Verdens 7 vidundere

Fag: Historie
7. klasse
Kompetenceområde:
Kronologi og sammenhæng
- Eleven kan på baggrund på
baggrund af et kronologisk
overblik forklare, hvorledes
samfund har udviklet sig under
forskellige forudsætninger
- Eleven kan forklare samspil
mellem fortid, nutid og fremtid.
Færdigheds- og vidensmål:
- Eleven kan analysere brug og
funktion af fortalt historie.
- Eleven har viden om særtræk
ved fortalt historie.
- Eleven kan identificere brud
og kontinuitet i historien.
Færdigheds- og videnmål:
Sprog og skriftsprog
- Eleven kan målrettet læse
historiske kilder og sprogligt
nuanceret udtrykke sig
mundtligt og skriftligt om
historiske problemstillinger.
Verdens 7 vidundere
6 lektioner / 4,5 timer
UNDERVISNINGSFORLØBET FOKUSERER PÅ CENTRALE HISTORISKE ARTEFAKTER
HVOR ELEVERNE TILEGNER SIG VIDEN OM VERDENS VIDUNDERE
Eleverne arbejder i 6 lektioner med verdens vidundere. Fagligt
fokuseres på monumenternes bellighenhed i verden, hvorfor er
de blevet opført og hvad den har været brugt til. Som
perspektivering arbejdes der med elevernes bud på andre
vidundere i verden i dag, og hvilke de kunne forestille sig kom i
den nærmeste fremtid. De kan evt designe deres eget vidunder.
Det faglige mål fokuserer på den historiske baggrund for de
enkelte monumenter; hvilken kultur og tid hører de til samt hvad
har det haft af betydning for verdenshistorien.
Fysisk fremstilles 7 verdensvidundere i 3D-print, som genstand for
udstilling. Eleverne arbejder individuelt i grupper om at
samarbejde omkring ét udvalgt monument. Der søges viden og
informationer om monument der skal danne grundlag for at lave
en turistbrochure. Elevernes monumenter og turistbrochurer
filmes og samles til én samlet video, der offentliggøres for andre
elever på skolen.
Planlægning
På lærerens side
Kræver ingen forberedelse, men
kræver at læreren kender og kan
forholde sig til Minecraft og 3D-print
software, heruner Tinkercad.com.
Læreren bestemmer, om
monumenternes printes forud for
undervisning, eller parrelelt med.
Lærere og elever skal have
kendskab og adgang til følgende
væktøjer:
Materialer til forløb:





PC + internet
3D-printer + PLA / ABS
Alm. Printer + A4-ark
Minecraft + brugerlogin
Tinkercad.com + bruger
På elevernes side
Det anbefales:
At eleverne før forløbet/undervisningsstart som lektie Googler og
undersøger hvilken af følgende monumenter de vil arbejde videre
med. De følgende 7 vidundere er verdens oprindelige udvalgte 7:
1) Pyramiderne i Giza. 2) Babylons hængende haver. 3) Zeusstatuen i
Olypia. 4) Artemistemplet i Efesos. 5) Mausoleet i Halikarnassos. 6)
Kolosson på Rhodos. 7) Fyrtårnet Faros ud fra Alexandria
NB:
I nyere tid døbes nye verdens vidundere. Når der søges viden om
verdens vidundere, kan man risikere at få mange flere end 7. frem.
Vær klar og tydelig fra starten af i mundtlig formidling, og præsenter
gerne de 7 udvalgte for eleverne. I selve forløbet bør eleverne selv
stilles til krav at skulle argumentere for deres udvalgte monument.
Kø
Målet er således, at eleverne skal lave deres udstilling af verdens 7
vidundere, som de udvælger. Her kan en klasse-afstemning komme i
spil, hvis der er flere end 7 bragt i spil.
Lærerfaglig forberedelse:
Tid...
...til lærerfaglig førlæsning:
Lærerfaglig forberedelse
Fagformål og forforståelse af undervisningsforløb
Nævnte målbeskrivelser inden for
de forskellige områder er fundet i
FFM 2014/2015.
Stk. 2. Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende med historiske
sammenhænge og problem-stillinger for at udbygge deres
forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og opnå
indsigt i kontinuitet og forandring.
Baggrunden for dette undervisningsforløb bunder i FFM 2014/2015
hvor der fremgår, at: Historien forstået som den levede fortid er i sig
selv forsvundet. For at kunne beskæftige sig med den må den
konstrueres som fortalt historie. Historiske fortællinger er som regel
konstrueret og brugt med bestemte formål for øje. Eleverne må
arbejde med – og senere kunne analysere – eksempler på
forskellige tiders produktion og brug af historie.
Faget histories identitet og rolle
Der findes spor af den levede historie overalt. Den gennemsyrer og
påvirker vores liv, samfund og bevidsthed. Vi møder udtryk for den
levede historie i form af mindesmærker, bygninger, infrastruktur osv.
Den levede historie er i vores erfaringer og erindringer, og den har
formet den adfærd og mentalitet, der kendetegner de samfund
og kulturer, vi tilhører.
Kronologi – Mål efter 9. klassetrin
Efter 9. klasse er målet for kompetenceområdet kronologi og
sammenhæng, at eleverne med afsæt i et tilegnet kronologisk
overblik kan gøre rede for forskellige faktorer og forudsætninger,
der har været årsager til forandringer af samfund. I undervisningen
må man derfor både arbejde med forståelse af sammenhænge
mellem årsager/virkninger og grunde/følger og med varierede
opfattelser af historiens retning og drivende kræfter.
Vores mål kan bruges som
inspiration eller omskrives efter
behov jf. Elev- og
undervisningsdifferentiering.
Trinforløb efter 9. klasse
A. Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb
og følger.
B.
Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af
samfund lokalt, regionalt og globalt.
C. Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og
følger i kronologisk sammenhæng.
De personlige mål kan
rammesættes efter lærerens eget
behov.
Læringsmål til elever:
A. Søge viden og informationer om historiske monumenter A
B. Skriftligt formidle om historiske monumenter i en
turistbrochure
b. Diskutere monumenternes historiske betydning for nutiden og
fremtiden.
Gennemførelse: Præsentation
Tid...
1. + 2. lektion
10 minutter
(08.00 - 08.10)
...til lærerformidling og opstart af elevaktiviteter
Lærerfaglig formidling og introduktion
Der opstilles følgende 3 mål på tavlen for eleverne:
- Søge viden og informationer om Jeres udvalgte monumenter
- Skriftligt formidle om historiske monumenter
- Diskutere monumenternes historiske betydning for nutiden og
fremtiden.
I klassesamtale tales der om hvilke af de 7 verdens vidundere
som eleverne kender. Der kan evt. Googles billeder samtidigt
med der tales om dem. Elevernes forhåndsviden sættes i spil
– og udfordres efterfølgende.
3,15 minutter intro til video +
6,45 minutter video
(08.10 - 08.20)
Eleverne skal nu se følgende video om 7 vidundere, som er
fremstillet af Universitetssturende fra Assumption University i
Thailand. Dog skal der informeres om, at lyd og indspilninger
ikke vil være i god kvalitet. Dette anses dog som irrellevant,
da eleverne blot skal have et indblik i verdens 7 vidundere
fra ældre og nyere tid:
https://www.youtube.com/watch?v=8KCRt24qQIU
- Video kan udskiftes med lærerens egne udvalgte.
5 minutter
08.20-08.25
Rammesætning
Læreren introducerer til følgende opgave:
1: I skal i makkerpar á 2 og 2 udvælge ét verdensvidunder,
som grundlag for videre arbejde.
2: Søg informationer og fakta-viden om monumenter.
Eleverne skal kunne gøre rede for:
a. Begrunde valg af monument
b. Faktaviden: placering i verden, tidsperiode, det
omliggende samfund
c. Formålet med monumentet (i opført tid og i nutid)
d. Hvorfor er dette monument udvalgt som et Vidunder?
40 minutter
08.25-09.00
5 minutter
09.00-09.05
25 minutter
09.05-09.30
Opgave
Eleverne arbejder med faglig viden via biblioteket,
internettet og andre tilgængelige kilder. Elevernes skal
udforme en. Målet er, at hele klassen er turister, der skal
besøge de enkelte monumenter. Læreren er her vejleder.
Opsamling
Hvor langt er vi nået? Hvor meget tid skal afsættes til
færdiggørelse af turistbrochurene? Læreren målretter resten
af 1. modul mod færdige tekster. Opgaven kan stilles som
lektie
Opgave fortsættes & afsluttes
Eleverne færddiggører turistbrochure til fremvisning.
Gennemførelse: Opgaveløsning
Tid & lærerforbereldese...
Elevaktiviter:
09.30-10.00: PAUSE
3. + 4. lektion
Klassesamtale:
5 minutter
Lærere og elever taler fælles om projektets formål. Hvorfor arbejder
(10.00 - 10.05)
vi med Monumenter? (Lærers svar: Vi forsøger at skabe forståelse
og viden om hvordan verdens vidundere er udvalgt på baggrund
af deres historie og hvorfor de stadig er så populære)
85 minutter
Opgave: Design i kollaborative processer
(10.05 - 11.30)
Eleverne arbejder fortsat sammen i par. Hver gruppe opdeles nu
med to formål, der skal have samme outcome.
1. Tinkercad: Design dit monument til 3D-print
2. Minecraft: Byg på fælles server de udvalgte monumenter
Ekstra opgaver:
Der kan vælges mellem at:
a. Spørge andre par, om de vil have hjælp til deres design, enten i
Minecraft eller Tinkercad. Hurtige elever kan således agere som
ekspert-elever, der hjælper andre.
______________________________
b. Udvælge et nyt monument som designes fra scratch.
Monumentet kan bruges som perspektivering til nyere monumenter.
NB: Kræver enten elev-viden
c. Finpudsning af fortællinger til fremlæggelse.
eller lærerfaglig viden at
opsætte en Minecraft server,
Elevdifferentiering:
således alle i klassen kan logge
Nogle elever vil blive hurtigt færdige med opgaven, hvor andre
på i en fælles bane, hvor der
tager lang tid. Som ekstraopgave anbefales det at arbejde med 2
kollaborativt kan samarbejde
bygninger.
om de enkelte projekter.
NB: Perspektivering: Eleverne kan få lov at designe et fremtidsmonument, der
på lige fod med tidligere opgave skal kunne begrundes og diskuteres.
______________________________
De nye 7 underværker
Vær opmærksom på forskellen mellem verdens 7 vidundere og de nye 7
underværker. Nogle elever kan ønske at arbejde med de nye – og det er
op til læreren, hvorvidt disse skal inddrages. De 7 nyest ansete er: 1) Den
kinesiske mur, 2) Oldtidsbyen Petra i Jordan, 3) Brasiliens kristusstatue, Cristo
Redentor, 4) Perus Machu Picchu-ruiner, 5) Mexico's Maya-ruiner
ved: Chichen Itza, 6) Colosseum i Rom eller 7) Taj Mahal i Indien.
Evaluering
Tid & lærerforbereldese...
Elevaktiviter:
11.30-12.00: PAUSE
5. lektion
45 minutter
(12.00 – 12.45)
Skriftlige præsentaitoner
Elever viser deres 3D-printede monument. For at sikre
undervisningens kvalitet af det faglige indhold, skal resten af klassen
være med til at evaluere den enkelte gruppes monument samt
deres turistbrochure ud fra følgende 3 kategorier:
a. Fagligt – er der præsenteret tydeligt om monumentet?
b. Formidling – er turistbrochuren spændende og læsevenlig?
c. Hvad kunne turistbrochuren også have indeholdt?
Efterfølgende vil det være lærerens ansvar at samle op på det
Kahoot:
45 minutter.
givne udbytte.
Software/værktøjet til evaluering ”Kahoot” kan benyttes, hvis man
vil sikre at de andre elever opnår faktuel viden om de enkelte
monumenter. Det er op til læreren, hvilket udbytte der forventes
opnåes.
Lærerfaglig note:
Læreren video-filmer og optager elevernes produkter og
turistbrochurer.
Efterfølgende laver læreren en video af elevernes printede 3Dartefakter og deres fortælling om monumenterne.
Video-filmen kan anvendes til fremvisning på skolens
udstillingsområder, hvor andre elever kan få indsigt i projektet.
////
Alternativt kan læreren lade 3 udvalge elever få opgaven at
bearbejde og lave video.
////
Forslag til perspektivering:
Der kan arbejdes videre med temaet: ”Danmarks 7 Vidundere”,
hvor eleverne skal præsentere og udvælge deres bud på
Danmarks 7 monumenter, der er værd at have kendskab til.
Præsentation & formidling til omverden
Lærere og elever fremviser projekt et sted på skolen til udstilling
Udstilling af verdens 7 vidundere
Der er mange måder at udstille
det færdige resultat på. Vi
anbefaler man samarbejder
med skolens lokale PLC, hvor
elevernes printede bygninger
udstilles. Til hver bygning skal
elevernes beskrivelser tilføjes
med fakta om historien bag.
Video-præsentation
Video præsenteres for resten af
skolens elever.
Eksempler på de 7 vidundere bygget i Minecraft
Bilag: Guides til værktøjer i undervisningsforløb
Kort introduktion til brug af div. værktøjer gennem forløbet
Tinkercad.com
Tinkercad er gratis online Application, der er let at lære. Værktøjet anvendes til at oprette, designe og lave 3D-modeller direkte
til 3D-print. En hurtig beskrivelse af værktøjets brug:
1. Figurer er grundlæggende byggested i Tinkercad. En form kan tilføje eller fjerne materialer. Du kan importere egne figurer
eller arbejde med de eksisterende former.
2. Du kan justere, flytte, rotere figurer frit i rummet. Anvend værktøjer som linialen til at lave nøjagtige beregninger.
3. Du kan sætte forskellige klodser og figurer sammen. På den måde kan du skabe en detaljeret figur til 3D-print
Minecraft
Minecraft kræver brugerlicens. Spillet skal anskues som et fagligt redskab, og ikke et spil. Det kan på lige fod med Tinkercad
anvendes til at bygge med klodser til 3D-print. De fleste elever kender Minecraft og er ret dygtige til at komme hurtigt igang.
Derfor er Minecraft et oplagt redskab at anvende. Læs mere om Minecraft og dets potentialer på:
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.realtimere
ndering.com%2Ferich%2Fminecraft%2Fpublic%2Fmineways%2Fpresentations%2FMinewaysPartsAndCrafts.pdf&ei=zgFjVfO6H
sveU9XhgpAM&usg=AFQjCNFZKijuzwhSSwIuwiMVkaib9vkLnA&sig2=tiBQ2_vLPHAOTcg3NwAMtA&bvm=bv.93990622,d.d24&
cad=rja
Minecraft serveropsætning
Det kræver meget teknisk kunnen, at opsætte en Minecraft server, som alle elever kan kollaborativt samarbejde på. Derfor
anbefales det, at eleverne kan bygge over en opsat server, som giver direkte adgang til 3D-print efterfølgende. Følgende link er
en guide til dig som lærer til at anvende 3D-print med Minecraft – og hvordan eleverne kan bygge kollaborativt:
http://paedagogiskcentralvarde.skoleblogs.dk/files/2015/02/Vejl-i-3D-print.pdf
Kahoot
Kahoot er et gratis og meget brugervenligt værktøj, der kan anvendes til Quiz-evalueringer. Det kræver 3 ting:
Create: Du kan oprette dine egne spørgsmål, tilføje video og billeder eller andet relevant materiale.
Lunch: Eleverne konkurrerer mod hinanden med points for rigtige svar. Det giver en aktiv og motiverende evaluering.
Play: Deltagerne skal besvare spørgsmålene inden for et tidsramme sat af læreren (typisk 30 sekunder)
Læs mere på: https://getkahoot.com
3D-printer
I dag findes der mange forskellige slags 3D-printere. Det anbefales at arbejde med 3D-printere der ikke anvender lukket
software, der er specificeret til én slags printer. 3D-printerne skal kunne anvende open-source værktøjer som Cura.
Cura kan downloades på
https://software.ultimaker.com