Samledokument over alle workshops

Beskrivelser af workshops til dlf.org/lærertræf
Fælles oplæg
Formiddag: Vicedirektør Katja Munch Thorsen, Danmarks Evalueringsinstitut
Eftermiddag: Uddannelseschef Bjørn Hansen, Tænketanken Cevea
Workshops formiddag
1.1 Fra kommunikative aktiviteter til task-baseret engelskundervisning for indskoling og mellemtrin
1.2 Workshop i engelsk for mellemtrin og udskoling – beskrivelse følger
1.3 Begynderundervisningen i tysk – sprog i bevægelse
1.4 Sprogfag i et inklusionsperspektiv - om sproglig opmærksomhed som didaktisk princip i fransk
1.5 Evaluering af elevers matematiske kompetencer
1.6 Hvordan kan afgangsprøven i idræt være med til at understøtte det faglige arbejde i udskolingen?
1.7 Inspiration til designprocesser i håndværk og design
1.8 Håndværk og design – hvordan gør vi praksis?
1.9 VIS-rutinen – et fagdidaktisk værktøj til den faglige læseundervisning i historiefaget
1.10 Styr på mål
1.11 Sproglig udvikling i fagene
1.12 Få inspiration til, hvordan du kan få mere bevægelse ind i din matematikundervisning
Workshops eftermiddag
2.1 Systematisering, styrketræning og integrering af ordforrådstilegnelse i engelsk i indskolingen og på
mellemtrin.
2.2. Language activities for teenagers
2.3 Tidligere sprogstart i tysk: centrale praksisanbefalinger med fokus på sproglig opmærksomhed
2.4 Autentisk sprogundervisning i fransk – beskrivelse følger
2.5 Matematik og undervisningsdifferentiering – beskrivelse følger
2.6 Hvordan kan vi i idrætsfaget arbejde med læringsmål for undervisningen med udgangspunkt i de
nye fælles mål?
2.7 Kreativitetsfremmende designprocesser – hvordan og hvorfor?
2.8 Innovation og entreprenørskab i håndværk og design
2.9 Hvad er der sket med historiefaget?
2.10 Styr på mål
2.11 Sproglig udvikling i fagene
2.12 Få inspiration til, hvordan du kan få mere bevægelse ind i din sprogundervisning
LærerTræf
Odense 29. oktober 2015
Workshop
Fælles oplæg
Formiddag: Vicedirektør Katja Munch Thorsen, Danmarks Evalueringsinstitut
Oplægget handler om betydningen af at have høje forventninger til alle elever. Om hvordan man kan
arbejde professionelt med at fastholde høje forventninger til alle elever – og om risikoen for og konsekvensen af at lærerne kommer til at sænke forventningerne til grupper af elever eller enkelte elever.
Oplægget bygger primært på EVA’s rapporter Høje forventninger til alle elever (2013) og Motiverende undervisning. Tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet (2014).
Eftermiddag: Uddannelseschef Bjørn Hansen, Tænketanken Cevea
Sammenhold, styrke og resultater
Danmark har brug for stærke fællesskaber, der understøtter og udvikler vores profession, vores skole
og vores velfærdssamfund. Samtidig lever vi i en tid, hvor vilkårene for sammenhold og fællesskaber
forringes, og udviklingsmulighederne for lærerene og for skolen udfordres. Hvis vi skal styrke velfærdssamfundet og genetablere det som rum for udvikling af fælleskab og nye ideer, kræver det en
indsats fra os alle sammen. Hvordan kan vi – i en svær tid – styrke sammenholdet? Hvordan kan vi
sammen arbejde for at skabe den skole, som både børn og lærere fortjener? Hvilke indsatser kan vi
sammen igangsætte?
Workshops formiddag
Titel
1.1 Fra kommunikative aktiviteter til task-baseret engelskundervisning for indskoling
og mellemtrin
Fag
Engelsk – indskoling og mellemtrin
Underviser
Karoline Søgaard, Professionshøjskolen UCC
Beskrivelse
Forskning viser, at hvis elever skal blive så gode som muligt til et fremmedsprog, er
det nødvendigt, at læreren helt fra starten fastholder et fokus på både ordforråd og
grammatik samtidig med, at fokus på sprogets kommunikative indhold og funktion
fastholdes.
Task-baseret undervisning er en tilgang til undervisning i fremmedsprog, som lader
læreren arbejde integreret med både elevernes kommunikative kompetencer, sproglige korrekthed og sproglige præcision. Den task-baserede tilgang nævnes i FFM som
en særlig arbejdsmåde i faget.
På workshoppen vil der blive vekslet mellem oplæg, der introducerer den taskbaserede tilgang til engelskundervisningen, og hands-on aktiviteter, som giver deltagerne inspiration og idéer til at arbejde task-baseret i den læringsmålstyrede undervisning med fokus på elever fra indskoling og mellemtrin
LærerTræf
Odense 29. oktober 2015
Workshop
Titel
1.2
Fag
Engelsk – mellemtrin og udskoling
Underviser
Nicolai Schartau, Professionshøjskolen UCC
Beskrivelse
Beskrivelse følger
Titel
1.3 Begynderundervisningen i tysk – sprog i bevægelse
Fag
Tysk
Underviser
Tanja Jessing, cand.pæd i tysk, læreborgsforfatter og forlagsredaktør for fremmedsprog
Beskrivelse
Workshoppen vil give deltagerne viden om, inspiration og ideer til praktiske aktiviteter og forløb i den tidlige tyskundervisning med udgangspunkt i nyere forskning.
Helt centralt for begynderundervisningen er arbejdet med ordforråd. Uden ord intet
sprog. Eleverne skal derfor tilegne sig et ordforråd, som er klart til at blive brugt.
Med afsæt i et kommunikativt sprogsyn vil workshoppen fokusere på sprogtilegnelsen gennem kombination af leg og læring med bevægelse, rim og remser, sange og
rollespil, som kan bruges i den daglige undervisning. På den måde kan eleverne få en
oplevelse af succes og sproglig selvtillid, der motiverer, engagerer og giver lyst til at
lære tysk.
Vi vil bl.a komme ind på:
• Konkrete aktiviteter med bevægelse
• Rollespil og tekster
• Sange
• Organisering af varierede sproglige aktiviteter
• Tilrettelæggelse af forløb
• Læringsstrategier
Workshoppen vil bestå af en vekslen mellem oplæg, diskussion og afprøvning af
konkrete øvelser og aktiviteter.
Titel
1.4 Sprogfag i et inklusionsperspektiv - om sproglig opmærksomhed som didaktisk
princip i fransk
Fag
Fransk
Underviser
Annette Søndergaard Gregersen, Professionshøjskolen UCC
LærerTræf
Odense 29. oktober 2015
Workshop
Beskrivelse
Oplægget diskuterer sproglig og kulturel mangfoldighed og sammenhæng mellem
sprog og kultur.
I oplægget stilles spørgsmål og der gives svar – som oplæg, workshops og hands-on
øvelser til inspiration og direkte anvendelse i og udenfor klasserummet på skolen:
Hvorfor er en metalingvistisk viden nødvendig for elever i grundskolen?
• Eleverne bliver i stand til at overføre viden fra et sprog til et andet
• Eleverne bliver opmærksomme på sprog og sprogbrug i diverse sociale kontekster
• Eleverne bliver sprogligt opmærksomme på forskellige sprogsystemer
• Eleverne bliver opmærksomme på funktionelle forskelle i brug af tale og
skriftsprog
Følgende grundprincipper introduceres og afprøves.
• Der reflekteres over sprog og sproglæring vha. aktiviteter, der skal få eleven
til at opdage sproglige fænomener i kendte og ukendte sprog
• Der dannes hypoteser om hvordan sprog fungerer
• Eleverne anvender deres sproglige viden på tværs af sprogene
Titel
1.5 Evaluering af elevers matematiske kompetencer
Fag
Matematik
Underviser
Thomas Kaas, Professionshøjskolen UCC
Beskrivelse
Hvordan kan læreren løbende evaluere elevers besiddelse af matematisk kompetence?
Dette har været en udfordring for mange matematiklærere siden Fælles Mål 2009,
hvor matematiske kompetencer blev en integreret del af målene for elevers matematiklæring.
Workshoppen giver konkrete ideer til, hvordan matematiklærere løbende kan skaffe
sig information om deres elevers besiddelse af matematisk kompetence og bruge disse informationer fremadrettet i undervisningen. Der indgår både teori om - og praksiseksempler på evaluering af elevers matematiske kompetencer. Workshoppen er
rettet mod alle klassetrin.
Titel
1.6 Hvordan kan afgangsprøven i idræt være med til at understøtte det faglige arbejde
i udskolingen?
Fag
Idræt
Underviser
Birgitte Hedeskov, Professionshøjskolen UCC
Beskrivelse
Afgangsprøven i idræt er en fantastisk mulighed for at få set nærmere på vores fag og
blive skarpe på, hvad eleverne egentlig skal lære.
LærerTræf
Odense 29. oktober 2015
Workshop
På workshoppen vil vi med udgangspunkt i prøvens form og krav, undersøge hvilke
konsekvenser den har for måden at arbejde med faget. Hvordan kan arbejdet med
temaer og læringsmålstyret undervisning være med til at folde faget ud, og hvordan
kan en samlet årsplanlægning for 8. og 9.klasse være basis for både en god idrætsundervisning og samtidig forberede eleverne til prøven?
Titel
1.7 Inspiration til designprocesser i Håndværk og design
Fag
Håndværk og design
Underviser
Merete Weimann, Professionshøjskolen UCC
Beskrivelse
Hvilken rolle skal design spille i det nye fag Håndværk og design? Hvordan har designbegrebet udviklet sig, og hvordan er spændingsfeltet mellem håndværk og design?
Hvad mener vi med design, hvad ligger der i dette begreb, når vi anvender det i forbindelse med undervisning? Hvordan rammesættes og igangsættes en god designproces? Hvordan bliver processen innovativ og entreprenant? Der zoomes ind på konkrete metoder til inspiration og idéudvikling, og der vises eksempler fra konkrete undervisningsforløb.
På hvilke måder kan det være relevant at inddrage IT og medier i en designproces?
Hvilket potentiale og faldgruber kan der være i de forskellige redskaber og medier, og
hvordan kan de fx inddrages i forbindelse med inspiration, idéudvikling og eksperimenter.
Der lægges op til at deltagerne undervejs bidrager med input, egne synspunkter og
idéer.
Titel
1.8 Håndværk og design – hvordan gør vi praksis?
Fag
Håndværk og design
Underviser
Britta Thorlann, lærer, forfatter og kursusholder ved CFU i håndværk og design
Beskrivelse
Hvad skal det nye fag indeholde og hvordan gør vi i praksis?
Hvordan kan fine intentioner i fagformålene som skitsering, design, sproglig udvikling, målstyret undervisning, innovation, entreprenørskab mm komme til at fungere i
undervisningen?
Det er jo rigtig godt, det vi allerede gør, men hvad er det så, vi også skal som fungerer i børnehøjde?
Hvad er værd at ønske, hvis man får midler til at ændre lokalernes indretning i sløjd
LærerTræf
Odense 29. oktober 2015
Workshop
og håndarbejde?
Hvordan kan man strukturere undervisningen, så man kan få flere lærer og færre elever i undervisningen?
Hvor kan man finde inspiration til undervisningen og lave faglige netværk?
Hvad sker der i den faglige forening i forbindelse med sammenlægningen af håndarbejde og sløjd til de nye 11 kredse og hvad med fagbladet?
Titel
1.9 VIS-rutinen – et fagdidaktisk værktøj til den faglige læseundervisning i historiefaget
Fag
Historie
Underviser
Elisabeth Arnbak, lektor DPU
Beskrivelse
Læsning af forskellige fagtekster indgår som en væsentlig del af undervisningen i faget historie, og allerede fra 3. klasse møder eleverne nye typer tekster, der er helt anderledes end de tekster, de læser i danskundervisningen.
I workshoppen sættes der fokus på de faktiske læsekrav i faget historie og på, hvordan historielæreren kan integrere undervisning i tekstforståelsesstrategier, fagligt ordkendskab og begrebsforståelse i historieundervisningen, så det fagsproglige arbejde
understøtter elevernes historiefaglige læring.
Deltagerne præsenteres for VIS-rutinen og dens aktiviteter og de erfaringer, vi har
gjort os med VIS-rutinen i Projekt VIS.
Titel
1.10
Fag
Nye Fælles Mål, tværfagligt
Underviser
Bodil Nielsen, Ph.d.
Beskrivelse
Nye Fælles Mål skal omsættes til årsplaner og til tydelige læringsmål og tegn på læring
i de enkelte undervisningsforløb. Faglige niveauer og faglig progression skal beskrives.
Hvordan kan man formulere læringsmål og tegn for et forløb på nogle uger, sådan at
de bliver hensigtsmæssige styringsredskaber for både lærer og elever, og hvordan kan
man beskrive forskellige faglige niveauer?
Hvordan kan man sammenfatte, hvad det vil sige at være god til fag X, i nogle få hovedområder, som er velegnede til at sammenfatte en længere periodes evalueringer af
elevers fremskridt i forhold til fagets mål?
LærerTræf
Odense 29. oktober 2015
Workshop
Titel
1.11 Sproglig udvikling i fagene
Fag
Sproglig udvikling, tværfagligt
Underviser
Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, Undervisningsministeriet
Beskrivelse
Med forenklede Fælles Mål er der indført et nyt tværgående tema, sproglig udvikling.
Hermed er sproglig udvikling med sproglige mål skrevet ind i alle fag. Det er blevet
faglærerens ansvar ud over at sætte faglige mål også at sætte sproglige mål.
Vi skal se på, hvordan det kan gøres, og hvordan sproglige mål kan præcisere og
konkretisere de faglige mål.
Titel
1.12 Få inspiration til, hvordan du kan få mere bevægelse ind i din matematikundervisning
Fag
Matematik, bevægelse
Underviser
Christian Ditlevsen og Nicole Hummelgaard, Dansk Skoleidræt
Beskrivelse
Kom og få inspiration til, hvordan du kan få mere bevægelse ind i din undervisning.
Hjerner og- kroppe har brug for at komme i bevægelse, fordi det skaber bedre forudsætninger for at lære, koncentrere sig og bevare motivationen.
Fysisk aktivitet kan hjælpe eleverne til at fastholde koncentrationen gennem skoledagen. På denne workshop vil du få gode idéer til, hvorledes fysisk aktivitet kan fremme en motiverende undervisning, der udfordrer den enkelte elev og styrker læringsprocessen. Du vil blive præsenteret for forskellige øvelser, som du straks kan anvende i din undervisning.
Deltagerne prøver på egen krop en række praksisøvelser fra Sæt Skolen i Bevægelses
inspirationskatalog. Øvelserne integrerer bevægelse og aktivitet i faget matematik.
Oplægget giver svar på:
Hvorfor skal man bevæge sig også i matematik?
Hvordan kan man inddrage bevægelse så den giver mening for faget?
Hvad kan man konkret tage fat på, som matematiklærer?
LærerTræf
Odense 29. oktober 2015
Workshop
Workshops eftermiddag
Titel
2.1 Systematisering, styrketræning og integrering af ordforrådstilegnelse i engelsk i
indskolingen og på mellemtrin.
Fag
Engelsk – indskoling og mellemtrin
Underviser
Louise Wandel, Professionshøjskolen UCC
Beskrivelse
Danske børns engelske ordforråd er ikke stort nok. Med de nye Forenklede Fælles
Mål skal eleverne lære flere ord. I Fælles Mål 2009 skulle eleverne kunne 2000 ord.
Nu er målet, at når eleverne går ud af 9. Klasse, så skal deres sproglige rygsæk rumme
de 3000 mest brugte ord. Dette er en væsentlig forøgelse, og målet kan kun nås, hvis
der arbejdes systematisk med elevernes ordforråd.
Effektiv ordforrådstilegnelse kræver eksplicit bearbejdning af ord gennem kommunikativ og samtidig også form-fokuseret undervisning.
På workshoppen vil der blive vekslet mellem oplæg om ordforrådstilegnelse og
hands-on aktiviteter, som giver deltagerne inspiration og idéer til at arbejde med ordforrådstilegnelse i den læringsmålstyrede undervisning med fokus på elever fra indskoling og mellemtrin.
Titel
2.2 Language activities for teenagers
Fag
Engelsk – mellemtrin og udskoling
Underviser
Lena Smith Boysen, folkeskolelærer og engelskvejleder på Bredagerskolen i Jelling
Beskrivelse
Hvordan aktiverer, motiverer, overtaler, lokker og udfordrer vi som undervisere de
ældste elever til at lære og bruge engelsk som classroom language?
Få nye ideer og inspiration til engelskundervisningen med de ældste elever. Der vil
blive mulighed for at blive introduceret til – samt selv afprøve en række aktiviteter og
øvelser, der kan anvendes til teenagere.
Workshoppen tilbyder inspiration og ideer til generelle øvelser og aktiviteter, der kan
anvendes meget bredt og således ikke er tilknyttet et bestemt emne.
Der fokuseres først og fremmest på mundtlig kommunikation samt bevægelse i undervisningen.
Titel
2.3 Tidligere sprogstart i tysk: centrale praksisanbefalinger med fokus på sproglig
opmærksomhed
Fag
Tysk
LærerTræf
Odense 29. oktober 2015
Workshop
Underviser
Petra Daryai Hansen, Professionshøjskolen UCC
Beskrivelse
Målet med workshoppen er at give et kort overblik over centrale praksisanbefalinger
for den tidligere sprogstart i tysk samt at klæde deltagerne på til at kunne arbejde
struktureret og integreret med sproglig opmærksomhed i den kommunikative fremmedsprogsundervisning.
I workshoppen diskuterer vi centrale praksisanbefalinger inden for feltet tidligere
sprogstart. Forskning viser, at hvis elever skal blive så gode som muligt til et fremmedsprog, er det bl.a. nødvendigt at arbejde fokuseret med sproglig opmærksomhed
på alle alderstrin.
Der skal arbejdes struktureret med både ordforråd og grammatik samtidig med at fokus på sprogets kommunikative indhold og funktion fastholdes.
Workshoppen bruger den task-baserede undervisning som et eksempel på en tilgang
til undervisning i fremmedsprog, som lader læreren arbejde integreret med både elevernes kommunikative og interkulturelle kompetencer og deres sproglige korrekthed
og præcision.
Titel
2.4 Autentisk sprogundervisning i fransk
Fag
Fransk
Underviser
Mie Schroeder, lærer på Distriktsskole Smørum og formand for opgavekommissionen i fransk
Beskrivelse
Titel
2.5 Matematik og undervisningsdifferentiering
Fag
Matematik
Underviser
Michael Wahl Andersen, Professionshøjskolen UCC
Beskrivelse
Beskrivelse følger
Titel
2.6 Hvordan kan vi i idrætsfaget arbejde med læringsmål for undervisningen med udgangspunkt i de nye fælles mål?
Fag
Idræt
Underviser
Jesper Maar Lange, Professionshøjskolen UCC
Beskrivelse
I denne workshop vil vi arbejde med aktuelle og relevante spørgsmål i forhold til
LærerTræf
Odense 29. oktober 2015
Workshop
idrætsfagets nye betingelser omkring de forenklede Fælles Mål og en idrætsundervisning med udgangspunkt i mål:
•
•
•
Hvordan kan vi bruge de nye fælles mål i vores undervisningspraksis?
Hvad betyder det for idrætsfaget, at vi skal have større opmærksomhed på læringsmål for undervisningen?
Hvordan kan vi finde eksempler på gode læringsmål for idrætsundervisningen?
Titel
2.7 Kreativitetsfremmende designprocesser – hvordan og hvorfor?
Fag
Håndværk og design
Underviser
Bolette Kremmer Hansen, Professionshøjskolen Metropol
Beskrivelse
Kreativitet, innovation og entreprenørskab har fået en fremtrædende rolle i faget
håndværk og design, idet faget skal udvikle elevernes innovative kompetencer.
Kreative kompetencer er fundamentale for at være innovativ, men kreativitet forbinder sig også til den faglige ramme, som kompetencen udfoldes i. På denne workshop
vil vi fokusere på, hvordan man kan styrke elevernes kreative kompetencer gennem
håndværk og designprocesser på 4. – 5. klassetrin.
Her vil indgå eksempler på idéskabende øvelser, dogmer og brugerorientering, som
kan understøtte alle elevers deltagelse. Teoretiske perspektiver på kreativitets – og innovationsforståelser inddrages til fælles refleksion over det nye fags metoder og processer.
Titel
2.8 Innovation og entreprenørskab i håndværk og design
Fag
Håndværk og design
Underviser
Ove Eskildsen, University College Lillebælt
Beskrivelse
Innovation og entreprenørskab har en særlig plads i håndværk og design. I workshoppen vil vi forsøge at udrede begreberne og der vil blive givet konkrete eksempler
på hvordan innovation og entreprenørskab kan implementeres i faget.
Endvidere vil der blive drøftet, hvordan HD-lokaler kan indrettes, så der iscenesættes
innovativ og entreprenant undervisning.
LærerTræf
Odense 29. oktober 2015
Workshop
Titel
2.9 Hvad er der sket med historiefaget?
Fag
Historie
Underviser
Jens Aage Poulsen, lektor, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling
Beskrivelse
Workshoppen tager afsæt i nogle resultater af og udfordringer i aktuelle undersøgelser – bl.a. om lærere og elevers forståelse af historiefaget og brug af læremidler.
På workshoppen drøftes også:
• Færdigheds- og vidensmål i Forenklede Fælles Mål er rettet mod kompetencer
(Vide hvordan …) og peger ikke mod bestemte emner og temaer. Hvordan kan
de så forstås og bruges i tilrettelæggelse af undervisningen.
• Konkrete ideer til varierede måder at undervise og lære på i historiefaget
• Afprøvning korte eksempler på opgaver/øvelser, der kan styrke elevernes kompetencer til historisk refleksion og være aktive medskabere af historie.
Titel
2.10
Fag
Nye Fælles Mål, tværfagligt
Underviser
Bodil Nielsen, Ph.D.
Beskrivelse
Nye Fælles Mål skal omsættes til årsplaner og til tydelige læringsmål og tegn på læring
i de enkelte undervisningsforløb. Faglige niveauer og faglig progression skal beskrives.
Hvordan kan man formulere læringsmål og tegn for et forløb på nogle uger, sådan at
de bliver hensigtsmæssige styringsredskaber for både lærer og elever, og hvordan kan
man beskrive forskellige faglige niveauer?
Hvordan kan man sammenfatte, hvad det vil sige at være god til fag X, i nogle få hovedområder, som er velegnede til at sammenfatte en længere periodes evalueringer af
elevers fremskridt i forhold til fagets mål?
Titel
2.11 Sproglig udvikling i fagene
Fag
Sproglig udvikling, tværfagligt
Underviser
Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, Undervisningsministeriet
Beskrivelse
Med forenklede Fælles Mål er der indført et nyt tværgående tema, sproglig udvikling.
Hermed er sproglig udvikling med sproglige mål skrevet ind i alle fag.
Det er blevet faglærerens ansvar ud over at sætte faglige mål også at sætte sproglige
mål. Vi skal se på, hvordan det kan gøres, og hvordan sproglige mål kan præcisere og
konkretisere de faglige mål.
LærerTræf
Odense 29. oktober 2015
Workshop
Titel
2.12 Få inspiration til, hvordan du kan få mere bevægelse ind i din sprogundervisning
Fag
Sprogfag, bevægelse
Underviser
Christian Ditlevsen og Nicole Hummelgaard, Dansk Skoleidræt
Beskrivelse
Kom og få inspiration til, hvordan du kan få mere bevægelse ind i din undervisning.
Hjerner og- kroppe har brug for at komme i bevægelse, fordi det skaber bedre forudsætninger for at lære, koncentrere sig og bevare motivationen.
Fysisk aktivitet kan hjælpe eleverne til at fastholde koncentrationen gennem skoledagen. På denne workshop vil du få gode idéer til, hvorledes fysisk aktivitet kan fremme en motiverende undervisning, der udfordrer den enkelte elev og styrker læringsprocessen. Du vil blive præsenteret for forskellige øvelser, som du straks kan anvende i din undervisning.
Deltagerne prøver på egen krop en række praksisøvelser fra Sæt Skolen i Bevægelses
inspirationskatalog. Øvelserne integrerer bevægelse og aktivitet i sprogfag
Oplægget giver svar på:
Hvorfor skal man bevæge sig også i sprogfag?
Hvordan kan man inddrage bevægelse så den giver mening for faget?
Hvad kan man konkret tage fat på, som sproglærer?
LærerTræf
Odense 29. oktober 2015
Workshop