Psykologi C - psc124 - ME

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Maj-juni 2015
Institution
Herning HF og VUC
Uddannelse
HF
Fag og niveau
Psykologi C
Lærer(e)
Merete Jagd Esmarch
Hold
Psc124
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktionsforløb: Den mangfoldige psykologi. Psykologiens forskellige retninger - psykoanalyse, kognitiv psykologi, socialpsykologi
Titel 2 Udviklingspsykologi, omsorgssvigt og resiliens
Titel 3 Socialpsykologi
Titel 4 Stress og håndtering af udfordringer/coping
Titel 5 Kognitiv psykologi, herunder læring og intelligens
Side 1 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1
Indhold
Introduktionsforløb: Den mangfoldige psykologi. Psykologiens forskellige
retninger - psykoanalyse, kognitiv psykologi, socialpsykologi
Kernestof og indhold:
Psykoanalyse (Freud), kognitiv psykologi (det kognitive perspektiv, kognitive
skemaer), socialpsykologi.
Litteratur:
Larsen, Ole Schultz (2012), 1. udgave, 7. oplag: Psykologiens veje:s.7-9 (psykoanalyse,
Freud), s. 13-17 (kognitiv psykologi, socialpsykologi, arv, miljø)
Case:
Lena. Politiken. 30.10.94
Film:
Pige på P. www.tv2fyn.dk
Omfang
10 lektioner a 45 min.
Særlige fokuspunkter
Fokuspunkter:
Titel 1 er et introducerende forløb. Formålet i det første forløb er at forstå, at der
findes forskellige psykologiske perspektiver. Ligeledes er formålet at se på forskellige psykologiske perspektiver, og kunne forstå dem i en historisk-kulturel
kontekst.
Faglige mål
Demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det
normalfungerende menneske
Redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser
Vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd
Formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis
måde
Væsentligste
arbejdsformer
Læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, virtuelle arbejdsformer, fremlæggelser
Titel 2
Udviklingspsykologi, omsorgssvigt og resiliens
Indhold
Kernestof og indhold
Tilknytning og tilknytningsmønstre (Bowlby, Ainsworth), selvets udvikling (Stern),
menneskets udvikling i et livslangt perspektiv (Erikson), omsorgens betydning, Else
Christensens undersøgelse omkring de 4 typer omsorgssvigt, mønsterbrydere, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer, resiliens, social arv, identitet (Erikson), barndommens
betydning (Schaeffer)
Side 2 af 8
Brørup, Mogens, Hauge, Lene, Thomas, Ulrik Lyager (2000), 2. udgave, 2. oplag:
Den nye psykologihåndbog, s. 61-70 (omsorg – Per Schultz Jørgensen, Else Christensen
undersøgelse, 4 typer omsorgssvigt), s.70-74 (Spitz – spædbarnsdepression, hospitalisme, Bowlby – seperationsreaktioner). Gyldendal uddannelse
Larsen, Ole Schultz (2012), 1. udgave, 3. oplag: s. 73-75 (Erikson - menneskets udvikling i et livslangt perspektiv), Psykologiens veje s. 80-81 (den moderne spædbarnsforskning), s. 82-95 (Stern - selvets udvikling), s. 96-100 (Bowlby - tilknytning,
Ainsworth - tilknytningsmønstre), s. 113-118 (Bowlby- separationsreaktioner, Harlow – forsøg med abeunger, Spitz – spædbarnsdepression, hospitalisme), s. 288-289
(Erikson – identitet). Systime
Larsen, Ole Schultz (2013), 1. udgave, 1. oplag: Psykologiske feltundersøgelser. s. 11 (observation), s. 17-21 (eksperiment)
Levander, Martin, Hylsberg, Hanne, Rantzau-Meyer, Michael (2008), 5. udgave, 2.
oplag: Anvendt psykologi, s. 204-205 (Bowlby - indre arbejdsmodeller). Systime
Olsen, Flemming B., red. (2007), 1. udgave, 1. oplag: Kulturen og det sociale liv s. 216223 (social arv, mønsterbrydere, fejltilpasning, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer,
resiliens). Frydenlund
Poulsen, Arne i: Koester, Thomas og Frandsen, Kim (red), 2. udgave, 3. oplag: Introduktion til psykologi s. 221 (kritik af Stern). Frydenlund
Schaeffer, Rudolph (1990): Barndommens betydning. I: Beslutninger om børn. S. 262269, oversat af Søren Schultz Jørgensen, Hans Reitzels forlag
Cases/artikler
Casen Eva (ukendt forfatter)
Dit ansigt er din babys bedste legetøj. Thisted Dagblad d. 24. april 2006
Tilknytningsstil hos voksne – i lyset af deres barndom. Forskningsnyt fra Psykologi,
1999 nr. 12.
Tænk hvis mine forældre aldrig havde ringet til kommunen. Politiken, 08.04.07
Film/filmklip
TV dokumentar: Er du mors lille dreng? TV2 (1998)
Fremmedsituationstesten (Ainsworth).
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU
Forsøg: Harlows aber. http://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I
Dokumentar: Min barndom i helvede. DR1 (2012)
Side 3 af 8
Omfang
Særlige fokuspunkter
Dokumentar: Min barndom i helvede. DR1 (2012)
27 lektioner a 45 min
Fokuspunkter
Barnets udvikling samt inddragelse af mennesket udvikling i et livslangt perspektiv set ud fra forskellige teoretiske perspektiver.
Fokus på at kunne skelne mellem god og dårlig udvikling/omsorg.
Undersøge det kompetente og dysfunktionelle barn i forhold til tilknytning
Fokus på, hvorfor nogle børn bliver mønsterbrydere
Faglige mål
Redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser
Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt
stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
Inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger
Formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde
Skelne mellem god og dårlig udvikling/omsorg
At undersøge det kompetente og dysfunktionelle barn i forhold til tilknytning
Væsentligste
arbejdsformer
Læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform
Side 4 af 8
Titel 3
Socialpsykologi
Indhold
Kernestof og indhold
Familien, opdragelse, grupper, roller, normer, lydighed, konformitet, holdninger,
ledelsesformer, stereotyper, fordomme, diskriminering
Hannibal, Jette: Stereotyper, fordomme og diskriminering. www.emu.dk
(stereotyper, fordomme, diskriminering, Sherifs eksperiment – Robbers Cave)
Larsen, Ole Schultz (2012), 1. udgave, 3. oplag: Psykologiens veje s.144-151
(Baumrinds opdragelsesstile, forhandlingsfamilien, den barnecentrerede familie,
den symmetriske familie), s. 350-358 (grupper, Sherifs eksperiment – Robbers
Cave, Aschs konformitetsforsøg, gruppetænkning, gruppepolarisering), s. 370371 (Lewins ledelseseksperiment, ledelsesformer), s.373-379 (autoritet, lydighed, Milgrams lydighedsforsøg, holdningens tre komponenter, kognitiv dissonans), s. 387-388 (Allports kontaktteori).
Levander, Martin, Hylsberg, Hanne, Rantzau-Meyer, Michael (2008), 5. udgave, 2.
oplag: Anvendt psykologi, s. 250-253 (Roller, rollekonflikter, normer, social kontrol).
Systime
Cases
125 HA-rockere til festuge. Stiften.dk, 06.11.12
Husfædre dør af stress. Politiken, 28.04.02
Scientology. Kristelig Dagblad. 16.03.11
Film/filmklip
Aschs konformitetsforsøg: https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
Milgrams lydighedsforsøg: https://www.youtube.com/watch?v=W1zlCybdvdg
TV2 DOK: Menneskedyret afsnit 1: Magtens væsen. TV2 (2005)
TV2 DOK: Menneskedyret afsnit 4: I flokken. TV2 (2005)
Omfang
20 lektioner a 45 min
Særlige fokuspunkter
Fokuspunkter:
Individet i gruppen
Individets udvikling i samspil med andre i en bestemt social og kulturel kontekst.
Den eksperimentielle socialpsykologi
Stereotyper som generaliserende kognitive skemaer, og hvordan stereotyper
kan blive til diskriminering
Side 5 af 8
Væsentligste
arbejdsformer
Faglige mål:
Redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser
Inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger
Demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder
Vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd
Formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde.
Læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, virtuelle arbejdsformer, klassediskussion
Titel 4
Stress og håndtering af udfordringer/coping
Indhold
Kernestof og indhold
Akut og kronisk stress, ydre og indre faktorer, krav-kontrol-modellen, personlighedspsykologi (forsigtig/risikovillig type, optimistisk/pessimistisk forklaringsstil),
håndtering af udfordringer, coping, livsformer
Litteratur
Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje (2012), 1. udgave, 7. oplag: s. 38-39 (HøeghOlesen – forsigtig/risikovillig type), s. 334-335 (livsformer, den selvstændige livsform, lønmodtagerlivsformen, den karrierebundne livsform), s. 399-409 (akut og
kronisk stress, ydre og indre faktorer, krav-kontrol-modellen, Høegh Olesen – den
forsigtige/risikovillige type, Seligman - optimistisk/pessimistisk forklaringsstil,
OAS). Systime.
Netterstrøm, Bo: Stresshåndtering
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_22_stress.pdf. Uddrag fra Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007, s 285. (stresshåndtering, coping)
Olsen, Flemming B., red. (2007), 1. udgave, 1. oplag: Kulturen og det sociale liv s. 427429 (coping, Lazarus). Frydenlund.
Cases
Kaj gik ned. Jyllandsposten. 29.04.07
Kirsten. Netterstrøm 2002
Lider jeg af stress. Netdoktor.dk. 2007
Film/filmklip
Forelæsning om stress. Danskernes Akademi. dr.dk/dr2. Bob Zacharia.
Omfang
19 lektioner a 45 min
Særlige fokuspunkter
Fokuspunkter
Fokus på stress som en samfundsudfordring (forløbet opstartet med udgangspunkt i
Folkesundhedsrapporten).
Fokus på stresshåndtering/coping.
Faglige mål:
Bredt kendskab til fagets stofområder
Redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser
Side 6 af 8
Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
Demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og
videnskabelig baseret psykologisk viden
Formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde.
Væsentligste
arbejdsformer
Læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, virtuelle arbejdsformer, klassediskussion
Titel 5
Kognitiv psykologi, herunder læring og intelligens
Indhold
Kernestof og indhold:
Læring, intelligens, motivation, hukommelse, perception, tænkning, opmærksomhed,
Litteratur:
Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje (2012), 1. udgave, 7. oplag: s. 13-14, (introduktion
til kognitiv psykologi, kognitive skemaer), s. 155-159 (introduktion til kognitiv psykologi, kognitive skemaer), s. 163-167 (opmærksomhed, perception, social perception),
s.195-197 (Vygotsky), s. 201-204 (behavioristisk læringsteori, Piagets kognitive læringsteori), s. 209-210 (Vygotsky, social læring, zonen for nærmeste udvikling, stilladsering), s. 213-216 (motivation), s. 248-251 (Howard Gardners intelligenser), s. 273275 (læring, Csikszentmihalyi, flowteori). Systime
Levander, Martin, Hylsberg, Hanne, Rantzau-Meyer, Michael (2008), 5. udgave, 2.
oplag: Anvendt psykologi, s.299-300 (Christianson - hukommelse). Systime.
Cases:
Albrecht, Jakob: Mange intelligenser er blevet en fødselsdagskage med for mange
hurra-flag. En historie om Håb. Asterisk, nr.30, sep. 2006
Christensen, Esben: Læring i bevægelse. Folkeskole.dk. 11. jan. 2013
Hildebrandt, Sybille: Hvad er intelligens? Videnskab.dk. 05.09.11
Kan børn bestikkes til at lære? Jyllandsposten, 13.06.01
Lærkereden.
http://laerkeredenskive.skive.dk/p%c3%a6dagogisk+grundlag/n%c3%a6rmeste+udviklingszone
Film/filmklip
9.z mod Kina 2:4, www.dr.dk
Omfang
17 lektioner a 45 min
Særlige fokuspunkter
Fokuspunkter
Kendskab til teorier som belyser kognitive processer.
Side 7 af 8
Fokus på læring i daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner herunder folkeskolen.
Fokus på optimale læringsmiljøer.
Ligeledes har der også været inddraget supplerende stof i form af fokus på det praksis- og
anvendelsesorienterede - undervisning og læring i praksis.
Væsentligste
arbejdsformer
Faglige mål
Demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske
Redegøre for centrale psykologiske teorier
Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt
stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
Inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger
Vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd
Læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, virtuelle arbejdsformer, klassediskussion
Side 8 af 8