Læs og Akacienyt april 2015

April 2015
Foto: Dan Møller / Lokalavisen
S/I Akaciegården – Nimbusparken • Nimbusparken 26 • 2000 Frederiksberg
Telefon: 36 17 18 22 • Fax: 36 19 77 47 • Cvr.: 19 04 25 37
E-mail:[email protected]
1
AKACIE NYT udkommer en gang om måneden.
Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden.
Ansvarshavende redaktør:
Forstander Henriette Wülser
Redaktionssekretærer:
Anita Ranum Aagaard &
Camilla Thulstrup
E-mail [email protected]
Hjemmeside www.akaciegaarden.dk
Oplag: 140 eksemplarer
Telefonliste
Administrationen
36 19 77 40 [email protected]
Nimbusparken:
Plejeafdelingerne:
1. sal
2. sal
3. sal
4. sal
5. sal
36 19 77 23 [email protected]
36 19 77 43
36 19 77 24 [email protected]
36 19 77 44
36 19 77 25
Fysioterapien
36 19 77 46 [email protected]
Køkken
36 19 77 28 [email protected]
Teknisk afdeling
27 38 39 98 [email protected]
Vaskeri
38 21 53 65 [email protected]
Ansvarshavende aften &
weekend
38 21 53 60
Borgmester Fischers Vej:
1. & 2. sal
3. & 4. sal
36 19 77 21 [email protected]
36 19 77 22
Ansvarshavende aften &
weekend
36 19 77 21
2
Indholdsfortegnelse
AprilNyt ................................................................................................................................. 4
Præsten................................................................................................................................... 5
Støtteforeningen Akaciegårdens venner – Referat af generalforsamling .......................... 6-7
Leje af Akacie bussen * Akaciegårdens Venner ................................................................... 8
Allan Steen ............................................................................................................................ 9
Akaciegårdens ombygning ............................................................................................. 10-11
Månedens beboer ............................................................................................................ 12-13
Månedens medarbejder ................................................................................................... 14-15
Dans med børn og bedste * Fredagsbar............................................................................... 16
Invitation til Rejsegilde ....................................................................................................... 17
Nytårsbal – sikke en fest................................................................................................. 18-21
Beboerrådsmøde – Referat Nimbusparken..................................................................... 22-24
Beboerrådsmøde – Referat Borgmester Fischers Vej .................................................... 25-28
Fodklinikken ....................................................................................................................... 29
Frisør ................................................................................................................................... 30
Kiosk .................................................................................................................................... 31
Krydsord ............................................................................................................................. 32
Gæt en sang ......................................................................................................................... 33
Beboer fødselsdage, velkommen og farvel til beboere ....................................................... 34
Velkommen, farvel og tillykke til medarbejdere................................................................. 35
3
April - en måned med fest.
Så kommer vi atter til en måned med fest. Den 10. april vil der være påskefrokost i begge huse.
En dag med anledning til at være sammen på en lidt anden måde, og til at hygge sig med sin
nabo, medarbejdere eller de frivillige. Maden vil begge steder blive leveret fra vores eget
køkken på Nimbusparken. Vi håber det vil blive en hyggelig dag for alle beboere, personale og
frivillige. Måske der kommer lidt påskehistorier eller gækkerim frem. Samtidig er påsken jo
også en måde at markere foråret på, så vi kan håbe at der måske også er lidt varme i luften, så
altanerne måske kan blive brugt en lille smule.
Den 22. april vil vi så igen holde lidt fest. Denne gang er det rejsegilde for det nye
Akaciegården, og det bliver på Skellet 25. Dagen bliver for beboere og gæster markeret kl. 15,
hvor borgmesteren vil komme og han vil sammen med bestyrelsesformand Leif Jensen hylde
håndværkerne for deres fremdrift i projektet. Desværre kan håndværkerne ikke kl. 15 (hvor
borgmesteren kan), så derfor bliver dagen markeret kl. 12 for håndværkerne, således at vi ikke
får bygget nogle uheldige ting ind i byggeriet ;0)
Ved rejsegildet vil det blive muligt at se den første spæde begyndelse af et meget spændende
byggeri. For beboere i kørestol, eller dårligt gående bliver det en besigtigelse i stueetagen, da
elevatoren jo ikke er kommet endnu. Men for andre bliver det muligt at få et smugkig ind i det
nye fantastiske hus.
Vi er så småt begyndt at planlægge vores flytning tilbage til det nye Akaciegården om ca. et års
tid. Der er mange ting der skal falde på plads, og vi skal nok sørge for at holde jer informeret,
når der er noget nyt at fortælle.
Der har netop været generalforsamling i Støtteforeningen. Bestyrelsesmedlemmerne som var på
valg blev genvalgt, og konstituerede sig på samme måde som tidligere. Generalforsamlingen
besluttede at kontingentet skal stige til kr. 150 om året. Jeg vil benytte denne lejlighed til at
opfordre både beboere, pårørende og personale til at blive medlemmer. Pengene går ubeskåret
til glæde og gavn for beboerne. Således er der en lille weekendsnaps eller et glas Baileys, men
også syngepigerne, beboerferier og andre arrangementer betales af Støtteforeningen. Så jeg
håber på en del nye medlemmer.
Jeg har hørt at der til tider kan være ventetid på at komme ind af hoveddøren i OK-huset Lotte,
når man bruger sin brik til at lukke sig ind med. Ventetiden skyldes at låsebrikken opdateres
hver gang man lukker sig ind. Har der været mange ændringer i huset tager det lidt længere tid.
Dog vil jeg sige, at den længste tid det kan tage er 8 sec. Mon ikke vi alle kan have tålmodighed
til at vente 8 sec. Det håber jeg at alle kan og vil affinde sig med.
Nu vil jeg blot ønske jer alle en rigtig god påske!
Gæk gæk gæk
Mit navn det står med blæk
Med venlig hilsen
.........
4
Hilsen fra præsten
For 25. år siden blev jeg ordineret i Haderslev
domkirke, jeg havde min lille søn med i lift. Kort
efter blev jeg indsat i Tandslet kirke på Sydals og
politimesteren i Sønderborg viste mig rundt i det
arresthus, der skulle være en del af mit sogn i 5 år.
Det var en god tid, og jeg lærte en smuk og
spændende del af Danmark at kende. For 20 år siden pakkede vi flyttekasser og vendte
næsen mod det Frederiksberg, hvor jeg selv er født, og vi tilbage i tiden besøgte
bedsteforældre på Vagtelvej og lagde blomster på Solbjerg kirkegård. Jeg blev indsat i
Flintholm kirke med faner og fest. Flintholm blev min store kærlighed, en kirke med
varme og engagerede mennesker, en folkekirke i ordets egentlige betydning. Her er jeg
stadig, nu på 20. år og jeg kan se på mine voksne børn, at tiden er gået. Min søn er 25, min
datter er 22.
Det er blevet almindeligt at sammenligne folkekirken med et stort tankskib. Kursen
ændres ikke så let. Alligevel er der sket meget henover de sidste 25 år, og det er, som om
folkekirkeskibet nu for alvor er kommet i bevægelse. Vi har fået juniorkonfirmander. Vi
har fået babysalmesang, der efter min mening er den vigtige fornyelse henover de 25 år.
Nogle kalder det babyrytmik. I Flintholm kirke har det udløst, at vi nu også har
spædbørnskoncerter. Hvis man ikke har oplevet det med egne øjne, vil man næppe tro det.
Små børn lytter henført og forsøger med deres små stemmer at kopiere sopran eller violin.
Vi har fået en bred vifte af gudstjenesteformer, der supplerer højmessen. En del af de nye
gudstjenester er børnegudstjenester, men der er også stillegudstjenester og
musikgudstjenester og i city den vigtige natkirke. Der skrives nye salmer som aldrig før.
Der males ikoner og ses film.
Det vil ikke være forkert at sige, at der er kommet lidt mere medvind. Tidligere kunne jeg
have lyst til at svare en venlig bordherre, der spurgte til mit arbejde eller min uddannelse,
at jeg var sygeplejerske, selvom det at være sygeplejerske sikkert også kan give problemer
i forhold til en hyggelig aften. Jeg har aldrig løjet, men fristelsen har været der, for at
bevare den gode stemning. Sådan er det ikke i dag. Religion er på alles læber. De fleste
vil rigtig gerne tale om religion og tro, også deres egen. Folkekirken gør det godt. Der er
en interesse og en respekt for det religiøse. Der er grøde, og det er blevet meget sjovere at
være præst.
Birgitte Haahr, Flintholm kirke
5
Referat fra generalforsamling den 19. marts 2015 i Støtteforeningen.
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning
4. Godkendelse
5. Valg af bestyrtelse
6. Valg af revisor
7. Evt.
Marianne bød velkommen og takkede for det pæne fremmøde.
Ad 1. Annalise valgtes som dirigent.
Ad 2. Dagsordenen blev godkendt.
Ad 3. Beretningen blev oplæst af Marianne og taget til efterretning.
Hovedpunkterne var:
Vi har haft 4 møder siden sidste generalforsamling.
Loppemarkedet var blevet flyttet til januar og det var en stor succes. Der var godt salg i
kagerne. Der kom et pænt overskud ind, og pengene vil som vanligt blive brugt til
underholdning, livets vand, m.m. Udover livets vand vil der også blive købt Baileys, da
mange holder af det.
Syngepigerne var også en succes.
Vi prøver fortsat, at få flere medlemmer.
Ad 4.
Pia fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Årets resultat: -4.103,31.
Støtteforeningen består på nuværende tidspunkt af 74 pårørende.
Ad 5.
Forslag om spisning i cafeen. Det er ikke støtteforeningsregi, og det kan nok bedst lade sig
gøre i det nye hus. Dog kan man allerede nu spise her med bestilling af mad i køkkenet
med tre dages varsel.
6
Kontingent kr. 150,- foreslås af Tina i forhold til kr. 100,-. Der diskuteredes, hvordan man
reklamerede for foreningen. Reklame som: ”sponsoreret af Støtteforeningen”. Og i det
hele taget gøre Støtteforeningen mere synlig. Efter nogen debat blev forslaget enstemmigt
vedtaget.
Ad 6.
Valg af bestyrelse. Bestyrelsen genvalgtes.
Suppleanterne genvalgtes.
Konstitueringen blev den samme som hidtil.
Ad 7.
Revisor Stella Hansen er desværre afgået – Lone Gram har overtaget og vil gerne fortsætte
jobbet.
Ad 8.
Henriette viste diasshow om opbygningen. Derudover viste Henriette eksempler på fliser
og deres farver på badeværelserne. Der var også prøve af parketgulvene.
Der kommer 19 boliger på hver etage – i forskellige størrelser og udformning.
Dobbeltværelserne til ægtepar, bliver lidt mindre, men til gengæld billigere. Det vil
forhåbentlig betyde, at disse boliger også vil blive lettere at genudleje.
22. april bliver der rejsegilde kl. 15.00. Borgmesteren kommer, men kan ikke være der før
15.00. Derfor holder håndværkerne rejsegilde tidligere på dagen, da de har fyraften kl. 15.
Beboerne vil ikke skulle afholde udgifter i forbindelse med flytningen. Dog vil der
formentlig komme udgifter til gardinerne i den enkelte beboer.
Der bliver et stort køkken, der udover at levere mad til beboerne, kan servicere udefra
kommende og pårørende. Visionen er, at Akaciegården bliver åbent for andre end
beboerne. Træningslokalerne kan også tilbydes og i det hele taget, skal huset være åbent
for det omkringliggende samfund, men samtidig trygt.
Akaciegården har fået del i ældremilliarden, som vi f.eks. har fået Mette Bugge for.
Akaciegården modtager ikke så mange gaver. Man vil hellere give til nødlidende.
Næste bestyrelsesmøde er den 17. juni 2015, kl. 17.00.
Referat: Niels
7
LEJE AF
AKACIE BUSSEN
Akaciegårdens bus er på hverdage forbeholdt plejehjemmet i dagtimer, men der vil være
mulighed for, at pårørende kan leje bussen til beboer-transport, hvis huset ikke selv
disponerer over bussen.
1 dag inkl. 100 km
Ekstra km
=
=
500,00 kr.
3,80 kr. ekstra km.
Personen der lejer bussen, skal fremvise gyldigt kørekort og opgive navn og adresse.
Ved leje af bussen, tages kontakt til vores tekniske leder Mohamed Azibou på tlf.
27383998
Der opkræves et depositum på 500,- kroner ved nøgleudlevering.
Akaciegården gør opmærksom på, at hvis der sker skade på bussen i lejeperioden, skal der
betales en selvrisiko på 6.500,- kroner.
Med venlig hilsen
AKACIEGÅRDEN
Henriette Wülser
Forstander
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Akaciegårdens venner - Støtteforening
Medlemskontingentet er på kr. 150,- for pårørende og andre samt kr. 50,- for beboere om
året.
Betaling af kontingent kan ske på foreningens konto, reg.nr. 1551 kontonr. 045-1746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til Akaciegårdens venner
Læg venligst slippen i administrationens dueslag på Nimbusparken eller send pr. e-mail til
[email protected] – Husk at indbetale beløbet på ovenstående konto.
Navn
:___________________________________
Adresse:___________________________________
Tlf.
:___________________________________
E-mail :___________________________________
Pårørende til (Navn / bolig nr.):___________________
8
Hver mandag og tirsdag spiller Allan Steen klaver til dejlige danske sange på henholdsvis
Borgmester Fischers vej og Nimbusparken.
Vi nyder alle de dejlige toner og hygger os gerne med kaffe. Alle er velkommen.
9
Vores teknikere vil holde os opdaterede med vores
igangværende byggeri på Skellet i form af billeder.
Begejstringen er stor når byggeriet
bliver tilset.
Nøj hvor vi glæder os til at flytte
hjem til Skellet.
10
11
MÅNEDENS BEBOER APRIL 2015
Kerteminde da Kisser gik i 4. klasse.
Hun husker at det var svært at starte i
skolen i Kerteminde, de andre børn
drillede en del med Københavneriet.
Det holdt dog hurtigt op, da de fandt ud
af at Kisser kunne slå en proper næve.
Skolegårdens mest umulige unge, fik
Kisser en dag stukket én på kassen og
sat på plads, og så blev der ro i
geledderne igen.
De tydeligste og gladeste minder fra
dengang, stammer fra svømmeklubben.
Her blev livet levet.
Karen Helene Andersen Stæhr født i
1924. Kaldes Kisser.
Bor på Borgmester Fischers Vej
Jeg åndede og levede i det vand. Fra
tidlig maj til sen september svømmede
jeg dagligt. Jeg blev hurtigt
konkurrencesvømmer, og klarede mig
vist fint nok!
Kisser har boet på Akaciegården siden
august 2013.
Den dag jeg møder Kisser, skinner
solen fra en skyfri himmel. Vi skynder
os ind i elevatoren og tager helt op på
7. sal. Her skinner solen vildt og
uhæmmet ind af alle vinduer. Vi åbner
døren ud til terrassen, og sætter os i
døråbningen.
Ahhhh, siger Kisser, det minder mig om
mine mange rejser til Mallorca. Jeg
tror at jeg har været der 100 gange. På
et tidspunkt var det som om at kufferten
altid stod klar i min entré, så jeg bare
kunne rejse fra dag til dag!
Kissers forældre og hendes 2 mindre
brødre så hende ikke meget på den tid
af året.
Hvad er det vigtigste i livet?
Det vigtigste her i livet er at vide hvad
man selv er værd! Det er ikke sikkert at
andre fortæller dig det, så husk selv på
det, og gør det ofte. Det har tit hjulpet
mig i svære situationer.
Da jeg spørger ind til Kisser livsfilosofi
er det det der kommer først ud af
munden på hende. Dernæst kommer
sætningen
Respekt skal gå begge veje, være
gensidigt. Når vi gør vores bedste for
at respektere hinanden, og hinandens
særligheder, går det altså meget
nemmere mellem mennesker!
Det er tydeligt at Kisser er en sol- og
livsnyder. Vi lukker begge øjnene i en
stund og lader solen varme os.
Fyn
Barndommen blev trådt på Fyn. Kissers
far var politimand i Kerteminde, og
hele familien flyttede fra Østerbro til
12
MÅNEDENS BEBOER APRIL 2015
Kisser har arbejdet som sekretær det
meste af hendes arbejdsliv. Først i
Kerteminde, så hos Marinen i Århus,
og endeligt i København. Kærligheden
trak hende tilbage til Hovedstaden. Og
så blev det her, livet blev levet med
mand og 2 børn, som de adopterede.
Glæden var stor da først en dreng, og
siden en pige kom til familien.
Kisser husker årene som idel lykke!
Vi havde ung pige i huset, så vi begge
kunne arbejde. Min mand var arkitekt,
og jeg arbejde som sekretær på
arkitektkontoret Alex Poulsen.
Det var da også dengang jeg kørte på
motorcykel, griner Kisser
Akaciegården
I snakken med Kisser er det helt
tydeligt at Kisser har oplevet og levet
MEGET. Hun ønsker sig en sidste tur
til Mallorca, så skal der bades, danses,
snakkes, spises god mad, og ikke
mindst skåles i Oh lapaloma Fernet
Brancaaaaaa.
Jeg spørger Kisser hvad det bedste er
ved at bo på Akaciegården, svaret
kommer hurtigt:
det er så dejligt at jeg ikke er alene
mere. Jeg SKAL have selskab, og det
kan jeg få her. Jeg sidder ofte i
spisestuen og nyder at der er folk
omkring mig.
Mette Bugge
13
MÅNEDENS MEDARBEJDER APRIL 2015
Dominica
Lenore kom til Danmark som 7-årig.
Hendes mor og moster flyttede fra
Dominica i Caribien til Danmark, så
Lenore måtte bare følge med.
Jeg spørger Lenore om hun følger sig
hjemme her i Danmark, svaret kommer
hurtigt
JA!
Jeg føler mig meget dansk, men har
helt klart mine rødder på Dominica.
Jeg ved godt at mine muligheder for
job og skolegang havde været
anderledes hvis jeg var vokset op på
Dominica, det havde også været svært
at være alenemor til tre drenge, og
selvforsørgende til dem.
Lenore James, født i 1964
Ansat på Akaciegården i 25 år.
Social- og sundhedshjælper
Lenore har 3 drenge på 33, 22 og 17 år.
Hun arbejder ofte ekstra for at sønnerne
kan leve deres drømme. Fx har den ene
søn været 2 år i London for at blive
bedre til at spille basket, og den yngste
er på efterskole for tiden.
Lenore er aftenvagt på Borgmester
Fischers Vej. Det lyser ud af hende at
hun elsker sit arbejde! Beboere og
kollegaer lyser op når de ser Lenore
træde ind af døren.
Lige i denne tid er smilet dog ikke så
bredt som det plejer at være, Lenore
har haft ond i det ene ben længe, og er i
gang med at få undersøgt hvad det er.
Jeg joker lidt med hende omkring det
der ben, siger at det da sikkert er fordi
hun kaster sig for meget rundt på
dansegulvet!
Lenore er nemlig en MEGET aktiv
dame. Alt hvad der lugter bare lidt af
dans og bevægelse kaster hun sig over.
Zumba, Pole-dancing, stram-op…. Der
er gang i damen, det er helt tydeligt!
Hun har købt et par grunde på
Dominica og drømmer om at bygge
huse. Huse der kan rumme hende når
hun skal pensioneres og bo på
Dominica når det er koldt i Danmark,
og som også kan bruges til udlejning til
turister.
Jeg spørger Lenore hvordan det kan
være at hun har været på den samme
arbejdsplads i så mange år.
14
MÅNEDENS MEDARBEJDER APRIL 2015
Akaciegården er mit andet hjem. Jeg
føler mig så godt tilpas med mit
arbejde. Mine sønner kender også min
arbejdsplads, og har sågar holdt jul
her med beboerne og mig. Det er
vigtigt for mig at beboerne har det
trygt og godt her.
Det er min far! Han bor derovre. Han
har 21 børn, så jeg har altså 20
søskende på hans side, og 1 søster på
min mors side. Det kan være lidt svært
at hitte rede i den store familie, men
jeg er efterhånden ret god til at have
kontakt med dem alle. Familie er
vigtigt for mig!
Hvad er det vigtigste for dig på din
arbejdsplads?
Mens vi sidder i køkkenet på
Borgmester Fischers Vej og snakker,
flakker Lenore blik. Hun har et øje på
hver en beboer, og har også stort
overskud til at tale med de pårørende
der kommer på besøg.
Mine 10 min med Lenore at rendt ud,
hun skynder sig hurtigt videre ud til en
beboer der har ringet efter hende.
Jeg gør meget ud af at pleje beboerne
som jeg selv ville plejes, eller som jeg
ville pleje min egen mor, med kærlig
omsorg og respekt. Det er faktisk det
vigtigste for mig: at vi alle behandler
hinanden respektfuldt. Jeg kan lide at
der er rent mel i posen, og at man kan
sige tingene som de er, respektfuldt!
Jeg spørger Lenore om hun vil vise mig
et billede af sig selv taget på Dominica.
Hun viser mig et billede hvor hun står
ved siden af en flot mand. De har
begge smukke folkedragter på.
Mette Bugge
15
Med hænderne sir’ vi klap klap klap
Med hænderne sir vi klap klap klap! Har du aldrig set Per Syvspring
danse?
Først den ene vej og så den anden vej! Jeg gik mig over sø og land!
Børn og voksne inviteres til dans på Akaciegården.
Deltagelse er gratis for alle.
Vi danser de gode gamle børnedanse, og skråler i vilden sky!
Dansen er mest for børn i alderen 3-7 år, men ALLE er velkomne,
beboere, pårørende, venner, personale og frivillige.
Medarbejdere med familier er selvfølgelig også MEGET velkomne!!
Dans med børn afholdes i stueetagen i Nimbusparken på følgende
lørdage, hver gang kl. 11 – 12
11.april / 9. maj / 6. juni, sæt et STORT X og kom og vær med.
FREDAGSBAR – cocktails with content!
Baren åbner hver fredag kl. 1330. Vi fordeler sol og vind lige, og er
lige meget på Borgmester Fischers Vej og i Nimbusparken.
Se opslag i elevatoren for aktuelle datoer. Alle er velkomne!!
Vi forsøger hver gang at få lidt indhold med i fredagsbaren. Det kan
være en musiker, et rejseforedrag, en der kommer og fortæller en
historie, eller viser os billeder fra 30’ernes Frederiksberg.
Har du lyst til at komme og berige os?
Har du noget du vil dele med os?
Vi tager glad og gerne imod, og kvitterer med masser af TAK og
kærlige knus.
Henvendelse til Mette Bugge mail: [email protected]
Bugner barskabet?
Vi serverer en lille en for de der har lyst til det. I den forbindelse vil vi
høre om du eller nogle i din nærhed vil sponsorere en flaske eller to
til formålet? Så bliver vi rigtig glade 
16
Rejsegilde
Kære beboere og pårørende
I inviteres hermed til rejsegilde på det nye Akaciegården,
onsdag den 22.april kl.15.00, på Skellet 25, 2000 Frederiksberg.
Bestyrelsesformanden og Borgmesteren vil deltage.
Der vil blive serveret lidt mundgodt.
Med venlig hilsen
Henriette Wülser
Forstander
17
NYTÅRSBAL PÅ RÅDHUSET DEN
20.2.15
SIKKE EN FEST!
Så blev der festet igennem! Sikke en dag
vi havde på Rådhuset. Akaciegården og
Frederiksberg kommune var værter, og
havde inviteret alle kommunens
plejehjem til Bal.
Alle sejl var sat til, håret var sat, neglene
lakeret, skoene pudset, humøret var højt.
Alle som en dansede vi alt det bedste vi
har lært. Musikken blev leveret af vores
dygtige pianist Allan Steen og hans
orkester. De spillede fremragende!
Ballet lod sig kun realisere fordi vi havde
så mange gavmilde sponsorer. Vi sender
dem alle en STOR tak!
Alle kommunens plejehjemsbeboere var
inviteret, og godt 300 deltog i
herlighederne. Vi er mange der ønsker os
en ny fest til næste år!
Billederne her på disse sider taler deres
eget tydelige sprog, nyd dem.
Mange glade dansehilsner fra
Mette Bugge
18
NYTÅRSBAL PÅ RÅDHUSET DEN
20.2.15
SIKKE EN FEST!
19
NYTÅRSBAL PÅ RÅDHUSET DEN
20.2.15
SIKKE EN FEST!
20
NYTÅRSBAL PÅ RÅDHUSET DEN
20.2.15
SIKKE EN FEST!
21
Beboerrådsmøde i Nimbusparken torsdag den 12. februar 2015
Deltagere: Alle beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes:
Verner Larsen, Annelise Kristensen, Erling Rasmussen, Ritta Jensen, Claus Schneider, Holger
Herbst, Britta bjørn, Grethe Jørgensen, Agnethe Spanner, Niels Juul og Margit Juul.
Fra Kastaniehavens køkken Linda. Vores eget køkken Majken
Forstander Henriette Wülser og aktivitets medarbejder Dorit Kjergaard
Referent: Dorit Kjergaard/ Henriette Wülser.
DAGSORDEN:
01. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 23.oktober 2014.
02. Kostudvalg / køkkenet deltager
03. Ønsker fra beboerne
04. Orientering fra forstanderen
05. Orientering fra Tingstedet
06.
Beboer forhold vedr. boligerne (DAB)
07. Eventuelt
08. Næste møde
01.
Referatet fra sidste beboerrådsmøde d.23.10.14 gennemgået og godkendt.
02.
Linda fra Kastaniehavens køkken gjorde opmærksom på at madvognene ikke altid var tømt for
mad når de fik dem retur. Beboerne var tilfreds med de sedler der var med kostplanen. Ros til
supperne. Generelt tilfredshed med maden. Beboerne blev spurgt om de ønskede kagen
serveret til eftermiddags kaffen eller aftens kaffen. Der var flertal for eftermiddags kaffen.
03.
En beboer efterspurgte et EDB kursus. Der vil blive undersøgt mulighed for det.
04.
(HW) informerede om, at julen og nytåret er gået godt. Der har dog været en udfordring på
Borgmester Fischers Vej vedr. maden juleaften. Der blev brugt meget tid på at lave mad,
selvom vi havde sat ekstra personale ind for, at der var ekstra tid til hygge. Akaciegården vil
stille anderledes krav til juleaften til næste år.
22
Byggesagen
Byggesagen skrider frem, rejsegildet vil blive afholdt den 22. april kl. 15.00 på Skellet.
Tidsplanen holder stadig. Der kommer løbende billeder som bliver lagt på hjemmesiden.
Vi skal i gang med at planlægge flytning tilbage til Skellet.
(HW) informerede om, at efter vi er flyttet på Nimbusparken, har (HW) besluttet, at det nye
Akaciegården skal have nærværs lamper ud for boligerne, det giver tryghed for beboerne.
Det bliver januar 2016 at vi flytter tilbage til Skellet. Akaciegården har samtidig 40 års
jubilæum i 2016, så det kan slås sammen til en stor fest. Vi kunne godt tænke os at få lavet et
jubilæums skrift – vi må undersøge hvad det vil koster og om vi kan få midler til dette.
Forretningsplan
(HW) er pt. i gang med, at informere Ledergruppen om en forretningsplan for de næste 5 år.
Der skal penge i kassen, forstået på den måde at vi skal sælge ydelser, og derfor tænkes ud af
boksen, vedr. hvilke strategier skal vi lave. Dette vil (HW) og ledergruppen involvere
bestyrelsen i. Det er blevet besluttede at bestyrelsen og ledergruppen mødes en hel dag i
februar.
Ledergruppen tager af sted i næste uge og arbejder på planen.
Utilsigtede hændelser
(HW) informeret om at pårørende og beboerne, nu selv kan gå ind og indberette Utilsigtede
hændelser på nettet.
Ældremilliarden
For pengene fra ældremilliarden har vi fået Mette Bugge, som kommer på skæve tidspunkter
af døgnet og laver aktiviteter for beboerne. Børnedans, juletræsfest, bagning osv. som foregår
på aftner og i weekenderne. Beboerne er meget glade for aktiviteterne på de ellers noget stille
perioder.
Kommunal tilsyn
(HW) orienterede om, at kommunaltilsynet var gået godt. Der var nogle udfordringer, som vi
retter op på. Akaciegården fik 33 ud af 36 mulige point.
(HW) orienterede om, en klage fra en beboer, som havde afstedkommet en skrivelse fra
Frederiksberg Kommune, hvorefter Akaciegården skulle komme med en redegørelse.
Beboeren er tilfreds med forløbet, og nu også med forholdene.
Embedslægetilsynet gik fint, så vi får ikke besøg til næste år. Der blev gjort opmærksom på at
rapporterne ligger på hjemmesiden
Juleminimarked
(HW) orienterede om, at Akaciegården har afholdt juleminimarked, der blev solgt for ca.
8.000 kr. Alle medarbejdere og frivillige havde gjort et stort arbejde. Syngepigerne
underholdte samme dag, det var vældigt festligt, syngepigerne er kommet på Akaciegården
gennem 15 år.
23
05.
Fysioterapien:
Elisabeth er stoppet hos os og hun savnes af alle. Vi har dog fortsat Anne Sofie i praktik og
hun hjælper med fællesgymnastik og individuel træning. Der er trængsel i træningssalen og et
godt humør. Jon som tidligere har været i huset og lavet et projekt kommer igen. Han havde et
indlæg i Akacienyt.
Tingsted:
Vi har fortsat de sædvanlige arrangementer som banko og sang. Nu er sangen rykket ud i
afdelingerne på skift. Det er hyggeligt men også meget udfordrende med pladsen, da der skal
være frit ved elevatoren. Gudstjeneste den første torsdag i måneden. Kl.10.30
Vi har også støttet op omkring Mette Bugges arrangementer som fredagsbar, lørdagsdans og
juletræsfest. Vi har besøg af vuggestuebørn ca. 2 gange om måneden til fællesgymnastik.
Vi havde julekoncert i november med sangerinden Lise Ness som spredte julehygge hos os.
Frivillige Franks sangkor og Nursing koret har også været og underholdt.
Der har været Akaciegårdens julemarked hvor vi sammen med afdelingerne har været
leverings dygtige i rigtige mange dejlige ting.
Lørdags tur til Gisselfeldts klosters julemarked og et julemarked i Andelslandsbyen Nyvang
hvor der blev shoppet igennem. Til julefrokosten fik vi besøg af Flintholms kirkes
Juniorkonfirmander som gik Lucia i hele huset.
Vi går små ture i nærområdet og ordner negle ligeså snart der byder sig en lejlighed oftest
inden fællesgymnastik.
Vi har været på tur til Plantorama hvor der blev købt rigeligt ind af Orkideer til beboerstuen.
Vi har deltaget i Frederiksberg kommunes Pensionistfest og skal også med til nytårsballet.
Der er afholdt en meget Hyggelig herrefrokost og en damefrokost er planlagt.
Vi skal ud og se den blå planet i denne måned.
Der kommer gang igen i film-formiddagene i foråret.
Vi har i denne måned aftaler med ca. 37 beboere ud over de faste arrangementer.
De ønsker i som beboerne har haft til aktiviteter og udflugter er vi ved at undersøge og
planlægge så de kan indgå i forårets arrangementer.
Husk at der stadigvæk findes Biblioteks ordning. UT vil gerne være behjælpelig med at få
etableret kontakt dertil.
06.
Der var intet til eventuelt
07.
Næste møde den 18. juni kl.14.00 – 15.00 på Nimbusparken i festsalen
24
Beboerrådsmøde på Borgmester Fischers Vej torsdag den 12. februar 2015
Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes;
”Kisser”, Emma Millerup, Poul Erik Petersen, Anne Madsen, Birte Jørgensen,
Lisbeth Klint, Ingeburg Blæhr, Inge Thiesen, Rudi Petersen, Kirsten Olsen, Ingeborg Grøtner,
Birthe Melon, Ruth Veje, Alice Larsen og Sofie Rasmussen.
Forstander Henriette Wülser, aktivitets medarbejder Dorit Kjergaard
Afbud fra køkkenleder Marianne.
Ref. Dorit Kjergaard/ Henriette Wülser
DAGSORDEN:
01. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 23. oktober 2014.
02. Kostudvalg / køkkenet deltager
03. Ønsker fra beboerne
04. Orientering fra forstanderen
05. Orientering fra Tingstedet
06. Eventuelt
07. Næste møde
01.
Referatet fra d.23.10.14 blev gennemgået og godkendt.
02.
Der ønskes fortsat pålæg engang imellem til morgenmaden og pastaretter på menuen. Café
Lotte åbner i forhallen d.17.2.15. Der er åbent tirsdage og torsdage til at starte med.
Pårørende kan købe mad og drikke der. Beboere der ønsker at spise i caféen skal afmelde
deres mad senest dagen før kl.9. Det er samme ret der bliver serveret i caféen som på
afdelingerne.
03.
Der ønskes spejl i elevatoren så man kan se hvilken etage man er på og hvem der kommer ind
når man sidder med ryggen til døren.
Stort ønske om at Akacienyt udkommer tidligere så man kan se hvad der sker i huset fra den1.
i måneden.
Der var et ønske fra en beboer om at få ryge fællesskab. UT vil undersøge om der er flere
rygere der ønsker det samme.
25
Der blev efterlyst sko salg. De forhandlere der har været i huset ønsker ikke at komme igen.
Der kommer ingen kunder når de er i huset, fordi de står i forhallen og der ikke er en naturlig
trafik dernede.
04.
(HW) informerede om, at julen og nytåret er gået godt. Der har dog været en udfordring på
Borgmester Fischers Vej vedr. maden juleaften. Der blev brugt meget tid på at lave mad,
selvom vi havde sat ekstra personale ind for, at der var ekstra tid til hygge. Akaciegården vil
stille anderledes krav til juleaften til næste år.
Byggesagen
Byggesagen skrider frem, rejsegildet vil blive afholdt den 22. april kl. 15.00 på Skellet.
Tidsplanen holder stadig. Der kommer løbende billeder som bliver lagt på hjemmesiden.
Vi skal i gang med at planlægge flytning tilbage til Skellet.
(HW) informerede om, at efter vi er flyttet på Nimbusparken, har (HW) besluttet, at det nye
Akaciegården skal have nærværs lamper ud for boligerne, det giver tryghed for beboerne.
Det bliver januar 2016 at vi flytter tilbage til Skellet. Akaciegården har samtidig 40 års
jubilæum i 2016, så det kan slås sammen til en stor fest. Vi kunne godt tænke os at få lavet et
jubilæums skrift – vi må undersøge hvad det vil koster og om vi kan få midler til dette.
Forretningsplan
(HW) er pt. i gang med, at informere Ledergruppen om en forretningsplan for de næste 5 år.
Der skal penge i kassen, forstået på den måde at vi skal sælge ydelser, og derfor tænkes ud af
boksen, vedr. hvilke strategier skal vi lave. Dette vil (HW) og ledergruppen involvere
bestyrelsen i. Det er blevet besluttede at bestyrelsen og ledergruppen mødes en hel dag i
februar.
Ledergruppen tager af sted i næste uge og arbejder på planen.
Utilsigtede hændelser
(HW) informeret om at pårørende og beboerne, nu selv kan gå ind og indberette Utilsigtede
hændelser på nettet.
Ældremilliarden
For pengene fra ældremilliarden har vi fået Mette Bugge, som kommer på skæve tidspunkter
af døgnet og laver aktiviteter for beboerne. Børnedans, juletræsfest, bagning osv. som foregår
på aftner og i weekenderne. Beboerne er meget glade for aktiviteterne på de ellers noget stille
perioder.
Kommunal tilsyn
(HW) orienterede om, at kommunaltilsynet var gået godt. Der var nogle udfordringer, som vi
retter op på. Akaciegården fik 33 ud af 36 mulige point.
26
(HW) orienterede om, en klage fra en beboer, som havde afstedkommet en skrivelse fra
Frederiksberg Kommune, hvorefter Akaciegården skulle komme med en redegørelse.
Beboeren er tilfreds med forløbet, og nu også med forholdene.
Embedslægetilsynet gik fint, så vi får ikke besøg til næste år. Der blev gjort opmærksom på at
rapporterne ligger på hjemmesiden
Juleminimarked
(HW) orienterede om, at Akaciegården har afholdt juleminimarked, der blev solgt for ca.
8.000 kr. Alle medarbejdere og frivillige havde gjort et stort arbejde. Syngepigerne
underholdte samme dag, det var vældigt festligt, syngepigerne er kommet på Akaciegården
gennem 15 år.
05.
Fysioterapien:
Elisabeth er stoppe i fysioterapien og hun savnes af alle. Vi har dog stadigvæk Anne Sofie
som praktikant. Hun hjælper med fællesgymnastik og individuelt træning. Der er trængsel og
godt humør i træningslokalet. Lottes beboere nyder at være sammen med os både trænings
mæssigt og socialt.
Tingsted:
Vi har de sædvanlige aktiviteter som vi plejer og de køre rigtigt godt.
Beboerne og de frivillige er glade for at se hinanden og der opbygges små fællesskaber.
Ena er kommet igen og vi har fået en ny frivillig Birthe som også hjælper til ved banko.
Sange med Allan Steen / Peder Kragerup er flyttet ud i afdelingerne og det er hyggeligt.
Vi har været flittige i efteråret/vinteren.
Vi har bakket op om Mette Bugges arrangementer onsdag eftermiddage og aftener, køreture til
Eremitagen, indkøb til middags hygge og fælles madlavning på 2 små kogeplader og efter
følgende hygge. Irsk kaffe, oplæsning og film har der været indbudt til.
Der har været fredagsbar på Nimbus som beboerne har deltaget i.
Vi har været i Tivoli til Halloween.
Vi har haft ”Hit med sangen” hvor 11 beboere fra Lotte deltog.
Lise Ness gav en dejlig koncert i midten af november og julehyggen begyndte at spire.
Besøgt H.C. Andersens julemarked i København. Deltaget i Akaciegårdens julemarked.
Lørdags tur til Gisselfelds klosters julemarked. Afholdt Julebanko.
Spontan hygge i nichen på 7. sal hvor vi sad på skødet af hinanden hvor og Lottes beboere
deltog, og vi havde det vældig hyggeligt.
Lucia af børnene fra Skolen ved nordens plads.
Vi har været i Roskilde Domkirke og så bl.a. det nye gravkammer som Dronningen og
Prinsgemalen er ved at få lavet.
27
Pensionistfest og små gåture og manicure når tid haves.
Vi arbejder på at få børnehaven Klatrehuset til at komme og være med til gymnastik 1 til 2
gange om måneden.
I denne måned har vi udover de faste arrangementer aftaler med ca. 37 beboere.
Vi har bl.a. damefrokost og herrefrokost i begge huse og der er store forventninger til dem.
Tur til Den blå planet.
Vi har været rundt i huset og hørt hvad der var af ønsker til forårets aktiviteter og ture. Og vi
er godt i gang med at undersøge og planlægge ud fra dem.
Husk at se i Akacienyt hvad vi byder på.
Ruth Vejes søn Søren har tilbudt at komme og underholde os med et par venner, de spiller for
os og har sangblade med så vi kan synge med. Det bliver sidst i Marts og et aftenarrangement.
Det glæder vi os til.
Husk at der stadigvæk er noget der hedder Biblioteks service man kan melde sig til. UT er
gerne behjælpelig med rådgivning.
Mandag d.16.2.15 er der ingen Banko men fastelavns fest.
06.
Der var intet til eventuelt
07.
Næste møde den 18. juni på Borgmester Fischers Vej kl.11.00-12.00
28
holder åbent følgende dage i april måned
Borgmester Fischers Vej:
Nimbusparken:
Mandag den 13.april 2015
Tirsdag den 14. april 2015
Onsdag den 15. april 2015
Torsdag den 16. april 2015
Fredag den 17. april 2015
Mandag den 20. april 2015
Tirsdag den 21. april 2015
Alle dage fra kl.9.30 – 15.30
Pris pr. fodbehandling kr.340,00
Fra 1. maj 2015 vil en fodbehandling
fremover koste 350,00 kr.
Jeg træffes på min mobiltelefon 28 77 94 34
Med venlig hilsen
Fodterapeut
Anne-Mette Lehmann
29
Holder åbent onsdage på Nimbusparken samt
torsdage på Borgmester Fischers Vej.
Prisliste
Dame klip
Herre klip
Vask og vandondulation
Vask, klip og vandondulation
Vask, klip og føn
Permanent sæt
Bryn – farve og ret
Vipper – farve
Farvning fra
Lyse striber fra
Med venlig hilsen
Frisør
Jie Qian
Tlf. nr. 51 72 88 02
30
kr. 250,00
kr. 220,00
kr. 350,00
kr. 470,00
kr. 440,00
kr. 700,00
kr. 120,00
kr. 80,00
kr. 300,00
kr. 350,00
BORGMESTER FISCHERS VEJ:
TIRSDAGE OG TORSDAGE
NIMBUSPARKEN:
MANDAGE OG ONSDAGE
31
Krydsordet
INDSENDT AF: ______________________________________________________
LØSNINGEN AF KONKURRENCEN SKAL AFLEVERES PÅ KONTORET INDEN DEN 20. I MÅNEDEN.
VINDER AF KRYDS OG TVÆRS I SIDSTE MÅNED BLEV:
Fr. Jytte Sørensen - Bolig 4.11 Nimbusparken
32
Der er 2 konkurrencer i bladet og derfor også 2 præmier.
Præmien for løsning af krydsordet er en fl. vin, som bliver
udleveret af kiosken.
Præmien for løsning af ”Gæt en sang” er en lille gave,
som ligeledes bliver udleveret af kiosken.
Løsningerne kan indsendes samlet eller blot den ene.
______________________________________________
Gæt en sang:
Det haver så nyligen regnet
det har stormet og pisket i vor lund,
frø af ugræs er føget over hegnet, åg på nakke og lås for vor mund.
Årets løb har sin lov
der blev lyst i vor ________,
ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov.
INDSENDT AF: ______________________________________________________
LØSNINGEN AF KONKURRENCEN SKAL AFLEVERES PÅ KONTORET INDEN DEN 20. I MÅNEDEN.
VINDER AF ORDSPROGET I SIDSTE MÅNED BLEV:
Hr. Erik Lind - Bolig 305 Borgmester Fischers Vej
33
FØDSELSDAGE I APRIL
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Lørdag
Fredag
Mandag
01.
04.
08.
11.
17.
27.
Andree Petersen
Margit Juul
Britta Margit Bjørn
Max Christian Sckotz
Ann Ingemann Hedehøj
Anna Margrethe Olsen
Borgmester Fischers Vej
Nimbusparken
Nimbusparken
Nimbusparken
Borgmester Fischers Vej
Nimbusparken
Bolig 102
Bolig 3.11
Bolig 4.08
Bolig 4.03
Bolig 306
Bolig 2.11
94 år
81 år
69 år
78 år
75 år
84 år
VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE
Fr. Karin A. M. Friberg
Hr. Max Sckotz
Hr. Jørgen Peter Bonde
Fr. Inge Margrethe Juhl
Fr. Vivi Inge-Lise Larsen
Fr. Hanna K. Andreasen
Hr. Niels Erik Damborg
Borgmester Fischers Vej afd.2
Nimbusparken afd. 4
Borgmester Fischers Vej afd.2
Borgmester Fischers Vej afd.3
Borgmester Fischers Vej afd.2
Nimbusparken afd. 5
Nimbusparken afd. 3
Bolig 209
Bolig 4.03
Bolig 203
Bolig 308
Bolig 207
Bolig 5.03
Bolig 3.01
04-03-2015
05-03-2015
18-03-2015
19-03-2015
27-03-2015
27-03-2015
28-03-2015
FRAFLYTTEDE BEBOERE
Kenny Mortensen
Nimbusparken afd. 3
Bolig 3.08
04-03-2015
FARVEL TIL FØLGENDE
Hr. Ib Eggert Haldvig
Fr. Henny L. J. Andersen
Hr. Verner Larsen
Fr. Ulla Marianne Bach
Fr. Inge Miriam Dollerup
Fr. Birthe Ella Skov
Borgmester Fischers Vej afd.2
Nimbusparken afd. 5
Nimbusparken afd. 4
Nimbusparken afd. 3
Borgmester Fischers Vej afd.2
Nimbusparken afd. 1
Æret være Deres minde
34
Bolig 203
Bolig 5.03
Bolig 4.07
Bolig 3.01
Bolig 207
Bolig 1.06
27-02-2015
04-03-2015
11-03-2015
15-03-2015
17-03-2015
22-03-2015
VELKOMMEN TIL NYE MEDARBEJDERE
Lars M. Frederiksen
Luna Winther
Anne Michaelsen
Pili Kana
D/V Nimbusparken afd. 3
D/V Nimbusparken afd. 1+ 2
D/V Nimbusparken afd. 3+4+5
A/V Nimbusparken afd. 5
16-03-2015
16-03-2015
01-04-2015
01-04-2015
FARVEL TIL FØLGENDE MEDARBEJDERE
Ingen
Held og lykke fremover
TILLYKKE TIL FØLGENDE MEDARBEJDERE
Ingen
35
36