Geoteknisk og miljømæssig rapport

Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
Kunde
:
Udgivelsesdato :
Projekt nr.
:
Udarbejdet
:
Kontrolleret
:
Svendborg Kommune
Byg Plan og Erhverv
Ramsherred 5, 2. sal
5700 Svendborg
Att.: Klaus Johannessen
20. januar 2015
24.1482.41
Lars Lundsgaard Andersen, direkte tlf.: 8220 3519
e-mail: [email protected]
LNM og OLS
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 1
INDLEDNING
SIDE
2
GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER
2
UNDERSØGELSER
2
3
RESULTATER
3
4
FUNDERINGSFORHOLD
5
5
ANLÆGSTEKNISKE FORHOLD
9
6
KONTROL
11
7
VEDLIGEHOLDELSE
12
8
GEOTEKNISK PROJEKTERINGSRAPPORT
12
MILJØTEKNISKE UNDERSØGELSER
9
MILJØFORHOLD
13
10
UNDERSØGELSESRESULTATER
14
11
VURDERING
19
12
MILJØTILSYN
19
13
DIVERSE
20
14
ØKONOMI
20
Bilag
1-6
7
8
A
Boreprofiler, B1 - B6
Poreluftskema
Analyseresultater
Signaturforklaring
Tegninger
01
Situationsplan
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
1
INDLEDNING
1.1
Formål
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 2
Undersøgelsens formål er at give orienterende kendskab til de jordbunds- og funderingsmæssige samt miljøtekniske forhold i forbindelse med udbud af byggeområde på
Krøyers plads beliggende Jessen Mole 7 – 9 i Svendborg.
Den aktuelle geotekniske projektundersøgelse er i henhold til EN1997-1 (Eurocode 7,
del 1 – generelle regler) og DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7), afsnit K2 en placeringsundersøgelse.
1.2
Resumé
I de udførte boringer er intakte funderingsfaste glaciale aflejringer truffet ca. 7,5 á 10,5
m under eksisterende terræn.
Med de trufne jordbundsforhold vurderes det, at den mest hensigtsmæssige funderingsmetode er en pælefundering med rammede jernbetonpæle.
Ved en pælefundering overføres alle belastninger til jorden via pælene. Fundamenter
og gulve skal derfor udføres selvbærende mellem pælene.
I de udførte miljøteknisk undersøgelser er der konstateret kraftig forurening i de øverste
1,0 m af fyldlagene på grunden. De konstaterede forureninger vurderes primært at hidrøre fra påtrufne slagger iblandet fyldlagene.
Med de påtrufne forureninger vil det kræve en § 8-tilladelse at udføre byggeprojektet
på grunden. Udover dette stiller jordforureningsloven § 72 B krav om at, grundejer i
forbindelse med følsom anvendelse, skal sikre at de øverste 50 cm jord er ren eller at
der etableret en varig fast belægning.
Idet grunden er omfattet af områdeklassificeringen skal evt. bortkørsel af overskudsjord
fra matriklen anmeldes og overskudsjorden skal klassificeres
GEOTEKNISK UNDERSØGELSER
2
UNDERSØGELSER
2.1
Feltarbejde
Efter aftale er der i december 2014 og januar 2015 udført 3 boringer til 18 meters dybde
under eksisterende terræn (m u.t.) samt 3 boringer til 4 á 4,5 m u.t. Boringerne er udført
som kombinerede geotekniske og miljøtekniske boringer i de øverste 4 m af boringerne. Boringerne er udført som delvist forede boringer iht. dgf-bulletin 14. I forbindelse
med borearbejdet er der registreret laggrænser og udtaget omrørte prøver til laboratorieforsøg og geologisk klassifikation. Der er udført in situ vingeforsøg til bedømmelse
af de trufne kohæsive jordarters styrkeegenskaber.
Der er placeret Ø25 mm pejlerør i 3 af boringerne til registrering af vandspejl.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 3
Der er foretaget nivellement til terræn ved borepunkterne i DVR90. Boringernes placering fremgår af vedlagte tegning 01.
Resultatet af de udførte boringer fremgår af boreprofilerne, bilag 1 - 6.
Der henvises i øvrigt til signaturforklaringen, bilag A.
2.2
Laboratoriearbejde
Samtlige udtagne omrørte prøver er beskrevet og geologisk klassificeret i laboratoriet
iht. dgf-bulletin 1.
På udvalgte prøver er der foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold, w.
Resultaterne af det udførte laboratoriearbejde er optegnet på boreprofilerne.
3
RESULTATER
3.1
Eksisterende forhold
Det undersøgte areal er beliggende på den central del af Svendborg Havn og anvendes
i dag til parkeringsplads. Arealet er delvist bebygget.
Arealet fremstår plant og er beliggende i kote +1,5 m, dog er der på arealets østligste
del et terrænspring på ca. 2 meter op mod Svendborg by.
På nedenstående luftfoto er det aktuelle areal vist.
Foto 1
Det aktuelle område, 2014.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
3.2
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 4
Geologiske forhold
Geologisk kortmateriale viser at de dybereliggende aflejringer indenfor undersøgelsesområdet må forventes at består af moræneler.
I de udførte boringer er der under 1,8 á 4,1 m tykke lag af fyld truffet postglaciale aflejringer af tørv og gytje samt ler og sand, underlejret af senglaciale flydejordsaflejringer
i form af grus og sand samt glaciale aflejringer af moræneler.
Det må påregnes, at der mellem boringerne kan forekomme områder med lokalt andre
fyld- og blødbundstykkelser end truffet ved boringerne.
For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbundsforhold henvises til de optegnede boreprofiler, bilag 1 – 6.
3.3
Målte geotekniske parametre
I de trufne moræneleraflejringer er der i de øverste 2 m målt moderate vingestyrker
mellem 150 og 250 kN/m2. Fra ca. 10 á 12,5 m u.t. træffes fast moræneler med vingestyrker ≥300 kN/m2. Der er dog stedvis truffet svagere zoner.
Resultatet af de udførte in situ forsøg ses af de optegnede boreprofiler, bilag 1 – 6.
3.4
Vandspejlsforhold
Der er etableret pejlerør i 3 af de udførte boringer. Umiddelbart efter endt borearbejde
er vandspejlet (GVS) indmålt som angivet i skema 1.
Boring
Terrænkote
m DVR90
m u.t.
B1
+1,6
-
B2
+1,5
-
Ingen pejlerør
Ingen pejlerør
B3
+1,5
-
Ingen pejlerør
B4
+1,6
4,0
B5
+1,6
5,9
-4,3
B6
+1,0
0,6
+0,4
Skema 1
GVS
kote m DVR90
Bemærkninger
-2,4
Vandspejl indmålt 12. januar 2015.
De indmålte vandspejl vurderes ikke at være i ro på pejletidspunktet.
Det må forventes, at grundvandsspejlet på arealet på grund af den nære beliggenhed
ved havet vil følge vandspejlsvariationerne i havet dog med nogen forsinkelse og amplitudeformindskelse.
Ler og gytje, som truffet tæt under terræn i en stor del af boringerne, kan erfaringsmæssigt give anledning til sekundære vandspejl/vandlommer i våde og nedbørsrige
perioder, herunder vand i terræn.
Ler- og gytjeaflejringerne er ikke selvdrænende.
Det anbefales, at der udføres supplerende pejlinger i de nedsatte pejlerør.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
4
FUNDERINGSFORHOLD
4.1
Projektbeskrivelse
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 5
Det skitserede idéprojekt omfatter i den østlige 2/3 del en delvist nedgravet parkeringskælder med overside gulv i kote +0,5 m. Over parkeringskælderen opføres karréer i
varierende højder fra 2 - 4 etager samt friarealer.
I projektområdes vestlige del forventes 2 bygninger i 2 á 3 etager uden kælder.
Bebyggelsen forventes både at huse lettere erhverv samt boliger.
Eksisterende bygninger ud mod Jessens Mole bibeholdes.
4.2
Vurderingsgrundlag
Med de trufne jordbundsforhold samt de forventede fremtidige gulvkoter vurderes det,
at den mest hensigtsmæssige funderingsmetode er en pælefundering med rammede
jernbetonpæle.
Ved en pælefundering overføres alle belastninger til jorden via pælene. Fundamenter
og gulve skal derfor udføres selvbærende mellem pælene.
Med den aktuelle projektbeskrivelse vurderes overside af bæredygtige aflejringer
(OSBL) ved de udførte boringer at være beliggende som angivet i skema 2.
Boring
Terrænkote
m DVR90
m u.t.
OSBL
kote m DVR90
Aflejringer i OSBL
B4
+1,6
10,7
-9,1
Moræneler (Gl Gc)
B5
+1,6
8,3
-6,7
Moræneler (Gl Gc)
B6
+1,0
7,7
-6,7
Moræneler (Gl Gc)
Skema 2 Overside af bæredygtige aflejringer ved boringerne (OSBL).
Variationer kan forekomme mellem boringerne, herunder større dybde til OSBL.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
4.3
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 6
Designgrundlag
Ved beregning af pælenes bæreevne i korttids- og langtidstilstanden og ved overslags
vurdering af sætninger skønnes følgende karakteristiske styrke- og deformationsparametre at kunne benyttes:
g/g’
cu,k
jk’
ck ’
M0
[kN/m3]
[kN/m2]
[°]
[kN/m2]
[kN/m2]
Q
%
Lerfyld
16/6
80
-
5
5.000
-
Sand- og grusfyld
17/10
-
32
-
20.000
-
Gytje
15/5
30
25
0
-
15
Tørv
14/4
40
25
0
-
10
Sand og grus (Pg)
17/10
-
34
-
20.000
-
Ler (Pg)
20/10
80
28
5
-
5
Sand (Fl Sg)
18/10
-
34
-
20.000
-
Grus (Fl Sg)
18/10
-
35
-
20.000
-
Moræneler (Gl Gc) (moderat)
21/11
150-250
30
15
20.000
-
Moræneler (Gl Gc) (fast)
21/11
300
30
20
20.000
-
Indbygget sandfyld
18/10
-
37
-
30.000
-
Jordart
Skema 3 Karakteristiske styrke- og deformationsparametre for de trufne aflejringer.
g:
Rumvægt - benyttes over vandspejlet
g’:
Effektiv rumvægt - benyttes under vandspejlet
cu,k: Karakteristisk udrænet forskydningsstyrke
jk’: Karakteristisk effektiv friktionsvinkel
ck':
Karakteristisk effektiv kohæsion
M 0:
Konsolideringsmodul
Q:
Dekadehældning
Ved afgravninger/aflastninger må der generelt forventes risiko for reduktion af styrkeparametre.
Designgrundlaget skal verificeres i forbindelse med, at der udføres en geoteknisk projekteringsrapport, hvor det aktuelle projekts belastningsforhold sammenholdes med de
trufne jordbundsforhold.
Hvor vandspejlet er af betydning for dimensioneringen, anbefales det, at der regnes
med et vandspejl i terræn.
Ved dimensionering af evt. afstivninger/byggegruber skal der tages hensyn til last fra
eksisterende fundamenter, trafik og anden last af betydning for væggen.
Ved næreværende undersøgelse er der kun udført 3 boringer til pælespidsniveau. Såfremt byggeprojektet ønskes henholdt til geoteknisk kategori 2, jf. EN1997-1 afsnit 2.1
og DKNA anneks K. skal der udføres supplerende geotekniske prøveboringer når et
konkret byggeprojekt forligger.
4.4
Pælefundering
Dimensioneringen gennemføres i henhold til EN1997-1 og DKNA.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 7
Pælefunderingen anbefales udført med rammede jernbetonpæle.
Pælene forventes rammet i ler (kohæsionsjord). Pælebæreevnen fastsættes ved geostatisk beregning, jf. DKNA anneks L, punkt (1) til (4).
Fundamenter og gulve udføres selvbærende med alle belastninger overført til jorden
via pælene. For at undgå for store spænd i gulvkonstruktionen kan det være nødvendigt
at etablere tværgående pælefunderede bjælker mellem fundamenterne. Der indbygges
kapillarbrydende lag på normal vis.
Bestemmelsen af dimensionsgivende pælebæreevner skal ske både ud fra laster i
brudgrænsetilstande og laster i anvendelsesgrænsetilstanden.
Det anbefales at dimensionere pælene for negativ overflademodstand hidrørende fra
de synkende jordlag. Undersiden af de synkende lag ligger 2 á 3 m over OSBL i de
udførte boringer. Den negative overflademodstand kan reduceres ved asfaltering.
Ved forudgående geostatisk beregning af pælenes brudbæreevne anbefaler vi, at det
dimensionerende grundvandspejl placeres i terræn.
4.4.1
Brudgrænsetilstanden
Til brug for en foreløbig fastsættelse af pælenes bæreevner er der foretaget en geostatisk beregning. I nedenstående skema er angivet overslagsmæssige regningsmæssige brudbæreevner for hhv. 25 x 25 og 30 x 30 cm lodrette og centralt belastede 16
m lange jernbetonpæle. I skemaet er angivet spidskote til pælene samt den regningsmæssige tryk- og trækbæreevne (hhv. Rcd og Rtd).
Pæl ved
Spidskote
boring
m DVR90
Underside
Synkende jordlag
m DVR90
25 x 25 cm pæl
30 x 30 cm pæl
Rcd
[kN]
Rtd
[kN]
Rcd
[kN]
Rtd
[kN]
B4
-14,4
-4,0
610
370
770
440
B5
-14,4
-4,5
660
460
830
550
B6
-15,0
-4,8
700
500
890
610
Skema 4 Regningsmæssige tryk- og trækbæreevner (brudbæreevner) for hhv. 25 x 25 og 30 x 30 cm
jernbetonpæle.
Den negative overflademodstand kan reduceres ved asfaltering. Asfalteringen skal ske
mindst et døgn før ramningen, og pælene må aldrig asfalteres i de lag, der regnes
bærende.
4.4.2
Verificering af bæreevner
Bæreevnen anbefales verificeret ved prøveramning af ca. 10 % af pælene, der fordeles
jævnt over hele byggefeltet. Herefter kan suppleres med udførelse af PDA-målinger og
enkelte CAPWAP-analyser til endelig fastlæggelse af pælenes bæreevner. Prøvepælene er væsentlige for at fastlægge variationer indenfor byggefeltet nærmere.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 8
Den karakteristiske værdi for en pæls bæreevne, Rck fastsættes jf. EN1997-1 afsnit
7.6.2.3.(5)P og DKNA anneks A, tabel A.10 og A.11 som følger:
Rck = Rcber / 1,5 for pæle hvor brudbæreevnen, Rcber er bestemt ved geostatisk beregning.
Rck = Rcm / 1,25 for pæle hvor brudbæreevnen, Rcm er bestemt ved PDA-målinger
(gælder kun pælene hvorpå PDA-målingerne er udført)
Rck = Rcm / 1,4 for øvrige pæle hvor udførte PDA-målinger er repræsentative.
Den regningsmæssige bæreevne Rcd kan for normale belastningstilfælde beregnes ved
at dividere den karakteristiske værdi Rck med partialkoefficienten gb = 1,3 i middel konsekvensklasse, jf. EN1997-1 afsnit 7.6.2.4.(4) og DKNA anneks A, tabel A.6.
4.5
Kælder under grundvandsspejlet
Med den aktuelle gulvkote i parkeringskælderen og det trufne grundvandsspejl anbefales det at kælderen udføres som en vandtæt konstruktion beregnet for opdrift.
Kælderen anbefales beregnet for opdrift svarende til et vandspejl i kote +0,5 m DVR90,
hvor der etableres et effektivt maksimerende omfangsdræn.
Vægge skal dimensioneres for ensidigt jord- og vandtryk iht. EN1997-1, afsnit 9.5 og
9.6 m.fl. Der skal ved dimensioneringen tages hensyn til eventuelt bidrag fra højere
liggende fundamenter og gulve samt anden last (f.eks. trafiklast, komprimering etc.).
Der skal sikres gode udluftningsmuligheder af kælderrummene og kældern anbefales
sikret mod oversvømmelser.
4.6
Veje og pladser
Med bundforhold som truffet ved boringerne vil ved sætningsfri veje og pladser overalt
skulle afrømmes ned til minimum svagt sætningsgivende postglaciale aflejringer af
sand til dybder varierende mellem 5,5 á 6,5 m under terræn.
Fyldjord og postglaciale aflejringer skønnes dog færdigkonsolideret for de nuværende
spændingsforhold (terrænforhold). Med uændrede spændingsforhold (terrænforhold)
vil der derfor sandsynligvis kun forekomme fremtidige mindre sætninger fra krybning
og organisk omdannelse.
Såfremt der kan accepteres mindre sætninger af belægninger, kan vej og pladser og
dennes befæstelse hvile på jorden, uden udskiftning af de dybereliggende fyldlag og
postglaciale aflejringer. Det anbefales, afhængigt af trafikbelastningen, at bortgrave de
øverste 0,70 á 0,90 m fyldlag og erstatte dem med bundsikringssand og mekanisk stabil grus. I den forbindelse anbefales der desuden ilagt et geoarmeringsnet i vejbefæstelsen for at minimere differenssætningerne. Belægningerne anbefales udførte på en
sådan måde at de kan oprettes, når/hvis der viser sig behov for det.
4.7
Ledningsanlæg
Krav til lægning af ledninger i jord DS 430, DS 436, DS 437 og DS 475 skal overholdes.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 9
Placeres ledninger i fyld og/eller sætningsgivende aflejringer (tørv eller gytje), kan der
forekomme sætninger af disse. Overgange til pælefunderede bygninger skal overvejes
nøje. Samlinger udføres fleksible således at mindre differensbevægelser kan tolereres.
Ledningerne skal sikres tilstrækkelig jorddækning afhængig af den fremtidige anvendelse af planum. Jorddækningen bør ikke være mindre end 0,6 m, medmindre der foreligger nærmere beregninger. Komprimeringskrav til jorddækningen afhænger ligeledes af den fremtidige anvendelse. Ved ledninger i veje og stier skal tilfyldningen foretages på en sådan måde, at planum opnår tilnærmelsesvis de samme egenskaber som
udenfor ledningsgravens område.
5
ANLÆGSTEKNISKE FORHOLD
5.1
Generelle udførelsesforhold
Der vil med de trufne jordbundsforhold være risiko for, aflejringers styrkeparametre reduceres ved dynamiske påvirkninger. Derfor skal valg af udførelsesmetode og materielstørrelse (gravemaskiner, dumper, komprimeringsgrej ect.) tilpasses aflejringernes
egenskaber.
Projektet udføres tæt op mod eksisterende konstruktioner. Selve udførelsen skal derfor
vurderes nøje, og der skal udvises stor forsigtighed. Det skal til stadighed sikres, at
stabilitet og bæreevne af de eksisterende bygværker ikke forringes. Såfremt eksisterende fundamenter er funderet i sand og/eller udgravning for tilbygningen skal foretages til et niveau under de eksisterende fundamenter, må der ikke uden nærmere undersøgelse bortgraves materialer over funderingsniveau. Det må forventes, at en sektionsvis udgravning og omgående udstøbning af fundamenter er nødvendig.
Ved midlertidige udgravninger for kloakledninger mv. forventes udgravninger over
grundvandsspejlet at kunne udføres med skråningsanlæg a ³ 0,8 i ler og a ³ 1,2 á 1,5
i sand. Begge skråningsanlæg er under forudsætning af ubelastet skråningstop, ingen
tilstrømmende overfladevand og at grundvandspejlet er sikret.
5.2
Udførelse af pæleramning
Som tidligere beskrevet skal pælebæreevnen verificeres ved prøveramning med ca. 10
% af pælene, hvor prøvepælene vælges 2 meter længere end forudsat. Ved prøveramning skal der optages fuld rammejournal med registrering af antal slag pr. 0,2 m nedsynkning for hele nedbringningen. I øvrigt føres rammejournal iht. EN1997-1, afsnit 7.9.
Det skal ved alle rammearbejderne tages i betragtning, at en del af nabobyggeriet er
forholdsvis ældre bygninger, som konstruktionsmæssigt er følsomme overfor vibrationer. Det kan være en fordel ikke at ramme pælene til maksimal bæreevne, såfremt
ramningen bliver for hård og vibrationerne dermed for høje. Forboring gennem øvre
aflejringer af fyld kan ligeledes være en fordel.
5.3
Grundvandsforhold
Grundvandsspejlets beliggenhed afhænger af, på hvilken årstid arbejderne skal udføres.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 10
Ved funderingsarbejder i indtil normal frostsikker dybde vurderes der ikke at ville opstå
problemer med grundvand, når fundamentsrender udgraves og udstøbes hurtigt. Det
vurderes, at der hovedsageligt vil forekomme sekundære vandspejl, og eventuelt
grundvand forventes at kunne bortledes ved lænsepumpning fra pumpesumpe.
Ved udgravning til mere end normal frostsikker dybde, herunder for udskiftning af blødbund, skal der forventes udført en midlertidig grundvandssænkning. Hvor der hovedsageligt træffes sand, kan grundvandssænkningen udføres med nedspulede filterkastede sugespidser tilsluttet vacuumanlæg og suppleret med pumpesumpe.
Egentlige afskærende dræn kan dog være nødvendige for kælderudgravningen.
Ved udgravninger til mere end ca. 3 m under terræn og i sand, ler eller gytje vil det
være nødvendigt med egentlige filterboringer.
Afledning af grundvand i forbindelse med byggearbejder kan kræve myndighedsgodkendelse, jf. Vandforsyningslovens § 26.
5.4
Genanvendelse
Opgravede rene sandmaterialer vurderes at kunne genindbygges under såvel bygninger som veje og pladser. Muld, muldholdige materialer og blødbundsaflejringer kan ikke
genanvendes, hvor der stilles krav til komprimering.
Ved opgravning henlægges materialer for genanvendelse i særlig depot så unødig opblanding undgås. Om nødvendigt holdes depotet afdækket.
Frosne materialer må ikke genindbygges.
5.5
Naboforhold
Det skal bemærkes, at funderingsforholdene for eksisterende bygninger i området ikke
er undersøgt. En grundvandssænkning og pæleramning indebærer en risiko for følgeskader på utilstrækkeligt funderet nabobyggeri. Enhver grundvandssænkning bør derfor begrænses mest muligt i tid og omfang.
Da der findes bygninger tæt ved pæleramningen, anbefales det, at der udføres vibrationsmålinger for at overvåge, at vibrationerne fra ramningen ikke bliver for store. Det
anbefales, at vibrationerne maksimalt må være 3 mm/sek. for vibrationsfølsomme bygninger som eksempelvis bevaringsværdige bygninger og ringe funderede bygninger,
og 5 mm/sek. for velfunderede beboelsesbygninger.
Opmærksomheden henledes på, at eventuelt berørte naboer iht. byggelovens § 12 skal
varsles om arbejdets omfang mindst 14 dage, før dette opstartes. Varslet skal ske
skriftligt.
Eventuel grundvandssænkning er omfattet af Vandforsyningslovens § 28.
Det anbefales, at der foretages en fotoregistrering af alle berørte bygninger. Fotoregistreringen gennemføres før arbejdet opstartes.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
6
KONTROL
6.1
Generelt
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 11
Kontrolarbejder foretages iht. EN1997-1, afsnit 4. Kontrolarbejdet skal gennemføres af
en geoteknisk kyndig person.
Forhold til eksisterende bygninger, ledninger og konstruktioner må altid vurderes løbende.
6.2
Pæle
Ved ramning af pæle i ler anbefales det, at prøveramningen suppleres med PDA-målinger, således at pælenes bæreevne kan fastlægges vha. CASE- og CAPWAP-analyser. PDA-målingerne udføres minimum 3 dage efter indramningen.
Forinden prøveramning påbegyndes, skal rammeentreprenøren dokumentere effektivitetsfaktoren for det anvendte rammeudstyr. Dokumentationen må ikke være mere
end 2 år gammel.
Tilsynet skal gives den nødvendige tid til fastlæggelse af bæreevner/nødvendige tiltag
inden produktionsramningen opstartes.
Det kan være nødvendigt med efterramning af produktionspælene. Rammearbejdet
bør derfor tilrettelægges således, at pælene kan henstå min. 2 á 3 dage før efterramning gennemføres.
Ingen pæle må kappes, før pælebæreevner er godkendt af tilsynet.
6.3
Komprimeringskontrol
Indbygget sandfyld med mægtigheder større end 0,6 m kontrolleres ved stikprøvekontrol med isotopsonde for at sikre en ensartet høj lejringstæthed i relation til de opstillede
krav.
6.4
Ledningsanlæg og veje
For ledningsanlæg, veje og stier skal der ske en visuel besigtigelse af planum før etablering.
Der skal som minimum udføres komprimeringskontrol af alle indbyggede materialer.
Kontrollen bør omfatte serier á 5 isotopsondemålinger eller forsøg med let faldlod pr.
500 m3 indbygget materiale og en maksimal lagtykkelse på 1 m pr. kontrolafsnit. Kontrollen skal omfatte både tilkørt og genindbygget materiale, bundsikring og stabilt grus.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
7
VEDLIGEHOLDELSE
7.1
Fundamenter, dræn og pumper
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 12
Der forventes ingen særlig vedligeholdelse af fundamenter.
Det skal tilses, at dræn konstant er effektive. Kontrollen skal gennemføres minimum én
gang årligt. Spuling/rensning af dræn foretages efter behov.
Funktionen af evt. pumper og tilhørende elanlæg og automatik skal kontrolleres minimum 1 gang årligt. Der skal opstilles en plan for, hvorledes kontrollen gennemføres af
hvem og hvornår, samt hvad der gøres i tilfælde af fejl ved kontrol og under drift.
8
GEOTEKNISK PROJEKTERINGSRAPPORT
Der skal udarbejdes en geoteknisk projekteringsrapport jf. EN1997-1, afsnit 2.8.
Forudsætninger og anbefalinger som angivet i afsnittene 3 – 7 indarbejdes i relevant
omfang i den geotekniske projekteringsrapport.
En geoteknisk projekteringsrapport skal som udgangspunkt indeholde følgende:
·
·
·
·
·
·
·
Beskrivelse af jordbundsforhold
Forudsatte regningsmæssige styrke- og deformationsparametre
Laster og lasttilfælde
Funderingsmetoder
Udførelsesmæssige forhold
Krav til kontrol
Krav til vedligeholdelse
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 13
MILJØTEKNISK UNDERSØGELSER
9
MILJØFORHOLD
9.1
Forurenings- og kortlægningsstatus
Arealet har tidligere været anvendt til oplag af forskellige varer i forbindelse med købmands- og skibsdrift. Områder umiddelbart nord for Krøyers plads har været anvendt
til trælast og oplag af kul samt brændstofsalg.
Der er ikke tidligere registret jordforurening på arealet, dog er der indenfor en radius af
ca. 150 m flere kortlagte grunde.
Stamoplysninger om grunden er fremskaffet fra bl.a. Svendborg kommunes byggesagsarkiv samt OIS og Arealinfo.
Lokalitetens adresse
Jessens Mole 7-9, 5700 Svendborg, Krøyers plads
Matrikelnummer
Matr. 262a og 262c, Svendborg Bygrunde.
Terrænkote
Ca. 1,50 DVR90
Nuværende arealanvendelse
Parkeringsareal samt eksisterende lagerbygning og erhverv
Kortlægningsstatus
Ikke kortlagt - område klassificeret
Grundvandsinteresser
Ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD)
Miljøhistorie
Købmands- og skibsdrift.
Skema 5: Stamoplysninger
9.2
Undersøgelsesprogram
Prøvetagningssted
Placering
B1 - B6
Kombinerede geoteknisk- og miljø- Total kulbrinter, tung metaller
tekniskboringer
og PAH.
Blandprøver fra 5 nedstik/boringer af Total kulbrinter, tung metaller
de øverste 0,50 mut for hver 500 m2 og PAH.
af arealet
Poreluftmåling for hver 500 m2 af arealet
Område A-F
P1 - P6
Jordanalyser
Luft
Total kulbrinter, BTEX, chlorerede opløsningsmidler
Skema 6: Undersøgelsesprogram
Placering af boringer og prøveudtagningssteder fremgår af situationsplanen på tegning
nr. 01, og boreprofiler er gengivet på bilag 1 - 6, prøveudtagningsrapporter for poreluft
er vedlagt som bilag 7.
9.3
Bore- og feltarbejde
Der blev i december 2014 og januar 2015 udført 6 kombinerede geoteknisk- og miljøteknisk boringer samt udtaget overflade prøver som blandprøver fra de øverste 0,5 mut
fra 5 nedstik/boringer på de ubebyggede arealer af undersøgelsesområdet.
Boringerne er udført som 6” uforede snegleboringer.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 14
De gennemborede materialer er, udover den almindelige jordartsbeskrivelse, vurderet
for synligt indhold af forureningskomponenter. Der er i boringerne udtaget miljøprøver
i ca. 0,2 m u.t. samt for hver halve boremeter gennem fylden. Der er herudover udtaget
prøver for hver geologisk lagfølge samt i evt. synligt forurenede fronter.
Samtlige jordprøver fra de miljøtekniske boringer er, som prøverne fra de geotekniske
boringer, geologisk bedømt i Grontmijs laboratorium.
Jordartsbeskrivelserne, de registrerede laggrænser og prøvetagningsniveauer fremgår
af boreprofilerne i bilag 1 – 6.
9.4
Målinger og analyser - jord
Jordprøverne udtaget i engangsjordglas og tørstofposer er efter endt borearbejde afleveret til Eurofins for evt. senere kemisk analyse.
Jordprøverne udtaget i diffusionshæmmende rilsanposer er, efter opnåelse af stuetemperatur, benyttet til måling af PID-udslag. PID-udslag på en jordprøve indikerer et indhold af flygtige stoffer, f.eks. nogle chlorerede opløsningsmidler, benzin- eller oliekomponenter. Målingen er udført med en photoionisationsdetektor kalibreret med 100 ppm
isobuthylen monteret med en 10,2 eV UV-lampe.
Der er udvalgt 18 prøver til kemisk analyse for indhold af kulbrinter (ved GC-FID Reflab.
1-metoden), indhold af PAH’er (ved GC/MS Reflab 4-metoden) samt udvalgte metaller
(ved ICP analyser).
9.5
Poreluftmålinger
Poreluft er udtaget gennem jordspyd med løs spids. Spyddene bankes ca. 1,20 m ned
i jorden hvor efter de trækkes 20 cm tilbage og målingerne fortages ca. 1,00 m under
terræn. Omkring prøveudtagningsspydende er presset en opslemmet bentonitkegle for
at forhindre lækage mod terræn.
Prøverne er udtaget med RIPO pumpe leveret fra laboratoriet. Luftpumpen er indstillet
og kalibreret af laboratoriet til en ydelse på 0,5 l/min og der er pumpet i 190 - 203 min.
Prøverne er opsamlet på kulrør leveret af analyselaboratoriet. Prøverne er opbevaret
på køl ved 5°C indtil behandling på analyselaboratoriet samme dag.
Forinden prøveudtagning er barometertrykket på lokaliteten registreret og differenstryk
i opstillingen er målt.
10
UNDERSØGELSESRESULTATER
10.1
PID-målinger
PID-målingerne fra boringerne B1 – B3 viser udslag i intervallet 1,4-2,9, svarende til
alm. baggrundsværdi.
Der ikke udført PID-målinger i B4- B5.
PID målingerne er angivet på boreprofilerne bilag 1 – 3.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
10.2
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 15
Analyseresultater
Med baggrund i feltobservationer, geologisk bedømmelse samt PID-udslag er der udvalgt 12 jordprøver af fyldlagene fra boringerne til kemisk analyse samt 6 blandprøver
fra den øverste 0,50 m u.t. De udvalgte prøver fremgår af nedenstående tabel 1 – 3.
Resultater af udførte poreluftmålinger fremgår af nedenstående tabel 4.
Til sammenligning er angivet Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og afskæringskriterier
/6/. Analyserapporterne er vedlagt i bilag 8.
B1
Prøvebeskrivelse:
Prøvenr.
Dybde (m u.t.)
Lerfyld
3
B1
Gytjefyld
5
B2
Slagger
13
1,0
2,0
1,0
B2
B3
Lerfyld Lerfyld
16
23
2,5
1,5
B3
Sandfyld
25
Jordkvalitets- Afskæringskriterier
kriterier
2,5
Tørstof (%)
80
73
76
76
72
64
PID
1,5
2,5
2,1
2,1
1,8
1,6
Bly
110
43
18
17
35
45
Cadmium
0,38
0,23
0,58
0,10
0,29
0,20
0,5
5
1.000
1.000
Analyseparametre:
40
400
Chrom total
12
9,9
9,3
22
12
8,2
500
Kobber
62
41
39
21
57
37
500
Nikkel
21
13
36
21
18
8,8
30
30
Zink
110
54
39
48
87
44
500
1.000
C6-C10
<2
3,2
<2
<2
<2
<2
25
-
C10-C15
<5
<5
<5
<5
<5
<5
40
-
C15-C20
5,0
7,7
<5
<5
<5
<5
55
-
100
300
C20-C35
53
130
< 20
< 20
< 20
< 20
Sum C10-C20
5,0
7,7
#
#
#
#
Total kulbrinter
58
140
#
#
#
#
100
-
Fluoranthen
0,42
0,52
0,20
0,14
0,39
0,18
-
-
Benz(b+j+k)fluoranthen
0,63
0,36
i,m
0,18
0,43
0,17
-
-
Benz(a)pyren
0,32
0,18
i,m
0,095
0,19
0,077
0,3
3
Indeno(1,2,3-cd)pyren
0,21
0,11
i,m
0,047
0,13
0,049
-
-
Dibenz(a,h)anthracen
0,057
0,025
i,m
0,012
0,030
0,010
0,3
3
1,6
1,2
i,m
0,48
1,2
0,48
4
40
Kulbrinter identificeret som
Sum af 7 PAH'er
#
A
Ingen kvalitetskriterier/ikke målt
Ingen af de indgående parametre i summen er påvist.
Kulbrinter i intervallerne >C20-C35 svarende til motor/smøreolie, tjære/asfalt eller lign.
FED
Overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier
FED
Overskridelse af Miljøstyrelsens afskæringskriterier
Tabel 1: Analyseresultater fra jordprøver fra boringerne.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 16
B4
Prøvenr.
107
108
Dybde (m u.t.)
1,0
1,5
1,0
2,5
1,0
2,5
Tørstof (%)
81
76
77
85
68
70
-
-
-
-
-
-
PID
Lerfyld Lerfyld
B5
Sandfyld
73
Jordkvalitets- AfskæringsB6
B6
kriterier
Gytje- Kulfyld kriterier
fyld
32
35
B5
Slagger
70
Prøvebeskrivelse:
B4
Analyseparametre:
Bly
76
52
760
53
49
140
40
400
Cadmium
1,9
0,22
0,28
0,09
0,29
0,19
0,5
5
Chrom total
13
12
14
13
12
9,6
500
1.000
Kobber
58
35
100
48
110
180
500
1.000
Nikkel
13
13
56
10
15
22
30
30
1.000
Zink
C6-C10
3200
61
150
27
88
160
500
<2
<2
<2
<2
<2
<2
25
-
C10-C15
<5
<5
<5
<5
<5
<5
40
C15-C20
<5
<5
<5
<5
<5
<5
55
-
C20-C35
100
300
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
Sum C10-C20
#
#
#
#
#
#
Total kulbrinter
#
#
#
#
#
#
100
-
0,30
0,48
i,m
0,32
0,62
0,85
-
-
Kulbrinter identificeret som
Fluoranthen
Benz(b+j+k)fluoranthen
0,22
0,60
i,m
0,25
0,55
i,m
-
Benz(a)pyren
0,10
0,26
i,m
0,11
0,27
i,m
0,3
3
-
Indeno(1,2,3-cd)pyren
0,069
0,10
i,m
0,047
0,15
i,m
-
Dibenz(a,h)anthracen
0,013
0,039
i,m
0,016
0,028
i,m
0,3
3
Sum af 7 PAH'er
0,71
1,5
i,m
0,74
1,6
i,m
4
40
#
A
B
Ingen kvalitetskriterier/ikke målt
Ingen af de indgående parametre i summen er påvist.
Kulbrinter i intervallerne >C10-C15, >C15-C20 og >C20-C35 svarende til nedbrudt gasolie eller lign. og
motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign.
Kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 svarende til motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign.
FED
Overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier
FED
Overskridelse af Miljøstyrelsens afskæringskriterier
Tabel 2: Analyseresultater fra jordprøver fra boringerne.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 17
Prøvebeskrivelse:
Fyld
Fyld
Fyld
Fyld
Fyld
Omr. F JordkvalitetskriteFyld
Dybde (m u.t.)
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
92
87
93
89
88
93
-
-
-
-
-
-
Bly
640
36
4,4
16
10
8,3
Cadmium
Omr. A Omr. B Omr. C Omr. D Omr. E
Tørstof (%)
PID
Afskæringskriterier
Analyseparametre:
40
400
0,57
0,25
0,11
0,15
0,19
0,13
0,5
5
Chrom total
20
7,9
12
9,8
9,8
6,4
500
1.000
Kobber
150
29
5,6
14
11
8,3
500
1.000
Nikkel
18
13
8,3
9,3
10
5,8
30
30
Zink
390
63
19
34
42
27
500
1.000
-
C6-C10
<2
<2
<2
<2
<2
<2
25
C10-C15
<5
<5
<5
<5
<5
<5
40
-
C15-C20
8,5
13
22
22
<5
16
55
C20-C35
160
330
440
570
31
450
100
300
Sum C10-C20
8,5
13
22
22
#
16
Total kulbrinter
170
340
460
590
31
470
100
-
Fluoranthen
0,31
1,2
5,0
3,9
0,21
0,70
-
-
Benz(b+j+k)fluoranthen
0,47
2,1
6,7
8,9
0,39
1,2
-
-
0,3
3
Kulbrinter identificeret som
Benz(a)pyren
0,30
1,2
3,8
5,5
0,21
0,69
Indeno(1,2,3-cd)pyren
0,28
0,92
2,2
3,8
0,14
0,51
-
3
40
Dibenz(a,h)anthracen
Sum af 7 PAH'er
#
A
B
0,061
0,22
0,67
1,0
0,041
0,17
0,3
1,4
5,7
18
23
0,99
3,3
4
Ingen kvalitetskriterier/ikke målt
Ingen af de indgående parametre i summen er påvist.
Kulbrinter i intervallerne >C10-C15, >C15-C20 og >C20-C35 svarende til nedbrudt gasolie eller lign. og
motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign.
Kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 svarende til motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign.
FED
Overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier
FED
Overskridelse af Miljøstyrelsens afskæringskriterier
Tabel 3: Analyseresultater fra jordprøver fra blandprøver.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 18
P1
P2
P3
P4
P5
P6
1,00
1,00
1,00
1,00
0,6
1,0
98
98
100
100
95
103
Enhed
Benzen
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
< 0,1
0,6
0,55
< 0,1
< 0,11
0,5
0,13
Toluen
< 0,51
1,4
1,2
< 0,5
< 0,53
0,93
400
Ethylbenzen
< 0,1
0,2
0,28
< 0,1
< 0,11
0,19
100
Dybde (m u.t.)
Provevolumen (l)
Afdampningskriterier
Analyseparametre:
Xylener
< 0,1
0,78
1,31
<0,1
<0,11
0,71
C9
< 0,31
< 0,31
0,67
< 0,3
< 0,32
< 0,29
C10
< 0,31
< 0,31
< 0,3
< 0,3
< 0,32
< 0,29
C6 – C10
< 51
< 51
79
< 50
< 53
< 49
C10 – C25
< 51
< 51
1200
< 50
< 53
< 49
-
#
#
1300
#
#
#
100
Chloroform
< 0,1
< 0,1
0,1
< 0,1
< 0,11
< 0,097
20
1,1,1-trichlorethan
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,11
< 0,097
500
Tetrachlormethan
< 0,1
0,2
0,38
< 0,1
< 0,11
0,33
5
Trichlorethylen
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,11
< 0,097
1
Tetrachlorethylen
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,11
< 0,097
6
Vinylchlorid
< 0,041
< 0,041
< 0,04
< 0,04
< 0,042
< 0,039
-
1,1-dichlorethen
< 0,041
< 0,041
< 0,04
< 0,04
< 0,042
< 0,039
-
trans-1,2-dichlorethen
< 0,041
< 0,041
< 0,04
< 0,04
< 0,042
0,15
-
cis-1,2-dichlorethen
< 0,041
< 0,041
< 0,04
< 0,04
< 0,042
< 0,039
-
1,1-dichlorethan
< 0,041
< 0,041
< 0,04
< 0,04
< 0,042
< 0,039
-
1,2-dichlorethan
< 0,041
0,056
0,072
< 0,04
< 0,042
0,17
-
Chlorethan
< 0,31
< 0,31
< 0,3
< 0,3
< 0,32
< 0,29
-
Total kulbrinter
#
FED
Sum:30
-
Ingen kvalitetskriterier/ikke målt
Ingen af de indgående parametre i summen er påvist.
Overskridelse af Miljøstyrelsens afdampningskriterier
Tabel 4: Analyseresultater fra poreluftmålinger.
Af tabel 1 (B1-B3) ses det, at der i 3 af prøverne er konstateret indhold af bly, cadmium,
kulbrinter (oliestoffer) samt benzo(a)pyren som overskrider jordkvalitetskriteriet.
Endvidere er der i boring B2 i 1,0 mut konstateret en mindre overskridelse af afskæringskriteriet for nikkel.
Af tabel 2 (B4-B6) ses det, at samtlige prøver indeholder bly som overskrider jordkvalitetskriteriet. I boring B5-1,0 m er der endvdiere overskridelse af afskæringskriteriet. I
boring B4 i 1,0 m u.t. konstateret en overskridelse af afskæringskriteriet for zink og i B5
i 1,00 m u.t. er der konstateret er overskridelse af afskæringskriteriet nikkel.
Af tabel 3 ( OMR A-F) fremgår det, at der i blandeprøverne udtaget fra 0-0,5 m u. t. i
områderne B, C, D og F er konstateret overskridelse af Miljøstyrelsens afskæringskriteriet for indhold af kulbrinter samt benz(a)pyren. Laboratoriet har klassificeret fundet
som nedbrudt gasolie eller lignende og motor-/smøreolie, tjære/asfalt eller lignende.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 19
I blandeprøven udtaget fra 0-0,5 m u.t. i område A er der konstateret overskridelse af
Miljøstyrelsens afskæringskriteriet for indhold af bly. I område E er der ikke konstateret
indhold af forurenende komponenter over jordkvalitetskriteriet.
Af tabel 4 fremgår det, at der i poreluftmålingerne P2 og P3 er konstateret overskridelser af afdampningskriteriet for benzen samt tungere olier.
11
VURDERING
Jord
I de udtagende terrænnære jordprøver fra områderne A – F er der generelt konstateret
kraftig forurening med kulbrinter, benzo(a)pyren samt bly over afskæringskriteriet.
I de udtagende jordprøver fra boringerne B2, B4 og B5 i 1,0 m dybde under terræn er
der ligeledes konstateret kraftig forurening tung metaller over afskæringskriteriet.
I de øvrige udtagede prøver fra boringerne er der konstateret lettere forurening, på nær
jordprøverne fra B2-2,5 m og B3-1,5 m, som er rene.
Med de udførte analyser vurderes det, at de øverste 1,00 jordlag på grunden må forventes kraftigt forurenede med primært kulbrinter samt varierende indhold af tung metaller og benzo(a)pyren.
De påtrufne kraftige forureninger med primært kulbrinter vurderes at hidrører fra de på
trufne forekomster af slagger i blandet dele af fyldlagene.
Ud fra de orienterende undersøgelser vurderes det, at de dybereliggende fyldlag på
grunden er rene eller lettere forurenede.
Poreluft
I 2 af de 6 udførte poreluftmålinger er der konstateret overskridelser af afdampningskriteriet for kulbrinter eller benzen, på henholdsvis en faktor 13 og en faktor 4 á 5.
Et normalt armeret gulv er i stand til at reducere indeklimaet med min en faktor 100 i
henhold til MST vejledning nr. 6. De konstaterede overskridelser vurderes med den
påtænke parkeringskælder ikke at udgøre en problem i forhold til fremtidig følsom areal
anvendelse.
Kilden til de konstaterede forurening, vurderes at skyldes forekomsten af slagger i de
terræn nære jordlag.
Der er i ingen af de udførte poreluftmålinger konstateret indhold af chlorerede opløsningsmidler over afdampningskriteriet.
12
MILJØTILSYN
For at sikre korrekt afgravning af den forurenede jord, anbefales det, at dette gøres
under fuldt miljøtilsyn.
I tilfælde af, at der under gravearbejdet observeres tegn på yderligere forurening, skal
gravearbejdet straks stoppes, og miljøtilsynet tilkaldes. Samtidig skal miljømyndigheden (Svendborg Kommune) underrettes.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
13
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 20
DIVERSE
Der skal for en god ordens skyld gøres opmærksom på, at grundejer har pligt til at
underrette miljømyndigheden (her Svendborg Kommune) om den konstaterede forurening på lokaliteten.
Med de påtrufne forureninger måde forventes at grunden vil blive kortlagt efter jordforureningsloven. Med de påtrufne forureninger vil det kræve en § 8-tilladelse samt muligvis supplerende miljøundersøgelser at udføre byggeprojektet på grunden.
Da der er konstateret forurening på lokaliteten ved nærværende undersøgelse, må
bortkørsel af jord fra grunden, ifølge Jordforureningsloven, ikke ske uden forudgående
anmeldelse til og godkendelse fra Svendborg Kommune.
Jordflytningen skal ske i henhold til retningslinjerne i Bekendtgørelse om anmeldelse
og dokumentation i forbindelse med flytning af jord /7/. I henhold til bekendtgørelsen
skal der foretages en forklassificering af al jorden, der skal opgraves og bortskaffes
inden selve gravearbejdet på grunden påbegyndes. Resultatet af forklassificeringen
anvendes yderligere til valg af jordmodtager. Det anbefales at omfanget af prøvetagningen afklares med Svendborg Kommune, inden den iværksættes.
Krav til jordhåndteringen kan have indflydelse på projektets tidsplan og økonomi og
anbefales afklaret så hurtigt som muligt, og inden projektet opstartes i marken.
I henhold til jordforureningslovens §72b skal ejer eller bruger af arealer til bolig dokumentere, at de øverste 50 cm jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet,
eller at der er etableret en varig fast belægning.
Dokumentation skal omfatte analyser af jorden som indsendes til kommunen.
Den indledende miljøundersøgelse kan ikke alene danne grundlag for en jordflytning.
14
ØKONOMI
På baggrund af de udførte undersøgelser har vi beregnet meromkostninger til oprydning og fjernelse af de konstaterede forureninger sammenlignet med en ren grund.
Udgiften er ekskl. opgravning, kørsel, evt. byggegruppe indfatning samt fjernelse og
retablering af belægninger, kloakker osv. Da udgiften til dette under alle omstændigheder skulle udføres i henhold til projekt oplægget.
Deponi er beregnet på baggrund af listepriser ved RGS90.
Der er ikke indeholdt udgifter til afværgeforanstaltninger overfor indeklimaet, idet forureningerne ikke ser ud til at kunne true dette.
Alternativt til bortgravning og deponering kan det overvejes at hæve gulvkote i parkeringskælderen for at minimere jordmængden.
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
Sag 24.1482.41
Svendborg, Jessens Mole 7 - 9
Krøyers Plads
Budgetmæssige udgifter:
Deponi
Forklassificering
Geoteknisk rapport nr. 1
Side 21
Ca. 6500 ton
55 prøver
2.9250.000,70.000,-
§ 8 ansøgning samt supplerende undersøgelser forud for §8.
200.000,-
Uforudsete ca. 10 %
300.000,-
I alt ekskl. moms.
Skema 7: Skønnede ekstraudgifter på grund af jordforurening
r:\projects\ode\24\24148241\06_output\orienterende geoteknisk- og miljøteknisk rapport, jessens mole 7 - 9,
svendborg_endelig.docx
3.495.000,-
Aflejring
Alder
1
FYLD: GRUS, sandet, brunlig gråt, khl.
Fy
Re
2
FYLD: GRUS - " -
Fy
Re
3
FYLD: LER, siltet, sandet, st. organiskh., enk. tegl,
meget mørkt gråt, khl.
Fy
Re
4
FYLD: LER - " -
Fy
Re
5
FYLD: GYTJE, sandet, leret, tegl, store slagger,
meget mørkt gråt, khl.
Fy
Re
6
FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, leret,
organiskh., tegl, mørkt gråt, khl.
Fy
Re
7
FYLD: SAND - " -
Fy
Re
8
FYLD: LER, siltet, sandet, st. organisk., misf. af
svovljern, meget mørkt gråt, khl.
Fy
Re
9
FYLD: LER - " -
Fy
Re
GYTJE, ret fedt, meget mørkt olivengråt, khl.
Ma Pg
Jordart
Nr.
Prøve
Geologi
Kote
(m)
Dybde
Forsøgsresultater
Karakterisering
DVR90 +1,6
0
PID
W
1
1
0
2
-1
3
-2
4
W=80.3
W
PID
10
-3
5
-4
6
-5
7
-6
8
-7
BRegister - PSTGDK 2.0 - 15/01/2015 12:48:57
9
10
20
30
1
10
100
W (%)
Pid
Boremetode : Tørboring med foring
Sag : 24.1482.41
Geolog :
CGB
Udarb. af : SuD
Svendborg, Krøyers Plads
Boret af : FYNS PUMPE Dato : 2014.12.12
DGU-nr.:
Boring : B1
Kontrol : LLA
Dato : 2015.01.15
Bilag :
Godkendt : LLA
1
S. 1 / 1
Boreprofil
Alder
Jordart
Aflejring
Nr.
Prøve
Geologi
Kote
(m)
Dybde
Forsøgsresultater
Fy
Re
Fy
Re
Karakterisering
DVR90 +1,5
0
PID
W
11
1
12
1
0
2
-1
W=41.7
3
-2
W=103.8
4
W=74.5
-3
FYLD: SAND, gruset, st. slaggerh., meget mørkt
brunt, khl.
FYLD, slagger, gråsort, khl.
13
FYLD, slagger, mange betonstk., meget mørkt
gråt, khl.
Fy
Re
14
FYLD, aske, slaggerbl., enk. tegl, meget mørkt
gråt, khl.
Fy
Re
15
FYLD: LER, sandet, meget mørkt gråt, khl.
Fy
Re
16
FYLD: LER, siltet, sandet, organiksh., enk. tegl,
meget mørkt gråt, sv. khl.
Fy
Re
17
FYLD: LER, siltet, sandet, st. organiskh., meget
mørkt gråt, sv. khl.
Fy
Re
18
FYLD: LER, siltet, sandet, st. gytjebl., meget
mørkt gråt, sv. khl.
Fy
Re
19
GYTJE, fedt, meget mørkt olivengråt, kfr.
Ma Pg
20
GYTJE, ret fedt, meget mørkt olivengråt, kfr.
Ma Pg
W
PID
5
-4
6
-5
7
-6
8
-7
BRegister - PSTGDK 2.0 - 15/01/2015 12:50:02
9
10
20
30
1
10
100
W (%)
Pid
Boremetode : Tørboring med foring
Sag : 24.1482.41
Geolog :
CGB
Udarb. af : SuD
Svendborg, Krøyers Plads
Boret af : FYNS PUMPE Dato : 2014.12.12
DGU-nr.:
Boring : B2
Kontrol : LLA
Dato : 2015.01.15
Bilag :
Godkendt : LLA
2
S. 1 / 1
Boreprofil
Aflejring
Alder
FYLD: GRUS, sandet, mørkt gulbrunt, khl.
Fy
Re
21
FYLD: GRUS, sandet, gulbrunt, khl.
Fy
Re
22
FYLD: GRUS - " -
Fy
Re
23
FYLD: LER, siltet, sandet, st. gytjeh., enk. tegl,
meget mørkt gråt, khl.
Fy
Re
24
FYLD: TØRV, enk. tegl, meget mørkt brunt, sv. khl.
Fy
Re
25
FYLD: SAND, mellem, sorteret, tørvestriber, enk.
tegl, meget mørkt brunt, sv. khl.
GYTJE, fedt, mange skaller, meget mørkt
olivengråt, sv. khl.
Fy
Re
Nr.
Prøve
Geologi
Kote
(m)
Dybde
Forsøgsresultater
Jordart
Karakterisering
DVR90 +1,5
0
PID
W
20A
1
1
0
W=155.2
2
W=44.7
-1
W=119.6
26
3
W=90.4
-2
W=116.8
4
Ma Pg
27
GYTJE, fedt, meget mørkt olivengråt, kfr.
Ma Pg
28
GYTJE - " -
Ma Pg
W
PID
-3
5
-4
6
-5
7
-6
8
-7
BRegister - PSTGDK 2.0 - 15/01/2015 12:50:16
9
10
20
30
1
10
100
W (%)
Pid
Boremetode : Tørboring med foring
Sag : 24.1482.41
Geolog :
CGB
Udarb. af : SuD
Svendborg, Krøyers Plads
Boret af : FYNS PUMPE Dato : 2014.12.12
DGU-nr.:
Boring : B3
Kontrol : LLA
Dato : 2015.01.15
Bilag :
Godkendt : LLA
3
S. 1 / 1
Boreprofil
Alder
Jordart
Aflejring
Nr.
Prøve
Geologi
Kote
(m)
Dybde
Forsøgsresultater
Fy
Re
Fy
Re
Karakterisering
DVR90 +1,6
Ø25
0
W
105
1
Cv
Cvr
1
0
106
FYLD: GRUS, sandet, meget mørkt brunlig gråt,
khl.
FYLD: GRUS - " -
107
FYLD: LER, siltet, sandet, teglstk., grønlig gråt,
khl.
Fy
Re
108
FYLD: LER, siltet, sandet, mange plr., mørkt gråt,
khl.
Fy
Re
109
GYTJE, fedt, mange skalstk., mørkt gråt, khl.
Ma Pg
110
GYTJE, fedt, mange skalstk., meget mørkt
olivengråt, sv. khl.
Ma Pg
111
GYTJE - " -
Ma Pg
112
GYTJE, fedt, mange skalstk., meget mørkt
olivengråt, kfr.
Ma Pg
113
GYTJE - " -
Ma Pg
114
SAND, fint til mellem, sorteret, gråt, kfr.
Ma Pg
115
TØRV, st. omsat, sv. sandet, meget mørkt brunt,
kfr.
Fe
Pg
116
GYTJE, leret, sandet, gråt, khl.
Fe
Pg
117
GRUS, ringe sorteret, sandet, siltet, leret, plr., gråt,
khl.
Ma Pg
118
GRUS, ringe sorteret, sandet, plr., gråt, khl.
Ma Pg
119
SAND, groft, ringe sorteret, gruset, plr., mørkt gråt,
khl.
Ma Pg
120
GYTJE, sandet, plr., enk. grusk., mørkt olivengråt,
khl.
Fe
121
GRUS, ringe sorteret, sandet, mørkt gråt, khl.
Ma Pg
122
GRUS - " -
Ma Pg
123
GRUS - " -
Ma Pg
W
W=155.5
2
W=120.6
-1
W=131.
3
W=113.2
-2
W=85.3
4
2015.01.12
Cv>107
-3
W=292.
5
-4
6
-5
7
W=55.4
-6
8
-7
9
W
BRegister - PSTGDK 2.0 - 15/01/2015 12:50:31
Fortsættes
10
20
30
100
200
300
W (%)
Cv,Cvr (kN/m²)
Boremetode : Tørboring med foring
Sag : 24.1482.41
Geolog :
JBM
Udarb. af : SuD
Svendborg, Krøyers Plads
Boret af : LSD
Dato : 2015.01.08
DGU-nr.:
Boring : B4
Kontrol : LLA
Godkendt : LLA
Dato : 2015.01.15
Bilag :
4
S. 1 / 2
Boreprofil
Pg
W
Karakterisering
Alder
Jordart
Aflejring
Nr.
Prøve
Geologi
Kote
(m)
Dybde
Forsøgsresultater
Fortsat
Ø25
9
-8
W
124
GRUS, ringe sorteret, sandet, mørkt gråt, khl.
Ma Pg
125
LER, st. sandet, sandstribe, gråt, khl.
Ma Pg
126
GRUS, ringe sorteret, sandet, gråt, khl.
Ma Pg
127
GRUS - " -
Ma Pg
128
MORÆNELER, sandet, gråt, khl.
Gl
Gc
129
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
130
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
131
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
132
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
133
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
134
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
135
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
136
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
137
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
138
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
139
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
140
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
141
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
142
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
W
10
-9
11
Cv
Cvr
-10
12
-11
13
-12
Cv>702
14
-13
Cv=449
15
-14
Cv=449
16
Cv>702
-15
17
-16
Cvr Cv
BRegister - PSTGDK 2.0 - 15/01/2015 12:50:31
18
10
20
30
100
200
300
W (%)
Cv,Cvr (kN/m²)
Boremetode : Tørboring med foring
Sag : 24.1482.41
Geolog :
JBM
Udarb. af : SuD
Svendborg, Krøyers Plads
Boret af : LSD
Dato : 2015.01.08
DGU-nr.:
Boring : B4
Kontrol : LLA
Godkendt : LLA
Dato : 2015.01.15
Bilag :
4
S. 2 / 2
Boreprofil
Aflejring
Alder
68
FYLD: GRUS, sandet, mørkt gråt, khl.
Fy
Re
69
FYLD: GRUS, sandet, grå sandede lerklp., mørkt
gråt, khl.
Fy
Re
70
FYLD, slagger, gråsort, khl.
Fy
Re
71
FYLD, slagger, enk. tegl, grenstumper, gråsort, khl.
Fy
Re
72
FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, siltet,
mange tegl, mørkt gråt, khl.
Fy
Re
73
FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, siltet,
gytjeh., mange tegl, mørkt gråt, khl.
Fy
Re
74
GYTJE, fedt, skalfragmenter, mørkt olivengråt, sv.
khl.
Ma Pg
75
GYTJE, fedt, skalfragmenter, mørkt olivengråt, kfr.
Ma Pg
76
GYTJE - " -
Ma Pg
77
GYTJE, fedt, mørkt olivengråt, kfr.
Ma Pg
78
GYTJE, tørvepræget, brunsort, kfr.
Ma Pg
79
GYTJE - " -
Ma Pg
80
GYTJE - " -
Ma Pg
81
SAND, groft, ringe sorteret, gruset, gytjestriber,
mange plr., mørkt gråt, khl.
Fe
Pg
82
GRUS, ringe sorteret, sandet, siltet, sv. leret, plr.,
mørkt gråt, khl.
Fl
Sg
83
SAND, mellem til groft, ringe sorteret, gruset, enk.
plr., gråt, khl.
Fl
Sg
84
SAND, groft, ringe sorteret, gruset, siltet, leret,
enk. plr., gråt, khl.
Fl
Sg
85
MORÆNELER, sandet, olivengråt, khl.
Gl
Gc
86
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
Nr.
Prøve
Geologi
Kote
(m)
Dybde
Forsøgsresultater
Jordart
Karakterisering
DVR90 +1,6
Ø25
0
W
1
1
W=48.7
0
W
2
Cv>107
Cv>107
-1
Cvr
3
W=115.7
W=104.2
-2
W=115.9
4
W=116.9
-3
W=355.
5
W=299.
-4
2015.01.12
W=156.
6
-5
7
-6
8
-7
9
W
Cv
Cvr
BRegister - PSTGDK 2.0 - 15/01/2015 12:50:49
Fortsættes
10
20
30
100
200
300
W (%)
Cv,Cvr (kN/m²)
Boremetode : Tørboring med foring
Sag : 24.1482.41
Geolog :
JBM
Udarb. af : SuD
Svendborg, Krøyers Plads
Boret af : LSD
Dato : 2015.01.07
DGU-nr.:
Boring : B5
Kontrol : LLA
Godkendt : LLA
Dato : 2015.01.15
Bilag :
5
S. 1 / 2
Boreprofil
Alder
87
MORÆNELER, sandet, olivengråt, khl.
Gl
Gc
88
MORÆNELER, sandet, gråt, khl.
Gl
Gc
89
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
90
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
91
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
92
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
93
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
94
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
95
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
96
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
97
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
98
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
99
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
100
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
101
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
102
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
103
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
104
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
Nr.
Prøve
Aflejring
Cv
Cvr
W
Geologi
Kote
(m)
Dybde
Forsøgsresultater
Jordart
Karakterisering
Fortsat
Ø25
9
-8
W
W
10
-9
Cv=575
11
-10
12
Cv=435
-11
Sten
13
Cvr
-12
Cv=617
14
-13
Cv=491
15
Cv=421
-14
Cv=575
16
Cv=407
-15
Cv=463
17
Cv=687 Cvr=491
-16
Cv=491
Cvr
BRegister - PSTGDK 2.0 - 15/01/2015 12:50:49
18
10
20
30
100
200
300
Cv
W (%)
Cv,Cvr (kN/m²)
Boremetode : Tørboring med foring
Sag : 24.1482.41
Geolog :
JBM
Udarb. af : SuD
Svendborg, Krøyers Plads
Boret af : LSD
Dato : 2015.01.07
DGU-nr.:
Boring : B5
Kontrol : LLA
Godkendt : LLA
Dato : 2015.01.15
Bilag :
5
S. 2 / 2
Boreprofil
Aflejring
Alder
30
FYLD, slagger, gråsort, khl.
Fy
Re
31
FYLD: SAND, gruset, aske, tegl, slagger, gråsort,
khl.
Fy
Re
32
FYLD: GYTJE, leret, betonstk., gråsort, khl.
Fy
Re
33
FYLD: GYTJE, sandet, meget mørkt olivengråt,
khl.
Fy
Re
34
FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, tegl,
gytjeklp., gråt, khl.
Fy
Re
35
FYLD, kul, sandet, mange små tegl., sort, khl.
Fy
Re
36
FYLD: SAND, gruset, gytjeh., slagger, kul,
grenstumper, tegl, meget mørkt gråt, khl.
Fy
Re
37
GYTJE, fedt, skalfragmenter, meget mørkt
olivengråt, sv. khl.
Ma Pg
38
GYTJE, ret fedt, mørkt olivengråt, kfr.
Ma Pg
39
40
GYTJE - " SAND, mellem, sorteret, mange plr., brunlig gråt,
kfr.
Ma Pg
Ma Pg
41
TØRV, st. omsat, sv. sandet, meget mørkt brunt,
kfr.
Fe
Pg
42
LER, sandet, siltet, mange plr., gråt, kfr.
Fe
Pg
43
SAND, mellem, sorteret, plr., gråt, khl.
Fe
Pg
44
GRUS, ringe sorteret, sandet, plr., gråt, khl.
Fl
Sg
45
SAND, groft, ringe sorteret, gruset, plr., gråt, khl.
Fl
Sg
46
GRUS, ringe sorteret, sandet, plr., gråt, khl.
Fl
Sg
47
MORÆNELER, ret fedt, gråt, khl.
Gl
Gc
48
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
49
MORÆNELER, sandet, sandstribe, oliven, khl.
Gl
Gc
Nr.
Prøve
Geologi
Kote
(m)
Dybde
Forsøgsresultater
Jordart
Karakterisering
DVR90 +1,0
Ø25
0
W
2015.01.12
Cv
Cvr
1
0
W=101.7
W
-1
2
-2
3
W=110.2
W=63.5
4
Cvr
-3
Cv
W=108.9
W=146.5
5
-4
-5
6
-6
7
-7
8
Cv>359
Cvr
-8
9
Cvr W
Cv
BRegister - PSTGDK 2.0 - 15/01/2015 12:51:06
Fortsættes
10
20
30
100
200
300
W (%)
Cv,Cvr (kN/m²)
Boremetode : Tørboring med foring
Sag : 24.1482.41
Geolog :
JBM
Udarb. af : SuD
Svendborg, Krøyers Plads
Boret af : LSD
Dato : 2015.01.05
DGU-nr.:
Boring : B6
Kontrol : LLA
Godkendt : LLA
Dato : 2015.01.15
Bilag :
6
S. 1 / 2
Boreprofil
50
MORÆNELER, sandet, gråt, khl.
Gl
Gc
51
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
52
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
53
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
54
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
55
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
56
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
57
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
58
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
59
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
60
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
61
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
62
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
63
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
64
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
65
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
66
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
67
MORÆNELER - " -
Gl
Gc
Nr.
Prøve
Alder
Cv
Aflejring
Cvr W
Geologi
Kote
(m)
Dybde
Forsøgsresultater
Jordart
Karakterisering
Fortsat
Ø25
9
W
W
-9
10
-10
11
-11
12
-12
13
Cv=421
Cv=407
-13
14
-14
15
-15
16
-16
17
Cvr
BRegister - PSTGDK 2.0 - 15/01/2015 12:51:06
18
Cv
-17
10
20
30
100
200
300
W (%)
Cv,Cvr (kN/m²)
Boremetode : Tørboring med foring
Sag : 24.1482.41
Geolog :
JBM
Udarb. af : SuD
Svendborg, Krøyers Plads
Boret af : LSD
Dato : 2015.01.05
DGU-nr.:
Boring : B6
Kontrol : LLA
Godkendt : LLA
Dato : 2015.01.15
Bilag :
6
S. 2 / 2
Boreprofil
B4
B1
P1
P2
P4
e
B5
Jessens Mol
B2
P3
Signaturforklaring:
P5
P6
B3
B6
Skibhusvej 52A
5000 Odense C
Telefon: 82 20 35 00
Telefax: 82 20 35 01
Sag
Udarb./Tegn.
Sag nr.
24.1482.41
LLA
Emne
Tegn. nr.
Situationsplan
Kontrol
01
1:400
Godkendt
Dato
16.01.2015
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense C
Danmark
T +45 8220 3500
F +45 8220 3501
www.grontmij.dk
CVR-nr. 48233511
Prøveudtagningsrapport
Poreluftmålinger
Lokalitet:
Bilag nr. 7
Svendborg, Jessens Mole 7-9
Prøvested:
Instrument:
RIPO
Barometertryk på prøvedag:
1015 hPA
Sag nr.:
24.1482.41
Udført af:
LLA
Dato:
17/12-2014
Temperatur:
7 °C
Målinger:
Pumpe
Ydelse
Forpumpning
Modtryk
Pumpetid
Volumen
nr.
(l/min)
(min)
(mbar)
(min)
(liter)
P1
0,5
5
46
196
98
P2
0,5
5
73
196
98
P3
0,5
7
65
200
100
P4
0,5
8
55
200
100
P5
0,5
5
39
190
95
P6
0,5
6
67
206
103
Prøve id.
Bemærkninger:
Lettere overskyet, ingen nedbør, højtryk på vej.
BILAG 8
[Analyseresultater]
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263954-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263954
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
05.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
til 15.12.2014
15.12.2014
05.01.2015 - 07.01.2015
Prøvemærke:
B1
Lab prøvenr:
26395401
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Aromatiske kulbrinter
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
o-Xylen
m+p-Xylen
Sum af xylener
BTEX (sum)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
80
%
0.2
DS 204 mod.
10
110
0.38
12
62
21
110
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
22
30
20
28
22
22
22
<2
<5
5.0
53
5.0
58
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
0.42
0.63
0.32
0.21
0.057
1.6
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
1.0
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
1 af 12
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263954-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263954
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
05.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
til 15.12.2014
15.12.2014
05.01.2015 - 07.01.2015
Prøvemærke:
B1
Lab prøvenr:
26395401
Enhed
DL.
Metode
Um
(%)
26395401 Prøvekommentar:
Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan
medføre tab af flygtige komponenter.
Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval
som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign.
Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden.
Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
2 af 12
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263954-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263954
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
05.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
til 15.12.2014
15.12.2014
05.01.2015 - 07.01.2015
Prøvemærke:
B1
Lab prøvenr:
26395402
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Aromatiske kulbrinter
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
o-Xylen
m+p-Xylen
Sum af xylener
BTEX (sum)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
73
%
0.2
DS 204 mod.
10
43
0.23
9.9
41
13
54
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
22
30
20
28
22
22
22
3.2
<5
7.7
130
7.7
140
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
0.52
0.36
0.18
0.11
0.025
1.2
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
2.0
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
3 af 12
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263954-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263954
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
05.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
til 15.12.2014
15.12.2014
05.01.2015 - 07.01.2015
Prøvemærke:
B1
Lab prøvenr:
26395402
Enhed
DL.
Metode
Um
(%)
26395402 Prøvekommentar:
Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan
medføre tab af flygtige komponenter.
Kromatogrammet viser indhold af letflygtige C-5 forbindelser som formentlig
har naturlig oprindelse.
Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval
som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign.
Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden.
Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
4 af 12
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263954-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263954
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
05.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
til 15.12.2014
15.12.2014
05.01.2015 - 07.01.2015
Prøvemærke:
B2
Lab prøvenr:
26395403
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Aromatiske kulbrinter
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
o-Xylen
m+p-Xylen
Sum af xylener
BTEX (sum)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
76
%
0.2
DS 204 mod.
10
18
0.58
9.3
39
36
39
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
22
30
20
28
22
22
22
<2
<5
<5
< 20
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
0.20
i.m
i.m
i.m
i.m
i.m
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
1.0
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
5 af 12
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263954-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263954
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
05.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
til 15.12.2014
15.12.2014
05.01.2015 - 07.01.2015
Prøvemærke:
B2
Lab prøvenr:
26395403
Enhed
DL.
Metode
Um
(%)
26395403 Prøvekommentar:
Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan
medføre tab af flygtige komponenter.
Enkelte af PAH´erne udgår pga. prøvens fysiske egenskaber.
Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden.
Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
6 af 12
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263954-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263954
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
05.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
til 15.12.2014
15.12.2014
05.01.2015 - 07.01.2015
Prøvemærke:
B2
Lab prøvenr:
26395404
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Aromatiske kulbrinter
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
o-Xylen
m+p-Xylen
Sum af xylener
BTEX (sum)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
76
%
0.2
DS 204 mod.
10
17
0.10
22
21
21
48
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
22
30
20
28
22
22
22
<2
<5
<5
< 20
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
0.14
0.18
0.095
0.047
0.012
0.48
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
2.5
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
7 af 12
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263954-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263954
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
05.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
til 15.12.2014
15.12.2014
05.01.2015 - 07.01.2015
Prøvemærke:
B2
Lab prøvenr:
26395404
Enhed
DL.
Metode
Um
(%)
26395404 Prøvekommentar:
Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden.
Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
8 af 12
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263954-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263954
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
05.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
til 15.12.2014
15.12.2014
05.01.2015 - 07.01.2015
Prøvemærke:
B3
Lab prøvenr:
26395405
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Aromatiske kulbrinter
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
o-Xylen
m+p-Xylen
Sum af xylener
BTEX (sum)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
72
%
0.2
DS 204 mod.
10
35
0.29
12
57
18
87
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
22
30
20
28
22
22
22
<2
<5
<5
< 20
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
0.39
0.43
0.19
0.13
0.030
1.2
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
1.5
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
9 af 12
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263954-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263954
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
05.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
til 15.12.2014
15.12.2014
05.01.2015 - 07.01.2015
Prøvemærke:
B3
Lab prøvenr:
26395405
Enhed
DL.
Metode
Um
(%)
26395405 Prøvekommentar:
Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan
medføre tab af flygtige komponenter.
Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden.
Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side 10 af 12
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263954-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263954
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
05.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
til 15.12.2014
15.12.2014
05.01.2015 - 07.01.2015
Prøvemærke:
B3
Lab prøvenr:
26395406
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Aromatiske kulbrinter
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
o-Xylen
m+p-Xylen
Sum af xylener
BTEX (sum)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
64
%
0.2
DS 204 mod.
10
45
0.20
8.2
37
8.8
44
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
22
30
20
28
22
22
22
<2
<5
<5
< 20
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
0.18
0.17
0.077
0.049
0.010
0.48
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
2.5
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side 11 af 12
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263954-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263954
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
05.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
til 15.12.2014
15.12.2014
05.01.2015 - 07.01.2015
Prøvemærke:
B3
Lab prøvenr:
26395406
Enhed
DL.
Metode
Um
(%)
26395406 Prøvekommentar:
Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan
medføre tab af flygtige komponenter.
Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden.
Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
07.01.2015
Kundecenter
Tel 70224267
[email protected]
Hanne Jensen
Kunderådgiver
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side 12 af 12
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00266620-01
Batchnr.:
EUDKVE-00266620
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
13.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
LSD
05.01.2015
13.01.2015 - 15.01.2015
Prøvemærke:
107
Lab prøvenr:
26662001
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
81
%
0.2
DS 204 mod.
10
76
1.9
13
58
13
3200
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
<2
<5
<5
< 20
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
0.30
0.22
0.10
0.069
0.013
0.71
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
B4/1.0
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
1 af 7
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00266620-01
Batchnr.:
EUDKVE-00266620
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
13.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
LSD
05.01.2015
13.01.2015 - 15.01.2015
Prøvemærke:
108
Lab prøvenr:
26662002
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
76
%
0.2
DS 204 mod.
10
52
0.22
12
35
13
61
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
<2
<5
<5
< 20
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
0.48
0.60
0.26
0.10
0.039
1.5
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
B4/1.5
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
2 af 7
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00266620-01
Batchnr.:
EUDKVE-00266620
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
13.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
LSD
05.01.2015
13.01.2015 - 15.01.2015
Prøvemærke:
70
Lab prøvenr:
26662003
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
77
%
0.2
DS 204 mod.
10
760
0.28
14
100
56
150
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
<2
<5
<5
< 20
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
i.m
i.m
i.m
i.m
i.m
i.m
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
B5/1.0
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
26662003 Prøvekommentar:
Alle PAH´erne udgår pga. prøvens fysiske egenskaber.
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
3 af 7
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00266620-01
Batchnr.:
EUDKVE-00266620
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
13.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
LSD
05.01.2015
13.01.2015 - 15.01.2015
Prøvemærke:
73
Lab prøvenr:
26662004
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
85
%
0.2
DS 204 mod.
10
53
0.09
13
48
10
27
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
<2
<5
<5
< 20
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
0.32
0.25
0.11
0.047
0.016
0.74
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
B5/2.5
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
4 af 7
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00266620-01
Batchnr.:
EUDKVE-00266620
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
13.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
LSD
05.01.2015
13.01.2015 - 15.01.2015
Prøvemærke:
32
Lab prøvenr:
26662005
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
68
%
0.2
DS 204 mod.
10
49
0.29
12
110
15
88
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
<2
<5
<5
< 20
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
0.62
0.55
0.27
0.15
0.028
1.6
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
B6/1.0
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
5 af 7
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00266620-01
Batchnr.:
EUDKVE-00266620
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
13.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
LSD
05.01.2015
13.01.2015 - 15.01.2015
Prøvemærke:
35
Lab prøvenr:
26662006
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
70
%
0.2
DS 204 mod.
10
140
0.19
9.6
180
22
160
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
<2
<5
<5
< 20
#
#
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
0.85
i.m
i.m
i.m
i.m
i.m
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
B6/2.5
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
26662006 Prøvekommentar:
Enkelte af PAH´erne udgår pga. prøvens fysiske egenskaber.
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
6 af 7
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00266620-01
Batchnr.:
EUDKVE-00266620
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
13.01.2015
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
LSD
05.01.2015
13.01.2015 - 15.01.2015
Prøvemærke:
35
Lab prøvenr:
26662006
Enhed
DL.
Metode
Um
(%)
15.01.2015
Kundecenter
Tel 70224267
[email protected]
Signe Vork Nissen
Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
7 af 7
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263038-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263038
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
22.12.2014
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
15.12.2014
22.12.2014 - 05.01.2015
Prøvemærke:
Omr. A
Lab prøvenr:
26303801
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
92
%
0.2
DS 204 mod.
10
640
0.57
20
150
18
390
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
<2
<5
8.5
160
8.5
170
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
0.31
0.47
0.30
0.28
0.061
1.4
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
0-0.5
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
26303801 Prøvekommentar:
Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval
som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign.
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
1 af 7
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263038-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263038
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
22.12.2014
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
15.12.2014
22.12.2014 - 05.01.2015
Prøvemærke:
Omr. B
Lab prøvenr:
26303802
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
87
%
0.2
DS 204 mod.
10
36
0.25
7.9
29
13
63
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
<2
<5
13
330
13
340
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
1.2
2.1
1.2
0.92
0.22
5.7
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
0-0.5
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
26303802 Prøvekommentar:
Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval
som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign.
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
2 af 7
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263038-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263038
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
22.12.2014
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
15.12.2014
22.12.2014 - 05.01.2015
Prøvemærke:
Omr. C
Lab prøvenr:
26303803
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
93
%
0.2
DS 204 mod.
10
4.4
0.11
12
5.6
8.3
19
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
<2
<5
22
440
22
460
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
5.0
6.7
3.8
2.2
0.67
18
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
0-0.5
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
26303803 Prøvekommentar:
Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval
som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign.
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
3 af 7
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263038-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263038
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
22.12.2014
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
15.12.2014
22.12.2014 - 05.01.2015
Prøvemærke:
Omr. D
Lab prøvenr:
26303804
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
89
%
0.2
DS 204 mod.
10
16
0.15
9.8
14
9.3
34
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
<2
<5
22
570
22
590
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
3.9
8.9
5.5
3.8
1.0
23
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
0-0.5
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
26303804 Prøvekommentar:
Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval
som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign.
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
4 af 7
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263038-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263038
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
22.12.2014
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
15.12.2014
22.12.2014 - 05.01.2015
Prøvemærke:
Omr. E
Lab prøvenr:
26303805
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
88
%
0.2
DS 204 mod.
10
10
0.19
9.8
11
10
42
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
<2
<5
<5
31
#
31
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
0.21
0.39
0.21
0.14
0.041
0.99
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
0-0.5
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
26303805 Prøvekommentar:
Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval
som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign.
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
5 af 7
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263038-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263038
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
22.12.2014
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
15.12.2014
22.12.2014 - 05.01.2015
Prøvemærke:
Omr. F
Lab prøvenr:
26303806
Enhed
DL.
Metode
Tørstof
Metaller
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10
C10-C15
C15-C20
C20-C35
Sum (C10-C20)
Sum (C6H6-C35)
PAH-forbindelser
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Sum af 7 PAHer
93
%
0.2
DS 204 mod.
10
8.3
0.13
6.4
8.3
5.8
27
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
3
0.05
1
2
1
1
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
SM 3120 ICP/OES
30
30
30
30
30
30
<2
<5
16
450
16
470
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
2
5
5
20
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
REFLAB metode 1:2010 GC/FID
30
30
30
30
0.70
1.2
0.69
0.51
0.17
3.3
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
mg/kg ts.
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
REFLAB metode 4 GC/MS
40
36
38
42
48
0-0.5
m
Oplysninger fra rekvirent
Prøvedybde
Um
(%)
*
26303806 Prøvekommentar:
Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval
som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign.
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
6 af 7
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Rapportnr.:
AR-15-CA-00263038-01
Batchnr.:
EUDKVE-00263038
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
22.12.2014
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Jord
Rekvirenten
FPB
15.12.2014
22.12.2014 - 05.01.2015
Prøvemærke:
Omr. F
Lab prøvenr:
26303806
Enhed
DL.
Metode
Um
(%)
05.01.2015
Kundecenter
Tel 70224267
[email protected]
Kirsten From Andersen
Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side
7 af 7
1
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Rapportnr.: AR-14-CA-00262303-01
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Batchnr.:
EUDKVE-00262303
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
18.12.2014
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Luft (poreluft)
Rekvirenten
LLA
18.12.2014 - 28.12.2014
26230301
26230302
P1
P2
Kulrør
Kulrør
>C6H6-C10
< 51
< 51
µg/m³
5
µg/rør
M 0221 GC/FID
20
>C10-C25
< 51
< 51
µg/m³
5
µg/rør
M 0221 GC/FID
20
>C6H6-C25 Sum
#
#
µg/m³
5
µg/rør
M 0221 GC/FID
20
Benzen
< 0.1
0.60
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Toluen
< 0.51
1.4
µg/m³
0.05
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Ethylbenzen
< 0.1
0.20
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
o-Xylen
< 0.1
0.20
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
m+p-Xylen
< 0.1
0.58
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
C9-aromater
< 0.31
< 0.31
µg/m³
0.03
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
C10-aromater
< 0.31
< 0.31
µg/m³
0.03
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Lab prøvenr:
Prøve ID:
Prøvemærke:
Opsamlingsmedie
Enhed
på
resultat
DL.
Enhed
på DL.
Metode
Um
(%)
*
Organiske samleparametre
Aromatiske kulbrinter
Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichloromethan)
< 0.1
< 0.1
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
1,1,1-trichlorethan
< 0.1
< 0.1
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Tetrachlormethan
< 0.1
0.20
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Trichlorethen
< 0.1
< 0.1
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Tetrachlorethen
< 0.1
< 0.1
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Vinylchlorid
< 0.041
< 0.041
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
30
1,1-dichlorethen
< 0.041
< 0.041
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
24
trans-1,2-dichlorethen
< 0.041
< 0.041
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
cis-1,2-dichlorethen
< 0.041
< 0.041
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
28
1,1-dichlorethan
< 0.041
< 0.041
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
1,2-dichlorethan
< 0.041
0.056
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Chlorethan
< 0.31
< 0.31
µg/m³
0.03
µg/rør
* M 0221 GC/MS
30
Luftvolumen, nedbrydning
98
98
l
l
*
Luftvolumen (liter)
98
98
l
l
*
Oplysninger fra rekvirent
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side 1 af 4
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Rapportnr.: AR-14-CA-00262303-01
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Batchnr.:
EUDKVE-00262303
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
18.12.2014
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Luft (poreluft)
Rekvirenten
LLA
18.12.2014 - 28.12.2014
26230303
26230304
P3
P4
Kulrør
Kulrør
>C6H6-C10
79
< 50
µg/m³
5
µg/rør
M 0221 GC/FID
20
>C10-C25
1200
< 50
µg/m³
5
µg/rør
M 0221 GC/FID
20
>C6H6-C25 Sum
1300
#
µg/m³
5
µg/rør
M 0221 GC/FID
20
Benzen
0.55
< 0.1
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Toluen
1.2
< 0.5
µg/m³
0.05
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Ethylbenzen
0.28
< 0.1
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
o-Xylen
0.34
< 0.1
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
m+p-Xylen
0.97
< 0.1
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
C9-aromater
0.67
< 0.3
µg/m³
0.03
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
C10-aromater
< 0.3
< 0.3
µg/m³
0.03
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Lab prøvenr:
Prøve ID:
Prøvemærke:
Opsamlingsmedie
Enhed
på
resultat
DL.
Enhed
på DL.
Metode
Um
(%)
*
Organiske samleparametre
Aromatiske kulbrinter
Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichloromethan)
0.10
< 0.1
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
1,1,1-trichlorethan
< 0.1
< 0.1
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Tetrachlormethan
0.38
< 0.1
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Trichlorethen
< 0.1
< 0.1
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Tetrachlorethen
< 0.1
< 0.1
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Vinylchlorid
< 0.04
< 0.04
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
30
1,1-dichlorethen
< 0.04
< 0.04
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
24
trans-1,2-dichlorethen
< 0.04
< 0.04
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
cis-1,2-dichlorethen
< 0.04
< 0.04
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
28
1,1-dichlorethan
< 0.04
< 0.04
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
1,2-dichlorethan
0.072
< 0.04
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Chlorethan
< 0.3
< 0.3
µg/m³
0.03
µg/rør
* M 0221 GC/MS
30
Luftvolumen, nedbrydning
100
100
l
l
*
Luftvolumen (liter)
100
100
l
l
*
Oplysninger fra rekvirent
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side 2 af 4
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Rapportnr.: AR-14-CA-00262303-01
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Batchnr.:
EUDKVE-00262303
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
18.12.2014
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Luft (poreluft)
Rekvirenten
LLA
18.12.2014 - 28.12.2014
26230305
26230306
P5
P6
Kulrør
Kulrør
>C6H6-C10
< 53
< 49
µg/m³
5
µg/rør
M 0221 GC/FID
20
>C10-C25
< 53
< 49
µg/m³
5
µg/rør
M 0221 GC/FID
20
>C6H6-C25 Sum
#
#
µg/m³
5
µg/rør
M 0221 GC/FID
20
Benzen
< 0.11
0.50
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Toluen
< 0.53
0.93
µg/m³
0.05
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Ethylbenzen
< 0.11
0.19
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
o-Xylen
< 0.11
0.19
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
m+p-Xylen
< 0.11
0.52
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
C9-aromater
< 0.32
< 0.29
µg/m³
0.03
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
C10-aromater
< 0.32
< 0.29
µg/m³
0.03
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Lab prøvenr:
Prøve ID:
Prøvemærke:
Opsamlingsmedie
Enhed
på
resultat
DL.
Enhed
på DL.
Metode
Um
(%)
*
Organiske samleparametre
Aromatiske kulbrinter
Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichloromethan)
< 0.11
< 0.097
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
1,1,1-trichlorethan
< 0.11
< 0.097
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Tetrachlormethan
< 0.11
0.33
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Trichlorethen
< 0.11
< 0.097
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Tetrachlorethen
< 0.11
< 0.097
µg/m³
0.01
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Vinylchlorid
< 0.042
< 0.039
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
30
1,1-dichlorethen
< 0.042
< 0.039
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
24
trans-1,2-dichlorethen
< 0.042
0.15
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
cis-1,2-dichlorethen
< 0.042
< 0.039
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
28
1,1-dichlorethan
< 0.042
< 0.039
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
1,2-dichlorethan
< 0.042
0.17
µg/m³
0.004
µg/rør
M 0221 GC/MS
20
Chlorethan
< 0.32
< 0.29
µg/m³
0.03
µg/rør
* M 0221 GC/MS
30
Luftvolumen, nedbrydning
95
103
l
l
*
Luftvolumen (liter)
95
103
l
l
*
Oplysninger fra rekvirent
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side 3 af 4
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
Rapportnr.: AR-14-CA-00262303-01
Grontmij A/S
Skibhusvej 52 A
5000 Odense
Att.: Lars Andersen
Batchnr.:
EUDKVE-00262303
Kunde nr.
CA0006980
Modt. dato:
18.12.2014
Analyserapport
Sagsnr.:
Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:
Analyseperiode:
24.1482.41
Svendborg, Krøyers Plads
Luft (poreluft)
Rekvirenten
LLA
18.12.2014 - 28.12.2014
Lab prøvenr:
Prøve ID:
Prøvemærke:
26230305
26230306
P5
P6
Enhed
på
resultat
DL.
Enhed
på DL.
Metode
Um
(%)
28.12.2014
Kundecenter
Tel 70224267
[email protected]
Hanne Jensen
Kunderådgiver
Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Side 4 af 4
Pr
øvenr
.
Symboler på boreprofil
Pr
øvet
ype
Terrænkote
Kot
e (
m)
Pej
l
er
ør
Dybde
Boreprofil
Jor
dar
t
ssi
gnat
ur
Grontmij - Geoteknik
w
Vandindhold, w
g
Rumvægt
DVR90 +9.0
Glr
0
9
Glødetab
1
N
Laggrænse
SPT-forsøg, N
Stor omrørt
2
1
poseprøve
Cv
8
Vandspejl
Intakt vingestyrke, cv
Lille omrørt
2010.11.02
poseprøve
med pejledato
Cvr
3
2
7
Omrørt vingestyrke, cvr
qc
4
CPT, spidsmodstand
Intakt prøve
fs
5
3
6
6
CPT, friktion
Rf
CPT, fs/qc
u
CPT, poretryk
Filter
7
Lab.forsøg
iht. oversigt
S
Rammesonde
Jordartssignatur på boreprofil
Symboler på situationsplan
Boring uden
STEN
FYLD
prøveoptagning
GRUS
MULD
Boring med
prøveoptagning
SAND
TØRV
Gravning
SILT
TØRVEGYTJE
Gravning med
prøveoptagning
LER
GYTJE
Drejesondering
KALK / KRIDT
SKALLER
CPT / Tryksondering
MORÆNESAND
PLANTERESTER
SPT / Rammesondering
MORÆNELER
I morænale aflejringer må der
forventes indhold af sten og
blokke
Signaturforklaring og definitioner
Geoteknisk profil
Vingeforsøg
Bilag A
Rev. 24. juni 2014
Geologiske betegnelser og forkortelser
Alder
Dannelsesmiljø
Re: Recent
Mi: Miocæn
Br: Brakvand
Sk: Skredjord
Pg: Postglacial
Ol: Oligocæn
Fe: Ferskvand
Sm:Smeltevand
Sg: Senglacial
Eo: Eocæn
Fl: Flydejord
Vi: Vindaflejret
Al: Allerød
PI: Palæocæn
Gl: Gletscher
Vu: Vulkansk
Gc: Glacial
Sl: Selandien
Ma:Marin
Ig: Interglacial
Da: Danien
Ne: Nedskyl
Is: Interstadial
Kt: Kridt
O: Overjord
PI: Pliocæn
Se: Senon
Kornstørrelser
Sorteringsgrader
Fint
Finkornet
Usort.
Usorteret
Mellem
Mellemkornet
Ringe sort.
Ringe sorteret
Groft
Grovkornet
Sort.
Sorteret
Velsort.
Velsorteret
U > 7
3.5 < U < 7
2 < U < 3.5
U < 2
Hærdningsgrader
Bikomponenter
H1
Uhærdnet
gytjeh.
Gytjeholdig
plr.
Planterester
H2
Svagt hærdnet
kfr.
Kalkfri
rodgn.
Rodgange
H3
Hærdnet
khl.
Kalkholdig
rodtr.
Rodtrævler
H4
Stærkt hærdnet
muldstr. Muldstriber
skalh.
Skalholding
H5
Forkislet
organiskh.
Organiskholdig
tørveh.
Tørveholdig
Øvrige forkortelser
enk.
Enkelte
klp.
Klumper
part.
Partier
udb.
Udblødt
hom.
Homogent
m.
Med
sli.
Slirer
u.t.
Under terræn
indh.
Indhold
misf.
Misfarvet
stk.
Stykker
vs.
Vandspejl
inhom.
Inhomogent
omdan.
Omdannet
st.
Stærk(t)
veks.
Vekslende
k.
Korn
o.t.
Over terræn
sv.
Svag(t)
v.f.
Vandførende
Definitioner
Vandindhold
W
Flydegrænse
W
Plasticitetsgrænse
WP
= Vandindhold ved plasticitetsgrænsen
Plasticitetsindeks
I
P
= w L- w P
Rumvægt
= Vandvægten i procent af tørstofvægten
L
g
= Vandindhold ved flydegrænsen
= Forholdet mellem totalvægt ved naturligt vandindhold og totalvolumen
Kornrumvægt
gs
= Kornrumvægten
Poretal
e
= Forholdet mellem porevolumen og tørstofvolumen
Løs/fast lejring
e max/emin
= Poretallet i løseste/fasteste standardlejring i laboratoriet
Lejringstæthed
I
D
= Relativ lejringstæthed (e
- e)/(e
- e
)
max
max
min
Glødetab
gl
r
= Vægttab ved langvarig glødning i % af tørstof reduceret for kalkindhold
Kalkindhold
ka
= Vægten af CaCO3 i procent af tørstof
Rev. 24. juni 2014