befrielse 1945
Sankt Annæ Pigekor, DKDM Børnekor, DR JuniorKoret samt Sankt Annæ Symfoniorkester
Tirsdag 19. maj kl. 19.30: Indvielse af Steinway-flygel
2. koncert: Katrine Gislinge m.fl.
Lørdag 30. maj kl. 19.30: Korkoncert med Pacific Lutheran University Choir of the West
Tirsdag 16. juni kl. 19.30: Indvielse af Steinway-flygel
3. koncert: Tanja Zapolski og Troels Roland samt unge sangtalenter
Holmens Kirkes Internationale Orgelfestival 2015
Hver onsdag i juli og august kl. 12.00
6
Gudstjenester
MARTS
12. søndag i fasten
10: Anna Mejlhede
17: Peter Thyssen
83. søndag i fasten
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen
15 Midfaste søndag
10: Helene Dam
17: Anna Mejlhede
22 Mariæ bebudelsesdag
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen
29 Palmesøndag
10: Peter Thyssen
17: Anna Mejlhede
Morgensang
Der er morgensang i kirken
hver onsdag kl. 10.00-10.15
(undtagen i juli og august).
Efter morgensangen er der
en kop kaffe.
Samvær efter gudstjenesten
Efter gudstjenesten kl. 17 er
der hver søndag en lille forfriskning i kirkens lokaler.
Fyraftensgudstjenester
Onsdag den 4. marts og
onsdag den 18. marts er
der fyraftensgudstjeneste
16.30-17.00 med korsang,
fællessalmer og kort prædiken. Efterfølgende er der
en lille forfriskning.
APRIL
2 Skærtorsdag
10: Ejgil Bank Olesen
MAJ
1 Store bededag
10: Helene Dam
3 Langfredag
10: Helene Dam
15: Passionsandagt
Ejgil Bank Olesen
3 4. søndag efter påske
10: Anna Mejlhede
17: Holger Jepsen
5 Påskedag
10: Anna Mejlhede
105. søndag efter påske
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen
6 2. påskedag
10: Peter Thyssen
14 Kristi himmelfartsdag
10: Anna Mejlhede
12 1. søndag efter påske
10: A
nna Mejlhede
Konfirmation
17: Peter Thyssen
17 6. søndag efter påske
10: Helene Dam
17: Peter Thyssen
19 2. søndag efter påske
10: P
eter Thyssen
Konfirmation
17: Helene Dam
24 Pinsedag
10: Peter Thyssen
25 2. pinsedag
10: Anna Mejlhede
26 3. søndag efter påske
10: Ejgil Bank Olesen
17: Ingrid Ank
31 Trinitatis søndag
10: Ejgil Bank Olesen
17: Anna Mejlhede
Kirkefrokost Skærtorsdag
Efter højmessen Skærtorsdag den 2. april er der kirkefrokost. Tilmelding til kordegn eller kirketjener senest mandag den 30. marts.
Valdemarsdag 15. juni
Valdemarsdag højtideligholdes i Holmens Kirke kl.
19.30 med taler, sang og
faneuddeling.
JUNI
7 1. søndag e. trinitatis
10: Helene Dam
17: Peter Thyssen
142. søndag e. trinitatis
10: Anna Mejlhede
17: Helene Dam
213. søndag e. trinitatis
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen
7
B
Adresser og træffetider
Holmens Kirke, Holmens Kanal 21,
1060 Kbh. K
Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen
Nyhavn 22, 1051 København K.
Tlf. 33 11 37 40. E-mail: [email protected]
Træffes almindeligvis tirsdag-fredag 10-13 eller
efter aftale.
Bopæl: Havnegade 35, 1058 København K.
Tlf. 33 15 42 45. E-mail: [email protected]
Sognepræst Peter Thyssen.
Træffes bedst mandag-torsdag på tlf. 33 36 13 73.
Bopæl: Borgergade 101, 1300 K.
E-mail: [email protected]
Sognepræst Anna Mejlhede.
Træffes bedst tirsdag-fredag på tlf. 33 91 99 33.
Bopæl: Gammelvagt 2, 1312 København K.
E-mail: [email protected]
Sognepræst Helene Dam.
Træffes efter aftale.
Bopæl: Diskovej 15, 3390 Hundested.
Tlf. 23 32 88 18. E-mail: [email protected]
Holmens Kirkes kordegnekontor i kirken
er åbent tirsdag-fredag 10-14.
Kordegn Anne Løgstrup træffes de nævnte tider.
Tlf. 33 13 61 78. Fax 33 14 80 07.
E-mail: [email protected]
Holmens Kirkes Udflytterbørnehave
Rosenlundvej, Krogenlund, 3540 Lynge.
Tlf. 48 18 75 61. Leder: Marianne Boye.
Holmens sogns menighedspleje
Henvendelse til præsterne eller kordegnen.
Giro 3 02 75 70, Holmens Kirke, 1060 K.
Holmens kirkegårdskontor
Øster Farimagsgade 46, 2100 Kbh. Ø.
Tlf. 22 22 71 80. Fax 35 38 36 99.
Kirkegårdens kontor har åbent mandag-fredag
10-14.
E-mail: [email protected]
Kirkegårdsinspektør Birgitte Foghmoes træffes
efter aftale.
Organist og kantor Jakob Stevns-Lorentzen.
Tlf. 22 22 82 32. Fax 33 14 80 07.
E-mail: [email protected]
Kirkegårdskapellet
Upsalagade 25, 2100 Kbh. Ø.
Organistassistent Erik Kolind.
Tlf. 22 22 82 31
E-mail: [email protected]
Holmens Kirke er åben for besøgende mandaglørdag kl. 10-16 samt søn- og helligdage 12-16 (der
tages forbehold for lukning på grund af kirkelige
handlinger).
1. kirketjener Adam Vinten
2. kirketjener Marianne Linde Jensen
Kirketjenerne træffes på tlf. 22 22 82 27 i kirkens
åbningstid.
Menighedsrådsformand: Kommandør
Anders Friis.
Post sendes til Kirkens kontor.
E-mail: [email protected]
Holmens Kirkes hjemmeside:
www.holmenskirke.dk
Ankerkæden
Udgives af kirkens præster. Giro 5 03 16 99.
Ansvarshavende redaktør: Peter Thyssen.
Kirkeværge: Advokat Axel Kierkegaard.
Tlf. 33 41 41 41.
Rosendahls a/s