Plancher for projektet Tap H1 i Carlsberg Byen

Tap H1 i Carlsberg Byen
Boliger, udstilling og det store rum i byen
Kig fra Kulturpladsen mod Ny Tap
Kig fra Ny Tap mod Kulturpladsen
[5]
G
[6]
F
[2]
K
O
E
[4]
[3]
[1]
1
A
J
H
Q
3
[7]
4
B
L
D
M
[8]
2
N
C
[10]
[9]
Fokusområde 1:5000
Eksisterende bebyggelse på Carlsberg
Entasis plan for Carlsberg Byen
Bygninger som er står til bevaring
Topografi 1:5000
Kælderplan 1:5000
Carlsberg stofskifte 1:10000
Offentlige rum 1:10000
Situationer / pladser 1:10000
Eksisterende bebyggelse på Carlsberg
Entasis plan for Carlsberg Byen
Bygninger som er står til bevaring
[A] Bryghuspladsen
[B] Kulturpladsen
[C] Stationspladsen
[D] Urban-grøn
[E] Vandets plads
[F] Industriarvens plads
[G] Sport rahbek
[H] Markedspladsen
På toppen af Valby bakke blev bryggeriet Carlsberg grundlagt i 1847.
Området og dets anlæg har været i brug og er blevet udvidet helt frem
til 2008, hvor den sidste produktion blev flyttet ud. Herefter har
områdets store industrianlæg og pladser dannet midlertidig ramme
for forskellige kulturelle begivenheder. I 2007 vandt Entasis master­
planen for området i forbindelse med dets omdannelse til bykvarter
og boligområde. Vi tager i vores projekt udgangspunkt i denne ma­
sterplan, men tillægger os et dualistisk syn på området, da vi inddra­
ger en nuværende registrering og oplevelse af stedet i vores projekt, for
at kunne arbejde med og holde de to verdener op overfor hinanden.
[I] Akademiets have
[J] Carls have
[K] Østen-/vesten for humle
[L] Kælderpladsen
[M] Striben
[N] Lommen
[O] Ny carls’
[P] Lokale pladser
“Det handler om at have blik for, hvilken arbejdsdeling
der er mellem Carlsberg og nabokvartererne. Det er et
kommercielt projekt, for det er dumt at udkonkurrere
sig selv ved at gøre det sammen som de andre. men det
er også et bymæssigt balanceprojekt, hvor der godt kan
være forskel på, hvad som kommune eller ’by-iagttager’
vil, at det skal udvikle sig til, og så hvad en markedsvurdering vil trække det i retning af.”
Jens Kvorning / Byens Vilkår /Arkitekten nr. 7 2012
Analysefaser
/ Produktion af materialer
/ Konstruktion af bygning og transport af materialer
/ End of life: håndtering og bortskaffelse af byggeaffald
/ Nedrivning af bygning
Referencehus: 413 kg CO2 / m2
Levetid på xx år
2015 standard
Øl: 125 kcal pr. flaske
Løb: forbrænder 420 kcal pr. løbetur
Tap H1 udgangspunkt
48.700.000 stk.
Udsnit vestvendt facadeopstalt 1:100 / Den Orange Skorsten
CO2 forbrug til materialer og
konstruktion af Tap H1
33,3 referencehuse
Energiforbrug til materialer og
konstruktion af Tap H1
48.700.000 stk. Carlsberg Pilsner
Ombygning af Tap H1
Nedrivning af TAP1 og opførsel af ny hal
CO2 forbrug til Ny TAP1
34,3 referencehuse
CO2 forbrug til Ny TAP1
66 referencehuse
LCA
552 år
Den tid det tager at forbrænde de
48.700.000 stk. Carlsberg Pilsner
løb i 552 år uden pause
Pile Allé
Søndermarken
Kammas Have
ek
ahb
rt R
Spo
Industr
iarvens
Ny Car
Østen-
/Vesten
Plads
for Hu
mle
lsber ve
j
Enghaveparken
Ny Car
ls’
Ny Car
lsberg V
A
Vandets
ej
Plads
Bryghu
spladse
n
n
spladse
Værkste
d
Pas
Kulturpladsen
Marked
spladse
teu
r
sve
j
n
Carl Jacobsens Have
A
Vej
Kælderpladsen
Striben
Tap H
Urban-grø
Vest
Tap E Vej
erfæ
lledv
ej
n
J. C. Jacobsens Have
Lommen
Stationspladsen
Situationsplan 1:2000 / Carlsbergbyen
Proces for Tap H1
De forskellige processer analyseres og sammenlignes
Vestre Kirkegård
Udgangspunkt
Tap H1 bygget i 1980’erne og renoveret i 2009
Fase: Produktion og transport af materialer til opførsel.
Vindforhold 1:5000
Skala: m/s
0: læ
7: meget vind
0-2
2-5
5-7
Solforhold 1:5000
N
W
E
Skala: Gennemsnitligt antal timer om dagen
Tid 10:00-20:00
Dato 15. april - 15. oktober
7 - 10+
3-7
o-3
S
Landskabet gennem Carlsberg falder med 18 meter fra star­
ten af området, på toppen af Valby bakke, og ned til slutnin­
gen ved Vesterfælledvej. Det store terrænfald er et markant
landskabeligt træk for området, som vi har arbejdet med
i vores bearbejdelse af stedet.
“ ... Not really the same, nor entirely different, landscape
and architecture are quite simply similar to each other.
Topography is the topic ( theme, framework, place) they
hold in commen.”
David Leatherbarrow / Topographical Stories (2004)
Vi har valgt at arbejde med den store tappehal Tap H1[1], teg­
net af arkitekt Steen Højby Rasmussen (1984), og området
omkring denne, da vi ser et potentiale i den centrale belig­
genhed og relationen til, hvad vi anser for hjertet af Carls­
bergbyen: Pladsen med de to skorstene[2]. Den ene skorsten,
den snoede[3] tegnet af Vilhelm Dahlerup (1900), repræ­
senterer den første halvdel af industrialiseringsprocessen på
Carlsberg, mens den treløbede[4], der hører til Vandrensningsbygningen tegnet af Steen Højby Rasmussen (1971), og
nærmest har monumental karakter, repræsentere de senere
og tungere industrianlæg på området. De to skorstene står i
dag som et pejlemærke, og spænder sammen med Carlsbergs
hovedkontor[5] et centralt, dog opbrudt, pladsrum ud. Nord
for sitet løber Ny Carlsbervej[6] der i dag, og i fremtiden vil,
fungere som en af hovedindfaldsvejene til området. I Øst lig­
ger i dag en asfaltbelagt plads[7], der strækker sig hen til en
større lagerhal DCC’eren[8], og videre ned til taperi og -lagerhalsbygningen[9], der sammen med Dansehallerne[10]
danner kontekst i syd.
Case 2
Nedrivning af hallen og frigørelse af tom byggegrund
Fase: Nedrivning, transport til genbrugsstation og bortskaffelse af materialer.
Case 1
Ombygning af hallen til bymæssig kontekst
Fase: Nedrivning af enkelt dele og produktion og transport af nye materialer.
Antagelser vedrørende konstruktion og materialer
/ Tilbygninger antages at have et tag af beton og tagpap
/ Afløb i gulv medtages ikke
/ Ameringsprocenten er for søjler på 6% og for gulv på 3%
/ Dobbelt lag af ruder (2*4mm)
/ Der ses bort fra vindues karme
/ Tagpap opdeles i materialer og komponenter
Antagelser om processer
/ Produktion af materialer
/ Transport af materialer fra producent til byggeplads
/ Nedrivning med gravko (angives i kilo)
/End of life fasen indeholder transport til genbrugsstation og håndtering af affald
Case 3
Behov for hal anerkendes og ny hal opføres
Fase: Nedrivning, transport til genbrugsstation og bortskaffelse af materialer,
samt opførsel af helt ny hal.
I bymæssig skala, har vi arbejdet med at viderebringe, hvad vi
anser for de arkitektoniske og topografiske kvaliteter for om­
rådet. Det der gør området særligt i forhold til resten af byen.
Carlsbergsiloen
Vi ønsker at diskutere Carlsbergs identitetsskift fra lukket in­
dustriområde til kulturel platform og igangsætter for områ­
defornyelse. Vi ser denne transformation og de midlertidige
bymæssige kulturelle kvaliteter den har båret med sig, som
emner vi, i vores projekt, ønsker at viderebringe i en mere
permanent form. Derudover indskrives projektet i den over­
ordnede fortælling for Carlsberg Byen, der handler om etab­
leringen af 3000 nye boliger i området.
Den Snoede Skorsten
Maskincentralen
Carlsberg museum
Gærkælder
Lagerkælder
“Buildings and cities are instruments and museums of time.
The enable us to understand the passing of history, and to
participate in time cycles that surpass individual life.”
“...one of the reasons why architecture and urban settings
of our time tend to make us feel like outsiders, in comparison with the forceful emotional engagement of natural and
historical settings, is their poverty in the field of peripheral
visions.”
Tap H1
Carls have
Juhani Pallasmaa / The Eyes of the Skin ­ Architecture and the senses
Længdesnit AA 1:2000
Vandets plads
Bryghuspladsen
Pasteursvej
Kulturpladsen
Markedspladsen
Markedshallen
Bazaar
Værkstedspladsen
Vesterfælledvej
Kig mod port indefra tappehallen
Kig i tappehal / de øvre dæk
trappe / elevatorkerne
forbindelse videre op
i tårnet
fordeling til
boligerne via
svalegange
niveau 3
n 1 øvre dæk
n 0 markedshal
Januar
30
December
ber
n 9 boliger
n 8 boliger
n 7 boliger
n 6 boliger
Januar
n 5 boliger
n30
4 boliger
n 3 boliger
n 2 fællesrum
25
n 0 café
n ­1 udstilling
20
15
Februar
25
20
15
November
niveau 2
Marts
trappe / elevatorkerne i tårnet
forbundet til markedshal, Café,
kælder og parkering nord
10
Februar
5
n ­1 udstilling
n
n
n
n
Marts
3 kunstnerboliger
2 kunstnerboliger
1 kunstnerboliger
0 værksteder
trappe / elevatortårne
forbundet til boligernes
svalegange
0
Oktober
April
-5
10
Konference
niveau 1
5
Marked
0
-5
trappeforbindelse mellem
markedsplads og øvre dæk
April
n 3 udstilling
n 2 udstilling
n 1 udstilling
n 0 information
n ­1 udstilling
September
port C
Konference
trappeforbindelser
mellem markedshal
og øvre dæk
Maj
Udstilling
bolig B
2 etager
70 m2
bolig C
1 etage
35 m2
5 x værksted
115 m2
dæk og boligernes svalegange
niveau 0
Udetemperatur
Juli
trappe / elevator forbindelse
mellem kælder, café og markedshal
ankomst fra spalten
ankomst information
trappeforbindelse mellem
markedsplads og kælder
Tap Hi 2014
bolig A
3 etager
105 m2
Juli
port B
ankomst fra markedsplads
Tap H1 ombygning
Juni
ankomst og fordelingsrum
med adgang til markedshal
Tap H1 ombygning
og trappeforbindelse til øvre
port A
Tap Hi 2014
Juni
August
Sport
Udstilling
port D
ankomst Ny Carlsberg Vej
Marked
August
Sport
Maj
kælderforbindelse
til parkering nord
trappe / elevator forbindelse
mellem kælder, information,
udstillingsdel og de øvre dæk
Udetemperatur
niveau -1
kælderforbindelse
til parkering syd
kælderforbindelse
til Kedelhuset
Baseret på dagstemperaturen fra kl. 08 ­ 19
Funktionsdiagram
Temperatur / aktivitetsmuligheder for hallen
Flowdiagram
boliger
udstillingsdel
fællesrum for boliger
Ny Carlsberg Vej
terresse koblet til
markedshallens
øvre dæk
forbindelse til de øvre dæk
forbindelse til markedshallen
café
ovenlys
gardarobe
mulig forbindelse
til parkeringsanlæg
Snit BB 1:400
Pasteursvej
forbindelse mel­
lem markedshal
og underjordisk
udstillingsdel
forbindelse mellem
pladsrum og under­
jordisk udstillingsdel
underjordisk udstillingsdel
forbindelse til keddelhuset
Galleria / Milano
B
Humleby
ankomst fra Elefantporten
ankomst fra Vesterbro
Ny Carlsberg Vej
ankomst Café
* udsnitsplan
rækkehus
forbindelse mellem markedshal
og udstilling i kælder
fællesrum for boliger
terresse koblet til
markedshallens øvre
øvre dæk
port D
indgang Café
Europa skolen
ovenlys ned til
udstilling i kælder
markedspladsen
fælles adgangs og fordelingsrum
for boliger og markedsdel
markedshallen
port C
fordeling via
svalegange
pladsrum der fanger de
fire indgangsporte
forbindelse mellem
markedsplads og
udstilling i kælder
port B
ankomst fra Tap H Vej
ankomst fra Kulturpladsen
ankomst Tap1
reception i stuen
port A
øvre dæk
udstillingsdel
C
C
Keddelhuset
D
den orange skorsten
D
ankomst Tap1 reception i stuen
Pastuersvej
ankomst via Pastuersvej
ankomst fra Spalten
opkobling til strøg­
forbindelse
B
Hovedplan 1:250 niveau 1
Tappehallen
“Lang holdbarhed og tilpasningsevne udgør en af de
væsentligste forudsætninger for, at man kan tale om,
at et byggeri er bæredygtigt.”
Søren Nielsen / Arkitekten nr. 1. 2014
Vi står i vores tid overfor udfordringen i forhold til udtømning
af råstof og ­energireserver der betyder, at vi må indtænke disse
aspekter i fremtidig planlægning. Vi mener, at man ved at kigge
på Tap H1’s stofskifte over tid, ville kunne imødegå denne pro­
blematik. Ved at tænke bygningen ind i et større stofskiftekreds­
løb, hvor man i sin tilgang, ser på hvad der kan bruges fra stedet,
og samtidig sikrer, at det vi tilfører, kan ændres og indgå i en ny
kontekts i fremtiden. Det peger på en ny måde, at lave arkitektur
på, som ikke nødvendigvis peger på sig selv som værende grøn,
men derimod en præsisering og renhed i elementernes udtryk
som værende frie eller ubundne. I en sådan arkitektur vil kon­
struktions og ­samlingsdetaljen dog ikke blot handle om umid­
delbar funktionalitet, eller æstetisk kvalitet, men derudover
blive et grundliggende parameter for bæredygtighed og økologi.
Tap H1 står i dag til nedrivning og vi har set på bygningens
resursemæssige potentiale, i forhold til arkitekturhistorie,
Carlsbergs historie, det sociale aspekt, og det materialemæs­
sige potentiale. Tap H1 er i dag fuldt booket med arrange­
menter året rundt og vi ser at der er et stort behov for rum
som dette i København. Et offentligt rum som kan optage
arrangementer af forskellig karakter; marked, udstilling,
konference, sport og koncerter. I dag står bygningen som et
lukket massiv og vi har arbejdet med at gøre bygningen til en
mere inviterede bygning ved at etablere spalten ud til mar­
kedspladsen og fremhævet portene ud til Kunstnerboligerne.
fordeling via
svalegange
udstillingsdel
Keddelhuset
øvre dæk
café
Snit CC 1:400
adgang til markedshallen
udstillingsdel
markedshallen
fælles adgangs og
fordelingsrum for
boliger og markedsdel
elevator og
trappetårn
Kig i tappehal / markedssituation
1500 mm
Elementet indgår i andre byggerier
Tilbygningsmotiver
Elefantporten
Dele af facaden fjernes
Elementerne indgår i Ny Tap 1
Murelement 1:20
Muren genavendes som elementer
Vandrensningsbygningen
Dynamiske elementer
Fleksible elementer
Statiske elementer
Genanvendelsesstrategi for mursten
Dansehallerne
Boliger
Udstilling
Boliger
Tap H Vej
Kælder
Keddelhuset
Opstalt østvendt facade 1:400
Værksteder
Ny Carlsberg Vej
Fælles adgangs og
fordelingsrum for
boliger og markedshal
Elevator og
Trappetårn
stueetage
1. sal
2. sal
3. sal
bad / wc
køkkenalrum
stue
køkkenalrum
stue
bad / wc
køkkenalrum
hems og
niche
2+1 etagers bolig
hems og
niche
fællesværksted
Showroom
hems og
niche
hems og
niche
køkkenalrum
bad / wc
bad / wc
hems og
niche
opholdsrum
køkkenalrum
2+1 etagers bolig
stue
3 etagers bolig
hems og
niche
kontor
bad / wc
bad / wc
Udsnitsplan 1:100 / rækkehus
Lys i det endelige forslag
Lys i det endelige forslag
Lys i det endelige forslag
Dagslys på etagerne
Dagslys på etagerne
7,00
1. sal
2. sal
3. sal
6,00
Uden lameller
Dagslysfaktor
Uden lameller
Uden lameller
Dagslysfaktor 3.8%
Dagslysfaktor 5.5%
4,00
3,00
2,00
Lys i det endelige forslag
Lys i det endelige forslag
Lys i det endelige forslag
1,00
Dagslys på etagerne
7,00
Med lameller
Med lameller
2. sal
1. sal
3. sal
1. sal
Med lameller
2. sal
1 sal
Uden lameller
lameller
Uden
Med lameller
lameller
Med
Med
Medlameller
lameller
Med lameller
lameller
Med
med lameller
Dagslysfaktor 1.4%
Dagslysfaktor 2.4%
Udsyn mod øst
Udsyn mod øst
Uden lameller
Uden lameller
Uden lameller
Med lameller
Med lameller
Med lameller
Dagslysforhold i rækkehusene
3,00
Udsyn mod øst
3,00
Dagslysfaktor 6.3%
2,00
1,00
7,00
1 sal
3. sal
DF Med lamel
5,00
3,00
2,00
1,00
Dagslys på etagerne
3 sal
4,00
Dagslys på etagerne
7,00
3 sal
2 sal
1 sal
6,00
DF Med lamel
DF uden lamel
2 sal
DF uden lamel
opholdsbænk
!
!
3,00
3,00
!
3D illustrationerne er luminans billeder, der viser situationen
3D illustrationerne er luminans billeder, der viser situationen
3D illustrationerne er luminans billeder, der viser situationen
2,00 for forårsjævndøgn d. 21. marts kl. 122,00
medforpletvis
forårsjævndøgn d. 21. marts kl. 12 2,00
medforpletvis
forårsjævndøgn d. 21. marts kl. 12 med pletvis
skydække (intermediate sky). Billederne er skydække
taget i
(intermediate sky). Billederne er skydække
taget i
(intermediate sky). Billederne er taget i
1,00 østlige
1,00østlige
1,00 øjenhøjde på 1,75 m. og ud igennem den
øjenhøjde
og på 1,75 m. og ud igennem den
øjenhøjde
og på 1,75 m. og ud igennem den østlige og
vestlige facade henholdsvis med og uden lameller. vestlige facade henholdsvis med og uden lameller. vestlige facade henholdsvis med og uden lameller.
!
1 sal
Luminans:
Candela:
!
!
!
1 sal
2 sal
saloverßaden er [candela/m
3 sal
2]
Hvor lys 2en
Luminans:
Lysitensiteten
Candela:
DF uden lamel
!
!
DF Med lamel
3 sal
!
1 sal
2]
Hvor lys en overßaden er [candela/m
Luminans:
Lysitensiteten
Candela:
DF uden lamel2.8%
Dagslysfaktor
!
!
DF Med lamel
2 sal
DF uden lamel
3D illustrationerne er luminans billeder, der viser situationen
3D illustrationerne er luminans billeder, der viser situationen
3D illustrationerne er luminans billeder, der viser situationen
for forårsjævndøgn d. 21. marts kl. 12 med pletvis
for pletvis
forårsjævndøgn d. 21. marts kl. 12 med pletvis
for forårsjævndøgn d. 21. marts kl. 12 med
skydække
(intermediate sky). Billederne er taget i
i
skydække (intermediate sky). Billederne erskydække
taget i (intermediate sky). Billederne er taget
øjenhøjde
på 1,75 m. og ud igennem den østlige og
øjenhøjde
og
øjenhøjde på 1,75 m. og ud igennem den østlige
og på 1,75 m. og ud igennem den østlige
vestlige facade henholdsvis med og uden lameller.
vestlige facade henholdsvis med og uden lameller.vestlige facade henholdsvis med og uden lameller.
!
!
!
Luminans:
2]
Hvor lys en overßaden er [candela/m
Candela:
Lysitensiteten
2]
Luminans:
Hvor lys en overßaden er [candela/m
Candela:
Lysitensiteten
Luminans:
Candela:
!
!
!
!
Udsyn mod vest
Udsyn mod øst
Udsyn mod vest
Udsyn mod vest
3. sal
siddesniche
1
hems
stue
2. sal
siddesniche
4
øvre dæk
svalegang
entré
1. sal
køkkenalrum
5
6
Hybriden og materialer
Niveauet over hallen, bestående af svalegangen og de øvre
dæk, binder de tillagte volumener og hallen sammen og tilby­
der en verden over mylderet, under lyset.
De nye bygninger har facader i træ og glas, hvor der som kon­
trast til Tap H1’s massive teglmur arbejdes med et translusent
lag af lameller i lærketræ. Lamellerne er af forskellig dimen­
sionering og tæthed alt efter placering og brug. Samtidig er de
fleksible de steder hvor de benyttes som solafskærmning og der
ønskes mulighed for udsyn.
Der etableres store åbninger i murene ind til hallen for at
invitere ind og afsløre hvad der sker i hallen i dag. Dele af
muren genanvendes som elementer – i udstilling som den
massive del, i den store hal som skillevæge. Det fleksible stil­
les overfor det tunge. Elementerne fortæller historien om den
transformation hallen har gennemgået.
9
8
tappehallen
showroom
værksted
stueetage
10
“Transparency and sensations of weightlessness
and flotation are central themes in modern art and
architecture. In recent decades, a new architectural
imagery has emerged, which employs reflection,
gradations of transparency, overlay and juxtaposition
to create a sense of spatial thickness, as well as subtle
and changing sensation of movement and light.
This new sensibility promises an architecture that
can turn the relative immateriality and weightlessness
of recent technological construction into a positive
experience of space, place and meaning.”
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Juhani Pallasmaa / The Eyes of the Skin ­ Architecture and the senses
Detaljesnit DD 1:100 / rækkehus 3 etagers bolig
DF Med lamel
!
!
!
Kontor
opholdsbænk
3 sal
Hvor lys en overßaden er [candela/m2]
Lysitensiteten
2D illustrationerne
er alle dagslysfaktorundersøgelser i
2D illustrationerne
er alle dagslysfaktorundersøgelser
i
2D illustrationerne er alle dagslysfaktorundersøgelser
i
arbejdshøjde, 0,85 m. Hvor skalaen er 0-8 DF, ved 10.000
arbejdshøjde,
0,85 m. Hvor skalaen er 0-8 DF, ved 10.000
arbejdshøjde, 0,85 m. Hvor skalaen er 0-8 DF, ved
10.000
Udsyn mod vest
Udsyn mod øst
Udsyn
mod
vest
Udsyn
mod
vest
lux udenfor.
lux udenfor.
lux udenfor.
2
3
svalegang
DF Med lamel
5,00
hems
svalegang
3 sal
2D illustrationerne er alle dagslysfaktorundersøgelser
2D illustrationerne
i
er alle dagslysfaktorundersøgelser
2D illustrationerne
i
er alle dagslysfaktorundersøgelser i
4,00
4,00
arbejdshøjde, 0,85 m. Hvor skalaen er 0-8 DF, vedarbejdshøjde,
10.000
0,85 m. Hvor skalaen er 0-8 DF,
vedarbejdshøjde,
10.000
0,85 m. Hvor skalaen er 0-8 DF, ved 10.000
lux udenfor.
lux udenfor.
lux udenfor.
!
!
Udsyn mod øst
5,00
4,00
6,00
Dagslysfaktor
Uden
Udenlameller
lameller
Dagslysfaktor
Uden lameller
lameller
Uden
2. sal
DF uden lamel
5,00
4,00
2 sal
3. sal
6,00
1. sal
6,00
5,00
Dagslysfaktor
5,00
uden lameller
3. sal
6,00
Dagslysfaktor
2. sal
3. sal
1. sal
7,00
Dagslysfaktor
2. sal
1. sal
Dagslys på etagerne
7,00
Bentopladeelement
Trapetzdæk
H-profil 150
Gulv opbygning
Skodder i eg og rustfrit stål
Glas
Hul teglstensmur
Eksisterende bærende beton søjle
Ny bærende beton søjle
Dør i stål
Hvor lys en overßaden er [candela/m2]
Lysitensiteten