PLAN 4: SIGNATURER FOR SIKRINGSPLANER

1
PLAN 4: SIGNATURER FOR SIKRINGSPLAN ER
1
I-II
^
PLAN 4: SIGNATURER FOR SIKRINGSPLANER
Pa celdre sikringsplaner er anvendt signaturer, der kan afvige
noget fra de i det felgende viste signaturer. Enkelte celdre
signaturer er vist som nr 50—61. For de ovrige signaturers
vedkommende er afvigelsen mellem ny og celdre udfornming ikke
storre, end de celdre signaturer rent umiddelbart vil kunne forstas.
2-11
Bortfaldne signaturer, der er anvendt i xldre sikringsplaner.
Tallet i parantes angiver tidligere signaturnummer.
Signatui-
50
(130)
>4
Signatur
Beskrivclse
(212)
56
Sporskifte med sporl&s og be
Sporskifte- og sporspaerrings-
tjeningslas. SporlSsen er vist
til hojre for sporskiftet.
signal
(213)
5/
Sporskifte- og sporspserrings-
Sporskifte med 2 sporlase.
signal
(214)
58
Centralbetjent sporskifte.
Sporskiftedrevet er vist
hojre for sporskiftet.
Sporskifte med noglelas.
Lasen er vist til hojre for
sporskiftet.
Sporskifte med noglelSs.
LSsen er vist til hojre for
sporskiftet.
54
(210)
kontrollas.
60
(242)
Stedbetjent sporskifte.
61
(211)
Sporskifte med sporlas.
L&sen er vist til hojre for
sporskiftet.
Gijldig fra 15. okt. 1960
til
Centralbetjent sporskifte med
Sporskifte med noglelas og
betjeningslas. NoglelSsen er
vist til hojre for sporskiftet.
55
Beskrivclse
(246)
O
Togafgangssignal
fontilkaldelampe.
eller
tele-
40.
3-n
Signatur
Signatur
Beskrivelse
101
107
Hovedsignal »A«.
Daglyssignal med
Fremskudt signal »a«.
Daglyssignal uden gennemkorselsangivelse.
2 lanterner.
102
108
Hovedsignal »A«.
Daglyssignal med
(•/?• •>1
•g' •>-[
3 lanterner.
103
Fremskudt signal »a«.
Daglyssignal med gennemkerselsangivelse
109
Fremskudt signal »a«.
Daglyssignal
med
forgreningsangivelse.
Eksemplet viser afvigelse til
hojre.
Hovedsignal
0
Beskrivelse
•)-i
I
Daglyssignal med
4 lanterner.
104
110
Hovedsignal »A«. Daglyssig
nal med forgreningsangivelse.
Eksemplet viser afvigelse til
EZD-|
Togvejssignal
Daglyssignal.
hojre.
105
Ill
Hastighedsviser, tal-eller bogstavviser anbragt pS daglys
signal.
Dvsergsignal »D«.
112
Kendingsmajrke for »farlig
stations anbragt pa daglys
signal.
Perronudkorselssignal »C«.
4-11
Signatur
Beskrivelse
Signatur
Beskrivelse
119
113
Lysafgangssignal.
Anbragt pa perron.
Telefon
med
telefontilkalde-
lampe.
120
Signal »Stationen ubetjent«.
Anbragt pa perron.
<Z>-|
Breinseprevesignal »R«
121
115
Perronovergangsskilte »a« og
122
116
Traktorvejssignal.
117
123
/05
Sponskifte og sporspa;rringssignal.
Eksemplet viser signalet an
bragt til hojre for sporskifte
nr. 105.
118
124
Sporskiftesignal.
Gijldig fra 15. okt. 1960
41.
5-11
Signatur
Signatur
Beskrivelse
125
Beskrivelse
131
Hovedsignal »A«. Armsignal
uden gennemkerselsangi-
I
Signalarmskobling pa mekanisk bctjent hovedsignal.
velse.
126
132
Rangersignal (skivesignal).
Hovedsignal »A«. Armsignal
med gennemkerselsangivelse.
127
i
Eksemplet visor »rangering
forbudt«.
133
Rangersignal (skivesignal).
Eksemplet viser »rangering
Fremskudt signal
Armsignal.
tilladt«.
134
128
Togvejssignal »E«
Armsignal.
<t>-
Rangerrygsignal. Armdaglyssignal.
eller
135
129
i5i
Mastesignal for billetsalgssted. Ved dobbeltsporet bane
tegnes signaturen med 2 ski
Hastighedsviser, tal- eller
bogstavviser anbragt p5 eller
ved armsignal.
ver.
a
136
130
Kendingsmaerke for »farlig
station« anbragt p& eller ved
armsignal.
6-II
Signatur
Beskrivel.sc
Signatur
Beskrivel.sc
137
Kendingsniicrke for hoklesteel
uden sidc.spor og iiden hovedsignaler.
138
1
Kendingsmserke for holdestcd
med sidespor, men uden hovedsignaler.
139
R a nge rgrsen .se m ajrk e.
140
±1
Stopinmrke for indkorende
log.
141
Frispornuerke.
142
Gijldig fra 15. okt. 1960
42.
7-II
Signatur
Beskrivelse
201
Enkelt sporskifte.
Sporskiftet st&r til korscl fra a 111 b.
202
Q-
Enkelt sporskifte.
Sporskiftet star til kersel fra a til c.
203
Helt krydsningssporskifte x/y.
Sporskiftet star til korsel fra a til c. For korsel
fra:
a
til b skal sporskifte x skiftes,
d til b skal sporskifte x og y skiftes,
d til c skal sporskifte y skiftes.
Helt krydsningssporskifte x/y.
Sporskiftet star til korsel fra a til b. For korsel
fra:
a til c skal sporskifte x skiftes,
d til b skal sporskifte y skiftes,
d til c skal sporskifte x og y skiftes.
Halvt krydsningssporskifte x/y.
Sporskiftet star til korsel fra a til c. For korsel
fra:
a til b skal sporskifte x skiftes,
d til b skal sporskifte y skiftes.
Korsel fra d til c kan ikke finde sted.
Halvt krydsningssporskifte x/y.
Sporskiftet star til korsel fra a til b. For korsel
fra:
a til c skal sporskifte x skiftes,
d til b skal sporskifte y skiftes.
Korsel fra d til c kan ikke finde sted.
8-II
Signatur
Beskrivelse
207
Centralbetjent sporsMfte.
Eksemplet viser sporskiftedrevet anbragt benholdsvis til liejre og venstre for sporskiftet.
208
Centralbetjent sporskifte med stedbetjeningskontakt. Eksemplet viser sporskiftedrev og
stedbetjeningskontakt anbragt hhv. til hojre og
venstre for sporskiftet.
209
XiX.
Sporskifte med sporlas.
Eksemplet viser sporlasen anbragt henlioldsvis
til bojre og venstre for sporskiftet.
210
Sporskifte med sporlSs og med betjeningslas i
sporskiftet.
Eksemplet viser sporlasen anbragt henholdsvis
til hojre og venstre for sporskiftet.
211
Elektromagnetisk noglelas.
212
Kontakt for anmodning om skiftning af spor
skifte.
Gyldig fra 15. okl. 1960
43.
rs
9-II
Signatur
Beskrivelse
Sporskifte raed n0glellis.
Eksemplet viser l&sen anbragt henholdsvis til
h0,jre og venstre for sporskiftet.
Sporskifte med noglel&s og med betjeningsias
i sporskiftet.
Sporskifte med noglelas og med noglen indsat
i I&sen. I eksemplet er desuden vist betjeningsIds i sporskiftet.
216
Aflobssko for daekning mod korsel fra venstre.
Skoen afsporer til venstre. Eksemplet viser
skoen henholdsvis palagt og aflagt.
Spserresko.
Spajrrebom i spaerrestilling (pdlagt).
1041
Signatur
Beskrivelse
Aflobssporskifte. Ailob, nar sporskiftet star til
kersel fra a ill c»
Sandspor.
Sandspor samraentrukket med hovedspor
Sporstopper eller enderarape
Sponsolationer nr. 01 og 02
Skinnekontakt
Gyldig fra 15, oki. 1960
44.
11-11
Signatur
Beskrivelse
227
Automatisk bomanla-g.
228
Ubevogtct nivcauoverkorsel.
229
Oy/c. nr.
Niveauoverkarsel med trelyslygter pa led eller
bomme.
Elektrisk betjening angives ved en prik i cirk-
¥
CJ^
lerne.
230
I
I
I
I
I
I
I
I
Vejunderfnring.
231
Vejoverforing.
232
12-11
Sigiiiitur
Beskrivclse
233
234
235
Tradtra'k over jorden.
236
Tradtraik i tr&drende.
237
SpaMidvark.
238
JOC.
Almindelig saksenickanisme.
239
Liggende saksemekanisme.
240
241
242
243
Gyldig fra 15. okt. 1960
45.
13-11
Signatur
Beskrivelse
244
245
246
247
248
0
Blokhytte.
249
Centralapparat med betjeningsplads.
•
250
Signaltrsekbuk eller signalsvingbuk. Ved signaturen tilfojes T eller S efter apparatets art.
251
252
253
254
Gyldig fra 15. okt. 1960
46.
Signatur
Beskrivelse
301
t
Hftndtaget stSr nedad.
!
Haiidtaget star opad.
I
HSndtag med indbygget hvirvel
302
303
304
1I •;«• II ti\ II
I
I
I
I
1
1
Dobbelthandtag. Signaturen tegnes nederst p& betjeningsskemaet.
j
V
305
Handtag i signalsviiigbuk.
Eksemplet viser, at handtaget kan oinlsegges i iirviserens retning.
i
Signatur
Beskrivelse
305 a
A
Handtag i signalsvingbuk for omisegning til begge sider.
305 b
Handtag 1 signalsvingbuk i omlagt stilling.
305 e
Handtag i signaltraekbuk. Handtaget kan ornlaegges i urviserens retning.
305 d
Handtag i signaltrsekbuk i omlagt stilling.
Signatur
Beskrivelse
306
1) og 2)
Signatnrerne 306 og 307 angiver:
1) Fed sporskifteafldsningshdndtag:
At sporskiftet skal aflases i plusstilling ved omlsegning af handtaget.
2) Ved sporskiftebetjeningshdndtag:
At handtaget skal sta i normalstilling (ikke omiagt).
307
NB. For sporskifter, som ligger i pSgaeldeiide togvej benyttes signatur nr. 306.
For sporskifter, som ikke ligger i pagseldende togvej benyttes signatur
1) og 2)
nr. 307.
+
308
Dog 2)
309
D og 2)
Signatnrerne 308 og 309 angiver:
1) Ved sporskifteafldsningshdndtag:
At sporskiftet skal aflSses i minusstilling ved omlsegning af b&ndtaget.
2) Ved sporskifiebetieningshdndiag:
At handtaget skal sta i omiagt stilling.
NB. For sporskifter, som ligger i p&gseldende togvej benyttes signatur nr. 308.
For sporskifter, som ikke ligger i pSgseldende togvej benyttes signatur
nr. 309.
310
Pagseldende bandtag er fastboldt i sin grundstilling.
Signatur
Beskrivelse
401
Hvirvel i normalstilling. Eksemplet viser en hvirvel for togvej ad spor 3.
402
SD
Hvirvel omlagt.
403
3^
5pA
Togvejshandtag 1 normalstilling.
Eksemplet viser et handtag for togvej ad spor 3 eller 4.
404
TogvejshSndtag omlagt nedad eller fremad.
405
Togvejshandtag omlagt opad eller tilbage.
406
Pagajldende hvirvel eller togvejshandtag fastholdt i sin normalstilling.
Signatur
Beskrivelse
407
408
409
s
Noglelas p& centralapparat. Noglen er udtaget.
410
Noglen er iiidsat, omdrejet og spaerret i centralapparatet.
411
Tableau for spEerremagnet for sikring mod utidig omstilling.
Eksemplet viser tableau for sporskifte nr. 112.
112
412
m
m
CD
Sp/ Sp2 Sp3
Tableauer for sporbessettelsesapparat.
Eksemplet viser tableauer for spor 1, spor 2 og spor 3.
Signatur
Beskrivelse
413
Sporbessettelsesapparatet viser besat spor.
414
Sporbessettelsesapparatet viser ubesat spor.
415
o
Jndk.
Xb
Tableau for automatlsk togvejsfastlaegningsspserre.
Eksemplet viser en spserre for indkorsel fra Xb.
416
Tableauet viser, at togvejsfastlgegningsspEerren er i spaerrestilling (togvejen or
fastlagt).
417
Tableauet viser, at togvejsfastlEegningsspserren er udlost (togvejsoplosning,
f. eks. ved togpassage).
418
Signatur
Beskrivelse
501
(D
FrigivniiigS", sporaflasniiigs- eller togvejssignalhandtag i normalstilling.
0
Frigivnings-, sporafllisnings- eller togvejssignalhSndtag omlagt til hejre til 45".
502
503
^
0
Togvejssignalhandtag omlagt til hejre til 90®.
504
Frigivnings-, sporaflasnings- eller togvejssignalhandtag omlagt til venstre udelukker togvej, der krsever handtaget omlagt til hojre.
505
Pagseldende frigivnings-, sporaflasnings- eller togvejssignalhSndtag spcerret
mod omlsegning til hojre.
506
Pagseldende frigivnings-, sporaflasnings- eller togvejssignalhandtag spserret
mod omlsegning til venstre.
507
1) og 2)
0
508
1) og 2)
0
509
Signatureriie 507 og 508 angiver:
1) Ved sporskifteaflSsningshandtag:
At sporskiftet skal sta iiaflaset.
2) Ved sporskiftebetjeningshandtag:
At sporskiftet skal sta i normalstillingen (-k).
For sporskifter, som ligger i pagseldende togvej, benyttes signatur nr. 507.
For sporskifter, som ikke ligger i pSgaeldende togvej, benyttes signatur nr. 508.
1) og 2)
0
Signatureriie 509 og 510 angiver:
1) Ved sporskifteaflasningshandtag:
At sporskiftet skal std aflaset.
2) Ved sporskiftebetjeningshandtag:
510
1) og 2)
0
At sporskiftet skal st5 i minusstilling.
For sporskifter, som ligger i pagseldende togvej, benyttes signatur nr. 509.
For sporskifter, som ikke ligger i pagseldende togvej, benyttes signatur nr. 510.
Signatur
511
(D
512
e
Beskrivelse
Sporskiftebetjeningshandtag, hvor p&gseidende sporskifte tillige kan stedbetjenes. HSndtaget i normalstilling ( + ). Stedbetjeningen frakoblet. lovrigt tegnes
efter de for signaturerne 507 eg 508 angivne regler for, era sporskiftet ligger i
p5g8eldende togvej.
SporskiftebetjeningshSndtag, hvor p&gseldende sporskifte tillige kan stedbetjenes. Handtaget i omlagt stilling (-^-). Stedbetjeningen frakoblet. lovrigt tegnes
efter de for signaturerne 509 og 510 angivne regler for, om sporskiftet ligger i
pSgaeldende togvej.
513
Sporskiftebetjeningshiindtag, hvor pfigseldende sporskifte tillige kan stedbetjenes. Hdndtaget stillet s&ledes, at stedbetjeningen er tilkoblet.
514
H4ndtaget er forsynet med togvejsspaerremagnet, der ikke spserrer bfindtaget
0
i normalstillingen.
515
Hindtaget er forsynet med togvejsspaerremagnet, der spaerrer handtaget enten
0
i normalstillingen eller i en stilling ca. 200 fra denne.
0
Handtaget er forsynet med signalhSndtagsspaerremagnet.
516
517
H&ndtaget er forsynet med sporskifteh&ndtagsspserremagnet (+/-^-), som spaer
rer h&ndtaget i s&vel -1- som
stilling, nkr magneten er stromlos. Spaerremagneten benyttes eksempelvis for sikring mod utidig omstilling.
518
HSndtaget er forsynet med sporskiftehindtagsspaerremagnet ( + ), som gor
hSndtagets omlsegning ud fra eller ind til
stillingen afhaengig af, om spaerreraagneten er stromforende eller ej.
519
Handtaget er forsynet med sporskiftehandtagsspaerremagnet (-^-), som gor
bandtagets omlaegning ud fra eller ind til -1- stillingen afhaengig af, om spserremagneten er stromforende eller ej.
Signatur
Beskrivelse
520
NK
I feltet fiiides en plomberet nndkontakt.
521
I feltet findes en ikke plomberet trykkontakt.
Ml
Nedenangivne signaturer benyttes pa et skema, sorn for hver togvej viser, hvilke isolationer der benyttes til overvagning under togvejsindstilling,
automatisk
stiller
signal
pa
„Stop" og deltager i togvejsoplesningen.
Pa sporplaner benyttes signatur 530 desuden som fsellessignatur for alle isolationer,
der overvages af sporrelscer.
Signatur
Beskrivelse
530
©
Sporisolation, som normalt er frakoblet, d. v. s. stramlos. Tilkobling sker under
togvejsindstilling m. v.
531
t®
532
Sporisolation, som normalt er tilkoblet, d. v. s. stromforende.
Sporisolation, som kun overvSges under selve togvejsindstillingeii, men ikke
nar signalet er stillet. Eventuel tilfojelse af pil sker efter reglen for signatur
530 og 531.
533
Sporisolation, hvis relae (efter frafald) vcd togpassage tiltrmkker med forsinkelse.
Forsinkelsen kan f. eks. skyldes, at et udkorselshSndtag forst skal vsere lagt
tilbage i normalstilling, inden relseet kan tiltrfekke. Evt. tilfojelse af pil sker
efter reglen for signatur 530 og 531.
534
Sporisolation som ved signatur 532. Relseet med forsinkelse som ved signatur
533. Eventuel tilfojelse af pil efter reglen for signatur 530 og 531.
Nedenangivne signaturer benyltes pa et skema, som for liver togvej viser, hvilke gensidige togvejsspserringer og togvejsafhsengigheder der fiiides.
Signatur
Beskrivelse
540
O
Togvejen er spserret.
541
Udkorselstogvejen skal stilles for gennemkorselstogvejeii.
-w.••s.
25-11
Signatur
Beskrivelse
0
fra
m
o °D en
1
1
Signal D 611 kan kun vise »forsigtig forbikorsel tilladt« i den
pagseldende togvej.
1
fra
fi!
Signal D 625 kan kun vise »forbik0rsel tilladt«, dersom signal
D 617 raindst viser »forbik0rsel tilladt med forsigtighed«.
2) 625 I ^""1)6/7
2
fra
ti!
——1
1
11,13
1
Signalgivning for den pagseldende togvej er afhsengig af togvej
11 eller 13.
«
543
Sporskiftet fastlagt af togvejen og overvaget 1 +.
544
Sporskiftet fastlagt af togvejen og overvaget i
0
545
Sporskiftet fastlagt af togvejen i + eller i -r-.
Signalgivning kan ske uanset sporskiftets stilling.
+ 4-
546
Signalgivning kan ske uanset sporskiftets stilling. Hvis noglen
er indlast i centralapparatet eller i elektromagnetisk noglelds,
spserres den af togvejen.
547
Sporskiftet afl5st og fastlagt af togvejen.
afl.
548
Rubrikkerne for spsk. deles ved en skr&streg.
FasHsegning af togvejens begyndelse eller ende markeres i hver
,,t>egyndetsef>•enden"
sin rubrik.
549
Sporskifte fastlagt af togvejen og overvdget i +.
26-11
Signatur
Beskrivelse
550
Sporskifte fastlagt af togvejen og overv&get i
ved signal »for-
bikorsel tilladt«:.
551
Sporskifte fastlagt af togvejen i + eller
Signalgivning kan ske uanset sporskiftets stilling.
552
Sporskifte efter standsningssted overvaget i + ved signal »for-
0
bikorsel tilladt«.
553
Isolation overvliget under signalgivning. (Ved rangertogveje:
»forbik0rsel tilladt^).
554
Isolation kun overv&get ved signalindstilling.
(Ved rangertogveje: »forbik0rsel tilladt«).
i
555
Gensidig togvejsspserring.
o
556
Mulig togvejsspserring, spserringen bestemt af en eller flere sporskiftestillinger.
557
23
V?
Gensidig togvejsspserring mellem togvej 23 og togvej 47.
558
Mulig togvejsspserring af togvej 27 eller togvej 59, spserringen
bestemt af en eller flere sporskiftestillinger.
27
1
Gyldig fra 15, okt, 1960
1
47.
27-11
Signatur
Beskrivelse
560
d2 %
•
Dvsergsignal eUer perronudkorselssignal viser »forbik0rsel forbudt«. Sigiialstillingen er overvSget.
561
Dvsergsignal eller perronudkorseissignal viser »forbik0rsel for-
D2°
budt«.
562
^06
Sporisolation besat.
563
\06
Gyldig fra 15. old. 1960
Sporisolation forladt.
48.
w
Signaturer for blokfelter
eg anordninger i forbindeise med disse.
-o-
For livert blokfelt Andes foroven i betjeningsskemaet 3 rubrikker til signaturer.
1 everste rubrik angives, hvorledes blokfeltet er indrettet med spserrer
herunder eventuelle elektriske trykknapspserrer.
I mellcmsle rubrik angives blokfeltets type og stilling.
I nederste rubrik angives, hvilken funktion blokfeltet udover i forbindeise med
centralapparatet, eller hvilke handtagsspserrer i centralapparatet blokfeltet arbejder sainraen med.
EKSEMPLER PA SIGNATURER.
1
IS
Oversie rubrik.
Mellemste rubrik.
m
Nederste
rubrik.
•
k>-
Signatur
Bentevnelse
Anbringelse
701
Elektrisk trykknapspa:rre benyttet
sort! passagespserre.
0verste rubrik.
702
Elektrisk trykknapspserre
(ikke passagespaerre).
0verste rubrik.
Vekselspaerre.
0verste rubrik.
Hjselpeklinke uden tap.
0verste rubrik.
Hjselpeklinke med tap.
0verste rubrik.
703
I
I
704
X
705
706
707
708
709
Vekselstrumsblokfelt blokeret og med
hvid farveskive.
Mellemste rubrik.
710
Vekselstramsblokfelt blokeret og med
rod farveskive.
Mellemste rubrik.
Bensevnelse
Siunatur
Anl)ringelse
711
Vekselstromsblokfelt deblokeret og
med livid farveskive.
Mellemste rubrik.
712
Vekselstromsblokfelt deblokeret og
med rod farveskive.
Mellemste rubrik.
713
'0
Jseviistromsblokfelt blokeret og med
hvid farveskive.
Mellem.ste rubrik.
714
Jsevnstromsblokfelt blokeret og med
rod farveskive.
Mellemste rubrik.
715
'0
Jsevnstromsblokfelt deblokeret og
med hvid farveskive.
Mellemste rubrik.
716
Jsevnstromsblokfelt deblokeret og
med rod farveskive.
Mellemste rubrik.
717
718
719
Spoerring af togvejshandtag i nor-
Nederste rubrik.
malstilling.
720
Speerring af togvejshandtag i omlagt
stilling.
Nederste rubrik
Sigiiatur
Bensevnelse
Anbringelse
921
Spserring af signalhSndtag i normalstilling.
Nederste rubrik.
922
[S
T ogvej sfastlsegni ngsspse rre.
Nederste rubrik.
Tilbagelscgningsspserre.
Nederste rubrik.
Gentagelsesspserre.
Nederste rubrik.
923
924
925
Tidligt udlosende omlEegningsspserre.
Blokeret felt spaerrer signalhandtag
Nederste I'ubrik.
i stopstilling.
926
Tidligt udlosende oinla?gningsspnerre.
Blokeret felt' spaerrer ikke signal
Nederste rubrik.
handtag.
927
Sent udlosende oinla'gniiigsspserre.
Blokeret felt spaerrer signalhandtag
Nederste rubrik.
i stopstilling.
928
Sent udlosende oinhegningsspserre.
Blokeret felt spaerrer ikke signal
handtag.
929
930
Nederste rubrik.
C-VII
Rettelsesliste
Side 5a-III:
Fig 5b rettes til fig 5.
Side 69-IV:
I spalte 1 tilfajes foran 1. linie: »4.4.
Dsekning ved »samtidig indk0rsel««
Side 16:
I spalte 2 rettes i 23. og 24. linie fra
oven »retningsviseren« til »liastigheds-
1. linie rettes til: »Afsnit VII. Strsek-
ningssikringsanlseg, herunder automatiske Mnieblokanleeg.-s
Side 74 b-I:
Efter 2. linie tilfojes: »Se i ovrigt afsnit VI1«.
viseren«.
I spalte 2 rettes i 7. linie fra neden
»540 og 541« til »555 og 556«.
Side 41:
I spalte 2 rettes i 1. og 2. linie fra oven
»Trykknapssp£erren« til »Trykknap-
Side 74 c-I:
»23« til
Side 75:
I spalte 1 rettes i 9. linie fra oven
»hjulfangerne« til »hjulflangerne«.
Side 78-11:
I spalte 1 tilfojes i 17. linie efter »centralapparatet«: »Yed anlajg, hvor motorsikringerne ikke er tilgsengelige for
betjeningspersonalet, udtages kontrolsikringen, og betjeningsknappen forsynes med sp8crreli£ette«.
Side 79-11:
I spalte 2 rettes i 12. linie fra neden
spserren«.
Side 42:
I teksten til fig 38 rettes i 1. linie fra
oven »trykknapsspEerres« til »trykknapsp£erres«.
Side 48:
I spalte 1 rettes i 8. og 7. linie fra ne
den »neddtrykningen« til »nedtrykningen«.
Side 52:
I spalte 2 rettes i 6.—7. linie fra oven
»benzinmotor med dynamo« til »die-
»automatisk drift« til »de automatiske
selmotor med tilhorende generator«.
Side 55:
Side 59:
Side 68a-rV:
I spalte 1 slettes i 10. linie fra neden:
»Sikringerne er normalt plomberet«.
I spalte 1 rettes i 6. linie fra neden
driftsformer«.
Side 80b-II:
1 spalte 2 slettes i sidste linie: »N5r
der er benyttet braskstang til«.
Side lOO-I
1 spalte 1 slettes i 23.—25. linie fra
oven: »Safremt et varslingsanlseg er i
uorden, skal lokomotivforeren under-
I spalte 2 rettes i 22. og 23. linie fra
oven »rigder« til »rigler«.
I spalte 1 rettes i sidste linie »Elektrisk« til »Elektriske«.
Side 68 b-II: I spalte 2 sendres najstsidste stykke saledes: »Svigter et sporskiftes sporisolation, kan en bla trykknap (med spaer
og hvid streg) for pagaildende spor-
rettes herom.«
Plan
4:
Folgende sider nummereres saledes:
side nr.
signatur 301—305
15
skifte omdrejes og udrykkes, og spor-
»
305a—305d
16
skiftet kan nu omstilles ved at benytte
»
306—310
17
den individueUe betjeningsknap i forbindelse med en sajrlig bla fajllesknap
(H). Ved denne tvungne sserbetjening
»
401—406
18
»
407—412
19
»
413—418
20
»
501—510
21
for hver omstilling af et sporskifte med
fejl i sporisolationen bliver personalet
mindet om, at der skal udvises forsigtighed ved omstillingen. Benyttes saerbetjeningen af hensyn til fejl ved en
sporisolation, skal bemserkning herom
indfores i fejijournalen, og signaltjenesten underrettes«.
»
511—519
22
»
520—521
23
»
530—534
24
signaturer for blokfelter etc
signatur 701—710
30
29
»
711—720
31
»
921—930
32
D-VII
Plan
6:
I hovedet rettes i felt 15 »sp 1« til
»sp 2«.
Plan
8:
I hovedet rettes i felt 4 »2« til »1« og i
felt 5 »1« til »2«.
Manipulation 4 med tilhorende signal. figur under togvej nr 3 flyttes fra felt
4 til felt 3.
Plan 10:
Manipulation 4 med tilhorende signalfigur under togvej nr 6 flyttes fra felt
I hovedet rettes »Retningsviser« til
»Hastighedsviser«, og i denne rubrik
rettes signaturen under togvejene 3 og
13 til felt 14.
8 til A
Gyldig fra 15,6 1967
91
Signatur
Beskrivelse
Sianatur
Beskrivelse
107
101
r
Fremskudt signal (daglyssig
nal) med gennemkorselsangi-
Hovedsignal (armsignal) uden
gennerakerselsangivelse.
velse.
108
102
Fremskudt signal (daglyssig
nal) foran forgrenede gennemkorselstogveje.
Eksemplet viser, at afvigelse
Hovedsignal (daglyssignal)
uden gennemkorselsangivelse.
kan ske til venstre.
109
103
f
r
Hovedsignal (armsignal) med
gennemkorselsangivelse.
Togvejssignal (armsignal).
110
104
Hovedsignal (daglyssignal)
med gennemkorselsangivelse.
Togvejssignal
11
105
r
Fremskudt signal (armsig
nal).
112
106
Fremskudt signal (daglyssig
nal) uden gennemkerselsangivelse.
(daglyssignal).
Signatur
Signatur
Beskrivelse
113
Beskrivelse
119
I
Rangersignal (skivesignal) i
stillingen „Rangering for-
I
budt".
114
Mastesignal for billetsalg.ssted. Ved dobbeltsporet banc
tegnes signaturen med 2 ski
ver.
120
Retningsviser anbragt pa el
1
Rangersignal (skivesignal) i
stillingen „Rangering tilJadt".
115
S3
ler ved signalmast.
Eksemplet viser afvigelse til
hojre eg til venstre.
121
I
Rangersignal (dobbeltairasignal) i stillingen „Rangeriug
&
forbudt".
1 16
Bogstavviser anbragt pft eller
ved signalmast (talviser tilsvarende).
Eksemplet viser, at togvej kan
indstilles til N eller S.
122
t
Rangersignal (dobbelarmsignal) i stillingen „Rangering
Signalarmskobling pa mekanisk betjent hovedsignal.
tilladt".
1 17
123
M
Rangersignal (daglyssignal).
1 18
124
I
Rangerrygsignal (armsignal
eller daglyssignal).
Signatur
Signatur
Beskrivelse
125
Beskrivelse
130
Dysergsignal med 3 lanterner.
Kan vise ..Forbiknrsel forbudt" eller ..Forbikorsel tilladt med forsigtighed".
cs
Sporskifte- og sporspserringssignal.
131
126
Dvsergsignal med 3 lanterner.
Kan vise „Forbik0rseI for-
CD
budt" eller „Forbik0rsel til-
Sporskifte- og sporspserringssignal.
ladt".
132
127
o>
|o ol
128
o
o
o
o
"T"
Dvsergsignal med 4 lanterner.
Kan vise „Forbik0rsel forbudt", „Forbik0rsel tilladt
med Forsigtighed" eller „Forbikorsel tilladt". Et „U" ved
signaturen betyder, at ogsa
signal nr. 24: „Dv8ergsignalet
ubetjent" kan vises.
Dvsergsignal med 6 lanterner.
Kan vise „Forbik0rsel forbudt", „Forbik0rsel tilladt
med forsigtighed, togvejen
ikke farbar for tog", „Forbikorsel tilladt, togvejen ikke
farbar for tog" eller „Tog-
Sporskiftesignal.
133
134
vejen farbar for tog". Et „U"
ved signaturen betyder, at og
sa signal nr. 24 b, „Dv8ergsignalet ubetjent, togvejen ik
ke farbar for tog", kan vises.
129
Bremseprovesignal.
135
00Signatur
Signatur
Beskrivelse
136
142
Kendingsmserke for holdesteder uden sidespor og.uden
hovedsignaler.
137
143
Kendingsmaerke for holdesteder med sidespor, men uden
hovedsignaler.
144
Kendingsmaerke for farlige
stationer anbragt pS eller ved
signalmast.
139
145
!
Rangergraen semaerke.
140
146
Stopmaerke for indkorende
tog.
147
141
e
Frispormaerke.
Beskrivelse
Signatur
Beskrivelse
201
Enkelt sporskifte.
Sporskiftet star til korsel fra a til b.
202
Enkelt sporskifte.
Sporskiftet star til korsel fra a til c.
203
Helt krydsningssporskifte x/y.
Sporskiftet stSr til korsel fra a til c.
For
korsel fra;
a til b skal sporskifte x skiftes,
d
d
„ b
,,» c^
..
»>
X og y
„
J
))
204
Helt krydsningssporskifte x/y.
Sporskifte stfir til korsel
fra a til b.
korsel fra:
a til c skal sporskifte x skiftes,
205
d
„ b
y
d
„ c
X og y
„
For
Signatur
Beskrivelse
206
Halvt krydsningssporskifte x/y.
Sporskiftet stSr til korsel fra a til
c.
For
korsel fra:
a til b skal sporskifte x skiftes,
d til b skal sporskifte y skiftes.
Korsel fra d til c kan ikke finde sted.
207
Halvt krydsningssporskifte x/y.
Sporskiftet stSr til korsel fra a til b.
For
korsel fra:
a til e skal sporskifte x skiftes,
d til b skal sporskifte y skiftes.
Korsel fra d til c kan ikke finde sted.
208
\-7
V
Sporskifte med noglelds.
N&r lasen er anbragt p5 modsat side, anbringes
•signaturen som vist punkteret.
209
r—r
V
V
Sporskifte med noglelds.
Noglen borer hjemme pa centralapparat, centrall&s, magnetlas, noglebrsedt eller anden noglelas. Nar lasen er anbragt pa modsat side,
anbringes signaturen som vist punkteret.
210
Sporskifte med noglelds og med
betjeningslds i sporskiftet.
Noglen borer bjemrae pS centralapparat, centrallas, magnetl&s, noglebrsedt eller anden nog-
lel&s. Nar ISsen er anbragt pS modsat side, an
bringes signaturen som vist punkteret.
Signatur
Beskrivelse
21 1
Sporskifte med sporlas.
Eksemplet viser sporlasen anbragt til hpjre for
sporskiftet.
212
sporskiftet. Nar ISsen er anbragt p& modsat
side, anbringes signaturen som vist punkteret.
213
•
Sporskifte med 2 sporlase.
•
214
C/11 LX cllXy OIJ Oil L o 0 1 kjlkX 1 Lv^«
Eksemplet viser sporskiftedrevet
anbragt til
liojre for sporskiftet.
215
•
Centralbetjent sporskifte med kontrollas.
i
^
Signatur
Beskrivclsi
216
Aflobssko (palagl) for da-kning mod korsel fra venstre.
Eksemplet viser, at skoen afsporer til venstre.
217
Aflobssko (aflagt).
218
Spserresko (palagt).
219
Spserresko (aflagt).
220
t
Sparrebom 1 spffirrestilling (palagt).
Signatur
Beskrivelse
221
Aflobssporskifte. Aflob, nSr sporskiftet star til
k0rsel fra a til c.
222
Sandspor.
223
Sandspor sammentrukket med hovedspor.
224
Sporstropper eller enderampe.
225
Sporisolationer.
226
Skinnekontakt.
Signatur
Beskrivelse
227
.
... ,, .r, .
228
•
Ubevogtet niveauoverkorsel.
229
Ovk.Nr....
Niveauoverkorsel med trelyslygter pa led eller
bomme. Elektrisk betjening angives ved en
prik i cirklerne.
V
OA
230
1
1
1
1
1
1
1
1
Yejunderforing.
231
•
Vejoverforing.
232
•
•
Signatur
Beskrivelse
233
234
235
Tradtrsek over jorden.
236
TrSdtrsek i tr&drende.
237
Spa?ndv8erk.
238
JOC
Almindelig saksemekanisrae.
239
Liggende saksemekanisme.
240
241
Elektromagnetisk noglel&s.
242
i®
Stedbetjent sporskifte.
243
Kontakt for anmodning om skiftning af spor
skifte.
Signatur
Beskrivelse
244
245
246
Togafgangssignal eller telefontilkaldelanipe.
247
I
Traktorvejsignal.
248
f
249
•
Centralapparat med beljeningsplads.
250
5
251
252
253
254
Signaltrsekbuk eller signalsvingbuk.