Er SKAT efter dig?

Er SKAT efter dig?
Brug din advokat så snart sagen opstår
Udvis rettidig omhu
Få lagt den rigtige strategi fra starten
Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?
Vi vil som procesansvarlige sikre, at sagen tilrettelægges, så du har de bedste
muligheder for at vinde.
Fra det øjeblik, SKAT har anfægtet selvangivelsen, befinder virksomheden sig
i en tvist med SKAT, der i værste fald kan trække ud i mange år. Det betaler sig
at komme rigtig fra start.
•
Vi sikrer, at alle relevante oplysninger kommer frem.
•
Vi foretager en kritisk bevisvurdering af sagens faktum.
•
Vi har fokus på at sikre beviserne på et så tidligt stadie som muligt.
•
Vi overvejer, om der bør indhentes et syn og skøn under klagesagen.
•
Vi overvejer, om sagen bør klages til Landsskatteretten eller Skatteankenævnene, når der er valgfrihed.
•
Vi sikrer, at sagen føres og procederes på et korrekt juridisk grundlag.
•
Vi vurderer, om der er begået sagsbehandlingsfejl hos SKAT.
•
Vi overvejer, hvordan sagen mest hensigtsmæssigt skæres til.
•
Vi sikrer en høj kvalitet i de indlæg, der præsenteres for den myndighed, der
skal træffe afgørelse i skattesagen.
•
Vi sikrer, at de processuelle indlæg er opdelt i påstande, sagsfremstilling,
anbringender og processuelle bemærkninger.
•
Vi sikrer, at der er en naturlig og logisk sammenhæng mellem de enkelte
dele i indlægget.
•
Vi udfærdiger materialesamlinger for at sikre, at myndigheden har fokus på
det relevante lovstof.
Mange finder det naturligt at søge råd hos den revisor, der har bistået med selvangivelsen, og overser ofte behovet for bistand om selve procesførelsen.
Brug din advokat så snart sagen opstår
LETT har et af Danmarks stærkeste skatteteams til at føre din skattesag. Vores skatteadvokater har både stor indsigt i skatteområdet og mangeårig erfaring
med procesførelse ved klageinstanser og domstolene. Vores advokater har erfaring med at ”sidde på den anden side af bordet” – enten fordi de har været ansat
hos SKAT, i Landsskatteretten, har prøvet at være dommere, eller fordi de har
repræsenteret Skatteministeriet i skattesager.
Det giver et optimalt grundlag for at se sagen fra alle sider og for at identificere
de faktuelle forhold og juridiske synspunkter, der, om muligt, kan vende sagen til
fordel for skatteyderen.
Vi kender muligheder og faldgruber i klagesystemet.
Procesførelse er en selvstændig disciplin, som forudsætter
både juridisk baggrund og erfaring med håndtering af tvister.
„
•
Vi ekstraherer sagsakterne for at sikre, at der fokus på det relevante faktum.
Det er ikke altid givet, at en skatte- eller afgiftssag kan vindes,
men ofte ses det, at skatte- og afgiftssager tabes, fordi tilrettelæggelsen af processen ikke er ordentlig gennemtænkt, eller
fordi sagen er mangelfuldt forberedt.
Forløbet i en skattesag
BINDENDE SVAR
Skatterådet behandler principielle anmodninger om bindende svar. Rådet består af
19 medlemmer udpeget af Folketinget (6) og
Skatteministeren (13).
Skatteankenævnene afgør skattesager om fysiske personer. Der findes 29 Skatteankenævn i Danmark. Medlemmerne er typisk lokale politikere.
Det typiske forløb i Skatterådet:
Det typiske forløb i et Skatteankenævn:
• Indstilling fra SKAT
• Mulighed for møde
• Afgørelse
• Ankenævnet modtager indstilling fra ankestyrelsen
• Møde med ankenævnet
• Afgørelse
• Afgørelser indbringes for byretterne
• Anke kan ske til landsretterne
• Kun principielle skattesager kan ankes til
Højesteret
Skatterådet
KLAGEBEHANDLING
Skatteankestyrelsen
SKAT
Skatteankenævn
Domstolene
Landsskatteretten
KONTROL
SKAT forestår kontrol og inddrivelse af ca.
1.000 mia. kr. i skatter og afgifter om året.
Der er 6.500 medarbejdere i SKAT.
Det typiske forløb når SKAT rejser en sag:
•
•
•
•
•
Revisionshenvendelse
Vurdering af materiale
Agterskrivelse og høring
Mulighed for møde
Afgørelse
Skatteankestyrelsen er en selvstændig styrelse, der
forbereder klagesager, som skal afgøres af Landsskatteretten eller Skatteankenævnene. Skatteankestyrelsen kan i visse sager selv træffe afgørelse.
Landsskatteretten er klageinstans i sager om skat, moms og afgifter.
Landsskatterettens medlemmer er sammensat af faste retsformænd, byrets- og landsdommere, folketingspolitikere samt personer, der er indstillet
af erhvervs- og interesseorganisationer.
Det typiske forløb i Skatteankestyrelsen:
Det typiske forløb i Landsskatteretten:
•
•
•
•
•
Indgivelse af klage
Høring af SKAT
Forhandlingsmøde
Supplerende oplysninger
Indstilling/afgørelse
• Landsskatteretten modtager indstillingen fra ankestyrelsen
• Retsmøde
• Afgørelse
Omgørelse og bindende svar
Hvornår kan man få dækket sine omkostninger i skattesag?
Begrænsning af tab
I klagesager og retssager har personer, herunder personligt drevne virksomheder, mulighed for at få dækket deres omkostninger til rådgivere.
Skattelovgivningen åbner mulighed for, at dispositioner, der har haft utilsigtede
konsekvenser, kan føres tilbage.
•
•
Vi overvejer altid muligheden for omgørelse, før vi starter en skattesag op.
Vi vurderer om rådgiveren, der har bistået ved dispositionen, har begået fejl.
Rådgiveren vil normalt have en forsikring, der dækker tabet.
Virksomheder har mulighed for at få et bindende svar, der kan afklare tvivl om
de skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser af en disposition. Et svar fra SKAT
giver tryghed og kan vise sig at være en god investering. Det eliminerer risikoen
for uforudsete skatter eller afgifter.
Vi bistår med formulering af spørgsmål og argumentation.
Vi vurderer, hvornår et forhold bedst afdækkes med et skatteforbehold.
Hvor langt kan SKAT gå tilbage i en skattesag?
Andre sager:
3 år og 4 mdr.
Artur Bugsgang
Dir. tlf. +45 33 34 00 06, [email protected]
Artur Bugsgang arbejder med skat, lønsumsafgift og afgifter, herunder
registreringsafgift, og fører sager for Landsskatteretten og domstolene, inkl.
Højesteret. Han har tidligere arbejdet i skatteministeriet.
Claus Holberg
Dir. tlf. +45 33 34 00 11, [email protected]
Claus Holberg har i over 20 år arbejdet med skatteproces for alle instanser.
Han har undervist i skatteproces, bl.a. på Master i Skat. Fra 2008-2014 var han
formand for Danmarks Skatteadvokater og i 1993-94 ansat i Landsskatteretten.
Jess Thiersen
Dir. tlf. +45 33 34 00 45, [email protected]
Jess Thiersen har mange års erfaring med skatte- og afgiftssager. Han har været
udstationeret et år i Landsskatteretten som sagsbehandler og som konstitueret
landsdommer i Østre Landsret i 10 måneder.
Indkomstår
1 år og 6 mdr.
Selskaber kan fratrække udgiften til advokat i en skattesag.
Jan Børjesson
Dir. tlf. +45 33 34 08 60, [email protected]
Jan Børjesson beskæftiger sig med alle typer skattesager for domstolene og
Landsskatteretten og har herunder ført flere principielle sager for Højesteret.
Fristerne for skatteområdet:
Sager med
enkle forhold:
SKAT dækker altid 50% af udgifterne.
SKAT dækker 100%, hvis der gives medhold i overvejende grad.
Lad en af vores skatteadvokater vurdere din sag:
Undgå skatterisici
•
•
•
•
Sager om
koncerninterne
transaktioner: Sager hvor
der er særlige
forhold (grov
6 år
uagtsomhed
m.v.):
10 år
Rasmus Nørgaard Bek
Dir. tlf. +45 33 34 07 70, [email protected]
Rasmus Nørgaard Bek har stor ekspertise i førelse af skattesager og har
gennem 20 år bistået skatteydere og professionelle rådgivere med sager bragt
for domstolene og i det administrative klagesystem.
LETT Advokatpartnerselskab
København • Aarhus • lett.dk
CVR 35 20 93 52