November - RTM Insurance Brokers

RTM Insurance Brokers A/S
November 2015
NYHEDSBREV
Insurance Brokers
I denne måneds nyhedsbrev:
- Indledning
Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers nyhedsbrev for
november måned
- Nyhedsoversigt
Kære læser.
- Tryg Forsikring har en stigende
toplinje
- Forsikringen på 25 millioner forslår
som en skrædder i helvede
- Kommentarer Pension
- Aldersopsparing – den oversete
pensionsopsparing
- Stort behov for rådgivning af
senior-medarbejdere
- Kommentar Industri
- Fejl i forsikringspolicerne koster
dyrt
- Nyhed Industri
Hvis seniortilværelsen står for dørene, eller du bare vil sætte
dig ind i din pension, gennemgår RTM’s firmapensionsekspert
Mogens Rosengaard i denne udgave af nyhedsbrevet nogle af
de vigtigste fordele og ulemper ved Aldersopsparing, som
stadig er en forholdsvist overset pensionsopsparing.
Vi hos RTM vil også gerne fortælle, at vi lige har afsluttet en
udvidelse af vores lokaler i Greve, da vi vækster og derfor
havde brug for mere plads.
Vi har en stabil vækst og omsætning og rykker inden længe op
på en 4. plads, vurderer Leif Rexen Direktør hos RTM.
Økonomisk Ugebrev fra oktober i år har gennemgået
regnskabstallene for de 30 største
forsikringsmæglervirksomheder i Danmark, og her placerer vi
os da også flot i den øvre ende.
Er der emner, som ønskes uddybet, er I meget velkomne til at
kontakte os for yderligere information.
- Øget bekymring hos danske
virksomheder for hackerangreb
Venlig hilsen
RTM Insurance Brokers
Redaktør: Camilla Bundgaard
Layout: Camilla Bundgaard
RTM Insurance Brokers A/S Greve Centervej 90 DK-2670 Greve
International Insurance Brokers and Risk Consultants
Tel.: +45 4353 1444 Fax: +45 4353 1447 CVR-nr.: DK-18 74 65 49
www.rtm.dk e-mail: [email protected]
Side 1
RTM Insurance Brokers A/S
November 2015
NYHEDSOVERSIGT
Tryg Forsikring har en stigende toplinje
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 9,
10-10-2015
Forsikringen på 25 millioner forslår som en
skrædder i helvede
Kilde: Berlingske, side 9, 15-10-2015
Henning Toftager, direktør hos RTM Industri
kommenterer på nyheden:
Henning Toftager kan kontaktes på telefonnummer
43 57 51 01 for yderligere oplysninger
For første gang i fire år har Tryg Forsikring en
stigende toplinje i form af præmieindtægter, og
selskabet melder ud, at opkøb i Danmark kan være
en mulighed. Tryg har for nyligt styrket sin
markedsposition i Sverige med købet af Skandias
børneforsikringsforretning for 400 mio. kr.
Koncernchef Morten Hübbe erklærer i forbindelse
med kvartalsregnskabet, at opkøb i Danmark også
kan blive en mulighed. Det fremgår af Trygs
kvartalsregnskab, at selskabet har tabt stort på
aktier. Selskabet har fået et negativt
investeringsresultat på 383 mio. kr.
Rigmandsbanken Capinordic Banks ledelse
bestående af stifter og bestyrelsesmedlem Lasse
Lindblad, bestyrelsesformand Claus Ørskov og
bankdirektør Henrik Juul står med et erstatningskrav
på knap 90 mio. kr. plus procesrenter på omkring
30-40 mio. kr., men har kun en ansvarsforsikring på
25 mio. kr. De tre dømte har forsøgt at få lempet
erstatningskravet, men landsretten mener ikke, at
denne skal nedsættes, da de dømte ikke har oplyst
om deres økonomiske forhold. Lasse Lindblad ejer
også DKA Consult, som i 2014 havde en
egenkapital på 100 mio. kr., men aldrig havde betalt
selskabsskat til tiden.
Mange virksomheder begrænser deres forsikringssum til fx kr. 25 mio. i den tro, at et erstatningskrav
ikke kan blive højere end det.
Det opleves ligeledes ofte, at præmien for en
forsikringssum på fx kr. 100 mio. er meget kostbar.
Det åbner for lidt kreativ opbygning af ens
ansvarsforsikring.
En ofte overset mulighed for at få en høj
forsikringssum til en gunstig præmie kunne være en
excess dækning. Denne bygges op med et
forsikringsselskab, som tegner sig for fx
forsikringssum fra kr. 0-25 mio.
Ovenpå denne forsikring tegnes så en dækning i et
andet forsikringsselskab fra fx kr. 25 mio. til kr. 100
mio.
Denne excess dækning vil i langt de fleste tilfælde
være en billigere løsning, end hvis det er et
forsikringsselskab, der har hele forsikringssummen
fra kr. 0-100 mio. i sin risiko.
Vores adgang til det internationale
forsikringsmarked, herunder Lloyds i London, giver
os mange muligheder for alternative løsninger.
RTM Insurance Brokers A/S Greve Centervej 90 DK-2670 Greve
International Insurance Brokers and Risk Consultants
Tel.: +45 4353 1444 Fax: +45 4353 1447 CVR-nr.: DK-18 74 65 49
www.rtm.dk e-mail: [email protected]
Side 2
RTM Insurance Brokers A/S
November 2015
KOMMENTAR ! PENSION
Aldersopsparing – den oversete
pensionsopsparing
Aldersopsparing giver en række fordele og
muligheder, som kan være rare at få glæde af
den dag, du når pensionstidspunktet. Den giver
mulighed for, at du kan planlægge dine øvrige
pensionsydelser mere optimalt. Som reglerne er i
dag, er det især betydningen for folkepensionen,
pensionstillæg, skat og kombinationen med din
øvrige opsparing og formue, som er relevant.
Aldersopsparing er et rigtig godt opsparingsvalg,
og
jo
tættere
du
kommer
på
pensionstidspunktet, jo mere øges gevinsten ved
denne opsparingsløsning.
Vi ser heldigvis, at denne opsparingstype
efterhånden er blevet et muligt valgt i de fleste
firmapensionsordninger
hos
de
fleste
pensionsselskaber.
Fordele og ulemper
Når du vælger Aldersopsparing på din
firmapension, betyder det, at du har en skattefri
opsparing fra din pensionsordning, når du går på
pension.
Ulempen ved denne opsparingstype er, at du
ikke får fradrag for indbetalingen nu og her.
Omvendt så er det som nævnt en skattefri
opsparing, som du kan få udbetalt ”eller hæve
af”, fra du går på pension og i perioden frem til
det 75 år / 77 år.
Aldersopsparing er endnu ikke så udbredt
Vi ser endnu ikke, at denne opsparingstype er
udbredt, selvom det siden 2013 har været muligt
at vælge denne pensionsopsparingsløsning.
Man kan undre sig over, hvorfor ikke flere har
valgt denne opsparingsform?
Det er der nok flere svar på. Det ene svar er, at vi
erfarer, at pensionsleverandørerne og mange
pensionsrådgivere ikke brænder særlig meget for
produktet. Det andet svar er, at vi som borgere er
blevet opdraget til at tænke mere i skattefradrag
end i fremtidige muligheder og behov. Hertil
kommer, at vi jo desværre også ved, at mange
slet
ikke
interesserer
sig
for
deres
pensionsordning, og derfor slet ikke har taget
stilling til, hvorvidt Aldersopsparing er en god idé.
Aldersopsparing – kort fortalt
Aldersopsparing er den pensionsform, som har
afløst den gammel kendte kapitalpension, som
det siden 2013 ikke været muligt at indbetale til.
De, som har valgt at tage imod tilbuddet om
fremrykket beskatning af kapitalpensionsopsparingen, har automatisk fået oprettet en
Aldersopsparing, hvortil den afgiftsberigtigede
opsparing nu er overført.
Indbetaling
Der kan indbetales maksimalt 28.600 kroner om
året (2015). Der er ikke fradrag for indbetalingen,
og udbetalingen er ved opnået pensionsalder
skattefri.
Bemærk, - der kan stadig indbetales til
ordningen, selv om du er pensionist, og
udbetaling fra pensionsordningen er påbegyndt.
Der kan indbetales indtil 15 år efter pensionsudbetalingsalderen (jf. Pensionsbeskatningsloven) er nået.
Udbetaling
Udbetaling kan tidligst ske, når pensionsudbetalingsalderen er nået og skal senest være
udbetalt 15 år efter. Det vil for de fleste sige 75 til
77. år som seneste udbetalingstidspunkt.
Normalt vil udbetaling af opsparingen ske som et
engangsbeløb, men du kan også vælge at få
udbetalingen over en årrække. Det sidste
afhænger meget af, hvilken pensionsleverandør
du har, og du skal her være opmærksom på, at
deludbetalinger kan være pålagt gebyrer fra
pensionsleverandøren.
Skat
Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.
Rente og andet afkast af opsparingen beskattes
med en pensionsafkast-skat p.t. 15,3% om året.
Dette medvirker, at ordningen er meget attraktiv
for alle, som har en fri formue, da
pensionsafkast-skatten er væsentligt lavere end
kapitalindkomstskatte på frie midler.
Mogens Rosengaard
Firmapensionsekspert, RTM
Kontakt RTM Pension på telefonnummer
43 53 14 44, hvis du har spørgsmål til
ovenstående.
RTM Insurance Brokers A/S Greve Centervej 90 DK-2670 Greve
International Insurance Brokers and Risk Consultants
Tel.: +45 4353 1444 Fax: +45 4353 1447 CVR-nr.: DK-18 74 65 49
www.rtm.dk e-mail: [email protected]
Side 3
RTM Insurance Brokers A/S
Oktober 2015
KOMMENTAR ! PENSION
Stort behov for rådgivning af
senior-medarbejdere
(Medarbejdere som er + 50 år )
Vi har foran os meget store årgange, som
nærmer sig pensionstilværelsen, og vi kan hos
vores virksomhedskunder se, at mange
medarbejdere inden for de næste 5 til 10 år - eller
før, forventeligt vil skifte status fra at være
lønmodtager til en tilværelse som pensionist.
Vi kan også konstatere, at mange har svært
ved at overskue eller forholde sig til deres
økonomiske situation. Der kan imidlertid være
mange penge at tjene ved at planlægge sin
seniortilværelse i god tid.
Overblik giver ro i sjælen
Nogle har selvfølgelig allerede valgt en optimal
opsparingsløsning, men det er vores erfaring, at
flertallet vil kunne optimere deres økonomi som
pensionist. Det er også få, som vi hører sige, at
de har et overblik over deres pensionsopsparing.
Den helt store gevinst ved at få et overblik i god
tid er, at det giver mulighed for at lave en god
plan for fremtiden. Det giver ikke mindst mulighed
for at få valgt og planlagt de for den pågældende
medarbejder bedste løsninger. Overblik, indsigt
og viden om ens fremtidige situation og økonomi
giver ro i sjælen.
Vores råd er derfor, at alle, som er +50, bør få
dannet sig et overblik over den forventede
økonomi som pensionist.
Det handler ikke om detaljeplanlægning for den
enkelte. Mange gør det alt for kompleks og
omfangsrigt, og det har desværre den
konsekvens, at en del så står af, fordi det er for
overvældende.
Når den enkelte medarbejder har fået overblikket,
er det nemmere at modtage rådgivning og at få
sat handling bag at få skræddersyet en optimal
løsning.
God og kompetent pensionsrådgivning handler
ikke bare om at betale flere penge ind til
pensionsordningen. Måske er større
indbetalinger en nødvendighed for nogle, hvis de
ønsker større udbetalinger end det, som den
nuværende opsparing og indbetaling vil føre frem
til, men det handler ligeså meget om at få
tilpasset pensionsordningen til den samlede
økonomiske situation samt få et realistisk billede
af, hvordan seniortilværelsen vil se ud.
Få et gennemtjek af pensionen, når
seniortilværelsen står for døren
Det er ikke uvæsentlige forskelle, der kan være i
den månedlige pension, - afhængig af hvilken
pensionsløsning og hvilket pensionsselskab, den
enkelte medarbejder vælger, og derfor er det
også vigtigt at søge rådgivning den dag, man går
på pension.
Er man med i en firmapensionsordning, er man
som ansat ”låst” til at vælge den leverandør, som
virksomheden har valgt. Når man fratræder for at
gå på pension, kan man normalt frit råde over sin
pensionsordning. Det giver én mulighed for at
vælge den pensionsløsning og den leverandør,
som kan tilbyde den største pensionsudbetaling
og de bedste vilkår.
Mogens Rosengaard
Firmapensionsekspert, RTM
Kontakt RTM Pension på telefonnummer
43 53 14 44, hvis du har spørgsmål til
ovenstående
Søg kompetent rådgivning
Det er vores erfaring, at det kan betale sig at få
en kompetent rådgivning til at få tilpasset de
personlige pensionsløsninger, så disse ud fra de
foreliggende forhold og muligheder er optimale
for den enkelte. Det er komplekse forhold, og det
kræver ekspertviden af få fundet den gode
løsning.
Vi ser for eksempel, at meget få i gruppen +50
har valgt at bruge en del af
pensionsindbetalingen til den nye
pensionsopsparingsløsning – Aldersopsparing, selv om dette har været muligt siden 2013. Se
separat artikel om Aldersopsparing.
For de fleste handler det om at få et overblik
over den nuværende situation.
RTM Insurance Brokers A/S Greve Centervej 90 DK-2670 Greve
International Insurance Brokers and Risk Consultants
Tel.: +45 4353 1444 Fax: +45 4353 1447 CVR-nr.: DK-18 74 65 49
www.rtm.dk e-mail: [email protected]
Side 4
RTM Insurance Brokers A/S
Oktober 2015
KOMMENTAR ! INDUSTRI
Fejl i forsikringspolicerne koster
dyrt
RTM indleder altid et nyt kundeforhold med at
foretage en omhyggelig revision af de
eksisterende policer i virksomheden. Fejl i
policerne forekommer i dag på grund af
anvendelse at standardiserede policetekster. Fx
oplevede en hotelkæde ved nærlæsning af
policerne, at formuleringen på side 3 i policen var
blevet ændret fra "det er tilladt at afbrænde
fyrværkeri" til " fyrværkeriafbrænding er ikke
tilladt.”
Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig
konsekvenserne for skadesudbetalingen.
geografisk i Danmark og hele Norden, men da
virksomhedens medarbejdere rejste i hele
verden, ville en invalidering af en medarbejder
betyde, at virksomheden selv skulle udrede
arbejdsskadeerstatningen på 12 mio. kr.
Derfor tjekkes og godkendes alle policer af
RTM’s medarbejdere, inden de sendes videre til
kunden for at sikre virksomheden og dens
ansatte på bedst mulig vis.
Leif Rexen, Direktør RTM
Leif Rexen kan kontaktes på telefonnummer
43 57 51 00 for råd og vejledning.
I et andet tilfælde dækkede arbejdsskadepolicen
RTM Insurance Brokers A/S Greve Centervej 90 DK-2670 Greve
International Insurance Brokers and Risk Consultants
Tel.: +45 4353 1444 Fax: +45 4353 1447 CVR-nr.: DK-18 74 65 49
www.rtm.dk e-mail: [email protected]
Side 5
RTM Insurance Brokers A/S
November 2015
NYHED ! INDUSTRI
Øget bekymring hos danske
virksomheder for hackerangreb
En undersøgelse fra konsulent- og revisionshuset
PwC viser, at risikoen for hackerangreb i
stigende grad bekymrer danske virksomheder,
skriver Berlingske Business 7. Oktober 2015.
Faktisk svarer syv ud af ti af de i alt 249
adspurgte danske virksomheder og offentlige
organisationer, at de i dag er mere bekymret for
cyberangreb end for et år siden.
6 ud af 10 danske virksomheder er blevet
hacket det seneste år
Den øgede bekymring hænger nøje sammen
med, at flere og flere virksomheder udsættes for
hackerangreb – også kaldet cybercrime.
På det seneste er det især det såkaldte
Ransomware,
der
rammer
de
danske
virksomheder. Ransomware er en virus, som
stjæler, låser eller blokerer for virksomhedens
data. Hackerne kræver derefter en løsesum, før
virksomheden igen får adgang til dataene, skriver
Berlingske Business.
- Den stigende bekymring både globalt og i
Danmark hænger tæt sammen med den større
bevågenhed, som cybercrime har fået. Og den
skyldes, at hackernes tiltag er blevet mere
ekstreme, men også at hændelserne har stadigt
større konsekvenser for de ramte virksomheder,
fortæller Mads Nørgaard Madsen, ekspert i
cyberkriminalitet og partner i PwC til Berlingske
Business
Ingen kan føle sig sikker
Undersøgelsen viser, at seks ud af ti af de
adspurgte virksomheder det seneste år har
oplevet at blive hacket. Samtidig bliver
angrebene hele tiden mere og mere avancerede
og med større og større konsekvenser for både
de ramte virksomheder og for deres kunder.
- I dag er det ikke længere kun de mest
prominente virksomheder med stor offentlig
bevågenhed, der udsættes for angreb. Mindre
organisationer står også for skud, advarer Mads
Nørgaard Madsen.
Stigende bekymring får kun 1 ud af 3
virksomheder til at opruste sikkerheden
På trods af den øgede bekymring og det stigende
antal angreb viser PwC's undersøgelse også, at
kun en tredjedel af virksomhederne i
undersøgelsen har øget deres sikkerhedsbudgetter i det seneste regnskabsår for bedre at
kunne stå imod hackerangreb.
- Angrebsformerne udvikler sig hele tiden, og
med enkle midler kan de forårsage stor skade, så
det er svært for virksomhederne at følge med,
siger Mads Nørgaard Madsen.
Camilla Bundgaard
Kontakt RTM Industri på telefonnummer
43 57 51 09, hvis du vil høre, hvordan du bedst
sikrer dig imod cypercrime
RTM Insurance Brokers A/S Greve Centervej 90 DK-2670 Greve
International Insurance Brokers and Risk Consultants
Tel.: +45 4353 1444 Fax: +45 4353 1447 CVR-nr.: DK-18 74 65 49
www.rtm.dk e-mail: [email protected]
Side 6
RTM Insurance Brokers A/S
November 2015
ARKEN
RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter.
Ønsker du at besøge kunstmuseet ARKEN, for at se de spændende udstillinger, som ARKEN tilbyder, har vi et antal
fribilletter til rådighed.
Aktuelle udstillinger (13. juni 2015 – 17. januar 2016)
Bjørn Wiinblad
På Arken kan du opleve den mest omfattende udstilling nogensinde af Bjørn Wiinblads eventyrlige billedunivers - b.la. af
hans enorme plakatproduktion, keramik og teaterrekvisitter.
Bjørn Wiinblad (1918-2006) er én af de mest folkekære kunstnere i anden halvdel af det 20. århundrede.
Læs hvad nogle af dagbladene skrev om udstillingen.
BERLINGSKE 5 stjerner
“Udstillingen udgøres for hovedpartens vedkommende ganske enkelt af nogle smukke tableauer, der må kunne få selv den hårdeste
kunstteoretiske stivstikker til at smile.”
JYLLANDS-POSTEN 5 stjerner
“… hvilken fornøjelse er det ikke at gå igennem denne Aladdins hule af eventyrstemning, sødmefuld sensualitet, orientalske mysterier,
en overflod af dekorative detaljer og eksotiske, varme farver. “
POLITIKEN 5 hjerter
“… dette ansigt, der optræder hele vejen gennem Wiinblads videre produktion. Det titter frem fra vaser og krukker, tegner sig i sort
silhuet og bliver vævet op i gigantisk størrelse.”
RTM Insurance Brokers A/S er blandt de førende danske forsikringsmæglere i håndteringen af erhvervslivets forsikringer og
pensionsordninger.
Vi samarbejder med den internationale forsikringsmæglergruppe JLT Network, som i dag er den største engelsk-ejede Lloyds-broker.
Vi sørger dagligt for de individuelt tilpassede forsikringsløsninger, som er bydende nødvendige for at undgå faldgruber i
virksomhedernes forsikringsdækninger.
I Norden er RTM en del af NUB, Nordic United Brokers, bestående af NorthEdge AS i Norge, Howden AB i Sverige og Howden OY i
Finland.
Vi udsender RTM nyhedsbrev en gang om måneden som en del af vores service og for at give vores kunder og andre interesseret et
indblik i det aktuelle forsikringsmarked.
RTM Insurance Brokers A/S Greve Centervej 90 DK-2670 Greve
International Insurance Brokers and Risk Consultants
Tel.: +45 4353 1444 Fax: +45 4353 1447 CVR-nr.: DK-18 74 65 49
www.rtm.dk e-mail: [email protected]
Side 7