Maria Langendorff - Mfoa0913 - Afsluttende hovedopgave

En opgave om at øge kendskabet til Coolshops
skønhedsdel
University College Nordjylland
Markedsføringsøkonom
4. semester
Afsluttende hovedopgave
Maria Langendorff Hansen
Mfoa0913
Afleveringsdato: 22 maj 2015
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
Titelblad
Markedsføringsøkonom 4. semester 2015
UCN: Afsluttende Hovedopgave
Opgaven er udarbejdet af Maria Langendorff Hansen – MFOa0913:
Underskrift: ________________________________________________________________________
Afleveringsdato: 22/5-2015
Vejleder: Jacob Kronbo Andersen
Antal anslag: 66.046
Side 2 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
Indholdsfortegnelse
1.0
Forord .................................................................................................................................................... 5
2.0 Indledning .................................................................................................................................................... 6
2.1 Problemformulering ................................................................................................................................ 6
3.0 Metode ........................................................................................................................................................ 7
4.0 Afgrænsning................................................................................................................................................. 9
5.0 Værdikæden .............................................................................................................................................. 10
5.1 Opsummering på værdikæden .............................................................................................................. 12
6.0 Økonomisk analyse .................................................................................................................................... 13
7.0 Dataindsamling .......................................................................................................................................... 14
7.1 Bearbejdelse af data .............................................................................................................................. 14
7.2 Hvad er vigtigst når der handles på nettet? ...................................................................................... 14
7.3 Hvordan gør en webshop bedst opmærksom på sig selv og sine produkter? .................................. 15
7.4 Købes der skønhedsprodukter på nettet? ......................................................................................... 16
7.5 Sammenhæng mellem livsstil og foretrukne skønhedshjemmeside? ............................................... 16
7.6 Markedskort .......................................................................................................................................... 17
7.7 Konkurrenceformer ............................................................................................................................... 19
7.8 Konkurrencemæssige positioner ........................................................................................................... 19
7.9 Opsummering på dataindsamling, konkurrenceform og konkurrencemæssige positioner ................. 21
8.0 Brancheanalyse.......................................................................................................................................... 22
8.1 Opsummering på brancheanalyse ......................................................................................................... 24
9.0 Målgruppen og markedet for handel på nettet i Danmark ....................................................................... 24
9.1 Coolshop App......................................................................................................................................... 25
10.0 SWOT ....................................................................................................................................................... 28
10.1 Stærke sider ......................................................................................................................................... 28
10.2 Svage sider ........................................................................................................................................... 28
10.3 Muligheder .......................................................................................................................................... 28
10.4 Trusler .................................................................................................................................................. 29
11.0 De 4 c’er ................................................................................................................................................... 29
12.0 Mål og fremadrettede strategier............................................................................................................. 30
12.1 SMART modellen ................................................................................................................................. 30
12.2 Vækststrategier ................................................................................................................................... 32
13.0 Markedsføringsbudget ............................................................................................................................ 32
14.0 Konklusion ............................................................................................................................................... 35
Side 3 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
15.0 Kildeliste .................................................................................................................................................. 37
15.1Internet:................................................................................................................................................ 37
15.2 Bøger: .................................................................................................................................................. 38
15.3 Andet: .................................................................................................................................................. 39
16.0 Bilag ......................................................................................................................................................... 40
16.1 Nøgletal ............................................................................................................................................... 40
16.2 Spørgeskema ....................................................................................................................................... 41
16.3 Udregninger fra spørgeskema ............................................................................................................. 46
16.3.1 Hvad er vigtigst for dig når du handler på nettet? ....................................................................... 46
16.3.2 Hvordan gør en webshop bedst opmærksom på sig selv og sine produkter? ............................. 46
16.3.3 Køber eller har du tidligere købt skønhedsprodukter på nettet? ................................................ 46
16.3.4 Beskæftigelse og køber eller har du tidligere købt skønhedsprodukter på nettet ...................... 46
16.3.5 Gallup og fortrukne skønhedshjemmeside .................................................................................. 47
16.4 Involvering af kunder........................................................................................................................... 48
16.5 Pris for app........................................................................................................................................... 49
Side 4 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
1.0 Forord
Dette projekt er lavet i forlængelse med mit praktikophold hos Coolshop. Praktikopholdet er et led
i min uddannelse som markedsføringsøkonom på University College Nordjylland. Gennem min
praktikperiode sad jeg primært i indkøbsafdelingen og hjalp til med diverse opgaver, og derudover
var jeg med til at planlægge Coolshop Woman Event part 2.
Jeg vil med dette forord gerne sige tak til Coolshop for et godt samarbejder under mit praktikophold.
Derudover vil jeg gerne sige tak til min vejleder Jacob Kronbo Andersen, som har hjulpet med
vejleding, når jeg har haft brug for det.
Side 5 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
2.0 Indledning
Danskerne er vilde med at handle på nettet som aldrig før, og i 2014 handlede mere end 79% af
danskerne på nettet. Dette giver Danmark en europæisk andenplads, og det er kun briterne der
overgår os1. En analyse fra Dansk Erhverv viser, at nethandlen i 2014 udgjorde ca. 10% af danskernes
privatforbrug.
Historisk set har der altid været flere mænd end kvinder der har handlet på nettet. I 2004 var det
kun ca. 35% af kvinderne som havde handlet på nettet inden for det seneste år, mens det for
mændenes vedkommende var knap 50%. I 2014 var denne forskel udlignet, og nu glæder det for
begge køn, at ca. 78% har handlet på nettet inden for det seneste år2.
En af de virksomheder som oplever, at danskere bliver mere og mere glade for at handle på nettet
er Coolshop.
Coolshop er en dansk webside der startede op i 2002. Virksomheden er i dag en af Danmarks største
e-handelsvirksomheder, og virksomheden er i konstant udvikling. Coolshop fokuserer på kun at
sælge de bedste brands inden for bl.a. spil, legetøj, gadgets, skønhedsprodukter og boligindretning.
De bestræber sig på kun at have produkter der kan levet op til betegnelsen som ”cool produkter”3.
Da Coolshop startede op tilbage i 2002, solgte virksomheden DVD’er og spil, men efterhånden som
virksomheden fik mere og mere succes, udviklede sortimentet sig og der er løbende tilføjet flere og
flere produktkategorier. I dag er en af Coolshops udfordringer, at mange stadig forbinder Coolshop
med kun at sælge DVD’er og spil. Coolshop er derfor interesseret i at fange specielt kvinderenes
opmærksomhed, og gøre dem opmærksom på, at Coolshop også har et stort udvalg inden for
boligindretning og skønhedsprodukter.
2.1 Problemformulering
Hvordan kan Coolshop med sine nuværende skønhedsprodukter, øge
opmærksomheden hos de danske kvinder i alderen 25-34 år?
1
http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Aaldre-bruger-flest-penge-p%C3%A5-nettet.aspx
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/18686/itbef.pdf
3
http://shopsonline.dk/top-50-coolshop-dk-vi-gor-det-vildere/
2
Side 6 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
3.0 Metode
For at kunne svare fyldestgørende på ovenstående problemformulering, vil der til at starte med
blive fundet en masse sekundær data, som skal give en så god baggrundsviden som overhovedet
muligt omkring Coolshop og det danske marked for handel på internettet. Denne baggrundsviden
som primært vil bestå af desk research og den viden som er erfaret gennem virksomhedspraktikken,
vil danne grundlag for udarbejdelsen af de efterfølgende analyser. Opgaven vil som udgangspunkt
blive bygget op efter markedsføringsprocessen, da denne model kommer omkring de mest
væsentlige emner, for at kunne besvare problemformuleringen.
For at analysere Coolshops interne forhold, vil der blive lavet en værdikæde, for at finde frem til
hvilke aktiviteter i virksomheden der skaber mest værdi for kunden. I værdikædeanalysen kan både
de primære aktiviteter og støtteaktiviteterne analyseres, men i denne opgave er det kun de primære
aktiviteter, der vil blive analyseret, da det er her der skabes mest værdi for kunden i forhold til
Coolshop som virksomhed.
For at give et overblik over Coolshops økonomiske situation, vil der blive lavet en kort analyse af
nogle af virksomhedens nøgletal. Bl.a. vil der blive set på bruttoresultatet, afkastningsgraden samt
egenkapitalens forretning. De tal der vil blive brugt til analysen, er tal Coolshop selv har opgivet i sin
årsrapport 2013/2014. Formålet med den økonomiske analyse er at få et indblik i virksomhedens
økonomiske situation, samt at se på om der er mulighed for diverse markedsføringsmæssige tiltag.
For at analysere efterspørgselsforholdene efter skønhedsprodukter, vil der blive udarbejdet et
spørgeskema i Survey Xact. Kontaktformen i spørgeskemaundersøgelsen vil være selvadministreret,
da spørgeskemaet vil blive sendt ud på Facebook. Respondenterne vil blive valgt ud fra
bekvemmeligheds-metoden, idet Facebook vil blive brugt som distributionskilde. Ved
bekvemmeligheds-metoden menes, at respondenterne er på det rette sted og på det rette
tidspunkt. Denne form for udvælgelse gør at der er stor risiko for bias, men det er en nem og hurtig
måde at skaffe primær data på. I spørgeskemaet vil respondenterne blive spurgt om manifeste
variable og latente variable. De manifeste variable der vil blive spurgt om, er bl.a. omkring civilstatus
og beskæftigelse, og de latente variable vil omhandle livsstilsegmentering i forhold til Gallup
Kompas. Livsstilsegmenteringen vil give et billede på, om det fx er en bestemt gruppe mennesker
der foretrækker Coolshop frem for andre skønhedshjemmesider. Der vil ofte blive anvendt lukkede
Side 7 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
spørgsmål, hvor respondenten får en række valgmuligheder at vælge mellem, da dette gør det
nemmere for respondenten af forholde sig til. Til at starte med vil målgruppen blive screenet, og
blive bedt om at svare på om de handler eller tidligere har handlet på nettet. Spørgeskemaet vil
herefter ændrer sig alt efter om respondenten svarer ja eller nej. Hvis respondenten svare nej, vil
respondenten komme direkte videre til de mere generelle spørgsmål omkring beskæftigelse og
livsstil. Svarer respondenten ja, vil der kommer spørgsmål omkring hvilke medier respondenten
kender og bruger, hvilke skønhedshjemmesider respondenten kender, har købt fra og foretrækker.
Spørgeskemaet sluttes af med at takke respondenten for sin besvarelse.
Ud fra spørgeskemaet vil der blive udarbejdet nogle markedskort. Ud fra markedskortene vil det
blive vurderet hvilke positioner Coolshop og andre skønhedshjemmesider har på det danske marked
inden for skønhedsprodukter, og dermed finde ud af de konkurrencemæssige positioner på det
danske marked. Der vil også blive udarbejdet en brancheanalyse, for at analysere
konkurrencesituationen inden for skønhedsprodukter på det danske marked. Brancheanalysen vil
blive udarbejdet efter Michael Porters 5 forces, og vil vise hvordan konkurrencesituationen inden
for skønhedsprodukter ser ud, truslen fra nye udbydere, leverandørens forhandlingsstyrke,
konkurrence fra substituerende produkter samt køberens forhandlingsstyrke.
For at analysere makroforholdene vil der blive lavet en beskrivelse af internethandel på det danske
marked. Dette gøres for at give et godt overblik over hvordan danskere bruger nettet, og for at finde
ud af hvilken rolle internettet spiller i forhold til de fysisk butikker. Derudover vil der blive lavet en
beskrivelse af målgruppen, danske kvinder i alderen 25-34 år.
Analyseresultaterne vil blive opsamlet i en SWOT-analyse, for at give et overblik over Coolshops
interne stærke sider og svage sider, samt de eksterne muligheder og trusler.
De 4 C’er vil blive analyseret, fordi det i dag er meget vigtigt hele tiden at have fokus rettet mod
kunden, og ikke mod virksomheden selv. De 4 C’er belyser hvordan man med Customer Cost,
Customer Solution, Customer Convenience og Customer Communication kan skabe mest værdi for
kunden. De 4 C’er er vigtige for Coolshop at være opmærksomme på, idet det vil skabe større
kundeloyalitet, hvis kunden føler at Coolshop tænker på og værdsætter dem.
For at analysere Coolshops mål og strategier vil SMART modellen blive brugt. Denne model er god
at bruge hvis man har opstillet et mål som man gerne vil nå. Modellen stiller 5 krav som der skal
Side 8 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
være helt styr på, før man kan kalde sit mål for et godt mål. De fem krav som modellen stiller er, at
målet skal være specifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt. Efter dette vil
vækststrategier for Coolshop blive analyseret, for at finde frem til hvilken strategi Coolshop skal
satse på fremover. Vækststrategierne vil blive analyseret ud fra Ansoffs vækstmatrix.
Der vil til sidst i opgaven blive lavet et markedsføringsbudget, som er en finansieringsplan og et skøn
over de omkostninger der er involveret i udførelsen af de marketingaktiviteter, der vil blive foreslået
gennem opgaven.
Opgaven afsluttes med en konklusion som samler op på resultatet af de forskellige analyser, og giver
et endeligt svar på problemformuleringen.
4.0 Afgrænsning
Målgruppen for denne opgave er valgt på baggrund af, at der i denne aldersgruppe er flest danskere
der handler på nettet. Derudover er opgaven kun lavet for det danske marked.
I værdikæden har jeg afgrænset mig fra at se på støtteaktiviteterne, da det er i de primære
aktiviteter, den største værditilførsel sker for kunden. Derfor er støtteaktiviteterne ikke blevet
beskrevet. Derudover har jeg afgrænset mig fra at kigge på distributionsforholdene, da Coolshop
har et godt og velfungerende samarbejde med Post Danmark, og derfor har det ikke været relevant
at analysere yderligere i denne opgave.
I den økonomiske analyse af Coolshop er de tal der er blevet brugt, tal som Coolshop selv har
offentliggjort i sit årsregnskab 2013/2014. Jeg har derfor ikke selv beregnet nogle af nøgletallene.
Idet omsætningen ikke har været tilgængelig, har det ikke være muligt at beregne relevante nøgletal
som overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed osv., da disse tal kræver at omsætningen er
kendt. Derfor giver den økonomiske analyse ikke et helt fyldestgørende billede af Coolshops
økonomiske situation.
I forbindelse med bearbejdelsen af dataet fra spørgeskemaet, har jeg valgt ikke at nævne Matas i
nogle af analyserne, selvom de har en høj kendskabsgrad osv. Dette har jeg undladt, da jeg
efterfølgende har valgt kun at fokusere på skønhedssider, som ikke har fysiske butikker, da jeg
mener dette giver et mere retvisende billede.
Side 9 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
I spørgeskemaet blev de der svarede nej til at købe skønhedsprodukter ikke spurgt indtil grunden til
dette. Dette skyldes, at jeg blev meget overrasket over at så stor en del af respondenterne svarede
nej til dette spørgsmål. Efter at have fået kendskab til dette, kunne det have været spændende at
belyse grundene til at så mange ikke køber skønhedsprodukter på nettet.
I forbindelse med analysen af makroforholdene har jeg afgrænset mig fra at lave en PEST-analyse,
da Cooslhop i forvejen er på det danske marked, og derfor er bekendt med de politiske, økonomiske,
sociale og teknologiske forhold.
5.0 Værdikæden
For at analysere Coolshops interne faktorer, vil der blive lavet en værdikædeanalyse.
Værdikædeanalysen er interessant, fordi den giver et godt overblik over, hvor Coolshop skaber
merværdi for sine kunder. Derudover er analysen god til at gøre opmærksom på, om der er
aktiviteter, som Coolshop kan gøre mere effektivt, og den kan være god til at identificere Coolshops
styrker og svagheder4.
Figur 1 - Værdikæde – Egen tilvirkning
Coolshop er en handelsvirksomhed, hvilket betyder at Coolshop ikke har egenproduktion. Coolshop
køber sine produkter af forskellige leverandører, og sælger produkterne uforarbejdet videre til
kunden til en højere pris.
Ser man på Coolshops indgående logistik, har Coolshop mange forskellige leverandører, både
danske og udenlandske. Coolshop modtager de forskellige varer færdigproduceret, og varerne er
dermed klar til at blive lagt på lageret med det samme, og efterfølgende bliver varerne sendt ud til
kunderne, når de bestiller på hjemmesiden.
4
Finn Andersen, Bjarne Jensen, Kurt Jepsen, Mette Olsen og Peter Schmalz, ”International Markedsføring” 4. udgave,
Trojka/Gads Fprlag A/S, side 42.
Side 10 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
I og med at Coolshop er en af landets førende webshops, er det vigtigt at der er godt styr på den
udgående logistik. Coolshop benytter sig i dag af WMS Apport System, som er et papirløst
lagerstyringssystem, som effektivt følger med de øgede krav, der er til lagerlogistikken56. WMS
systemet informerer automatisk lagermedarbejderne omkring, hvilke produkter der skal tages ned
fra hylden, og hvor på lageret produktet befinder sig. Samtidig holder det også styr på, om der er de
nødvendige varer på hylden, og sikre dermed at de forskellige produktet ikke bliver udsolgt.
Systemet har sparet Coolshop meget tid, i forhold til for år tilbage hvor det var den enkelte
medarbejder, der selv skulle huske hvor de forskellige varer var placeret på lageret7.
Ud over WMS Apport Systemet har Coolshop også selv været kreative i forhold til at optimere en
del af lagerstyringen. Tilbage i 2009 investerede de i en pakkerobot, som selv kan putte spil ned i
boblekuverter, og maskinen har været med til at sikre vækst i antallet af forsendelser8.
Coolshop har et stort varelager, hvilket også er med til at sikre den korte leveringstid som de lover.
Coolshop har i dag, dag til dag levering, til de største byer i Danmark. Dette kan lade sig gøre takket
være det tætte samarbejde med Post Danmark9. Dag til dag levering er en klar fordel, som også gør
det nemmere at konkurrere med detailhandelen om kunderne. Hvis man som kunde bor i området
omkring Nørresundby hvor Coolshop har lager, er det også muligt selv at afhente sine varer, blot få
timer efter de er blevet bestilt på nettet. På den må kan en kunde få sine varer med det samme, og
dermed tage produktet i brug ligeså hurtigt som hvis det var købt i en fysisk butik. Coolshop sælger
også sine produkter i udlandet, og levere i dag produkter til Tyskland, Sverige, England, Finland og
Norge10.
Når det kommer til markedsføring og salg, er Coolshop at finde på flere forskellige medier. Coolshop
benytter sig meget af de sociale medier som Facebook og Instagram, og uploader dagligt billieder
og informationer omkring nyheder og nye produkter. Derudover bruger de også de sociale medier
til at høre, hvilke produkter kunderne efterspørger og ønsker at Coolshop skal forhandle. På den
5
http://shopsonline.dk/coolshop-dk-optimerer-lagerprocesser-med-effektiv-lagerstyring/
http://www.apportsystems.com/loesninger/apport-wms.aspx
7
http://shopsonline.dk/coolshop-dk-optimerer-lagerprocesser-med-effektiv-lagerstyring/
8
http://www.computerworld.dk/art/184351/coolshop-faar-pakkerobot
9
http://www.business.dk/detailhandel/danske-netbutikker-vil-levere-varen-inden-for-12-timer
10
https://www.coolshop.com/
6
Side 11 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
måde får de skabt et godt tillidsbånd til kunderne, idet kunderne får indflydelse og noget at skulle
have sagt i forhold til Coolshops sortiment.
Coolshop reklamere med fri fragt og prisgaranti, hvilket er en klar fordel for kunden, og noget som
kan være med til at kunden vælger Coolshop frem for en konkurrent. Mange af Coolshops
konkurrenter, kræver at man køber for et vist beløb, for at forsendelsen bliver gratis.
Service er en vigtig faktor for Coolshop, i og med de er en webshop. En kunde har altså ikke mulighed
for rent fysisk at se et produkt før det bliver købt, og kunden skal selv søge information og viden
omkring produktet. Derfor er det også meget vigtigt, at Coolshop har gode produktbeskrivelser og
informationer omkring alle produkter, så kunden kan få svar på så mange spørgsmål som muligt
uden at være i kontakt med en ekspedient. Hvis kunden ikke kan finde tilstrækkeligt med
informationer, vil kunden måske vælge at købe produktet i en fysisk butik, hvor der er mulighed for
at snakke med en ekspedient, frem for at købe produktet på nettet. For at sikre at kunden kan få
svare på alle sine spørgsmål, både inden og efter købet, har Coolshop et kundeservice-center, hvor
kunder kan ringe eller chatte med medarbejdere, og få svar på alle sine spørgsmål. Det at kunden
kan kontakte kundeservice og få svare på alle sine spørgsmål, gør at kunden kan føle sig mere tryg,
og derved øges chancen for at kunden køber produktet fra Coolshops hjemmeside.
5.1 Opsummering på værdikæden
Når man ser på hvor i værdikæden at værditilvæksten tilføres for Coolshops kunder, må det siges at
være i markedsføring og salg samt service delen. Her får kunderne selv mulighed for at have
indflydelse på hvilke produkter de ønsker at Coolshops skal tage ind i sit sortiment, og samtidig
garanterer Coolshop prisgaranti og fri fragt på alle produkter, hvilket er en vigtig værdi for kunden,
og noget som er med til at øge incitamentet for køb hos Coolshop. Servicedelen er også med til at
skabe ekstra værdi for kunden, idet kunden har mulighed for at få opklaret sine spørgsmål både
inden og efter købet.
Selvom udgående logistik og lagerstyring er en stor del af virksomheden, og noget som Coolshop
hele tiden forsøger at effektivisere, er det ikke noget, der som sådan er med til at skabe en ekstra
værdi for kunden, idet en kunde ikke tænker på hvad der sker på lageret, når kunden handler online.
Dog er den hurtige leveringstid med til at skabe merværdi for kunden.
Side 12 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
6.0 Økonomisk analyse
Det er vigtigt at have et overblik over hvordan økonomien ser ud for Coolshop, før man går i gang
med at lave nye strategier og markedsføringsaktiviteter. De følgende analyser af diverse nøgletal
bliver lavet på baggrund af Coolshops årsrapport 2013/2014, som er tilgængelig på internettet 11.
Det første nøgletal der vil blive analyseret er afkastningsgraden. Afkastningsgraden er et centralt
nøgletal i den økonomiske vurdering af virksomheden. Afkastningsgraden viser Coolshops evne til
at forrente den investerede kapital i procent, altså sammenhængen mellem Coolshops driftsresultat
og den investerede kapital12.
I 2013/2014 har Coolshop en afkastningsgrad på 10,8%, og de har dermed opnået en indtjening på
10,8% i forhold til de midler som er bundet i virksomheden. Ved at sammenligne afkastningsgraden
med markedsrenten, kan man se, om de midler der er bundet i virksomheden forrentes højere eller
lavere. Markedsrenten var den 13/5 2015 på 2,2%13, og dette er væsentligt lavere end den
afkastningsgrad som Coolshop har på 10,8%.
Afkastningsgrad
10,8%
- Markedsrente
2,2%
= Risikopræmie
8,6%
Ud fra den beregnede risikopræmie ses det, at Coolshop har en afkastningsgrad som er næsten 5x
så høj som den nuværende markedsrente. Det betyder altså at virksomhedsdriften er blevet
belønnet.
Det næste nøgletal som vil blive analyseret, er egenkapitalens forrentning som viser det procentvise
afkast af den kapital, ejerne har stillet til rådighed14. Egenkapitalens forrentning ligger i 2013/2014
på 19,1%, og dette er positivt, idet Coolshops ejere har en interesse i en positiv forrentning af deres
investering.
11
http://erhverv.nnmarkedsdata.dk/Content/View/Accounts.aspx?id=100582364&from=search&p=0 (nøgletal er
vedhæftet i bilag 16.1)
12
Lone Hansen, Søren Rasmussen, Jens Jensen og Torben Jensen ”Erhvervsøkonomi til akademiuddannelserne”
3. udgave, - Hans Reitzels Forlag, side 121-123
13
http://alm.nordfynsbank.dk/page780.aspx
14
Lone Hansen, Søren Rasmussen, Jens Jensen og Torben Jensen ”Erhvervsøkonomi til akademiuddannelserne”
3. udgave, - Hans Reitzels Forlag, side 126-127
Side 13 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
Ser man på Coolshops bruttoresultat som er forskellen mellem omsætningen og vareforbruget, ses
det, at dette har været stigende gennem de senere år15. Dette viser, at Coolshop er blevet mere
effektiv til at tjene penge på de solgte produkter. Dette betyder ikke nødvendigvis at Coolshop også
får et større overskud, i og med at lønninger, skatter og andre ting også spiller ind på det samlede
overskud.
Årets resultat ser også fint ud for Coolshop, og ser man på ledelsesberetningen, er lederne da også
godt tilfredse med årets resultat. Ledelsen forventer også at det kommende år (2015) vil bære præg
af en voksende omsætning og et tilfredsstilledne resultat16.
Baseret på ovenstående analyse af forskellige nøgletal, ser økonomien fornuftig ud for Coolshop.
Ledelsen er tilfredse med årets resultat, og forventer også et positivt resultat for 2015.
7.0 Dataindsamling
For at analysere efterspørgselsforholdene er det vigtigt at vide noget om kunderne og potentielle
nye kunder. Det er derfor vigtigt for Coolshop at vide, om de danske kvinder i alderen 25-34 år
handler på nettet, hvilke former for medier de bruger, og om de overhovedet kender til Coolshop.
Derfor er der blevet lavet en spørgeskemaundersøgelse17. Spørgeskemaet er udarbejdet i Survey
Xact, da det efterfølgende gør, at den indsamlede data er nem at behandle. Spørgeskemaet er
blevet distribueret via Facebook, da dette var den hurtigste måde at indsamle data på. I og med det
ikke er muligt at kontrollere respondenternes identitet, er det nødvendigt at tage forbehold for, at
det ikke med 100% sikkerhed kan garanteres, at alle respondenterne er inden for den ønskede
målgruppe, altså danske kvinder mellem 25-34 år.
7.1 Bearbejdelse af data
7.2 Hvad er vigtigst når der handles på nettet?
Ud fra den indsamlede data fremgår det, at ud af 122 besvarelser handler 120 på nettet. Der vil i
det efterfølgende kun blive arbejdet med de respondenter som har sagt ja til at de handler på nettet.
Når man ser på hvad respondenterne synes er vigtigst, når de handler på nettet, svare 31% at prisen
er det vigtigste18. Det er positivt for Coolshop, i og med de allerede har prisgaranti, og dermed
opfylder det, som flest af respondenterne synes er vigtigst når de handler på nettet. 25% svarede,
15
Se bilag 16.1
http://erhverv.nnmarkedsdata.dk/Content/View/Accounts.aspx?id=100582364&from=search&p=0
17
Se bilag 16.2
18
Se bilag 16.3.1
16
Side 14 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
at det er udvalget på hjemmesiden, der er vigtigst for dem, når de handler på nettet. Coolshop har,
som tidligere nævnt i værdikæden, allerede arbejdet med at få kunderne til at komme med forslag
til nye produkter og mærker19, og det er noget Coolshop med fordel kan gøre mere i, - ikke kun
inden for skønhedsprodukter, men for hele deres store sortiment. Det at involvere sine kunder og
give dem ”indflydelse” på hvilke produkter de ønsker, er både en fordel for kunden, men også for
Coolsop. Kunderne får de produkter de efterspørger, og Coolshop får glade kunder.
7.3 Hvordan gør en webshop bedst opmærksom på sig selv og sine produkter?
Ser man på hvordan respondenterne mener at en webshop bedst gør opmærksom på sig selv og
sine produkter20, svarer hele 74% af det er gennem Facebook og 40% at det er gennem Instagram.
Coolshop er i forvejen både på Facebook og Instagram, og skal fremover fortsat være aktive på disse
medier. 67% af respondenterne svarer, at den måde de bedst bliver gjort opmærksom på en
webshop og dens produkter er gennem venner (mund til mund). Mund til mund markedsføring er
godt for enhver virksomhed, idet det er gratis markedsføring. Det er helt sikkert også noget som
Coolshop bør fokusere meget på, og de skal være opmærksomme på, at alle kunder får en god
oplevelse, når de handler ved Coolshop. En mulighed for at øge mund til mund markedsføringen
kunne være, at lave nogle forskellige små arrangementer for nogle af Coolshops kunder. Her kunne
man fx invitere en leverandør ud, som så kan fortælle om nyheder eller nye produktlinjer. På den
måde vil kunderne få en særlig oplevelse med Coolshop, og dette kan være med til at skille Coolshop
ud fra konkurrenterne, og dermed give kunderne noget at snakke og fortælle videre om. At lave
disse små arrangementer vil kræve lidt ressourcer fra Coolshops side i forbindelse med
planlægningen. Men da der er tale om forholdsvis små arrangementer, er det ikke noget der vil have
store omkostninger.
45% af respondenterne svarer, at det er gennem TV at de bedst bliver gjort opmærksom på en
webshop og nye produkter. Derfor vil det være en god mulighed for Coolshop, at begynde at
reklamer for sine produkter i TV. Et godt sted at promovere skønhedsprodukter, vil være på
Danmarks eneste kvindekanal, Kanal 4. Kanalens primære målgruppe er kvinder i alderen 15-44 år21,
hvilket passer med den målgruppe der er valgt i denne opgave. I 2013 havde kanalen i gennemsnit
19
Se bilag 16.4
Se bilag 16.3.2
21
http://www.sbstv.dk/mediafiles/19/other/sbs_tv_priser_og_betingelser_2007.pdf - dias 10
20
Side 15 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
882.000 seere om ugen22. Her kunne en mulighed være at lave nogle programsponsorater, som er
en eksponeringsmulighed der sætter højt fokus på afsenderen. Programsponsorater er godt at
anvende, hvis der ønskes en øget kendskabsgrad23, som jo netop er det Coolshop ønsker. For at
forstærke effekten af programsponsoratet yderligere, kan der med fordel vælges et program, hvor
der er en sammenhæng mellem Coolshops skønhedsprodukter og programindholdet.
7.4 Købes der skønhedsprodukter på nettet?
Når det kommer til hvorvidt respondenterne køber eller tidligere har købt skønhedsprodukter på
nettet24, svarer 58% at det har de, mens 42% siger at de ikke har købt skønhedsprodukter på nettet.
Det at næsten halvdelen af respondenterne ikke har købt skønhedsprodukter på nettet, er et
problem for Coolshop, og noget som de skal forsøge at ændre på.
36% af dem der har svaret nej til at have købt skønhedsprodukter på nettet er studerende25. Her
skal det også lige siges, at størstedelen af de der har besvaret spørgeskemaet er studerende eller
lønmodtagere. En måde hvorpå Coolshop måske kan tiltrække flere studerende og få dem til at købe
skønhedsprodukter på nettet, kunne være ved at indføre studierabat. Studierabat og fri fragt vil
være noget, der fanger de studerendes interesse.
7.5 Sammenhæng mellem livsstil og foretrukne skønhedshjemmeside?
Ser man på, om der en sammenhæng mellem Gallup Kompas’ livsstilssegmentering og den
hjemmeside som respondenten foretrækker at købe skønhedsprodukter fra, ses det, at der som
sådan ikke er nogen sammenhæng26. Dog ses det, at flertallet af respondenterne har svaret
”Danmark skal holde orden i eget hus før vi hjælper andre” og altså dermed befinder sig i det
individorienteret segment27. I dette segment befinder primært den yngre del af befolkningen sig, og
den bedste måde at komme i kontakt med dem på, er gennem lokale- og gratisaviser samt radioen.
Med denne viden kan Coolshop overveje om de evt. vil sætte små annoncer i lokale eller gratisaviser,
og på den måde fange det individorienteret segments interesse.
22
http://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
http://www.sbstv.dk/mediafiles/19/other/sbs_tv_priser_og_betingelser_2007.pdf - dias 23+24
24
Se Bilag 16.3.3
25
Se bilag 16.3.4
26
Se bilag 16.3.5
27
http://www.gallup.dk/services/gallup-kompas
23
Side 16 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
7.6 Markedskort
I spørgeskemaet blev de der svarede ja til at købe skønhedsprodukter på nettet, spurgt om hvilke
skønhedshjemmesider de kender, har købt fra og foretrækker. Ud fra disse svar er følgende
markedskort for Coolshop blevet lavet. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på, at
respondenterne er blevet spurgt om hvorvidt de kender Coolshop som en skønhedshjemmeside, og
ikke som en hjemmeside i helhed. Derfor er følgende markedskort ikke repræsentativt for hele
Coolshop, men kun for skønhedsdelen. Derudover er det også vigtigt at huske på, at det kun er en
lille andel af de danske kvinder mellem 25-34 år, der har besvaret spørgeskemaet, og derfor giver
markedskortet kun et ca. billede over hvordan kendskabet, prøveandelen og præferencegraden ser
ud for Coolshops skønhedsdel.
Ud fra det indsamlede data fremgår det, at 58% af respondenterne køber eller tidligere har købt
skønhedsprodukter på nettet, mens de resterende 42% ikke har købt skønhedsprodukter på
nettet28.
Figur2 - Markedskort – Egen tilvirkning
Ud fra markedskortet ses det, at kendskabsgraden til Coolshops skønhedsprodukter er på 61,4%.
Det betyder altså, at der er 43 respondenter ud af de 70 der svarede ja til at købe skønhedsprodukter
28
Se bilag 16.3.3
Side 17 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
på nettet, som kender til Coolshops skønhedsside. Ud af de 43 respondenter der kender til det, er
der 19, der har prøvet at købe fra Coolshops hjemmeside, hvilket giver en prøveandel på 44%. Ud
af de 19 der har købt fra Coolshops hjemmeside, er der 5 der foretrækker siden, og det giver en
præferencegrad på 26,3%.
Ud fra disse tal ses det, at der er plads til forbedringer både hvad angår kendskabsgrad, prøveandel
og præferencegrad. Specielt skal der arbejdes med at få flere til at foretrække Coolshops
hjemmeside frem for konkurrenternes, men det er også vigtigt at få øget kendskabsgraden endnu
mere, og få gjort flere kvinder opmærksom på Coolshops skønhedsside. En måde hvorpå
kendskabsgraden kan blive endnu højere, kunne være ved at lave en form for anbefalings-rabat.
Altså en rabatordning hvor en nuværende kunde får fordele ved at anbefale Coolshops hjemmeside
til andre. Det kan fx laves på den måde, at nuværende kunder får en kode, som de kan dele med
venner og bekendte, og når en ny kunde indtaster koden på Coolshops hjemmeside, får indehaveren
af koden en form for rabat på sit næste køb. Dette vil være med til at få kendskabsgraden til at stige,
fordi de nuværende kunder får fordele ved at fortælle om og anbefale Coolshop til venner og
bekendte.
For at vise hvad der vil ske med prøveandel og præferencegraden hvis kendskabsgraden steg til 80%,
laves følgende beregninger:
Kendskabsgrad:
61,4%  80%
Prøveandel:
44%*80%=35,2%
Præferencegrad:
26,3%*35,2%=9%
Ud fra disse tal ses det, at hvis kendskabsgraden øges til 80% vil der nu være en prøveandel på 35,2%
i forhold til de 27,1% der var ved en kendskabsgrad på 61,4%. Præferencegraden vil stige fra 7,2%
til 9% hvis altså kendskabsgraden stiger til 80%. Så ved at forbedre kendskabsgraden, vil både
prøveandelen og præferencegraden blive forbedret. Præferencegraden vil dog kun blive forbedret
med et par procenter.
Coolshop skal til at starte med, fokusere på at få en højere kendskabsgrad, da det selvsagt er
nødvendigt, at kunderne kender til hjemmesiden, før de kan købe fra hjemmesiden, og før de kan
komme til at foretrække den frem for andre skønhedshjemmesider. Når målet om en højere
Side 18 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
kendskabsgrad er nået, kan der efterfølgende arbejdes med at øge prøveandel og specielt
præferencegraden, og dermed altså få flere til at foretrække Coolshops skønhedsside frem for
konkurrerende sider.
7.7 Konkurrenceformer
Når man ser på markedet for skønhedshjemmesider, findes der mange forskellige udbydere. Mange
af skønhedssiderne henvender sig til det samme marked, og mere eller mindre den samme
målgruppe. Samtidig med dette, har kunden forskellige præferencer i forhold til pris, kvalitet,
mærke osv., og dette gør, at konkurrenceformen bliver differentieret oligopol29. Definitionen på
differentieret oligopol er, at der findes et overskueligt antal betydende udbydere med produkter
der af kunden opfattes som ”forskellige”.
7.8 Konkurrencemæssige positioner
Ezzence
Nicehair
Cocopanda
Coolshop
BilligParfume
Makeup-online
Matas
Luxplus
BilligVoks
ParfumeKlik
Kender (antal) Kendskabsgrad % Købt fra (antal) Prøveandel % Foretrækker (antal) Præferencegrad %
35
50
23
66
5
22
61
87
49
80
30
61
45
64
30
67
13
43
43
61
19
44
5
26
21
30
1
5
0
0
17
24
7
41
0
0
65
93
33
51
11
33
2
3
0
0
0
0
24
34
6
25
2
8
4
6
0
0
0
0
Figur 3 – Kendskabsgrad, prøveandel og præferencegrad for de forskellige hjemmesider – Egen tilvirkning
Ser man på de konkurrencemæssige positioner inden for skønhedshjemmesider, kan ovenstående
figur bruges til at give et overblik. Figuren er baseret på de 70 respondenter der svarede ja til at
købe skønhedsprodukter på nettet. Ud fra dataet er kendskabsgraden, prøveandel og
præferencegraden beregnet, og på baggrund af det vil de konkurrencemæssige positioner blive
defineret. De konkurrencemæssige positioner er interessante at belyse, da det har stor indflydelse
på hvilke strategier der skal anvendes fremover.
Nicehair indtager positionen som markedsleder, da det er dem der har den største kendskabsgrad,
prøveandel samt præferencegrad. Det der kendetegner en markedsleder er, at de har den største
29
Finn Andersen, Bjarne Jensen, Kurt Jepsen, Mette Olsen og Peter Schmalz, ”International Markedsføring” 4. udgave,
Trojka/Gads Forlag A/S, side 206.
Side 19 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
markedsandel, er foran med produktudvikling, har en bred distribution, samt fastsætter
prisniveauet30. Nicehair lever op til mange af de karakteristika, der er ved markedslederpositionen.
De har et af Danmarks største udvalg af skønhedsprodukter, og de sælger deres produkter til gode
priser. De har et vareudvalg på næsten 10.000 forskellige varenumre og over 230 forskellige brands.
Derudover har de mere end 200.000 likes på Facebook, og blev i 2013 kåret til brugernes favorit ved
Foreningen for Dansk Internet Handel’s årlige prisuddeling. Prisen er bestemt af brugerne og ikke af
en jury31. Som markedsleder vil man typisk fastholde sin position, udvide sit totalmarked, samt
forsvare eller øge sin markedsandel.
Coolshop, Cocopanda og Ezzence indtager alle positionen som markedsudfordrer. Fælles for de tre
sider er, at de alle gerne vil øge deres markedsandel og blive større på markedet. Ezzence stræber
mod at blive Danmarks største webshop inden for skønhed og velvære32, og Cocopanda gør meget
ud af, at de har et stort internationalt udvalg33. Coolshop vil gerne øge sin kendskabsgrad og øge
sine markedsandele. Det vil blive svært for Coolshop at tage markedsandele fra markedslederen
Nicehair, så en mulighed for Coolshop kan være at forsøge at vinde markedsandele fra øvrige
udbydere på markedet, fx fra Ezzence, Cocopanda eller fra markedsudfordrer eller markedsnicher.
En måde hvorpå dette vil kunne lade sig gøre, er at lave et frontal angreb, og øge sin reklameindsats
væsentligt og samtidig bevarer prisgarantien og de gode priser. Et frontal angreb vil kræve en del
ressourcer, men den øgede reklameindsats vil være med til at skabe en større opmærksomhed
omkring Coolshops skønhedsside. Og som tidligere bevist ved et markedskort, vil en øget
kendskabsgrad også øge præferencegraden og dermed give Coolshop en øget markedsandel.
Markedsfølgerne på markedet for skønhedshjemmesider er Makeup-online, LuxPlus, BilligVoks og
ParfumeKlik. Typisk er markedsfølgerne tilfredse med sin position på markedet, og de kopierer ofte
markedslederen. De har som mål at opnå en tilfredsstillende indtjening.
Markedsnicherne på markedet for skønhedshjemmesider, er sider som The Body Shop og Rudolph
Care, som begge har produktspecialiseret sig, og betjener et forholdsvist lille segment. Fælles for
30
Finn Andersen, Bjarne Jensen, Kurt Jepsen, Mette Olsen og Peter Schmalz, ”International Markedsføring” 4. udgave,
Trojka/Gads Forlag A/S, side 220.
31
http://nicehair.dk/
32
http://ezzence.dk/about-ezzence
33
http://www.cocopanda.dk/kundecenter
Side 20 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
begge sider er, at de går meget op i, at deres produkter ikke er testet på dyr, og at de er uden farlige
kemikalier34.
7.9 Opsummering på dataindsamling, konkurrenceform og konkurrencemæssige positioner
Det fremgik af spørgeskemaet, at det vigtigste for respondenterne når de handler på nettet, er
prisen og udvalget på hjemmesiden. Den måde respondenterne bedst bliver gjort opmærksom på
en hjemmeside og dens produkter, er gennem de sociale medier som Facebook og Instagram.
Derudover er der også mange der svarede, at det er gennem mund til mund og via TV. Coolshop har
gode muligheder for at øge sin markedsføringsindsats, både hvad angår mund til mund og TV. Når
man ser på hvorvidt respondenterne køber eller tidligere har købt skønhedsprodukter på nettet, er
resultatet en smule overraskende, da kun 58% af respondenterne svarede ja til dette. Her er det
vigtigt for Coolshop, at finde grundene til, at der er så forholdsvis stor en del der ikke køber
skønhedsprodukter på nettet.
Ud fra markedskortet fremgår det, at Coolshop har en kendskabsgrad for deres skønhedsside på
61,4%, en prøveandel på 27,1% og en præferencegrad på 7,2%. Her er der plads til en del forbedring,
og det er især vigtigt at fokusere på, at få flere til at kende til Coolshops skønhedsside. Der er mange
udbydere af skønhedsprodukter på nettet, og samtidig med det, har forbrugere forskellige
præferencer. Dette gør at konkurrenceformen på markedet bliver differentieret oligopol.
Markedslederen på markedet er Nicehair, som har en præferencegrad på 61%. Markedsudfordrerne
er Coolshop, Ezzence og Cocopanda. Markedsfølgerne er Makeup-Online, LuxPlus, BilligVoks og
ParfumeKlik, mens markedsnicherne er The Body Shop og Rudolph Care.
34
http://rudolphcare.dk/historie/lang-da-min-historie-lang-lang-en-story-behind-lang
http://www.thebodyshop.dk/
Side 21 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
8.0 Brancheanalyse
Til at analysere konkurrencesituationen i branchen for skønhedshjemmesider på det danske
marked, anvendes Poters Five Forces, som er en model der er interessant at analysere, idet den
kommer omkring 5 markedskræfter, som påvirker konkurrencesituationen og indtjeningen i
branchen35.
Truslen fra nye
udbydere
Leverandørernes
forhandlingsstyrke
Konkurrencesituationen i
branchen
Rivalisering blandt de
eksisterende firmaer
Købernes
forhndlingsstyrke
Konkurrence fra
substituerende
produkter
Figur 4 – Porters Five Forces – Egen tilvirkning
Som tidligere nævnt i afsnittet omkring konkurrenceformer, er der en del eksisterende
skønhedshjemmesider i Danmark. Dette gør også, at der er stor konkurrence mellem de forskellige
hjemmesider, da mange af dem kæmper om de samme kunder. Priskonkurrence er et
konkurrenceparameter, som bliver brugt meget i denne branche. Flere af hjemmesiderne reklamere
med prisgaranti, og gør meget ud af at gøre opmærksom på, hvor meget de forskellige produkter er
nedsat. I en branche med mange udbydere, er det også vigtigt, at man er først med nye produkter,
35
Finn Andersen, Bjarne Jensen, Kurt Jepsen, Mette Olsen og Peter Schmalz, ”International Markedsføring” 4. udgave,
Trojka/Gads Forlag A/S, side 210.
Side 22 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
og at man er først med de produkter som kunderne efterspørger. Innovationsevnen har nemlig en
stor betydning på virksomhedens konkurrencedygtighed.
Køberens forhandlingsstyrke i denne branche er stor, i og med at kunden let kan finde produktet på
andre hjemmesider eller i en fysisk butik. Ud fra spørgeskemaet fremgår det også, at det
respondenterne ligger mest vægt på, når de handler på nettet er prisen. Køberne er altså meget
prisbevidste. Derudover er det nemt for kunden at finde informationer omkring hvor produktet kan
købes billigst, ved at bruge diverse hjemmesider som TrustPilot og andre hjemmesider som
sammenligner priser. Derfor er det rigtig vigtigt, at Coolshop har så gode priser som overhovedet
muligt, så kunden ikke vælger at købe sine varer på en konkurrerende hjemmeside.
Konkurrencen fra substituerende produkter vurderes ikke at være så stor i denne branche. Der vil
selvfølgelig altid være en masse alternativer til det produkt en kunder ønsker, men hvis en kunde
ønsker et specifikt produkt fra et bestemt mærke, vil konkurrencen fra substituerende produkter
ikke være særligt stor. Kunden vil have mulighed for at finde det sammen produkt på flere forskellige
hjemmesider, og derfor er det igen rigtig vigtigt, at Coolshop har de varer som kunderne
efterspørger, og at de har de bedste priser.
Leverandørens forhandlingsstyrke vurderes ikke at være særlig stærk, da de skønhedsprodukter
som Coolshop og andre skønhedshjemmesider køber, ikke er nogen der er speciallavet eller nogen
der kun er et ganske lille antal af på markedet.
Truslen fra nye udbydere er stor i denne branche, og noget som de eksisterende
skønhedshjemmesider skal være meget opmærksomme på. Internettet har været med til at gøre
det nemmere at etablere en ny virksomhed, og det har samtidig været med til at nedbryde nogle af
de adgangsbarriere, som der ellers ville være ved at starte en ny virksomhed36. Derudover er det
også en stor trussel, at hjemmesider som Nelly.com og Asos.com, som tidligere var kendt for
primært at sælge tøj, nu udvider sortimentet til også at inkludere skønhedsprodukter37. Dette gør,
at kunden måske finder det nemmere at bestille tøj og skønhedsprodukter fra samme side, i stedet
for at skulle bestille fra to forskellige sider.
36
Finn Andersen, Bjarne Jensen, Kurt Jepsen, Mette Olsen og Peter Schmalz, ”International Markedsføring” 4. udgave,
Trojka/Gads Forlag A/S, side 215.
37
http://nelly.com/dk/skønhed-kvinde/ + http://www.asos.com/women/beauty/
Side 23 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
8.1 Opsummering på brancheanalyse
I og med at der er mange aktører i branchen for skønhedshjemmesider på det danske marked, er
det også nemt for slutkunden at vælge og vrage mellem de forskellige sider. Slutkunden har stort
forhandlingsstyrke og er meget prisbevidst. Derfor er det meget vigtigt, at Coolshop sørger for, at
have de produkter som kunderne efterspørger, og samtidig sørge for at have dem til de bedste
priser, så kunden vælger Coolshops side frem for konkurrerende sider.
9.0 Målgruppen og markedet for handel på nettet i Danmark
Ser man på hvor stor målgruppen ”Danske kvinder mellem 25-34 år” er, ses det, at der i 2014 var
ca. 295.000 kvinder i denne aldersgruppe i Danmark38. I alt var der i Danmark i 2014 ca. 2.800.000
kvinder, så kvinderne i aldersgruppen udgør altså ca. 10,5% af det samlede antal kvinder.
Når det kommer til at handle på nettet, er danskerne ivrige. 79% af danskerne handlede i 2014 på
nettet. Dette giver Danmark en andenplads i Europa, og i alt løb danskernes e-handel op på ca. 80
mia. kr. i 201439. Hele 94% af danskerne er trygge ved at handle på nettet, og 92% er meget eller
overvejende tilfredse, når de har købt en varer på nettet. Undersøgelsen viser også, at det er
børnefamilierne, der oftest handler på nettet, men at det er den ældre del af befolkningen, der
bruger flest penge på nethandel. Den største aldersgruppe der køber varer på nettet, er
aldersgruppen 25-34 år. For aldersgrupperne 35-44 år og 45-54 år gælder det, at der er flere kvinder
end mænd der handler på nettet, men fra 55 år og opefter er det mændene der er mere flittige på
nettet end kvinderne40.
Hvad der handles og hvorfor der handles på nettet, er der stor forskel på mellem kønnene. Mens
mænd oftest køber spil og elektronik på nettet, køber kvinder primært sko, tøj og
skønhedsprodukter. Mænd handler på nettet fordi det er nemmere at sammenligne priser, og
kvinder gør det fordi det sparer dem tid i en travl hverdag41.
Ser man på hvor i landet det er mest populært at handle på nettet, viser det sig at
Hovedstadsregionen står for hele 30% af den samlede nethandel i Danmark. Midtjylland og
38
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/da.html
http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Aaldre-bruger-flest-penge-p%C3%A5-nettet.aspx
40
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR343.pdf
41
http://www.erhvervsindsigt.dk/2014/10/danskerne-koeber-ind-for-54-milliarder-paa-nettet/
39
Side 24 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
Syddanmark står hver for 22%, Sjælland for 16%, og til sidst Nordjylland som står for 11% af den
samlede nethandel i Danmark42.
Mens det går rigtig godt for nethandlen i Danmark, ser det værre ud når det kommer til de fysiske
butikker, som enten lukker helt ned eller som ender som udstillingsvinduer. Siden 2008 er mere end
2832 fysiske butikker lukket, og der bliver dermed længere og længere mellem de fysiske butikker43.
I stedet for at gå i de fysiske butikker, anvendes computeren, tabletten eller mobilen til at bestille
varer fra. Mange foretrækker stadig at bruge computeren, når de handler på nettet, men en
undersøgelse fra Adobe viser, at hvert femte onlineindkøb sker fra en smartphone eller fra en tablet.
Dette svare til 18,9% i 2014, og er en stigning på hele 56% i forhold til året før44. Det forventes at
denne stigning vil fortsætte de kommende år, og mange eksperter er enige om, at smartphonen i
fremtiden bliver den vigtigste platform for mobilhandel. Derfor er det også rigtig vigtigt, at Coolshop
og andre webbutikker er optimeret til mobilbrug, så kunden får en god oplevelse, når der handels
fra en smartphone eller en tablet. I 2014 var 4 ud af 10 danske webbutikker ikke optimeret til
mobilbrug, og dette er med til at mange får en dårlig oplevelse45.
9.1 Coolshop App
90% af danskerne har en mobil eller smartphone, og 70% bruger den dagligt til at gå på nettet. De
fleste bruger den til at sende eller tjekke mails, til at tjekke de sociale medier og til at læse eller
downloade online nyheder46. Mange bruger også smartphonen til at hente apps. 58% af
mobilbrugerne mellem 16-89 år har downloadet apps til deres smartphone. De mest populære apps
er inden for underholdning, trafik og rejser47.
I og med at så mange danskere bruge mobilen til at gå på nettet, og at så mange henter diverse
apps, kunne en mulighed for Coolshop være at udvikle en app. Der er mange fordele ved at udvikle
en app. For det første giver det en god signalværdi at man kan tilbyde sine kunder en ekstra service
i form af en app. Derudover er der i branchen for skønhedshjemmesider ikke særlig mange af
Coolshops konkurrenter der tilbyder denne service, og det kan føre til en større kundeloyalitet.
42
http://www.scannet.dk/artikler/webshop/nethandel/
http://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/internet/ECE2420398/nethandlen-boomer-mens-fysiske-butikker-lukker/
44
http://meremobil.dk/2014/12/nethandel-tablets-og-smartphones/
45
http://meremobil.dk/2014/04/danske-netbutikker-er-ikke-klar-til-mobil-e-handel/
46
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/18686/itbef.pdf - side 34
47
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/18686/itbef.pdf - side 35
43
Side 25 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
Ligeledes kan det være en god måde at tiltrække nye kunder på, i det appen måske vil dukke op i fx
App Store når en kunde søger efter en specifik ting. En anden fordel ved en app er, at kunden ikke
bliver påvirket af en masse forskellige søgeresultater efter et produkt. Hvis en kunder søger efter et
skønhedsprodukt på nettet, vil der kommer en masse forskellige hjemmesider frem, som kan være
med til at forvirre kunden. Dette undgår man ved at have en app, idet kunden ikke bliver påvirket
af forskellige søgeresultater. Ved at lave en app kan man også lave nye funktioner, så som et
debatforum og produktvideoer, som ikke er tilgængelige på hjemmesiden. På den måde kan
hjemmesiden og appen supplere hinanden, og tilsammen give kunden den bedst mulige oplevelse.
En Coolshop app vil selvfølgelig skulle indeholde alle de produktkategorier som Coolshop tilbyder,
men i det efterfølgende vil der kun blive lagt vægt på hvad skønhedsdelen af appen kunne
indeholde.
Skønhedsdelen af Coolshops app kan indeholde følgende:

Nyheder

’Sæsonaktuelle og højtidsrelaterede’ produkter

’Add on Sale’ (mersalg)

Debatforum

Videoer med bloggere og leverandører

Mulighed for at købe via appen

Mulighed for kontakt med kundeservice

Mulighed for at angive ønskede mærker og produkter

Appen skal være gratis
Appen skal indeholde nyheder, hvor brugeren har mulighed for at se de nyeste produkter.
Derudover skal det være muligt for brugeren at se de ’sæsonaktuelle’ varer, hvilke betyder at der fx
i sommerperioden er fokus på solcreme, de forskellige sommerdutfte, vandfaste mascara osv. Det
vil også være godt hvis der i forbindelse med højtider som jul, konfirmation og mors dag er
inspiration til forskellige gaveideer. Dette gøres i forvejen på Coolshops hjemmeside, men ved at
gøre det i en app vil der udelukkende være fokus på skønhedsprodukter. Når en kunde viser
interesse for et produkt, ville det være en god chance for at lave noget mersalg, hvis der kom forslag
til kunden omkring andre produkter som måske har relation til det produkt, kunden viser interesse
Side 26 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
for. På den måde får kunden måske øjnene op for nogle flere produkter, og lade sig inspirerer til at
købe flere produkter. En anden god mulighed vil være at lave en form for debatforum, hvor
kunderne kan stille spørgsmål til hinanden, samt anbefale forskellige produkter til hinanden. Her vil
kunderne kunne dele ud af erfaringer med forskellige produkter, og de kan hjælpe hinanden med
at finde de rigtige produkter. Bloggere er meget populære for tiden og giver inspiration til mange.
Derfor ville det være godt, hvis der på appen var forskellige videoer, hvor bloggere viser hvordan
man kan bruge nogle af de forskellige produkter Coolshop tilbyder, og hvordan man får mest muligt
ud af produktet. Coolshop skal altså lave en form for samarbejde med en eller flere bloggere, og få
dem til at lave forskellige looks, og style dem selv med produkter, som alle kan købes på Coolshops
hjemmeside. Flere af Coolshops konkurrenter benytter sig allerede af dette, og flere af videoerne
har mange tusinde visninger48.
Derudover skal der være mulighed for at købe produkter direkte fra appen, så brugeren ikke skal
finde computeren frem for at købe et produkt. Der skal også være mulighed for at finde
kontaktoplysninger til kundeservice, og så kunne man med fordel gøre det muligt for brugerne, at
komme med forslag og ønsker til nye produkter og brands.
At oprette en app er ikke uden omkostninger. Appen skal kunne bruges både til iPhone, iPad samt
til Androids produkter. Omkostningerne vil blive beskrevet nærmere i afsnittet omkring
’Markedsføringsbudget’.
Ved at lave en app vil man nemmere kunne målrette sin markedsføring. Appen vil kunne blive
anvendt til andre formål end Coolshops hjemmeside, bl.a med debatforum og videoer der viser
hvordan man kan bruge forskellige produkter. Alt fokus vil være på skønhedsprodukter, og der vil
blive skabt en form for skønhedsunivers med appen, hvor kunden kan finde inspiration, samt
modtage og give råd til andre kunder.
48
https://www.youtube.com/watch?v=yyVbVG6i7AI + https://www.youtube.com/watch?v=ctAFx09vJWI
Side 27 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
10.0 SWOT
S
W
Involvere kunder i sortimentet
Forholdsvis lav kendskabsgrad
Fri fragt og prisgaranti
Lav prøveandel
Stabil økonomi
Lav præferencegrad
Markedsføringsaktiviteter
Coolshop
O
T
Øget nethandel blandt danskerne
Mange konkurrenter
Fysiske butikker lukker
Trussel fra nye udbydere
Figur 5 - SWOT – Egen tilvirkning
10.1 Stærke sider
Coolshops stærke sider er, at de involvere sine kunder i produktsortimentet, og dermed giver
kunderne mulighed for at komme med ønsker og ideer til nye produkter og brands. Derudover er
en stærk side og en klar konkurrencemæssig fordel, at de har fri fragt og prisgaranti. En stærk side
er også den stabile økonomi, som Coolshop har haft gennem de seneste år. Dette giver dem også
en mulighed for at øge sine markedsføringsaktiviteter.
10.2 Svage sider
Coolshops svage sider er, at de har en forholdsvis lav kendskabsgrad, en lave prøveandel og en lav
præferencegrad på sin skønhedsside. Dette er noget som Coolshop selv har mulighed for at kunne
lave om på, og på sigt kan disse punkter forhåbentligt flyttes til at være stærke sider.
10.3 Muligheder
En stor mulighed der er for Coolshop, er danskernes stigende internetforbrug og stigende
nethandel. Dette er en mulighed som Coolshop skal benytte sig af, og få endnu flere til at købe fra
Coolshops hjemmeside. Derudover er det også en mulighed, at mange af de fysiske butikker lukker
ned, i takt med at nethandlen stiger. Dette gør at flere i fremtiden vil købe via nettet, og dette er en
stor mulighed for Coolshop.
Side 28 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
10.4 Trusler
Truslen for Coolshop er de mange konkurrenter der i branchen for skønhed. Her er der både tale
om de danske og om de udenlandske konkurrenter. Derudover er en stor trussel de nye udbydere
som fx hjemmesider som Nelly.com og Asos.com, der udvider sit sortiment med
skønhedsprodukter.
11.0 De 4 c’er
I dag er det vigtigt, at en virksomhed sørger for at have kunden i fokus, og sørger for at involvere og
skabe værdi sammen med kunden. Derfor er de 4 P’er (pris, produkt, place og promotion) som
fokusere på virksomhedens handlinger, skiftet ud med de 4 C’er. De 4 C’er har kunden i fokus, hvilket
er nødvendigt eftersom konkurrencen blandt virksomhederne er intensiveret, og kunderne bliver
mere og mere krævende49. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne i dag, hele tiden tænker på
kunden, da det er en vigtig betingelse i en globaliseret verden.
Pris  customer cost
Produkt  customer solution
Promotion  customer communication
Place  customer convenience
Coolshop skal sammensætte sine 4 C’er, så de giver kunden de bedste muligheder og mest værdi.
Pris bliver til Customer Cost, da internettet har gjort markedet mere gennemsigtigt, i det kunden
har mulighed for at lave prissammenligninger på diverse websites. Dette betyder at priserne er
blevet presset og mange prisforskelle er blevet mere eller mindre blive udlignet. Det er vigtigt at
have fokus på kundens samlede omkostninger ved købet, og her er det en fordel for Coolshop, at
de har prisgaranti og fri fragt, da dette er til kundens fordel og mindsker kundens omkostninger.
Produkt bliver til Customer Solution/Value, og her er det vigtigt at have fokus på, hvad det er kunden
søger. Mange kunder søger selv en masse information omkring produktet på nettet, og derfor er
det vigtigt, at kunden nemt kan finde alle de information omkring produktet, som kunden ønsker.
Dette er med til at skabe værdi for kunden.
49
http://www.businessdanmark.dk/Inbusiness-forside/InBusiness-artikelarkiv/2006/4/H0604-lsjJesperKroghJorgensen-Beromte-P/
Side 29 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
Promotion bliver til Customer Communication. I takt med at nethandlen stiger, bliver det mindre og
mindre vigtigt for kunden, hvor I landet leverandøren er placeret. I forbindelse med Customer
Communication er det vigtigt at have fokus på at gøre det nemt for kunden at handle på
webshoppen, og at sørge for at kunden hele tiden har mulighed for at få hjælp. Derudover er det
vigtigt, at Coolshop er at finde de steder hvor kunderne er, og det er vigtigt at være klar til at tage
nye kommunikationskanaler i brug, hvis dette skulle blive en nødvendighed.
Place bliver til Customer Convenience, og har fokus på hvor let tilgængelig Coolshop er for kunden.
I og med at Coolshop er en webshop, betyder det også at kunden kan handle på den tid af døgnet,
som passer bedst for kunden. Coolshops produkter er derfor let tilgængelige for kunden, og samtidig
med det, har Coolshop en hurtig leveringstid, hvilket også giver værdi for kunden.
12.0 Mål og fremadrettede strategier
12.1 SMART modellen
For at sætte mål og lave fremadrettede strategier for Coolshop, vil SMART modellen blive brugt.
Modellen er interessant at bruge, fordi den sikre at man sætter præcise og realistiske mål, og den
hjælper med at få defineret målet, så det bliver specifikt, målbart, attraktivt, realistisk og
tidsbestemt50.
Et mål som Coolshop kan sætte, er at få en øget kendskabsgrad til sin skønhedsside. Som tidligere
skrevet, ligger kendskabsgraden i dag på 61,4% blandt danske kvinder i alderen 25-34 år. Her er der
mulighed for forbedring, og derfor vil dette være et godt mål for Coolshop at sætte. Ved at øge
kendskabsgraden, viste det sig også ud fra markedskortet, at både prøveandelen og
præferencegraden ville stige, så derfor er dette et godt mål for Coolshop at opnå.
Når man kender sit specifikke mål, er det vigtigt at vide, hvornår målet er nået. Der skal være præcise
kriterier, som er opfyldt, før man kan sige at målet er nået. I dette tilfælde kan en målsætning være,
at målet først er nået, når Coolshops skønhedsside har en kendskabsgrad blandt danske kvinder i
alderen 25-34 år på 80%. Dette er et klar og præcist mål, og det er nemt at måle.
Når målet er klart, og man har besluttet sig for, hvornår målet er nået, er det vigtigt at finde frem til
hvorfor målet er attraktivt, og hvorfor man vil kæmpe for at nå målet. Coolshop skal kæmpe for at
50
http://altomledelse.dk/smart-modellen-til-maalsaetning/
Side 30 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
nå målet om en øget kendskabsgrad fordi det vil give dem flere kunder og dermed en øget
omsætning. Derudover vil de kunne vinde markedsandele, og kæmpe sig lidt ind på
markedslederne, og måske også tage markedsandele fra de to andre markedsudfordrere,
Cocopanda og Ezzence. Jo større kendskabsgrad og jo flere der snakker om og køber fra Coolshops
side, jo sjovere er det også for medarbejderne.
Det er vigtigt at målet også er realistisk, og at de nødvendige ressourcer er til rådighed. Målet om
at øge kendskabsgraden til 80% er realistisk, idet Coolshop har gode muligheder for at øge sine
markedsføringsaktiviteter. For at måle om målet er nået, kan der med fordel udarbejdes et nyt
spørgeskema, hvor kvinder i alderen 25-34 år igen bliver spurgt omkring hvilke
skønhedshjemmesider, de kender. På den måde er det nemt at få samlet en masse data på
forholdsvist kort tid, og dataet er efterfølgende nemt at bearbejde, og at sammenligne med den
spørgeskemaundersøgelse som er lavet i denne opgave.
Det sidste der er vigtigt at have styr på er deadlinen, altså hvornår skal målet være nået. Coolshop
kan sætte som mål, at kendskabsgraden blandt danske kvinder i alderen 25-34 år skal være på 80%,
inden året er omme. Man kan med fordel også lave nogle delmål, så man hen ad vejen kan se om
det endelige mål er realistisk nok, og om der er fremskridt at spore. Ved at sætte en præcis deadline,
gør det også, at der er mere motivation for at opnå målet, fordi man skal kæmpe for at nå målet
inden en vis dato, og ikke bare kan blive ved med at udskyde og udskyde.
Coolshop kan altså sætte som mål, at de vil opnå en kendskabsgrad på 80% blandt danske kvinder i
alderen 25-34 år. Målet er først nået, når kendskabsgraden er på 80%, og målet er attraktivt at nå,
da det vil give Coolshop flere kunder og dermed også en øget omsætning. Målet er realistisk, idet
Coolshop har gode muligheder for at udvide sine markedsføringsaktiviteter. Deadlinen for målet vil
være inden årets udgang.
Når Coolshop har nået målet om, at 80% af danske kvinder i alderen 25-34 år kender til Coolshop,
kan Coolshop med fordel udvide sin målgruppe, og efterfølgende have fokus på at få en endnu
større målgruppe til at kende, prøve og fortrække siden.
Side 31 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
12.2 Vækststrategier
Selvom Coolshop skal have fokus på at øge sin kendskabsgrad til sin skønhedsside, er det også
vigtigt, at de ikke glemmer de nuværende kunder. Derfor skal de fremover satse på vækststrategien
markedspenetrering51, og forsøge at øge sin markedsandel, øge forbruget hos de nuværende
kunder, samt forsøge at få flere fra målgruppen til at købe fra siden. Sammen med
markedspenetrering kan de med fordel også benytte sig at vækststrategien produktudvikling, og
hele tiden udvikle sit skønhedssortiment, og sørge for at udbyde de produkter som kunderne
efterspørger. Markedsudvikling benytter Coolshop sig i forvejen af, altså at de med sine nuværende
produkter går ind på nye markeder. Markedsudvikling vil også være en god strategi for Coolshop,
men først og fremmeste skal de have fokus på markedspenetrering.
13.0 Markedsføringsbudget
Markedsføringsaktiviteter 2015 Kr.
Kunde-arrangementer
Programsponsorat Kanal 4
Annonce i gratisavis
Coolshop App
Samarbejde med bloggere
I alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
3.000,00
101.657,00
18.450,00
400.000,00
2.500,00
525.607,00
Figur 6 - Markedsføringsbudget – Egen tilvirkning
67% af de respondenter der har besvaret spørgeskemaet, svarede at det er gennem mund til mundmarkedsføring, at de bedst bliver gjort opmærksom på en webshop og dens produkter. Derfor vil et
kunde-arrangement være en god mulighed for Coolshop til at øge mund til mund- markedsføringen.
Et kunde-arrangement vil medfølge nogle omkostninger i forbindelse med planlægning, klargøring
og evt. lidt forplejning til de deltagende kunder. Coolshop har mulighed for at lave arrangementet
hos sig selv, og vil derfor ikke have omkostninger i forbindelse med leje af lokaler. Et kundearrangement vil både være en fordel for Coolshop, kunden og også for den deltagende leverandør.
Coolshop får muligheden for at skabe et større loyalitetsbånd til sine kunder ved at give dem en god
oplevelse. Kunderne får mulighed for at se, røre, dufte og prøve de produkter, som leverandøren
har medbragt, og dette vil give kunderne et større produktkendskab. Leverandøren får mulighed for
51
Finn Andersen, Bjarne Jensen, Kurt Jepsen, Mette Olsen og Peter Schmalz, ”International Markedsføring” 4. udgave,
Trojka/Gads Fprlag A/S, side 98
Side 32 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
at fortælle om alle fordelene ved produkterne, og alt dette vil være med til at øge mund til mundmarkedsføringen. Det vurderes at ét kunde-arrangement vil kunne afholdes for ca. kr. 3000.
45% af respondenterne svarede, at det er gennem TV de bedst bliver gjort opmærksom på en
webshop og dens produkter. Derfor vil en oplagt mulighed være, at reklamere for skønhedssiden i
TV. Programsponsorering på Danmarks eneste kvindekanal Kanal 4 vil være et godt sted at starte.
Kanal 4 har som nævnt mere end 880.000 seere om ugen, og kanalens målgruppen passer godt med
Coolshops målgruppe. Prisen på de kr. 101.657 er baseret på, at Coolshop skal lave
programsponsoreringer 16 gange hen over 2 måneder. Hver lørdag og søndag i 2 måneder skal
Coolshops reklame vises på Kanal 4. Prisen for en visning er kr. 577652, og dertil kommer et gebyr
på 10% for at Kanal 4 laver en pakkeløsning53, som garantere eksponering til kvindelige
profilgrogrammer, garanti på prime time og gratis visning af Coolshops på sponsorskilte på relevante
programmer. Prisen er derfor: (5776*16)*1,1=101.657.
En billedannonce i en gratisavis vil også være en god mulighed for Coolshop, og også en god måde
at henvende sig til dem, der befinder sig i det individorienteret segment. En mulighed kan være
MetroXpress, som hver uge har mere end 1.177.000 læsere, svarende til hver 5. dansker54.
MetorXpress har hver uge mere end 586.000 kvindelige læsere, hvilket er en del flere end hvad
kvindebladene Femina og Alt for Damerne har tilsammen. Derudover er 32% af læserne under 30
år, så dette passer godt med den valgte målgruppe55. Til at starte med kan der sættes en ¼ sides
annonce i de aviser, der bliver sendt ud til den vestlige del af landet. På den måde rammer man ca.
205.000 læsere. En ¼ sides annonce koster kr. 18.450. Hvis effekten af at have en annonce i avisen
er god, kan der udvides så annoncen bliver sendt ud i alle landets MetroXpress aviser. Gøres dette
vil en ¼ sides annonce koste kr. 40.48056.
58% af danskere mellem 16-89 henter apps til smartphone eller til en tablet. Men at udvikle en app
er langt fra gratis. Vil man have professionelle til at hjælpe med at udvikle og designe en app, koster
52
http://www.sbstv.dk/sites/default/files/mediafiles/SBS_Discovery_Television_Priser_og_Betingelser_2015.pdf side 12
53
http://www.sbstv.dk/mediafiles/19/other/sbs_tv_priser_og_betingelser_2007.pdf - side 21
54
http://mxmedia.dk/maalgruppe/
55
http://mxmedia.dk/maalgruppe/
56
http://mxmedia.dk/wp-content/uploads/2015/03/metroxpress_prisliste-2015_26marts2.pdf
Side 33 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
det mellem kr. 400.000-700.00057. Et billigere alternativ vil være selv at udvikle appen. Der findes
mange gratis udviklingsprogrammer, men der skal dog betales en hvis sum. Hvis man vil havde
adgang til Apple, skal der betales $99 årligt, og hvis man også vil have adgang til Androids produkter
koster det $25 i et engangsbeløb58. Det anbefales, at Coolshop får professionelle til at udvikle og
designe appen, da det er meget ressourcekrævende, og det er vigtigt at appen blive lavet
professionelt, så den fremstår troværdigt for kunderne. Selvom det er mange penge, der skal
investeret i at få udviklet en app, vurderes det, at det vil være pengene værd. I takt med at flere og
flere danskere køber produkter online fra enten en smarthpone eller en tablet, er det vigtigt at have
løsninger der gør det nemt for kunden. Apps er blevet en del af danskernes hverdag, og en
undersøgelse fra ABI Research viser, at 45% af smartphonebrugerne som har downloadet en
virksomheds app, besøger virksomhedes hjemmeside oftere end ellers. Dette skyldes ifølge AIB
Research, at appen fungere som et relationsværktøj mellem kunden og forhandleren59.
Det sidste punkt i markedsføringsbudgettet er samarbejde med en eller flere bloggere om at lave
produktrelaterede videoer, der kan blive lagt ud på Coolshops app, og dermed giver inspiration og
tips til brugerne af appen. De omkostninger der er i forbindelse med dette er, at bloggerene skal
have tilsendt de produkter, som de skal lave videoer om. Der vil altså være omkostninger ved selve
produktet, og med at få produktet sendt til bloggeren.
På baggrund af den økonomiske analyse af Coolshops økonomiske situation, vurderes det at
ovenstående markedsføringsaktiviteter vil være mulige for Coolshop at realisere. Ovenstående
aktiviteter skal ikke nødvendigvis allesammen udføres på samme tid. Et godt sted for Coolshop at
starte, vil være at få udviklet en app. Mange kunder forventer i dag, at virksomhederne har en app,
og hvis ikke kunden kan finde en bestemt virksomheds app, kan kunden nemt falde over en
konkurrents app eller hjemmeside. Derfor er det vigtigt at Coolshop får udviklet en app, da dette vil
være med til at øge kendskabet og skabe en større kundeloyalitet.
57
Se bilag 15.4
http://e-hvordan.dk/hvordan-laver-man-en-app/
59
http://appbility.dk/blog/3-grunde-til-hvorfor-din-virksomhed-br-overveje-apps
58
Side 34 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
14.0 Konklusion
På baggrund af ovenstående analyser, kan det konkluderes at Coolshop er en økonomisk stabil
virksomhed, som er god til at skabe værdi for sine nuværende kunder gennem specielt servicedelen,
markedsføring og salg.
Konkurrencen inden for skønhedssider er stor, og en stor trussel for Coolshop er de mange
konkurrenter, der er på markedet, og den trussel der er fra nye udbydere. Derfor er det også yderst
vigtigt for Coolshop at være meget opmærksom på sine priser, da dette spiller en stor rolle, da det
er nemt for kunden at sammenligne priser på nettet. Derudover er det også rigtigt vigtigt, at
Coolshop sørger for hele tiden at have kunden i fokus, og få givet dem nogle gode oplevelser, og
dermed skaber en øget loyalitet.
Ud fra spørgeskemaet kan det konkluderes, at det der er vigtigst for respondenterne, når de handler
på nettet, er prisen og udvalget på hjemmesiden. Her har Coolshop gode fordele, i det de har
prisgaranti og fri fragt, og samtidig giver kunderne mulighed for at komme med forslag og ønsker til
nye produkter eller mærker.
Ud fra markedskortet kan det konkluderes, at Coolshops skønhedsdel har en kendskabsgrad på
61,4%, en prøveandel på 44% og en præferencegrad på 26,3%. Det er vigtigt, at Coolshop retter sin
opmærksomhed på dette, og de har gode muligheder for at øge kendskabet ved hjælp af forskellige
markedsføringsaktiviteter.
De markedsføringsmuligheder som Coolshop har, er bl.a. at lave kunde-arrangementer. 67% af
respondenterne svarede, at det er gennem mund til mund-markedsføring, de bedst bliver gjort
opmærksom på en webshop og dennes produkter, og dette kan Coolshop udnytte ved bl.a. at lave
kundearrangementer. En anden mulighed er at lave reklame på TV da 45% af respondenterne
svarede, at det var den måde de bedst blev gjort opmærksomme på en webshop. Derudover er det
vigtigt at Coolshop fortsat er aktive på de sociale medier. Rabatordninger som studierabat og
anbefalingsrabat kan også overvejes.
En app vil også være en god mulighed for Coolshop. I takt med at nethandlen stiger i Danmark, og
at det bliver mere og mere populært at købe sine ting via en smartphone eller en tablet, er en app
en oplagt mulighed for Coolshop. Appen vil kunne bruges til bl.a. debatforum samt
Side 35 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
produktorienterede videoer, og dermed vil appen være en godt supplement til Coolshops
hjemmeside.
Alt i alt vurderes det, at Coolshop har gode muligheder for at øge sin kendskabsgrad hos danske
kvinder i alderen 25-34 år. Den øgede kendskabsgrad vil også give en øget prøveandel og en øget
præferencegrad, og dette vil være med til at øge Coolshops markedsandele og dermed gøre dem
større på det danske marked inden for skønhedsprodukter.
Side 36 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
15.0 Kildeliste
15.1Internet:
https://www.survey-xact.dk/Login - senest benyttet d. 7/5-2015
http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Aaldre-bruger-flest-penge-p%C3%A5-nettet.aspx - senest
benyttet d. 4/5-2015
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/18686/itbef.pdf senest benyttet d. 19/5-2015
http://shopsonline.dk/top-50-coolshop-dk-vi-gor-det-vildere/ - senest benyttet d. 4/5-2015
http://shopsonline.dk/coolshop-dk-optimerer-lagerprocesser-med-effektiv-lagerstyring/- senest benyttet
d. 4/5-2015
http://www.apportsystems.com/loesninger/apport-wms.aspx - senest benyttet d. 4/5-2015
http://www.computerworld.dk/art/184351/coolshop-faar-pakkerobot - senest benyttet d. 4/5-2015
http://www.business.dk/detailhandel/danske-netbutikker-vil-levere-varen-inden-for-12-timer - senest
benyttet d. 4/5-2015
https://www.coolshop.com/ - senest benyttet d. 20/5-2015
http://erhverv.nnmarkedsdata.dk/Content/View/Accounts.aspx?id=100582364&from=search&p=0
http://www.sbstv.dk/mediafiles/19/other/sbs_tv_priser_og_betingelser_2007.pdf - senest benyttet d.
20/5-2015
http://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp senest benyttet d. 15/5-2015
http://www.gallup.dk/services/gallup-kompas - senest benyttet d. 11/5-2015
http://nicehair.dk/ - senest benyttet d. 17/5-2015
http://ezzence.dk/about-ezzence - senest benyttet d. 17/5-2015
http://www.cocopanda.dk/kundecenter - senest benyttet d. 17/5-2015
http://rudolphcare.dk/historie/lang-da-min-historie-lang-lang-en-story-behind-lang - senest benyttet d.
17/5-2015
http://www.thebodyshop.dk/ - senest benyttet d. 17/5-2015
http://nelly.com/dk/skønhed-kvinde/ - senest benyttet d. 18/5-2015
http://www.asos.com/women/beauty/ - senest benyttet d. 18/5-2015
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/da.html - senest benyttet d.
18/5-2015
http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Aaldre-bruger-flest-penge-p%C3%A5-nettet.aspx - senest
benyttet d. 18/5-2015
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR343.pdf - senest benyttet d. 19/5-2015
Side 37 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
http://www.erhvervsindsigt.dk/2014/10/danskerne-koeber-ind-for-54-milliarder-paa-nettet/ - senest benyttet d.
18/5-2015
http://www.scannet.dk/artikler/webshop/nethandel/ - senest benyttet d. 18/5-2015
http://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/internet/ECE2420398/nethandlen-boomer-mens-fysiske-butikker-lukker/ senest benyttet d. 18/5-2015
http://meremobil.dk/2014/12/nethandel-tablets-og-smartphones/ - senest benyttet d. 18/5-2015
http://meremobil.dk/2014/04/danske-netbutikker-er-ikke-klar-til-mobil-e-handel/ - senest benyttet d. 18/5-2015
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/18686/itbef.pdf - senest benyttet d. 19/5-2015
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/18686/itbef.pdf - senest benyttet d. 19/5-2015
https://www.youtube.com/watch?v=yyVbVG6i7AI - senest benyttet d. 19/5-2015
https://www.youtube.com/watch?v=ctAFx09vJWI - senest benyttet d. 19/5-2015
http://altomledelse.dk/smart-modellen-til-maalsaetning/ - senest benyttet d. 20/5-2015
http://www.businessdanmark.dk/Inbusiness-forside/InBusiness-artikelarkiv/2006/4/H0604-lsj-JesperKroghJorgensenBeromte-P/ - senest benyttet d. 20/5.2015
http://e-hvordan.dk/hvordan-laver-man-en-app/ - senest benyttet d. 20/5-2015
http://mxmedia.dk/wp-content/uploads/2015/03/metroxpress_prisliste-2015_26marts2.pdf - senest benyttet d.
20/5-2015
http://mxmedia.dk/maalgruppe/ - senest benyttet d. 20/5-2015
http://www.sbstv.dk/mediafiles/19/other/sbs_tv_priser_og_betingelser_2007.pdf - senest benyttet d. 20/5-2015
http://www.sbstv.dk/sites/default/files/mediafiles/SBS_Discovery_Television_Priser_og_Betingelser_2015.pdf senest benyttet d. 20/5-2015
http://appbility.dk/blog/3-grunde-til-hvorfor-din-virksomhed-br-overveje-apps - senest benyttet d. 20/5-2015
15.2 Bøger:
Finn Andersen, Bjarne Jensen, Kurt Jepsen, Mette Olsen og Peter Schmalz, ”International Markedsføring” 4.
udgave, Trojka/Gads Fprlag A/S, side 42+206+220+210+215+98
Lone Hansen, Søren Rasmussen, Jens Jensen og Torben Jensen ”Erhvervsøkonomi til
akademiuddannelserne” 3. udgave, - Hans Reitzels Forlag, side 121-123
Henriette Bjerreskov og Dorthe Bohlbro ”Værdiskabende logistik i supply chain management” 1 udgave, 2.
oplæg, Hans Reizels Forlag, side 18+19
Poul Faarup og Kenneth Hansen ”Markedsanalyse i teori og praksis” 1. udgave, 1 oplæg, Academica Forlag,
kapitel 4 omkring spørgeskema
Side 38 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
15.3 Andet:
122 respondenter til spørgeskemaet
Coolshop
Vejledning med min vejleder Jacob Kronbo Andersen
Side 39 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
16.0 Bilag
16.1 Nøgletal
Side 40 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
16.2 Spørgeskema
I forbindesle med min afsluttende hovedopgave på min uddannelse som
markedsføringsøkonom, har jeg brug for din hjælp til at besvare dette spørgeskema!
Undersøgelsen er anonym, og omhandler handel på nettet og skønhedsprodukter.
Det tager max. 5 min. at svare på spørgeskemaet.
På forhånd tak!
Handler eller har du tidligere handlet på nettet?
(1)
 Ja
(2)
 Nej
Hvad er vigtigst for dig når du handler på nettet? Vælg kun én
(1)
 Prisen
(2)
 Hurtig levering
(3)
 Betalingsmuligheder
(4)
 At hjemmesiden er dansk
(5)
 At hjemmesiden er e-mærket
(6)
 Udvalget på hjemmesiden
(7)
 Andet
_____
Hvordan gør en webshop bedst dig opmærksom på sig selv og sine produkter? Vælg gerne flere.
Er det gennem:
(1)
 Facebook
(2)
 Instagram
(3)
 Twitter
(4)
 Venner, familie og bekendte (mund til mund)
(5)
 TV
(6)
 Aviser/magasiner
(8)
 E-mail/nyhedsbreve
(9)
 Radiospots
(10)
 Messer
Side 41 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
(7)
 Andet
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
_____
Hvilke former for medier bruger du? Vælg gerne flere
(1)
 Facebook
(2)
 Instagram
(3)
 Twitter
(4)
 TV
(5)
 Aviser
(6)
 Radio spot
(7)
 Reklamer
(8)
 E-mail
(9)
 Andre
_____
I hvilken grad holder du dig opdateret omkring nye produkter på de medier du bruger?
Meget ofte
Ofte
Næsten ikke
Slet ikke
Facebook
(1) 
(2) 
(4) 
(3) 
Instagram
(1) 
(2) 
(4) 
(3) 
Twitter
(1) 
(2) 
(4) 
(3) 
TV
(1) 
(2) 
(4) 
(3) 
Aviser
(1) 
(2) 
(4) 
(3) 
Radio spot
(1) 
(2) 
(4) 
(3) 
Reklamer
(1) 
(2) 
(4) 
(3) 
E-mail
(1) 
(2) 
(4) 
(3) 
De næste spørgsmål vil omhandle skønhedsprodukter. Med skønhedsprodukter menes bl.a.
make-up, parfumer, cremer, hårpleje, føntørre osv.
Side 42 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
Køber eller har du tidligere købt skønhedsprodukter på nettet?
(1)
 Ja
(2)
 Nej
Hvilke skønheds-websider kender du? Vælg gerne flere
(1)
 Ezznece
(2)
 Nicehair
(3)
 Cocopanda
(4)
 Coolshop
(5)
 BilligParfume
(6)
 Makeup-online
(7)
 Matas
(9)
 Luxplus
(10)
 Billigvoks
(11)
 Parfumeklik
(8)
 Andre
_____
Hvilke af de hjemmesider du kender har du købt fra?
(1)
 Ezzence
(2)
 Nicehair
(3)
 Cocopanda
(4)
 Coolshop
(5)
 BilligParfume
(6)
 Makeup-online
(7)
 Matas
(8)
 Luxplus
(9)
 Billigvoks
(10)
 Parfumeklik
(11)
 Andre
_____
Side 43 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
Hvilke af de sider du har købt fra foretrækker du?
(1)
 Ezznece
(2)
 Nicehair
(3)
 Cocopanda
(4)
 Coolshop
(5)
 BilligParfume
(6)
 Makeup-online
(7)
 Matas
(9)
 Luxplus
(10)
 Billigvoks
(11)
 Parfumeklik
(8)
 Andre
_____
Alder
(1)
 25-27 år
(2)
 28-30 år
(3)
 31-34 år
Civilstatus
(1)
 Single uden børn
(2)
 Single med børn
(3)
 Gift/samlevende med hjemmeboende børn
(4)
 Gift/samlevende uden hjemmeboende børn
(5)
 Gift/samlevende uden børn
Beskæftigelse
(1)
 Lønmodtager
(2)
 Selvbeskæftiget eller freelancer
(3)
 Ledig/jobsøgende
(4)
 Studerende
(5)
 Elev/lærling
Side 44 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
(6)
 På sygdagpenge/uarbejdsdygtig
(7)
 Pensionist
(8)
 Andet
22/5-2015
UCN T&B
_____
Nu følger en række generelle udsagn om en række emner. Du bedes sætte ét kryds ud for det
udsagn, du synes passer bedst på din personlighed.
Vælg kun ét udsagn
(1)
 Jeg køber ofte luksusvarer
(2)
 Jeg vil hellere betale mindre i skat og klare flere ting selv
(3)
 Danmark skal holde orden i eget "hus" før vi hjælper andre
(4)
 Det er kvinden som skal tage sig af de huslige sysler
(5)
 Moderne teknik tager magten fra mennesker
(6)
 De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder
(7)
 Det er nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet som det danske
(8)
 Danmark skal være mere åben overfor omverdenen
(9)
 Ingen af ovenstående
Tak for din besvarelse!
! HUSK at trykke "AFSLUT" !
Side 45 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
16.3 Udregninger fra spørgeskema
16.3.1 Hvad er vigtigst for dig når du handler på nettet?
Svarmuligheder:
At hjemmesiden er dansk
At hjemmesiden er emærket
Betalingsmuligheder
Hurtig levering
Prisen
Udvalget på hjemmesiden
Andet
Antal:
13
24
2
9
38
30
4
16.3.2 Hvordan gør en webshop bedst opmærksom på sig selv og sine produkter?
Antal
Facebook
Venner (mund til
mund))
TV
Instagram
Avis
Procent
89
74
80
54
48
39
67
45
40
32,5
16.3.3 Køber eller har du tidligere købt skønhedsprodukter på nettet?
Ja
Nej
70
50
16.3.4 Beskæftigelse og køber eller har du tidligere købt skønhedsprodukter på nettet
Beskæftigelse:
Ja
Studerende
Lønmodtager
Elev/lærling
På sygdagpenge
Selvbeskæftiget/freelancer
Ledig/jobsøgende
Nej
22
42
2
0
0
2
18
27
2
1
0
1
Side 46 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
16.3.5 Gallup og fortrukne skønhedshjemmeside
Antal af Respondenter
Rækkenavne
Danmark skal holde orden i eget "hus" før vi hjælper andre
Danmark skal være mere åben overfor omverdenen
De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder
Det er kvinden som skal tage sig af de huslige sysler
Det er nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet som det danske
Ingen af ovenstående
Jeg køber ofte luksusvarer
Jeg vil hellere betale mindre i skat og klare flere ting selv
Moderne teknik tager magten fra mennesker
Hovedtotal
Kolonnenavne
Andre
Billigvoks Cocopanda Coolshop Ezznece Matas Nicehair Hovedtotal
2
3
1
2
4
6
18
1
1
3
5
1
1
1
1
3
7
1
1
2
5
2
1
5
15
1
3
4
8
1
1
4
6
3
1
1
2
7
2
2
3
2
13
5
5
11
30
69
Side 47 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
16.4 Involvering af kunder
Eksempel på at Coolshop involverer sine kunder i sit sortiment
Side 48 af 49
Maria Langendorff Hansen
051193-2610
Mfoa0913
Hovedopgave
Coolshop
22/5-2015
UCN T&B
16.5 Pris for app
Hele mailkorrespondancen er tilgængelig hvis dette ønskes
Side 49 af 49