11/3 - Baunebakken.dk

Grundejerforeningen Baunebakken Referat
Bestyrelsesmøde 10/2014, onsdag 11. marts 2015 kl. 19.00 hos Henrik, Allingvej 70
Deltagere: Jørn Henningsen, Jacob Kort, Nina Frederiksen, Monica Quarp, Henrik Wifstand, Rune Kaasen og Connie Markussen
Afbud:
­
Fraværende: Poul Thomsen og Amir Salehi
Referent:
Connie Markussen
Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referater
Rettelser tilføjet.
3. Meddelelser fra formanden En beboer på Stendam har haft spulet kloarken, da der har været forstoppelse, som skulle komme fra det store rør. Jørn har tilkaldt HOFOR da det var deres kloarken og de har klarede det dagen efter. En beboer på Klardam har også haft problemer, men med regnvands systemet, det var gå grund af rødder inden på nabo grundejerens område.
En beboer på Grundkær har selv lavet regn bed, da han først er flyttet til efter at arbejdet er lavet. Jørn tager kontakt til Helle, HOFOR vedr. regn bedet om det er ok eller de kan lave det rigtigt. Når han har svar fra Helle, så tager han kontakt til ejeren og samtidig forhører sig om den væg, han har sat op.
Engkær havde fået en seddel om at de ikke tog køkkenaffald, men det var ikke hans affald. Næste dag stod poserne nede på Vesterskel, Jørn har fået fjernet poserne. Både Henrik og Nina har observeret at der kører en udlandsk bil, som gennemgår det affald vi sætter ud. Der har også været nogle i materialegården hvor de tager det elektronisk affald.
Connie spørg Bo fra HOFOR omkring træet, der dækker solfangeren.
Nina fortæller at der er 7 træer tilbage på Grundkær, før var der over 20 træer, så hun håber at der bliver flere træer nu hvor de sidste træer er taget op.
Materialegården
Bredkær 2
2650 Hvidovre
Http: www.baunebakken.dk
Formand
Jørn Henningsen
Bredkær 5
2650 Hvidovre
Tlf.: 3641 0919
E­mail: [email protected]
Kasserer
Jacob Kort
Bredkær 13
2650 Hvidovre
Tlf.: 2360 3242
E­mail: [email protected]
Grundejerforeningen Baunebakken Jørn spørg Helle fra HOFOR om busk beplantningsplanen. Da der er bekymringer på at der er ændret så meget i området.
Connie rykke Bo for de store kampesten da der igen ligger sten på Allingvej som Banedanmark har gravet op. Og spørg omkring det birketræet der er lille og klippet ned.
4. Meddelelser fra Kasserer
Første kvartals indbetalinger, der er kun 1 der stadig ikke har betalt den er sent til advokat.
Dong har sendt breve om aflæsning, den ordner Jørn.
Regnskabet er sendt ud i går, der er kommet refusion fra HOFOR.
Der er 3 huse til salg i øjeblikket.
5. Generalforsamling/indkomne forslag
Tilmelding til generalforsamling: Nina 2, Jørns 2, Henrik 1, Rune 1, Poul 1
Der er kun kommet 1 forslag som er trukket tilbage, da vi har i gang i op maling af båsen.
Vi prøver at undersøge hvad det koster selv at male streger på parkeringspladserne. Eller hvad der er af muligheder for at få tegnet streger op på parkeringspladserne.
Vi har også aftalt at der på et tidspunkt skal laves plastik bump på Vesterskel.
Connie er måske sygmeldt til generalforsamlingen, så der er en der være en suppleant til at skrive referat.
6. Eventuelt Jakob havde været inden på nettet og fandt en hjemmesiden med bestyrelsen fra 2003 og en masse gamle Baunebakken blade.
Mødet slut kl. 20.30
Materialegården
Bredkær 2
2650 Hvidovre
Http: www.baunebakken.dk
Formand
Jørn Henningsen
Bredkær 5
2650 Hvidovre
Tlf.: 3641 0919
E­mail: [email protected]
Kasserer
Jacob Kort
Bredkær 13
2650 Hvidovre
Tlf.: 2360 3242
E­mail: [email protected]