Cut-over guide 13/100811-14

Cut-over guide
Engrosmodellen
Version 1.1.1
18. september 2015
10.9.2015 18.9.2015
1.1.1 Opdatering efter cut-over test
1.1.0 Baseline version – Engrosmodel 1. April 2016
REV.
DESCRIPTION
DATE
XKAF
XVJE
26.4.2015
7.5.2015
DATE
XKAF
XVJE
NAME
PREPARED
REVIEWED
NAME
APPROVED
13/100811-14
Dok.nr.
Dok. 13/100811-14
1/43
© Energinet.dk
Indholdsfortegnelse
0.
Oversigt over rettelser og opdateringer .............................................. 5
1.
Indledning ...................................................................................... 7
1.1
Forord ................................................................................. 7
1.2
Læsevejledning .................................................................... 7
2.
Cut-over overblik............................................................................. 8
2.1
Overordnet tidsplan .............................................................. 8
2.2
Interessenter ....................................................................... 9
2.3
Kommunikation .................................................................... 9
2.4
Task Team ........................................................................... 9
2.4.1
Generelle spørgsmål og koordinerende ressourcer ....... 9
2.4.2
Tekniske spørgsmål ................................................. 9
2.4.3
Løbende support ..................................................... 9
2.5
Rapportering ....................................................................... 10
2.6
Tidsplan ............................................................................. 10
2.7
Måledataoperatører.............................................................. 10
2.8
Balanceansvarlige ................................................................ 10
2.9
Aktørers tilgængelighed i Cut-over ......................................... 10
2.9.1
Alle aktører skal udpege telefonisk kontaktperson ...... 10
2.9.2
Aktørernes tilgængelighed vedrørende opgaveudførelse11
2.9.3
Energinet.dk tilgængelighed ..................................... 11
2.9.4
Netvirksomheder og måledataoperatører ................... 12
3.
Pre Cut-over (frem til og med februar 2016) ...................................... 13
3.1
Aktiviteter .......................................................................... 13
3.1.1
Udarbejde egen Cut-over plan.................................. 13
3.1.2
Cut-over test med ekstern deltagelse ........................ 13
3.1.3
Afvikle tilslutningsstatus ”Inaktiv” ............................. 14
3.1.4
Nettoafregningsgruppe 6 ......................................... 14
3.1.5
Oprydning i supportsager ........................................ 14
3.1.6
Elleverandørens Informationspligt............................. 15
3.1.7
Fakturering frem til 31. marts 2016 .......................... 15
3.1.8
Fusioner hos aktører ............................................... 16
3.1.9
Reduktion af tidsfrister ............................................ 16
3.1.10 Udarbejdelse af opstartsplan .................................... 16
3.1.11 Klargøring til den nye målepunktshåndtering. ............ 17
3.1.12 Nominel aflæsningsdato på fjernaflæste målepunkter .. 17
3.1.13 Go/No-go december 2015 ....................................... 17
4.
Teknisk Cut-over (Marts/April 2016) ................................................. 18
4.1
Aktiviteter .......................................................................... 18
4.1.1
--- Aktiviteter FØR nedlukning af DataHub --- ............ 19
4.1.2
BRS-001 Leverandørskift ......................................... 20
4.1.3
BRS-002 Leveranceophør – Reduktion af
meldingsperiode ..................................................... 21
4.1.4
BRS-003 Fejlagtigt leverandørskift – Nedlukning før tid21
4.1.5
BRS-009 Tilflytning – Reduktion af meldingsperiode.... 21
4.1.6
BRS-010 Fraflytning – Reduktion af meldingsperioden. 22
4.1.7
BRS-022 Andelstal for april 2016 og historisk
fordelingskurve ...................................................... 23
4.1.8
Skift af balanceansvarlig.......................................... 23
4.1.9
Resten af BRS’erne ................................................. 23
4.1.10 --- Aktiviteter UNDER nedlukning af DataHub --- ........ 23
4.1.11 Den indgående kø i DataHub tømmes ....................... 26
4.1.12 Den udgående kø skal tømmes................................. 26
4.1.13 Point of no return ................................................... 26
Dok. 13/100811-14
2/43
4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
4.1.20
4.1.21
4.1.22
4.1.23
4.1.24
4.1.25
4.1.26
4.1.27
4.1.28
4.1.29
4.1.30
4.1.31
4.1.32
4.1.33
4.1.34
Slutmigreringen ..................................................... 26
Konvertering af tilslutningsstatus ”Inaktiv” ................ 27
Konvertering af Aftagepligt-flaget ............................. 28
Opgradering af DataHub til Engrosmodel ................... 28
Konvertering af eksisterende målepunkter ................. 28
Parent/Child struktur dannes ................................... 28
Transformation af Leverandørskift (BRS-001) ............ 28
Transformation af Leveranceophør (BRS-002) ............ 29
Transformation af Fejlagtig Leverandørskift (BRS-003) 29
Transformation af Tilflytning (BRS-009) .................... 29
Transformation af Fraflytning (BRS-010) ................... 29
Klargøring af elleverandørernes stamdatamigrering
(filtype 0, 1, 3 og 6) ............................................... 29
Køerne klargøres til aktørerne .................................. 29
Revidering af opstartsplanen .................................... 30
--- Aktiviteter EFTER åbning af Engrosmodel --- ......... 30
DataHub åbnes ...................................................... 30
Hyper care starter .................................................. 30
Opstart af markedsprocesser ................................... 30
Tilflytning tilbage i tid (BRS-009).............................. 31
Forbrugsopgørelse for skabelonafregnede målepunkter31
Afbrydelse / genåbning (BRS-013)............................ 32
5.
Post Cut-over Maj/Juni 2016 ............................................................ 32
5.1
Aktiviteter .......................................................................... 32
5.1.1
Post-migreringsprocesser ........................................ 32
5.1.2
Korrektioner af data før 1. april 2016 ........................ 33
5.1.3
Forbrugsopgørelse og tællerstande fra netvirksomheden33
5.1.4
Leverandørskift og flytninger for nettoafregningsgruppe
6 .......................................................................... 33
6.
Tidsplan for Cut-over ...................................................................... 34
7.
Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 ............................................. 35
7.1
Afregning af nettoafregningsgruppe 6 .................................... 35
7.2
Konsekvens for kunden ........................................................ 36
7.3
Konsekvens for netvirksomheden .......................................... 36
7.4
Konsekvens for elleverandøren .............................................. 36
7.5
Ved flytning og leverandørskift .............................................. 37
7.6
Praktisk metode for håndtering ............................................. 37
8.
Nødplaner og kontroller ................................................................... 38
8.1
Nødplaner ........................................................................... 38
8.1.1
Aktør kommer ikke på DataHub efter Go-Live ............ 38
8.1.2
Engrosafregning ..................................................... 38
8.1.3
DataHub overbelastet grundet datamængderne.......... 38
8.1.4
Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 ved konkurs af
elleverandør .......................................................... 39
8.1.5
Tidsserier for marts 2016 ........................................ 39
8.1.6
Plan ved 1. ”No go-beslutning” (1. december 2015) .... 39
8.1.7
Plan ved 2. ”No go-beslutning” (1. marts 2016) ......... 40
8.1.8
Plan ved 3. ”No go-beslutning” (23. marts 2016) ........ 40
8.2
Tekniske nødplaner .............................................................. 40
8.2.1
Inaktive målepunkter .............................................. 40
8.2.2
D03 målepunkter.................................................... 40
8.2.3
VærksGSRN ........................................................... 41
8.2.4
Vaskeanvisning ...................................................... 41
8.2.5
HourlyTimeSeries ................................................... 41
8.2.6
Åbne-/lukkede systemer .......................................... 41
8.2.7
Flere nominelle aflæsningsdatoer til
Nettoafregningsgruppe 6 ......................................... 41
8.2.8
Forkert afregningsform på Nettoafregningsgruppe 6 ... 41
Dok. 13/100811-14
3/43
8.3
8.2.9
Nettoafregningsgruppe ............................................ 41
8.2.10 Aflæsningsfrekvens ................................................. 42
8.2.11 Tilslutningstype ...................................................... 42
8.2.12 Elvarmedato .......................................................... 42
8.2.13 Estimeret årsforbrug ............................................... 42
8.2.14 Målepunktsart ........................................................ 42
8.2.15 Afbrydelsesart ........................................................ 42
8.2.16 Aflæsningsform ...................................................... 42
8.2.17 Produkt ................................................................. 42
8.2.18 Målepunktsomregningsfaktor ................................... 43
Kontroller til Cut-over .......................................................... 43
8.3.1
Kontrolrapporter for teknisk Cut-over........................ 43
8.3.2
Regressionstest ...................................................... 43
Dok. 13/100811-14
4/43
0. Oversigt over rettelser og opdateringer
Nedenfor er angivet, hvilke rettelser og opdateringer, der er indføjet i forhold til version 1.1.0 af cut-over
guiden.
Udgave
Afsnit
Afsnit – navn
Rettelse/tilføjelse
1.1.1
2.1
Overordnet tidsplan
Tilføjet to ekstra milepæle
1.1.1
2.4.3
Løbende support
Opdateret afsnit
1.1.1
2.9
Aktørers tilgængelighed
Hele afsnittet er opdateret
1.1.1
3.1.2
Cut-over test med ekstern deltagelse
Hele afsnittet er opdateret
1.1.1
3.1.6
Elleverandørens informationspligt
Omformulering i netvirksomhedens
rolle.
1.1.1
3.1.12
Nominel aflæsningsdato på fjernaflæste
målere
Nyt afsnit – krav til netvirksomheden
1.1.1
3.1.13
Go/no-go december 2015
Nyt afsnit
1.1.1
4.1.7
Andelstal for april 2016 og historisk fordelingskurve
Afsnit opdateret og historisk fordelingskurve tilføjet
1.1.1
4.1.9
Resten af BRS’erne
Håndtering af BRS-013 afbrydelse/genåbning er tilføjet
1.1.1
4.1.10
Aktiviteter UNDER nedlukning af DataHub
Overblik over udvalgte aktiviteter
hos Energinet.dk under lukkeperioden (figur 7) er opdateret med filtype 0.
Overordnet plan for lukkeperioden
(figur 8) er opdateret – migreringsfiler er klar 24 timer tidligere end i
version 1.1.0.
1.1.1
4.1.13
Point of no return
Kravet til aktørerne er reformuleret
– Ingen reel roll-back – men normal
drift skal kunne fortsætte på eksisterende DataHub.
1.1.1
4.1.25
Klargøring af elleverandørernes stamdatamigrering (filtype 0, 1, 3 og 6)
Præciseret, at elleverandører skal
hente datamigreringsfiler.
1.1.1
4.1.34
Afbrydelse/genåbning (BRS-013)
Nyt afsnit vedr. håndtering af BRS013
1.1.1
5.1.3
Forbrugsopgørelse og tællerstande fra
netvirksomheden
Sidste afsnit præciseret - indsendelse af tællerstande
1.1.1
8.1.6
Plan ved 1. ”No go-beslutning” (1. december 2015)
Nyt afsnit
1.1.1
8.1.7
Plan ved 2. ”No go-beslutning” (1. marts
2016)
Nyt afsnit
Dok. 13/100811-14
5/43
Udgave
Afsnit
Afsnit – navn
Rettelse/tilføjelse
1.1.2
8.2
Tekniske nødplaner
Tilføjet en række regler for håndtering af ”ulovlige” data.
Alle sådanne data bør være rettet
inden teknisk cut-over – derfor
betragtes rettelser i cut-over som
en ”nødplan”. (Energinet.dk retter i
netvirksomhedens stamdata)
Dok. 13/100811-14
6/43
1. Indledning
1.1
Forord
Dette dokument indeholder nødvendige informationer til at kunne gennemføre Cut-over. Formålet med
Cut-over aktiviteterne er at sikre en sikker overgang fra den nuværende markedsmodel til Engrosmodellen herunder, at ingen aktører tabes som følge af tekniske vanskeligheder eller manglende forretningsmæssige afklaringer.
For forståelsen af Cut-over er det væsentligt at forstå, at el-markedet står overfor et stort regimeskifte.
Overgangen til Engrosmodellen er den mest omfattende ændring af detailmarkedet for el, der har fundet
sted i nyere tid. Der sker et markant skift i roller og ansvar, og den 1. april 2016 skifter både opgaver og
finansielle risici hænder i branchen. Forretningsmæssigt og teknisk er overgangen en meget stor opgave.
Det formelle skift sker natten mellem den 31. marts 2016 og den 1. april 2016. Cut-over guiden beskriver de aktiviteter, som markedsaktørerne skal gennemføre for at sikre en koordineret overgang til den ny
markedsmodel samt hvordan Energinet.dk og DataHub støtter op om ændringen i roller og ansvar ved at
forberede, gennemføre og følge op på de nødvendige tiltag. Frem til og med den 31. marts 2016 gælder
det eksisterende markedsregime, som det er kendt i dag og fra den 1. april 2016 gælder det ny markedsregime (engrosmodellen).
Dokumentet indeholder Cut-over informationer til alle markedets aktører og det er dermed muligt at få
indblik i hinandens aktiviteter.
1.2
Læsevejledning
Dokumentet er opbygget på en måde, så emnerne i videst muligt omfang er opbygget i en tidskronologisk rækkefølge. I kapitel 2 er der en overordnet beskrivelse af Cut-over projektet. Kapitel 3-5 indeholder
detaljerne for Cut-over aktiviteterne. En tidsplan er at finde i kapitel 6, mens kapitel 7 indeholder metodeafsnit for Cut-over af nettoafregningsgruppe 6 og kapitel 8 beskriver diverse nødplaner.
Generelt er størsteparten af teksten relevant for alle. Såfremt enkelte afsnit kun er relevant for en enkelt
aktør, angives de med særlig markering. Disse er markeret således.
Tekster, der kun er relevante for elleverandører, er markeret med en grøn bjælke i venstre margen, som
det er vist i dette afsnit.
Tekster, der kun er relevante for netvirksomheder, er markeret med en rød bjælke i venstre margen,
som det er vist i dette afsnit.
Tekster, som beskriver aktiviteter udført af Energinet.dk, som aktørerne skal anvende resultatet aktivt af,
er markeret med en blå bjælke i venstre margen, som det er vist i dette afsnit.
Tip!
Dokumentet anvender denne boks, hvis noget information ønskes specielt fremhævet. Boksen
indeholder informationer som kan gøre det lettere at håndtere Cut-over.
Vigtigt!
Dokumentet anvender denne boks, hvis et vigtigt udsagn ønskes fremhævet. Benyttes specielt
i situatione,r hvor ignorering af udsagnet kan medføre fejl og mangler.
Dok. 13/100811-14
7/43
2. Cut-over overblik
Cut-over projektet dækker overgangen fra DataHub til Engrosmodel og inkluderer foranstaltninger, som
skal være på plads for at Engrosmodellen kan træde i kraft.
Selve Cut-over projektet har tre overordnede faser (nedenstående figur):



Pre Cut-over – Denne fase inkluderer planlægning, den forretningsmæssige forberedelse og de
indledende IT-mæssige tiltag
Teknisk Cut-over – Denne fase er selve overgangen. Heri ligger blandt andet nedlukning af de
gamle processer, opgradering af systemer, opgørelser og opstart af nye processer
Post Cut-over – Denne fase indeholder en oprydning efter Cut-over, særlig support, afregningen
per 31. marts 2016 mv.
Figur 1: Overblik over Cut-over fasebegreberne
2.1
Overordnet tidsplan
Projektets overordnede tidsplan fremgår af projektets hjemmeside. I forhold til denne tidsplan er der i
relation til Cut-over to væsentlige datoer at forholde sig til. Den ene dato er den 1. maj 2015, hvor planen for Cut-over overordnet skal være fastlagt og den 1. april 2016 hvor Engrosmodels-projektet skal gå
i luften.
De væsentlige overordnede datoer for Cut-over projektet er:







1. maj 2015 – Den detaljerede Cut-over plan (dette dokument) er godkendt i Dialogforum
Juni 2015 – Test med eksterne aktører hos Energinet.dk af Teknisk Cut-over
1. oktober 2015 – Aktørerne har udarbejdet egen detaljeret Cut-over plan
December 2015 – Ekstra test med eksterne aktører hos Energinet.dk af Teknisk Cut-over
1. februar 2016 – Revidere og udforme endelige planer for teknisk Cut-over
23. marts 2016 – Lukkeperioden starter
1. april 2016 – Go Live på DataHub Engrosmodel
En detaljeret tidsplan for cut-over er at finde i kapitel 6.
Dok. 13/100811-14
8/43
2.2
Interessenter
Der er to grupper af interessenter i Cut-over-projektet. Der er dem, som er direkte involveret i projektet
og dem, som ikke direkte er involveret, men som skal holdes informeret om projektets fremdrift og status.
De direkte interessenter i Cut-over er netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige, måledataoperatører og Energinet.dk. De er alle defineret ved at have IT-systemer, som skal spille sammen med DataHub for at få Engrosmodellen til at fungere.
Alle andre interessenter i Engrosmodel-projektet er defineret som indirekte interessenter i Cut-over.
2.3
Kommunikation
Overordnet kommer beskeder, planer og dokumenter til at fremgå på:
http://energinet.dk/engrosmodel
Materiale vedrørende Cut-over vil her være placeret under fanebladet projektaktiviteter/Cut-over.
Det er den enkelte aktørs eget ansvar at holde sig orienteret om Cut-over.
I tillæg til hjemmesiden, kan aktøren melde sig til en email-service, således at alle opdateringer adviseres via email. Alle beskeder, som kræver handlinger af aktørerne, vil blive udsendt per mail.
Information om tilmelding til denne service kommer senere.
Cut-over guiden forventes at blive opdateret 2 -3 gange inden driftsstart. Opdateringer vil inden offentliggørelse blive behandlet i Teknik- og implementeringsgruppen og i fornødent omfang i Dialogforum. Nye
versioner vil altid blive annonceret på projektets hjemmesider.
På hjemmesiden (se ovenfor) vil der være adgang til et FAQ områder, der løbende opdateres af Engrosmodel-teamet.
Cut-over vil derudover blive et fast punkt på de regionale dialog- og opfølgningsmøder, hvor spørgsmål til
Cut-over kan rettes til Energinet.dk og hvor aktørerne får mulighed for at udveksle gode ideer til håndteringen af Cut-over fasen.
2.4
Task Team
Nedenstående er de ressourcer som Energinet.dk stiller til rådighed i forbindelse med Cut-over.
2.4.1 Generelle spørgsmål og koordinerende ressourcer
Karsten Feddersen, Projektleder Cut-over, [email protected], +45 2332 3126
Verner Jensen, Projektleder Eksterne aktører, [email protected], +45 4036 8080
2.4.2 Tekniske spørgsmål
Karsten Feddersen, Projektleder Cut-over, [email protected], +45 2332 3126
2.4.3 Løbende support
Ved spørgsmål til Cut-over, oprettes en sag i Supportportalen – Elmarked, som er kendt fra den daglige
DataHub support.
I perioden 14.3.2016 – 18.4.2016 vil det herudover være muligt at kontakte cut-over teamet telefonisk i
relation til løsning af hastesager. Telefonnummer udmeldes primo 2016.
Dok. 13/100811-14
9/43
2.5
Rapportering
Der stilles krav til aktørerne om at melde status på cut-over aktiviteterne tilbage til projektledelsen. Der
skal løbende afleveres fremdriftsrapporter, så Energinet.dk kan støtte op om processerne hos de enkelte
aktører.
Der skal rapporteres for udvalgte aktiviteter i afsnittene 3.1, 4.1 og 5.1.
Rapporteringen vil overordnet være en fortsættelse af den rapportering, som foretages af aktørerne for
nuværende omkring projektets generelle fremdrift.
En mere detaljeret rapporteringsstruktur for cut-over opstilles af Energinet.dk i løbet af 2. halvår 2015,
når det konkrete indhold af aktiviteterne er gjort mere tydeligt. Strukturen fremlægges og behandles i
Teknik- og implementeringsgruppen.
2.6
Tidsplan
Der er en detaljeret tidsplan at finde i afsnit 6.
2.7
Måledataoperatører
Måledataoperatører er ikke behandlet særskilt i dokumentet. Netvirksomheder, der har overdraget opgaven med måledata til en anden operatør, er stadig ansvarlig for, at data indsendes rettidigt.
Måledataoperatører skal koordinere deres egne Cut-over aktiviteter sammen med netvirksomheden, således at netvirksomheden opfylder sine forpligtelser.
Måledataoperatører har pligt til at sikre, at de er i stand til at foretage den rette kommunikation med
DataHub efter den 1. april 2016.
2.8
Balanceansvarlige
Balanceansvarlige er ikke behandlet særskilt med særlige aktiviteter. Dette skyldes, at balanceansvarlige
kun modtager data fra DataHub.
Balanceansvarlige har pligt til at sikre, at de er i stand til at foretage den rette kommunikation med DataHub efter den 1. april 2016.
Såfremt der i cut-over perioden skulle være mangler i data til de balanceansvarlige, må de balanceansvarlige anvende egne nødplaner for håndteringen af denne situation. Energinet.dk ligger ikke inde med
bedre information end den balanceansvarlige selv i relation til løsning af problemerne.
Energinet.dk vil naturligvis gøre, hvad der muligt for at sikre data, men er afhængige af netvirksomhedernes evne til at indsende disse.
2.9
Aktørers tilgængelighed i Cut-over
Grundet de særlige omstændigheder hvor alle påskedage i 2016 inddrages i lukkeperioden for Cut-over
(se afsnit 4.1.10) er det væsentligt, at alle aktører i markedet stiller sig til rådighed i nødvendigt omfang
for Cut-over processen. I nedenstående er det belyst, hvad dette betyder for de enkelte markedsaktører.
2.9.1 Alle aktører skal udpege telefonisk kontaktperson
Der skal til Energinet.dk meddeles et telefonnummer, hvor det er muligt for Energinet.dk at kunne kontakte aktøren alle dage i perioden den 23. marts 2016 til 4. april 2016 i tidsrummet 07:00 til 21:00 for
eventuelle henvendelser vedrørende Cut-over.
Dok. 13/100811-14
10/43
2.9.2 Aktørernes tilgængelighed vedrørende opgaveudførelse
Behovet for aktørernes tilgængelig overfor Energinet.dk fremgår i oversigtsform af nedenstående oversigt
og i detaljer i afsnittende nedenunder. Med tilgængelighed menes ”mulighed for at udføre opgaver efter
aftale med Energinet.dk”.
Mandag
Netvirksomhed
Elleverandører
Måledataoperatører og
balanceansvarlige
Alm. åbningstid
Alm. åbningstid
Alm. åbningstid
Alm. åbningstid
Alm. åbningstid
Alm. åbningstid
Indtil udgående køer (B2Bkanalen) er tømt og slutmigreringsfilerne er afleveret,
herefter telefonisk (migreringsberedskab) indtil filerne
er færdigmigreret hos Energinet.dk
Indtil udgående køer er
tømt
Indtil udgående køer er
tømt.
21. marts 2015
Tirsdag
22. marts 2015
Onsdag
23. marts 2015
Skærtorsdag
24. marts 2015
Langfredag
25. marts 2015
Lørdag
26. marts 2015Torsdag
Indtil slutmigreringsfilerne er Intet behov
afleveret, herefter telefonisk
(migreringsberedskab) indtil
filerne er færdigmigreret hos
Energinet.dk
Intet behov
Telefonisk (migreringsberedskab) indtil kl.
15:00
Intet behov
Intet behov
Intet behov, men i særlige
tilfælde efter forudgående
aftale.
Intet behov
Intet behov
Måledataansvarlige kan
komme på tale efter
forudgående aftale
31. marts 2015
Fredag
Alm. åbningstid
1. april 2015
Alm. åbningstid eller herudo- Alm. åbningstid eller heruver efter forudgående aftale dover efter forudgående
aftale
Herefter
Alm. åbningstid
Alm. åbningstid
Alm. åbningstid
2.9.3 Energinet.dk tilgængelighed
I perioden den 23. marts 2016 til 4. april 2016 er der adgang til telefonisk support til Cut-over 24 timer i
døgnet. I tidsrummet 07:00 til 21:00 vil der være udvidet bemanding på kontoret.
Dok. 13/100811-14
11/43
Datamigreringsgruppen vil være tilgængelig i døgndrift, indtil den indgående datamigreringsopgave er
gennemført. I forbindelse med udmigreringen vil Datamigreringsgruppen være tilgængelig i udvidet åbningstid alle dage.
2.9.4 Netvirksomheder og måledataoperatører
Det er netvirksomhedens ansvar at sikre en ekstern måledataoperatørs tilgængelighed, hvis en sådan
anvendes.
Dok. 13/100811-14
12/43
3. Pre Cut-over (frem til og med februar 2016)
3.1
Aktiviteter
Nedenstående er de aktiviteter, som skal gennemføres af aktørerne. Det er ikke alle aktiviteter, som skal
gennemføres af alle aktører.
Igennem hele pre Cut-over perioden vil der i samarbejde med Energinet.dk sideløbende foregå E2E-test
aktiviteter, datamigreringsaktiviteter og datakonsistensaktiviteter, som hver især håndteres i separate
projekter.
3.1.1 Udarbejde egen Cut-over plan
Hver aktør skal udarbejde sin egen tidsplan for Cut-over. Denne skal afstemmes med egen organisation
og skal tilpasses det overordnede Cut-over projekt. Tids-og aktivitetsplanen for den enkelte aktør skal
fuldt ud respektere deadlines og milepæle i den overordnede plan. Deadline for færdiggørelse af første
udgave af aktørernes egen Cut-over plan er 1. oktober 2015. Planen skal løbende opdateres i takt med,
at der kommer mere detaljeret information om de konkrete aktiviteter.
I aktørens cut-over plan skal aktørens planer for datamigrering og E2E-test indgå.
Det er vigtigt, at aktøren laver en samlet komplet plan over egne aktiviteter for E2E, datamigrering og Cut-over.
I egen Cut-over plan skal aktøren huske at medtage organisationsforandringer, systemtest, ITopgraderinger, uddannelse, procesforandringer, kommunikationsplaner til kunderne og meget
andet.
Energinet.dk opfordrer til at søge sparring hos hinanden i markedet.
3.1.2 Cut-over test med ekstern deltagelse
November/December 2015 foretages test på Cut-over aktiviteterne hos Energinet.dk. Dette gøres på
migreringstestmiljøet.
Det er muligt for aktører at melde sig til Cut-over testen. Forløbet vil være et komprimeret forløb af teknisk Cut-over. Energinet.dk udvælger de aktører, som kan/må deltage, således type af aktører og ITleverandørerne er repræsentativt deltagende i testen. Testen gennemføres, uanset om alle kategorier er
repræsenteret. I så fald foretager Energinet.dk en syntetisk test for de manglende aktørtyper.
Resultatet af testen og eventuelle følgeforanstaltninger meldes ud til Teknik- og Implementeringsgruppens medlemmer.
Den overordnede plan for testen er:






1. november 2015 – Der tages en backup af produktionen
16. november 2015 – 24. november 2015 – Adgang til systemet for forberedende arbejde i DataHub v1
25. november 2015 – DataHub v1 lukkes ned jævnfør Cut-over Guidens start på lukkeperioden.
30. november 2015 – Udgående migreringsfiler er klar
4. december 2015 – DataHub v2 starter
De deltagende aktører vil have adgang til cut-over miljøet frem til nytår.
Dok. 13/100811-14
13/43
3.1.3 Afvikle tilslutningsstatus ”Inaktiv”
Da tilslutningsstatus ”inaktiv” afskaffes med Engrosmodellen, skal alle målepunkter have fjernet denne
status. Netvirksomhederne skal, eventuelt i samarbejde med den forsyningspligtige elleverandør, i videst
muligt omfang sikre, at der ikke er målepunkter med tilslutningsstatus ”inaktiv” per 31. marts 2016.
Målepunkternes tilslutningsstatus bør konverteres til afbrudt, hvis målepunktet reelt er afbrudt og nedlagt, hvis målepunktet reelt er nedlagt. Såfremt målepunktet ikke har en elleverandør, men stadig er
fysisk tilsluttet, bør det tildeles status ’tilsluttet’ i DataHub, ved at den forsyningspligtige elleverandør
foretager en tilflytning på målepunktet.
Det er væsentligt, at netvirksomhederne anvender tilslutningsstatus til de i forskrifterne definerede formål og ikke til egne fortolkninger, da der ikke tages hensyn til sådanne tolkninger under Cut-over.
Såfremt der er målepunkter med tilslutningsstatus ”Inaktiv” vil disse blive håndteret i aktivitet
4.1.15, hvor de tvangskonverteres til ”Tilsluttet” eller ”Afbrudt”.
Det kan være en god idé allerede nu at påbegynde denne proces. Tilslutningsstatus ’Inaktiv’ vil
løbende opstå, men mange målepunkter med status ’inaktiv’ kan med fordel rettes op nu.
Energinet.dk udsender efter konverteringen en liste over alle målepunkter, som er blevet tvangskonverteret, til netvirksomhederne. Mere herom i afsnit 4.1.15.
3.1.4 Nettoafregningsgruppe 6
Elleverandøren har en lovmæssig informationspligt i forbindelse med indførsel af Engrosmodellen jævnfør
afsnit 3.1.6. For nettoafregningsgruppe 6 bør informationen indeholde særlig information om, hvordan
afregningen håndteres i forbindelse med overgangen den 1. april 2016.
Informationen skal indeholde besked om, at selvom markedet skifter til engrosmodellen og alle forbrugere derfor får en slutopgørelse fra deres netvirksomhed pr 31. marts 2016, så vil solcelleejere først blive
opgjort til deres normale opgørelsesdato.
Netvirksomhederne må ligeledes gerne informere kunderne om, hvordan håndteringen foregår fra netvirksomhedens side.
Netvirksomhederne bør sikre, at ansøgninger og valg af nettoafregningsgruppe 6 er færdigbehandlet og
meldt til DataHub inden 1. marts 2016 for at undgå ekstraordinær opgørelse per 31. marts 2016.
3.1.5 Oprydning i supportsager
For alle parter gælder, at der så vidt muligt skal ryddes op i supportsager. Både dem som ligger i DataHub support, men også dem som ligger hos aktørerne. Dette skyldes, at de nye markedsregler kan betyde, at en supportsag måske skal starte helt forfra med at genvurdere sagen, hvis den ligger henover den
1. april 2016.
Dok. 13/100811-14
14/43
Netvirksomheder og elleverandører skal særligt være opmærksom på, at fejlagtige ”hårde” data1 skal
være rettet inden 1. marts 2016.
Energinet.dk vil i god tid inden Teknisk cut-over udarbejde rapporter, som aktørerne kan bruge til opfølgning af supportsagerne. Denne opgave vil blive varetaget af DataHub driftsorganisationen, men fulgt tæt
fra cut-over projektet.
Oprydningen bør begynde allerede nu
3.1.6 Elleverandørens Informationspligt
Elleverandørerne har jævnfør lov 575 af 18. juni 2012 (§4 stk. 3) pligt til at informere kunderne om
fremtidig opkrævning af tariffer og afgifter, såfremt de har et leveranceforhold som løber henover den 1.
april 20162 igennem nye kontrakter. Det er op til den enkelte elleverandør at bestemme kommunikationsformen.
Dette skal ske rettidigt forud for ændrede forhold.
Husk, at den nye rollefordeling i markedet har betydning for udformning af kontrakten med
kunden.
Netvirksomhederne har ingen formel informationspligt overfor kunderne og må derfor selv tage stilling til,
hvordan og om de vil informere kunderne om det fremtidige ophør af regninger og hvordan slutopgørelse
pr 31. marts 2016 håndteres og fremsendes til kunden.
Husk at der skal informeres særligt for nettoafregningsgruppe 6 – se afsnit 3.1.6.
3.1.7 Fakturering frem til 31. marts 2016
Netvirksomheder opkræver på normal vis frem til og med 31. marts 2016. Opkrævningen skal stemme
overens med netvirksomhedens metodeanmeldelse.
Såfremt man som elleverandør opkræver a conto, vil man givetvis forud for den 1. april 2016 sende opkrævninger til kunderne. Her skal det bemærkes, at såfremt opkrævningsperioden er henover den 1.
april 2016, må opkrævningen af afgifter og Energinet.dk tariffer kun gælde for perioden fra og med den
1. april 2016.
Datagrundlag for a conto fakturering vil være tilgængeligt i DataHub via datamigreringsprojektet. For
deadlines se migreringsguiden. Opfølgning på eventuelt manglende data er en del af datamigreringsprojektet og ikke Cut-over projektet.
1
”Hårde” Data er et begreb fra datakonsistens-projektet. Hvilke datafelter, der er hårde, defineres af datakonsistensprojektet.
2
I den første lov står der den 1. april 2014, men datoen er sidenhen, i senere love, rettet til 1. oktober 2015. Bestemmelsen om informationsforpligtelsen står i lov 575 af 18. juni 2012. Senere lov vil ændre denne dato til 1.
april 2016.
Dok. 13/100811-14
15/43
3.1.8 Fusioner hos aktører
Eventuelle tekniske fusioner af netområder og netvirksomheder i DataHub skal være fuldt ud gennemført
senest 1. januar 2016 inklusiv indsendelse af alle nødvendige meddelelser. I praksis betyder dette, at
seneste tidspunkt for fusioner er 1. oktober 2015. Der åbnes for fusioner i DataHub igen den 1. juli 2016.
Tekniske fusioner er sammenlægning af netområder og netvirksomheder. Ved fusioner hos elleverandører
foretages et normalt leverandørskift per målepunkt for de berørte målepunkter.
Dette er udelukkende gældende for data i DataHub og ikke et forbud mod juridiske fusioner i
perioden.
For elleverandører som ønsker at fusionere den 1. april 2016 skal dette meddeles til Cut-over projektet
senest den 1. februar 2016.
3.1.9 Reduktion af tidsfrister
Den 1. februar 2015 ændres følgende tidsfrister for indsendelse af beskeder:
Tilflytning (BRS-009) – Tiden for tidligst mulige indsendelse reduceres fra 60 dage til 30 dage. Ændringen
er en engangsændring i pre Cut-over og gælder frem til den 1. marts 2016, hvor reglerne fra afsnit
”4.1.5 BRS-009 Tilflytning – Reduktion af meldingsperiode” træder i kraft. Tilflytninger, som indsendes
med en effektueringsdato pr 1. april 2016 eller senere, vil blive afvist af DataHub indtil datoen er passeret.
Øvrige BRS’er ændres først i perioden for Teknisk Cut-over. Detaljerne for metoden herfor er angivet i
afsnit 4.1.2-4.1.9. Senest i Post Cut-over omstilles tidsfristerne til de normale frister.
3.1.10 Udarbejdelse af opstartsplan
Opstartsplanen handler om, hvornår den enkelte aktør kan starte kommunikation med DH. Opstarten vil
være en fuld start af DataHub med alle processer og den enkelte aktør får tildelt et tidspunkt for start af
kommunikation for at styre belastningen på DataHub. De enkelte aktører får tildelt tids-slots, hvor de er
nogenlunde sikre på at komme til. Planen offentliggøres inden Teknisk cut-over og opdateres løbende.
Tomme tids-slots kan man melde sig ind på.
Der udarbejdes en detaljeret opstartsplan jævnfør punkt 4.1.29, som anvendes i forbindelse med at styre
hentningen af nye data. I starten af februar 2016 udarbejdes denne plan på baggrund af fremdriften hos
de enkelte aktører med henholdsvis E2E-testen og datamigreringen. Planen dækker perioden for opstarten fra fredag den 1. april 2016 og frem til og med mandag den 4. april 2016.
Planen, der udarbejdes i januar 2016, er en foreløbig plan, som revideres under teknisk Cut-over. Den
endelige plan revideres jævnfør afsnit 4.1.27.
Fredag den 1. april 2016
Lørdag den 2. april 2016
07:00
Netvirksomhed 1 og 3
07:00
07:15
Netvirksomhed 2
07:15
07:30
Netvirksomhed 2
07:30
Netvirksomhed 5
07:45
Elleverandør 1
07:45
Netvirksomhed 6
08:00
Elleverandør 1
08:00
Netvirksomhed 9
08:15
Elleverandør 4/5/6/7
08:30
Elleverandør 3
08:15
08:30
Elleverandør 2
08:45
08:45
Tabel 1 Eksempel på opstartsplan.
Dok. 13/100811-14
16/43
3.1.11 Klargøring til den nye målepunktshåndtering.
For netvirksomhederne gælder, at en del målepunktstyper skal ændres som følge af den ændrede målerhåndtering og de nye målepunktstyper. Dette skal forberedes, så engrosafregningen kan gennemføres
korrekt efter den 1. april 2016. Som en del af forberedelsen gælder, at der i datamigreringens både skal
opbygges de korrekte parent/child strukturer og sikres de korrekte målepunktskonverteringer.
Forud for indsendelsen af migreringsdata med konverteringsinformationer skal det sikres, at nettoafregnede installationer i eksisterende DataHub er korrekt oprettet. Derfor skal alle målepunkter, der indgår i
nettoafregning, kontrolleres en ekstra gang.
Energinet.dk vil identificere nettoafregnede målepunkter i DataHub og støtte netvirksomhederne i arbejdet med at oprette nettoafregnede installationer med de korrekte nye målepunktstyper.
Elleverandørerne skal ligeledes forberede sig på de nye målepunktstyper og strukturen for disse, så elleverandøren er klar til at modtage data for nettoafregnede installationer.
Energinet.dk vil være behjælpelig med rapporter til at identificere eventuelle problemer. Den nye struktur
af målepunkterne er defineret i Forskrift I, BRS-guiden og i dokumentet ”Retningslinjer for nettoafregning
af egenproducenter”. Alle tre dokumenter kan findes på engrosmodellens hjemmeside.
3.1.12 Nominel aflæsningsdato på fjernaflæste målepunkter
Netvirksomhederne skal sikre sig, at der inden lukkeperioden lægges de fire lovpligtige nominelle aflæsningsdatoer ind på de fjernaflæste forbrugsmålepunkter i DataHub.
3.1.13 Go/No-go december 2015
I starten af december 2015 tages en formel go/no-go beslutning om projektet videre forløb. Denne meldes ud til markedet via de sædvanlige kommunikationskanaler.
Dok. 13/100811-14
17/43
4. Teknisk Cut-over (Marts/April 2016)
Teknisk Cut-over er selve overgangsfasen, som igangsættes den 1. marts 2016 efter en Go/No Gobeslutning (den anden Go/No Go-beslutning). Denne beslutning betyder, at man påbegynder de markedsmæssige tiltag, som er nødvendige for den senere tekniske opgradering.
Før igangsættelse er målet, at en række kriterier er opfyldt. Kriterierne er:
•
•
•
•
•
•
Intern Energinet.dk softwaretest
•
Accepteret testrapport for alle IT-leverancer fra Energinet.dk’s IT-leverandører
E2E-testen
•
Netvirksomheder, som har bestået E2E-testen, skal samlet dække mindst 98% af alle
markedsmålepunkter i DataHub.
•
Elleverandører, som har bestået E2E-testen, skal samlet dække mindst 98% af alle markedsmålepunkter.
•
Alle aktører med over 5.000 målepunkter skal have bestået E2E testen
Datamigrering
•
Alle netvirksomheder skal have gennemført pre-migrering
Datakonsistens
•
99% verificerede data vedrørende afregning
•
98% verificerede data fra netvirksomheder og elleverandører (hårde data)
Sizing-projektet3 hos Energinet.dk skal være gennemført
Test af teknisk Cut-over er gennemført med et efter Energinet.dk’s vurdering tilfredsstillende resultat
Ovenstående punkter vurderes af Energinet.dk ud fra de respektive projekter baseret på kvantificerbare
fakta.
Ovenstående kriterier betyder ikke, at de sidste 2% af målepunkter ikke skal dækkes eller at aktører med
mindre end 5000 målepunkter ikke skal godkendes i E2E-testen, men blot, at det ikke hindrer markedet i
at påbegynde den endelige transformation. Manglende gennemførsel af E2E-test håndteres særskilt via
E2E-projektet.
Information, herunder deadlines for diverse milepæle, i henholdsvis E2E-testen, migreringen og datakonsistensprojektet håndteres i de respektive projekter.
Beslutningen om at påbegynde teknisk Cut-over træffes endeligt af Den koordinerende styregruppe for
Engrosmodelsprojektet.
Aktørerne orienteres umiddelbart efterfølgende om den beslutning, som Den koordinerende styregruppe
har taget herunder om evt. ændringer i den overordnede projekt- og Cut-over plan.
4.1
Aktiviteter
Nedenstående er de aktiviteter, som skal gennemføres af aktørerne overfor DataHub. Det er ikke alle
aktiviteter, som skal gennemføres af alle aktører.
Udover nedenstående aktiviteter skal aktøren huske selv at planlægge de nødvendige interne
aktiviteter, som er påkrævet for at kunne opfylde kravene overfor DataHub.
Nedenstående aktiviteter er delt i tre grupper:
3
Internt projekt hos Energinet.dk som går ud på at øge performance for DataHub.
Dok. 13/100811-14
18/43
1. Aktiviteter før nedlukning af DataHub
2. Aktiviteter under nedlukning af DataHub
3. Aktiviteter efter åbning af Engrosmodel
Figur 2: Oversigt over delfaserne i Teknisk Cut-over med eksempler på aktiviteter hos Energinet.dk
Den planlagte lukkeperiode er fra onsdag den 23. marts 2016 kl. 16:00 til fredag den 1. april
2016 kl. 00:01
Alle aktører skal være i drift igen senest mandag den 4. april 2016 kl. 8:00
4.1.1 --- Aktiviteter FØR nedlukning af DataHub --Overordnet bruges denne periode til at sikre en så stabil overgang som muligt. Der sker en løbende ændring af processernes tidsfrister, så de gamle DataHub processer ikke kan meldes ind med en skæringsdato til efter den 1. april 2016 med undtagelse af leverandørskift.
Dok. 13/100811-14
19/43
Figur 3: Oversigt over BRS håndtering i Cut-over.
De processer, som påvirkes direkte i teknisk Cut-over, er vist i Figur 3. Processer, som ikke er med i figuren, afvikles normalt.
Detaljerne for relevante processer er beskrevet nedenunder.
4.1.2 BRS-001 Leverandørskift
Der sker ingen indskrænkning i leverandørskifteprocessens tidsfrister. Dog er der områder, man skal
være opmærksom på.
Leverandørskifte processerne er væsentligt forskellige mellem DataHub og Engrosmodellen. Aktørens IT-systemer skal være i stand til at modtage de nye beskeder, selvom processen er
startet i DataHub-regimet.
Netvirksomhederne vil ikke skulle kunne konvertere beskederne, da de enten vil modtage en aflæsningsanmodning , en stamdataopdatering eller begge beskeder.
De allerede indmeldte BRS-001 konverteres på to måder i lukkeperioden:
4.1.2.1 Skæringsdato i perioden 1. april 2016 - 30. april 2016
Disse leverandørskift konverteres til ”BRS-043 Leverandørskift med kort varsel”. Her skal det bemærkes,
at leverandørskiftet ikke kan annulleres efter den 1. april 2016 og at elleverandøren skal opdatere stamdata efterfølgende på målepunktet.
Elleverandøren skal være opmærksom på, at kundens ret til fortrydelse ikke bortfalder og at en eventuel
fortrydelse i så fald teknisk set i DataHub skal håndteres som et fejlagtigt leverandørskift (BRS-003). Her
skal det samtidig bemærkes, at jævnfør de nye regler, så er den afgivende elleverandør ikke tvunget til
at tage kunden tilbage.
4.1.2.2 Skæringsdato i perioden 1. maj 2016 - og frem
Disse leverandørskift konverteres til den nye ”BRS-001 Leverandørskift”. Her skal det bemærkes, at elleverandøren skal indsende opdaterede kundestamdata inden annulleringsperiodens udløb. Såfremt dette
ikke sker, vil DataHub annullere leverandørskiftet.
Her er det meget vigtigt at bemærke, at der blandt andet stilles krav om CPR/CVR-nummer ved opdateringen af kundestamdata.
4.1.2.3 Udsendelse af meddelelser fra DataHub for konverterede leverandørskift
For begge konverteringstyper gælder, at udsendelse af data fra DataHub følger de i BRS-guiden for engrosmodellen angivne udsendelsesfrister og formater.
Dok. 13/100811-14
20/43
4.1.2.4 Alternativ til konvertering af leverandørskift
Såfremt man ønsker fuld kontrol over leverandørskifteprocesserne og ikke ønsker at få allerede
indmeldte leverandørskift konverteret, kan man med fordel vælge at annullere leverandørskift,
der ligger i perioden 1. april 2016 og fremefter og ved åbningen af DataHub genindmelde de
slettede leverandørskift.
Her skal det dog bemærkes, at tidsfristen for indsendelse stadig er 10 arbejdsdage, så leverandørskift i starten af april 2016 vil i givet fald ikke være muligt med denne metode.
4.1.3 BRS-002 Leveranceophør – Reduktion af meldingsperiode
Op til lukkeperioden reduceres meldingsperioden, således at leveranceophør ikke kan indmeldes med
skæringsdatoer efter engrosmodellens ikrafttræden. Seneste skæringsdata er 31. marts 2016.
Figur 4 Oversigt over reducerede tidsfrister for BRS-002
Hvid = Dato for indsendelse
Rød = Dage hvor man ikke kan melde skæringsdato til
Grøn = Normal tidsfrist
Orange = Skæringsdato
Gul = Forkortet tidsfrist
4.1.4 BRS-003 Fejlagtigt leverandørskift – Nedlukning før tid
Den 18. marts 2016 kl. 18:00 lukkes for indsendelse af Fejlagtigt leverandørskift (BRS-003). Eventuelle
rettelser skal samles op til behandling efter genåbning af DataHub (efter 1. april 2016).
4.1.5 BRS-009 Tilflytning – Reduktion af meldingsperiode
Op til lukkeperioden reduceres meldingsperioden, således at tilflytninger ikke kan indmeldes med skæringsdatoer efter engrosmodellens ikrafttræden. Det vil sige, at perioden for tilflytninger frem i tid reduceres, således at tilflytninger kun kan foretages med skæringsdato frem til den 31. marts 2016. Disse
skal dog sendes inden lukkeperioden. Der gælder i perioden de normale tidsfrister for at melde flytninger
tilbage i tid.
Dok. 13/100811-14
21/43
Figur 5: Oversigt over reducerede tidsfrister for BRS-009
Hvid = Dato for indsendelse (og mulig skæringsdato)
Rød = Dage hvor man ikke kan melde skæringsdato til
Orange = Skæringsdato
Fra den 1. april 2016 gælder, at når der er flytning tilbage i tid til før den 1. april 2016, er det Engrosmodellens BRS-regelsæt som gælder, men med DataHubbens rollefordeling med hensyn til afregning. Perioden for tilflytning tilbage i tid vil i de første dage være forøget. Regler for håndtering af tilflytninger efter
lukkeperioden er beskrevet i afsnit 4.1.32.
Hvis der efter den 1. april 2016 sker en tilflytning til før den 1. april 2016, skal netvirksomheden være
opmærksom på, at såfremt der allerede er indsendt en BRS-020 (Forbrugsopgørelse) pr 31. marts 2016,
skal denne annulleres, før der kan indsendes en opgørelse for en tidligere dato. Efterfølgende skal opgørelsen til den 31. marts 2016 genfremsendes. Se BRS-Guide for engrosmodellen (BRS-020) for detaljer
om, hvordan annullering af tidligere indsendt forbrugsopgørelse foretages.
4.1.6 BRS-010 Fraflytning – Reduktion af meldingsperioden
Fraflytninger kan kun foretages med skæringsdato frem til den 31. marts 2016. Herefter lukkes processen og i Engrosmodellen startes processen med forkortet meldingsperiode i starten.
Figur 6 Oversigt over reducerede tidsfrister for BRS-010
Dok. 13/100811-14
22/43
Hvid = Dato for indsendelse
Rød = Dage hvor man ikke kan melde skæringsdato til
Grøn = Normal tidsfrist
Orange = Skæringsdato
Gul = Forkortet tidsfrist
Dette betyder, at en fraflytning ikke kan finde sted præcis den 1. april 2016. En fraflytning vil i Engrosmodellen normalt betyde, at elleverandøren beholder målepunktet uden kunde. Kun i de tilbageværende
forsyningspligtområder vil målepunktet overgå til forsyningspligten og dermed betyder denne håndtering
af processen, at elleverandøren potentielt beholder målepunkt en dag mere end nødvendigt i forsyningspligtområderne.
4.1.7 BRS-022 Andelstal for april 2016 og historisk fordelingskurve
Inden DataHub lukkes ned, gennemføres en beregning og udsendelse af andelstal for april 2016, dog
uden andelstal for tariffer. Andelstallene for april inkl. andelstal for tariffer genberegnes den 28. marts og
udsendes via den almindelige BRS, således at data ligger klar i den udgående kø ved opstart.
Fordelingskurver for tidligere perioder (minimum for de seneste 12 måneder før Engrosmodellens opstart) beregnes primo april og udsendes til aktørerne via email eller lægges ud til download.
4.1.8 Skift af balanceansvarlig
Det vil ikke være muligt at foretage skift af balanceansvarlig i dagene fra og med den 2. april 2016 til og
med den 30. april 2016. Den 1. april 2016 og 1. maj 2016 kan der foretages skift af balanceansvarlig
som normalt.
4.1.9 Resten af BRS’erne
BRS-012 Skift af afregningsform forløber normalt, selvom det er frem i tid. Alle andre processer vil blive
kørt normalt. Processer, som afventer en aflæsning, vil forblive åbne, indtil aflæsningen kommer. Det
betyder, at processer, som havde skæringsdato før den 1. april 2016, stadig skal afsluttes efter den 1.
april 2016. For eksempel vil et gennemført leverandørskifte den 15. marts 2016, som afventer en aflæsning, kunne modtage denne efter den 1. april 2016. Alle beskeder, som udsendes den 1. april 2016 eller
senere, sendes i det nye format.
BRS-013 Afbrydelse/genåbning i lukkeperioden skal ikke meldes. Hvis der sker ændringer i lukkeperioden
skal blot den aktuelle status indmeldes hurtigst muligt efter lukkeperioden med dags dato som skæringsdato. Se afsnit 4.1.34.
4.1.10 --- Aktiviteter UNDER nedlukning af DataHub --Dette er perioden fra den 23. marts 2016 kl. 16:00 til den 1. april 2016 kl. 00:01.
For netvirksomheder (herunder deres måledataoperatører) gælder, at de skal genoptage normal kommunikation med DataHub senest den 1. april kl. 07:00. Øvrige aktørerne skal hurtigst muligt og senest
mandag den 4. april 2016 genoptage normal kommunikation med DataHub. Såfremt aktøren ikke har
genoptaget normal kommunikation med DataHub senest lørdag den 2. april 2016 kl. 12:00, skal der afleveres en plan til Energinet.dk med detaljer på, hvad aktøren har tænkt sig at gøre for at nå deadline kl.
08:00 mandag den 4. april 2016.
Dok. 13/100811-14
23/43
Figur 7: Overblik over udvalgte aktiviteter hos Energinet.dk under lukkeperioden
Den indgående slutmigrering, som finder sted hos Energinet.dk, er en almindelig datamigrering jævnfør
metoderne fra datamigreringsguiden. Deadline for seneste indgående datamigrering fremgår af datamigreringsguiden. Det samme gælder den udgående datamigrering. For detaljer om datamigreringen se
datamigreringsguiden.
Dok. 13/100811-14
24/43
Energinet.dks overordnede plan for lukkeperioden er skitseret i nedenstående figur.
•Hverdage
•Weekend / Helligdag
•Halve dage grundet lukning/åbning
•Lukkedage (alle angivne punkter er Energinet.dk punkter, medmindre andet er angivet)
Ti 22.3.2016
On 23.3.2016
To 24.3.2016
Fr 25.3.2016
Lø 26.3.2016
•Normal drift
•16:00 Lukker for
indgående beskeder
•17:00 BRS'er
færdigbehandlet
•21:00 Udgående
køer skal være tømt
•02:00
Datamigrering
stopper for
modtagelse af filer
•02:01 Slutmigrering
•Slutmigrering
•Systemopgradering
•21:01 Endelig
Go/No Go
beslutning (Point of
no return)
•Dannelse af
kontrolrapporter til
intern konverteringskontrol
•Systemopgradering
Sø 27.3.2016
Ma 28.3.2016
Ti 29.3.2016
On 30.3.2016
To 31.3.2016
•Kontrolrapporter
•Klargøring til
udgående
datamigrering
•08:00
Migreringsfilerne er
klar
•Energinet.dk
regressionstest
•Energinet.dk
regressionstest
•Energinet.dk
regressionstest
•Energinet.dk
regressionstest
Fr 1.4.2016
Lø 2.4.2016
Sø 3.4.2016
Ma 4.4.2016
Ti 5.4.2016
•00:01 DataHub
starter
•00:01 Hyper care
starter
•00:01 Kontrolleret
opstart
•Hyper care
•Kontrolleret opstart
•Hyper care
•Kontrolleret opstart
•Hyper care
•Normal drift
•Hyper care
•Normal drift
•07:00
Netvirksomheder
skal være klar
•08:00
Elleverandører
skal være klar
Figur 8: Overordnet plan for lukkeperioden
Aktørerne tilgængelighed i perioden er beskrevet i afsnit 2.9.
Dok. 13/100811-14
25/43
4.1.11 Den indgående kø i DataHub tømmes
Onsdag den 23. marts kl 16:00: Adgangen til DataHub afbrydes for aktører på den indgående kø og markedsportalen lukkes ned.
De igangværende processer køres til ende og beskederne udsendes. Herefter stopper de interne processer i DataHub.
Alle beskeder, som ligger i ind-køen, vil blive processeret inden nedlukning.
4.1.12 Den udgående kø skal tømmes
Senest onsdag den 23. marts kl. 21:00 skal alle aktører have tømt den udgående kø for svarbeskeder i
de gamle beskedformater.
Ikke afhentede beskeder slettes, da det ellers vil medføre en forsinkelse for alle i markedet. Såfremt køerne er tømt før tid meldes situationen til markedet og Go/No go-beslutningen fremrykkes.
Såfremt man mangler stamdata eller tidsserier fra den slettede kø, må man anmode om disse
igen, når DataHub og aktør er i drift igen efter lukkeperioden.
4.1.13 Point of no return
Den koordinerende styregruppe for Engrosmodellen tager den endelige beslutning om at fortsætte processen med den tekniske opgradering af DataHub til Engrosmodellen. Beslutningen træffes på baggrund
af en vurdering af den aktuelle status. Når beslutning om fortsættelse er truffet, kan markedet ikke vende tilbage til nuværende markedsmodel.
Umiddelbart efter, at beslutningen om at igangsætte transformationen er truffet, meldes dette ud til alle
aktører, som først herefter må begynde opgradering af eget it-system til engrosmodellen. Energinet.dk
begynder samtidig transformationen af DataHub.
Såfremt beslutningen er et No-go, skal aktørerne være i stand til at genoptage driften med nuværende regelsæt, dvs. fortsat at kunne anvende eget system op mod DataHub v1 (den eksisterende DataHub).
Go/No-go beslutningen træffes den 23. marts 2016 kl. 21:01
Fra det øjeblik, hvor adgang til DataHub endeligt afbrydes for aktørerne, vil Energinet.dks egen fremdrift
for nedenstående aktiviteter kunne følges på Engrosmodellens hjemmeside eller tilsvarende. Der vil være
en fremdriftsplan samt estimerede start og sluttider for hver enkelt aktivitet.
4.1.14 Slutmigreringen
Eftersom slutmigreringen ligger efter ”point of no return” er der nogle særlige forhold at være opmærksom på.
Modtagelse af filer til slutmigrering slutter den 24. marts kl. 02:00 om natten.
Dok. 13/100811-14
26/43
Hvis de sidste filer, som indsendes efter ”point of no return” ikke kan bruges, vil enten en tidligere indsendt fil blive anvendt til slutmigrering eller der træffes beslutning om ikke yderligere migrering, da data
er gode nok. Denne afgørelse træffes sammen med aktøren.
For at have gode filer liggende skal der mindst en gang indenfor en uge inden Cut-over have været en
succesfuld datamigrering og ligeledes skal der i perioden forud, men efter 1. marts 2016 have været en
succesfuld datamigrering. Det vil sige, at der er to mulige datasæt i perioden den 1. marts 2016 frem til
Cut-over, som kan bruges i nødstilfælde.
Nærmere information herom er bekrevet i Datamigreringsguiden.
4.1.15 Konvertering af tilslutningsstatus ”Inaktiv”
De målepunkter, som står med tilslutningsstatus ”Inaktiv” i DataHub, vil blive konverteret til anden tilslutningsstatus som følge af, at tilslutningsstatus ”Inaktiv” udgår med indførslen af Engrosmodellen.
For BRS-002 og BRS-010 angiver forskrifterne gældende til og med den 31. marts 2016, at målepunkter
med tilslutningsstatus ”Inaktiv” overgår til den forsyningspligtige elleverandør. Sidst mulige skæringsdato
er i disse to processer den 31. marts 2016 jævnfør afsnit 4.1.3 og 4.1.6.
Målepunkter som i perioden 1. marts 2016 - 31. marts 2016 skiftede tilslutningsstatus til ’Inaktiv’, bliver i
teknisk Cut-over tildelt den forsyningspligtige elleverandør i det respektive netområde. Ved tildelingen til
den forsyningspligtige elleverandør sættes tilslutningsstatus til sidst kendte tilslutningsstatus før ’Inaktiv’.
Det vil sige enten tilsluttet eller afbrudt. Dette kan teoretisk give inkonsistens i perioden for attributten
tilslutningstatus og såfremt det giver problemer, rettes dette i post Cut-over perioden med hjælp fra DataHub support.
Målepunkter, der har fået ændret tilslutningsstatus til ”Inaktiv” senest 29. februar 2016, sættes til tilslutningsstatus ”Afbrudt” og kunden fjernes fra målepunktet. Såfremt dette giver fejl, hvor der skulle have
været en kunde, laves en tilflytning tilbage i tid til det rette tidspunkt med hjælp fra DataHub support.
Den nye status med ”afbrudt / ingen kunde” har samme markedsmæssige effekt i Engrosmodellen som
tilslutningsstatus ”Inaktiv” i DataHub v1.
En eventuelt rettet tilslutningsstatus vil indgå i stamdataoplysningerne, som udsendes i filtype 6 fra datamigreringen til elleverandørerne. Netvirksomhederne kan efterfølgende ligeledes via filtype 6 identificere eventuel inkonsistens og via almindelige stamdataprocesser opdatere tilslutningsstatus.
Konsekvensen ved denne handling kan være, at DataHub og netvirksomhedens IT-systemer herefter ikke
vil være konsistente, hvad angår tilslutningsstatus på de berørte målepunkter.
For at undgå at få tvangskonverteret tilslutningsstatus, anbefales det netvirksomhederne selv
at sørge for at få konverteret forkerte tilslutningsstatus i pre Cut-over via aktivitet 3.1.3.
Efter go live vil en netvirksomhed i leverancepligt områder kun kunne sætte målepunktet til ”tilsluttet”,
hvis en elleverandør indmelder en tilflytning på målepunktet. I forsyningspligtområder vil den forsyningspligtige elleverandør overtage målepunktet.
Netvirksomheden vil efter konvertering modtage en liste over målepunkter, som er sat til ”Afbrudt”.
Det er netvirksomhedens opgave at kontrollere den faktiske tilslutningsstatus og herefter sikre korrigering af data i DataHub.
Dok. 13/100811-14
27/43
4.1.16 Konvertering af Aftagepligt-flaget
Produktionsmålepunkter i aftagepligten beholder Energinet.dk som elleverandør, men der sættes nu et
flag på målepunktet, så det bliver synligt for markedet, at målepunktet er i aftagepligt. Hvis aftagepligtflaget er sat, forhindres leverandørskift på målepunktet.
Dette er en teknisk intern Energinet.dk ændring i forhold til nuværende praksis.
4.1.17 Opgradering af DataHub til Engrosmodel
Herefter går Energinet.dks IT-leverandør i gang med at opgradere DataHub systemet til engrosmodel
funktionalitet.
Statusopdateringer udsendes løbende til aktørerne via hjemmeside og via email.
4.1.18 Konvertering af eksisterende målepunkter
På baggrund af de migrerede data bliver de relevante målepunkter konverteret til de nye målepunktstyper.
Dette drejer sig om en række eksisterende D02 målepunkter og alle D03 målepunkter. Konverteringen
finder sted ved, at målepunktet konverteres til den nye målepunktstype, som er angivet i datamigreringsfilerne. For detaljer se datamigreringsguiden.
Stamdataopdateringen af de nye målepunktstyper vil være at finde i filtype 6 jævnfør afsnit 4.1.25.
4.1.19 Parent/Child struktur dannes
På baggrund af de migrerede data bliver de relevante målepunkter tilknyttet hinanden. For detaljer se
datamigreringsguiden.
Stamdataopdateringen med parent/child-relationerne vil være at finde i filtype 6 jævnfør afsnit 4.1.25.
4.1.20 Transformation af Leverandørskift (BRS-001)
Der sker to former for konvertering af BRS-001. Den ene dækker perioden 1. april 2016 – 30. april 2016
(Periode 1) og den anden gælder fra den 1. maj 2016 og frem (Periode 2). For detaljer om transformationen se afsnit 4.1.2.
4.1.20.1 Periode 1 - Skæringsdato i perioden 1. april 2016 – 30. april 2016
Disse leverandørskift konverteres til ”BRS-043 Leverandørskift med kort varsel”. Her skal det bemærkes,
at leverandørskiftet ikke kan annulleres efter den 1. april 2016 gennem denne proces og at elleverandøren skal opdatere stamdata efterfølgende på målepunktet.
4.1.20.2 Periode 2 - Skæringsdato i perioden 1. maj 2016 - og frem
Disse leverandørskift konverteres til den nye ”BRS-001 Leverandørskift”. Her skal det bemærkes, at man
skal indsende kundestamdata inden annulleringsperiodens udløb. Såfremt dette ikke sker, vil DataHub
annullere leverandørskiftet.
Det kan måske for elleverandøren være en fordel at annullere leverandørskift i det gamle regime og genindsende de samme leverandørskift i det ny regime i det nye format, hvis der er problemer med at modtage nye beskeder på gamle processer.
Dok. 13/100811-14
28/43
4.1.21 Transformation af Leveranceophør (BRS-002)
Der sker ikke nogen transformation af leveranceophør, da skæringsdatoen ikke kan angives til at være
senere end den 31. marts 2016. For leveranceophør som har skæringsdatoen i lukkeperioden tildeles den
på dagen aktuelle forsyningspligtige elleverandør.
4.1.22 Transformation af Fejlagtig Leverandørskift (BRS-003)
Der sker ikke nogen transformation af fejlagtige leverandørskift, da skæringsdatoen ikke kan angives til
at være i eller efter lukkeperioden.
4.1.23 Transformation af Tilflytning (BRS-009)
Der sker ikke nogen transformation af tilflytning, da skæringsdatoen ikke kan angives til at være senere
end den 31. marts 2016.
Tilflytning kan ske efter genåbning af DataHub tilbage i tid med forlænget tidsfrist jævnfør afsnit 4.1.32.
4.1.24 Transformation af Fraflytning (BRS-010)
Der sker ikke nogen transformation af fraflytning, da skæringsdatoen ikke kan angives til at være senere
end den 31 marts 2016. For fraflytninger som har skæringsdatoen i lukkeperioden tildeles den på dagen
aktuelle forsyningspligtige elleverandør.
4.1.25 Klargøring af elleverandørernes stamdatamigrering (filtype 0, 1, 3 og 64)
Når DataHub er klar, udarbejdes et komplet stamdataudtræk til brug for elleverandørerne via Datamigreringen. Disse dannes på normal vis og skal selv hentes af elleverandørerne. Datasættet skal indlæses i
elleverandørens system, inden der må kommunikeres med DataHub.
De færdige filtyper 0, 1, 3, og 6 forventes at ligge klar den 29. marts 2016 kl. 08:00 til alle aktører. Processen starter dog allerede den 28. marts kl. 12:00 hvor de aktører som er længst fremme vil blive prioriteret.
Der gives besked via hjemmesiden og email.
Se Migreringsguiden for detaljer vedrørende dette punkt. Her er der tale om en koordineret opgave mellem Datamigrering og Cut-over.
4.1.26 Den udgående kø klargøres til aktørerne
Aktørerne kan få alle nødvendige data via datamigreringsfilerne. I den udgående kø vil der kun ligge beskeder for processer, som er gennemført under lukkeperioden eller beskeder, som dækker filtype 1 og 3.
Det aftales for hver aktør, om migreringsfilerne 1 og 3 ønskes som filer eller som beskeder i de udgående
køer. Såfremt der ikke træffes et aktivt valg, forventes det, at elleverandøren anvender eksportfilerne fra
datamigreringen.
4
Detaljer om de forskellige filtyper og deres anvendelse findes i datamigreringsguiden
Dok. 13/100811-14
29/43
For detaljer om datamigreringsfilerne henvises til datamigreringsguiden.
4.1.27 Revidering af opstartsplanen
På baggrund af input under lukkeperioden revideres opstartsplanen (3.2.11) og offentliggøres via hjemmesiden og email.
4.1.28 --- Aktiviteter EFTER åbning af Engrosmodel --4.1.29 DataHub åbnes
Når DataHub åbnes, må alle aktører ikke bare begynde at kommunikere. Der sker en koordineret indsats,
således at DataHub ressourcer udnyttes bedst muligt og at opstarten af den enkelte aktør foregår kontrolleret.
Indsatsen koordineres af task teamet hos Energinet.dk (se afsnit 2.4) og foregår ved at ringe til Cut-over
organisationen og melde sig klar. Herefter fås et tidspunkt for opstart af kommunikationen.
Elleverandørerne må først kommunikere med DataHub, når de har indlæst filtype 0, 1 og 6 fra
migreringen ind i eget system. Såfremt disse filer ikke er indlæst, risikerer man at modtage data til målepunkter, som ikke er kendt og derfor får man som modtager muligvis fejl i eget system. Fejl der er tunge at rette op på efterfølgende.
Der arbejdes ud fra opstartsplanen, som er udarbejdet jævnfør afsnit 3.1.10 og revideret jævnfør afsnit
4.1.27.
Åbningen af DataHub sker den 1. april 2016 kl. 00:01.
Opstartsplanen publiceres på hjemmesiden og udsendes via e-mail.
Alle netvirksomheder skal være klar den 1. april 2016 kl. 07:00
Energinet.dk rapporterer status for de enkelte aktører via hjemmesiden.
4.1.30 Hyper care starter
En særlig udvidet support i forbindelse med opstart af markedet sættes i værk.
Åbningstider meldes ud i september 2015
4.1.31 Opstart af markedsprocesser
Markedsprocesserne startes øjeblikkeligt i DataHub.
For elleverandører er det først tilladt at indsende beskeder og starte nye processer, når stamdata i filtype
0, 1 og 6 er hentet, indlæst og kontrolleret.
Dok. 13/100811-14
30/43
Kontrollen skal indeholde en kontrol af, om alle elleverandørens målepunkter er med i filen, om alle data
er indlæst i eget system og om data er i overensstemmelse med forventningerne.
Kontrollen skal udføres, således at man som elleverandør er klar til markedet senest den 4. april kl. 8:00.
For netvirksomheder gælder, at der må sendes tidsserier til DataHub straks efter DataHub åbnes for
kommunikation. De første indsendelser bør begrænses til en reduceret mængde af data, som via GUI
kontrolleres, inden alle tidsserier sendes til DataHub.
For at sikre afregningsdata skal tidsserier for timeafregnede målepunkter fremsendes først. Timedata for
skabelonafregnede data må først fremsendes, når alle tidsserier for timeafregnede målepunkter er på
plads. Information herom udsendes fra Energinet.dk. Indsendelse af tidsserier kan ske fra den 1. april
2016 kl. 00:01.
4.1.32 Tilflytning tilbage i tid (BRS-009)
Umiddelbart efter opstart forlænges fristen for tilflytning tilbage i tid. Se eventuelt afsnit 4.1.5 for metode. Indtil den 11. april 2016 vil fristen for skabelonafregnede målepunkter være forlænget til at dække
hele marts måned. Fra og med den 11. april 2016 nulstilles fristen til de normale 15 arbejdsdage.
Fristen for timeafregnede målepunkter vil indtil den 11. april 2016 være forlænget til at gælde tilbage til
og med den 16. marts 2016. Fra og med den 11. april 2016 nulstilles fristen til de normale 5 arbejdsdage.
Både elleverandører og netvirksomheder skal i en overgangsperiode kunne håndtere at afregne
i henhold til markedsreglerne gældende for både før og efter den 1. april 2016. For eksempel
ved en tilflytning indmeldt efter 1. april 2016, men tilbage i tid (marts 2016). Her skal afregning i perioden til og med den 31. marts 2016 gennemføres efter den gamle model, mens afregningen fra 1. april 2016 og fremad bliver efter den ny model.
4.1.33 Forbrugsopgørelse for skabelonafregnede målepunkter
Alle netvirksomheder skal opgøre og fremsende forbrug for de skabelonafregnede målepunkter pr. 31.
marts 2016 i henhold til rammerne og tidsfristerne i gældende markedsforskrift D1.
Det er vigtigt, at denne forbrugsopgørelse er så præcis som muligt.
Indsendelse af forbrugsopgørelser for større mængder af målepunkter inden 15. april 2016 skal
aftales på forhånd med Energinet.dk
Der må kun indsendes BRS-020 for solcelleejerne i nettoafregningsgruppe 6, såfremt den ordinære opgørelse ligger den 31.3. eller at der er behov for en opgørelse grundet flytte- eller leverandørskifteprocesser.
4.1.33.1 Nettoafregningsgruppe 6
Denne afregningsgruppe skal der tages et helt særligt hensyn til, således at der ikke foretages en afregning i utide.
Dok. 13/100811-14
31/43
For detaljer om metode se afsnit 7.
4.1.33.2 Elvarmekunder
Håndteringen af elvarmekunder vil blive i henhold til Lov nr. 578 af 4. maj 2015.
Dette betyder konkret, at elvarmekunder afgiftsmæssigt slutafregnes per 31. marts 2016 af netvirksomhederne.
Fra 1. april 2016 overtager elleverandøren faktureringen af de relevante elafgifter til elvarmekunderne.
4.1.33.3 Kombineret elvarme og nettoafregningsgruppe 6
Bemærk, at der afventes et styresignal fra SKAT vedrørende elvarme og solceller. Når der er truffet afgørelser vedrørende et styresignal, vil metoden for solcelleafregning blive opdateret med eventuelle konsekvensrettelser for elvarmekunder.
4.1.34 Afbrydelse / genåbning (BRS-013)
Ændringer i tilslutningsstatus i lukkeperioden skal ikke meldes. Umiddelbart efter opstart sendes den aktuelle status, hvis den er forskellig fra før lukkeperioden i henhold til de normale regler. Det vil sige, at for
eksempel en lukning den 27. marts 2016 sendes med datoen den 2. april 2016 hvis processen indmeldes
den 2. april 2016.
5. Post Cut-over Maj/Juni 2016
Denne periode starter efter den tekniske Cut-over den 1. maj 2016. Såfremt DataHub opnår en stabil og
normal drift før den 1. maj med alle aktiviteter gennemført for teknisk Cut-over, fremrykkes starttidspunktet for at starte post Cut-over aktiviteterne.
5.1
Aktiviteter
Nedenstående er de aktiviteter, som skal gennemføres af aktørerne. Det er ikke alle aktiviteter, som skal
gennemføres af alle aktører.
5.1.1 Post-migreringsprocesser
Som en del af Post Cut-over skal de sidste stamdata i DataHub opdateres i henhold til forskrift I.
Denne aktivitet må først startes, når der gives grønt lys fra Energinet.dk
Deadline for postmigreringens afslutning er 30. juni 2016.
5.1.1.1 KundeCVR og DataAdgangsCVR
KundeCVR og DataAdgangsCVR er ikke en del af datamigreringen og skal derfor af elleverandøren være
opdateret igennem den almindelige proces for opdatering af kundestamdata (BRS-015) eller via GUI.
Dok. 13/100811-14
32/43
Generel opdatering af CVR og Dataadgangs CVR må først startes, når der gives grønt lys herfor
af Energinet.dk. Hvis muligt vil aktiviteten blive gennemført i april 2016.
5.1.2 Korrektioner af data før 1. april 2016
Ved behov for ændring af stamdata, som det har vist sig er fejlbehæftede og som kræver en ændring
tilbage i tid til før den 1. april 2016, skal der ske henvendelse til DataHub Support.
Fejlagtige leverandørskift og flytninger håndteres via BRS-003 og BRS-011.
Vær opmærksom på, at korrektioner tilbage i tid til før den 1. april 2016 kan få afregningsmæssige konsekvenser, som også skal kunne håndteres af netvirksomheden.
5.1.3 Forbrugsopgørelse og tællerstande fra netvirksomheden
Netvirksomhederne anvender forbrugsopgørelsen (BRS-020 - se afsnit 4.1.33) i slutopgørelsen for netvirksomhedens andel af regningen. Slutopgørelse udfærdiges og fremsendes i henhold til netvirksomhedens rammer og regler herfor.
For timeafregnede kunder anvendes de løbende forbrugstal frem til 31. marts 2016 som afregningsgrundlag.
For nettoafregningsgruppe 6 skal opgørelsen håndteres særligt.
Såfremt der efter den 1. april 2016 opstår situationer, som vedrører netvirksomhedens faktureringsansvar i perioden frem til og med den 31. marts 2016, skal netvirksomheden være i stand til både at kunne
tage imod kundens henvendelse og ligeledes kunne korrigere eventuelle nødvendige regningsændringer.
Forbrugsopgørelsen som sendes til brug for overgangen til engrosmodellen skal indeholde tællerstand
såfremt målepunktet er fysisk. I forbrugsopgørelser som dækker perioden til og med 31. marts 2016
sendes tællerstanden automatisk videre til elleverandøren.
5.1.4 Leverandørskift og flytninger for nettoafregningsgruppe 6
For kunder i nettoafregningsgruppe 6, som ikke har fået en nominel opgørelse den 1. april 2016 eller
efter og som er 100% håndteret af elleverandøren, gælder opgørelse ved flytning og leverandørskift efter
Cut-over metoden, som er beskrevet i afsnit 7.
Dok. 13/100811-14
33/43
6. Tidsplan for Cut-over
Denne plan er altid at finde på hjemmesiden i opdateret tilstand. Aktiviteter er beskrevet i dette dokument og planen skal ses som et tillæg til teksten i dette dokument. Formatet for planen fremgår af nedenstående eksempel.
Figur 9: Eksempel på tidsplan for Cut-over. Eksemplet indeholder ikke valide datoer.
Dok. 13/100811-14
34/43
7. Håndtering af nettoafregningsgruppe 6
7.1
Afregning af nettoafregningsgruppe 6
For nettoafregningsgruppe 6 er der behov for en særlig løsning til håndtering af cut-over, da disse kunder
ikke kan afregnes den 31. marts 2016, uden at der opstår problemer med reglerne for den årsbaserede
nettoafregning.
Der anvendes derfor i stedet en model, hvor kunden afregnes til den ordinære årsopgørelse. Måden
hvorpå det håndteres er, at netvirksomheden ved den ordinære opgørelsen foretager en aflæsning for
hele forbrugsperioden. Denne periodiseres i henhold til de normalt anvendte periodiseringsregler i to perioder i henhold til fordelingskurven. En periode som gælder fra sidste opgørelse frem til og med den 31.
marts 2016 (periode A-B) og en periode fra den 1. april 2016 og frem til aktuel opgørelse (periode B-C).
Netvirksomheden kan, hvis der er priselementer på regningen, som ikke skal årsnettoficeres, som for
eksempel abonnement og eventuelt også rådighedsbetalingen og netvirksomhedens nettarif, vælge at
opgøre kunden umiddelbart efter Cut-over for disse priselementer.
For de årsnettoficerede priselementer kan forbruget først opgøres til den ordinære opgørelse og herefter
afregner netvirksomheden kunden for periode A-B. Perioden B-C dækkes udelukkende af elleverandøren.
Elleverandøren begynder sin a conto opkrævning af afgifter, Energinet.dk og netvirksomhedens tariffer pr
1. april 2016. Ved årsopgørelsen afregner elleverandøren for el i perioden A-B og el, tariffer, afgifter,
abonnement og gebyrer for periode B-C.
Nedenfor er angivet eksempler med både nettoforbrug og overskudsproduktion.
A) Hvis kunden netto har forbrugt strøm (M3 forbrug > M2 produktion)
Forbrug der opgøres for den samlede periode (”årsopgørelsen”)
A
C
Før 01. april 2016
Efter 01. april 2016
500 kWh
Forbrug netselskabet indsender til DataHub
A
B
C
Før 01. april 2016
01. april 2016
Efter 01. april 2016
200 kWh (vægtet ud fra fordelingskurve)
300 kWh (vægtet ud fra fordelingskurve)
Netselskabet fremsender slutafregning for perioden A – B.
Elleverandøren afregner egne ydelser i perioden A – B og foretager engrosafregning for perioden B - C.
Den enkelte aktør modregner de acontobeløb, de har opkrævet hos kunden i opgørelsen.
Dok. 13/100811-14
35/43
B) Hvis kunden netto har produceret strøm (M3 forbrug < M2 produktion)
Forbrug der opgøres for den samlede periode (”årsopgørelsen”)
A
C
Før 01. april 2016
Efter 01. april 2016
-500 kWh
Forbrug netselskabet indsender til DataHub
A
B
C
Før 01. april 2016
01. april 2016
Efter 01. april 2016
0
0
Derudover indsender netselskabet en produktion på 500 kWh på D04-målepunktet.
Netselskabet fremsender slutafregning for perioden A – B (kun abonnement og evt. gebyrer).
Elleverandøren afregner egne ydelser i perioden A – B og foretager engrosafregning for perioden B – C (kun abonnement og evt. gebyrer).
Den enkelte aktør modregner de acontobeløb, de har opkrævet hos kunden i opgørelsen.
Overskudsproduktion indsendes på D04-målepunktet og Energinet.dk foretager afregning af overskudsproduktionen.
7.2
Konsekvens for kunden
For kunden har metoden ingen økonomisk konsekvens, men kunden vil opleve, at modtage to opgørelser
første gange kunden skal årsopgøres efter den 1. april 2016, såfremt kunden ikke årsopgøres netop den
31. marts 2016.
Da der kan gå frem til midt marts 2017, før alle kunder er opgjort, kan kunden have glemt alt om netvirksomhedens krav. Derfor bør netvirksomheden informere kunden om, at opkrævningen for periode AB er a conto og at årsopgørelsen kan påvirke denne, hvorfor kunden muligvis modtager en korrektion per
en given forventet dato i fremtiden.
7.3
Konsekvens for netvirksomheden
Løsningen kræver, at netvirksomheden periodiserer forbruget i to perioder ved den ordinære årsopgørelse. Henholdsvis A-B og B-C. Dette betyder, at netvirksomheden skal være i stand til at periodisere et
forbrug efter den 1. april 2016 og indsende to opgørelser på nettoafregningsgruppe 6 kunder.
Energinet.dk vil være behjælpelig med rapportudtræk således, at manglende periodisering identificeres.
Netvirksomheden kan selv med den nye BRS-020 korrigere eventuelle fejlindsendelser.
Ønsker netvirksomheden at introducere ikke-nettoficeret tariffering af bruttoforbruget i løbet en afregningsperiode understøtter DataHub dette. Det er op til den enkelte netvirksomhed at anmelde metoden
og sikre korrekt afregning i forbindelse med Cut-Over.
7.4
Konsekvens for elleverandøren
Elleverandøren skal være påpasselig med sin kommunikation til kunden i forbindelse med sin informationspligt, så kunden ikke får opfattelsen af, at elleverandøren er den eneste part, som kunden nu har et
kundeforhold til. Dette vil først være gældende efter årsopgørelsen.
Dok. 13/100811-14
36/43
7.5
Ved flytning og leverandørskift
For både flytning og leverandørskift anvendes samme metode. Det vil sige, at forbrugsopgørelsen periodiseres i A-B og B-C og henholdsvis netvirksomhed og elleverandør afregner som ved Cut-overhåndteringen.
7.6
Praktisk metode for håndtering
Ved den tekniske Cut-over indgår nettoafregningsgruppe 6 ikke, medmindre der er sammenfald med den
nominelle årsopgørelse.
1) Ved den nominelle årsopgørelse skal der foretages en normal aflæsning af installationen
2) Den aflæste periode periodiseres af netvirksomheden i to perioder:
a. Periode A-B: Fra sidste aflæsning frem til og med 31. marts 2016
b. Periode B-C: Fra 1. april 2016 frem til den nominelle aflæsningsdato.
3) Begge periode indsendes til DataHub via BRS-020. Først indsendes perioden A-B og derefter B-C.
Når data modtages i DataHub, sendes disse videre til elleverandøren.
Netvirksomheden opgør kunden for perioden frem til den 1. april 2016 (A-B).
Tilsvarende opgør elleverandøren kunden for perioden efter den 1. april 2016 (B-C).
Hver især gør sit krav gældende overfor kunden.
For de efterfølgende perioder vil elleverandøren sende den samlede regning til kunden ligesom for alle
andre kunder.
Dok. 13/100811-14
37/43
8. Nødplaner og kontroller
8.1
Nødplaner
Nedenstående er en række nødplaner, som træder i kraft, hvis der er behov for det.
I september 2015 vil afsnittet blive opdateret på baggrund af status for E2E-test, migrering og Cut-over
test.
8.1.1 Aktør kommer ikke på DataHub efter Go-Live
Håndtering af denne situation tages individuelt i et samarbejde mellem Energinet.dk, aktøren og dennes
IT-leverandør.
8.1.2 Engrosafregning
Hvis den første forventede engrosafregning den 6. maj 2016 fejler, ligger to nødplaner klar. Den tidligste
betaling for ydelserne i april 2016 kan falde den 25. maj 2016. Der skal gives mindst 14 dages betalingsfrist og dermed skal netvirksomheden senest den 11. maj 2016 modtage B2B-beskederne med afregningsgrundlag for at holde normal faktureringskadence.
Nødplan 1) Træder i kraft den 9. maj 2016 og gælder frem til 11. maj 2016 kl. 12:00
Der arbejdes med ekstra forhøjet arbejdskraft på at få løst problemerne og aktørerne informeres kl.
09:00, 12:00 og 15:00 dagligt, indtil problemerne er løst
Nødplan 2) Træder i kraft den 11. maj 2016 kl. 13:00
Der findes en kontrolrapport, som udregner de samme tal, som BRS-027 Engrosafregning. Der foretages
en vurdering af Energinet.dk, om tallene er retvisende og i så fald afregnes på basis af rapporten.
Fremsendelsen af data sker den 11. maj 2016, umiddelbart efter at Energinet.dk har kontrolleret rapportens validitet. Det forventes at disse data kan fremsendes senest kl. 16:00.
Nødplanen træder IKKE i kraft i følgende tilfælde:
1) En netvirksomhed har ikke indsendt de nødvendige tidsserie-data. I dette tilfælde skal netvirksomheden hurtigst muligt indsende data og der finder en korrektion sted ved refikseringen ca 3½
måned senere. Energinet.dk vil i dette tilfælde meddele markedet, hvilke netområder, det drejer
sig om. Således kan elleverandører hensætte tilpas økonomisk kapital til den senere afregning.
Engrosafregning i DataHub sker altid på baggrund af det forhåndenværende datagrundlag.
2) En netvirksomhed har ikke indsendt de nødvendige engrosdata. I dette tilfælde skal netvirksomheden hurtigst muligt indsende data og der finder en korrektion sted ved refikseringen ca 3½
måned senere. Energinet.dk vil i dette tilfælde meddele markedet, hvilke netområder, det drejer
sig om. Således kan elleverandører hensætte tilpas økonomisk kapital til den senere afregning.
3) En elleverandør er ikke i stand til at modtage engrosdata. I dette tilfælde må elleverandøren køre
afregningskontrolrapporten, modtage regninger fra netvirksomhederne som forventet og betale
disse. Eventuelle uenigheder må klares bilateralt.
8.1.3 DataHub overbelastet grundet datamængderne
Såfremt det viser sig, at DataHub bliver overbelastet med de nye processer og de nye data, foretages der
en prioritering af indsendelsen af data. Rent praktisk sker det ved, at modtagelse af visse processer forhindres og ved at markedet via hjemmesiden og mail får besked om, at der er lukket for visse processer.
Dok. 13/100811-14
38/43
Prioriteringen af data er følgende:
1) Stamdata
2) Energitidsserier
(Timetidsserier for skabelonafregnede målepunkter suspenderes i problemperioden)
3) Engrosydelser
Prioriteringen af processer er følgende:
1)
2)
3)
4)
5)
Netvirksomhedernes stamdataopdateringsprocesser
Energitidsserieprocesserne
Aggregeringsprocesserne
Engrosydelsesprocesserne
Elleverandørernes stamdataopdateringsprocesser
Forespørgselsprocesser lukkes midlertidigt.
8.1.4 Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 ved konkurs af elleverandør
Såfremt en elleverandør går konkurs efter den 1. april 2016 og der er nettoafregningsgruppe 6 kunder i
dennes kundeportefølje træder følgende plan i kraft.
Netvirksomheden skal ved årsopgørelsen periodisere sit forbrug som angivet i afsnit 7. Herefter afregner
netvirksomheden direkte med kunden for perioden frem til og med 31. marts 2016. Konkursboet indkræver herefter restbeløbet for elleverandørens andel hos kunden.
8.1.5 Tidsserier for marts 2016
Påsken 2016 har særlig betydning for tidsfristerne i forbindelse med indsendelse af forbrugsdata fra
marts 2016. Samtidig lukkes DataHub i forbindelse med Cut-over. Tidsfristerne ændres dog ikke som
følge af lukkeperioden. Derfor skal følgende tages i betragtning:
Tidsserier for den 22. marts 2016 fikseres den 1. april 2016.
Tidsserier for den 23. marts 2016 til den 28. marts 2016 fikseres den 4. april 2016.
Tidsserier for den 29. marts 2016 fikseres den 5. april 2016.
Tidsserier for den 30. marts 2016 fikseres den 6. april 2016.
Tidsserier for den 31. marts 2016 fikseres den 7. april 2016.
Bemærk, at klokkeslettet for fikseringen afhænger af den nye tidsplan for fiksering/refiksering.
For at sikre at tidserier kommer rettidigt ind overvåges situationen særligt hos Energinet.dk. Såfremt
fristerne for indsendelse af tidsserier ikke overholdes af markedet vurderer Energinet.dk situationen og
giver en melding til markedet. Såfremt der er problemer med indsendelse af tidsserier, vil Energinet.dk
give en indikativ melding herom 6. april 2016 inden kl. 15:00. En endelig udmelding gives hurtigst muligt
efter fikseringstidspunktet den 7. april dog ikke senere end den 10. april 2016 kl. 09:00.
8.1.6 Plan ved 1. ”No go-beslutning” (1. december 2015)
En no-go beslutning vil sandsynligvis indebære en udskydelse. Såfremt en sådan udskydelse finder sted
vil Cut-over guiden blive opdateret med nye datoer og processen fortsætter ellers som beskrevet.
Dok. 13/100811-14
39/43
Datamigreringen vil ligeledes få nye tidsfrister. Disse meldes ud igennem Datamigreringens projekt.
DataHub v1 vil få en systemopdatering, som indeholder datoflytningen.
Et nyhedsbrev vedrørende ændringer i Cut-over udsendes i løbet af december.
8.1.7 Plan ved 2. ”No go-beslutning” (1. marts 2016)
Såfremt en udskydelse finder sted vil Cut-over guiden blive opdateret med nye datoer og processen fortsætter ellers som beskrevet.
Datamigreringen vil ligeledes få nye tidsfrister. Disse meldes ud igennem Datamigreringens projekt.
DataHub v1 vil få en systemopdatering, som indeholder datoflytningen.
Et nyhedsbrev vedrørende ændringer i Cut-over udsendes senest tre arbejdsdage efter beslutningen.
8.1.8 Plan ved 3. ”No go-beslutning” (23. marts 2016)
Der er umiddelbart to mulige scenarier.
1. Teknisk Cut-over skubbes til nye datoer, men fastholder forløbets aktiviteter.
2. Man aktiverer oveni punkt 1 nødplanen i afsnit 8.1.7 (Plan ved 2. ”No go-beslutning” )
Dette punkt mangler stadig at blive uddybet.
8.2
Tekniske nødplaner
Ved tekniske nødplaner er der ikke tale om ”rigtige” nødplaner, men metodebeskrivelser af hvad der
sker, hvis teamet bag Cut-over bliver tvunget til at ændre en aktørs data for at sikre fremdrift i Cut-over.
Disse planer er interne for Energinet.dk, men aktører kan blive berørt ved at modtage ændrede data.
I nedenstående afsnit er de præcise planer beskrevet for de situationer, hvor Cut-over tvinges til dataforandringer. I alle tilfælde meddeles den relevante aktør med en oversigt over, hvilke data der er ændret.
Ligeledes foretages der kontroller inden Cut-over, som går ud på at elimere da fejlagtige data på forhånd,
således at nedenstående planer ikke kommer i spil.
8.2.1 Inaktive målepunkter
For de målepunkter, som er berørt i perioden for den tekniske Cut-over, gælder reglerne beskrevet i afsnit 4.1.15. Da tilslutningsstatus inaktivt fjernes fuldstændig fra DataHub efter den 1. april 2016, vil de
historiske tilstande ligeledes blive opdateret. I dette tilfælde vil status blive sat til ”afbrudt” og en eventuel elleverandør og balanceansvarlig fjernes fra perioden, hvor målepunktet var inaktivt.
Konvertering af historiske tilstande meddeles ikke til aktørerne, da de ikke har nogen markedsmæssig
betydning.
8.2.2 D03 målepunkter
I den nuværende DataHub findes målepunktstypen D03. Denne er ikke længere tilladt i Engrosmodellen.
Eventuelle D03 målepunkter, som ikke er blevet konverteret igennem datamigreringen, omdannes i Cutover til D02 målepunkter. Dette gælder også for tidligere nedlagte D03 målepunkter.
Skulle de have været nedlagt, kan de efterfølgende nedlægges med BRS-007. Skulle målepunktet have
været konverteret til en anden målepunktstype er der to muligheder:
Dok. 13/100811-14
40/43
1) Opret et nyt beregnet målepunkt med den rette målepunktstype og lad det nye målepunkt være
et resultatmålepunkt med det glemte D03 (nu D02) målepunkt som basis målepunkt i en beregningsstruktur.
2) Opret et nyt målepunkt med den rette type, som erstatning for det gamle D03 målepunkt.
Det vil ikke være muligt at konvertere målepunktstypen for et målepunkt efter 1. april 2016.
Alle ændringer meddeles til aktørerne.
8.2.3 VærksGSRN
I de tilfælde hvor VærksGSRN er obligatorisk og ikke er blevet udfyldt indsættes standardværdien
579100000000000079. De berørte målepunkter sendes til de relevante aktører. VærksGSRN er obligatorisk for målepunktstyperne E18 og D01. For de målepunktstyper hvor VærksGSRN er optionel vil VærksGSRN blive fjernet, hvis feltet indeholder standardværdien.
8.2.4 Vaskeanvisning
Såfremt feltet vaskeanvisning mangler for et målepunkt, sættes det til ’Ikke vaskbar’ (D02).
Ændringen vil være afspejlet i Datamigreringens udgående filtype 6.
8.2.5 HourlyTimeSeries
Dette felt afløser ”SubmissionDelay” i DataHub i dag. Hvis SubmissionDelay er større end 0 og målepunktet er skabelonafregnet og fjernaflæst, så vil HourlyTimesSeries blive sat til ”Ja”. Hvis de nævnte kriterier
ikke er opfyldt, sættes feltet til ”Nej”.
Ændringen vil være afspejlet i Datamigreringens udgående filtype 6.
8.2.6 Åbne-/lukkede systemer
I Engrosmodellen er det ikke længere tilladt med lukkede systemer. Såfremt en aktør har sat indstillingen
til ”lukket” sættes denne til ”åben”. Muligheden for ændringer fjernes i forbindelse med Cut-over. Aktøren
får besked.
8.2.7 Flere nominelle aflæsningsdatoer til Nettoafregningsgruppe 6
Såfremt der er angivet mere end 1 nominel aflæsningsdato for nettoafregningsgruppe 6, vil datoerne 212 blive slettet.
Ændringen vil være afspejlet i Datamigreringens udgående filtype 6.
8.2.8 Forkert afregningsform på Nettoafregningsgruppe 6
Såfremt målepunktet er registreret i nettoafregningsgruppe 6 i DataHub og afregningsformen står til
time-afregnet, vil afregningsformen blive konverteret til skabelonafregning.
Hvis målepunktet fejlagtigt var i gruppe 6, håndteres en tilbageretning via DataHub Support.
Ændringen vil være afspejlet i Datamigreringens udgående filtype 6.
8.2.9 Nettoafregningsgruppe
Hvis der er angivet nettoafregningsgruppe 6 for målepunktstyper som ikke er forbrugsmålepunkter, sættes nettoafregningsgruppen til 0.
Dok. 13/100811-14
41/43
Ændringen vil være afspejlet i Datamigreringens udgående filtype 6.
8.2.10 Aflæsningsfrekvens
I Engrosmodellen er det ikke længere tilladt med aflæsningsfrekvensen ’P1Y’. Såfremt denne er anvendt
for skabelonafregnede målepunkter vil oplysningen blive sat til ’ANDET’. For produktions- og øvrige målepunkter sættes den til ’PT1H’
Ændringen vil være afspejlet i Datamigreringens udgående filtype 6.
8.2.11 Tilslutningstype
Dette felt er obligatorisk for E17/E18 hvis nettoafregningsgruppen er 1-6. Såfremt dette ikke er migreret
ind, vil feltet blive sat til ’Installationstilsluttet’ (D02).
Ændringen vil være afspejlet i Datamigreringens udgående filtype 6.
8.2.12 Elvarmedato
Hvis elvarmeflaget er sat, men der ikke findes nogen dato, sættes denne til 1. april 2016.
Ændringen vil være afspejlet i Datamigreringens udgående filtype 6.
8.2.13 Estimeret årsforbrug
Dette felt er obligatorisk for skabelonafregnede forbrugsmålepunkter. Hvis det er tomt sættes værdien til
0.
Ændringen vil være afspejlet i Datamigreringens udgående filtype 6.
8.2.14 Målepunktsart
Dette felt er obligatorisk for alle målepunkter. Såfremt det ikke er sat sættes værdien til ’Virtuel’ (D02).
Ændringen vil være afspejlet i Datamigreringens udgående filtype 6.
8.2.15 Afbrydelsesart
Dette felt er obligatorisk for E17/E18. Såfremt dette ikke er migreret ind, vil feltet blive sat til ’Manuelt
afbrudt’ (D02).
Ændringen vil være afspejlet i Datamigreringens udgående filtype 6.
8.2.16 Aflæsningsform
Dette felt er obligatorisk for skabelonafregnede forbrugsmålepunkter. Såfremt dette ikke er sat sættes
værdien til ’Manuelt aflæst’ (D02).
Ændringen vil være afspejlet i Datamigreringens udgående filtype 6.
8.2.17 Produkt
For forbrug og produktion skal produktet være ’aktiv energi’. Såfremt andet er angivet rettes værdien til
’aktiv energi’.
Ændringen vil være afspejlet i Datamigreringens udgående filtype 6.
Dok. 13/100811-14
42/43
8.2.18 Målepunktsomregningsfaktor
Hvis målepunktets omregningsfaktor fejlagtig er migreret ind som negativ værdi sættes den til 1 under
Cut-over.
Ændringen vil være afspejlet i Datamigreringens udgående filtype 6.
8.3
Kontroller til Cut-over
For at sikre, at alt er konverteret korrekt udfører Energinet.dk på DataHub en række kontroller før og
efter Cut-over
1. Antallet af DataHub målepunkter + migrerede målepunkter = Engrosmodel målepunkter
2. Antal E17 / E18 målepunker pr elleverandør er det samme før og efter (justeret i forhold til leverandørskift)
3. Antal leverandørskift før og efter lukkeperioden er identisk efter opgraderingen
4. Sammenligning af ”hårde” felter i stamdata før og efter.
8.3.1 Kontrolrapporter for teknisk Cut-over
Detaljer tilføres efter 2. Cut-over test
8.3.2 Regressionstest
Detaljer tilføres efter 2. Cut-over test
Dok. 13/100811-14
43/43