Har lys betydning for planters vækst?

Har lys betydning for planters vækst?
KLASSETRIN
FAG
ÅRSTID
5.-6. klasse
Natur/teknologi
Fra maj til september
OPGAVEBESKRIVELSE
Eleverne skal arbejde med
hypotesedannelse i Nationalpark Thy ved
at opstille hypoteser om lysets betydning
for planters vækstbetingelser ud fra
spørgsmålene: Hvor tror I, der vokser
flest forskellige plantearter? Er det i
løvskov, nåleskov eller lysåbent område?
Lysforholdene har betydning for diversiteten af planter. Der er forskel på, hvilke og hvor
mange forskellige slags planter, der vokser under f.eks. løvskov, nåleskov og i det åbne
landskab.
Planter tilpasser sig de forskellige lysforhold og dermed levesteder. Nogle planter er
lyskrævende, mens andre vokser bedst i skyggen og er skyggetolerante. Nogle planter er i
stand til at skygge andre planter væk og dermed ”overtage” et område, mens andre planter
vokser sammen med mange forskellige slags planter.
I denne øvelse arbejder vi med lysforholdene på 3 forskellige
lokaliteter, og ser hvordan levestedet påvirker antallet af
forskellige planterarter i:
1. Nåleskov
2. Løvskov
3. Lysåben levested/område
FORENKLEDE FÆLLES MÅL
Målene er for natur/teknologi efter 6.kl.
Kompetencemål
Færdigheds- og vidensmål
Undersøgelse
Naturfaglig undersøgelse
Modellering
Naturfaglig modellering
Perspektivering
Perspektivering i naturfag - Naturområder
Kommunikation
Formidling
Læringsmål
Eleverne kan
-
Arbejde med hypotesedannelse
-
udføre enkle feltundersøgelser i naturområder
-
beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser
Eleverne har viden om:
-
Plantens opbygning, livscyklus, tilpasning, levesteder og fotosyntese
-
karakteristiske levesteder
Kommunikation - Brug den tilegnede viden:
-
perspektivere natur til omverdenen og aktuelle hændelser
-
argumentere og kommunikere om enkle forhold inden for natur
TIDSFORBRUG
Omkring 2-2½ time. Det kan anbefales at denne aktivitet bruges som en af flere hypotese
aktiviteter, så det bliver en hel dag i Nationalpark Thy. Se afsnittet ”Sammenhæng med andre
undervisningsforløb” nederst i dokumentet.
ELEVFORUDSÆTNINGER
Det forventes, at eleverne har en faglig viden om begrebet hypotese samt om planters
fotosyntese, planters opbygning, livscyklus og planters tilpasning. I arbejdsark ”Hypotesehvad er det for et ord” og ”Faglig viden om planter” er der mulighed for faglig fordybelse om
emnet.
SÅDAN GØR DU
Undersøgelse af lysforhold
Eleverne skal beskrive lysforholdene på tre forskellige lokaliteter/levesteder vha. en
pupilmåler. I arbejdsarket: ”Pupilmåler til at måle lys" er der en beskrivelse af, hvordan den
anvendes, samt pupilmålere til print til en klasse. Eleverne kan på arbejdsarket: ”Hypotese om
lysforholds betydning for planters vækst” notere deres observationer om lysforhold.
Undersøgelse af antallet af plantearter

Start med at observere og snakke om lokaliteten. Hvad kendetegner levestedet? Til
bestemmelse af træer kan bruges følgende arbejdsark: ”Blade - knopper”, ”Bladark”
”Bladenes former” og ”Bladnøgle”. Arbejdsarkene kan hentes på www.skoveniskolen.dk
under kopiark.

Antallet af plantearter tælles indenfor et afmærket område. Eleverne afmærker et
område fx under nåleskov med et tov/kegler på fx 5*5 meter. Indenfor de afmærkede
områder på de 3 lokaliteter, undersøger eleverne hvor mange forskellige arter, de kan
finde.

Find et fælles samlingspunkt for de planterarter, som eleverne finder. Planterne
placeres på arbejdsarket: ”Forskellige plantearter fra et levested”. Det er en god ide at
laminere arkene.

Vær opmærksom på, at planter kan gemme sig mellem hinanden, så kig godt efter
mellem grene og blade, og husk at planterne skal være forskellige.

Bestemmelse og tælling af plantearter: Eleverne skriver navnet på plantearten, hvis de
kender navnet og ellers bare et nummer. Desuden skal de skrive, hvor stor en del af
området, der cirka er dækket af planten på arbejdsarket: ”Hypotese om lysforholds
betydning for planters vækst?”. Det er en god ide, at have skriveunderlag med.
Til bestemmelse af planter kan bruges fagbøger om planter eller følgende arbejdsark:
”Links til faglig viden om planter”.

Undersøg på samme måde et område med løvskov og på et lysåbent levested.
To minutters opsamling
Læringen i uderummet har andre forudsætninger end i klasserummet. Det er vigtigt, at
eleverne reflekterer over deres undersøgelser, så uderummet også opfattes som et lærested.
En del af læringsmålene handler om at styrke elevernes kommunikative kompetencer. I denne
øvelse skal eleverne formidle deres resultater fra arbejdsarket: ”Hypotese om lysforholds
betydning for planters vækst?” for klassekammeraterne på to minutter.
 Gruppen fremlægger deres resultater: ”Hvordan er antallet af plantearter under
henholdsvis nåleskov, løvskov og på et lysåbent levested? Er der plantearter, som
dækker mere end andre plantearter? Er der en sammenhæng mellem lysforholdene,
antallet af plantearter og levested?” Eleverne skal formidle deres viden til
klassekammerater på to minutter.
 Grupperne fremlægger for hinanden. Hvis der er to lærere med, så del grupperne i to
hold og lad dem fremlægge for hinanden. Optag fremlæggelserne, så der kan samles op
på elevernes viden om levevilkår og hypoteser på klassen.
Afrunding og evaluering på klassen
Det er vigtigt, at forløbet afrundes med en refleksion over det lærte, således at eleverne bliver
bevidste om den læring, de har tilegnet sig gennem deres undersøgelse i skoven. Afslut på
klassen med læringsaktiviteterne:
 Se optagelserne med deres fremlæggelser
 En snak om lysforholdenes betydning for antallet af planter.
 Evaluer på læringsmålene. Har eleverne nået læringsmålene?
Arbejdsark

Hvor vokser træer bedst?

Faglig viden om planter

Hypotese - hvad er det for et ord?

Lav en pupimåler til at måle lys

Forskellige plantearter fra et levested
Naturvejleder
I kan lave en aftale med en naturvejleder, som gerne hjælper med at finde egnede områder.
Spørg evt. en naturvejleder om at tage med første gang. I kan finde en vejleder ved at gå ind
på http://nationalparkthy.dk/undervisning
Tager I på egen hånd i Nationalpark Thy, vil vi anbefale

Tved Plantage ved maskinhuset

Skovlegepladsen i Vilsbøls Plantage

Nebel badeplads ved Nors sø
HVAD KRÆVER DET AF FORBEREDELSE FOR LÆREREN?

Kopier og laminer pupilmålere, brug arbejdsark: ”Lav en pupilmåler til at måle lys”

Kopiere arbejdsarkene: ”Hypotese om lysforholds betydning for planters vækst?” til et
hæfte evt. sammen med de andre hypoteseopgaver i skoven, se under ”Sammenhæng
med andre undervisningskoncepter”

Reb, snor, kegler til afmærkning

Kopier og laminer arbejdsark:” Forskellige plantearter fra et levested”, ”Bladark om
almindelige træer”, ”Blade - knopper - kogler”, ”Bladnøgle” fra www.skoveniskolen.dk
under kopiark.

Bog med forskellige plantearter eller kataloget over de mest almindelige planter under
nåletræer, løvtræer og på et lysåbent levested. Eller brug arbejdsark: ”Links til faglig
viden om planter”

Kamera/IPad til at optage fremlæggelser

Blyanter, skriveunderlag

Orientering til hjemmet, så eleverne har praktisk tøj på.

Lav aftale med en naturvejleder ved at gå ind på
http://nationalparkthy.dk/undervisning
SAMMENHÆNG MED ANDRE UNDERVISNINGSKONCEPTER
Det kan anbefales at denne aktivitet bruges som en del af en række andre aktiviteter, så det
bliver en hel dag i Nationalpark Thy.

Hypotese om jordbundsforholdenes betydning for træers vækst.

Hypotese om hvor træer vokser bedst.
Aktiviteten er egnet som afrunding til forløbet om ”Hypotese - hvad er det for et ord?”
Se undervisningsforløb på http://nationalparkthy.dk/undervisning