FORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2016

FORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2016
VISION, TVÆRGÅENDE POLITIKKER
OG STRATEGIER
VISION FOR GENTOFTE KOMMUNE
Gentofte – et godt sted at bo,
leve og arbejde
Gentofte Kommune vil fortsat være kendt for:
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af:
•
Ny politisk arbejdsform
•
Budgetaftale 2015-2016
•
Kort beskrivelse af Kommunalbestyrelsens tværgående
politikker og strategier
POLITISK ARBEJDSFORM TÆTTERE
PÅ BORGERNE
Borgerne
skal
med
i
beslutningsprocesserne
og
lokalpolitikerne ud af de traditionelle mødeværelser. Derfor
har kommunalbestyrelsen fra d. 1. august indført en ny
politisk struktur og arbejdsform. Hovedparten af arbejdet i
kommunens stående udvalg erstattes af en række nye
opgaveudvalg med deltagelse af både borgere og politikere.
Konkret betyder det, at politikerne mødes fire gange om året i
de traditionelle stående fagudvalg frem for 11 gange om året.
I stedet bruges tiden i opgaveudvalg, hvor der udvikles
politikker og strategier sammen med borgerne.
2
• Det høje serviceniveau, en lav beskatning og en
sund økonomi – og at være den veldrevne kommune, der har kvalitet, effektivitet og fornyelse for øje,
når opgaverne løses
• At borgerne tilbydes den bedste kvalitet i service og
ydelser
• At være den grønne kommune med skove, parker,
mange grønne anlæg og udsigt til Øresund med
strande og aktive, hyggelige havnemiljøer
• At gode fysiske rammer og højt fagligt niveau er
omdrejningspunkter for kommunens service
• At være en attraktiv arbejdsplads med dygtige ledere
og ansatte, der har gode betingelser for at udføre
deres arbejde.
borgerne tidligt. Det skal give effektive beslutningsprocesser,
der harmonerer med borgernes behov og ønsker samt nye
innovative løsninger.
Efteråret 2015 går otte opgaveudvalg i gang:
•
Børn – Struktur og Kvalitet
•
Erhvervspolitik
•
Integration af flygtninge
•
Ny Sundhedspolitik
•
Skolereformen
•
Strategi for fællesskaber for børn og unge
•
Trafik – sikker i byen
•
Ungepolitik.
Den nye arbejdsform betyder, at lokalpolitikerne ikke længere
skal bruge tiden på enkeltsager eller på at nikke til
forvaltningens indstillinger. Samtidig giver den nye måde at
arbejde på, politikerne mulighed for at tage de svære
drøftelser med borgerne, før man låser sig fast politisk. På
den måde bliver det nemmere sammen at finde de bedste
prioriteringer..
Opgaveudvalgene er rådgivende og midlertidige og nye
opgaveudvalg vil komme til, efterhånden som andre
opgaveudvalg afslutter deres arbejde.
TO ÅRIG BUDGETAFTALE
Et bredt flertal på 17 ud af Kommunalbestyrelsen 19
medlemmer indgik ved vedtagelsen af budgettet for 2015 en
to årig budgetaftale for 2015 og 2016. Budgetaftalen har
særligt fokus på at udvikle og færdiggøre anlægsprojekterne
på Bank-Mikkelsens Vej, Skovshoved Havn og Gentofte
Sportspark. Desuden er der fokus på den nyindkøbte skole
på Hellerupvej (CIS), på implementering af skolereformen
samt
på
at
sikre
en
bæredygtig
struktur
på
daginstitutionsområdet. Da de store anlægsprojekter har et
sådan tidsforløb, at de kræver et særligt fokus, er
budgetaftalen toårig. Budgetlægningen for 2016 er således
baseret på, at 2015 er et planlægnings- og realiseringsår for
budgetaftalen.
Opgaveudvalgenes
arbejde
defineres
af
kommunalbestyrelsen i kommissorier, hvor det også
fremgår, hvilke kompetencer, der skal inddrages i arbejdet.
Det er kommunalbestyrelsen, der vælger hvilke personer,
der skal deltage i opgaveudvalgene. Derudover kan
opgaveudvalgene
inddrage
yderligere
borgere,
interessenter og eksperter i arbejdsgrupper, workshops mv.
Kommunalbestyrelsen i Gentofte har taget konsekvensen af
de gode erfaringer, kommunen har haft med at inddrage
borgerne. Fremover vendes den politiske proces på
hovedet, så borgere, interessenter og lokalpolitikere først
udvikler politikker og strategier sammen, hvorefter de
behandles i kommunalbestyrelsen. På den måde involveres
3
BUDGETAFTALE
Den økonomiske politik skal stadig være baseret på principper om ansvarlighed og langsigtet økonomisk balance
samt budgetdisciplin. Som en naturlig følge heraf, skal
kommunens lånemuligheder anvendes til delvis mellemfinansiering af moderniseringen og udbygningen af
Bank-Mikkelsens Vej, som på sigt vil blive finansieret over
taksterne.
Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre
og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014
indgået en aftale om budgettet for Gentofte Kommune i
2015-2018. Budgetaftalen bygger videre på aftalen for
2014-2017 med særlig fokus på, at skatterne holdes i ro,
og at udvikle og færdiggøre de meget store anlægsprojekter på Bank-Mikkelsens Vej, Skovshoved Havn, Gentofte
Sportspark og den nyindkøbte skole (CIS) på Hellerupvej
samt implementeringen af skolereformen og en bæredygtig struktur på daginstitutionsområdet.
Budgetaftalen respekterer aftalen om kommunernes
økonomi for 2015 indgået mellem Regeringen og KL med
overholdelse af rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning.
Der er mellem forligspartierne enighed om, at de store projekter har et forløb, som også kræver et særligt fokus også
i et tidsperspektiv. Forligspartierne er derfor enige om, at
budgetforliget er 2-årigt.
Konkurrenceudsættelse
Gentofte Kommune skal konkurrenceudsætte, hvor det er
relevant, så borgerne sikres god service til den rette pris,
hvad enten servicen tilbydes af kommunale eller privatansatte medarbejdere. Forligsparterne er enige om, at der i
forbindelse med konkurrenceudsættelse skal indarbejdes
relevant krav til sikkerhedsstillelse i kommunens kontrakter
med private leverandører, så kommunen i videst muligt
omfang kan sikre, at aftalte ydelser fortsat kan leveres til
borgerne uden omkostninger for kommunen i tilfælde af, at
en leverandør ikke opfylder sin leveringsforpligtelse.
Forligsparterne udtrykker sin tilfredshed med det brede
samarbejde, hvor 17 ud af Kommunalbestyrelsens 19
medlemmer står bag kommunens budget, og vil løbende
drøfte og samarbejde om budgetterne udmøntning og opfølgning, herunder særligt omkring de store projekter, samt
sikre en organisering, der muliggør dette.
Fortsat robust økonomi
Forligspartierne er enige om, at en robust økonomi i
balance er en forudsætning for, at kommunen fortsat kan
tilbyde en høj service og brugervenlighed. Samtidig er der
enighed om, at kommunen skal fastholde det lave skattetryk, som også i 2015 forventes at være landets laveste.
Dette kræver et fortsat fokus på prioritering og effektivisering af kommunens drift.
Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR)
I forbindelse med den nye Beskæftigelsesreforms implementering rettes henvendelse til organisationerne i LBR for
at drøfte grundlag for dialog i en fremtidig struktur
Aktive borgere og fællesskaber
I fremtidens kommune skal sætte fokus på borgernes ansvar for eget og deres nærmestes liv, hvor borgeren med
afsæt i egen situation og ressourcer spiller en aktiv rolle og
så vidt muligt bliver hjulpet til at kunne selv. Forligsparterne
er enige om fortsat at have fokus på, hvordan de teknologiske muligheder kan understøtte borgerens mulighed for at
være selvhjulpen.
Økonomisk ansvarlighed betyder kontinuerlig effektivisering, og omfatter også nye måder at løse opgaverne på i
samarbejde med blandt andet andre kommuner, private,
pårørende, frivillige og organisationer. Bedre velfærd i
fremtiden er ikke nødvendigvis mere af det samme, men at
selve kerneopgaven, og måden den skal løses på, tænkes
anderledes. Teknologien er et vigtigt element for denne
nytænkning. Og når vi høster gevinsterne af investeringer
i teknologi, giver det råd til at skabe nye initiativer, uden at
balancen i kommunens økonomi sættes over styr.
I fremtidens kommune engagerer borgerne sig i at skabe
aktiviteter og løse opgaver i lokalsamfundet. Derfor er
forligspartierne enige om, at borgernes initiativer skal
understøttes på forskellig vis alt efter initiativets karakter.
Forskellige fællesskaber, forskellige bydele og forskellige
aldersgrupper lægger op til en differentieret og målrettet
understøttelse. Kommunen skal udvikle og understøtte
frivilligt arbejde og aktive borgere ved at tilbyde hjælp, råd
og vejledning. Borgerne kan desuden søge om økonomisk
støtte til at realisere deres projekter gennem eksisterende
puljer indenfor social-, kultur- og fritidsområdet.
Da Gentofte Kommune solgte Nesa-aktierne i 2004, blev
der i bred enighed lavet en strategi for anvendelsen af
midlerne. Den strategi har de skiftende kommunalbestyrelser fulgt. Forligspartierne er enige om, at der skal ske en
prioriteret anvendelse af de resterende Nesa-midler. Nesamidlerne skal fremadrettet ses som en investeringsbeholdning og anvendes til moderniserings- og digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale. Effektiviseringerne
fra de projekter, der finansieres af puljen, skal løbende
opgøres og tilbageføres fra området til investeringsbeholdningen, så der skabes plads og råderum til nye projekter.
Kunst i det offentlige rum
I Gentofte Kommune udfolder kunst i det offentlige rum
sig primært gennem en række permanente værker, der
4
spænder fra historiske monumenter og mindesten, klassiske og moderne skulpturer til bygningsværker med
kunstneriske relieffer og udsmykninger. Værkerne er nøje
udvalgt og forbundet med de steder, de er placeret, for at
skabe et rigt bymiljø med kunst og kulturminder. Flere helt
centrale værker er rejst på baggrund af borgernes egne
initiativer som eksempelvis Skovserpigen i Skovshoved, en
trompe l’oeil på Jægersborg Alle og som et af de seneste eksempler Kenn André Stillings Alfabet Turèll på Dan
Turells Plads i Vangede. Bogbørserne er en nutidig vinkel
på kunst i Gentoftes offentlige rum, der involverer borgerne
direkte i selve funktionen og brugen af værket. Partierne
bag budgetaftalen ønsker, at Gentofte Kommune fortsat
skal imødekomme og understøtte borgernes initiativer til at
præsentere kunst af høj kvalitet i det offentlige rum.
Arkitektur
Gentofte Kommune har en tradition for at prioritere æstetik,
så kommunens bygninger og arealer fremstår smukke, og
så det giver borgerne en god oplevelse at færdes i
byrummet i en kommune, som fremstår helstøbt og
harmonisk med respekt for kulturarv og planlægning og
med samtidig blik for fornyelse. Forligsparterne finder det
vigtigt, at der også fremadrettet fokuseres på og drøftes en
sammenhængende arkitekturpolitik, der sætter rammerne
for og samtidig giver inspiration til kommunens arkitektoniske udvikling og fornyelse.
Byrum
Det er vigtigt, at Gentofte Kommune bevarer også enkeltheder i sit særkende. Forligsparterne ønsker derfor, at der i
2015 afsættes midler til at sikre istandsættelse af kommunens karakteristiske plakatsøjler, designet af Engelhardt
for snart 100 år siden.
Bellevue
Arbejdet med at gennemføre helhedsplanen for Bellevue
skal fortsættes. Der afsættes derfor midler til at fortsætte
med næste fase i renovering og modernisering. Partierne
bag budgetaftalen lægger derfor også vægt på, at kontakten med staten intensiveres, så staten opfylder sine
forpligtelser som delejer af området.
Åbent bibliotek og udvidelse af Jægersborg Bibliotek
Forligsparterne glæder sig over de gode erfaringer, der er
med åbent bibliotek i Gentofte Kommune, og den fleksibilitet, det giver kommunens borgere. Parterne er derfor enige
om at udvide ordningen i 2015 til også at gælde Gentoftegade bibliotek. I løbet af 2015 skal der desuden igangsættes en proces med henblik på at finde en løsning for at
etablere åbent bibliotek også på Ordrup bibliotek.
Jægersborg Bibliotek har i nogle år fungeret som åbent
bibliotek. For at udvide mulighederne for aktiviteter for bor-
5
gerne i lokalområdet er der i budgetforliget – på baggrund
af forslag fra Jægersborg Biblioteks Venner – afsat 0,9
mio. kr. i 2016 til at udvide biblioteket med et aktivitetsrum.
Charlottenlund slot
Eksisterende lejere af Charlottenlund Slot forventes at
fraflytte med udgangen af 2016. Forligspartierne er enige
om i 2015 at undersøge mulighederne for at benytte Charlottenlund slot til kulturelle formål samt undersøge mulige
forretningsmodeller for driften under den forudsætning, at
udgifter til slottets istandsættelse og indretning samt bygningsdrift er udgiftsneutralt for Gentofte Kommune.
Tryghed, Leg og Læring – Børn forandrer verden
Partierne bag budgetaftalen ønsker den bedste kvalitet
også for de yngste børn. Fortsat udvikling af en mere bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet er en af vejene til
dette og er derfor en højt prioriteret indsats. Arbejdet med
denne udvikling tager afsæt i tydelige kvalitetskriterier, der
understøtter høj kvalitet i alle dagtilbud, den bedst mulige
udnyttelse af ressourcerne og gode rammer for en attraktiv
arbejdsplads – for medarbejdere og ledere. På baggrund
af tilbagemeldinger fra samtlige institutioner ultimo 2014,
vil der primo 2015 være et solidt grundlag for den videre
udvikling af en bæredygtig struktur.
Der skal være både ’tryghed, leg og læring’ i børnenes
hverdag i kommunens tilbud. Forligspartierne ønsker fortsat
fokus på børns udvikling af sprog, motorik og fællesskaber.
Samtidig ønsker partierne bag budgetforliget at øge fokus
på udvikling af børns digitale kompetencer, så børnene i
Gentofte Kommune rustes bedst muligt til fremtidens samfund. Det er erfaringen at veltilrettelagte digitale læringsforløb fremmer f.eks. børns innovations-, samarbejds- og
kommunikationsevne. Samtidig med at børnenes digitale
evner og dannelse styrkes. Der afsættes derfor midler til
opbygning af det digitale fundament samt afledt drift.
Forligspartierne lægger vægt på, at der kontinuerligt er
fokus på det enkelte barns trivsel. Med henblik på at styrke
viden om det enkelte barns potentialer og udvikling giver
projektet Kvalitet i Børnehøjde et stærkt fundament for
at understøtte realisering af visionen med fokus på det
enkelte barns læring, udvikling af sociale- og personlige
kompetencer og barnets sundhed.
Læring uden Grænser
Gentofte Kommune har gode resultater på skoleområdet.
Vores elever har generelt gode forudsætninger, men de
gode forudsætninger må aldrig blive en sovepude. Derfor
ønsker partierne bag budgetaftalen kontinuerligt fokus på
synlig læring med udfordringer, udvikling og kontinuerlig
fremdrift for den enkelte elev i alle aktiviteter, så den enkelte løfter sig mest muligt, fagligt og socialt.
Folkeskolereformen afstedkommer en stor omstilling af
folkeskolerne i alle landets kommuner. Forligspartierne vil
følge området tæt med fokus på både ressourcer og indhold. Forligspartierne ønsker, at de mange og gode erfaringer fra arbejdet med kreativitet i GFO’erne videreføres til
brug i den understøttende undervisning på mellemtrinnet.
Tankerne med den understøttende undervisning taler for at
udvikle og give eleverne særlige kreative kompetencer, der
kan understøtte og supplere den øvrige undervisning med
et kreativt islæt. Denne kombination kan skabe en større
helhed og sammenhæng i elevernes læringsdag. I udskolingen giver den brede vifte af valgfag samme mulighed for
eleverne.
Partierne bag budgetaftalen ønsker fortsat at understøtte
udvikling af de eksisterende læringsmiljøer, herunder mere
fleksibel indretning af fællesarealer og faglokaler samtidig med en helhedsløsning med dobbelt-udnyttelse af de
fysiske miljøer, så kapaciteten kan udnyttes gennem hele
dagen – både til læringsmiljøer for børn og unge og til
forberedelse for vidensmedarbejdere.
Gentofte Kommune har dygtige og engagerede lærere og
pædagoger, men kvalitet i undervisningen kræver, at de
voksne, som eleverne møder i deres hverdag, får mulighed
for at udnytte deres ressourcer og potentialer optimalt.
Forligspartierne ønsker derfor, at der er fokus på kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. I starten af 2015
igangsættes kompetenceudvikling af alle medarbejdere i
skoleområdet over de næste år med henblik på, at alle har
indsigt og kompetencer i synlig læring. Projektet gennemføres sammen med de øvrige kommuner i 4K samarbejdet
med Gladsaxe, LyngbyTaarbæk og Rudersdal.
Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, at Gentofte
Kommune har en af landets højeste inklusionsprocenter.
Forligspartierne finder det vigtigt, at læring og trivsel for
alle børn er pejlemærke for hele inklusionsdrøftelsen.
Partierne finder det endvidere vigtigt at fastholde så
mange børn som muligt i normalskolen, så børn bliver i
deres nærmiljø, og alle børn også lærer, at forskellighed
er en styrke. Ved at udvide kompetencecentrene kan kommunen understøtte flere børn i normalskolen. Udvidelsen
skal rummes indenfor det eksisterende budget, da andre
udgiftskrævende tiltag, som individuel støtte eller tilbud
udenfor kommunen, kan reduceres. Som et led i ønsket
om at styrke fællesskab og inklusion er det vigtigt, at der
indrettes skærmende miljøer, som kan understøtte differentieret læring.
Det er vigtigt, at der tages hensyn til de børn, som har
særlige behov, der ikke kan rummes i folkeskolen. Partierne bag budgetforliget har derfor afsat 5 mio. kr. i 2015
til at udvide den specialpædagogiske indsats, herunder
6
Søgårdsskolen. Ved at udvide indsatsen kan flere Gentoftebørn undervises i Gentofte Kommune og kan derfor
hentes hjem fra tilbud i andre kommuner og således blive i
deres nærmiljø.
De mange initiativer på skoleområdet kræver investeringer
og vedligeholdelse. Forligspartierne har derfor besluttet at
afsætte midler til geninvesteringer og afledt drift af digital
læring på skoleområdet. Ligeledes afsættes midler til
ombygning af toiletter og garderobefaciliteter på Tjørnegårdsskolen.
CAMPUS
Gentofte Kommune har i overensstemmelse med budgetaftale 2014 erhvervet CIS-bygningerne på Hellerupvej.
Bygningerne skal bruges til at skabe et fyrtårn for unges
uddannelse med fokus på udvikling af de mange talenter.
Skolen skal samtidig fungere som kommunens kompetencecenter for innovation og iværksætteri, hvor andre
af kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser kan
søge inspiration og viden. Forligsparterne finder det vigtigt,
at anvendelsen af bygningerne på Hellerupvej ses i sammenhæng med Campus på Hartmansvej, så synergieffekter kan opnås.
Ved hjælp af partnerskaber med eksterne aktører (eksempelvis erhvervsvirksomheder, større finansielle virksomheder, Institut for Fremtidsforskning, Fonden for Entreprenørskab) vil folkeskoler og lokale ungdomsuddannelser kunne
tilbyde læringsforløb for kommunens unge med tættere
tilknytning til det private erhvervsliv og en mere direkte
kobling til samfundets nuværende og fremtidige behov,
end hvad der i dag er normalt. Dette er i god overensstemmelse med hensigterne i folkeskolereformen og visionen
Læring uden grænser om en mere åben skole, der i højere
grad samarbejder med (lokal)samfundet.
Forligspartierne ønsker, at kommunen undersøger, hvordan skolen kan blive knyttet tættere på det omkringliggende samfund, f.eks. ved skabelsen af et lokalt iværksættermiljø, hvor lokaler udlejes til små innovative virksomheder,
eller ved at tilbyde lokaler til at oprette erhvervsuddannelser i Gentofte Kommune. Partierne bag budgetaftalen
ønsker, at bygningsdriften og udgifterne til skabelse af
aktiviteter skal være selvfinansierende. Forligspartierne
ønsker at følge udviklingen og ønsker en organisering, der
muliggør dette.
Ung og i gang!
Alle unge i Gentofte Kommune skal gennemføre en ungdomsuddannelse og udfordres til toppen af deres potentiale, så de er klar til videreuddannelse eller job. Derfor er
forligspartierne enige om at fortsætte arbejdet på tværs af
de politiske udvalg med at tydeliggøre en ny politisk vision
med at udvikle tilbuddene til talenterne på Bakkegårdsskolen og de tre gymnasier med idrætsordning.
for ungeområdet. Samtidig realiseres ”Ledetråde for det
gode ungeliv” som fælles afsæt for Gentofte Kommunes
ungeindsatser.
Som led i Erhvervsuddannelsesreformen opretter kommunen en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne, obligatoriske introduktionskurser for eleverne i 8.
klasse og fokuseret vejledningsindsats i udskolingen.
Partierne bag budgetaftalen ønsker fokus på, at unge i
sårbare og udsatte positioner understøttes i at gennemføre
en ungdomsuddannelse. Derfor skal der fortsat arbejdes
med en mangfoldighed af forskellige tiltag og veje til at
støtte dem, som f.eks. Særtog til Uddannelse, ViTo, brug af
mentorer og Kvisten – et tilbud til unge med psykiske udfordringer. Ligesom der i 2015 i forbindelse med Campus
skal oprettes et aktivitetshus for udsatte unge i samarbejde
med en NGO.
Forligspartierne ønsker en særlig fokus på unge med misbrugsproblemer, herunder de udfordringer et øget forbrug
af hash medfører. I starten af 2015 gives der en status på
området med anbefalinger om særlige og yderligere tiltag.
Gentofte Kommune har mange tilbud til unge. Forligspartierne ønsker, at der kommer en mere tværgående tilgang
til fritidstilbuddene set i lyset af folkeskolereformen. De
unge skal bruge klubber, lounges, skolen, fritidsklubberne,
musikbunkeren mm. Med ejerskab og medbestemmelse
bliver de unge en central ressource og drivkraft for deres
egne aktiviteter. Partierne bag aftalen er derfor enige om,
at tilbud til unge fortsat skal skabes og drives med afsæt i,
at de unge kan, vil og skal selv. Skaterområdet Helligdommen, Musikbunkeren og det Det Grå Pakhus på Teglgårdsgrunden er eksempler på, at en lyttende og involverende
tilgang giver målrettede tilbud, som de unge har lyst til at
bruge og får udbytte af blandt andet i form af fællesskab
og identitet.
Idræt og fritid for alle
Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt at fortsætte
arbejdet med at skabe de bedste rammer for et aktivt og
varieret idræts- og fritidsliv for alle. Derfor vil vi i forlængelse af de sidste års budgetaftaler fortsætte udbygningen af
Gentofte Sportspark med etablering af nye haller, forbedre
fodboldstadion og skabe nye faciliteter til skoleatletik.
Forligspartierne ønsker, at der sideløbende med færdiggørelsen af den igangværende fase foretages en analyse af,
hvilke behov der er for yderligere udvikling af sportsparken
i en næste fase.
Vi vil give både bredden og eliten i Gentofte Kommune de
bedste betingelser og derfor udvikle tilbud til begyndere i
alle aldre i samarbejde med foreningerne samt fortsætte
7
Forligspartierne ønsker, at det skal være nemt at bevæge
sig i hverdagen, og kommunens arealer skal inspirere til
bevægelse. Vi vil derfor fortsat udbygge øvrige idrætsfaciliteter som f.eks. bevægelsesklare områder og bruge byens
rum til at tilskynde til aktiviteter. I et fremadrettet perspektiv
skal forholdene for motionsløbere omkring kystvejen forbedres. Der undersøges muligheder for fondsstøtte.
Med baggrund i undersøgelsen om idrætspas til udsatte
børn og unge ønsker forligspartierne at indføre en forsøgsordning i ét år med idrætspas til udsatte børn og unge i
Gentofte Kommune. Idrætspasset skal give endnu flere
børn og unge mulighed for at dyrke idræt i foreningslivet.
Palladium og rideklubber
Idrætsklubberne i Gentofte Kommune skal have tidssvarende faciliteter. Der er i tidligere års budgetaftaler afsat
midler til Palladium-bygningen, men bygningens stand
har vist sig at kræve yderligere istandsættelse. Partierne
bag budgetforliget er derfor enige om, at der skal afsættes
yderligere midler til klublokalerne på Hellerup Havn.
Desuden har partierne bag budgetaftalen besluttet at afsætte 3 mio. kr. i 2015 til rideklubberne, så de kan få hjælp
til at leve op til de nye lovkrav i deres fysiske rammer.
Det grå pakhus
I sidste års budgetaftale blev der afsat midler til at etablere
Det grå Pakhus som brugerstyret tilbud i sommermånederne. Da målgruppen er i en alder, hvor interesser og sociale
sammenhænge hurtigt kan skifte, ønsker forligspartierne
at ansætte en kreativ og organisatorisk medarbejder nogle
timer ugentligt i perioden april til og med september for
at sikre støtte til et stabilt og åbent tilbud for kommunens
unge.
Ren by – hver dag
Forligspartierne ønsker, at Gentofte Kommune skal være
en ren kommune, som fremstår renholdt og vel vedligeholdt. Pladser, fortove, gadeforløb, parker, strande og
havne skal være indbydende for borgerne at færdes og
opholde sig i.
Affald og graffiti skal fjernes umiddelbart. Storskrald på
fortove og skæmmende containere i gaderummet skal
henstå i kortest mulig tid. Også indvendigt skal kommunens bygninger fremtræde ryddelige og rengjorte. Derfor
skal kommunes skoler sætte ” ren skole – hver dag” på
dagsordenen.
Kommunen kan gøre meget og gå forrest, men en ren by
får vi kun med aktiv indsats fra borgerne. Vi har rigtig gode
erfaringer med de to årlige ”Ren by kampagner”, hvor
aktive borgere fjerner affald fra grønne områder, ligesom
der også fjernes affald fra pladser og veje. Forligspartierne
er derfor enige om at arbejde for, at vi alle – gennem hele
året – har opmærksomheden på at rydde op efter os selv
og andre. Gentofte Kommune vil indlede et samarbejde
om projekt ”Ren by – hver dag” med foreninger, borgere,
frivillige, institutioner og andre interessenter. Sammen med
borgerne vil vi afdække behov og gode initiativer, der kan
motivere os alle til at tage et medansvar for en ren kommune – f.eks. gennem brug af SMS-tjenester og sociale
medier. For at styrke nye initiativer har forligspartierne
afsat midler i 2015 og 2016 til projektet.
Der afsættes desuden midler til beplantning i kommunens
bydelscentre.
WiFi i det offentlige rum
Primo 2015 forventes Folketinget at ændre teleloven, så
kommunerne på udvalgte steder kan stille trådløse
forbindelser gratis til rådighed. Forligspartierne ønsker, at
der udarbejdes forskellige scenarier for, hvilke sikkerhedsmæssige krav det stiller, samt hvad omkostningen vil være
hertil.
Opgradering af vejbelægninger
Parterne bag budgetaftalen finder det vigtigt, at kommunen
prioriterer den løbende vedligeholdelse af vejnettet med
henblik på at sikre, at vejnettet ikke nedbrydes, men bevarer sin værdi, jf. kommunens belægningsstrategi.
I forbindelse med retablering af vejbelægninger efter
gravearbejder – fjernvarme, spildevandsprojekter m.v. –
opleves flere steder store ujævnheder i vejenes belægning
med gener til følge for færdslen/bilister. Forligspartierne
ønsker, at der er fokus på at opgradere vejbelægningen
på steder, hvor den ikke opleves tilfredsstillende. Derfor
påbegyndes i 2014 – 2015 en retablering af prioriterede
strækninger med finansiering inden for det eksisterende
budget til planlagt vedligeholdelse.
Lysmaster
Partierne bag budgetforliget er enige om, at Gentofte Kommune i 2015 forhandler om at overtage hele ejerskabet
af vejbelysningen (lysmasterne) fra Dong med henblik på
fremadrettet at opnå en billigere drift.
Vedligeholdelse af kommunens bygninger
Kommunens bygningsmasse skal løbende vedligeholdes
til gavn for de nuværende brugere af ejendommene og
med sigte på, at de værdier og muligheder, der er bundet
i bygningsmassen, bevares. Den løbende vedligeholdelse
8
skal også sikre, at renoveringsudgifterne ikke på et senere
tidspunkt bliver unødigt store. For at bringe den samlede
bygningsmasse op på et solidt vedligeholdelsesniveau er
der i tidligere års budgetaftaler afsat i alt ca. 200 mio. kr.
ud over det almindelige vedligeholdelsesbudget i perioden
2011 til 2015. Forligspartierne ønsker, at det sikres, at
kommunens ejendomme fremadrettet fastholdes på dette
vedligeholdelsesniveau. I løbet af 2015 skal administrationen derfor kvalificere og dokumentere grundlaget for det
budgetmæssige vedligeholdelsesbehov.
Klima
Forligspartierne ønsker fortsat et stort fokus på klimatilpasning, herunder håndtering af oversvømmelser ved skybrud
og havvandsstigninger. Det skal ske gennem implementering af kommunens kommende Spildevandsplan og indenfor de ni særlige risikoområder for oversvømmelse, der er
udpeget i tillæg til Kommuneplan 2013 – Klimatilpasning
for Gentofte Kommune. Der skal konkretiseres løsninger
for de ni risikoområder i perioden 2015-2019. Indledningsvist skal borgere, virksomheder mv. i risikoområderne
inddrages.
Forligsparterne afsætter i 2015 konkret 5,5 mio. kr. til at
istandsætte vejafvandingssystemet, som er i kritisk stand,
på den sydlige del af Kystvejen. Vejafvandingssystemet på
den nordlige del af Kystvejen istandsættes i 2014 i forbindelse med Nordvands nedlægning af bassinledning og kan
således istandsættes inden for budgettet.
Den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
skal implementeres i 2014-2018.
Skovshoved Havn
Partierne bag budgetaftalen imødeser med tilfredshed
færdiggørelsen af projektet ved Skovshoved Havn i 2015.
Projektet vil give alle kommunens borgere et væsentligt
bidrag til de rekreative tilbud i området.
Det gode liv – i nye rammer
Partierne bag budgetaftalen står fuldt ud bag og vil følge
det vedtagne og kommende projek med modernisering og
udbygning af de fysiske rammer for sociale institutioner på
børneområdet og dag- og botilbud på voksenområdet på
Bank-Mikkelsens Vej – ‘Det gode liv i nye rammer’ – samt
opførelsen af de almene familieboliger. Partierne ser frem
til resultatet af den arkitektkonkurrence, som udskrives
for området i andet halvår 2014. Partierne understreger
vigtigheden af, at projektet både bidrager til en modernisering af de mange institutioner og tilbud til de nuværende
målgrupper af børn og voksne, og at det samtidig skaber
en fleksibilitet, så de fysiske rammer også vil kunne rumme
fremtidens behov og målgrupper.
Det er en stor styrke ved moderniseringsprojektet, at det
åbner området op, så der skabes sammenhæng og mulig
synergi med det øvrige Vangede. Forligspartierne ønsker,
at der etableres en dialogproces med alle interesserede i
lokalmiljøet for at få input til aktiviteter og nye fællesskaber,
som både respekterer de nuværende beboere og brugeres særlige behov, og åbner op for inklusion i forhold til
lokalsamfundet.
Socialpsykiatrisk støttecenter
Nogle borgere har brug for støtte i hverdagen for at kunne
leve et normalt og selvstændigt liv. Forligspartierne vil
støtte op om de svagere borgere i Gentofte Kommune,
så kommunen gennem rådgivning kan hjælpe borgere til
”at kunne selv”. Der er derfor afsat midler i budgettet til et
socialpsykiatrisk støttecenter i Drosselbo.
Støttecentret skal være base for bostøtterne og støttekontaktpersonordningen og skal varetage rådgivning til
borgere med psykiske lidelser. Der skal indrettes en café,
og støttecentret skal kunne gennemføre social udredning i
konkrete borgersager. Støttecentret vil give bedre mulighed for at lave et samspil mellem Hjemmevejlederteamet
og Socialpsykiatrisk team, så der kan bygges videre på de
gode erfaringer med fælles gruppeforløb om fx anvendelse
af IT og sunde madvaner på tværs af målgrupperne.
Ved at komme ind i et større hus, vil det være muligt for
især Socialpsykiatrisk team at dele borgerne op i grupper
efter behov, alder og interessefællesskaber. Forligspartierne lægger vægt på vurderingen af, at det vil kunne
tiltrække flere af særligt de unge borgere til.
Nye indsatser på ældreområdet
I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og
KL for 2014 blev det aftalt, at indsatsen i forhold til ældre
skulle øges (Ældremilliarden). Partierne bag budgetaftalen
er enige om, at Gentofte Kommune fortsat skal benytte
muligheden for at få tilført ekstra midler fra staten til ældreområdet. Gentofte Kommune har derfor søgt puljen om
en række projekter og fortsætter arbejdet i 2015. Et af de
nye projekter i 2015 er en klippekortordning. Den omfatter
hjemmeboende ældre, der er visiteret til personlig pleje, og
som der sammen med en hjælper får mulighed for 4 gange
årligt at få 2 timers ledsagelse til en selvvalgt aktivitet (besøg, indkøb, Cafébesøg).
Genoptræning
I Gentofte Kommune vægtes genoptræning højt. Det er
vigtigt at hjælpe borgere med fysiske udfordringer til at
blive så selvhjulpne som muligt, da det øger folks livskvalitet at kunne klare sig selv. Tilsvarende er det vigtigt at
hjælpe borgere i den erhvervsaktive alder hurtigt tilbage til
arbejdsmarkedet. For at kunne imødekomme det øgede
9
behov for genoptræning har forligspartierne afsat midler til
flere lokaler til genoptræningsindsatsen samt til drift heraf.
Medarbejderne som drivkraft
Engagerede og dygtige medarbejdere er også en forudsætning for fortsat udvikling af kommunens opgaveløsning
sammen med borgerne. Partierne bag aftalen fastholder
derfor fokus på at sikre Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever, at deres
potentialer kommer i spil og hvor der er rum til at udvikle
sig fagligt. I en tid med mange forventninger, store reformer og øget kompleksitet er det vigtigt at fastholde fokus
på kompetenceudvikling med henblik på at give medarbejdere, ledere og organisationen tilstrækkelig robusthed
til at de kan præsterer og trives i en kompleks hverdag i
konstant forandring. Projektet ”Fremtidens tillidsrepræsentant og leder”, som har vist sig at tjene til inspiration for
mange andre kommuner, fortsættes, som en væsentlig del
af organisationens udvikling.
TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG STRATEGIER
I de følgende afsnit er der et kort resume af de tværgående
politikker og strategier, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. De tværgående politikker og strategier sætter rammerne
for målene i afsnittene om mål og økonomi. Afsnittet indeholder kun de tværgående politikker, dvs. de politikker som omhandler mere end et målområde, som f.eks. Børne- og Ungepolitikken. Sektorpolitikker mv. er således ikke medtaget.
10
Visionen er overordnet og fælles for de fire målgrupper i
idræts- og bevægelsespolitikken. Hver målgruppe er defineret
og beskrevet, og der er formuleret specifikke målsætninger,
som løber over fire år. Målgrupperne er eliteidræt, foreningsidræt, bevægelses- og motionsidræt og idræt, bevægelse og
motion for særlige målgrupper. Opstillingen af disse målgrupper skal sikre, at alle borgere i alle aldre er omfattet af idrætsog bevægelsespolitikken.
Eliteidræt
Eliteidræt er defineret som ikke-kommerciel topidræt organiseret i lokale foreninger. Målgruppen udgør ca. 20 foreninger
og anslået 400 aktive, hvor ca. 200 er under 18 år.
Foreningsidræt
Foreningsidræt er defineret som breddeidræt, hvor idræt og
motion er organiseret gennem almindeligt medlemskab i de
lokale foreninger. Målgruppen udgør ca. 60 foreninger og
23.000 aktive, heraf ca. 12.000 under 18 år. Omkring 40 forskellige foreningsorganiserede idrætsgrene er repræsenteret.
Idræts- og bevægelsespolitikken skal give kommunens borgere, uanset alder, mulighed for aktivt at deltage i et sundt og
aktivt liv med motion og bevægelse.
IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK
Idræts- og bevægelsespolitikken er kommunens grundlag for
samarbejde med idrætsforeninger, institutioner, idrætsanlæg,
oplysningsforbund og de selvorganiserede aktive idrætsudøvere uden for foreningslivet. Politikken er udarbejdet i samarbejde med borgere, institutioner og foreninger.
Idræts- og bevægelsespolitikken fik nye og mål indsatser i
2013, som gælder frem til 2016, hvor hele politikken skal revideres.
Bevægelse og motionsidræt
Bevægelse og motionsidræt er defineret som borgeres idrætsog motionsaktiviteter uden for organiserede foreninger og omfatter både bevægelsesaktiviteter i institutioner, selvorganiseret motion og markedsbestemte tilbud i f.eks. oplysningsforbund
og fitnesscentre. På landsplan anslås omkring 40 procent af
befolkningen at dyrke regelmæssig selvorganiseret motion.
Gentofte Kommunes borgere vurderes som minimum at være
lige så aktive.
Idræt, bevægelse og motion for særlige målgrupper
Særlige målgrupper er defineret som projektforløb eller kommunale initiativer, hvor idræt og motion bliver en central aktivitet, men hvor indsatsen anvendes i forebyggende øjemed.
Det kan være en indsats rettet mod særlige aldersgrupper, generel sundhedsfremme og/eller social integration.
Overordnet vision 2005 - 2016
Visionen beskriver Gentofte Kommunes fremtidsplaner og retning for politikken. Visionen følger kommuneplanens 12-årlige
rytme og løber derfor indtil 2016, hvor visionen vil blive taget
op til revision.
<
Gentofte Kommune vil styrke rammerne for de alsidige
og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud, som findes
i foreninger, institutioner og selvorganiserede aktiviteter.
<
Gentofte Kommune vil udmærke sig ved et mangfoldigt
idrætsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både
motionstilbud, foreningsidræt og foreningsbaseret eliteidræt.
<
Borgerne skal, uanset alder, have mulighed for at iværksætte og deltage i aktiviteter, der kan give et sundt og aktivt liv med idræt, motion og bevægelse.
<
Gentofte Kommune vil motivere og inspirere borgerne og
institutionerne til, at bevægelse indgår som en integreret
del af dagligdagens aktiviteter.
11
Gentofte Kommune vil styrke rammerne for de alsidige og
mangf­oldige­idræts-­og­bevægelsestilbud,­som­findes­i­foreninger, institutioner og selvorganiserede aktiviteter.
Børnenes Folkemøde ´Demokrati i børnehøjdre’ under Kultur & Festdage 2014 satte fokus på demokrati, medborgerskab, børns
rettigheder og ytringsfrihed. Foto: Kathrine Albrechtsen/Villabyerne.
BØRNE- OG UNGEPOLITIKKEN
Børne- og Ungepolitikken skal bidrage til en fælles forståelse
af og udgangspunkt for det gode børne- og ungeliv. Politikken
er formuleret med afsæt i FN’s Børnekonvention og tager udgangspunkt i helheden omkring det enkelte barn og den enkelte unge.
Børne- og Ungepolitikken er en del af det tværfaglige samarbejde om børn og unge i Gentofte Kommune, og derfor også
forbundet med indsatserne omkring visionerne Børn forandrer verden og Læring uden grænser samt ledetrådene for
det gode ungeliv.
Børne- og Ungepolitikken er baseret på fem centrale værdier,
der er grundlæggende for måden, vi arbejder og samarbejder
med børn og unge på i Gentofte Kommune:
I 2016 vil der være fokus på at styrke både børn og unges ansvar og medbestemmelse. Børne- og Ungepolitikkens værdier og deres realisering er tæt knyttet til en demokratiforståelse, hvor barnet eller den unge er i centrum for sit eget liv og
sine rettigheder. Gentofte Kommune er på forkant af udviklingen i forhold til at tage afsæt i de unges aktive medvirken og
ansvar for eget liv for herigennem at arbejde med en moderne form for medborgerskab. I 2016 udarbejdes der en
ungepolitik blandt andet med det formål at styrke udviklingen
af og sammenhænge i ungeindsatsen. Fremadrettet skal der
arbejdes med også at involvere de mindre børn, når de
voksne træffer beslutninger om forhold, der angår dem.
MIT ANSVAR
Børn og unge skal have ansvar og medbestemmelse. De skal
mødes med klare rammer og forventninger, og de skal lære at
indgå i forpligtende fællesskaber.
MIN UDVIKLING
Børn og unge har ret til en alsidig udvikling, og de skal gives
de bedste muligheder for at udtrykke og udvikle sig.
MINE VOKSNE
Børn og unge har brug for synlige og tydelige voksne, og deres opdragelse og udvikling er et fælles ansvar for alle voksne, der omgiver dem.
MINE MULIGHEDER
Børn og unge skal opleve forskellighed som en styrke, og de
skal stimuleres både intellektuelt, kulturelt og menneskeligt.
MIN SUNDHED
Sunde børn og unge leger, lærer og lever bedre. Sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre de bedste vilkår for både
børn og unge.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Læs om Børne- og Ungepolitikken på www.gentofte.dk.
12
Sundhedspolitikken skal bidrage til, at borgere i Gentofte Kommune sikres gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil.
SUNDHEDSPOLITIK
Vision
Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og
leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal derfor først og
fremmest bidrage til:
<
Sundhed er et fælles ansvar
Borgeren oplever, at der er balance mellem den enkeltes
ansvar for egen sundhed og kommunens ansvar for at
skabe sunde rammer og betingelser. Borgere og fællesskaber er bevidste om og tager ansvar for, at deres adfærd påvirker egen og andres sundhed.
<
Den faglige indsats er kompetent og innovativ
Indsatser, der bygger på evidens og systematisk evaluering samt deltagelse i regionale og nationale projekter, er
med til at sikre dybde, bredde og udvikling i sundhedsarbejdet.
at sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil
blandt borgere i Gentofte Kommune
Sundhedspolitikkens vision og værdier sætter rammerne for
sundhedsarbejdet, der tilrettelægges som en integreret del af
opgaveløsningerne og udvikles i takt med, at der fremkommer
ny viden på området.
Værdierne bag politikken
De fem sundhedspolitiske værdier er det holdningsmæssige
fundament for sundhedsarbejdet i Gentofte Kommune. Værdier er:
<
Opmærksomhed på det hele menneske
En positiv og helhedsorienteret forståelse af sundhed, der
inkluderer fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.
<
Fokus på tidlig indsats
Sundhedsfremme og forebyggelse skal medvirke til at bevare det sunde sundt og hindre, at problemer opstår eller
når at vokse sig store med sygdom og forringet livskvalitet
til følge.
<
Særlig forpligtelse overfor udsatte og kritisk syge borgere, samt borgere med kroniske lidelser
Socialt udsatte grupper har en markant øget risiko for at
udvikle sygdomme, der medfører tab af livskvalitet og leveår. Ligeledes har kritisk syge og mennesker med kroniske lidelser behov for særlig indsats for at forebygge ulighed i sundhed.
13
Sundhedspolitikken 2013-2016
I februar 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen Sundhedspolitikken for perioden 2013-2016. Politikkens indsatsområder omfatter indsatser og konkrete mål og succeskriterier indenfor
kost, rygning, alkohol, motion, mental sundhed og patientrettet forebyggelse. Sundhedspolitikkens indsatsområder er
konkretiseret i handleplaner. I juni 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen handleplanerne for perioden 2013-2014. Disse
handleplaner er evalueret. Nye handleplaner for 2015 blev
godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2014 og bliver
p.t. gennemført.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Sundhedspolitikken kan læses på
www.gentofte.dk/sundhedspolitik.
HANDICAPPOLITIK 2013-16
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2013 en ny revideret handicappolitik for perioden 2013-16, og målet er at tage nye skridt
mod en mere konkret og målrettet politik. Det er samtidig ideen at nå bredere ud med politikken, så den får betydning for
alle de fællesskaber, borgere med handicap er en del af.
Politikkens fundamenter er FN’s handicapkonvention og den
danske lovgivning, der skal sikre, at alle mennesker – uanset
handicap – har de samme rettigheder og pligter. Lovgivningen
pålægger endvidere alle kommunale institutioner, skole mv. at
sikre, at alle borgere har lige adgang til de kommunale ydelser.
Vision, Værdier og principper.
Vision for handicappolitikken er, at: ”Gentofte Kommune skal
være et godt sted at bo, leve, uddanne sig og arbejde for alle
borgere, uanset handicap”.
Gentofte Kommune ønsker et inkluderende samfund, hvor
alle mennesker, har mulighed for at være aktive medborgere
med de rettigheder og pligter, der følger heraf.
Arbejdet med at sikre, at borgere med handicap kan indgå
som aktive medborgere, er en proces, der er baseret på FN’s
konvention om rettigheder for mennesker med handicap, og
indgår i værdisættet for Gentofte Kommune:
GENERELLE PRINCIPPER –
HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3
a. Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg,
og uafhængighed af andre personer
b. Ikke-diskrimination
c. Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet
d. Respekt for forskellighed og accept af personer med
handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden
e. Lige muligheder
f. Tilgængelighed
g. Ligestilling mellem mænd og kvinder
h. Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med
handicap har, samt respekt for deres ret til at bevare
deres identitet.
Gentofte Kommune ønsker et inkluderende samfund, hvor alle
mennesker, har mulighed for at være aktive medborgere med
de rettigheder og pligter, der følger heraf.
Faglige mål og indsatsområder
Handicappolitikken skal være kendt i kommunen og være et
redskab, som alle kan bruge og drage nytte af. Derfor skal
handicappolitikken nå ud til alle målgrupper overalt i kommunen og medvirke til at skabe den dialog og eftertænksomhed,
som skal flytte os de næste skridt i udviklingen af handicapområdet. Handicaprådet vil arbejde for at skabe større fokus
på rådets arbejde for derigennem at involvere børn, unge,
voksne og pårørende i gennemførelsen af handicappolitikken.
Handicappolitikkens faglige mål knytter sig til de forskellige
områder, som repræsenterer de fællesskaber og dimensioner,
der skaber rammerne for et helt liv som ligeværdig medborger. Disse områder er:
<
<
<
<
<
<
Tilgængelighed, information og digital kommunikation
Uddannelse, børne- og ungeliv
Arbejdsliv
Bolig og lokalsamfund
Sundhed og trivsel
Kultur-, fritids- og foreningsliv.
Målene udmøntes i handicappolitikkens årlige handleplaner.
De Forenede Nationer (2009):
Konvention om rettigheder for personer med handicap
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Politikken og handleplaner kan ses på
www.handicappolitik.dk.
14
INTEGRATIONSPOLITIK
Overordnet målsætning
Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven
kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen,
så de kan deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med
den øvrige del af befolkningen. De skal gøres selvhjulpne og
selvforsørgende, så de med udgangspunkt i samfundets rettigheder og pligter kan yde deres bidrag som nye borgere i
Gentofte Kommune.
Modtagelse i Gentofte Kommune
Nye flygtninge og indvandrere skal modtages således, at de
kan føle sig velkomne og blive en del af Gentofte Kommune.
Modtagelsen skal tilrettelægges således, at integrationen fra
starten sigter mod at bibringe den enkelte flygtning og indvandrer viden om og forståelse for rettigheder og pligter i det danske samfund.
Bolig til flygtninge
Flygtninge skal snarest muligt boligplaceres i passende
boliger fordelt over hele kommunen. Indtil det er muligt at
anvise en permanent bolig, vil nyankomne flygtninge blive
tilbudt et midlertidigt opholdssted.
Danskundervisning
Flygtninge og indvandrere skal lære dansk, så de kan indgå i
det almindelige samfunds- og arbejdsliv, idet gode danskkundskaber er en forudsætning for integration.
Sprogstimuleringstilbud til tosprogede
småbørn 3-6-årige
Gentofte Kommunes mål er, at børn af flygtninge og indvandrere allerede ved optagelse i skolen har de samme sproglige
forudsætninger som danske børn for at kunne deltage i klassens almindelige undervisning og skolens øvrige aktiviteter.
Undervisning af tosprogede elever
Undervisningen af tosprogede elever skal organiseres med
henblik på en målbevidst integration i det danske samfund og
undervisningssystem.
Sundhed
Flygtninge/indvandrere, der kommer til Gentofte Kommune,
skal have tilbud om helbredsmæssig vurdering 3 måneder
efter deres ankomst til kommunen. Herudover skal flygtninge
og indvandrere have orientering om det danske
sundhedssystem, samt tilbud om relevante forebyggende
tiltag og behandling for fysiske og psykiske sygdomme på lige
fod med kommunens øvrige borgere.
Arbejdsmarkedet
Det er Gentofte Kommunes mål, at alle flygtninge og indvandrere i Gentofte Kommune i den erhvervsaktive alder har en
tilknytning til arbejdsmarkedet, svarende til den, der er normal
for den erhvervsaktive del af Gentofte Kommunes befolkning.
Ældre
Ældre flygtninge/indvandrere skal på lige fod med andre ældre borgere i Gentofte Kommune sikres en tryg og værdig alderdom.
Det frivillige arbejde
Lokale frivillige kræfter inddrages i størst muligt omfang i integrationsarbejdet som et supplement til det professionelle arbejde.
Kultur- og fritidstilbud
I erkendelse af, at integration er en gensidig og aktiv proces,
hvor flygtninge og indvandrere har et medansvar for egen integration, tilbydes disse sammen med kommunens øvrige
borgere adgang til information om det danske samfund og
mulighed for frit at deltage aktivt i kultur- og fritidslivet.
Nye­flygtninge­og­indvandrere­skal­modtages­således,­at­de­
kan føle sig velkomne og blive en del af Gentofte Kommune.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
15
Integrationspolitikken på Gentofte Kommunes
Hjemmeside www.gentofte.dk/Social_og_sundhed/
Integration/integrationspolitik
ARKITEKTURPOLITIK
I GENTOFTE KOMMUNE:
Arkitekturpolitikken blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2000.
Målet er at fremme udbredelsen af god arkitektur til gavn
for borgernes livskvalitet hér og nu og til glæde for de
kommende generationer.
Arkitekturpolitikken er i enkelhed et værdigrundlag for de
virkningsområder, hvor Gentofte Kommune har indflydelse på arkitekturen og den arkitektoniske kulturarv.
Arkitekturpolitikken udmøntes dagligt i de enkelte
områder som en del af opgaveløsningen, endvidere
understøttes Arkitekturpolitikken af Gentofte Kommunes
arkitekturrådgiver.
Arkitektonisk kvalitet spiller en stor rolle for oplevelsen af de
fysiske omgivelser.
ARKITEKTURPOLITIK
Formålet med arkitekturpolitikken er først og fremmest at bevare og skabe en smuk kommune. Gentofte Kommune har
mange herlighedsværdier. Frodige villakvarterer, travle bycentre, bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, en attraktiv
kyststrækning, parker og grønne områder, der gennem en aktiv arkitekturpolitik skal bevares og styrkes.
En konsekvent gennemført arkitekturpolitik skal sikre Gentofte Kommune et helstøbt bybillede til gavn for borgernes livskvalitet hér og nu og til glæde for de kommende generationer.
Arkitektonisk kvalitet spiller en stor rolle for oplevelsen af de
fysiske omgivelser. Der er tale om arkitektonisk kvalitet, når
det kunstneriske og det funktionelle går op i en højere enhed,
når materialer, konstruktion, form og rum kombineres til en
æstetisk og sammenhængende helhed.
Bygninger, bebyggelser og grønne områder skal være smukke, spændende og oplevelsesrige. Arkitekturen skal være af
så høj kvalitet, at den er værd at bevare for eftertiden. Der skal
tænkes på omgivelserne, på indpasningen i bebyggelsen og i
kvarteret.
Ligeledes er det et mål, at arkitektonisk vurdering indgår i
myndighedsbehandlingen. Rådgivning og vejledning af bygherrer og borgere medvirker til at opnå gode arkitektoniske
løsninger.
Kommunen som bygherre, forvalter og støttegiver
Det er et mål, at den arkitektoniske kvalitet tilgodeses i byggeog anlægssager – fra programoplæg til udførelse. Dette skal
ske gennem faglig dialog med projekternes medvirkende og i
valget af, og samarbejde med, fagligt højt kvalificerede rådgivere, entreprenører og håndværkere.
Det er et mål at sikre de arkitektoniske kvaliteter ved drift og
vedligeholdelse af kommunens ejendomme og anlæg samt
sikre, at det visuelle indtryk af gadebilledet er af høj kvalitet.
Når Gentofte Kommune er part i en sag, f.eks. i byfornyelse,
indgår arkitekturpolitikken. Eksempelvis vurderes bygningens
arkitektoniske udtryk og indpasning i helheden.
Arkitektonisk kvalitet er ikke et statisk begreb, men må vurderes i forhold til sin tid og sine forudsætninger. Det behøver ikke
blot være et spørgsmål om økonomi. Det er i høj grad også et
spørgsmål om kreativitet og visioner.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Det er kommunalbestyrelsens målsætning, som ejer og forvalter, bygherre, myndighed og støttegiver, at sikre, at arkitektoniske kvalitetskrav tilgodeses i videst muligt omfang.
Bevaringsværdier ses i Atlas over bygninger og bymiljøer:
Gentofte – atlas over bygninger og bymiljøer
Kommunen som plan- og bygningsmyndighed
Det er et mål, med præcise men samtidig fleksible rammer, at
fastlægge de overordnede arkitektoniske retningslinjer for
kommunens udvikling. Arkitekturen skal derfor tilgodeses ved
kommune- og lokalplanlægning.
16
Arkitekturpolitikken kan læses på kommunens
hjemmeside www.gentofte.dk/arkitekturpolitik
Gentofte Kommunes Bygherrevejledning- Arkitektur og
bæredygtighed (Der også kan bruges som inspiration af
øvrige bygherre): Bygherrevejledning Arkitektur- og
bæredygtighed
STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING OG KLIMA
Gentofte Kommune vedtog i 2011 ”Strategi for bæredygtig udvikling 2012 - 2015”, som fastlægger de overordnede mål og
rammer for kommunens indsats for en mere bæredygtig udvikling.
Strategien udmøntes dels gennem sektorplaner og dels ved
en årlig tværgående indsatsplan, hvor aktuelle indsatsområder til sikring af en mere bæredygtig udvikling og drift af kommunens egen aktivitet, samt en mere bæredygtig udvikling af
kommunen som helhed, gennem inddragelse af borgere og
erhvervsliv beskrives.
”Strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015” er tredje 4-årige
strategi kommunen har udarbejdet for en bæredygtig udvikling.
Parker, skove, søer, moser og havet bidrager til en attraktiv
kommune – driften af grønne anlæg skal ske med størst mulig
hensyntagen til natur, jord og grundvand.
I ”Strategi for bæredygtig udvikling 2012 – 2015” fokuseres i
højere grad på også at inddrage borgere, virksomheder og interesseorganisationer i et samarbejde om at skabe en mere
bæredygtig udvikling af kommunen.
Derfor vedtog kommunen i 2010 ”Klimaplan for Gentofte Kommune 2010-2020”, der beskriver kommunens målsætninger
på klimaområdet, som er:
Indsatsområderne i
”Strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015”
1. At reducere CO²-udledningen fra Gentofte Kommune som
geografisk område med 12 pct. i år 2020 i forhold til år
2007
2. At nedsætte CO²-udledningen fra Gentofte Kommunes
egen drift med 2 pct. om året fra 2009-2025
3. At øge anvendelsen af vedvarende energi i kommunen
4. At fremme tilpasningen til klimaforandringerne via strategi
for klimatilpasning
5. At øge bevidstheden om klima og klimaforandringer hos
borgere, erhverv og ansatte i Gentofte Kommune
6. At fremme bæredygtig transport både internt i kommunens drift, hos borgere og erhverv i kommunen.
< Miljøbelastning og ressourceforbrug
Reduceret ressourceforbrug og mindsket miljøbelastning
skal sikre en bedre miljøtilstand nu og i fremtiden.
<
Bæredygtig byudvikling og byomdannelse
En bæredygtig byudvikling og byomdannelse skal inddrages i byplanlægning og sektorplanlægning.
<
Grønne områder og rekreative værdier
Parker, skove, søer, moser og havet bidrager til en attraktiv kommune – driften af grønne anlæg skal ske med
størst mulig hensyntagen til natur, jord og grundvand.
<
Inddragelse af borgere og erhvervsliv
Kommunen kan ikke skabe en bæredygtig udvikling på
egen hånd. Arbejdet for en bæredygtig udvikling skal ske
sammen med borgere, virksomheder og interesseorganisationer, så der sikres en bred forankring og et bredt engagement omkring kommunens indsats.
I 2015 igangsættes arbejdet med at udarbejde en ny strategi
for bæredygtig udvikling i Gentofte Kommune. Denne nye
strategi skal udarbejdes sammen med borgere, brugere og
andre interessenter. Kommunalbestyrelsen har derfor, på
deres møde i august 2015, besluttet at nedsætte en
opgaveudvalg, som skal stå for arbejdet med at udarbejde
den nye strategi for bæredygtig udvikling.
Klimaindsats
Gentofte Kommune har sat sig som mål at være en miljø- og
klimavenlig kommune, der tager sin del af ansvaret for, at
Danmark lever op til de internationale klimaforpligtelser.
17
De 3 dimensioner i
bæredygtighedsbegrebet
Samfundsmæssig nytteværdi handler om løbende at udvikle velfærd og kerneydelser, så de stadig mere effektivt
og kvalificeret kan leveres til borgerne.
Økonomisk bæredygtighed betyder, at udviklingen skal
ske på en økonomisk optimal måde, så kerneydelserne
kan leveres stadig billigere, og der bliver rum for ny
udvikling og nye initiativer.
Miljømæssig bæredygtighed betyder, at udviklingen skal
ske på en sådan måde, at ressourceforbrug og miljøbelastning ikke giver problemer for kommende generationer.
GRØN STRUKTURPLAN
De konkrete indsatser, som skal sikre, at målene nås, fremgår
af klimaplanens 6 tilhørende delplaner:
veje og viadukter kan virke som forsinkelsesbassin for regnvand, til vandet atter kan ledes sikkert væk via kloakken.
<
Regnvand skal så vidt muligt afkobles fra spildevandssystemet og enten nedsives lokalt eller håndteres i et separat regnvandssystem i risikoområderne. Dette kan bl.a. ske ved etablering af flere grønne og blå rekreative løsninger på overfladen,
dels i private haver, dels på offentlige arealer og begge steder
på en måde, hvor regnvandet tilbageholdes eller forsinkes. Endvidere skal befæstede arealer såsom pladser, parkeringsarealer og adgangsveje etableres med en belægning,
som muliggør nedsivning af regnvand.
<
<
<
<
<
Delplan 1: Kortlægning af CO²-udledning i Gentofte
Kommune
Indeholder en kortlægning for basisåret 2008 af udledningen af CO² for Gentofte Kommunes egen drift og for Gentofte Kommune som geografisk område. Kortlægningen
foretages årligt i planperioden, så effekten af indsatsen
kan følges.
Delplan 2: Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016
Energihandlingsplanen for kommunens bygninger 20112016, som omfatter tre primære indsatsområder: elbesparelser, varmeforsyning og incitamentsordning.
Delplan 3: Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte
Kommune
Fjernvarmeområdet udvides frem mod 2030, og produktionen af fjernvarmen baseres løbende på en højere grad af
vedvarende energi.
Delplan 4: Indsats for bæredygtig udvikling
De årlige indsatsplaner for bæredygtig udvikling omfatter
initiativer, som skal påvirke adfærd og livsstil hos både
borgere, virksomheder og ansatte i kommunen.
Delplan 5: Klimatilpasningsstrategi
Klimatilpasningsstrategien fastlægger, hvordan bygninger,
kloakledninger, grønne områder, veje mv. kan indrettes så
de kan håndtere klimaforandringerne. Strategien indarbejdes løbende i sektor- og handleplaner.
Delplan 6: Katalog over supplerende klimainitiativer
Kataloget indeholder ideer til supplerende klimainitiativer,
som i det omfang ressourcerne er tilrådighed kan tages op
på sigt og medvirke til yderligere reduktion i CO²udledningen.
Der skal under hensyntagen til naturindhold og rekreativ anvendelse udpeges områder til kontrolleret oversvømmelse,
hvor regnvandet kan holdes tilbage. Rent overfladevand kan
f.eks. ledes til sportsbaner eller naturområder. For at sikre
vandkvaliteten i vandområder ved udledning af regnvand, bør
flere regnvandsløsninger sammentænkes for at øge den rensende effekt.
De konkrete indsatsområder, som skal sikre, at målene nås,
fremgår af kommuneplanstillægget, og indsatsen vil blive koordineret i et tværgående samarbejde.
I klimaplanen er indskrevet et forventet behov for at opdatere
og tilpasse planen undervejs, hvilket derfor vil ske i 2015.
Bland andet er delplan 5 ”klimatilpasningsstrategi” i mellemtiden blevet konkretiseret i et tillæg til Kommuneplan 2013 som
omtalt herunder.
Klimatilpasning
Gentofte Kommune har udarbejdet et tillæg til Kommuneplan
2013, klimatilpasning for Gentofte Kommune. Det overordnede mål er at beskytte og udvikle kommunen gennem langsigtet planlægning, som forebygger uønskede og negative effekter af klimaforandringerne.
Der er udpeget 9 risikoområder, som er udvalgt på baggrund
af en risikokortlægning. Formålet hermed er at skabe et
grundlag for at prioritere en særlig indsats, hvor der er størst
behov for risikosikring af værdier og funktioner i kommunen.
Det langsigtede mål for Gentofte Kommune er, at der højst må
stå 10 cm vand på terræn ved skybrud (en såkaldt 100-års
regnhændelse, der hvert år kan forekomme med 1 pct. sandsynlighed) for at modvirke skadevoldende oversvømmelser.
Øget regnvandsafstrømning fra vej og befæstede arealer skal
reguleres gennem udpegning af skybrudsveje, således at
18
Det overordnede mål for klimatilpasning i Gentofte Kommune er at beskytte og udvikle kommunen gennem langsigtet
planlægning, som forebygger uønskede og negative effekter af
klimaforandringerne.
Med Grøn Strukturplan tilstræbes det også at skabe en fælles
forståelse af, hvad den grønne ressource skal kunne.
Planen har berøring til flere af kommunens politikker og søger
at fremme og integrere disse politikker i udviklingen af de
grønne områder.
Sikring og udvikling af den samlede grønne ressource kræver
en vedholdende opmærksomhed ikke blot på vores egne områder, men også på nabokommunernes tilgrænsende grønne
arealer og den regionale grønne struktur. Her kan Grøn Strukturplan bidrage til at fremme samarbejdet med statslige styrelser, private interesseorganisationer og nabokommuner.
Inden for Grøn Strukturplans rammer vil der over en årrække
blive udarbejdet handleplaner for at opfylde planens målsætninger. Sådanne handleplaner kan være:
Med Grøn Strukturplan styrkes indsatsen for at bevare kommunes grønne karakter og udvikle de kvaliteter, som kommunes
kulturhistorie, grønne områder og veje rummer.
Grønne anlæg og naturområder er med til at forbedre borgernes sundhed og livskvalitet ved at give mulighed for motion,
rekreation og naturoplevelser. Med Grøn Strukturplan styrkes
indsatsen for at bevare kommunes grønne karakter og udvikle
de kvaliteter, som kommunes kulturhistorie, grønne områder
og veje rummer.
Gentofte Kommunes grønne struktur
Den grønne struktur består af mange delelementer. Såvel arealer med kulturarv, kysten, de åbne strande, skove, parker,
ådale, vandløb, søer, moser, kolonihaver, kirkegårde, private
haver, stier og veje med vejtræer, enkeltstående træer samt
sports- og idrætsanlæg kan defineres som dele af den grønne
struktur.
Grøn Strukturplan
Grøn Strukturplan er et konkret planlægningsredskab, men
planen rummer også en vision for den grønne ressource. Der
er en direkte sammenhæng med kommuneplanen og mulighederne for udvikling af den grønne ressource. Den grønne
ressource indgår på lige fod med byens øvrige elementer som
bygninger og veje.
Grøn Strukturplan behandler kommunens mange grønne delområder som en samlet grøn ressource og netværk. Her vurderes alle grønne og blå områders potentiale isoleret og i
sammenhæng. Fælles for områderne er, at de på forskellige
måder skaber værdi for borgerne, og samtidig er levesteder
for vilde dyr og planter.
Planen beskriver rammerne for den overordnede grønne
planlægning og potentielle udviklingsmuligheder i forhold til
klimatilpasning, naturindhold, kulturarv, friluftsliv og sundhed i
hverdagen.
19
<
En overordnet plan for disponering af alle de grønne områder, så disse samlet set tilbyder varierede rekreative og
naturmæssige oplevelser.
< Handleplaner, der opfylder målene i de statslige vand- og
naturplaner, jfr. gældende lovgivning.
< En registrering af eksisterende naturområder samt en
overordnet, prioriteret plan for genopretning af natur og
forbedring af vandkvaliteten i kommunens søer, vandløb
og kystnære vande. Naturprægede bevoksninger og levesteder for vilde dyr og planter (biotoper) bevares og understøttes gennem driften.
Der er udarbejdet en driftsplan for Gentofte Sø til at imødegå
den naturlige tilgroning. Desuden er der i forbindelse med
Spildevandsplanen etableret et nyt overløbsbassin ved Brogårdsvej for yderligt at sikre kommunens eneste natura
2000område mod forurening fra spildevandssystemet. Arbejdet ligger i umiddelbar forlængelse af den nye vand- og naturplan fra 2012 for Gentofte Sø og Brobæk Mose.
Klimatilpasning er indarbejdet som tillæg til Kommuneplan
2013 og dermed skal der i forbindelse med nyanlæg/renovering af grønne områder indtænkes tiltag, der imødegår de
kommende klimaudfordringer i forhold til topografi og plantevalg.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Grøn Strukturplan kan læses på kommunens hjemmeside
www.gentofte.dk under By og miljø.
INDKØBSPOLITIK
Formålet med Gentofte Kommunes indkøbspolitik er at give
borgere, eksisterende såvel som potentielt nye leverandører
og medarbejdere indsigt i de overordnede rammer for indkøb
i Gentofte Kommune.
Samarbejder
Gentofte Kommune har i dag formelt samarbejde omkring udbud og indkøb med:
<
Indkøbspolitikken er vedtaget af Økonomiudvalget i marts
2013.
SPAR5 (Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal,
Frederiksberg og Gentofte kommuner)
< SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service)
< SI (Statens Indkøb)
Politikken udmønter Gentofte Kommunalbestyrelses overordnede målsætning om, at udbud anvendes som middel til udvikling af opgaveløsningen med henblik på at sikre eller forbedre kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen, hvad enten
udbuddet fører til udlicitering af opgaven, eller at den fortsat
løses bedst internt.
Målsætninger
< At Gentofte Kommunes indkøb foretages på et koordineret grundlag efter forretningsmæssige principper med en
kommerciel målsætning om udnyttelse af stordriftsfordele
til opnåelse af optimale indkøbsvilkår.
< At Gentofte Kommunes indkøb foretages på et konkurrencemæssigt lovligt grundlag.
< At Gentofte Kommunes indkøb foretages ud fra en samfundsmæssig ansvarlig tilgang med indarbejdelse af konkrete initiativer i kontrakter og leverandørsamarbejder.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Gældende indkøbspolitik kan læses på kommunens
hjemmeside www.gentofte.dk
Gentofte Kommunes indkøb foretages ud fra en samfundsmæssig ansvarlig tilgang med indarbejdelse af konkrete initiativer i
kontrakter og leverandørsamarbejder.
20
ØKONOMISK POLITIK
Kommunalbestyrelsen ønsker med den økonomiske politik at
fokusere på kommunens økonomi og kommunens økonomiske styring. Formålet er at skabe en langsigtet økonomisk robusthed. Den økonomiske politik bygger på de målsætninger
og ønsker, som Økonomiudvalget vedtog i 2010 i forbindelse
med processen for Gentofte-Plan og reviderede i 2012 og
2014.
•
Baggrunden er, at rammerne for kommunernes økonomi fortsat forventes at være stramme med stram statslig styring. Den
økonomiske politik skal skabe det politiske og økonomiske råderum, der giver mulighed for at udvikle fremtidens kommune,
indenfor den økonomiske ramme kommunen har.
•
Kommunalbestyrelsen ønsker derfor, at kommunens langsigtet økonomiske balance sikres ved at:
•
•
•
•
Kommunens likviditet ultimo året skal være minimum
80 mio. kr.
Fra 2015 ses Nesa-beholdningen som en Investeringsbeholdning, der anvendes til moderniserings- og
digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale.
Gevinsterne fra projekterne tilbageføres til Investeringsbeholdningen.
Kommunen optager kun lån, som tilbagebetales af
brugerne.
Kommunens strukturelle driftsresultat er på et niveau,
så det på sigt kan finansiere det ønskede
skattefinansierede anlægsniveau.
•
Kommunens budgetlægning understøtter en overholdelse
af rammerne i økonomiaftalen/budgetloven.
Administrationens forslag til budget korrigeres udelukkende med ændringer som følge af ny lovgivning eller
tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen samt
demografiændringer. Øvrige vurderede behov forelægges
til politisk stillingtagen sammen med forslag til, hvordan
behovet skal finansieres gennem omprioriteringer.
Som udgangspunkt gives der ikke tillægsbevillinger som
finansieres af kommunekassen. Behov for tillægsbevillinger, som ikke umiddelbart kan finansieres ved mindreforbrug på andre områder, forelægges sammen med
forslag til omprioritering.
Økonomisk råderum
For at sikre robusthed og handlefrihed i kommunens økonomi
ønsker Kommunalbestyrelsen en ultimolikviditet på minimum
80 mio. kr. Dette økonomiske råderum skal give mulighed for
at investere i kommunens fortsatte udvikling og skal samtidig
finansiere påvirkninger udefra på kommunens økonomi. Det
er således det økonomiske råderum, der skal finansiere udskudte anlægsprojekter, som er overført mellem årene, og
som Kommunalbestyrelsen vurderer, der er behov for at gennemføre.
Formålet med den økonomiske politik er at skabe en langsigtet økonomisk robusthed.
21
Investeringsbeholdning (Nesa-midler)
Kommunalbestyrelsens oprindelige strategi for frigivelser af
Nesa-midlerne løb over en 12-årig periode, således at der i
2016 er en slutbeholdning på 300 mio. kr. Dog har Kommunalbestyrelsen besluttet at bruge 86 mio. kr. af Nesa-midlerne til
at købe Copenhagen International School, således at slutbeholdningen i 2016 er 214 mio. kr.
Fra 2015 ses Nesa-beholdningen som en Investeringsbeholdning, som skal anvendes til moderniserings- og digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale. Effektiviseringsgevinsterne fra projekterne skal løbende opgøres og
tilbageføres fra området til Investeringsbeholdningen, så der
løbende skabes plads og råderum til nye projekter.
Lånepolitik
Kommunen optager kun lån, som tilbagebetales af brugerne
via takster eller husleje. Det er lån til ældreboliger, byfornyelse, fjernvarmeudbygningen og til de ikke kommunale udgifter
ved udvidelsen af Skovshoved havn. Kommunens øvrige lånemuligheder (primært lån til dækning af de kommunale udgifter til udvidelsen af Skovshoved havn samt til energiplan)
anvendes i første omgang til frigivelser fra kommunens deponeringsforpligtelser fra tidligere indgåede lejekontrakter af lokaler mv. Dernæst anvendes lånemulighederne til optagelse
af lån til delvis mellemfinansiering af moderniseringen og udbygningen af Bank-Mikkelsens Vej, som på sigt vil blive finansieret over taksterne.
Økonomisk balance
Kommunalbestyrelsen ønsker, at det løbende overskud i form
af det strukturelle driftsresultat skal være i balance i forhold til
det ønskede skattefinansierede anlægsniveau. Det strukturelle driftsresultat er kommunens løbende indtægter fra skatter,
renter, brugerbetalinger mv. fratrukket de løbende udgifter til
drift, udligning og afdrag på lån (ekskl. Afdrag på fjernvarmelån). Det strukturelle driftsresultat skal sammen med
bidragene fra Investerings-midlerne kunne finansiere de
ønsker og behov til anlægsinvesteringer, der er på det
skattefinansierede område.
Gentofte Kommune har foretaget store anlægsinvesteringer
de seneste år. Det har givet kommunen et solidt udgangspunkt i forhold til resten af landet i form af moderne og fremtidssikrede faciliteter til borgerne, og herunder en væsentligt
forbedret infrastruktur og bygningsmasse. Det fremtidige behov for investeringer i nye faciliteter og til vedligeholdelse af
kommunens bygninger er således væsentligt mindre end tidligere. Samtidig giver den fleksible anvendelse af Investeringsbeholdningen mulighed for løbende investeringer i moderniserings- og digitaliseringsprojekter og udvikling af en mere
effektiv kommunal service.
Kommunalbestyrelsen beslutter i forbindelse med den årlige
budgetproces et anlægsbudget, som skal kunne rummes indenfor den økonomiske balance og en evt. anlægsramme i
Økonomiaftalen.
22
Fra 2015 ses Nesa-beholdningen som en Investeringsbeholdning, som skal anvendes til moderniserings- og digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale.
Skal der gennemføres nye anlægsinvesteringer vil det som
udgangspunkt kræve en forbedring af det strukturelle driftsresultat gennem lavere driftsudgifter eller større indtægter (skatter, brugerbetalinger) eller ved brug af opsparingen.
Økonomisk styring
Kommunalbestyrelsen ønsker en stram styring af kommunens driftsudgifter og herunder serviceudgifterne. Det er en
væsentlig del af den økonomiske politik for at nå målet om balance i kommunens økonomi og samtidig overholde rammerne i økonomiaftalen. Nødvendigheden af en stram styring forstærkes af budgetlovens udgiftslofter og sanktioner, såfremt
kommunen ikke overholder de aftalte service- og anlægslofter
i økonomiaftalen. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor, at der
er fokus på stram økonomisk styring og budgetdisciplin i dagligdagen.
Den økonomiske politik er Kommunalbestyrelsens langsigtede plan for kommunens økonomi, og tages op til drøftelse i
forbindelse med den årlige Budgetproces.
STRATEGI FOR KOMMUNEPLANLÆGNING
– PÅ VEJ MOD KOMMUNEPLAN 2017
Strategi for kommuneplanlægning er Kommunalbestyrelsens strategi for den overordnede
udvikling og retning for kommunens fysiske planlægning for de kommende år. Det er vigtigt,
at udviklingen af kommunen sker i en dialog med borgerne, og derfor sendes strategien i
høring.
Ifølge planloven skal Kommunalbestyrelsen vedtage en strategi for kommuneplanlægningen
i første halvdel af valgperioden.
Strategien viderefører de fokusområder, som er indeholdt i Kommuneplan 2013, og
indeholder herudover et nyt fokusområde om borgerinddragelse, ligesom strategien
beskriver, at Gentofte Kommune er en del af Greater Copenhagen samarbejdet.
Strategi for kommuneplanlægning er det første skridt hen i mod Kommuneplan 2017, som
Kommunalbestyrelsen forventer at kunne vedtage i 2017.
Strategi for kommuneplanlægning retter sig hovedsageligt mod kommunens fysiske
planlægning. Herudover indeholder den oplysninger om den planlægning, der er gennemført
siden Kommuneplan 2013 blev vedtaget, og en beslutning om hvordan kommuneplanen vil
blive revideret.
Strategi for kommuneplanlægning skal i minimum 8 ugers høring, inden den kan vedtages
endeligt af Kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen vil foretage en fuld revision af kommuneplanen. Det betyder, at hele
kommuneplanen vil blive taget op til overvejelse - både hovedstruktur, retningslinjer og
rammer for lokalplanlægningen.
Gentofte Kommune er en del af Greater Copenhagen samarbejdet
Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og
regioner i Østdanmark, som har det formål at skabe vækst og flere job. Region Hovedstaden
ønsker et stærkt Greater Copenhagen, og et af de igangsatte projekter i regi heraf har været
udarbejdelse af et fælles opslag, der kan indgå i kommuneplanerne samt i regionernes
vækst- og udviklingsstrategier. Formålet med det fælles opslag er således at understøtte, at
alle kommuner tænker sig ind i den fælles vækstdagsorden. Gentofte Kommune vil
indarbejde det fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse med den kommende revision af
kommuneplanen.
Borgerinddragelse - en politisk arbejdsform tættere på borgerne
Kommunalbestyrelsen har vedtaget at Kommunalbestyrelsens arbejdsform skal foregå
tættere på borgerne ved løbende at nedsætte opgaveudvalg med borgerdeltagelse, der kan
udarbejde forslag til politikker, strategier og andre af Kommunalbestyrelsen prioriterede
emner. Resultatet af arbejdet i disse opgaveudvalg kan i visse tilfælde resultere i, at der
anbefales ændringer i kommuneplanen.
Inden for fysisk planlægning har Gentofte Kommune allerede gode erfaringer med forskellige
former for borgerinddragelse – f.eks. ved udarbejdelse af lokalplaner og ved forskønnelse af
bydelscentrene. I den kommende planperiode vil kommunen fortsat lægge vægt på at
23
udvikle samarbejdet med borgere, foreninger, interesseorganisationer m.fl.. Der vil i dette
være fokus på anvendelse af digitale platforme.
Fokusområder
I Kommuneplan 2013 var der fokus på nedenstående emner, og det er hensigten, at de
samme emner skal danne ramme for det kommende kommuneplanarbejde:
 Grøn Strukturplan - som løftestang til sundhed og trivsel
 Planer for kommunens bydele
 Kulturarv
 Byens rum – bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik
 Trafikale udfordringer – herunder Ringbyvisionens betydning for Gentofte Kommune
 Detailhandel
 Klimaforandringer og bæredygtig udvikling
Grøn Strukturplan – som løftestang til sundhed og trivsel
I en miljøbevidst og grøn kommune som Gentofte skal natur og by videre udvikles således,
at flere i det daglige får adgang til grønne områder, hvor man kan slappe af, nyde naturen
eller dyrke motion.
Den grønne struktur indgår som et væsentligt element i kommunens overordnede strategi.
Adgangen til grønne områder har stor betydning for vores trivsel og sundhed, og det skal
sikres, at der løbende bliver skabt naturkvalitet i de rekreative områder, og at disse indbyder
til oplevelser af høj kvalitet, hvad enten der er tale om sportsaktiviteter eller mere rolige
naturophold.
Grøn Strukturplan blev første gang implementeret i Kommuneplan 2013. Den revideres i
efteråret 2015 og forventes at indgå i Kommuneplan 2017.
Planer for kommunens bydele
Udarbejdelsen af planer for kommunens bydele er igangsat, og de skal give et overblik over
udviklingen i Gentofte Kommune. Planerne har fokus på nyetablerede og planlagte
byudviklingsprojekter, herunder bl.a. offentlige byrum, bydelscentrene,
klimatilpasningsprojekter samt nye og planlagte byggerier. Planerne kan bidrage til at vise
udviklingspotentialerne i de enkelte bydele.
Bydelsplanerne kan medvirke til at fastlægge en fælles strategi for kvalitet i bymiljøet samt
anvise udviklingsmuligheder, hvilket kan bruges i den konkrete planlægning, og de vil kunne
bruges tidligt i planprocesser, således at større og mindre planer og projekter kommer til at
indgå bedst muligt i den større sammenhæng.
Kulturarv
Gentofte Kommune rummer en righoldig kulturarv, der indgår som et væsentligt element i
forbindelse med den fysiske planlægning og kommunens overordnede vision.
Udfordringen er at få udløst potentialet i kulturarven, så kulturarven kommer til at bidrage
optimalt til kommunens kulturelle, sociale og økonomiske udvikling på et bæredygtigt
grundlag.
Der er i Kommuneplan 2013 udpeget og afgrænset kulturmiljøer, som afspejler væsentlige
træk af den samfundsmæssige udvikling gennem tiden, og der er udpeget historiske
vejforløb, bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i kommunen.
24
Det er tanken at fortsætte arbejdet med at inddrage kulturarven i det moderne byliv, som det
f.eks. kan ses med Københavns nyere Befæstning. Her blev kulturarven bragt i spil gennem
et tværgående samarbejde med staten, kommuner, museer mv.
Ud over at have fokus på de enkelte områder eller bygninger, skal kulturarven medvirke til at
give et større samlet oplevelsesudbud til de omkringliggende kommuner, turisterne og gode
oplevelser og udfoldelsesmuligheder for borgerne i kommunen.
Byens rum - bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik
Med udgangspunkt i kommunes sundhedspolitik, trafikpolitik, og idræts- og
bevægelsespolitik, handicappolitik samt Grøn Strukturplan er visionen, at sikre gode
muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt alle borgere i kommunen.
For at sikre en forankring for en sund livsstil skal der være gode forhold for fysisk udfoldelse,
herunder en nærhed til udfoldelsesmuligheder, flere grønne stiforbindelser, der kan skabe
bedre sammenhæng i og på tværs af bydelene og en forbedring af forholdene for gående og
cyklende. Gentofte Kommune deltager endvidere i flere projekter med bl.a.
nabokommunerne om bedre tilgængelighed på stisystemer og cykelpendlerruter på tværs af
kommunegrænser.
Gentofte Kommune skal være fysisk tilgængelig for alle, og kommunen lægger vægt på, at
tilgængelighed for bl.a. personer med handicap indtænkes og sikres i forhold til de fysiske
omgivelser.
Borgerne skal opleve en aktiv og levende kommune, og der skal fortsat være fokus på at
skabe liv i byens rum på tværs af aldersgrupper. Kommunen vil løbende udvikle de offentlige
områder for at forbedre byrummene, så de indbyder til et aktivt liv og mødested for både
handel, kultur- og fritidsaktiviteter og meget andet. De offentlige byrum omfatter pladser,
veje, stier og grønne områder og skal udnyttes bedst muligt til de forskellige formål. Der skal
være velindrettede arealer til sikker afvikling af trafik for både bilister, cyklister og
fodgængere, og der skal være områder til forskellige former for leg og bevægelse, rekreation
og udfoldelse af andre kulturelle formål. Endvidere skal en fornyelse og bevaring af
byrummene også ske med respekt for det eksisterende byggeri og kvaliteten i det byggede
miljø.
Arkitektonisk kvalitet spiller en stor rolle for oplevelsen af de fysiske omgivelser.
Kommunens arkitekturpolitik skal først og fremmest bevare og skabe en kommune med
frodige villakvarterer, bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, en attraktiv kyststrækning,
parker og grønne områder. Byens rum og pladser skal indrettes til forskellige former for
ophold og rekreation med en høj æstetisk kvalitet i valg af belægninger, belysning, andet
byudstyr og beplantning.
Trafikale udfordringer
Udviklingen i hovedstadsregionen sætter trafikken under pres, og det skaber behov for
rammer, der kan sikre gode transportforhold både for cyklister, biler og den kollektive
trafik. Tilgængeligheden og mobiliteten skal forbedres for alle, så trafikafviklingen bl.a. er
medvirkende til, at det er let at komme på arbejde og i skole uden at man skal bruge unødig
meget tid på transport.
25
Gentofte Kommunes trafikpolitik skal både ses i sammenhæng med den planlægning, der
foregår i andre myndigheders regi og i forhold til den øvrige kommunale planlægning.
Gentofte Kommune vil fortsat indgå i en dialog omkring udviklingen af den kollektive trafik,
da væksten i biltrafikken og nabokommunernes retningslinjer for trafikafvikling og parkering
kan indebære en påvirkning og et parkeringspres på vejnettet i Gentofte.
Der er blevet nedsat et opgaveudvalg, som skal udarbejde forslag til nyt grundlag for
arbejdet med trafiksikkerhed, således at indhøstede erfaringer og nye perspektiver bringes i
spil. Forslaget skal udgøre et fremtidssikret og kvalificeret grundlag for kommende
prioriteringer af indsatser og afsatte midler til trafiksikkerhedsarbejdet.
Letbanen langs Ring 3 - områder der grænser op til Gentofte Kommune
Letbanen forventes at åbne i 2020 og kan medvirke til en bedre fremkommelighed i
Hovedstadsregionen samt skabe god tilgængelighed for de af Gentoftes borgere, der har
deres arbejdsplads langs Ring 3. Satsningen på letbanen kan også være med til at ændre
de pendlingsstrømme, der er vendt mod centrum i København og dermed både krydser og
belaster Gentofte Kommune.
Trafikløsningen lægger op til, at der på sigt skabes en ny bæredygtig Ringbyvision, der ikke
alene knytter fingrene i Fingerplanen fra 1947 sammen, men også forbinder hele
Øresundsregionen. Ringbyvisionen kan ses som et bybånd, der indebærer en byfornyelse af
mange arealer, som i de senere år har mistet den betydning, de havde i tidligere tiders
industrisamfund. Ringbysamarbejdet har planer om et fint forgrenet net af cykelstier, som
sammenkobler Letbanen og den øvrige del af hovedstadsområdet. Også motions- og
gangstier vil gennemløbe Ringbyen, og her har Gentofte Kommune et ønske om at deltage i
en fælles planlægning på områder, der grænser op til Gentofte.
Detailhandel
Der er fokus på at styrke udviklingen i bydelscentrene ved at fastholde og skabe
forudsætninger for et aktivt og attraktivt handelsliv. Bydelscentrene er typisk der, hvor man
møder hinanden og handler, men strukturændringer indenfor handel og privat service har
gennem årene ændret på dette. Detailhandlen står overfor udfordringer og konkurrence fra
især internethandlen, men butikkerne er vigtige for livlige bydelscentre. Derfor er det
væsentligt, at se på hvordan sammenhængene mellem butikker, gaderum og opholdssteder
kan styrke bylivet fremover og understøtte detailhandelen.
Der skal arbejdes for et indbydende butiksliv, og med forskønnelsen af bydelscentrene er
der igangsat en udvikling, der kan skabe mulighed for at forene de forskellige interesser med
et kultur- og caféliv, som har betydning for bydelscentrenes liv. Igennem de seneste år er
bydelscentrene i Vangede, Gentofte, Charlottenlund, Ordrup og Dyssegård blevet fornyet
bl.a. gennem indretning af attraktive byrum, hvor forskellige former for aktiviteter medvirker
til udfoldelser, der også tager sigte på at støtte detailhandelen.
For at fremme hensigterne i det ovenstående samarbejder kommunen løbende med
Handelsstandsforeningen, centerforeningerne og øvrige interessenter. Der er f. eks.
udarbejdet temalokalplaner, der dels giver mulighed for at øge butiksstørrelserne op til 500
m², dels giver mulighed for nye anvendelser, som eks. lægehuse, klinikker o. lign. i
strøggadernes stueetager. Der er også igangsat udarbejdelse af en skilte- og facademanual.
26
Klimaforandringer og bæredygtig udvikling
Klimaforandringerne i de seneste år betyder, at den fysiske planlægning skal indarbejde
klimatilpasningen, så der er mulighed for synergi med den øvrige planlægning indenfor
natur, miljø, kultur- og friluftsaktiviteter.
De grønne områder er væsentlige i klimasikringen og kan være med til at gøre kommunen
mere modstandsdygtig over for klimaforandringer som oversvømmelser og skybrud.
Der skal sikres en bæredygtig planlægning af udpegede risikoområder, således at nye
byggerier sikres mod oversvømmelser, og der skal indarbejdes klimatiltag, som f.eks.
regnvandsbassiner, der også vil kunne være en rekreativ ressource i de grønne områder.
Klimaplanlægningen skal sikre, at kommunen også fremover tager sin del af ansvaret for at
opfylde de internationale CO2 sparemål, og at kommunen kan leve op til at være
klimakommune med de muligheder, der er for at mindske klimaforandringerne og sikre et
godt miljø.
Visionen er, at der tænkes helhedsorienteret i planlægningen, at der sættes fokus på
bæredygtige tiltag i planlægningen af kommunens udvikling, og at der tænkes langsigtet ved
nybyggeri og byfornyelse, så der kan arbejdes hen mod en bæredygtig kommune med et
lavere ressourceforbrug og en reduceret miljøbelastning.
27
PLANLÆGNINGSFORUDSÆTNINGER
Kommuneplanrevision
Kommuneplan 2013 for Gentofte Kommune er den gældende kommuneplan og en del af Gentofte-Plan.
Kommuneplanprocessen indgår som en integreret del af processen for Gentofte-Plan – herunder den årlige
evaluering og prioritering. Kommuneplanen har en 12-årig planlægningsperiode, men skal efter planloven
revideres hvert 4. år.
I første halvdel af valgperioden på 4 år skal kommunerne vedtage en kommuneplanstrategi, der skal danne
grundlag for den næste kommuneplan. Kommunalbestyrelsen skal derfor inden udgangen af 2015 udarbejde
en strategi for kommuneplanlægningen, der skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er
gennemført, siden Kommuneplan 2013 blev vedtaget, Kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen og en
beslutning om, hvordan kommuneplanen vil blive revideret.
Strategi for kommuneplanlægningen er en del af Gentofte-Plan 2016, og herefter er planen, at der i 2016 vil
foreligge et Forslag til Kommuneplan 2017, hvorefter kommuneplanen forventes vedtaget i 2017.
Kommuneplan 2013
Kommuneplan 2013 har særligt fokus på den fysiske planlægning og arealanvendelse og supplerer på den
måde Gentofte-Plan. Kommuneplanen udgør samtidig en selvstændig plan efter planlovens begreb.
Kommuneplan 2013 indeholder en hovedstruktur, rammer for lokalplanlægningen og en redegørelse for
planen.
Der er i kommuneplanen særlig fokus på følgende temaer:







Grøn Strukturplan – som løftestang til sundhed og trivsel
Planer for kommunens bydele
Kulturarven
Byens rum – bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik
Trafikale udfordringer
Detailhandel
Klimaforandringer og bæredygtig udvikling.
Samtidigt indeholder kommuneplanen planlægningsmæssige overvejelser og opgaver, som vil indgå i den
4-årige planperiode indtil Kommuneplan 2017 vedtages.
Mulighed for fremtidig byudvikling
På kort sigt rummer Gentofte Kommune ingen større byudviklingsområder, men der har i de sidste par år
været fokus på en omdannelse af følgende bygninger og områder:








Bydelscentrene - forskønnelse og renovering
Skovshoved Havn og nærområde – udvikling og udbygning af havneområdet og området mellem by
og havn
Jægersborg Kaserne – omdannelse til boliger og opførelse af plejehjem
Politistationen - omdannelse til boliger og opførelse af rækkehuse
Den Internationale Skole – omdannelse til Campus Gentofte
Bellevue – helhedsplan med renovering og modernisering
Danmarks Akvarium – omdannelses til andre kulturelle formål, café/restaurant og
publikumsorienteret service
Hellerup Havn – udvikling og bevaring af området
28







Experimentarium – udvikling og udvidelse af oplevelsescenteret
Munketorvet – opførelse af supermarked, erhverv og boliger i det stationsnære kerneområde (600 m
fra station)
Bank-Mikkelsens Vej – moderniserings- og udbygningsprojekt for de sociale institutioner samt
opførelse af nye boliger
Gentofte Sportspark – udbygning med isskøjtehal og skaterbane, multihal, skoleidræt, opførelse af
ungdomsboliger, klimatilpasningsprojekter
Åbent bibliotek – udvidelse af Jægersborg Bibliotek og omdannelse af Gentofte og Ordrup Bibliotek
Posthuset ved Gentofte Station – omdannet til fitnesscenter
Ibstrup ved Jægersborg Allé med planteskole og rideskole – udvidelse af begge lokaliteter, men
stadig reserveret til offentlige formål, herunder institutionsbyggeri
Der er i mange år foregået en betydelig byudvikling på Tuborg Nord og Syd, men også på andre arealer er
der sket skift i anvendelsen.
Følgende arealer er i kommuneplanen reserveret til offentlige formål, herunder institutionsbyggeri: Ordrupdal
(3.D4), Ibstrup (4.D2), Sauntesvej (4.D3) og Solsiden (4.D9).
Plandokumenter i forbindelse med kommuneplanlægningen
Herunder er en oversigt over myndigheder, hvis henvisninger og krav kommuneplanen skal forholde sig til:
Miljøministeriets ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013” skaber et overblik over
gældende nationale mål og krav. Oversigten giver en status over de statslige interesser med fokus på de
interesser, der har indvirkning på den fremtidige arealanvendelse og den fysiske udvikling af Danmark. Det
er krav, som har hjemmel i enten planloven, anden lovgivning, beslutninger i Folketinget, eller som stammer
fra politiske aftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.
Landsplanredegørelse 2013 Grøn omstilling – nye muligheder for hele Danmark drejer sig om grøn omstilling
og om, hvordan vi skaber nye muligheder i hele Danmark. Både i de store byer og i småbyregionerne. Den
peger på behovet for at bruge den begrænsede plads mere effektivt, så der er plads til natur og uspolerede
landskaber. Landsplanredegørelsen sætter også retningen for planlægningen af byerne i en mere
bæredygtig retning og viser, hvordan man kan bruge planlægningen til at udnytte ressourcerne bedre. Der er
særligt fokus på syv faglige temaer som ”Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet, Danmark i en
nordisk og europæisk kontekst, Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi, Byerne – på vej
mod bæredygtighed, Udviklingen af Hovedstadsområdet, Landdistrikter i udvikling og Det åbne land.
Landsplanredegørelsen er regeringens politiske udmelding om den fremtidige fysiske og funktionelle
udvikling i landet. Samtidigt afspejler Landsplanredegørelse 2013 de udfordringer, kommuner og regioner
arbejder med i den fysiske planlægning
Regeringen vil, for så vidt angår hovedstadsområdet, fokusere på hurtigere pendlerforbindelser,
udbygning af vejnettet, trafikplan for hovedstadsområdet, S-togs-stationerne og letbanen langs Ring3.
Fingerplan 2013, der er en revision af Fingerplan 2007 har fokus på den grønne og blå planlægning i
hovedstadsområdet, klimatilpasning og kvalitet i de grønne kiler, grønne bykiler, byomdannelse og ny
byudvikling, erhvervsudvikling og lokalisering. Grønne bykiler var et nyt begreb der introduceres i
Fingerplanen og i Gentofte Kommune drejer det sig om områder, der allerede indholdsmæssigt indgår i
kommunens grønne struktur. Det drejer sig om Bellevue Strandpark, Bernstorffsparken, Charlottenlund
Skov, Fort og Strandpark samt Gentofte Sø og Brobæk Mose.
Fingerplanen skal endvidere fastlægge de overordnede planlægningsmæssige rammer for
udbygning af regionshospitalerne og tage stilling til eventuelle mindre justeringer af afgrænsningerne af
byfingrene, de grønne kiler og arealreservationerne til transportkorridorer. Formålet med Fingerplanen er at
fremtidssikre fingerbystrukturen ved at give et fremadrettet grundlag for de 34 hovedstadskommuners
planlægning.
29
Regeringens nye (oktober 2014) samlede naturpolitik udmønter sig i Naturplan Danmark - Vores fælles
natur, hvor ambitionen er at skabe et kort over, hvor naturen er, og hvor den kan bindes bedre sammen.
Grønt Danmarkskort er grundlaget for regeringens naturpolitiske vision for 2050 og bidrag til EU’s og FN’s
mål om at standse tilbagegangen i naturens mangfoldighed inden 2020. Visionen vil gradvist blive til
virkelighed når der eks. genoprettes natur på steder, hvor der kan skabes sammenhæng med den
eksisterende natur og dermed bedre rammer og flere muligheder for at bruge naturen i hverdagen.
De nye statslige vandplaner, der blandt andet skal give renere vand i vandløb, søer og ved kyster er
vedtaget i 2014. De statslige vandplaner erstatter mål og krav til vandområder og grundvand fra Regionplan
2005. De sidste regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 bortfaldt, da de statslige vand- og naturplaner
trådte i kraft i Kommuneplan 2013.
Gentofte Kommune udarbejder vand- og naturplaner i henhold til de statslige handleplaner for vandområder
og kommunens Natura 2000-område, Brobæk Mose og Gentofte Sø.
Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for
Hovedstadsområdet er fra 2008. Landsplandirektivet følger de overordnede principper i Fingerplanen med
vægt på et bæredygtigt transportmønster. Landsplandirektivet fastlægger de overordnede rammer for
kommunernes fremtidige detailhandelsplanlægning med hensyn til beliggenheden af bymidter, bydelscentre
og aflastningsområder, herunder områder, hvor der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m².
Den Regionale Udviklingsplan 2012 har fokus på fire tematiske områder som erhverv, uddannelse, klima og
trafik. Visionen er, at væksten i hovedstadsregionen skal øges og at erhvervsliv, stat, kommuner og region
skal arbejde tæt sammen om at skabe de bedste betingelser for, at der i regionen er et internationalt og
konkurrencedygtigt erhvervsliv.
Forslag til Den regionale vækst- og udviklingsstrategi: Copenhagen – hele Danmarks hovedstad har været i
høring til den 19. juni 2015 og vil afløse Den Regionale Udviklingsplan. Strategien er en fusion af
henholdsvis Den Regionale Udviklingsplan og Erhversudviklingstrategien. Strategien forventes vedtaget
ultimo 2015.
Region Hovedstaden ønsker et stærkt Greater Copenhagen og et af de igangsatte projekter i regi heraf har
været udarbejdelse af et fælles opslag, der kan indgå i kommuneplanerne samt i regionernes vækst- og
udviklingsstrategier. Tanken er, at de forskellige styrker i hele metropolen, bruges, anerkendes og bringes i
spil sammen. Formålet med det fælles opslag er således at understøtte, at alle kommuner tænker sig ind i
den fælles vækstdagsorden, herunder:
•
•
•
•
At skabe et fælles udgangspunkt og en fælles referenceramme for det videre regionale samarbejde
At øge bevidstheden om den lokale byudviklings betydning for den regionale udvikling og omvendt om
den regionale udviklings betydning for den lokale byudvikling
At fremme fokus på den funktionelle region med udgangspunkt i den fælles vision for regionen, som kan
sætte retningen for det videre arbejde med lokal og regional udvikling
At danne udgangspunkt for en fælles markedsføring af regionen i international sammenhæng. De
enkelte kommuner indarbejder det fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse med den kommende
kommuneplan.
Strategien vil således dække meget bredt og favne alle områder af den regionale udvikling – fra turisme over
uddannelse og beskæftigelse til udvikling af byer og landområder. Regionsrådene har i samarbejde med de
regionale vækstfora ansvaret for at udarbejde de nye strategier for hver valgperiode. Derudover foreskriver
loven, at kommunerne skal forholde sig til Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi i deres arbejde med
planstrategien. På samme måde er der også indtænkt en sammenhæng til landsplanarbejdet hvor De
Regionale Vækst- og Udviklingsstrategier skal udgøre en del af grundlaget for Landsplanredegørelsen og
samtidig skal strategierne også udarbejdes under hensyntagen til landsplanlægningen.
Vand- og naturplanerne, som er forankret i EU's Vandrammedirektiv.
30
Kommuneplan 2013, herunder er også Klimatilpasningsplanen for Gentofte Kommune implementeret, som
et kommuneplantillæg.
Status for lokalplaner og kommuneplantillæg
Kommuneplan 2013 blev vedtaget den 17. juni 2013. Der er i den forløbne planperiode udarbejdet XX.
lokalplaner og XX tillæg til kommuneplanen. (Opdateres indtil vedtagelse af Gentofte-Plan 2016).
Boliger, liberale erhverv og institutioner
Lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 og kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013
Formålet med planerne er at udlægge området til boligformål med mulighed for indretning af erhverv og
kulturelle institutioner.
Lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nellikevej
Formålet med lokalplanen er at fastlægge bestemmelser om anvendelse, bygningshøjde,
bebyggelsesprocent med mere for et område mellem Nellikevej og Alrunevej.
Lokalplan 347 for Ermelundshusene
Formålet med lokalplanen er at sikre områdets kulturhistoriske værdier og fastholde området som et
attraktivt rækkehusområde for helårsbeboelse, herunder sikre de bevaringsværdige bygninger, det
bevaringsværdige landskabsbillede og bevaringsværdige beplantninger som ét samlet bymiljø.
Lokalplan 356 for Experimentarium og kommuneplantillæg 4 til Kommuneplan 2013
ormålet med planerne er at give mulighed for, at Experimentarium kan udbygge deres eksisterende bygning.
I lokalplanen fastsættes bestemmelser for bl.a. bebyggelsesvolumen, bygningsdele, udstillingselementer
samt parkering.
Lokalplan 358 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej
Formålet med lokalplanen er at fastlægge bestemmelser om anvendelse, bygningshøjde,
bebyggelsesprocent med mere for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej.
Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej
Lokalplanens formål er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse og at sikre
bevaringsværdsige bygninger og træer i området.
Lokalplan 362 for Vangede Kirke
Lokalplanens formål er at give mulighed for udbygning af kirkens administrative funktioner i ny bebyggelse
nord for kirkeskibet.
Lokalplan 365 for Hyldegårdsvej
Lokalplanens formål er fastholde området til boligformål i form af etageboliger og at ny bebyggelse vil
medvirke til et harmonisk bybillede på Hyldegårdsvej.
Lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By
Formålet med planen er at fastlægge bestemmelser for hegning i og langs skel, herunder højden således at
man kan orientere sig horisontalt i byrummet og overskue rummene mellem husene.
31
Lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole
Lokalplanen har bl.a. til formål at give mulighed for nedrivning af eksisterende bygninger og opføre ny
tidssvarende ridehal og staldbygning.
Centerområder
Lokalplan 364 - Tema om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring i bydelscentrene
Med det formål at videreudvikle bydelscentrene som velfungerende rammer med et varieret udbud af
butikker, publikumsorienteret service, offentlige formål, liberale erhverv og boliger tilvejebragte Gentofte
Kommune i 2003 lokalplanerne 209 til 214, én for hvert af de 6 bydelscentre.
Erhvervsområder
Lokalplan 238.1 for Grusbakken 15, tillæg 1 til lokalplan 238 for et område ved Nybrovej, Sandtoften og
Grusbakken og kommuneplantillæg 7 til Kommuneplan 2013
Det overordnede formål med lokalplanen er, ud fra samfundsmæssige interesser, at medvirke til at
teleinfrastrukturen udvikles i takt med selskabernes dækningsforpligtelser.
Det konkrete formål med lokalplanen er derfor at lovliggøre den opstillede mobilantennemast med tilhørende
antenneudstyr og teknikskab på ejendommen Grusbakken 15, matr.nr. 24cb, Vangede.
Lokalplanforslaget er ledsaget af forslag til kommuneplantillæg 7, som udvider anvendelsesbestemmelser for
enkeltområde 6.E9 Grusbakken og Sandtoften med teleinfrastruktur med radiokommunikationsformål
Rekreative områder
Lokalplan 340 for Skovshoved Havn og kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2013
Formålet med planerne er at give mulighed for en udbygning af Skovshoved Havn, således at havnens
landarealer kan forøges med 26.900 m² til i alt 89.175 m² med mulighed for etablering af ca. 325 nye
bådpladser.
Lokalplan 357 for Gentofte Sportspark Midt
Formålet med lokalplanen er at anlægge en sportshal, en opvisningsbane med tilhørende tribuner,
atletikfaciliteter samt diverse boldbaner i forbindelse med den centrale del af Gentofte Sportspark.
Lokalplanen har til formål at udvikle området til en attraktiv sportspark, at give mulighed for opførelsen af
ovennævnte idrætsanlæg samt at bevare områdets grønne præg herunder karaktergivende beplantning.
Klimatilpasning
Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2013 – Klimatilpasning
Kommuneplantillægget er et supplement til kommuneplanens beskrivelse af klimatilpasning med en
kortlægning af risiko for oversvømmelse fra skybrud og havstigning samt en udpegning af 9 risikoområder.
Det overordnede mål er at beskytte og udvikle kommunen gennem en langsigtet planlægning, som
forebygger uønskede og negative effekter af klimaforandringerne.
32
5
Arealanvendelse
Gentofte Kommunes samlede areal er 2.555 ha (ca. 26 km²). Fordelingen mellem forskellige planlagte
hovedanvendelser fremgår af følgende diagram.
Arealanvendelse, 2015
Boligområde 62,9%
Blandet bolig og erhverv 0,0%
Erhvervsområde 2,6%
Område til butiksformål/bydelscenter 2,5%
Rekreation / fritidsformål
21,7%
Offentlige formål 8,1%
Tekniske anlæg 2,1%
Boligstruktur
Der er ca. 35.300 boliger i 2015. Etageboliger udgør ca. 62 % og enfamiliehuse, række-kæde- og
dobbelthuse udgør ca. 38 % af boligmassen.
Boliger efter anvendelse, 2015
Etageboligbebyggelse
62,1%
Parcelhuse
30,8%
Række-, kæde- og
dobbelthuse
7,0%
Døgninstitutioner
0,0%
Anden helårsbeboelse
0,1%
Kollegier
0,1%
33
Beskæftigede efter pendling - Gentofte 2014
40-50 km 0,5%
30-40 km 1,8%
Over 50 km 2,6%
20-30 km 4,3%
Ingen pendling 8,4%
10-20 km 23,5%
Indtil 5 km 24,6%
5-10 km 34,4%
Beskæftigede efter pendling - Region Hovedstaden 2014
40-50 km 1,8%
30-40 km 4,0%
Ingen pendling 5,4%
Over 50 km 3,1%
20-30 km 8,5%
10-20 km 21,0%
5-10 km 23,4%
Indtil 5 km 32,8%
Pendling og beskæftigelse
Ca. 91% af de beskæftigede i Gentofte Kommune har en daglig pendlingsafstand, der
ligger indenfor 20 km, og ca. 33 % kun op til 5 km til arbejdspladsen. Omkring 6 % har mere end 20 km, og
ca. 3 % har mere end 40 km til arbejde. I forhold til borgerne i den samlede hovedstadsregion har borgerne i
Gentofte Kommune generelt kortere afstand til arbejdspladsen. Det samlede antal personer, der er
beskæftiget i Gentofte Kommune er ca. 37.500 i 2014. Der er primært kommet flere arbejdspladser i
forbindelse med udbygningen af Tuborg Nord og Syd.
Erhvervsstrukturen er kendetegnet af mange mindre virksomheder. Det samlede antal beskæftigede
borgere i Gentofte Kommune udgør ca. 36.200. Af de erhvervsaktive borgere er knap 10.000 beskæftiget
lokalt på arbejdspladser i kommunen. Af de ca. 26.3200 udpendlere er ca.15.000 beskæftiget i Københavns
og Frederiksbergs Kommuner og ca.11.000 hovedsageligt beskæftigede i resten af Hovedstadsregionen.
34
Omkring 27.500 har deres arbejdsplads i Gentofte Kommune, men bor uden for kommunen. Både
indpendling og udpendling er steget svagt i det seneste år.
Indpendling efter branche i Gentofte Kommune i 2014
Offentlig administration,
undervisning og sundhed
35,0%
Finansiering og forsikring
5,1%
Handel og transport mv.
17,5%
Bygge og anlæg 2,6%
Udpendling efter branche i Gentofte Kommune i 2014
Offentlig administration,
undervisning og sundhed
31,3%
Finansiering og forsikring 7,5%
Handel og transport mv. 20,3%
Bygge og anlæg 2,1%
Industri, råstofindvinding og
forsyningsvirksomhed 7,8%
Erhvervsservice 15,3%
Ejendomshandel og udlejning
2,1%
35
Udvikling i Ind- og Udpendling til/fra Gentofte Kommune 1994-2014
30.000
Antal personer (dagligt)
25.000
20.000
15.000
Indpendling: I alt
Udpendling: i alt
10.000
5.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012
2013
2014
-
Erhvervsaktive borgere fra Gentofte Kommune fordelt efter branche i 2014
Offentlig administration,
undervisning og sundhed
35,0%
Finansiering og forsikring
5,1%
Handel og transport mv.
17,5%
Bygge og anlæg 2,6%
Industri, råstofindvinding og
forsyningsvirksomhed 9,0%
36
Generelle forudsætninger og rammer er udgangspunkt for de fremadrettede strategier, mål og budget.
GENERELLE FORUDSÆTNINGER OG
RAMMER
Dette afsnit beskriver en række forudsætninger og rammer, der danner
udgangspunktet for mål, strategier og budget for 2016 -2019.
Afsnittet indledes med et samlet overblik over kommunens økonomi og
finansielle forudsætninger.
De efterfølgende afsnit indeholder en række overordnede budget- og
planlægningsforudsætninger for Gentofte - Plan 2016. Det er bl.a.
befolkningsprognosen for Gentofte Kommune og de forventede prisog lønforudsætninger i budgettet.
Til sidst er principperne for den overordnede styring af Gentofte Kommune beskrevet.
37
INDHOLD I GENERELLE
FORUDSÆTNINGER OG
RAMMER
•
•
•
•
Kommunens økonomi
Budgetforudsætninger
Befolkningsprognosen for 20152027
Styring i Gentofte Kommune
KOMMUNENS ØKONOMI
Resultatbudget
I budgetopgørelsen nedenfor vises i hovedtræk resultatet for kommunens økonomi i budgettet for 2016-2019
og for de to foregående år 2014-2015.
Resultatbudget 2016-2019
Regnskab Forventet
regnskab
Netto-mio. kr.
Budget
---------- Budgetoverslag -----------
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-5.220
1.202
0
5
-4.012
3.094
747
0
22
3.863
-149
410
8
0
269
-5.366
1.286
0
-2
-4.082
3.142
748
0
26
3.916
-166
486
-41
0
279
-5.858
1.619
0
-2
-4.241
3.189
790
0
27
4.006
-235
223
-9
0
-21
-5.904
1.747
-32
-3
-4.192
3.166
792
78
28
4.064
-128
122
0
4
-3
-6.081
1.897
-63
-4
-4.251
3.151
791
152
27
4.121
-130
119
0
6
-5
-6.295
2.059
-95
-4
-4.335
3.156
790
229
28
4.202
-132
117
0
8
-8
-3
212
8
217
-27
141
15
130
-35
122
18
106
-31
112
21
101
-33
65
23
55
-34
39
24
29
-162
-375
-80
-617
-131
1
-160
-100
-258
151
151
6
-82
16
-61
38
38
0
20
294
5
-34
25
-4
46
46
0
20
228
10
-7
23
26
47
47
0
20
161
201
227
253
Det skattefinansierede område
Skatter
Tilskud og udligning
Tilbageførsel omprioriteringsbidrag
Renter (netto)
Finansiering i alt
Serviceudgifter
Drift (øvrige udgifter)
Pris og lønstigninger drift
Afdrag på lån ekskl. fjernvarmelån
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt
Strukturelt driftsresultat
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger
Øvrige skattefinansierede anlæg netto
Pris- og lønstigninger anlæg
Resultat skattefinansieret område
Det takstfinansierede område
Forsyningsvirksomheder - drift
Forsyningsvirksomheder - anlæg
Forsyning - afdrag på lån
Resultat forsyningsvirksomheder
Øvrige finansposter
Balanceforskydninger (netto)
Låneoptagelse
Forskydninger i investeringsbeholdning
Øvrige finansposter i alt
Budgetbalance
Forbrug af kassebeholdningen
Forøgelse af kassebeholdningen
Anvendelse af genbevillinger anlæg
Likvid beholdning ultimo året
Investeringsbeholdning ultimo året1)
424
273
92
-111
-165
-184
-99
0
99
20
352
441
346
183
131
+ = udgifter og - = indtægter
Forventet regnskab 2015 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering pr. 30.6/halvårsregnskab
1) Der forventes ingen deponeringsforpligtelser ultimo 2016.
Regnskab 2014 og Forventet regnskab 2015 er opgjort i det enkelte års prisniveau. Tallene for 2015 er det
forventede regnskab for 2015 opgjort ved halvårsregnskabet. For budget 2016 og overslagsårene 20172019 er de finansielle poster opgjort i løbende priser. Drift og anlæg er opgjort i 2016-prisniveau. Det er så-
38
ledes muligt at vurdere den aktuelle aktivitetsudvikling på disse poster i budgetperioden. Udgifter til dækning
af den forventede løn- og prisudvikling i overslagsperioden er opgjort særskilt under henholdsvis drift og
anlæg.
Bemærkninger til resultatbudgettet
Nedenfor kommenteres og vurderes hovedpunkterne i kommunens økonomi.
• Strukturelt driftsresultat
Det strukturelle driftsresultat er:
• Indtægter fra skatter og renter (ekskl. Nesa-afkast)
fratrukket
• Nettoudgifterne til drift
• Udgifter til udligning til andre kommuner
• Udgifter til renter på lån og afdrag ekskl. afdrag på lån til fjernvarmen
Det strukturelle driftsresultat viser således Gentofte Kommunes løbende overskud. Driftsresultatet skal
sammen med bidraget fra Investeringsbeholdningen kunne finansierede det ønskede skattefinansierede
anlægsniveau, jf. også kommunens økonomiske politik.
Strukturelt driftsresultat og anlæg
250
200
150
100
50
0
2016
2017
2018
Strukturelt driftresultat
2019
Skattefinansierede anlægsudgifter
Udgifterne til anlæg er i alle årene stort set lig med det strukturelle driftsoverskud, dvs. at de nuværende
planlagte skattefinansierede anlægsudgifter kan finansieres af det strukturelle driftsresultat.
• Kassebeholdningen
Kommunens likvide beholdning, også kaldet kassebeholdningen, er udtryk for kommunens finansielle beredskab. Kassebeholdningen er med til at sikre en stabil økonomi og skal have et rimeligt niveau i forhold til
omsætning og i forhold til eventuelle usikkerheder i budgettet. En solid kassebeholdning giver økonomisk
handlefrihed og bedre mulighed for økonomisk planlægning.
Kommunens mål er, jf. den økonomiske politik, at kassebeholdningen ikke kommer under 80 mio. kr. ved
udgangen af de enkelte budgetår.
Kassebeholdningen stiger i løbet af 2016 fra at udgøre 273 mio. kr. ved udgangen af 2015 til at forventes at
være 352 mio. kr. ved udgangen af 2016. Forbedringen skyldes især at der frigives 73 mio. kr. fra ”Nesa-
39
beholdnignen” (Investeringsbeholdningen), som den sidste frigivelse efter den oprindelige 12-årige Nesastrategi. Fra udgangen af 2016 til udgangen af 2019 forventes kassebeholdningen at falde fra 352 mio. kr. til
161 mio. kr. bl.a. som følge af de besluttede tilbagebetalinger til investeringsbeholdningen fra effektiviseringsprojekter og forventede tidsforskydninger af anlægsprojekter (anvendelse af genbevillinger). Likviditeten
skal generelt vurderes i lyset af størrelsen af kommunens Investeringsbeholdning (Nesa-midler), som ikke
indgår direkte i likviditeten. Investeringsbeholdningen er ultimo 2019 253 mio. kr., jf. afsnittet neden for om
investeringsbeholdningen.
Ved vurderingen af likviditeten skal også indgå størrelsen af de drifts- og anlægsmidler, som forventes overført fra 2015 til 2016. Det er de midler, som Kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet anvendt, men hvor
forbruget forventes tidsforskudt. Ved halvårsregnskabet for 2015 er forventningen, at kommunen skal overføre ca. 187 mio. kr. fra 2015 til 2016 i anlægsudgifter, mens der forventes overført 24 mio. kr. i driftsmidler. I
budgetforslaget er det beregningsmæssigt forudsat, at der anvendes/nedspares 20 mio. kr. pr. år af anlægsgenbevillingerne, mens det for genbevillinger af driftsudgifterne er forudsat, at genbevillinger mellem de enkelte år vil være af samme størrelse fra år til år.
• Indtægter fra skatter
Indkomstskatten er i 2016 budgetlagt med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Prognosen for udskrivningsgrundlaget er beregnet på grundlag af indkomsterne i 2014. Der er taget udgangspunkt i KL’s seneste
skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2014-2019. Endvidere indgår kommunens befolkningsprognose til fremskrivning af antallet af skatteydere.
Udskrivningsgrundlaget for grundskyld (de afgiftspligtige grundværdier) er baseret på en statslig fastsat reguleringsprocent, som er 6,6 pct. for 2016. Provenuet af grundskyld er for overslagsårene indlagt i forhold til
den skønnede udvikling i de afgiftspligtige grundværdier.
Skatteprocenten er uændret 22,8 i 2016, hvilket er landets næstlaveste. Grundskyldspromillen er 16, hvilket
er lovens minimum. Samlet set har kommunen landets laveste skatteudskrivning.
Nedenfor er opstillet nogle finansielle nøgletal, der viser nogle af de væsentligste forudsætninger for finansieringsposterne i budgetforslag 2016-2019 (opgjort i løbende priser):
B2014
B2015
BF2016
BF2017
BF2018
BF2019
19.520
19.945
21.346
21.848
22.429
23.035
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
31.527
33.154
34.937
37.034
39.219
41.572
Grundskyld - promille
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
Dækningsafgift på erhvervsejendomme - promille
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Kirkeskat - procent
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
Udskrivningsgrundlag for indkomstskat - mio. kr.
Indkomstskat - procent
Udskrivningsgrundlag for grundskyld - mio. kr.
I lighed med tidligere år skal kommunen vælge mellem statsgaranteret
eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (se faktaboks). Valget er
afhængigt af kommunens egen befolknings- og indkomstudvikling men i
høj grad også af indkomstudviklingen på landsplan pga. tilskuds- og
udligningsordningen.
Kommunen valgte statsgaranti vedr. budget 2014 og 2015.
I budgetforslaget er der også taget udgangspunkt i et statsgaranteret
udskrivningsgrundlag for 2016, selvom beregningen viser, at der er en
beskeden fordel ved valg af selvbudgettering frem for statsgaranti. Det
skyldes at det lige som det historisk har været tilfældet, vurderes at
regeringens vækstskøn er for optimistiske, hvilket gør statsgarantien
mest fordelagtig.
Udviklingen med nye konjunkturvurderinger og skatteopgørelser følges
i september. Valget mellem det statsgaranterede eller det selvbudgette-
40
Udskrivningsgrundlag
Hvert år besluttes om der skal anvendes statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag tager udgangspunkt i indkomsterne 3 år før budgetåret og hertil
lægges en garanteret indkomststigning. Der foretages ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning.
Ved selvbudgettering skønnes den
aktuelle indkomst for budgetåret.
Skat, tilskud og udligning efterreguleres efterfølgende i forhold til den
faktiske udvikling tre år efter.
rede udskrivningsgrundlag skal endelig ske i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Det bemærkes, at der også for 2016 gælder en skattesanktion. Skattesanktionen indebærer, at hvis den
samlede kommunale beskatning forhøjes i 2016 i forhold til 2015, vil 75 procent af merprovenuet i det første
år blive modregnet individuelt i de kommuner, som har forhøjet skatten, i det andet og tredje år 50 procent
og i det fjerde år 25 procent. Den resterende del modregnes kollektivt i det samlede kommunale bloktilskud.
Jf. afsnittet om aftale om den kommunale økonomi for 2016 er der i 2016 afsat to ”skattepuljer”, som giver
enkeltkommuner mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 mio. kr., ligesom der inden for
en ramme på 200 mio. kr. ydes tilskud til delvis finansiering af indtægtstabet ved en skattenedsættelse.
Kommunens skøn over udviklingen i provenuet af selskabsskatter tager udgangspunkt i den seneste landsprognose fra Skatteministeriet korrigeret med forventede efterreguleringer.
Det bemærkes, at skatterne i 2016 er positivt påvirket af en ekstraordinært høj afregning af dødsboskatter på
ca. 104 mio. kr. mod et normalt niveau på ca. 20 mio. kr.
• Tilskud og udligning
Kommunens samlede nettoudgifter til udligning er 1.619 mio. kr. i 2016.
Reelt er kommunens bruttoudgift til udligning til andre kommuner på ca.
2,5 mia. kr., hvis der medregnes at Gentofte Kommune mister et betydeligt bloktilskud som følge af udligningen.
Gentofte Kommunes beregnede andel af statstilskuddet udgør i alt 99
mio. kr. i 2016, som er fordelt efter befolkningstal. Det skal bemærkes,
at 39,8 mio. kr. af statstilskuddet er betinget, svarende til kommunens
andel af den betingede bloktilskudspulje 3 mia. kr. vedr. serviceudgifterne. Den betingede bloktilskudspulje udbetales kun til kommunerne, hvis
kommunerne under ét overholder økonomiaftalens serviceramme i budgetterne for 2016. (se endvidere afsnit om økonomiaftalen).
De budgetlagte tilskuds- og udligningsbeløb for 2016 er foretaget under
forudsætning om et uændret kommunalt skatteniveau i forhold til 2015
med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, jf. foregående afsnit om indtægter fra skatter.
I kommunens tilskudsberegning for overslagsårene 2017-2019 er det
antaget, at det af regeringens ønskede omprioriteringsbidrag på ca. 2,4
mia. kr. pr. år for kommunerne under ét vil blive tilbageført til kommunerne, jf. afsnittet om økonomiaftalen.
Som en del af tilskud og udligning indgår Gentofte Kommunes andel af
det ekstraordinære likviditetstilskud fra Økonomiaftalen på 19,9 mio. kr. i
2016, jf. afsnittet om økonomiaftalen.
Tilskuds- og udligningssystemet
Hovedelementer:
• Statstilskud (herunder det betingede statstilskud) fordelt efter befolkningstal
• Udligning af forskellen mellem
kommunens beregnede strukturelle overskud med 61 pct. i forhold til landsgennemsnit og med
27 pct. i forhold til hovedstadsområdet
• Det strukturelle overskud er forskellen mellem kommunens beregnede skatteindtægter ved anvendelse af en gennemsnitlig
skatteprocent og de beregnede
udgiftsbehov
• Marginal udligning på 93 pct.
• Selskabsskatter udlignes med 50
pct. af forskellen til landsgennemsnit
• Tilskudsordning til kommuner
med høje strukturelle underskud
finansieret af øvrige kommuner
• Beskæftigelsestilskud
• En række mindre særlige tilskudsog udligningsordninger
Udligningen er som led i en generel sænkning af refusioner for forsørgelsesydelser blevet strammet fra 2016 med bl.a. en hævning af landsudligningen fra 58 til 61 pct. og hævning af overudligningsgrænsen fra 92 til 93 pct. De samlede konsekvenser af refusions- og udligningsreformen er indregnet i budgetforslaget med et samlet tab på 10 mio. kr. i
2016 efter overgangsordninger.
•
Renter (netto)
Denne budgetpost indeholder renteindtægter af kommunens likvide aktiver mv. og renteudgifter på kommunens lån. Afkast af NESA-midlerne indgår under posten NESA-midler.
41
• Driftsudgifter (serviceudgifter) og Driftsudgifter (øvrige udgifter)
Serviceudgifter er kommunens udgifter til serviceområderne, skole, dagpasning, ældrepleje, miljø mm. Øvrige udgifter er primært de sociale forsørgelses- og beskæftigelsesudgifter samt udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionernes sygehusudgifter mv.
Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indeholder en øvre ramme for kommunernes udgifter til service.
Gentofte Kommunes serviceudgifter i budgettet på 3.189 mio. kr. svarer til en for kommunen teknisk beregnet serviceramme for 2016.
Det bemærkes, at kommunen kan få en kollektiv økonomisk sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider
servicerammen i budgettet, ligesom den enkelte kommune kan få både en individuel og kollektiv økonomisk
sanktion, hvis regnskabet for kommunerne under ét overskrider servicerammen (se endvidere afsnit om
økonomiaftalen).
Kommunens samlede driftsudgifter (service og overførsler) er bl.a. fremkommet ved, at der er korrigeret med
Kommunalbestyrelsens beslutninger, lovændringer og mængdeændringer siden vedtagelsen af budget
2015. Driftsudgifterne på de enkelte målområder er nærmere beskrevet i afsnittene om Mål og økonomi.
• Pris- og lønstigninger (drift og anlæg)
Drifts- og anlægsposterne er for 2016-2019 vist i pris- og lønniveauet for 2016. Posten Pris- og lønstigninger
(for drift henholdsvis anlæg) viser de forventede udgifter i 2016-2019 til dækning af pris- og lønstigninger
efter 2016 til henholdsvis drift og anlæg. De anvendte pris- og lønskøn kan ses i afsnittet med budgetforudsætninger.
• Afdrag på lån ekskl. fjernvarmelån
Afdrag på kommunens lån optaget primært i forbindelse med kommunens ud- og ombygning af plejeboliger
mv., til byfornyelse og til de brugerfinansierede udgifter til udbygningen af Skovshoved Havn.
• Strukturelt driftsresultat
Se tidligere forklaring.
• Anlæg
”Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger” viser kommunens samlede bruttoudgifter til anlæg fratrukket anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder og udgifter til ældreboliger. Det svarer til den måde det aftalte anlægsniveau (”=anlægsrammen”) i Økonomiaftalen opgøres på. Det samlede aftalte anlægsniveau i økonomiaftalen for kommunerne under ét udgør 16,6 mia. kr., som det forudsættes, at kommunernes budgetter
holder sig inden for. Gentofte Kommune bruttoanlægsudgifter inden for ”anlægsrammen” udgør i budgettet
223 mio. kr.
”Øvrige skattefinansierede anlæg netto” viser de budgetlagte udgifter til ældreboliger fratrukket alle kommunens anlægsindtægter, som primært består af fondstilskud og statstilskud til servicearealer.
• Resultat forsyningsvirksomheder
Denne post indeholder dels den årlige forskydning i mellemværende med kommunens forsyningsvirksomheder (renovation og fjernvarme) svarende til forsyningsvirksomhedernes nettodrifts- og anlægsudgifter, dels
kommunens afdrag på lån optaget til udbygningen af fjernvarmenettet.
Den forholdsvise høje anlægsudgift skyldes udgifterne til udbygningen af fjernvarmenettet. Udgiften til udbygningen af fjernvarmenettet modsvares af en lånefinansiering af udbygningen samt et budgetlagt driftsoverskud.
• Balanceforskydninger
Denne post indeholder en række balanceforskydninger, herunder bl.a. kommunens udgift til pensionistlån til
betaling af ejendomsskatter og Nordvands afvikling af mellemværende med kommunen. Den høje udgift i
2016 skyldes 2. rate af betalingen for Copenhagen International School, som finansieres af Investeringsbeholdningen.
42
• Låneoptagelse
Der er i alle årene 2016-2019 budgetlagt med lån til finansiering af den vedtagne udbygning af fjernvarmen,
ligesom der er forventet lånoptagelse til delvis mellemfinansiering af ud- og ombygningen af BankMikkelsens Vej.
Kommunens øvrige lånemuligheder anvendes ikke til optagelse af lån, men til frigivelser fra kommunens
deponeringsforpligtelser fra tidligere indgåede lejekontrakter for lokaler, jf. kommunens økonomiske politik.
• Forskydninger i investeringsbeholdningen
Posten Forskydninger i investeringsbeholdningen (NESA-midler) viser størrelsen af den årlige finansiering
fra Investeringsbeholdningen samt afkast af beholdningen. Afkastet er budgetteret til 2,7 mio. kr. i 2016,
hvilket er et betydeligt fald i forhold til tidligere år, som afspejler den lave markedsrente.
Finansieringen fra Investeringsbeholdningen er sammensat af:
•
•
•
Den sidste frigivelse i 2016 som følge af Kommunalbestyrelsen oprindelige strategi for frigivelser af Nesa-midlerne over en samlet tolvårs periode fra år 2005 resulterende i en samlet slutbeholdning på 300
mio. kr. ultimo 2016
Kommunalbestyrelsen beslutning fra 2014, om, at købet af Copenhagen International School skulle finansieres af Nesa-beholdningen, hvorefter slutbeholdningen i 2016 ville være 214 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen beslutning om fra 2015 at se Nesa-beholdningen som en Investeringsbeholdning,
som skal anvendes til moderniserings- og digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale. Gevinsterne fra projekterne tilbageføres løbende til Investeringsbeholdningen
Det medfører følgende finansiering fra Investeringsbeholdningen i budgettet:
Forskydninger i investeringsbeholdningen
Afkast
mio. kr.
2016
-3
2017
-2
2018
-2
2019
-2
Frigivelse efter oprindelig Nesa-strategi
Køb af CIS
Modernisering og digitaliseringsprojekter
Tilbageførsel af gevinster
I alt Forskydninger i investeringsbeholdning
-73
-84
-13
7
-165
18
16
27
25
25
23
Salget af aktierne i NESA gav et provenu på 5,957 mia. kr. i 2004, hvoraf kommunen skulle betale en afgift til
staten på ca. 2,5 mia. kr. Nedenfor er vist udviklingen i beholdningen af NESAmidler/Investeringsbeholdningen inkl. de tidligere deponerede midler, samt for tidligere år den endnu ikke
betalte afgift. Udviklingen er baseret på følgende:
•
Afgiften til staten på 40 procent af salgsprovenuet er betalt ved, at kommunens bloktilskud fra staten blev
reduceret fra oktober 2005, og indtil afgiften var betalt i 2012.
•
Kommunalbestyrelsen oprindelige strategi med frigivelsen over en samlet tolvårs periode fra år 2005
med en større deponeringsfrigivelse i starten af perioden resulterende i en samlet slutbeholdning på 300
mio. kr. ultimo 2016, herunder beslutningen om at købe Copenhagen International School finansieret af
Nesa-beholdningen.
•
Ændringen af Nesa-strategien til en Investeringsbeholdning, som skal anvendes til moderniserings- og
digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale med løbende tilbageførelse af gevinsterne fra projekterne til beholdningen
Der er indfriet gæld og undladt låneoptagelse for i alt ca. 1,25 mia. kr. i 2004-2013. Indfrielsen og den
undladte låneoptagelse er finansieret af NESA-midlerne ved frigivelse fra deponeringen.
•
43
Udviklingen i Investeringsbeholdningen (ultimo året)
Mio. kr.
6.000
5.000
Beholdning
4.000
Afgift
3.000
2.000
1.000
0
Salg 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Udviklingen i beholdningen (ultimo året)
Salg 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mio. kr.
-631
-341
-360
-441
-308
-367
-269
-61
-85
-83
-73
-96
-163
18
27
25
-180
-892
-229
-249
-254
-224
-256
-205
0
0
0
0
0
0
0
5.957 5.328 4.807 3.513 2.837 2.312 1.723 1.237
905
603
517
441
346
183
201
227
253
Frigivelser
Afgiftsbetaling
1)
Beholdning
- heraf
Gentofte
3.470 2.841 2.499 2.097 1.650 1.374 1.039
777
701
603
517
441
346
183
201
227
253
Statsafgift
2.487 2.487 2.307 1.416 1.187
461
205
0
0
0
0
0
0
0
0
938
684
1) Kursreguleret beholdning
Med udgangen af 2014 skal Gentofte Kommune ikke længere efter loven have deponeret en del af sin Investeringsbeholdning. En andel af beholdningen skal imidlertid dække Gentofte Kommunes øvrige deponeringsforpligtelser primært fra leje af servicearealer ved selvejende ældreboliger. Det er forudsat, at kommunen i 2015-2016 anvender sine uudnyttede lånemuligheder til at nedbringe deponeringsforpligtelsen til nul
fra ultimo 2016.
44
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Aftale om den kommunale økonomi 2016
Aftale om den kommunale
økonomi 2016
Regeringen og KL indgik den 3. juli 2015 en aftale om rammerne for
kommunernes økonomi for 2016. Hovedelementerne i aftalen er:
 3,5 mia. kr. i 2016 i ekstraordinær
likviditetsstyrkelse. Heraf fordeles
1,5 mia. kr. som grundtilskud til
alle kommuner og 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske
vilkår.
Skat
Økonomiaftalen forudsætter, at de samlede kommunale skatter er
uændret for kommunerne under ét i 2016. Ellers er der lovhjemmel til at
modregne et merprovenu ved en skatteforhøjelse. Forhøjes den samlede kommunale skatteudskrivning (dvs. indkomstskatter, grundskyld og
dækningsafgifter) modregnes provenuet i de kommuner, der øger skatten, med et beløb svarende til 75 pct. det første år, 50 procent i andet og
tredje år og 25 procent i det fjerde år. Den resterende del modregnes
kollektivt i det samlede kommunale bloktilskud. Efter fjerde år er der fuld
kollektiv finansiering.
Der afsættes to "skattepuljer”, som skal bidrage til at flere kommuner kan
ændre skattesatserne i 2016, uden at den samlede kommunale skatteudskrivning stiger. Den ene pulje er en ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser. Det er en forudsætning for skatteforhøjelser, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Den anden pulje er derfor en tilskudsordning på 200 mio. kr. til delvis finansiering af indkomsttabet ved
skattenedsættelse.
Gentofte Kommunes budgetforslag for 2016 er baseret på uændrede
skattesatser.
Serviceudgifter
Den samlede ramme for serviceudgifterne i alle landets kommuner i
2016 er 237,4 mia. kr. inkl. DUT-reguleringer og en omlægning af ældremilliarden.
 Serviceudgifterne udgør 237,4
mia. kr. i 2016 inkl. DUTregulering og en omlægning af
ældremilliarden.
 Regeringen har indført et omprioriteringsbidrag på 1 pct. om året i
2016 – 2019, svarende til 2,4 mia.
kr. i 2016, hvoraf 1,9 mia. kr. tilbageføres til kommunerne.
 Fortsat sanktioner ved overskridelser af serviceudgiftsrammen
og ved skatteforhøjelser:
- 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes serviceudgifter under ét holder det
aftalte niveau i budgettet.
• Intet anlægsloft i 2016 – men
håndslag på en koordineret indsats om et anlægsniveau på 16,6
mia. kr.
Gentofte Kommunes serviceudgifter er på 3.189 mio. kr. i budgetforslaget, hvilket svarer til en teknisk beregnet serviceramme for kommunen for 2016.
Ligesom de forudgående år er der en kollektiv budgetsanktion på kommunernes overholdelse af det aftalte
udgiftsniveau, idet 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetter samlet set overholder servicerammen for 2016. Ved en sanktion på 3 mia. kr. svarer det til 39,5 mio. kr. for Gentofte Kommune.
Ekstra finansiering i 2016
Kommunerne får i 2016 et ekstraordinært likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som
grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Gentofte Kommune får kun andel af de 1,5 mia. kr. svarende til 19,9 mio. kr.
Omprioriteringsbidrag
Regeringen vil tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om
året fra 2016 til 2019. Det svarer til 2,4 mia. kr. i 2016, hvoraf 1,9 mia. kr. vil blive tilbageført til kommunerne.
Indtægten fra bloktilskuddet for 2016 er reduceret med 6,3 mio. kr. på den baggrund.
Der vil fremadrettet blive taget stilling til omprioriteringsbidraget i forbindelse med økonomiforhandlingerne.
45
Overførselsudgifter
Det forudsættes, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,6 mia. kr. i 2016, og at kommunernes
udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,9 mia. kr. i 2016. Konsekvenserne
af refusionsomlægningen er indregnet i de skønnede udgifter.
Anlægsudgifter
Der er enighed om, at kommunernes investeringer i 2016 udgør 16,6 mia. kr.(brutto), hvilket er et fald på 0,9
mia. kr. i forhold til 2015. I henhold til aftalen skal kommunerne foretage en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter overholder aftalen samlet set. Der er intet loft – og
ingen sanktion i 2016.
I budgetforslaget udgør Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter 223 mio. kr. i 2016.
Sundhed
Ligesom i Økonomiaftale 2014 og 2015 er der i årets aftale fokus på at understøtte samarbejdet mellem
kommuner, sygehuse og praksissektoren, så borgerne oplever mere sammenhængende patientforløb. Der
igangsættes derfor et udvalgsarbejde mellem Regeringen, KL og Danske Regioner, som skal resultere i en
samlet plan for udbygningen af det nære sundhedsvæsen. Det indebærer bl.a. at der skal skabes en bedre
sammenhæng mellem sundhedsområdet og øvrige velfærdsområder, såsom social-, ældre-, og beskæftigelsesområdet.
Bedre ressourceanvendelse
Regeringen ”vil arbejde for” at prioritering af velfærdsområderne fremadrettet ikke sker i form af puljer eller
med bindinger på kommunernes prioriteringer. Konkret omlægges fra 2016 den såkaldte ældremilliard til en
del af bloktilskuddet frem for en ordning baseret på ansøgningsskemaer, dokumentationskrav etc., hvilket vil
reducere administrationen af midlerne i kommunerne.
KL og regeringen vil i september 2015 diskutere ”konkrete forslag til markante regelforenklinger mv.” bl.a.
liberalisering af planloven og forenkling af beskæftigelseslovgivningen.
Aftalen indeholder yderligere en række aftaler og temaer.
46
Pris- og lønudvikling
Budgetlægningen for 2016-2019 foretages i faste priser for drifts- og anlægsposterne. Det betyder, at der for
alle årene er foretaget et skøn over det forventede pris- og lønniveau i 2016. For hvert af budgetoverslagsårene 2017-2019 er der beregnet de forventede yderligere pris- og lønstigninger. Beregningerne er
opsamlet under posten ”Pris og lønstigninger’” i resultatbudgettet for henholdsvis drift og anlæg. Øvrige budgetposter budgetteres i de forventede løbende priser for de enkelte år.
Både ved fremskrivningen af lønninger og priser er skønnet fra 2015 til 2016 korrigeret med ændringer i løn
og prisskøn to år tilbage. Dvs. at KL’s skøn over løn- og prisudviklingen fra 2015 til 2016 er korrigeret for
ændringer i skøn på de enkelte udgifts- og indtægtsarter fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 2015.
Løn
KL har på baggrund af den treårige overenskomstfornyelse pr. 1. april 2015 og skøn over reguleringsordningen skønnet over lønudviklingen i 2016-2018. Der er for årene 2018-2019 foretaget et beregningsteknisk
skøn på 2,1 pct., der ligger i underkanten af Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn fra maj 2015 for den
private lønudvikling 2016 på 2,3 pct. (0,2 pct.point under).
Lønskøn i procent
Fra
2015
2016
2017
2018
Til
2016
2017
2018
2019
Lønudvikling
1,11
2,3
2,1
2,1
2015-2016: KL's skøn april 2015, øvrige år KL's skøn juli 2015
Priser
Ved fremskrivning af budgettet er anvendt KL’s skøn over prisudviklingen. Skønnet fra 2015 til 2016 er som
nævnt oven for korrigeret med ændringer i priserne to år tilbage. Dvs. at KL’s skøn over prisudviklingen fra
2015 til 2016 er korrigeret for ændringer i prisskøn på de enkelte udgifts- og indtægtsarter fra 2013 til 2014
og fra 2014 til 2015.
Anvendte prisskøn på udvalgte områder i procent
Fra
2015
2016
2017
2018
Til
2016
2017
2018
2019
Varekøb (ekskl. el, gas og olie mm.)
-0,7
1,7
1,7
1,7
El, gas, olie mm.
-2,5
1,7
1,7
1,7
Tjenesteydelser
0,1
1,6
1,6
1,6
Entreprenør og håndværkerydelser
0,4
1,5
1,5
1,5
Indtægter
0,9
2,1
2,0
2,0
2015-2016: KL's skøn april 2015, øvrige år KL's skøn juli 2015
47
BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR 2015 – 2027
I sommeren 2009 rundede befolkningstallet i Gentofte Kommune 70.000, og kort inde i 2015 kom borger
nummer 75.000 til kommunen.
5.000 flere borgere i løbet af seks år er en meget høj vækst (1,2 pct. pr år i gennemsnit). Befolkningstallet
stiger fortsat, men lidt mere afdæmpet. I 2014 var væksten 0,8 pct. og det samme forventes i 2015. Det betyder, at der ved begyndelsen af 2016 forventes at være lige over 75.500 borgere. I 2022 ventes befolkningstallet at toppe med knap 77.800 borgere i kommunen.
Faktisk og forventet befolkningstal (1995-2027)
Prognose fordelt på aldersgrupper
Små årgange i den fødedygtige alder og faldende fertilitet betyder færre vuggestuebørn (0-2årige) og børnehavebørn (3-5årige). Prognosen peger på, at der i 2020 vil være knap 300 færre 0-5årige i kommunen
end i 2015.
Omvendt bliver der stadig flere skolebørn (6-15årige). I 2020 vil der være 400 flere 6-15årige børn end i
2015.
Ser man på gruppen af unge (16-24årige), er de 200 nye ungdomsboliger, der skal stå færdige i 2017 medvirkende til, at der stadig kommer lidt flere unge. Den kraftige vækst i aldersgruppen, vi har set det seneste
årti, ser dog ud til at være overstået.
Voksne (25-64årige) kommer der lidt flere af i løbet af de kommende seks år. De store årgange fra
1960’erne giver en forskydning indenfor aldersgruppen, så ”det grå guld” vil komme til at udgøre en stadig
større del; Om ti år vil der være 25% flere 55-64årige i kommunen end i 2015. Denne aldersgruppe er dermed den aldersgruppe, der vokser mest både på fem og ti års sigt.
Næststørst vækst ventes i gruppen af seniorer (de 65-84årige) og på ét års sigt er det her, vi kommer til at
se den største vækst. Antallet af borgere på 65 år eller ældre bliver samlet set ved med at stige, så der i
2020 vil være 8 pct. flere på 65 år eller derover end i dag, og om ti år vil være 16 pct. flere end i 2015. Denne
stigning dækker dog over, at der de kommende seks år ventes færre ældre (85+årige).
48
Tabel: Faktisk og forventet befolkningstal (2008-2027)
2008
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2025
2027
0-2 år
2.458
2.309
2.232
2.200
2.222
2.250
2.242
2.237
2.230
2.199
2.156
2.106
3-5 år
2.598
2.902
2.882
2.825
2.698
2.629
2.581
2.587
2.603
2.560
2.500
2.443
6-15 år
9.406
10.031
10.073
10.152
10.281
10.372
10.453
10.478
10.404
10.279
9.987
9.621
16-24 år
5.834
7.413
7.687
7.767
7.748
7.670
7.850
7.710
7.621
7.462
7.393
7.359
25-39 år
11.163
11.303
11.245
11.322
11.476
11.633
11.641
11.642
11.704
11.725
11.629
11.369
40-54 år
15.942
17.380
17.567
17.637
17.690
17.598
17.513
17.346
17.008
16.343
15.936
15.405
55-64 år
9.521
8.902
8.931
9.102
9.289
9.499
9.751
10.105
10.457
11.022
11.179
11.346
65-84 år
9.553
11.818
12.153
12.395
12.675
12.964
13.230
13.396
13.642
14.052
14.427
14.783
85+ år
2.438
2.224
2.162
2.123
2.104
2.069
2.055
2.045
2.023
2.079
2.172
2.297
Samlet
68.913
74.282
74.932
75.522
76.183
76.683
77.317
77.547
77.693
77.721
77.379
76.729
Tendenser i befolkningens bevægelser
Fertilitet: Det faldende antal 0-2årige hænger sammen med, at der flyttede lidt færre 0årige til kommunen i
2014 end de foregående år, men faldet skyldes især, at der bliver født færre børn i Gentofte Kommune. De
seneste år er fertiliteten faldet i både Gentofte Kommune, Region Hovedstaden og på landsplan. For Region
Hovedstaden og hele landet ser kurven ud til at være knækket, mens fertiliteten her i kommunen faldt yderligere fra 2013 til 2014. Kun to andre kommuner, København og Aalborg, havde en fertilitet i 2014, der var
lavere end Gentoftes 1,57 barn pr. kvinde.
Flyttemønstre: Det, der først og fremmest påvirker befolkningstallet, er dog ikke fødsler men flytninger. Flytninger ind og ud af kommunen bidrager stadig til befolkningstilvæksten, men antallet af flytninger ud af
kommunen er steget mere end antallet til tilflytninger, så nettotilflytningen er mindre end sidste år.
49
STYRING I GENTOFTE KOMMUNE
Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj,
som angiver de overordnede rammer/retninger for Gentofte Kommune. Gentofte-Plan er en samling af budget og kommuneplanlægning.
Målområder og bevillinger
Aktiviteterne i Gentofte Kommune er opdelt på 10 målområder med
tilhørende bevillinger. Der er opstillet en række mål for det enkelte
målområde, som området skal arbejde efter de kommende år. Målene
fastsætter den overordnede retning for målområdets udvikling og er
pejlemærker for områdets og dets institutioners handlinger og aktiviteter.
Målene for de enkelte målområder udspringer af Kommunalbestyrelsens vision. Kommunalbestyrelsens tværgående politikker og strategier sætter rammer for opstillingen af mål på det enkelte målområde.
Herved sikres den tværgående planlægning i kommunen.
50
Bevilling
En bevilling er en bemyndigelse fra
Kommunalbestyrelsen til at afholde
udgifter eller oppebære indtægter i
overensstemmelse med de beløbsmæssige og øvrige vilkår, hvorunder
bevillingen er givet.
Forøgelser eller reduktioner af bevillinger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Mål
Et mål er et udtryk for, hvilket resultat og virkning der skal nås og hvornår.
Målområder
Målområder er en afgrænsning af
kommunens aktiviteter i naturligt
sammenhængende grupper. Nogle
målområder går på tværs af bevillinger.
Bevillinger
Bevillinger opdeler budgettet på
formål.
Målområderne og bevillingerne er
beskrevet i afsnittene Mål og økonomi.
Styringshierarki: Målområder og bevillinger
I Gentofte Kommune er det Kommunalbestyrelsen, som er bevillingshaver for alle driftsbevillinger. Der er i alt
14 bevillinger, jf. figuren. Bevillingerne bliver givet som nettobevillinger.
Til målområderne er der således udover en række mål knyttet en eller flere bevillinger med et budgetbeløb,
som administrationen skal overholde over for Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan det samlede driftsbudget skal fordeles på bevillinger og har desuden kompetencen til at omplacere mellem bevillinger. Endvidere kan administrationen foretage udgiftsneutrale omplaceringer mellem bevillinger af
teknisk/administrativ karakter, f.eks. fordeling af lønpuljer ud på de forskellige bevillinger.
For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion, men alene en finansieringsmæssig funktion. I investeringsoversigten er vist de afsatte rådighedsbeløb til hvert anlægsprojekt i budgettet. Til hvert
anlægsarbejde skal der søges anlægsbevilling i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling til en række tilbagevendende anlægsprojekter og -puljer.
Intern styring af områder og institutioner
Institutioners og områders ansvar for og kompetence i økonomi fremgår af Gentofte Kommunes decentraliseringspolitik.
Gentofte Kommunes decentraliseringspolitik sigter mod at give kommunens institutioner størst mulig økonomisk handlefrihed ved at placere opgave- og budgetansvar så tæt på de disponerende som muligt. Princippet betyder, at institutionslederen tildeles et samlet budget til at opnå de aftalte mål og opgaver. Decentraliseringspolitikken understøttes af lønsumsstyring og overførselsadgang.
51
MÅL OG ØKONOMI
52
TEKNIK OG MILJØ
VISION
BESKRIVELSE AF OMRÅDET
I dialog med borgere og brugere skaber Gentofte
Kommune omgivelser for menneskers udfoldelse
ved at udvikle infrastrukturer, grønne ressourcer
og fysiske rammer med fokus på bæredygtighed,
æstetik, trivsel og sikkerhed.
Forsyningsområdet omhandler:
FORSYNING
Affald og Genbrug
I 2016 arbejder Affald og Genbrug fortsat med fokus på
genanvendelse og optimering af indsamlingen af
husstandenes affaldsressourcer, som glas, papir, pap og
farligt affald. Hos etageejendommene fortsætter udrulningen
af individuelle affaldsløsninger med beholdere til
genanvendeligt affald og miljøskabe til kemikalierester og
udtjent elektronik.
I foråret 2015 er der foretaget forsøg med indsamling af plast
og metal hos etageejendomme, villaer og rækkehuse og i de
offentlige kuber. Såfremt der på baggrund af disse forsøg
træffes afgørelse om, at nye ordninger for plast og metal skal
gennemføres, vil arbejdet med planlægning og udrulning af
nye ordninger og beholdere være en vigtig arbejdsopgave for
Affald og Genbrug i 2016.
På genbrugsstationen arbejdes der også med at få mest
muligt affald sendt til genanvendelse. I 2015-16
gennemføres projektet ’Fra garage til Genbrugsstation’, der
har til formål at motivere borgerne til i større grad at sortere
genanvendeligt affald korrekt. Resultater fra dette projekt og
udvikling af et navigationskoncept skal bidrage til yderligere
at øge genanvendelsesprocenten. Genbrugsstationen skal i
endnu højere grad kommunikere om affaldsordninger,
oplysning om genanvendelse med mere.
Undervisningen
af skoleelever og børnehaver på
genbrugsstationen
fortsætter
med
de
to
faste
undervisningstilbud, og i skoleåret 2015-16 udbygges der
med nye tilbud. Herunder Ren By – Hver Dag, der giver
børnene et indblik i nedbrydning af forskellige
affaldsmaterialer og konsekvenser for henkastet affald i
naturen og byen.
53
Affald og genbrug:
< 1 genbrugsstation
< 130 flaske- og 150 aviskuber
< 60 batterikuber
< Afhentning af dagrenovation, genbrugsbeholder til
papir og glas, miljøboks, storskrald og haveaffald fra
ca. 20.000 enfamilieboliger.
<
Kompostbeholdere til grønt affald til rådighed for
husstande i villaer og rækkehuse
Fjernvarme:
< Mere end 100 km fjernvarmeledninger
< 3 vekslerstationer
< 3 spidslaststationer
< De seks stationer har en samlet effekt på ca. 200
MW.
Den nye kompostordning fortsætter i 2016. Ordningen stiller
beholdere
til
rådighed
til
hjemmekompostering
af
husstandenes grønne mad- og haveaffald. I foråret 2016
gennemføres
der som i 2015 ’Grøn Dag’ på
genbrugsstationen, hvor der uddeles kompostbeholdere og
orme samt gives gode råd om hjemmekompostering af Grøn
Guide.
Fra efteråret 2015 og i 2016 bliver det undersøgt, hvordan
Storskraldsordningen kan optimeres, og hvordan der bedst
informeres om retningslinjer for sortering og anvendelse af
ordningen.
Gentofte Kommunes pladser og gader skal fremstå rene og velholdte.
’Ren by – hver dag’
Gentofte Kommune vil gøre en ekstra indsats for at sikre, at
kommunen fremstår ren og pæn hele året. Kampagnen Ren
By – Hver Dag handler også om, hvordan borgere,
virksomheder,
institutioner,
foreninger
og
interesseorganisationer kan tage et medansvar, rydde op
efter sig selv og være med til at forebygge affald, så borgere
og kommune i fællesskab bidrager til, at pladser, gadeforløb,
parker, strande, havne og bygninger er indbydende at
opholde sig i.
Ren By - Hver dag er en overordnet ramme, der rummer
både eksisterende og nye initiativer. I 2015-16 arbejdes med
forskellige kampagner, der har til formål at engagere
borgere, erhvervsdrivende og frivillige i at gøre en Ren Byindsats. Her tages blandt andet temaerne storskrald, ren
strand, hundeefterladenskaber og cigaretskodder op.
Desude afprøves nye innovative værktøjer, der kan optimere
indsamlingen af affald i byen, og på genbrugsstationen kan
skoleklasser med et nyt undervisningstilbud lære om
henkastet affald, og hvilke konsekvenser det har for byen og
naturen. Affald skal også spille en større rolle i kommunens
egne bygninger og institutioner, når der i 2015-16 bliver
gennemført øget affaldssortering.
54
Ved Danmarks
Naturfredningsforenings årlige
affaldsindsamling d. 19. april 2015 mødtes
frivillige borgere på udvalgte lokationer i
kommunen for at opsamle smidt affald. I alt blev
der på dagen opsamlet rundt regnet 600 kg
smidt affald .
Fjernvarme
I 2016 udbygges fjernvarmenettet fortsat i store dele af kommunen, hvilket giver flere borgere mulighed for billig og miljørigtig fjernvarme, som generelt nedsætter CO²-udledningen i
kommunen.
Ud over den mindre CO²-udledning giver udbygningen af
fjernvarmenettet også store energibesparelser.
Alene i 2016 forventes energibesparelsen ved årets udbygning at svare til varmeforbruget i ca. 500 standardhuse.
I 2016 vil der ud over udbygningen af fjernvarmenettet blive
arbejdet på udnyttelse af energi og ressourcer på tværs af
kommunegrænserne, så Gentofte Kommune også aktivt kan
være en del af omstillingen til fremtidens energisystem.
Gentofte Kommune er medejer af Centralkommunernes
Transmissionsselskab (CTR) og arbejder her igennem på, at
andelen af vedvarende energi i fjernvarmen øges, så CO²udledningen fra fjernvarmen i kommunen kan blive endnu lavere. Dette vil bl.a. ske ved yderligere anvendelse af biomasse til produktion af fjernvarme.
Udbygning af fjernvarmenettet fortsættes i 2016.
55
PARK OG VEJ
De grønne ressourcer i Gentofte Kommune er beskrevet i
Grøn Strukturplan. Parkerne skal udvikles og vedligeholdes
på en skånsom og hensigtmæssig måde, med respekt for
forskellige funktioner og ønsker til brugen af kommunens
grønne områder og strande. Indsatsen planlægges og
prioriteres, så områderne tilbyder varierede rekreative
oplevelsesmuligheder for alle. Udviklingen sker i samarbejde
med borgerne, fritidsklubberne, grundejerforeninger m.fl.
På kommunens kirkegårde arbejdes der fortsat med, at sikre
de besøgendes gode oplevelse af kirkegården som et
fredfyldt sted. Kirkegårdene skal fortsat kunne bruges som
lokale åndehuller med grønne rekreative områder, under
hensyntagen til den primære funktion.
I de kommende år vil der i samarbejde med Nordvand
gennemføres klimasikring af Gentofterenden, for dermed at
kunne forebygge oversvømmelse, og samtidig sikre naboerne
mulighed for bevægelse langs det grønne strøg, som
anlægges med både cykel/gangsti.
Fra 2016 vil der fortsat ske renovering af kommunens veje,
cykelstier, fortove, broer og tunneler. Arbejdet sker i tæt
koordination med Nordvands renovering af vand- og
kloakledninger samt fjernvarmeudbygning.
I maj 2016 indvies det nye havneanlæg ved Skovshoved
Havn, som er færddiggørelsen af den store udvidelse med
anlæg af dobbelt så mange bådpladser. Havnebassinet
blev indviet i maj 2015.
56
BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Inden for Park og Vej varetages udvikling, vedligeholdelse og drift af:
<
<
<
<
Grønne områder og kirkegårde
Veje, fortove og cykelstier
Skovshoved og Hellerup Havn
Charlottenlund Strandpark, Bellevue Strandpark I/S
og Charlottenlund Camping.
Endvidere varetager Park og Vej følgende centrale
opgaver:
<
Udarbejdelse og udmøntning af Trafiksikkerhedsplaner
< Koordinering af kollektiv trafik
< Vintervedligeholdelse
< Begravelser (drift af kapeller på Gentofte og
Mariebjerg kirkegårde).
Med afsæt i ”Trafikpolitik 2009” har Kommunalbestyrelsen
vedtaget Trafiksikkerhedsplan 2012-2018. Trafiksikkerhedsplanen har til formål at forbedre trafiksikkerheden, fremkommeligheden og trygheden for trafikanterne i Gentofte Kommune. I 2015-2016 arbejder et opgaveudvalg, bestående af
politikere, borgere og øvrige interessenter med forslag til en ny
trafiksikkerhedsplan 2017-2020 med fokus på god trafikadfærd.
BESKRIVELSE AF OMRÅDET
<
Koordinering af indsatsen for en bæredygtig udvikling af kommunens egen drift og gennemførelse af
borger- og virksomhedsrettede initiativer, som understøtter en bæredygtig adfærd
<
Koordinering af arbejdet for opnåelse af klimamål om
reduktion af kommunens egen CO²-udledning med 2
pct. om året og reduktion af udledningen fra kommunen som geografisk område med 12 pct. i 2020
sammenlignet med 2007
<
Koordinering af en tværgående indsats for at tilpasse
kommunen til de klimaforandringer, der vil komme, i
form af mere og kraftigere regn, øget havvandstand,
højere temperatur samt mere og kraftigere vind
<
Naturbeskyttelse, beskyttelse af grundvandsressourcen, forebyggelse af jordforurening samt miljøtilsyn
Grundvandsbeskyttelsen er en vigtig og central opgave for
kommunen, da 85 pct. af kommunens drikkevandsforbrug
hentes indenfor kommunens egne grænser. Kommunen har
sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet forslag
til en indsats- plan til grundvandsbeskyttelsen, som forventes
endeligt vedtaget i efteråret.
I 2015-2016 gennemføres der en klimasikring af
Gentofterenden i samarbejde med Nordvand.
KLIMA, NATUR OG MILJØ
Gentofte Kommune vil være en bæredygtig og klimavenlig
kommune og tage sin del af ansvaret for, at Danmark lever op
til internationale klimaaftaler.
I klimaplan for 2010-20, er vision og mål for kommunens
klimaindsats
blevet
fastlagt.
I
2011
vedtog
Kommunalbestyrelsen en strategi for en bæredygtig udvikling
2012-2015. Strategien skal afløses af en ny strategi for 2016.
Arbejdet med denne strategi påbegyndes i 2015.
Spildevandsplan 2015-2018 har gennem renovering og
udbygning af spildevandssystemet til formål at mindske
oversvømmelser og begrænse overløb til vandområderne,
herunder Øresund, hvor badevandskvaliteten vil blive
forbedret.
57
Gentofte Kommune har udarbejdet et tillæg til Kommuneplan
2013; Klimatilpasning for Gentofte Kommune. Det overordnede mål er at beskytte og udvikle kommunen gennem langsigtet planlægning, som forebygger uønskede og negative effekter af klimaforandringer.
POLITISKE MÅL
Følgende mål er opstillet for målområdet.
1. Økonomisk, miljø- og samfundsmæssig bæredygtighed indtænkes i opgaveløsningen lige fra planlægning til projekt,
udførelse, drift og genanvendelse
2. Æstetik og klimatilpasning indtænkes i vedligeholdelsen og udviklingen af kommunens fysiske rammer
3. De fysiske rammer og infrastrukturer indrettes, så borgere og brugere kan færdes trygt og sikkert
4. Byens rum indrettes, så det fremmer borgeres og brugeres muligheder for varieret motion og fysisk udfoldelse
5. Borgere og brugere inddrages løbende i opgaveløsningen – herunder via digitale medier
58
ØKONOMISK DRIFTSRAMME
Forsyning
Hele 1.000
Budgetoverslag
Regnskab
2014
199.747
-188.498
72.947
-87.317
272.694
-275.815
-3.121
Budget
2015
232.527
-247.330
86.498
-91.099
319.025
-338.429
-19.404
Budget
2016
199.526
-227.156
80.845
-87.783
280.371
-314.939
-34.568
Regnskab
2014
Budget
2015
Budget
2016
20.071
-6.234
28.959
-9.323
29.004
-9.392
28.904
-9.392
28.904
-9.392
28.904
-9.392
Vej
132.259
-5.845
126.801
-5.445
147.584
-5.473
134.969
-5.473
127.459
-5.473
126.719
-5.473
Kirkegårde
20.531
-12.304
17.476
-11.722
17.218
-11.822
17.218
-11.822
17.118
-11.822
17.118
-11.822
4.347
-4.541
5.274
-5.126
5.868
-7.108
5.868
-7.108
5.868
-7.108
5.868
-7.108
Udgifter i alt
Indtægter i alt
177.208
-28.924
178.510
-31.616
199.674
-33.795
186.959
-33.795
179.349
-33.795
178.609
-33.795
Netto
148.284
146.894
165.879
153.164
145.554
144.814
Regnskab
2014
Budget
2015
Budget
2016
957
-73
1.910
-51
6.435
Fjernvarme
Affald og Genbrug
Udgifter i alt
Indtægter i alt
Netto
2017
217.620
-249.006
80.845
-80.383
298.465
-329.389
-30.924
2018
227.168
-260.981
80.845
-80.383
308.013
-341.364
-33.351
2019
235.666
-270.431
80.845
-80.383
316.511
-350.814
-34.303
Park og Vej
Hele 1.000
Park
Havne
Budgetoverslag
2017
2018
2019
Klima, Natur og Miljø
Hele 1.000
Budgetoverslag
2017
2018
2019
1.090
-52
1.090
-52
1.090
-52
1.090
-52
6.394
5.931
5.931
5.931
5.931
460
457
469
469
469
469
Rottebekæmpelse
1.622
-1.843
1.636
-1.636
1.800
-1.800
1.800
-1.800
1.800
-1.800
1.800
-1.800
Udgifter i alt
Indtægter i alt
9.474
-1.916
10.397
-1.687
9.290
-1.852
9.290
-1.852
9.290
-1.852
9.290
-1.852
7.558
8.710
7.438
7.438
7.438
7.438
Myndighedsopgaver
Administration af
myndighedsopgaver
Grøn guide
Netto
59
INVESTERINGER
Forsyning
Regnskab
Budget
Budget
2014
2015
2016
2017
2018
2019
211.946
93.400
122.200
111.700
65.200
39.000
Regnskab
Budget
Budget
2014
2015
2016
2017
2018
2019
51.314
63.790
51.560
32.800
29.800
32.800
Regnskab
Budget
Budget
Netto
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Investeringer
8.728
4.600
24.600
0
0
0
Hele 1.000
Netto
Investeringer
Budgetoverslag
Park og Vej
Hele 1.000
Netto
Investeringer
Budgetoverslag
Klima, Natur og Miljø
Hele 1.000
Budgetoverslag
BUDGETGRUNDLAG
Forsyningsområdets opgaver er brugerfinansierede. Taksterne godkendes af Kommunalbestyrelsen. Forsyningen skal
hvile i sig selv over en årrække.
Budgetgrundlaget på det skattefinansierede område er rammestyret.
Nettodriftsudgift pr. indbygger
Den viste stigning fra budget 2015 til budget 2016, skyldes ekstra
udgifter til kollektiv trafik. Derudover forventes der større udgifter til
vejafvandingsbidraget i 2016, som flg. af, at Nordvand har høje
investeringsudgifter.
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Kr.
0
Regnskab Regnskab
2013
2014
Budget
2015
Budget
2016
60
Nøgletal
Regnskab
2013
Regnskab
2014
Budget
2015
Budget
2016
Nettodriftsudgift pr. indbygger kr. skattefinansieret
2.258
2.157
2.112
2.295
Drift af Vej, pr. indbygger, kr.
1.831
1.749
1.647
1.882
- Heraf vejbelysning
185
183
186
146
- Heraf kollektiv trafik
601
585
533
610
- Heraf vintertjeneste
139
68
67
65
Drift af Park pr. indbygger, kr.
255
191
267
260
Drift af Kirkegårde pr. indbygger, kr.
102
114
78
71
Drift af Klima, Natur og Miljø pr. indbygger, kr.
125
105
118
98
Drift af Havne pr. indbygger, kr.
-16
-3
2
-16
53.551
64.777
1.296
1.326
850
831
928
1.008
Anlægsudgifter pr. indbygger takstfinansieret, pr. år
3.002
2.933
1.268
1.618
Anlægsudgifter pr. indbygger i alt, pr. år
3.852
3.764
2.196
2.627
Anlæg - renovering af veje, m. pr. år
1.152
3.930
-
-
Anlæg - renovering af fortove, m. pr. år
4.378
3.000
-
-
Anlæg - renovering af cykelstier, m. pr. år
2.630
1.003
-
-
92
1.074
-
-
(Beløb er i 2016-priser)
Samlede affaldsmængder, ton pr. år
Solgt fjernvarme (graddagskorrigeret), TJ pr. år
Anlægsudgifter pr. indbygger skattefinansieret, pr. år
Anlæg - nye cykelstier, m. pr. år
61
KULTUR
VISION
BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Borgerne skal tilbydes de bedste muligheder for at
mødes, opleve og skabe kultur
Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:
<
BAGGRUND OG PERSPEKTIVER
Gentofte Kommune er kendetegnet ved et rigt og mangfoldigt
kulturtilbud, som henvender sig til borgere i alle aldre og imødekommer forventningerne om kvalitet, variation og tilgængelighed. Kultur, Unge og Fritid har i 2016 særligt fokus på de
borgerrettede samarbejder og integrerende initiativer.
Dannelse og identitet
Kulturen gør noget ved os som mennesker – vi bevæges, inspireres og anfægtes – den giver anledning til debat, indsigt og
læring. Kulturen fortæller vores fælles historie samtidig med, at
den afspejler mangfoldighed og indrammer den lokale egenart. I
et dannelsesperspektiv er kunst og kultur vigtige. Når vi skaber
værdifulde kulturelle oplevelser for, med og af borgerne, skaber vi
grobund for et aktivt engagement i og nysgerrighed for hinanden
og for kunstens og kulturens mange udtryksformer.
Hovedbiblioteket med Lokalhistorisk Arkiv og
Tranen samt fem bydelsbiblioteker i Ordrup,
Gentofte, Dyssegaard, Jægersborg og Vangede
< Kulturskolerne
< Festivalerne: Kultur & Festdage, Sommerjazz
Gentofte, Historiens Dage og GentofteNatten
Endvidere ydes tilskud til:
<
<
<
<
<
Øregaard Museum
Gentofte Musikskole
Bellevue Teatret
Gentofte Kino
Formidlingscenter Garderhøj
Centralbibliotek
Gentofte varetager efter kontrakt med Kulturstyrelsen
centralbiblioteksvirksomheden for Region Hovedstaden.
Kultur, Unge og Fritid har derfor i 2016 fokus på at udvikle nye
kulturelle tilbud. Særligt bibliotekerne vil arbejde på at ændre
profilen fra fokus på materialer til også at være kulturhuse med
tilbud om aktiviteter, der understøtter både læring og kulturel
dannelse.
I den nye reform for folkeskolen skal der være et tættere og mere
integreret samarbejde mellem skolerne og det omgivende
samfund – heriblandt kulturen. Kultur, Unge og Fritid vil i
samarbejde med skolerne integrere kulturen som en naturlig del
af udviklingen af den enkelte elevs faglige, sociale og personlige
kompetencer, samt initiere at kulturinstitutionerne bruges som
alternative rum for læring. I denne forbindelse har eksempelvis
Formidlingscenter Garderhøj et stærkt udgangspunkt for at
manifestiere sig som kulturinstitution.
Meningsfulde fællesskaber
I dag fungerer kulturinstitutionerne i stigende grad som kulturelle mødesteder med arrangementer og aktiviteter for alle
borgere. Bibliotekerne har udviklet sig til en kulturel platform,
hvor borgerne engagerer sig i udviklingen af de kulturelle
aktiviteter.
Kultur, Unge og Fritid vil i 2016 fortsætte arbejdet med
inddragelse og samskabelse, og fokus vil være på at
understøtte borgernes og de enkelte bydeles egne initiativer.
Der vil især blive lagt vægt på at udvikle og skabe
interessefællesskaber, som også kan tiltrække nye
målgrupper.
62
Intensiteten af værksteder og aktiviteter er øget på
bibliotekerne. Her bygger Augusta et treehouse.
Forfatter og journalist, Puk Damsgård, møder publikum i Øregaardssalen på Gentofte Hovedbibliotek ved Gentofte Bibliotekernes
Bogmesse 2015. Foto: Mathias Olander/Gentofte Bibliotekerne
Nye muligheder
I 2016 fortsætter Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner det
nye samarbejde om scenekunst i forbindelse med den nyligt
indgåede egnsteateraftale med Bellevue Teatret. I løbet af 2016
skal der indgås en ny egnsteateraftale med Bellevue Teatret
gældende fra 2017.
I 2016 arbejdes der videre med de allerede gjorte erfaringer,
bl.a. fra Café Caféen i Vangede Bibliotek og Lokalhistorisk
Arkiv, i udviklingen af samskabelse med og af borgerne.
Kulturen er åben
Erfaringerne viser, at borgerne i stigende grad efterspørger
fleksibilitet og mulighed for selv at skabe aktiviteter. I 2016
skal kendskabet til og brugen af nøglebibliotekerne i Jægersborg, Vangede, Gentofte og Dyssegård fortsat udbredes, og
de udvidede åbningstider på Hovedbiblioteket synliggøres. I
2016 skal biblioteket i Ordrup tilsvarende indrettes til
nøglebibliotek. For at udvikle mulighederne for borgernes
aktiviteter i lokalområdet bliver Jægersborg Bibliotek i 2016
udvidet med et aktivitetsrum.
Bibliotekerne skal i 2016 implementere en ny strategi for deres
arrangementer og formidling. Ønsket er, at alle aktiviteter i
bibliotekerne fortsat skal være præget af alsidighed, aktualitet
og kvalitet med særligt fokus på den litterære kulturformidling
og vidensformidling i bred forstand.
Potentialet i at arbejde med adgangen til og brugen af kulturinstitutionerne gælder ikke kun bibliotekerne, og derfor vil
Kultur, Unge og Fritid fortsat i 2016 understøtte, at de øvrige
kulturinstitutioner også udnytter rammerne på nye måder, som
f.eks. når Bellevue Teatret åbner for koncertoplevelser, Gentofte
Kino transmitterer operaforestillinger, og når festivalerne
inviterer til ballet i Bernstorff Slotshave. Øregaard Museum er
ligeledes færdigrenoveret med café og aktivitetsrum, og i 2016
undersøges bl.a. mulighederne for at udvide museets
åbningstider.
63
POLITISKE MÅL
Følgende mål er opstillet for området.
1. Kultur skaber sammenhænge, som giver anledning til refleksion og indsigt, og hvor vi dannes som mennesker og
deltagere i fællesskaber.
2. Borgerne møder Kultur som en lyttende og levende sparringspartner, der understøtter meningsfulde
fællesskaber og samskabelse af kulturelle tilbud og aktiviteter.
3. Kultur skal imødekomme borgernes forventning om større fleksibilitet og udvidet adgang til
kulturinstitutionerne.
Voksne og børn deltager i kreativt værksted ved Gentofte Bibliotekernes Bogmesse, 2015. Foto: Mathias Olander/Gentofte
Bibliotekerne.
64
Kultur
Hele 1.000 kr.
Biblioteker
Andre kulturelle opgaver
Musikskolen
Kulturskolerne
Museer
Teatre
Biografer
Udgifter
Indtægter
Netto
Regnskab
2014
60.344
-19.558
10.518
-538
5.084
0
3.105
-1.290
3.208
0
6.106
-1.402
627
0
88.992
-22.788
66.204
Budget
2015
51.982
-12.838
9.971
-164
5.105
0
2.420
-625
3.312
0
6.120
-1.498
630
0
79.540
-15.125
64.415
Regnskab
2014
2.692
Budget
2015
0
Budget
2016
55.778
-17.127
6.976
-166
5.191
0
2.440
-630
3.368
0
6.224
-2.300
640
0
80.617
-20.223
60.394
Budgetoverslag
2017
2018
55.777
55.777
-17.127
-17.127
6.976
6.976
-166
-166
5.191
5.191
0
0
2.440
2.440
-630
-630
3.368
3.368
0
0
6.224
6.224
-2.300
-2.300
640
640
0
0
80.616
80.616
-20.223
-20.223
60.393
60.393
2019
55.777
-17.127
6.976
-166
5.191
0
2.440
-630
3.368
0
6.224
-2.300
640
0
80.616
-20.223
60.393
Budgetoverslag
2017
2018
0
0
2019
0
Kultur
Hele 1.000 kr.
Netto
Investeringer
Budget
2016
900
65
Nøgletal
(Beløb i 2016 - niveau)
Regnskab
2013
Regnskab
2014
Budget
2015
Budget
2016
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.
857
916
874
800
Biblioteker
562
564
531
512
Museer
37
44
45
45
Biograf
9
9
9
8
Teater
28
65
63
52
Musikskolen
72
70
69
69
128
138
133
90
21
25
24
24
Anden kulturel virksomhed
Kulturskolerne
Gentofte Bibliotekerne
(Antal)
11,4
11,1
12,0
11,0
1,8
1,9
5,0
3,0
628.654
715.616
600.000
750.000
664/27.498
877/32.973
600/30.000
900/35.000
16.910
29.156
31.000
27.000
Antal elever på Gentofte Musikskole
1.950
2.167
2.000
2.150
Antal Kulturpakker til skoleklasser og
daginstitutioner
317
395
300
300
Udlån af fysiske materialer pr. indbygger
Udlån af digitale ressourcer per indbygger
Antal besøgende på bibliotekerne
Antal arrangementer/antal deltagere
til biblioteksarrangementer
Kultur
(Antal)
Antal besøgende på Museer
Antal elever på Drama-, Billed- og
Forfatterskole
Antal besøgende til festivaler*
163/118/16
170/120/18
170/120/20
170/120/18
52.489
48.147
45.000
41.300
* Fra 2016 er Børnekulturuge og Streetfestival flyttet til bevillingsområde Unge
66
UNGE
VISION
Alle unge skal have det bedst mulige grundlag for
at trives, uddanne sig og komme i beskæftigelse.
BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:
BAGGRUND OG PERSPEKTIVER
Antallet af unge i alderen 14-26 år er siden 2008 vokset med
2.000 svarende til forøgelse med 1/3. Når Gentofte Kommune
i fremtiden skal skabe bedre velfærd for færre ressourcer
betyder det, at vi grundlæggende skal tænke kerneopgaven
anderledes. Vi skal blandt andet blive bedre til at udvikle og
løse opgaverne sammen med borgerne – også med de unge.
Arbejdet med Ledetråde for det gode ungeliv har gennem de
sidste år vist potentialet i at styrke det tværgående samarbejde
om ungeindsatsen. Med Ledetrådene har Gentofte Kommune
taget et vigtigt første skridt i forhold til at etablere en fælles
retning, men arbejdet med Ledetrådene har også tydeliggjort,
at der er brug for målrettede indsatser, hvis potentialet skal
udmøntes i praksis.
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Ungekultur
Børnekultur
Ungdomsskolen bestående af:
10. klassecenter
Specialpædagogiske tilbud
Fritidsundervisning
Ung Fritid
Campus Hartmannsvej
Aktivitetshuset
Musikbunkeren
Det Grå Pakhus
Jägers
Børnekulturuge
Streetfestival
Fremadrettet ønsker Gentofte Kommune fortsat at styrke og
udvikle den samlede ungeindsats, og det er samtidig
grundlaget for, at det overordnede og tværgående ansvar for
ungeområdet i 2015 fik en ny organisatorisk forankring i Kultur,
Unge og Fritid.
I 2016 vil Kultur, Unge og Fritid arbejde for at skabe
sammenhæng, fremdrift og synlighed om den samlede
ungeindsats på tværs af Gentofte Kommune gennem et stadig
tættere og mere koordineret samarbejde og med fokus på
gode overgange i unges liv. Eksempelvis skal samarbejdet om
udviklingen af et levende ungemiljø på Campus Hartmannsvej
udvikles konkret i forhold til udearealerne.
Den sammenhængende ungeindsats skal tage afsæt i
vedtagelsen af en ny Ungepolitik i foråret 2016.
Inddragelse, indflydelse og samskabelse
Processen om formuleringen af en ungepolitik blev
påbegyndt i 2014 og tager udgangspunkt i, at unge i vid
udstrækning både kan og vil selv. Ungeindsatsen skal styrke
og støtte de unge i at tage ansvar og få mest mulig
indflydelse på eget liv – med afsæt i den enkelte unges
livssituation, ressourcer og potentialer og med et samtidigt
sigte på at opfylde kommunens mål om uddannelse,
beskæftigelse og trivsel for alle unge.
Kultur, Unge og Fritid skal i 2016 fortsætte arbejdet med at
initiere, designe, facilitere og katalysere nye processer for
inddragelse af og samskabelse med unge i hele
organisationen.
67
På Jägers er der gode muligheder for at udfolde sine evner
På Ungdomsskolen er der rig mulighed for at unge kan mødes
kommunene i øvrigt, en særlig udfordring med at understøtte
de nyankomne borgeres sprog- og læringskompetencer og
trivsel i det hele taget, således at det bliver muligt for dem at
indgå i et udviklende og almindeligt ungeliv.
Ledetråde for det gode ungeliv
Ledetråde for det gode ungeliv sætter de unge i centrum for
en fælles indsats. Formålet er at styrke de unges
handlekompetencer, så de kan tage større ansvar og få større
indflydelse på eget liv og egen udvikling.
< Vi lytter til de unge og inddrager dem i alt, der vedrører og
omhandler dem. Vi skal lade de unge komme til og tage
ansvar.
< Vi skal støtte alle unge, uanset ressourcer og aktuel
livssituation, i at finde og udvikle deres potentialer og forfølge
deres drømme.
< Vi arbejder målrettet på at skabe gode rammer for socialt
fællesskab, fordi alle mennesker har brug for at være en del
af et fællesskab.
< Det er bedre og mere effektivt at forebygge. Et godt
ungeliv grundlægges i barndommen.
< Der er mange aktører i og uden for Gentofte Kommune,
der har indflydelse på de unges liv, og vi kan gøre det langt
bedre, når vi arbejder tæt sammen.
Sociale og personlige kompetencer
Unges sociale og personlige kompetencer udvikles og
udfordres i samspil med andre, derfor er det centralt, at alle
unge indgår i differentierede fællesskaber, hvor de lærer af
og sammen med andre. Unge skal føle sig set, hørt og mødt
og skal motiveres til aktivt at bidrage til de fællesskaber, de
indgår i.
Fritidscentrene i Kommunen er blevet reorganiseringet, og
der er i Kultur, Unge og Fritid blevet etableret et nyt tilbud for
unge fra 7. klasse under navnet Ung Fritid, som fremadrettet
skal agere fleksibelt og eksperimenterende. Nye ideer til
indsatser for, med og af unge skal kunne afprøves hurtigt.
Fleksibiliteten kan dels bestå i, at medarbejderne i mindre
grad er bundet til matrikler og i højere grad til aktiviteter, og
dels i flere aktiviteter for, med og af unge i den tid og i det
rum, der giver bedst mening. I 2016 skal der sammen med de
unge arbejdes på at implementere og konsolidere
ungdomsklubbernes nye tilbud og profiler samt integrere
tilbuddet med de øvrige ungeindsatser i kommunen.
Musikbunkeren, Jägers og Det Fælles Elevråd er allerede
gode eksempler på initiativer baseret på unges engagement
og aktive deltagelse.
De unge potentialer og uddannelse
Alle unge skal have en ungdomsuddannelse, og de skal
være motiverede for og have lyst til at lære. Den
professionelle voksne spiller en afgørende rolle for unges
motivation, hvad enten der er tale om en lærer, en pædagog,
en uddannelsesvejleder eller anden, og bidrager dermed til at
gøre kommunens unge uddannelsesparate.
Erfaringerne fra disse projekter indgår blandt andet i arbejdet
med udviklingen af de kommende ungdomsboliger og
Aktivitetshuset, hvor unge med ringe tilknytning til
uddannelsessystemet og uden varig beskæftigelse støttes i
at komme videre i livet. Der er i budgetaftalen afsat 0,5 mio.
kr. i 2015 og 2016 til udvikling af aktivitetshuset.
Ungdomsskolen spiller en central rolle i arbejdet med at gøre
unge uddannelsesparate. På grund af flygtningesituationen
har Ungdomsskolen i 2016, sammen med Børn og Skole og
Yderligere er der i budgetaftalen afsat 220.000 kr. i 2015
årene f rem til drift af Det Grå Pakhus, som danner
rammen for kreative aktiviteter i sommermånederne for
kommunens unge.
68
Samlet set har Kultur, Unge og Fritid i 2016 særligt fokus på
at understøtte udviklingen af unges potentialer og egne
initiativer. Det betyder eksempelvis, at Ungdomsskolens
faste program for fritidsundervisning i stigende grad
suppleres af de unges egne projekter og initiativer.
Kunst og kultur en del af hverdagen
Fundamentet for et godt liv som ung og senere som voksen
begynder i barndommen. Gode resultater på børneområdet
er dermed et vigtigt fundament for at skabe gode resultater
på ungeområdet.
Street festival trækker hvert år over 1.000 unge
69
I et dannelsesperspektiv er den tidlige introduktion af kunst
og kultur vigtig. Når vi i fællesskab skaber værdifulde
kulturelle oplevelser for, med og af børn og unge,
understøtter vi identitetsudviklingen og skaber samtidig
grobund for et aktivt og livslangt engagement i fællesskaber
og kulturens mange udtryksformer. I 2016 skal Kultur, Unge
og Fritid fortsætte udviklingen af børne- og ungekulturen som
en integreret del af deres hverdag. I den forbindelse skærpes
profilen for Børnekulturugen så den i højere grad kan
understøtte netop identitetsdannelse og meningsfulde
fællesskaber og på den måde danne grundlag for en senere
aktiv deltagelse i ungekulturen.
POLITISKE MÅL
Følgende mål er opstillet for området. Mål 1-4 er en bearbejdning af politiske mål for Børn og Unge, GP 2015.
1.
Unge skal have indflydelse på deres eget liv. De skal styrkes og støttes i at tage større ansvar og få større indflydelse på
eget liv og egen udvikling.
2.
Alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
3.
Alle unge skal udnytte deres potentialer, så de opnår så stor læringskompetence som muligt. Med udgangspunkt i den
enkeltes progression skal de udfordres, inspireres og udvikles i de læringsprocesser, de indgår i.
4.
Alle unge skal til stadighed udvikle deres sociale og personlige kompetencer, så de skaber en identitet, der giver det
bedst mulige afsæt for resten af livet. De skal indgå i differentierede fællesskaber, hvor de lærer af og sammen med
andre.
5.
Alle unge skal møde kunst og kultur som en integreret del af deres hverdag.
70
Unge
Regnskab
2014
Budget
2015
Budget
2016
Ungdomsskolen
17.405
-249
18.528
-104
18.397
-105
18.397
-105
18.397
-105
18.397
-105
10. klassecenter
5.109
0
0
0
0
0
22.514
-249
22.265
673
0
0
0
0
0
19.201
-104
19.097
5.109
0
6.891
-915
5.794
0
36.191
-1.020
35.171
5.109
0
6.891
-915
4.744
0
35.141
-1.020
34.121
5.109
0
6.891
-915
4.744
0
35.141
-1.020
34.121
5.109
0
6.891
-915
4.744
0
35.141
-1.020
34.121
Hele 1.000 kr.
Ung Fritid
Tværgående indsatser
Udgifter
Indtægter
Netto
Budgetoverslag
2017
2018
2019
Unge
Hele 1.000 kr.
Netto
Investeringer
Regnskab
2014
0
Budget
2015
0
Budget
2016
0
Budgetoverslag
2017
2018
0
0
2019
0
Nettodriftsudgift pr. indbygger
Kr.
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2013
2014
2015
71
2016
Nøgletal
(Beløb i 2016 - niveau)
Regnskab
2013
Regnskab
2014
Budget
2015
Budget
2016
324
308
259
466
100
56
60
60
Unge i dagafdeling
46
68
70
70
Unge på læsekurser
59
110
160
160
Unge i fritidsafdeling (ca.)
1.875
1.800
2.000
2.000
Ung Fritid (gn. pr. måned)
494
585
585
600
Deltagere til Streetfestival
1.500
1.500
1.500
Deltagere til Børnekulturuge
1.200
2.500
3.500
120
150
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.*
Ungdomsskolen (antal)
Unge på 10. klassecenter
Festivaller (antal)
Generelt (antal)
Brugere af musikbunkeren
90
30
Unge tilknyttet Aktivitetshuset
*Bevillingsområdet Unge optræder for første gang i budgettet for 2016, hvorfor nettodriftsudgiften først fra 2016 er retvisende. Tallene
for 2013, 2014 og 2015 viser udelukkende udgiften vedrørende Ungdomsskolen og 10. klassecenter.
72
FRITID
VISION
BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Borgerne skal have mulighed for at iværksætte og
deltage i aktiviteter, der giver et sundt og
meningsfuldt fritidsliv.
I Gentofte Kommune er der en bred vifte af fritidstilbud
og faciliteter.
Gentofte Kommune samarbejder med:
BAGGRUND OG PERSPEKTIVER
Gentofte Kommune vægter et sundt og et aktivt fritidsliv. Der
skal være let adgang til områder, der indbyder til bevægelse
og målrettede idræts- og fritidstilbud for alle.
<
<
<
<
Gentofte Kommune har en bred vifte af idræts- og fritidstilbud
i foreninger og oplysningsforbund, som henvender sig til børn
og unge, voksne og pensionister. Tilbuddene støttes økonomisk af kommunen via folkeoplysningslovens bestemmelser
og Kommunalbestyrelsens beslutninger.
56 idrætsforeninger
18 spejdergrupper
6 øvrige foreninger
10 oplysningsforbund
om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning til kommunens borgere i egne
og kommunale faciliteter/lokaler.
Faciliteterne omfatter bl.a.:
I Gentofte Kommune skal alle borgere kunne tiltrækkes og
fastholdes i at udøve idræt og motion, fordi det i høj grad påvirker borgernes sundhed og udviklingen af sociale og personlige kompetencer samt læring positivt. Derfor er der hele
tiden fokus på at udvikle de fysiske rammer, så de imødekommer borgernes behov. Dette sker i løbende dialog med kommunens børn, unge, skoler, fritidstilbud og foreninger. Nye organisationsformer og fleksible træningstider er eksempler på
tiltag, der øger mulighederne for fleksibelt brug af de eksisterende faciliteter.
<
<
<
<
<
<
<
Området omfatter Idræts- og bevægelsespolitikken, Folkeoplysningspolitikken samt Eventstrategien for idræt.
Kommunens svømmehal, Kildeskovshallen og Gentofte
Sportspark drives henholdsvis efter intern kontrakt med
Kultur, Unge- og Fritidsudvalget og en
selvforvaltningsaftale med Kommunalbestyrelsen.
Idræts- og bevægelsespolitikken
Med Idræts- og bevægelsespolitikken ønsker Gentofte Kommune at styrke idræts- og motionsområdet, både hvad angår
aktiviteter, nye målgrupper og udbygning af idrætsfaciliteter.
Idræts- og bevægelsespolitikken har fire målgrupper: bevægelse og motionsidræt, idræt og motion for særlige målgrupper, eliteidræt og foreningsidræt. I 2013 er der udarbejdet nye
mål og indsatser, som skal gælde frem til og med 2016.
48 haller, idrætslokaler og gymnastiksale
3 svømmehaller
3 ishaller
46 tennisbaner
15 spejderhytter
6 ridehaller og 6 udendørs ridebaner
En lang række boldbaner på Gentofte Stadion og
andre klubanlæg.
Herudover indgår området i udviklingen af:
<
<
<
<
Bevægelse og motionsidræt
For at skabe de bedste muligheder for alle borgere for at bevæge sig i hverdagen, vil et fokusområde det kommende år
være, i dialog med forskellige brugergrupper, at synliggøre og
inspirere til brug af nærområdets faciliteter, parker mv. samt
indrette byens rum således, at det opfordrer til fysisk aktivitet.
Ligeledes vil der i 2016 fortsat udvikles nye fleksible idrætsaktiviteter for borgerne i forbindelse med ”Kom og vær med”.
Fem idræts-GFO’er
Idrætsskolen på Bakkegårdsskolen
Særlige idrætsgymnasieordninger på 3 gymnasier
Fodboldklassen Fulton.
eningsliv. I forlængelse heraf blev der i skoleåret 2014/2015
igangsat forsøg i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund,
hvor foreninger var med til at tilbyde idrætscamps som
valgfag i udskolingen. Erfaringerne herfra vil blive benyttet i
det videre arbejde med at inddrage foreningslivet i
skoledagen.
Alle børn og unge mellem 0 og 18 år skal bevæge sig en time
om dagen, hvortil både skoler, institutioner og foreninger kommer til at spille en aktiv rolle. I 2014 blev de første uddannelsestiltag for bevægelsespersonalet på skoler og institutioner
igangsat for at sikre, at den øgede bevægelse er af høj kvalitet
og bygger på alderssvarende aktiviteter. Ligeledes fortsætter
udviklingen af de fem idræts-GFO’er.
Et særligt indsatsområde det kommende år vil ligeledes være,
i tråd med den nye skolereform, at inddrage foreningslivet i
skoledagen. Allerede i 2014 er der etableret en arbejdsgruppe
med deltagelse af både skoler og foreninger, som skal udvikle
initiativer for et øget samarbejde mellem netop skole og for73
De sidste års bestræbelser på at udvikle et godt talent- og elitemiljø i Gentofte Kommune har gjort, at vi i dag har rigtig
mange foreninger og udøvere i kommunen, som præsterer på
højeste niveau. For fortsat at understøtte denne udvikling vil
der det kommende år blive sat fokus på en videreudvikling af
talentudviklingsmiljøerne. Dette gøres ved bl.a. at hente
inspiration og viden fra andre talentudviklings- og elitemiljøer
samt forskningsverdenen, fremme uddannelsen af elite- og
talenttrænere samt optimere kommunikation og samspil
mellem uddannelsesinstitutioner og foreninger med henblik på
at understøtte talenternes muligheder for at kombinere
uddannelse og eliteidræt.
Foreningsidræt
I Gentofte Kommune skal det være nemt at være frivillig leder
og træner i de lokale foreninger. I tråd med Idrættens Analyseinstituts undersøgelse af frivilligheden i de danske idrætsforeninger har Gentofte Kommune i 2012-2015 samarbejdet med
Danmarks Idrætsforbund om at forbedre vilkårene for de
frivillige i Gentofte. I den forbindelse er der de seneste år
arbejdet målrettet med at lette de administrative processer i
foreningerne samt at fremme de arbejdslediges muligheder for
at udføre frivilligt arbejde. Der vil det kommende år bygges
videre på disse erfaringer, bl.a. gennem implementering af et
nyt og forbedret online bookingsystem samt ved at
understøtte de foreninger, der ønsker at arbejde systematisk
med frivillighed i foreningerne.
Gentofte Kommune skaber et sundt talentudviklingsmiljø.
Idræt og motion for særlige målgrupper
Det er Gentofte Kommunes ønske, at alle borgere skal have
mulighed for et aktivt fritidsliv. ”Min Fritid” vil således i 2016
fortsat støtte borgere med særlige behov til at overkomme de
barrierer, der er i forhold til deltagelse i det almindelige fritidsliv.
I det kommende år vil et særligt indsatsområde være,
gennem dialog mellem foreninger, forældre og kommune, at
udnytte den viden, der er på området til at skabe bedre
idrætstilbud for børn i sårbare positioner. Bl.a. ved at
understøtte etableringen af nye tilbud i foreningslivet målrettet
medlemmer med særlige behov.
Eliteidræt
Gentofte Kommune har siden 2008 været Team Danmark Elitekommune. Seneste samarbejdsaftale dækker perioden
2012-15 og indebærer en række indsatser: udvikling af idrætsskolen, fleksibel ungdomsuddannelse for idrætstalenter, kursus- og uddannelsestilbud, samt udvikling af talentmiljøer og
kraftcentre. Aftalen evalueres i slutningen af 2015 med
henblik på en fornyelse fra 2016.
Samarbejdet betyder, at Gentofte Kommune fortsætter
bestræbelserne på at skabe sammenhæng mellem uddannelse, idrætsliv og hverdag for idrætstalenterne på den etablerede idrætsskole og i de tre gymnasiers idrætstalentordninger.
Endelig vil der fortsat være fokus på at skabe bedre vilkår for
de særlige idrætstalenter, eksempelvis via kraftcenteret i sejlsport, talentkraftcenteret i badminton og kommunens talent74
udviklingsprojekt.
For at give alle borgere mulighed for et varieret idræts- og fritidsliv, vil der fremover blive sat særlig fokus på at inspirere
og støtte de frivillige foreninger i at tilbyde begynderhold i
alle aldre, enten som traditionelle foreningshold eller ved nye
or- ganisationsformer.
Folkeoplysningspolitikken
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Folkeoplysningspolitik
for perioden 2012-16 med fokus på at styrke diversitet og
mangfoldighed i de folkeoplysende tilbud, så alle har mulighed for et meningsfuldt fritidsliv og for at engagere sig i samfundslivet. Folkeoplysningspolitikken støtter og stimulerer oplysningsforbundene til at oprette nye tilbud og etablere
partnerskaber med offentlige såvel som private aktører. Formålet er, at Gentofte Kommune kan tilbyde et varieret og vedkommende udvalg af tilbud, som beriger, glæder og understøtter livslang læring hos borgerne.
Spejderne
Gentofte Kommune fortsætter samarbejdet med Børne- og
Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) om en række tiltag, der kan styrke og synliggøre spejderaktiviteter. Bl.a. vil
der det kommende år bygges videre på de erfaringer, der er
gjort omkring spejdere som specialister i idrætsundervisningen ved at undersøge nye muligheder for at inddrage spejderaktiviteter i skoledagen.
Herudover yder Spejderrumspuljen på 250.000 kr. tilskud til
mindre ombygning, nybygning, renovering af spejdergruppers
hytter samt muliggør nye aktiviteter. Formålet med puljen er at
sikre de nødvendige rammer og muligheder for at fastholde
og rekruttere unge i alderen 14 til 25 år samt kvaliteten af spejderaktiviteterne.
Eventstrategien for idræt
Kultur- og fritidsudvalget har vedtaget en Eventstrategi for
idrætsområdet, som skal understøtte kommunens foreninger
og den selvorganiserede idræt i deres bestræbelser på at tiltrække elite- og breddeevents. Ønsket er, at de forskellige typer af events medfører, at kommunens borgere får en positiv
oplevelse ved at overvære eller deltage i en event, hvilket på
sigt kan øge interessen for at dyrke idræt og motion og derigennem højne sundheden blandt kommunens borgere.
Faciliteter
Idrætsfaciliteterne er en vigtig medspiller i udviklingen af aktiviteter på idrætsområdet, og en udvikling heraf er således højt
prioriteret.
Arbejdet med udviklingen af Gentofte Sportspark fase 3
afsluttes, hvilket bl.a. involverer etableringen af en hal til forskellige idrætsgrene, baner til skoleatletik, et fodboldstadion
samt forbedringer af de fælles faciliteter. Endvidere
igangsættes arbejdet med forbedring af klubfaciliteterne i
Hellerup Havn.
Udover disse større tiltag vil der det kommende år være særlig
fokus på at forbedre de mindre faciliteter og gøre byrummet
mere inspirerende for fysisk aktivitet. Det omfatter bl.a. en videreudvikling af nuværende bevægelsesklare områder samt
undersøgelse af muligheder og behov for at etablere nye.
Folketinget har vedtaget en ny hestelov, som bl.a. skærper
kravene for plads til hestehold. Loven skal være fuldt implementeret i 2020 og er en udfordring for ridesporten – også i
Gentofte Kommune. Arbejdet med at analysere konsekvenserne af den nye lovgivning samt forberede faciliteterne hertil
fortsætter i 2016 i samarbejde med kommunens mange rideklubber. Hensigten er at sikre, at der også efter 2020 er et
mangeartet ridetilbud for kommunens borgere.
I budgetaftalen for 2016 er der endvidere afsat midler til forbedring og vedligeholdelse af faciliteter på fritidsområdet. Der
er afsat 6,0 mio. kr. til en yderligere istandsættelse af Palladium-bygningen i 2016.
Gentofte Kommune har allerede gode erfaringer med samarbejdet mellem skole og foreningsliv.
75
POLITISKE MÅL
Følgende mål er opstillet for området.
1. Videreudvikling af kvalitet og rammer for bevægelse i nærområdet samt i skoler og
institutioner skal ske med udgangspunkt i en dialog med brugerne.
2. Alle borgere skal have mulighed for at deltage i inkluderende fællesskaber i et alsidigt og mangfoldigt idrætsog fritidsliv.
3. Talentudviklingsmiljøer i klubberne skal give den enkelte udøver de optimale rammer for at
realisere sit sportslige potentiale og samtidig sikre sammenhæng mellem idrætsliv, uddannelse og
hverdag.
4. Foreningerne skal være en af grundstenene i udviklingen af et alsidigt og mangfoldigt idræts- og
fritidsliv, i traditionelle såvel som nye organisationsformer. Vilkårene for de frivillige foreninger skal
således forbedres, så det bliver lettere at rekruttere og fastholde frivillige.
5. Alle borgere skal have mulighed for at deltage i folkeoplysende aktiviteter, der fremmer oplevelsen
medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse.
Moderne faciliteter skal skabe rammen om et sundt og aktivt fritidsliv.
76
Fritid
Hele 1.000
Stadions, idrætsanlæg
og svømmehaller
Fælles formål
Folkeoplysende
voksenundervisning
Frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde
Lokaletilskud
Idrætsfaciliteter for børn
og unge
Udgifter
Indtægter
Netto
Regnskab
2014
53.058
-13.268
266
0
9.337
-597
7.469
-268
11.690
0
2.860
0
Budget
2015
48.492
-9.700
461
0
10.411
-1.853
7.871
0
11.221
0
4.600
0
Budget
2016
49.769
-9.682
304
0
9.874
-1.169
7.493
0
11.324
0
4.819
0
84.680
-14.133
83.056
-11.553
83.583
-10.851
83.463
-10.851
83.463
-10.851
83.463
-10.851
70.547
71.503
72.732
72.612
72.612
72.612
Budgetoverslag
2017
2018
49.769
49.769
-9.682
-9.682
304
304
0
0
9.874
9.874
-1.169
-1.169
7.493
7.493
0
0
11.204
11.204
0
0
4.819
4.819
0
0
2019
49.769
-9.682
304
0
9.874
-1.169
7.493
0
11.204
0
4.819
0
Fritid
Hele 1.000 kr.
Netto
Investeringer
Regnskab
2014
56.016
Budget
2015
104.500
Budget
2016
10.500
Budgetoverslag
2017
2018
0
0
Nettodriftsudgift pr. indbygger
1.100
1.050
Kr.
1.000
950
900
850
800
77
2019
0
Nøgletal
Faste priser (2016-niveau)
Regnskab 2013 Regnskab 2014
Nettodriftsudgifter per indbygger, kr.
969
976
Budget 2015
Budget 2016
970
963
Oplysningsforbund/aftenskoler
Antal medlemmer
19.068
21.153
-
-
26,0%
28,5%
-
-
13.772
14.501
-
-
Procentandel af indbyggere u. 25 år
59,8%
61,6%
-
-
Antal medlemmer i alt
23.367
24.337
-
-
Procentdel af indbyggere
31,9%
32,5%
-
-
7
7
2.940
2.852
-
-
832
860
-
-
Procentandel af indbyggere u. 25 år
3,6%
3,7%
-
-
Antal medlemmer i alt
1.055
1.051
-
-
Procentdel af indbyggere
1,4%
1,4%
-
-
Besøgstal i Kildeskovshallens svømmeafsnit
468.855
454.804
455.000
Antal elever på idræts-gymnasieordningerne
47
56
59
-
Antal elever på idrætsskolen på Bakkegårdsskolen
39
37
45
-
Procentandel af indbyggere
Idrætsforening
Antal medlemmer u. 25 år
Antal 'Kom og vær med aktiviteter'
Deltagere ved "Aktive ferier"
7
7
Spejdere
Antal medlemmer u. 25 år
Generelt
78
455.000
VISION
BESKRIVELSE AF DAGTILBUD
Ethvert Gentofte-barn og enhver Gentofte-ung
lever et godt børne- og ungeliv, der skaber
grundlag for et godt voksenliv.
I aldersgruppen 0-5 år er der i alt ca. 5.000 børn, heraf
benytter ca. 4.475 børn dagtilbud.
Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:
BAGGRUND OG PERSPEKTIVER
For at visionen realiseres, bliver der arbejdet med at skabe;
<
<
<
Sammenhænge i det pædagogiske arbejde med børn og
unges udvikling
Sammenhænge i de tilbud børn, unge og familier tilbydes,
uanset hvilken livssituation de er i
Sammenhænge i det sundhedsfaglige arbejde for at understøtte børn, unge og deres familiers sundhed og trivsel.
Endvidere er der formuleret to visioner, der understøtter arbejdet:
”Tryghed, Leg og læring – Børn forandrer verden” (0-6 år).
Ethvert barn udvikler egen identitet i et miljø med tryghed og
nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i
fællesskaber og forandre verden omkring sig. Forældre og
professionelle har de højeste ambitioner for udviklingen af
barnets potentialer og skaber de bedste betingelser for børnene.
”Læring uden grænser – Børn og unge lærer uden grænser”
(6-15 år). De udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer maksimalt. Voksne indretter strukturer og organisation,
så de til enhver tid fremmer børns læring.
Seks politiske mål danner rammen for nye lokale kreative og
spændende projekter i de kommende år, som samlet skal
bidrage til opfyldelse af den overordnede vision.
Arbejdet med børn og unge er organiseret i Børn og Skole,
som består af seks enheder – Dagtilbud og Skole,
Pædagogisk
Psykologisk
Rådgivning
(PPR),
Sundhedsplejen, Tandplejen, Børn og Familie, Sociale
Institutioner samt Familiepleje.
I arbejdet med at udvikle børn og unge bliver der skelnet mellem deres udvikling inde for tre centrale områder; læring, sociale og personlige kompetencer samt sundhed.
Læring
På 0-6 års området er læring en del af legen. Både forældre
og professionelle skal anspore barnet til leg, og de skal tage
ansvar for at følge, udforske og udfordre børns nygerrighed
og kreativitet. Læring kommer bl.a. til udtryk i udviklingen af
sproget hos det enkelte barn, hvilket har stor betydning for
den senere udvikling af læse- og skrivefærdigheder og der-
79
<
<
<
Ca. 1.600 børn i vuggestuer
Ca. 2.800 børn i børnehaver
Ca. 75 børn i dagpleje.
Heraf ca. 35 børn fra andre kommuner.
Alle børn, ældre end 26 uger, er garanteret en plads i et
dagtilbud.
Tilbuddene varierer og omfatter:
<
<
<
<
<
<
Dagpleje
Vuggestuer
Børnehaver
Kombinerede og integrerede daginstitutioner
Skovbørnehaver
Naturbørnehaver.
Foruden dagplejen er der i alt 66 dagtilbud.
Lovgrundlaget for området er Dagtilbudsloven, Lov om
social service og Folkeskoleloven.
med læringspotentiale. Med initiativet ”Play and Learn” er der
indført engelsk som en legende og kreativ aktivitet for alle
3-9-årige. ”Play and Learn ” fortsætter, og vil det kommende år,
udover den hidtidige indsats med engelsk sprog og kulturforståelse i daginstitutionerne indgå som et element i engelsk i
1. og 2. klasse.
Alle børn og unge skal opleve et højt fagligt niveau i undervisningen gennem hele deres skoleforløb. Det kommende år vil
fokus være på implementeringen af den nye skolereform, som
ligger i tråd med de ideer og principper, der er udtrykt i Gentofte Kommunes skolevision ’Læring Uden Grænser’. For at
understøtte et højt fagligt niveau er der afsat midler til kompetenceudvikling af såvel lærere som ledere på skolerne.
Et særligt indsatsområde er, at folkeskolen bliver endnu bedre
til at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Der
er på den baggrund fastlagt en fælles ramme for folkeskolereformen på kommunens 13 skoler, der danner afsæt for, hvordan den enkelte skole fører reformen ud i livet:
Fokus på 18.000 børn og unges potentialer
Ethvert Gentofte-barn og
enhver Gentofte-ung
lever et godt børne- og ungeliv,
der skaber grundlag for et godt voksenliv!
Tryghed, leg og læring Børn forandrer verden
Læring uden grænser
Ung og i gang
Læringsspor
Sociale og personlige spor
Sundhedsspor
0 år
18 år +
Der er fokus på at skabe sammenhæng og udvikling i hele børne- og ungelivet.
<
Fokus på synlig læring – en læringsstrategi med fokus på
det enkelte barn for at sikre, at alle børn lærer mere. Det
betyder bl.a., at alle børn og unge kender egne faglige og
personlige mål og ved, hvad der skal til for at nå målet. Når
læring bliver synlig, bliver børn og unge mere motiverede,
får større indflydelse på og lyst til læring. Udviklingen af et
læringskoncept for synlig læring sker i samarbejde med
Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner.
Bl.a. vil den digitale læringsplan videreudvikles, så det
fremadrettet dels bliver muligt at understøtte elementer af
synlig læring og dels understøtter lærernes planlægning
af års- og forløbsplaner, som kan kobles til den enkelte
elevs plan. Et arbejde, der vil lægge i tæt tråd med
bekendtgørelsen om elevplaner.
< Dialogen om børn og unges læring og trivsel tager afsæt
i den digitale læringsplan, som har fokus på at involvere
det enkelte barn eller den enkelte unge i formuleringen og
vurderingen af mål og handlinger for egen læring.
< For at styrke motivationen for læring, får eleverne i 7. – 9.
klasse med et nyt fælles valgfagsprogram flere valgmuligheder, når de skal vælge deres valgfag.
80
Lokale virksomheder involveres i skolen.
Alle børn og unge i Gentofte Kommune skal udnytte deres potentialer til det maksimale. På den baggrund vil der i forlængelse af arbejdet med synlig læring, det kommende år sættes
særligt fokus på det enkelte barns progression. Implementeringen af synlig læring og progression fordrer en ambitiøs kulturændring og vil løbe over en årrække. Allerede fra skoleåret
2014/2015 er progressionstanken implementeret i læringssporet i dansk- og matematiktimerne.
Alle unge skal have en anvendelig ungdomsuddannelse, og
de skal være motiverede for og have lyst til at lære. Således
blev der i 2013 etableret et 5-årigt udskolings-gymnasieforløb
som en del af frikommune-forsøgene samt udviklet et Campus, med henblik på at øge de unges faglige, sociale og personlige kompetencer og forbedre de unges uddannelsesparathedsvurderinger.
BESKRIVELSE AF SKOLE
Der er i alt ca. 8.000 børn og unge i den skolepligtige
alder, der benytter et eller flere skole- og fritidstilbud
under Børn og Skole:
Sociale og personlige kompetencer
Børn og unges sociale og personlige kompetencer skaber deres identitet og er en grundlæggende forudsætning for at kunne begå sig i en dagligdag og have fokus på relationer og fællesskaber. På samme måde som for læring er det derfor
vigtigt, at ethvert barn og enhver ung til stadighed udvikler
sine sociale og personlige kompetencer og oplever livsglæde
herved gennem hele børne- og ungelivet. Arbejdet med udvikling af børn og unges sociale og personlige kompetencer består af tre områder:
<
At kunne indgå i forpligtende og differentierede fællesskaber. Det enkelte barn og ung skal evne at samarbejde,
kunne etablere fællesskaber, indgå i skiftende grupper på
ligeværdig vis, føle og udtrykke empati, have respekt for
andre og kende til demokratiske værdier. Barnet og den
unge skal være medmenneskelig, mangfoldig og inkluderende.
< Personlig integritet. Det enkelte barn og ung skal have
selvindsigt, selvværd og selverkendelse af og tro på egne
evner samt turde sige til og fra, og lytte til sig selv.
< Selvstændighed. Det enkelte barn og ung skal have handlekompetence, ansvarlighed og selvhjulpenhed. Dette
skal tage udgangspunkt i det enkelte barn og unges engagement, mod, lyst og vilje til at handle samt tiltro til egne
muligheder og tillid til, at det nytter at involvere sig.
< Ca. 7.700 børn og unge på kommunens folkeskoler
< Ca. 3.200 børn i GFO
< Ca. 2.200 børn og unge i fritidscenter 4.-6. klasse
< Ca. 105 børn på kommunens specialskole
< Ca. 2.600 børn og unge på privatskoler.
Der er ca. 400 børn fra andre kommuner, der benytter
kommunens skoletilbud.
Endvidere er der:
<
Erhvervelsen af Copenhagen International School vil endvidere give mulighed for at etablere nye tilbud og udfordringer
for unge, så de alle får en anvendelig ungdomsuddannelse.
Ca. 50 børn i masterclass og Skolemaster (Tilbud
til unge i 14-18-års-alderen med særlige evner og
interesser)
I det kommende år vil der især være fokus på fællesskaber i
børne- og ungelivet, som beskrevet under afsnittet om Fællesskaber.
Gentofte Fritidsordninger – GFO:
Alle skolesøgende børn fra børnehaveklasse til og med
3. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter i skolens GFO. Ved indskrivning i skolen vil man
automatisk få tilbudt en plads i GFO.
Fritidscentre for 4.-6. klasse:
Alle børn og unge fra 4. til 6 klasse tilbydes pædagogisk
tilrettelagte fritidsaktiviteter og samvær på kommunens
fritidscentre.
Lovgrundlaget for området er hhv. folkeskoleloven og
Lov om ungdomsskolen.
Alle
børn
og
unge
indgår
differentierede fællesskaber.
81
i
Sundhed
Sundhed handler om at fremme børn, unge og deres familiers
trivsel og sundhed, samt forebygge en række livsstilssygdomme. Samtidig er der en dokumenteret sammenhæng mellem
fysisk aktivitet og læring uanset alder.
Arbejdet med sundhed vil det kommende år tage udgangspunkt i Sundhedspolitikken 2013-2016 og således fokusere
på KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) samt
børn og unges trivsel og mentale sundhed. Bl.a. vil den reviderede Mad- og måltidspolitik implementeres i skoler og institutioner, ligesom tilbuddet om motiverende sundhedsvejledning til børn, unge og forældre, der har spisevaner, som kan
påvirke deres sundhed og udvikling negativt, fortsat udvikles.
Herudover er der fokus på at forebygge rygestart og nedbringe antallet af daglige rygere samt skubbe alkoholkulturen
blandt unge i en sundere retning. Dette gøres bl.a. ved, at:
Alle børn og unge fra 0-18 år er aktive en time om dagen.
BESKRIVELSE AF FOREBYGGELSE OG
SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE
< sikre røgfrie miljøer
< dialog med forældre, lærere og pædagoger med henblik
på at forebygge rygestart
< tilbyde let tilgængeligt kommunalt rådgivningstilbud
< understøtte strukturelle tiltag, så børn og unge eksponeres mindre for alkohol
I forlængelse af den nye skolereform vil indsatsen ”Én times
motion om dagen” til alle børn og unge mellem 0-18 år i det
kommende år fortsat styrkes. ”Én times motion om dagen” er
igangsat for at styrke børnene og de unges sundhed og trivsel. For at sikre en kvalificeret og alderssvarende bevægelsesindsats er der bl.a. igangsat kompetenceudviklingsforløb
for pædagoger og lærere, udviklet en hjemmeside med inspiration til mere bevægelse samt udført forbedringer af de strukturelle rammer. I det kommende år skal indsatsen forankres
lokalt, sådan at bevægelse bliver en naturlig og integreret del
af hverdagen i ethvert dagtilbud, skole, GFO og fritidscenter.
Mental sundhed (trivsel)
Trivsel er en vigtig del af børnenes og de unges sundhed. At
børn og unge trives er en forudsætning for læring og udvikling.
Børn og unge skal have det godt med sig selv og være i stand
til at mestre de udfordringer og de betingelser, som hverdagen
byder. Med henblik på at forbedre børnenes trivsel på Tjørnegårdsskolen er der i budgetaftalen afsat 2,0 mio. kr. i 2016 til
istandsættelse af fællesarealer i indskolingen.
Mental sundhed er et indsatsområde i Gentofte Kommunes
Sundhedspolitik samt et fokusområde i den nye skoleform.
Det trivselsfremmende arbejde i dagtilbud, skoler og fritidsordninger vil således være et fokusområde det kommende år.
Medarbejderne skal have en aktiv rolle i at understøtte børnenes og de unges trivsel, og være uddannede til at opdage
mistrivsel og igangsætte en tidlig indsats. Der vil samtidig fokuseres på at skabe fællesskaber, hvor alle børn har tilhørsforhold, adgang til fortrolige voksne og individuelle udviklingsmuligheder, og hvor der ikke foregår mobning.
82
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder
< Hjælp til børn og unge med tale- og høreproblemer
< Hjælp til børn og unge med indlærings-, sociale eller
personlige problemer samt deres forældre.
Sundhedsplejens står for, at
< Ca. 800 familier med spædbørn har haft besøg
< Ca. 100 mødregrupper er startet
< Ca. 5.000 elever har været til samtale og sundhedsundersøgelse
< Ca. 1.000 har modtaget undervisning i ”Røgfri eller
Ryger”,
< Ca. 1.100 elever har deltaget i seksualundervisning.
Tandplejens tilbud dækker
< Ca. 17.400 børn og unge
< Ca. 15.500 børn og unge har fået deres tænder
undersøgt
< Ca. 2.800 huller er repareret
< Ca. 620 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
< Ca. 200 Gentofte borgere i alle aldre er tilknyttet
specialtandplejen.
Børn og Families tilbud omfatter bl.a.
< 20-30 børn i familiepleje.
De vigtigste lovgrundlag er Lov om social service, Sundhedsloven og Folkeskoleloven.
For at sikre sammenhæng i det sundhedsfaglige arbejde for
børn og unge i Gentofte Kommune er der nedsat et Sundhedsforum med deltagelse af forskellige interne og eksterne
interessenter. Sundhedsforum vil i det kommende år sætte
fokus på sammenhænge på tværs af aldersgrupper og
institutionstyper.
Foruden læring, sociale og personlige kompetencer og sundhed, arbejdes der ligeledes med en række andre fokusområder på tværs af 0-18 år:
BESKRIVELSE AF SOCIALE INSTITUTIONER
OG FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE
Behovstilpasset indsats
Nogle børn og unge har behov for mere konkret tilpassede tilbud og indsatser f.eks. i særlige fysiske rammer for at udvikle
deres læringsmæssige-, sociale-, personlige- og sundhedsmæssige kompetencer bedst muligt. Børn og Skole driver
således ti sociale institutioner for udsatte børn og unge fra
belastede familiesammenhænge, samt for børn og unge med
handicap, der har behov for at blive hjulpet uden for hjemmet.
Sociale Institutioner og Familiepleje tilbyder muligheder
for, at børn og unge, fra Gentofte og andre kommuner,
med særlige behov samt deres forældre kan udvikle sig
bl.a. på ti institutioner.
<
Ca. 100 børn og unge er i løbet af et år tilknyttet
psykosociale institutioner heraf 50 fra Gentofte
Kommune
< Ca. 570 børn og unge er i løbet af et år tilknyttet
handicapinstitutioner heraf 150 fra Gentofte
Kommune
< Ca. 50 kvinder og deres børn er i løbet af et år
tilknyttet et krisecenter heraf 2 fra Gentofte Kommune
< Ca. 25 familier er i løbet af et år tilknyttet en
familieinstitution heraf 3 fra Gentofte Kommune.
Vi arbejder systematiseret med udvikling af sagsbehandlingen for gennem en hurtigere og bedre udredning, at give alle
børn og unge det bedste match mellem behov og tilbud. På
den baggrund er sagsbehandlings- og udredningsmetoden
ICS (Integrated Children’s System) samt det understøttende
it-fagsystem DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) nu
blevet implementeret. ICS bygger på forståelsen af, at børn og
unges velfærd formes i samspil med barnet og den unges
udviklingsmæssige
behov,
forældrekompetencer
og
familieforhold.
Det
giver
mulighed
for
bedre
ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatserne.
Samtidig giver DUBU mulighed for en hurtig indsats, når en
familie flytter til kommunen.
Der er afsat midler til ”Det gode liv – i nye rammer” for også
fremadrettet at sikre de bedste rammer for borgere med særlige behov. Det betyder bl.a., at bo- og dagtilbud samt sociale
institutioner på Bank-Mikkelsens Vej vil udbygges og moderniseres, så der skabes øget tilgængelighed, fleksibilitet, synergi
og samarbejde samt bedre forhold omkring boliger og aktiviteter. Herudover skal der skabes mulighed for bedre sammenhæng med bydelen Vangede.
I alt 745 børn, unge, kvinder og familier, heraf 205 fra
Gentofte Kommune, er tilknyttet vores sociale institutioner.
Lovgrundlaget er Lov om social service, Lov om socialtilsyn samt Lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område.
Herudover varetager Familieplejen en række opgaver i forbindelse med anbringelse af børn og unge i plejefamilier, opholdssteder i døgnanbringelse og aflastning.
pædagogiske læreplaner, og der er således i dag kun én fælles pædagogisk læreplan for kommunens dagtilbud, som er
mere effekt- og helhedsorienterende. Ligeledes indeholder
”Kvalitet i Børnehøjde” på 0-6års området en nem og smart
måde til løbende refleksion over hvert enkelt barns kompetencer og trivsel, herunder er der øget fokus på dialogen med forældre.
Digitalisering
Der er evidens for, at veltilrettelagte digitale læringsforløb
bl.a. fremmer innovationsevne, samarbejdsevne, kommunikations- og præsentationsevne og sproglig udvikling, samtidig
med at børn og unges digitale kompetencer og dannelse
styrkes. Det er derfor vigtigt, at digitaliseringen er en integreret
del af vores børn og unges læringsprocesser på hele 018års området.
De seneste år er der gjort en målrettet indsats for at forbedre
mulighederne for at integrere digitaliseringen på skole- og
dagtilbudsområdet. Bl.a. er det tekniske fundament lagt på
skoleområdet, ligesom indsatsen ”Bring Your Own Device” giver eleverne mulighed for at integrere deres eget elektroniske
udstyr f.eks. Ipads i undervisningen eller låne skolens udstyr.
Endvidere er der lavet en kortlægning af brugen af velfærdsteknologi på børne- og ungeområdet.
Visionen på børneområdet lægger endvidere op til, at hvert
barn skal have de bedste muligheder for at udvikle stærke
personlige-, sociale-, læringsmæssige- og sundhedsmæssige
kompetencer. I den forbindelse har Børn og Skole i frikommuneforsøget udfordret lovgivningen på området for de
Fokusområder det kommende år vil være:
83
<
fortsat udbredelse af digital læringspraksis og kompetenceudvikling i takt med, at alle eleverne får computere
til rådighed i undervisningen hele skoledagen. Til at understøtte og videreudvikle arbejdet med digital læring på
skolerne, er der afsat i alt 9,2 mio. kr. (drift og anlæg) til
geninvestering i 2016.
Digitaliseringen skal integreres i børn og unges hverdag på hele 0-18 års området.
<
udvikling og implementering af digital leg og læring i institutionerne samt forbedrede digitale kommunikations- og
samarbejdsværktøjer med forældrene, samtidig med en
modernisering af IT-infrastrukturen på institutionerne, så
denne er på niveau med IT-infrastrukturen på skoleområdet. Til arbejdet med at udvikle og implementere digital
leg og læring på 0-6 års området, er der afsat 5,0 mio. kr.
til og med 2016 til digitalisering og læring.
Der er arbejdet aktivt med inklusion i såvel daginstitutioner
som skoler de senere år, hvor bl.a. 100 pædagoger er uddannet indenfor social inklusion for at sikre mere kvalitet i arbejdet
med at understøtte alle børns deltagelse i fællesskabet. En
række af disse pædagoger fungerer i dag som inklusionsagenter, med ansvar for at dele viden og implementere indsatsen omkring social inklusion på de øvrige daginstitutioner.
<
udvikling af brugen af velfærdsteknologi med henblik på
at forbedre livskvaliteten hos børnene og de unge, optimere ressourceudnyttelsen samt forbedre arbejdsmiljøet
på skoler og institutioner, bl.a. gennem læringsforløb med
teknologiafprøvning og udvikling af den socialpædagogiske praksis.
I det kommende år vil et særligt fokusområde være at styrke
fællesskabet i skolen, hvilket bl.a. betyder, at børn med specialpædagogisk behov skal opleve en social og faglig inklusion i klassen, og at så mange børn som muligt kan tilbydes et
skoletilbud i nærmiljøet. For at understøtte dette er der afsat
5,0 mio. kr. i 2015 til den specialpædagogiske indsats. Medarbejdernes undervisning skal således tilrettelægges efter differentierede læringsmiljøer, både som en del af læringssituationer og pauser, ligesom at flere medarbejdere vil blive styrket i
deres specialpædagogiske kompetencer
Fællesskaber
Børn og unges sociale og personlige kompetencer udvikles
og udfordres i samspil med andre, hvorfor det er centralt, at
alle børn og unge indgår i differentierede fællesskaber, hvor
de lærer af og sammen med andre. De skal føle sig set, hørt
og mødt samt aktivt bidrage til de fællesskaber, de indgår i.
Det har både forældre og fagprofessionelle en helt afgørende
rolle i.
Videreudvikling af kompetencecentre i skolerne samt udvikling af kompetencecentre i daginstitutionerne skal skabe rammen for inklusionsindsatsen det kommende år.
Et særligt fokus for det kommende år vil ligeledes være forældrerollen, idet forældrene spiller en afgørende rolle for børne-
84
nes fællesskabsdannelse. Forældrene skal således bevidstgøres om deres rolle og, i løbende dialog med institutionerne,
tage ansvar for at eget og andre børn indgår i fællesskaber,
der giver det bedst mulige afsæt for resten af livet.
Demografi
På dagtilbudsområdet forventes børnetallet fortsat at falde de
kommende år, og for de 0-5-årige forventes faldet at blive på
4,2 pct. i perioden 2014 – 2018. Bl.a. derfor arbejdes der med
etableringen af en bæredygtig struktur, der skal imødekomme
disse udfordringer og sikre kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet.
På skoleområdet vil børnetallet være stigende de kommende
fem år, og et særligt fokusområde vil være at undersøge mulighederne for en fortsat udvikling af kvaliteten på skolerne i
lyset af det stigende børnetal. Samtidig har frikommuneforsøget bidraget til, at kommunens skoledistrikter er sammenlagt til
ét, for på den måde at øge forældrenes muligheder for frit
skolevalg og bidrage til flere tilfredse børn og forældre.
POLITISKE MÅL
Følgende mål er opstillet for budgetområderne.
1. Enhver ung gennemfører en anvendelig ungdomsuddannelse. De skal involveres og udfordres til at tage større ansvar og
få større indflydelse på eget liv og egen udvikling.
2. Ethvert barn og enhver ung fra 0-18 år skal udnytte deres potentialer, så de opnår så stor læringskompetence som muligt.
Med udgangspunkt i den enkeltes progression skal de udfordres, inspireres og udvikles i de læringsprocesser, de indgår i.
3. Ethvert barn og enhver ung skal til stadighed udvikle deres sociale og personlige kompetencer, så de skaber en identitet,
der giver det bedst mulige afsæt for resten af livet. De skal indgå i differentierede fællesskaber, hvor de lærer af og
sammen med andre.
4. Forældre og professionelle skal sammen skabe det bedste fundament for udviklingen af alle børn og unge. Forældre skal
– som ansvarlige for egne børn – også tage medansvar for de fællesskaber, deres barn eller ung indgå i.
5. Digitalisering skal understøtte udviklingen af alle børns og unges faglige såvel som sociale kompetencer fra 0-18 år.
6. Fysisk aktivitet understøtter børns og unges læring, og alle børns og unges sundhed skal blive forbedret.
85
ØKONOMISK DRIFTSRAMME FOR DE 4 BUDGETOMRÅDER UNDER BØRN OG SKOLE SAMLET SET
Børne- og Skoleudvalget
Hele 1.000
Skole og Fritid
Dagtilbud for småbøørn
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn
og unge
Sociale institutioner og familiepleje for
børn og unge
Udgifter i alt
Indtægter i alt
Netto
Regnskab
2014
833.618
-168.284
495.972
-141.015
212.483
-44.210
151.434
-161.800
1.693.507
-515.309
1.178.198
Budget
2015
834.940
-166.176
508.442
-140.350
205.744
-39.071
145.433
-155.488
1.694.559
-501.085
1.193.474
Budget
2016
827.812
-169.384
496.493
-140.363
213.131
-40.169
159.528
-168.762
1.696.964
-518.678
1.178.286
2017
828.899
-170.801
494.380
-138.764
213.350
-40.169
159.528
-168.762
1.696.157
-518.496
1.177.661
Budgetoverslag
2018
832.077
-170.801
493.116
-139.142
213.617
-40.169
159.528
-168.762
1.698.338
-518.874
1.179.464
2019
833.758
-170.801
492.351
-139.142
213.909
-40.169
159.528
-168.762
1.699.546
-518.874
1.180.672
En ny organisering på ungeområdet har medført, at budgettet til ungdomsskolen og den del af Fritidscentrene, der omfatter 7.
klasse til 18 år, er flyttet til ungeområdet. Herudover er budgettet til Gentofte Ejendomme flyttet til Økonomiudvalget.
86
ØKONOMISK DRIFTSRAMME FOR HVERT AF DE 4 BUDGETOMRÅDER
Skole og Fritid
Skole og Fritid
Hele 1.000
Budgetoverslag
Regnskab
2014
344.631
-255
54.084
-21.313
1.040
Budget
2015
362.407
-1.600
74.113
-19.550
385
Budget
2016
353.939
-1.624
58.744
-25.794
488
2017
355.432
-1.624
59.017
-25.794
488
2018
358.548
-1.624
59.079
-25.794
488
2019
360.185
-1.624
59.123
-25.794
488
110.232
-60.578
158
95.036
-62.007
501
108.642
-61.486
502
108.640
-61.486
502
108.640
-61.486
502
108.640
-61.486
502
170.420
-63.314
88.274
150.550
-58.350
89.585
156.169
-56.865
94.960
157.029
-58.282
94.960
157.029
-58.282
94.960
157.029
-58.282
94.960
Efterskoler og
ungdomskostskoler
6.626
6.557
6.628
6.628
6.628
6.628
Ungdommens
Uddannelsesvejledning 4)
7.792
8.364
7.325
5.788
5.788
5.788
Produktionsskoler/Erhvervsgrund
uddannelser
1.409
-461
1.835
-300
1.751
-305
1.751
-305
1.751
-305
1.751
-305
48.950
-22.364
833.618
-168.284
665.333
45.607
-24.369
834.940
-166.176
668.764
38.664
-23.310
827.812
-169.384
658.428
38.664
-23.310
828.899
-170.801
658.098
38.664
-23.310
832.077
-170.801
661.276
38.664
-23.310
833.758
-170.801
662.957
Folkeskoler1)
Fællesudgifter for det samlede
skolevæsen2)
Syge- og hjemmeundervisning
Skolefritidsordninger1)
Befordring af elever
Specialundervisning2)
Bidrag til statslige og private
skoler3)
Ungdomsskole, herunder 10. kl. 5)
Fritidscentre5)
Udgifter i alt
Indtægter i alt
Netto
1) Faldet i udgiftsbudgettet under folkeskoler fra 2015 til 2016 skyldes primært, at indskolingsmidlerne nu er placeret under GFO'erne, hvor
budgettet er forhøjet markant.
2) Faldet i udgiftsbudgettet under Fællesudgifter til det samlede skolevæsen skyldes bl.a., at der er overført 6 mio.kr. til
specialundervisningsområdet og budgettilpasninger bl.a. vedrørende ungdomsskolen inden overflytning til ungeområdet.
Forhøjelse af indtægtsbudgettet skyldes flere mellemkommunale indtægter fra udenbys børn (frit skolevalg) pga. flere børn og en
takstforhøjelse for de kommuner, der er med i takstaftalen.
3) Budgettet er forhøjet fra 2015 til 2016 pga. flere børn i privatskoler og private skolefritidsordninger.
4) Faldet i budgettet fra 2015 til 2016 skyldes ændrede regler for UU-Nords arbejde efter Erhvervsuddannelsesreformen.
5) Ungdomsskolen, herunder 10. klasse er budgetmæssigt flyttet fra Skole og Fritid til ungeområdet under Kultur og Fritidsudvalget.
Fritidscenterdelen fra 7. klasse til 18 år er fra 1.1.2016 budgetmæssigt flyttet til ungeområdet.
87
Dagtilbud for småbørn
Dagtilbud til småbørn
Hele 1.000
Fælles formål
Dagpleje
Daginstitutioner (institutioner kun
for børn indtil skolestart)
Særlige tilbud og klubber
Puljeordninger og klubber
Udgifter i alt
Indtægter i alt
Netto
Budgetoverslag
Regnskab
2014
57.703
-7.289
16.691
-2.565
412.078
-131.160
1.757
Budget
2015
50.622
-8.628
21.108
-3.853
420.739
-127.869
8.582
Budget
2016
43.465
-8.702
21.314
-3.886
420.365
-127.775
3.837
2017
41.354
-8.702
21.314
-3.886
420.363
-126.176
3.837
2018
40.090
-8.702
21.314
-3.886
420.363
-126.554
3.837
2019
39.325
-8.702
21.314
-3.886
420.363
-126.554
3.837
7.743
7.391
7.512
7.512
7.512
7.512
495.972
-141.015
354.957
508.442
-140.350
368.092
496.493
-140.363
356.130
494.380
-138.764
355.616
493.116
-139.142
353.974
492.351
-139.142
353.209
1) Budgetterne til vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner er samlet under én overskrift "Daginstitutioner" for at imødekomme et krav fra
Økonomi- og indenrigsministeriet.
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge
Hele 1.000 kr.
Regnskab
Budget
2014
2015
Pædagogisk Psykologisk
17.583
18.930
Rådgivning
-1.463
-1.486
Sundhedsplejen m.v.
11.483
11.330
-344
0
Tandplejen m.v.
36.342
36.703
-10.632
-10.391
Børn og Familie
147.074
138.781
-31.772
-27.194
Udgifter
212.483
205.744
Indtægter
-44.210
-39.071
Netto
168.272
166.673
Budget
2016
19.158
-1.498
11.298
0
36.173
-10.382
146.502
-28.289
213.131
-40.169
172.962
Budgetoverslag
2017
2018
19.153
19.140
-1.498
-1.498
11.359
11.364
0
0
36.394
36.664
-10.382
-10.382
146.444
146.449
-28.289
-28.289
213.350
213.617
-40.169
-40.169
173.181
173.448
2019
19.117
-1.498
11.372
0
36.971
-10.382
146.449
-28.289
213.909
-40.169
173.740
Sundhedsplejen m.v. indeholder også Kommunal Genoptræning.
Tandplejen m.v. indeholder Tandplejen samt indtægter og udgifter knyttet til den takstfinansierede institution - Specialtandplejen.
Børn og Familie indeholder også merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (med
50 % statsrefusion på udgifterne) samt SSP/Opsøgende enhed og boligsocialmedarbejder i Stolpehøjområdet og kommunal
genoptræning.
88
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge
Hele 1.000
Psykosociale institutioner
Handicapinstitutioner
Familieplejeteamet
Udgifter i alt
Indtægter i alt
Netto
Regnskab
2014
62.865
-67.606
85.929
-94.452
2.640
259
151.434
-161.800
-10.365
Budget
2015
59.784
-62.610
83.028
-92.878
2.621
0
145.433
-155.488
-10.055
Budget
2016
74.870
-77.505
82.017
-91.257
2.641
0
159.528
-168.762
-9.234
Budgetoverslag
2017
74.870
-77.505
82.017
-91.257
2.641
0
159.528
-168.762
-9.234
2018
74.870
-77.505
82.017
-91.257
2.641
0
159.528
-168.762
-9.234
INVESTERINGER
Skole og Fritid
Hele 1.000
Netto
Investeringer
Regnskab
2014
33.629
Budget
2015
23.200
Budget
2016
12.200
Regnskab
2014
6.306
Budget
2015
10.943
Budget
2016
8.952
Budgetoverslag
2017
1.500
2018
0
2019
0
Dagtilbud for småbørn
Hele 1.000
Netto
Investeringer
Budgetoverslag
2017
7.452
2018
7.452
2019
7.452
Der er ikke afsat rådighedsbeløb i 2016 og budgetoverslagsårene for budgetområderne Forebyggelse og
sundhedsfremme for børn og unge og Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge.
89
2019
74.870
-77.505
82.017
-91.257
2.641
0
159.528
-168.762
-9.234
BUDGETGRUNDLAG
Skole og Fritid
Ressourceallokeringen er en kombination af rammestyring og
budgettildelingsmodeller. Der er budgettildelingsmodeller på
budgetområderne Folkeskoler, Skolefritidsordninger og Fritidscentre.
Nettodriftsudgifter pr. indbygger
10.000
9.800
9.600
9.400
9.200
9.000
8.800
8.600
8.400
8.200
8.000
Regnskab 2013
Regnskab 2014
Budget 2015
Budget 2016
Læring skal ske gennem leg på 0-6 års området.
90
Nøgletal
Faste priser (2016-niveau)
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr. 1)
Regnskab
2013
Regnskab
2014
Budget
2015
Budget
2016
9.098
9.208
9.077
8.718
Nettodriftsudgifter pr. indbygger pr. 6-15 årig,
kr.1)
68.052
68.185
67.520
64.855
FOLKESKOLER:
Nettodriftsudgift pr. elev i folkeskolen, kr. pr.
elev i 0.-9. kl.2)
Antal elever i folkeskolen i 0.-9. kl.
46.129
47.275
47.741
45.940
7.435
7.489
7.686
7.669
23
23
24
24
35.381
2.413
24
34.422
2.515
25
34.735
2.514
25
34.310
2.643
26
17.033
29.828
1.751
3.118
15.776
27.724
1.742
3.186
10.565
23.509
1.724
3.223
14.906
26.429
1.695
3.194
11.395
11.331
11.433
11.219
757
787
766
827
Gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen i
0.-9. kl.
PRIVATSKOLER 0.-10. kl.:
Takstbetaling pr. elev i privatskole, kr. pr. elev
Antal elever i privatskoler
Andel elever i privatskoler i pct.
SKOLEFRITIDSORDNINGER (GFO), 0.-3.
Nettodriftsudgift pr. elev i GFO, kr. pr. elev2)
Bruttodriftsudgift pr. elev i GFO, kr. pr. elev2)
Takst pr. elev i GFO, kr. pr. elev
Antal elever i GFO
PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER 0.-3.
Bruttoudgift/takst pr. elev i
privatskolefritidsordning, kr. pr. elev
Antal elever i privat skolefritidsordning
1) Faldet i nettodriftsudgifterne fra 2015 til 2016 skyldes, at der er flyttet budget til ungeområdet under Kultur- og
Fritidsudvalget.
2) Budgetterne til folkeskoler, GFO’er og fritidscentre er teknisk blevet ændret for at imødekomme et krav fra Økonomi- og
Indenrigsministeriet i forbindelse med Skolereformen. Det har medført, at beregnede lønbudgetter til bl.a. pædagogers
arbejde i skoledelen, som er ansat i GFO'er og Fritidscentre, er placeret på de enkelte skoler. Det er også forklaringen på det
markante fald i budgettet til GFO'erne og stigningen i budgettet til folkeskoler fra 2014 til 2015.
Fra 2015 til 2016 er der et fald i budgettet på folkeskolerne og en stigning i budgettet til GFO, da indskolingsmidlerne er
placeret under GFO mod tidligere på skoledelen.
91
Dagtilbud for småbørn
Ressourcetildelingen til daginstitutionerne er baseret på antallet af børn, som institutionen er normeret til. Tre gange årligt
korrigeres budgetterne baseret på det faktiske antal indskrevne børn for de forgangne seks måneder samt forventningen
om antal børn for de kommende seks måneder.
Nettodriftsudgifter pr. indbygger
Nettodriftsudgift pr. indbygger
6.000
5.800
5.600
5.400
5.200
5.000
4.800
4.600
4.400
4.200
4.000
Regnskab 2013
Regnskab 2014
Budget 2015
Budget 2016
Voksne skal skabe det bedste fundament for
udviklingen af alle børn og unge
Nøgletal
Faste priser (2016-niveau)
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, i kr.
Nettodriftsudgifter pr. 0-5-årig, i kr.
Pasningsprocenter*:
0 - 2 år
3 - 5 år
Regnskab
2013
5.409
74.563
70,1
89,8
*) ekskl. børn i pulje- og privatinstitutioner.
92
Regnskab
2014
4.912
70.024
66,7
89,4
Budget
2015
4.996
73.201
66,1
89,3
Budget
2016
4.716
70.880
66,0
89,5
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge
Ressourcetildelingen for Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge er som udgangspunkt rammestyret.
Budgetrammen tilpasses dog for den demografiske udvikling for henholdsvis PPR, Tandplejen og Sundhedsplejen. Børn
og Familie tildeles ressourcer i forhold til den forventede efterspørgsel.
Ressourcetildelingen for den takstfinansierede institution under Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge –
Specialtandplejen – er aktivitetsstyret.
Tilbuddene under Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge gælder børn og unge fra 0 til og med 17 år med
bopæl i Gentofte Kommune samt udenbys børn, der går i skole i Gentofte Kommune.
Nettodriftsudgifter pr. indbygger
Nettodriftsudgift pr. indbygger
2.500
2.450
2.400
2.350
2.300
2.250
2.200
2.150
2.100
2.050
2.000
Regnskab 2013
Regnskab 2014
Budget 2015
Budget 2016
93
Nøgletal
Regnskab
Regnskab
Budget
Budget
2013
2.376
9.591
2014
2.329
9.467
2015
2.262
9.301
2016
2.290
9.456
17.100
17.227
17.220
17.271
Sundhedplejen:1)
Antal nyfødte
Antal skolebørn
746
11.428
660
11.428
665
11.428
703
11.428
Tandplejen:
Antal børn, der behandles i Tandplejen
Antal børn, der har afsluttet tandregulering
Årlig nettoudgift pr. behandlet barn
Antal omsorgspatienter
Årlig nettoudgift pr. patient
Antal specialtandplejepatienter
17.140
283
1.396
632
2.893
204
17.346
292
1.563
655
3.609
205
17.337
292
1.598
650
3.725
220
17.337
292
1.568
650
2.908
220
66,4
835.945
71,9
777.787
75,0
772.306
75,0
772.306
13,7
14,9
14,9
14,9
548
545
550
550
287
255
255
255
Antal borgere, der modtager tabt
arbejdsfortjeneste
0
0
0
0
Antal børn, hvor der bevilges tabt
arbejdsfortjeneste
188
186
186
186
Faste priser (2016-niveau)
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, i kr.
Nettodriftsudgifter pr. 0-18-årig, i kr.
Tilbuddenes potentielle brugere
Børn 0-17 år, bosiddende i Gentofte
Kommune
Børn og Familie:
Anbringelser: 2)
Antal helårsanbringelser
Gennemsnitlig bruttoudgift pr. år
Heraf antal tvangsanbringelser
Forebyggende foranstaltninger: 3)
Antal børn, der modtager forebyggende
foranstaltninger
Merudgifter:
Antal børn, hvor der bevilges merudgifter
Tabt arbejdsfortjeneste: 4)
1) Antal nyfødte i 2013 og 2014 er faktiske tal taget fra Sundhedsplejens fagsystem TM SUND. 2015 og 2016 er forventede antal 0-årige jf.
befolkningsprognosen. Erfaringen viser, at befolkningsprognosen viser et for lavt tal nyfødte i forhold til faktisk sete børn i Sundhedsplejen.
Antallet af skolebørn er vægtet gennemsnit omregnet fra skoleår til regnskabsår. Der henvises til 6.15 'Sundhedspleje for skolebørn i
Gentofte Kommune 2000-2014', statistik 2015, Gentofte Kommune.
2) Udgiften til anbringelser afhænger af tilbuddets karakter og sammensætning og varierer fra en årlig udgift på ca. 0,070 mio. kr. til en
anbringelse på eget værelse til ca. 2,2 mio. kr. for den dyreste døgninstitution. Opgørelsen omfatter anbringelser, hvor Gentofte Kommune
har en betalingsforpligtigelse eller handle- og betalingsforpligtigelse. Anbringelserne er opgjort som helårsanbringelser.
3) Modtagere af forebyggende foranstaltninger opgøres pr. enkelt modtager og ikke ved akkumulering af antallet af forebyggende
foranstaltninger. Opgørelsen omfatter forebyggende foranstaltninger, hvor Gentofte Kommune har en betalingsforpligtigelse eller handle- og
betalingsforpligtigelse.
4) Modtagere af tabt arbejdsfortjeneste registreres pr. barn og ikke pr. modtager af tabt arbejdsfortjeneste. Der kan dermed være udbetalt
tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre til det enkelte barn.
94
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge
Ressourcetildelingen for de takstfinansierede institutioner er aktivitetsstyret.
Nettodriftsudgifter pr. indbygger
Nettodriftsudgift pr. indbygger
De budgetterede indtægter overstiger de
budgetterede udgifter, da taksterne
indeholder udgifter under Gentofte
Ejendomme til de pågældende institutioner
samt beregnede omkostninger til afskrivning,
forrentning og tjenestemandspensioner, som
ikke skal budgetteres på institutionerne. Det
vil sige, at alle indtægterne vedr.
institutionerne er med her, mens nogle af
udgifterne er budgetteret andet sted i
kommunens budget. Derfor viser grafen en
nettodriftsindtægt pr. indbygger.
Regnskab 2013
Regnskab 2014
Budget 2015
Budget 2016
-50
-100
-150
-200
Faldet i nettodriftsindtægter i budget 2015 og
budget 2016 i forhold til regnskab 2013 og
regnskab 2014 skyldes primært, at vi i 2013
og 2014 har haft belægninger over det
budgetterede.
-250
-300
Nøgletal
Regnskab
2013
-230
-928
Regnskab
2014
-143
-583
Budget
2015
-136
-561
Budget
2016
-122
-505
Vægtet belægningsprocent 2) - psykosociale institutioner
Vægtet belægningsprocent - handicap institutioner
Vægtet belægningsprocent - i alt
109
107
108
104
102
103
99
98
99
100
97
98
Normerede antal pladser3) - psykosociale institutioner
Normerede antal pladser4) - handicap institutioner
Normerede antal pladser - i alt
80
91
171
80
91
171
80
91
171
103
90
193
Antal psykosociale institutioner
Antal handicap institutioner
Antal institutioner i alt
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
Salg til andre kommuner - i procent af salg i alt
Antal forskellige kommuner der har købt pladser
77
43
76
42
77
43
76
43
Faste priser (2016-niveau)
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, i kr. 1)
Nettodriftsudgifter pr. 0-18-årig, i kr.
1) Se tekstboks til grafen.
2) Belægningsprocenten er vægtet med institutionernes takstberegningsgrundlag, således at store institutioner vægter
mere end små institutioner.
3) Normerede antal pladser er ekskl. efterværns- og undervisningspladser
4) Normerede pladser er ekskl. 410 pladser på Børneterapien, der fra 2013 hører under Sociale institutioner og
familiepleje for børn og unge
95
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT
UDSATTE
VISION
Vi er kendte for at give alle borgere uanset handicap og livssituation mulighed for at kunne udnytte egne
ressourcer til at leve et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.
BAGGRUND OG PERSPEKTIVER
Gentofte Kommune har fokus på at understøtte borgerne i at leve et
selvstændigt liv som muligt. Alle skal have mulighed for at spille en
aktiv rolle, naturligvis med udgangspunkt i egne ressourcer.
Kommunens fokus er derfor i højere grad at støtte borgerne i hjælp til
selvhjælp.
Nærmiljøet, inklusion, forebyggelse og rehabilitering eller habilitering
er især vigtige elementer til at støtte borgere med handicap, psykisk
sygdom og borgere i en socialt udsat position.
Det hele liv og sammenhængende støtte bl.a. i bo- og dagtilbud er et
særligt fokus og omdrejningspunkt.
Indsatsen for borgerne bliver i stigende omfang målsat, dokumenteret
og vurderet i samarbejde med borgerne. Med udgangspunkt i
borgernes ønsker for eget liv anvendes nye redskaber og metoder til
at måle og dokumentere borgernes udvikling over tid i samarbejdet
mellem borger, pårørende og fagpersoner.
Den nye ”landsby” på Bank-Mikkelsens Vej
”Det gode liv – i nye rammer” er overskriften på det omfattende
moderniseringsprojekt på Bank- Mikkelsens Vej. Formålet er at
renovere, ombygge og nybygge bo- og dagtilbuddene og de sociale
institutioner for børn, unge og voksne, så de passer bedre til
aktiviteter og behov i dag og et godt stykke ud i fremtiden. Projektet
skal også åbne området og skabe en sammenhæng til lokalområdet
bl.a. via opførelse af almene familieboliger.
BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Området omfatter:
Myndighedsfunktion med fokus på
visitation, udredning af borgernes
funktionsniveau, borgernes
ressourcer og udvikling, mål for en
rehabiliterende indsats og
retssikkerhed. Endvidere sikres
opfølgning på indsats og individuelt
tilsyn.
Bostøtte, dag-, idræts- og
beskæftigelsestilbud samt botilbud
til borgere med psykisk sygdom
samt støtte/ kontakt-personordning
til stof- og alkoholmisbrugere og de
mest isolerede borgere med
psykisk sygdom.
Herberg for borgere med særlige
sociale problemer, som ikke har,
eller ikke kan opholde sig i sin egen
bolig.
Særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse (STU) for
unge med særlige behov.
Hjemmevejledning, klub-, dag- og
beskæftigelsestilbud til borgere
med nedsat funktionsevne.
Bofællesskaber, botilbud og
helhedstilbud til borgere med
nedsat funktionsevne.
Dag- og beskæftigelsestilbud samt
botilbud til borgere med autisme.
Visualisering af det gode liv i nye ”landsby” rammer
på Bank-Mikkelsens Vej fra tegnestuen Vandkunsten
m.fl.
96
I 2015 vandt tegnestuen Vandkunsten m.fl. konkurrencen om den overordnede idé for udvikling i området.
Kodeordene for om- og udbygningen af Bank-Mikkelsens Vej området er især landsbystemning og åbenhed:
•
•
Landsbystemning: Vinderprojektets forslag til en overordnet ramme for området er inspireret af
landsby-tanken fællesskab for børn, unge og voksne. Indenfor tager husene udgangspunkt i villaen
for at skabe hjemlighed. Husene er fortrinsvis i ét plan, og de grønne områder imellem bygningerne
skaber plads til både tryghed og for beboerne og personalet.
Åbenhed: En promenade igennem grønningen i centrum af Bank-Mikkelsens Vej er med til at åbne
området op, så det i højere grad bliver en del af Vangede. Samtidig kommer promenaden til at
forbinde grønne område Gammelmosen i Vest med Vangede Bygade og Nymosen i Øst. Og i et
hjørne af området vil der blive bygget almene familieboliger formentlig i 2 etager.
I 2016 forventes en lokalplan endeligt vedtaget efter den har været i offentlig høring, hvorefter byggeriet kan
gå i gang. Derudover vil der være fokus på dialog, samarbejde og samspilsmuligheder mellem brugere og
beboere på Bank-Mikkelsens Vej og borgerne i lokalområdet.
Alle mennesker kan lære nyt og udvikle sig, uanset funktionsniveau og handicap, og dermed få øget
livskvalitet og nye muligheder i livet. F.eks. gennem læringsforløb og kurser på Job- & Aktivitetscenteret
(JAC).
Mere aktiv rolle i eget liv
Rehabilitering og habilitering er i stigende omfang omdrejningspunkt for ydelserne med forløb, der
gennemføres i et samarbejde mellem borgere, borgernes netværk og fagpersonale. Formålet er at styrke
borgerne i bestræbelsen efter et liv med størst mulig uafhængighed, selvstændighed, netværk og inklusion,
hvad angår uddannelse, beskæftigelse, fritid og bolig.
På aktivitets- og beskæftigelsesområdet har også dagtilbuddene i Social & Handicap Drift et meget stort
fokus på den rehabiliterende indsats på forskellig vis. F.eks. har Job- & Aktivitetscenteret (JAC) valgt at
omlægge hele deres indsats, hvormed alle centerets dagtilbud giver borgerne mulighed for at udvikle sig
gennem læringsforløb og kurser. JAC tager udgangspunkt i, at alle borgere kan udnytte deres potentialer,
lære noget nyt og få nye kompetencer og dermed få nye muligheder i deres arbejdsliv.
97
I de sidste par år har Gentofte Kommune arbejdet på i højere grad at give hjælp og vejledning i grupper frem
for individuelt. Vejledning i grupper rummer nye muligheder for deltagerne, der får et netværk at dele og
diskutere den nye viden med.
På baggrund af socialpsykiatriplanen ”Det fælles grundlag” er der igangsat en implementeringsplan. Borgere
med psykisk sygdom kan have brug for meget forskelligartet støtte – ligesom støtten til den enkelte borger
kan variere over tid. Implementeringsprocessen i 2015 og 2016 handler primært om ændringer af
organiseringen af indsatsen.
I 2015 blev der afsat midler til etablering og indretning af støttecentre i Drosselbo og lokaler til iGenbrug.
Socialpsykiatrisk Center tages i brug i nye lokaler i 2016.
Boligsocial indsats
Gentofte Kommune har fokus på den boligsociale indsats, herunder styrkede aktiviteter sammen med
beboerne og andre samarbejdspartnere i nærområderne.
Lighed i sundhed
Borgere i en socialt udsat position, herunder borgere med en psykisk sygdom og borgere med
udviklingshæmning, har på nationalt niveau ikke opnået den samme forbedring af den almene
sundhedstilstand som befolkningen generelt.
Gentofte Kommune har fokus på at skabe lighed i sundhed. Derfor afsætter kommunen i disse år midler til
initiativer, der kan fremme en bedre sundhedstilstand for disse grupper og understøtte rehabilitering.
I 2015 er der afholdt en sundhedsuge, der har rettet sig primært mod brugere af kommunens boligsociale og
socialpsykiatriske tilbud. Initiativet har udbredt disse brugeres kendskab og brug af kommunens
sundhedsfremmende tilbud.
Etablering af Sundhedscenter Hvide Hus er i gang og vil især betyde flere aktiviteter, gruppeforløb, kurser og
temadage om sundhed for borgere med psykisk sygdom.
På tværs af området generelt og på de enkelte bo- og dagtilbud er igangsat initiativer, der understøtter de
ansattes forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i hverdagen for at styrke borgernes trivsel på dagog botilbuddene.
Flygtninge og integration
Antallet af flygtninge i Gentofte Kommune er i 2015 og 2016 steget. Modtagelsen har igangsat en særlig
indsats for de nye borgere i forhold til bl.a. modtagelse, boligplacering, beskæftigelse og uddannelse, kulturog fritidsområdet og den frivillige indsats.
En lang række integrationsfremmende aktiviteter understøtter kommunens indsats fra f.eks. bibliotekerne og
udføres bl.a. af frivillige i Netværkshuset, Frivilligcenter Gentofte og andre samarbejdspartnere som Dansk
Røde Korts og Dansk Flygtningehjælp.
Kommunikation og velfærdsteknologi
Velfærdsteknologier kan lette borgernes hverdag, opøve tidligere eller nye færdigheder, samt gøre verden
mere tilgængelige for mennesker med mindre eller større funktionsbegrænsninger Derfor er der igangsat en
række initiativer, der kan støtte borgere og personale til at anvende velfærdsteknologier. Anvendelse af et
særlige beroligende og dynamisk lys på det socialpsykiatriske tilbud Pilekrogen er et af initiativerne. Lyset
støtter bl.a. borgerne i en bedre døgnrytme og til deres deltagelse i fælles arrangementer.
Styrkede fællesskaber og mere fysisk aktivitet får borgerne gennem to nye interaktive velfærdsteknologier i
Helhedstilbuddet på Bank-Mikkelsens Vej 20-28; nemlig et mobilt interaktivt gulv og et interaktivt
musiksystem.
98
Sammenhængende indsats for borgerne
Gentofte Kommune anvender Voksenudredningsmetoden som metodegrundlag i sagsbehandlingen.
Metoden har styrket borgernes retssikkerhed og fokus på en sammenhængende og helhedsorienteret
indsats. Gentofte Kommune har i 2015 implementeret en ny IT-løsning, der digitaliserer
Voksenudredningsmetoden.
For at styrke dokumentation af effekten af den pædagogiske indsats i relation til mål for borgernes udvikling,
er kommunen godt i gang med at implementere FKO-redskabet - Faglige KvalitetsOplysninger. Udover
dokumentation af borgernes udvikling over tid er redskabet med til at styrke samarbejdet og give fælles
sprog for indsatsen i dialogen mellem borgerne, sagsbehandlerne og medarbejdere på bo- og dagtilbuddene
Styrket indsats mod misbrug
Gentofte Kommune har på en række
områder styrket indsatsen for borgere med et
problematisk forbrug af alkohol eller
rusmidler. F.eks. gennem ansættelsen af en
rusmiddelkonsulent, som skal undervise og
oplyse borgere og medarbejdere om sunde
alkoholvaner og effekterne ved indtagelse af
rusmidler. Konsulenten vil derudover
varetage rådgivende samtaler med
pårørende til borgere med et overforbrug af
enten alkohol eller stoffer, samt tilbyde
konsulentbistand til private virksomheder.
Gentofte Kommune har særlig fokus på de
unges brug af rusmidler og en undersøgelse
gennemført af Center for Rusmiddelforskning
danner grundlag for en styrket indsats på
området.
Gentofte Kommune har fokus på borgernes sundhed og
trivsel gennem en lang række aktiviteter.
POLITISKE MÅL
Følgende mål er opstillet for målområdet:
1. Vi igangsætter byggeprojekter, der renoverer og ombygger vores bo- og dagtilbud med
udgangspunkt i moderniseringsplanen ”Det gode liv – i nye rammer”.
2. Vi skaber nye løsninger i samarbejde med borgerne og indgår forpligtende samarbejder på tværs
af opgaveområderne og med andre kommuner for at styrke opgaveløsning, sammenhæng og
muligheder i borgernes liv.
3. Vi arbejder målrettet med rehabiliterende forløb og recovery, så vi træner og styrker borgernes
evner, selvhjulpenhed og mulighederne for et selvstændigt liv.
4. Vi styrker lighed i sundhed gennem sundhedsfremmende initiativer.
5. Vi giver borgere størst mulighed for selvhjulpenhed og livskvalitet gennem IT,
kommunikationsmetoder og andre velfærdsteknologiske løsninger.
99
ØKONOMISK DRIFTSRAMME
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte
Hele 1.000 kr.
Social og Handicap, Myndighed
Indtægter fra den centrale refusionsordning
Socialpædagogisk bistand og særlig
unddomsuddannelse
Individuelle hjælpeordninger
Støtte til individuel befordring
Misbrugsbehandling
Boliger med socialpædagogisk støtte
Botilbud for personer med særlige behov
Botilbud for længerevarende ophold
Botilbud for midlertidigt ophold
Kontaktperson- og ledsageordninger
Dag- og aktivitetstilbud
Lejetab og udgifter til husly
Merudgifter til voksne Ser. §100
Social og Handicap, Myndighed Øvrige
Repatriering 1)
Sociale formål
Boligydelse til pensionister, boligsikring og tinglysning
Social og Handicap, Drift
Boliger med socialpædagogisk støtte
Botilbud for personer med særlige behov
Botilbud for længerevarende ophold
Botilbud for midlertidigt ophold
Kontaktperson- og ledsagerordninger
Dag- og aktivitetstilbud
Udgifter
Indtægter
Netto
Regnskab
2014
Budget
2015
0
-9.794
9.082
0
28.811
-1.476
0
0
13.634
0
65.412
0
3.492
-1.752
89.795
0
33.645
-876
3.222
0
39.108
0
296
0
3.460
-1.730
0
-10.006
10.662
0
28.936
-1.664
0
0
11.937
0
63.070
0
2.541
-1.131
96.984
0
32.029
-790
3.879
0
39.876
0
709
0
3.686
-1.843
12.390
-6.283
7.704
-3.844
32.858
-1.221
Budgetoverslag
Budget
2016
2017
0
2018
2019
3.741
-1.871
0
-10.156
9.955
0
28.620
-929
636
0
13.005
0
64.088
0
3.538
-1.648
91.113
0
36.047
-798
3.884
0
40.057
0
711
0
3.741
-1.871
0
-10.156
9.955
0
28.620
-929
636
0
13.005
0
64.088
0
3.538
-1.648
91.113
0
36.047
-798
3.884
0
40.057
0
711
0
3.741
-1.871
0
-10.156
9.955
0
28.620
-929
636
0
13.005
0
64.088
0
3.538
-1.648
91.113
0
36.047
-798
3.884
0
40.057
0
711
0
3.741
-1.871
11.632
-5.754
8.768
-4.198
37.567
-2.696
203
-203
7.012
-3.476
38.499
-2.719
203
-203
7.012
-3.476
38.499
-2.719
203
-203
7.012
-3.476
38.499
-2.719
203
-203
7.012
-3.476
38.499
-2.719
44.349
-38.049
10.338
-8.837
148.454
-169.400
3.445
-2.268
6.719
-3.111
70.138
-73.495
626.351
-322.135
47.085
-42.693
10.465
-10.783
150.045
-167.111
1.590
-2.386
6.550
0
68.269
-70.421
636.280
-321.476
48.050
-44.435
10.585
-10.808
151.453
-166.723
1.641
-2.376
6.623
0
69.375
-70.706
628.836
-316.848
48.050
-44.435
10.585
-10.808
151.453
-166.723
1.641
-2.376
6.623
0
69.375
-70.706
628.836
-316.848
48.050
-44.435
10.585
-10.808
151.453
-166.723
1.641
-2.376
6.623
0
69.375
-70.706
628.836
-316.848
304.216
314.804
48.050
-44.435
10.586
-10.808
151.453
-166.723
1.641
-2.376
6.623
0
69.375
-70.706
628.838
-316.848
311.990
311.988
311.988
311.988
-10.156
9.955
0
28.620
-929
636
0
13.005
0
64.088
0
3.538
-1.648
91.114
0
36.047
-798
3.884
0
40.057
0
711
0
1) Repatiering indeholdte i regnskab 2014 og budget 2015 ligeledes udgifter til Kontanthjælp under Integrationsprogrammet, hvilket i 2016 og fremefter er flyttet fra
Socialudvalget til Erhvervs- & Beskæftigelsesudvalget i fobindelse med ændring af styrelsesvedtægterne per august 2015.
100
INVESTERINGER
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte
Hele 1000 kr., netto
Regnskab
2014
626
Investeringer
Budget
2015
34.000
Budget
2016
29.000
Budgetoverslag
2017
22.000
2018
24.000
BUDGETGRUNDLAG
Nettodriftsudgifter pr. indbygger i 2016 priser.
kr.4.800
kr.4.700
kr.4.600
kr.4.500
kr.4.400
kr.4.300
kr.4.200
kr.4.100
kr.4.000
kr.3.900
kr.3.800
2013
2014
2015
2016
Regnskab
Regnskab
Budget
Budget
Nøgletal
faste priser (2016-niveau)
Regnskab
2013
Regnskab
2014
4.508
4.203
Botilbud
665
677
683
668
Dagtilbud
137
142
142
141
Antal pladser i egne tilbud
262
260
260
260
Antal benyttede pladser
262
254
98
96
Antal pladser i egne tilbud*
382
362
352
345
Antal benyttede pladser
372
360
- heraf borgere fra Gentofte Kommune
101
102
Antal sager hvor vi modtager statsrefusion
102
101
102
102
Antal personer med bostøtte
120
114
114
114
Gennemsnitligt antal timer pr. borger
2,1
2,1
2,1
2,1
Nettodriftsudgifter pr. indbygger
Budget
2015
Budget
2016
4.281
4.304
Gennemsnitsudgift pr. bruger (1.000 kr.)
Botilbud
- heraf borgere fra Gentofte Kommune
Dagtilbud
Bostøtte
* Ændringen fra 2015 til 2016 har rent teknisk karaktér, da den skyldes en ændring på Gentofte Håndarbejdsværksted af
31 4-dages pladser til 24,4 5-dages pladser, svarende til uændret aktivtet.
101
2019
19.000
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE
VISION
BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Vi vil være blandt de førende aktører i det nære
sundhedsvæsen – for at understøtte borgernes mulighed
for at forblive selvhjulpne, uafhængige af kommunal
hjælp og leve et sundt liv.
Baggrund og perspektiver
De kommende år vil Gentofte Kommune fortsat have fokus på
at styrke det nære sundhedsvæsen i kommunen.
Tendensen er, at der bliver stadig flere ældre borgere og flere
med kroniske sygdomme. Hospitalerne behandler derfor flere
patienter, der er flere ambulante behandlinger og samtidig
udskriver hospitalerne i dag patienterne hurtigere end tidligere.
Det betyder, at kommunerne fremover skal varetage stadig
flere og mere komplekse opgaver i forbindelse med behandling
og pleje af borgerne. Det betyder også, at kommunen fortsat
skal have fokus på at forebygge, at sygdom opstår og
iværksætte indsatser, der bidrager til, at sygdom ikke
forværres.
Gentofte Kommune har derfor fokus på, hvordan kommunen
kan udvikle eksisterende og nye indsatser, der imødekommer
udvikling i behov og krav på sundhedsområdet. Kommunen har
iværksat en række indsatser, som har til formål at styrke det
nære sundhedsvæsen. Indsatserne er delvist finansieret via
midler fra regeringens ældrepulje.
Hverdagsrehabilitering og pleje til
borgere, som har behov for støtte til at
klare de daglige opgaver.
Hjemmehjælp i form af praktisk hjælp og
personlig pleje, hjemmesygepleje,
madservice, indkøbsordning og
linnedservice.
Ældreboliger, plejeboliger med hjemmehjælp,
plejehjem (plejeboliger med fast personale)
og daghjem.
Aktivitetstilbud i dagtimerne på
dagcentre for pensionister med behov
for støtte og social kontakt.
Genoptræning og vedligeholdelsestræning
ambulant eller under indlæggelse på
Tranehaven, som er Gentofte
Kommunes center for forebyggelse og
rehabilitering.
Hjælpemidler til borgere med behov for
eksempelvis plejeseng, personlift,
kørestole og hjælp til speciel
boligindretning.
Forebyggelse og Sundhedsfremme
bidrager til at udvikle og forbedre den
borgerrettede indsats og skabe viden om
effekter af indsatser og sammenhænge,
der fremmer borgernes sundhed.
I 2016 har Gentofte Kommune fortsat fokus på hverdagsrehabilitering. Kommunens strategi på området hedder ”Træn
Dig Fri – træning i hverdagsaktiviteter” og har til formål at
understøtte flere borgere i enten at blive uafhængige af hjælp eller blive mere selvhjulpne via træning.
Kommunen har etableret et tværfagligt træningsteam med henblik på at udbygge og intensivere
træningstilbuddet til borgerne. Derudover har kommunen etableret et tilbud om lørdagstræning på
Tranehaven, så træningen kan ske alle ugens dage.
I 2015 vedtog Folketinget en lov, som betyder, at kommunen skal tilbyde rehabiliteringsforløb til alle borgere,
der allerede modtager hjemmehjælp eller søger om hjemmehjælp. Kommunen skal implementere loven fuldt
ud inden udgangen af 2016.
Udover at styrke hverdagsrehabiliteringen har Gentofte Kommune også etableret en akut sygeplejefunktion i
hjemmesygeplejen. I 2016 vil akutfunktionen have fokus på at etablere et tættere samarbejde med
akutenheden på Herlev Hospital og på forsat at udvikle samarbejdet med almen praksis.
Akutfunktion er et tilbud til borgere, der har et særligt behov for pleje og behandling. Formålet er via en tidlig
indsats både at forebygge, at sygdom forværres, og at undgå indlæggelser. Akutfunktionen kan tilkaldes af
egen læge og plejepersonale, når borgernes situation forværres f.eks. ved feber, dehydrering,
urinvejsinfektioner, akut infektion, immobilitet, nedsat appetit, og isolationstendens.
102
Gentofte Kommune vil i 2016 optimere kommunens hygiejneindsats. Kommunens hygiejnesygeplejerske
skal stå i spidsen for en indsats, der skal medvirke til at forebygge smittespredning blandt syge og svækkede
borgere. Hygiejnesygeplejersken skal blandt andet hjælpe medarbejderne, så de fortsat har redskaberne til
at håndtere og forebygge unødige infektioner blandt borgerne og dermed forebygge, at helbredet forværres
hos de svageste borgere.
Hygiejne er også et indsatsområde i sundhedsaftalen mellem kommunerne og regionen og en del af
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
I 2016 er Turkortet i drift. Kortet giver borgerne mulighed for at komme på tur sammen med en medarbejder
til en aktivitet, som borgeren selv vælger.
Formålet med kortet er at gøre hjemmehjælpen i Gentofte Kommune mere fleksibel og tilpasse den til
borgernes behov. Turkortet skal medvirke til at forebygge isolation og ensomhed hos de borgere, der
modtager hjælp til personlig pleje.
I 2016 fortsætter implementeringen af regeringens klippekortsordning, som er en del af finansloven.
Formålet med Klippekortet er at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. De kan f.eks.
bruge kortet til supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, ekstra rengøring, indkøb eller ledsagelse
ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. I modsætning til Turkortet kan borgeren anvende
klippekortet til aktiviteter i eget hjem.
Gentofte Kommune har etableret et tilbud om lørdagstræning på Tranehaven, så træningen kan ske alle ugens dage.
’Tidlig opsporing – Tidlig indsats’ er et indsatsområde i Gentofte Kommunens sundhedspolitik 2013-2016.
Projektets overordnede formål er at forebygge indlæggelser blandt borgere, der enten modtager hjælp fra
103
hjemmeplejen eller bor i plejebolig. Den tidlige opsporing sker ved, at plejepersonalet systematisk anvender
værktøjer til at identificere f.eks. nedsat fysisk funktionsniveau, ændret ernæringstilstand og tidlige tegn på
sygdom hos borgerne. Formålet er at fastholde en god almen tilstand hos borgerne, da belastende
indlæggelser forebygges i tide. Det reducerer samtidigt kommunens udgifter til hospitalsindlæggelser.
Indsatsen, der går på tværs af pleje- og sundhedsområdet, er i tråd med de øvrige indsatser på området –
og underbygger dermed det store fokus på forebyggelse, rehabilitering, aktiviteter og træning.
POLITISKE MÅL
Følgende mål er opstillet for målområde.
1. Vi understøtter at beboerne i plejeboliger føler sig hjemme i et livgivende og aktiverende miljø, hvor
beboere og frivillige inddrages i de daglige gøremål.
2. Vi arbejder målrettet med at sikre en fortsat høj kvalitet i løsningen af kerneopgaven, og med at styrke
medarbejdernes arbejdsmiljø gennem social kapital
3. Vi nytænker og udvikler vores tilbud til borgerne igennem tværgående internt og eksternt samarbejde,
anvendelse af velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige.
4. Vi forebygger sygdomsforværring og indlæggelser gennem arbejdet med tidlig opsporing og tidlig
indsats.
5. Vi har fokus på samarbejde med andre kommuner, regionen og praksissektor med henblik på at
understøtte sammenhængende borgerforløb.
104
ØKONOMISK DRIFTSRAMME
Forebyggelse, rehabilitering og pleje
Hele 1.000 kr.
Regnskab
Budget
Budget
2014
2015
2016
Budgetoverslag
2017
2018
2019
Pleje & Sundhed, Drift
Centrale udgifter og indtægter (ældrepulje,
31.365
45.508
47.332
47.332
47.332
47.332
SOSU-elever, mv.)
-14.765
-14.766
-66
-66
-66
-66
Hjemmehjælp (ledelse og administration,
122.866
30.966
28.878
28.878
28.878
28.878
-374
0
0
0
0
0
32.945
31.999
29.808
32.808
32.808
32.808
0
0
0
0
0
0
biler, ejendomsudgifter)*
Hjemmesygepleje
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger,
428.997
433.741
435.131
435.130
435.130
435.130
aflastningsboliger og dagcentre
-38.622
-37.638
-37.960
-37.960
-37.960
-37.960
Tranehaven
104.918
99.134
98.131
98.131
98.131
98.131
-6.522
-6.114
-6.168
-6.168
-6.168
-6.168
Pleje & Sundhed, Myndighed
Centrale udgifter og indtægter (ydelses-
4.148
2.800
2.719
2.719
2.719
2.719
støtte, lejetab, beboerbetaling, refusion)
-7.855
-5.921
-5.425
-5.425
-5.425
-5.425
Køb og salg af ydelser (køb og salg af
87.543
90.551
95.007
92.841
92.841
92.841
pladser, private leverandører, BPA mv.)
-66.513
-74.288
-71.448
-69.282
-69.282
-69.282
Hjemmehjælp (praktisk hjælp og
0
94.200
95.137
95.137
95.137
95.137
personlig pleje)*
0
0
0
0
0
0
50.901
52.048
46.627
46.626
46.626
46.626
-2.489
-4.171
-748
-748
-748
-748
262.615
246.453
244.305
244.305
244.305
244.305
Hjælpemidler
Sundhedsudgifter
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi,
sundhedsfremme mv.)
0
0
0
0
0
0
19.202
20.156
20.489
20.489
20.489
20.489
-73
0
0
0
0
0
9.882
10.102
10.106
10.106
10.106
10.106
-104
-269
-272
-272
-272
-272
1.155.379
1.157.658
1.153.670
1.154.502
1.154.502
1.154.502
-137.318
-143.167
-122.087
-119.921
-119.921
-119.921
1.018.061
1.014.491
1.031.583
1.034.581
1.034.581
1.034.581
Øvrige
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt
socialt arbejde mv.)
Udgifter
Indtægter
Netto
* Budgettet vedrørende hjemmehjælp ligger på Myndighedsområdet. Der budgetomplaceres pr. kvartal til Gentofte Hjemmepleje ud fra en
prognosemodel, så budgettet i slutningen af året ligger på Driftområdet, hvor udgifterne er afholdes.
105
INVESTERINGER
Forebyggelse, rehabilitering og pleje
Hele 1.000 kr.
Netto
Investeringer
Regnskab
2014
8.296
Budget
2015
27.792
BUDGETGRUNDLAG
Budgetgrundlaget på Forebyggelse, Rehabilitering og
Pleje er rammestyret.
Nettodriftsudgifter pr. indbygger i faste priser 2016 priser
14.500
14.400
14.300
14.200
14.100
14.000
13.900
13.800
13.700
13.600
13.500
Regnskab Regnskab
2013
2014
Budget
2015
Budget
2016
106
Budget
2016
7.307
Budgetoverslag
2017
12.107
2018
12.107
2019
12.107
Regnskab
2013
14.066
Nøgletal i faste priser (2016-niveau)
Regnskab
2014
14.089
Budget
2015
13.769
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)
Nettodriftsudgifter ekskl. aktivitetsbestemt
56.132
55.305
54.565
medfinansiering (kr. pr. + 65-årig)
Bruttoudgift pr. plejeboligplads (kr.)
511.183
499.996
499.937
- betaling for servicepakke mv. pr. plejeboligplads
-53.957
-51.319
-47.288
Nettoudgift pr. plejeboligplads (kr.)
457.226
448.677
452.649
Nøgletal for antal personer eller ydelser
Antal ældre- og plejeboliger, i alt
1.305
1.347
1.394
- heraf plejeboliger med fast personale
499
539
588
- heraf aflastningsboliger
50
50
50
- heraf plejeboliger med hjemmehjælp
268
270
268
- heraf ældreboliger
488
488
488
Antal døgnpladser på Tranehaven
83
83
83
Gennemsnitlig ventetid til første tilbud på plejebolig
(antal dage)
- generel venteliste
42
38
Modtagere af hjemmehjælp
Antal modtagere af hjemmehjælp omfattet af frit
1.951
1.863
leverandørvalg
- heraf både personlig pleje og praktisk hjælp
657
629
- heraf kun personlig pleje
192
193
- heraf kun praktisk hjælp
1.102
1.041
Antal leverede timer i gennemsnit pr. uge omfattet af frit
6.500
6.612
5.691
valg
- heraf Gentofte Hjemmepleje
5.241
5.224
4.522
- heraf private leverandører
1.259
1.388
1.169
Antal brugere omfattet af indkøbsordning
856
819
Antal modtagere af hjemmehjælp, der ikke er omfattet af
269
269
frit leverandørvalg
Antal visiterede timer i gennemsnit pr. uge, der ikke er
omfattet af frit valg
- Gentofte Plejeboliger
3.173
3.198
3.200
Antal sundhedsydelser
Somatiske udskrivninger fra sygehus
14.024
14.366
Ambulante besøg/ydelser på sygehus inkl. skadestue
169.356
191.846
Almen læge, ydelser
470.771
439.140
Speciallæge, ydelser
201.651
204.386
Færdigbehandlede patienter (somatik)*
280
448
Færdigbehandlede patienter (psykiatri)*
14
7
Færdigbehandlede sengedage (somatik)
679
1.160
Færdigbehandlede sengedage (psykiatri)
947
693
Gennemsnitlig antal sengedage (somatik) for 65+ årige
3
3
Antal sundhedsydelser pr. 1.000 indbyggere
Somatiske udskrivninger fra sygehus
191
193
Ambulante besøg/ydelser på sygehus inkl. skadestue
2.309
2.583
Almen læge, ydelser
6.417
5.912
Speciallæge, ydelser
2.749
2.751
Færdigbehandlede patienter (samlet)
4
6
Færdigbehandlede sengedage (samlet)
22
25
*) Færdigbehandlede patienter er patienter, der venter på en kommunal foranstaltning efter endt
færdigbehandling i hospitalsregi.
107
Budget
2016
13.662
53.760
494.859
-46.280
448.579
1.313
538
50
269
456
83
-
5.715
4.391
1.324
-
3.200
-
ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER
VISION
Alle, der har en arbejdsevne, skal have mulighed for at bevare en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Målrettede beskæftigelsesindsatser, og tæt dialog med virksomhederne, skal medvirke til, at virksomhederne
sikres den relevante arbejdskraft.
Gentofte Kommune møder virksomhederne med en serviceorienteret kultur, der bidrager til at tiltrække og
fastholde virksomhederne i Gentofte Kommune
BAGGRUND OG PERSPEKTIVER
Gentofte Kommune har med virkning fra 2014 besluttet at øge det
erhvervsstrategiske fokus. Det nye politiske udvalg har fokus på erhverv og
beskæftigelse og skal sikre en strategisk udvikling af erhvervsområdet i
Gentofte Kommune. Udvalget har fokus på, hvordan kommunen kan bidrage
til at fremme erhvervslivets vækstvilkår, samt fastholde det politiske og
administrative fokus på en beskæftigelsesindsats rettet mod at sikre
uddannelse og beskæftigelse til Gentofte Kommunes borgere og arbejdskraft
til virksomhederne.
Erhvervslivet i Gentofte Kommune er et væsentligt element i Gentoftes byliv
og bidrager positivt til kommunens økonomi. Når der skabes værdi i
virksomhederne, medfører det arbejdspladser, lønindkomster, investeringer og
skatteindtægter. Gentofte Kommune har en grundlæggende interesse i, at
byens erhvervsliv trives. Gentofte Kommune vil derfor tilrettelægge den
erhvervsfremmende indsats med fokus på at skabe rammer, der fortsat gør det
attraktivt at drive virksomhed i Gentofte Kommune.
BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Området omfatter:
Erhvervsfremme, den lokale
erhvervsservice, A-dagpenge,
kontanthjælp, aktivering,
revalidering, sygedagpenge, job på
særlige vilkår, herunder
løntilskudsordninger.
Integrationsindsatsen, ydelser til
flygtninge og indvandrere, der har
fået opholdstilladelse i Danmark
efter 1. januar 1999 samt
familiesammenførte
Bevilling af personlige tillæg samt
udbetaling af førtidspension.
Gentofte Kommune vil udarbejde en erhvervspolitik, der både fokuserer på
Gentofte Kommune som serviceleverandør og på mere udviklingsorienterede
erhvervsfremmetiltag. Målet er, at virksomheder i Gentofte Kommune fortsat kan drage fuld nytte af den kommunale
placering, og samtidig drage fordel af de regionale initiativer og muligheder.
Efter en årrække med økonomisk nedgang og afmatning på beskæftigelsesområdet synes der nu at være bedring i den
danske økonomi og spirende optimisme i store dele af erhvervslivet. På landsplan var der i marts 2015 et
bruttoledighedsniveau på 5,1 pct., mens det i Gentofte Kommune lå på 3,4 pct. Gentofte Kommune har gennem krisen
været mindre hårdt ramt end landsgennemsnittet, og effekten af krisen er kommet lidt forskudt i forhold til landsplan.
Den kommunale beskæftigelsesindsats gives retning fra såvel nationalt som lokalt niveau. På nationalt niveau har
Beskæftigelsesministeren fastsat fire konkrete mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016.
Det første mål vedrører indsatsen for at få de unge i uddannelse. Unge har gennem en årrække været et væsentligt
indsatsområde, både nationalt og i Gentofte Kommune. I 2016 videreudvikles indsatsen for de unge gennem
Ungecenter Gentofte, der med sin placering i et uddannelsesmiljø bistår alle unge uden erhvervskompetencegivende
uddannelse i at få en uddannelse. Unge, der allerede har taget en uddannelse, vil i Jobcenter Gentofte få råd og
vejledning til at komme i job.
Det andet mål berører de borgere, der befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet. Der er mange årsager hertil, og
Jobcentrets indsats beror derfor på en styrket tværfaglig indsats. I de senere år har der fra politisk side været fokus på
108
at etablere tværfaglige og koordinerede forløb for de målgrupper, der typisk har lange forsørgelsesforløb. Det gælder
blandt andet fleksjobbere, sygedagpengemodtagere og nytilkomne integrationsborgere.
Tredje mål ligger i forlængelse heraf, idet det sætter fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed. Gennem en tidlig og
individuel indsats skal det sikres, at den enkelte hurtigst muligt kommer i beskæftigelse.
Det fjerde og sidste landspolitiske mål omhandler virksomhederne. Samarbejdet med de lokale og regionale
virksomheder er blevet en stadig vigtigere brik i beskæftigelsesindsatsen og i 2015 vil Gentofte Kommune udbygge det
tværkommunale samarbejde om virksomhedsindsatsen. Virksomhederne er en primær aktør i indsatsen for at bringe
arbejdsløse tættere på arbejdsmarkedet og derfor skal samarbejdet sikre et bedre match mellem ledige og
virksomheder.
Samarbejdet med de lokale og regionale virksomheder er blevet en stadig vigtigere brik i beskæftigelsesindsatsen, og i 2015
vil Gentofte Kommune udbygge det tværkommunale samarbejde om virksomhedsindsatsen.
Gennem en fireårig periode har Gentofte Kommune i kraft af sin status som frikommune mulighed for at udfordre
lovgivningen og basere sin indsats på, hvad kommunen anser for en effektiv og meningsfuld indsats. Allerede i 2014 er
flere frikommuneforsøg indarbejdet i de beskæftigelsespolitiske reformer. Frem mod frikommuneforsøgets udløb i 2015
vil Gentofte Kommune have fokus på at få mest muligt ud af forsøgsmulighederne.
109
POLITISKE MÅL
Følgende mål er opstillet for målområdet.
1.
Flere unge skal have en uddannelse.
2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skalt tætte ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig
indsats.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.
5. Vi vil – i dialog med det lokale erhvervsliv -, udarbejde en erhvervspolitik, der sikrer kvaliteten af den
kommunale erhvervsservice og sætter fokus på en styrkelse af den kommunale
erhvervsfremmeindsats.
110
Økonomisk driftsramme
Arbejdsmarkedet
Hele 1.000 kr.
Produktionsskoler
Tilbud til Udlændinge 1)
Personlige tillæg
Førtidspension
Sygedagpenge
Kontanthjælp
Dagpenge (forsikrede ledige)
Midlertidige ordninger til personer med
opbrugt dagpengeret 2)
Revalidering
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp,
sygedagpenge m.fl.)
Erhvervsservice & Iværksætteri
Udgifter
Indtægter
Netto
Regnskab
2014
624
0
45.409
-41.813
6.515
-3.042
127.474
-10.578
83.110
-25.197
133.774
-46.574
104.915
0
4.816
-1.842
91.400
-52.105
76.541
-34.144
1.483
0
676.061
-215.295
460.766
Budget
2015
830
0
53.580
-47.687
8.150
-3.920
129.165
-11.444
79.602
-26.141
130.107
-44.941
105.004
0
-1
-1
106.170
-62.129
88.972
-39.069
1.704
0
703.283
-235.332
467.951
Budget
2016
837
0
81.383
-61.451
6.679
-3.091
130.639
-11.540
85.105
-25.330
136.695
-28.643
113.330
0
1.780
-102
106.101
-51.182
79.566
-37.075
2.026
0
744.141
-218.414
525.727
Budgetoverslag
2017
2018
837
837
0
0
81.106
73.171
-61.231
-56.201
6.679
6.679
-3.091
-3.091
131.872 133.331
-11.540
-11.540
85.105
85.105
-25.230
-25.222
136.695 136.695
-27.753
-29.247
110.334 110.045
0
0
890
0
-53
0
106.101 106.101
-47.563
-44.048
79.566
79.566
-37.075
-37.075
2.026
2.026
0
0
741.211 733.556
-213.536 -206.424
527.675 527.132
2019
837
0
69.294
-53.931
6.679
-3.091
134.853
-11.540
85.105
-25.202
136.695
-32.171
109.461
0
0
0
106.101
-41.589
79.566
-37.075
2.026
0
730.617
-204.599
526.018
1) Tilbud til Udlændinge omfatter både aktive tilbud til personer under Integrationsprogram- og forløb, samt Kontanthjælp under
Integrationsprogrammet. Sidstnævnte er flyttet fra Socialudvalget i fobindelse med ændring af styrelsesvedtægterne per august 2015 og
dermed ikke indeholdt i regnskab 2014 og budget 2015.
2) Har tidligere omfattet den udfaset ordning Særlig Uddannelsesordning, mens den fremover indeholder udgifter i forbindelse med den
midlertidige kontantydelse.
Anm. Det bemærkes, at udgifter og indtægter i tabellen er influeret af den forestående refusionsreform, hvor de direkte indtægter via
statsrefusion mindskes. Det betyder, at indtægtstallene er baseret på baggrund af statslige skøn for effekterne af refusionsreformen.
Nettodriftsudgifter per indbygger i faste 2016 priser
kr.7.200
kr.7.100
kr.7.000
kr.6.900
kr.6.800
kr.6.700
kr.6.600
kr.6.500
kr.6.400
kr.6.300
kr.6.200
Regnskab 2013
Regnskab 2014
Budget 2015
Budget 2016
Note: Stigningen i nettodriftsudgifter pr. indbygger i 2016 skyldes, at konsekvenserne af Refusionsreformen
er indregnet i budgettet, hvilket mindsker nettoindtægterne, og derved øger nettoudgiften pr. indbygger.
111
Regnskab
2013
Nøgletal i faste priser (2016-niveau)
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.
Bruttoledighed 1)
Regnskab 2014
6.773
3,7%
66%
Gentoftes bruttoledighed ifht. landsgennemsnittet 2)
Antal 16-66 årige 3):
- i arbejdsstyrken
- uden for arbejdsstyrken
- Erhvervsfrekvens
Budget
2015
Budget 2016
6.346
3,5%
70%
6.351
6.961
924
0
81
854
77
27
850
70
0
325
580
66
44
535
1.276
317
52
2
227
466
71
34
586
1.210
297
62
17
215
465
67
34
550
1.160
305
56
40
850
70
0
13
215
465
67
34
550
1.160
305
56
40
0
51
45
30
0
21
30
45
0
0
168
4
165
24
165
24
34.697
13.656
72%
Antal modtagere af overførselsindkomst
(fuldtidspersoner)
Forsikrede ledige
Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse
Særlig Uddannelesordning
Kontantydelse
Kontanthjælpsmodtagere: Jobparate
Kontanthjælpsmodtagere: Aktivitetsparate
Revalidender
Forrevalidender
Sygedagpenge
Førtidspension
Fleksjob
Ledighedsydelse
Ressourceforløb
Uddannelseshjælpsmodtagere: Åbenlyst
uddannelsesparate
Uddannelseshjælpsmodtagere: Uddannelsesparate
Uddannelseshjælpsmodtagere: Aktivitetsparate
Jobafklaringsforløb
1) Ledighedsprocenten er baseret på Danmarks Statistiks endelige opgørelse over den registerbaserede bruttoledighed per oktober i det
respektive år.
2) Gentoftes bruttoledighed i pct. divideret med landets bruttoledighed i pct.
3) Uden for arbejdsstyrken udgøres af alle mellem 16-66 år, som enten ikke er beskæftigede eller bruttoledige og erhvervsfrekvensen
udregnes som arbejdsstyrkens andel af befolkningen mellem 16-66 år. Danmarks Statikstik har endnu ikke offentligtgjort de endelige
opgørelser for 2014 vedrørende den kommunale arbejdsstyrke.
112
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION
VISION
BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Gentofte Kommune vil være en:
professionel og innovativ organisation, der har
fokus på effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen
åben organisation, der samarbejder på tværs og
involverer borgerne i opgaveløsningen
attraktiv arbejdsplads som engagerer, skaber
arbejdsglæde og sætter alle potentialer i spil
BAGGRUND OG PERSPEKTIVER
I Gentofte Kommune er effektivitet, kvalitet og involvering af
borgerne pejlemærker for den politiske ledelse og administrationens arbejde. Prioriteringer og planlægning sker opgaveog helhedsorienteret, så konkrete resultater nås på en effektiv
måde i det daglige virke.
Igennem flere år har det været et vigtigt indsatsområde, at
Gentofte Kommune kan levere og udvikle service i høj kvalitet
for færre ressourcer. Det kræver aktive borgere, en innovativ
tilgang til opgaveløsningen, udnyttelse af de teknologiske muligheder, og at alle medarbejderes potentialer kommer i spil. I
2016 er der fortsat fokus på, hvordan endnu flere gode ideer
bliver til virkelighed, og hvordan det kan ske i samarbejder på
tværs med andre offentlige, private og frivillige organisationer.
Aktive borgere
Aktive borgere er en vigtig forudsætning for at udvikle nær
demokratiet og skabe bedre velfærd. Borgerne skal
involveres aktivt i Kommunalbestyrelsens politikudvikling.
Derfor har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny politisk
arbejdsform fra 1. august 2015, som betyder, at politikudviklingsarbejdet i langt højere grad vil foregå sammen med
borgerne i såkaldte opgaveudvalg.
Medarbejderne skal, med afsæt i deres faglighed, involvere
borgerne i, hvordan opgaveløsningen skal ske fremadrettet
og understøtte borgernes frivillige indsatser på kommunens
arbejdspladser og i lokalsamfundet. På den måde skabes forpligtende fællesskaber og sammenhængskraft. Det øger livskvaliteten, når borgeren med afsæt i egen situation og ressourcer spiller en aktiv rolle og så vidt muligt bliver hjulpet til at
kunne selv. Derfor skal medarbejderne understøtte borgerne i
at tage ansvar for eget liv og deres nærmeste.
Klar kommunikation
Gentofte Kommune vil kommunikere proaktivt og fyldestgørende, og ønsker at være i dialog med borgerne om
udvikling af kommunens aktiviteter og tilbud.
Kommunikationen skal ske så tæt på borgerne som muligt i et
sprog, der er til at forstå, og ad kanaler, der er effektive for
borgere og medarbejdere. Derfor vil Gentofte Kommune
løbende udvikle
Området omfatter kommunens politiske ledelse, administrationen på rådhuset, Gentofte Ejendomme samt
udlejningsejendomme.
Politisk ledelse
Kommunens politiske ledelse består af Gentofte Kommunalbestyrelse, der har 19 medlemmer samt Økonomiudvalg og seks stående udvalg (Socialudvalget,
Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget,
Kultur- og Fritidsudvalget, Byplanudvalget, og Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget). Politikudviklingsarbejdet
foregår også i en række opgaveudvalg med deltagelse
af borgere, videnspersoner mv. Dertil kommer en række
politiske råd og nævn samt lokale demokratiske organer
f.eks. brugerbestyrelser på skoler og på de kommunale
institutioner.
Administration
Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces.
Administrationen er opdelt i følgende opgaveområder:
<
<
<
<
<
Teknik og Miljø
Fritid, Kultur og Unge
Social og Sundhed
Børn og Skole
Tværgående Funktioner (Økonomi, Kommuneservice, Digitalisering og IT, HR, Jura,
Borgmestersekretariat, Strategi og Analyse samt
Kommunikation).
Gentofte Ejendomme
Gentofte Ejendomme varetager opgaver vedrørende
ejendomsdrift og -vedligehold samt byggeri og ejendomsstrategi. Opgaverne på og for kommunens ejendomme løses i samarbejde med brugerne, og efter
de ønsker og behov der er for fysisk understøttelse af
opgaveområdernes aktiviteter.
Gentofte Ejendomme er ansvarlig for kommunens energihandleplan, bæredygtighedstiltag, handicaptilgængelighed og en række klimatilpasningsprojekter.
Udlejningsejendomme
Kommunen ejer udlejningsejendomme med ca. 1.300 lejemål, der anvendes til boliger til husly samt pensionistog ældreboliger, boliger til boligplacering af flygtninge,
ungdomsboliger og erhvervsejendomme. Ejendomsadministrationen af kommunens udlejningsejendomme
varetages af Dansk Almennyttigt Boligselskab.
Ren By – Hver Dag er en kampagne, der inddrager borgerne i at minimere og forebygge affald i byrummet.
og tage nye medier i brug, så de f.eks. kan tilgås nemt fra
mobile enheder og danne en effektiv ramme for dialog og
involvering. Den ordentlighed, kvalitet, æstetik og innovation,
der præger Gentofte Kommune som helhed, skal også
afspejles i Gentofte Kommunes kommunikation.
Nem og hurtig adgang for borgerne
Borgerbetjeningen i Gentofte Kommune er tilrettelagt med
udgangspunkt i borgernes behov og med fokus på at give
en nærværende og professionel service samt understøtte
borgerne i at anvende de obligatoriske digitale selvbetjenings løsninger. I 2016 er der fortsat fokus på at gøre
det nemmere og hurtigere for borgerne at få adgang til
personlige data og selvbetjening 24-7-365 dage om året via
pc, smartphones og tablets. Det foregår i Genvej og apps
samt på kommunens hjemmeside og facebooksider.
Hermed sikres en effektiv opgaveløsning af høj kvalitet
samtidig med, at løsningerne gør det nemmere for borgerne.
I 2016 arbejder Gentofte Kommune videre på, at kommunens skriftlige dialog med borgerne sker digitalt. Gentofte
Kommune har derfor fortsat fokus på at sikre, at alle borgere
oplever, at de har mulighed for at benytte digitale løsninger,
herunder at de obligatoriske digitale løsninger er nemt
tilgængelige. Der tilbydes f.eks hjælp til IT i hjemmet
114
til borgere, der af forskellige årsager har behov for det. I
2016 vil vi desuden fortsætte med at optimere og
videreudvikle telefonbetjeningen, så borgerne oplever en
god og hurtig service, hvor de får svar på deres
henvendelse hos den første, de møder i telefonen. Dermed
minimeres antallet af henvendelser, der tidligere har
krævet en viderestilling.
Teknologi og digitalisering
Den teknologiske udvikling drives af borgernes måde at bruge
teknologien på i deres hverdag. Gentofte Kommune afsøger
løbende de nye muligheder, som den teknologiske udvikling
åbner f.eks. gennem anvendelse af cloud-teknologi og mobile
løsninger. Gentofte Kommune ønsker at være en førende
digital kommune og fortsætter derfor arbejdet med at høste og
udvide de teknologiske gevinster i forhold til borgerbetjening
og administration. I 2016 sættes blandt andet fokus på implementering af samarbejdsværktøjer, f.eks. Skype for
Business, der øger effektiviteten og muligheden for
samskabelse og udvikling. Samtidig udbredes fokus til også at
omfatte de store service-områder, hvor der er store
potentialer. Således udvides arbejdet på skoleområdet, hvor
teknologien skal understøtte intentionerne i skolereformen i
forhold til børns læring og lærernes samarbejde. Desuden
udbredes velfærdsteknologien fra et primært fokus på træning
og selvhjulpenhed på ældre-området til også at omfatte
løsninger til fysisk og psykisk handicappede børn og voksne.
Udnyttelsen af de nye teknolo-giske muligheder bygger på en
velfungerende IT-platform og IT-arkitektur. Derfor vil en stor
indsats i 2016 fortsat være en modernisering og robustgørelse
af kommunens grundplatform, som de borgernære løsninger
forudsætter.
Alle potentialer i spil
Arbejdspladserne i Gentofte Kommune oplever i disse år en
stigende forandringshastighed. På en attraktiv arbejdsplads,
der bringer alle potentialer i spil, betyder det, at vi de kommende år skal fokusere på at skabe robusthed. Både i form af
strukturer, der på én gang er solide og dynamiske, og i form af
udvikling af de ansattes evne til at håndtere forandringerne og
bidrage konstruktivt til dem. Kompetenceudvikling og læring i
tilknytning til kerneopgaverne bliver vigtig. Vi skal udnytte de
teknologiske muligheder, og alle ansatte skal have det digitale
blik for, hvordan opgaver kan løses mere hensigtsmæssigt
ved hjælp af teknologi. Det påvirker vores opgaveløsning og
de indbyrdes relationer, når en støt stigende del af kontakten
bliver digitaliseret. Derfor vil vi arbejde med at forholde os til
denne ændring i måden at arbejde på. Et centralt omdrejningspunkt for at lykkes med forandringer er også, at organisationen råder over kompetente ledere. Der vil derfor fortsat
være tilbud om lederudvikling, både i relation til organisationens udviklingsretning og i forhold til den daglige ledelse af
medarbejderne. Centralt er det også, at medarbejderne er
drivkraft for udviklingen. Derfor fortsætter vi arbejdet med
Fremtidens tillidsrepræsentant og leder.
Ejendomsportefølje
Gentofte Kommunes ejendomsportefølje består af bygninger,
udenomsarealer og grunde, som kommunen ejer eller lejer til
offentlige formål og aktiviteter. I alt 465.000 m² fordelt på 381
ejendomme. Fokus i kommunens varetagelse af ejendomsporteføljen er at fastholde og udvikle værdien af bygningsmassen gennem en prioriteret vedligeholdelsesindsats og effektiv ejendomsdrift, samt en høj kvalitetsbevidsthed i
Gentofte Kommunes byggeri, og i det hele taget ved at
understøtte en optimal anvendelse af de givne fysiske
rammer til gavn for og i forventningsafstemning med de
daglige brugere og beboere i kommunens institutioner og
tilbud.
Gentofte Ejendommes fokus på kommunens ejendomsporteføljestrategi er bl.a. at sikre en optimal ejendomsdrift.
Gentofte Kommunes ejendomsportefølje
Arealer pr. opgaveområde:
Arealer i m2
Børn, Unge og Fritid
Kultur og Bibliotek
11.000
Social og Sundhed
95.000
Teknik og Miljø
50.000
Udlejningsejendom + erhverv
75.000
I alt
Opgørelsen er baseret på organisation gældende i 2014.
Gentofte Kommune vil være en åben organisation, der samarbejder på tværs og involverer borgerne i opgaveløsningen.
115
234.000
465.000
Gentofte Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads som engagerer, skaber arbejdsglæde og sætter alle potentialer i spil.
POLITISKE MÅL
Følgende mål er opstillet for målområdet.
1. Administrationen understøtter hele organisationens arbejde med at skabe nye måder at levere service i høj kvalitet for
færre ressourcer.
2. Administrationen styrker nærdemokratiet og borgernes ansvar for sig selv og sine nærmeste gennem involvering af
borgerne og hjælp til selvhjælp.
3. Administrationen styrker kulturer, der sikrer, at alle medarbejderes faglige og menneskelige potentialer sættes i spil til
understøttelse af kommunens strategier og til gavn for opgaveløsningen.
4. Administrationen udvikler og udbreder den digitale kanal, så den bliver borgernes foretrukne indgang til den offentlige
sektor.
116
Ansatte med ikke vestlig baggrund
Trepartsaftalen 2007 indebærer, at kommunerne skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere
der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.
Område
Andel ansatte med ikke vestlig baggrund
Samlet
8,6
Administration
3,1
Børn og unge
5,6
Teknisk og service
15,2
Undervisning
0,9
Ældre, sundhed og handicap
18,9
117
ØKONOMISK DRIFTSRAMME
Politisk ledelse og administration
Hele 1.000
Politisk ledelse
Administration
Erhvervsservice, byfornyelse,
begravelseshjælp m.v.
Puljer og tjenestemandspens.
Gentofte Ejendomme
Udgifter i alt
Indtægter i alt
Netto
Budgetoverslag
Regnskab
Budget
Budget
2014
2015
2016
2017
2018
2019
9.442
8.692
8.794
10.411
8.793
10.393
-49
-70
-71
-71
-71
-71
308.473
321.835
328.293
325.022
324.221
323.521
-15.782
-23.175
-30.299
-28.616
-27.775
-26.093
3.457
4.353
3.867
3.867
3.867
3.867
-50
-51
-51
-51
-51
-51
103.844
122.842
124.337
111.742
103.790
105.850
-93
0
0
0
0
0
247.309
253.310
252.746
254.507
254.507
254.507
-107.808
-112.175
-113.119
-113.119
-113.119
-113.119
672.525
711.032
718.037
705.549
695.178
698.138
-123.782
-135.471
-143.540
-141.857
-141.016
-139.334
548.743
575.561
574.497
563.692
554.162
558.804
INVESTERINGER
Politisk ledelse og
administration
Hele 1.000
Regnskab
2014
Budget
2015
Budget
2016
Udgifter i alt
Indtægter i alt
212.837
-381
141.783
-9.320
68.850
0
45.850
0
45.850
0
45.850
0
Investeringer
212.456
132.463
68.850
45.850
45.850
45.850
118
Budgetoverslag
2017
2018
2019
BUDGETGRUNDLAG
Budgetgrundlaget på området er rammestyret.
.
Grafen viser nettodriftsudgifterne for administrationen fratrukket begravelseshjælp mv., tjenestemandspensioner samt puljer.
Stigningen i nettodriftsudgifter pr. indbygger i regnskab 2014 set i forhold til regnskab 2013 skyldes ændringer i Social- og
Indenrigsministeriets definition af kontoplanen for administration.
119
Nøgletal
(Beløb er i 2015-priser)
Regnskab
2013
Regnskab
2014
Budget
2015
Budget
2016
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.
Hele målområdet
7.592
7.594
7.812
7.607
Administration
3.775
4.181
4.171
4.061
24.134
1.788
23.620
1.692
25.000
1.600
27.000
1.800
11.324
15.534
10.000
16.000
Folkepension
3.987
2.105
3.000
1.800
Pladsanvisning
1.350
1.103
900
1.000
NemID, digital signatur
2.277
6.877
2.000
3.500
Valg
2.129
1.733
2.000
4.500
Antal ekspederede personlige
henvendelser i Kommuneservice
Skat, pas, kørekort m.v.
Bygningsmyndighederne
Straksen (flytninger, vielser, sundhedskort,
EU-kort, ref. af regninger m.v.)
Digitalpost
Gennemsnitlig ventetid i kommuneservice, minutter
2.000
3,19
4,34
12,27
20,68
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid pr.
område, minutter:
Skat, pas, kørekort m.v.
10,02
10,25
Bygningsmyndighederne
65,00
64,34
8,39
12,57
Folkepension
13,35
8,85
Pladsanvisning
26,19
20,85
9,72
7,28
Gennemsnitlig betjeningstid i kommuneservice, minutter
Straksen (flytninger, vielser, sundhedskort,
EU-kort, ref. af regninger m.v.)
NemID, digital signatur og valg
120
BEREDSKABET
VISION
BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Beredskab Øst skaber størst mulig tryghed og
sikkerhed for borgerne.
På Gentofte Brandstation er der stationeret en stigevogn, en sprøjte, en pionervogn og en båd, samt en indsatsledervogn. Beredskabet er døgnbemandet og skal
være fremme på enhver adresse i kommunen indenfor
10 minutter. Den gennemsnitlige udrykningstid er på ca.
5 min.
BAGGRUND OG PERSPEKTIVER
Ny struktur på Beredskabsområdet i 2016
Det hidtidige Beredskab Gentofte er pr. 1. januar 2016 blevet
en del af det fælles Beredskab Øst, som er et nyetableret §
60 selskab bestående af beredskaberne fra Gentofte,
Gladsaxe,
Lyngby-Taarbæk,
Ballerup
og
Herlev.
Kommunalbestyrelserne i de respektive kommuner har
godkendt en samordningsaftale for det fælles beredskab,
med opstart den 1. januar 2016.
Baggrunden for etableringen af Beredskab Øst er
økonomiaftalen for 2015, samt Forsvarsforliget i 2013 hvor
det blev aftalt, at der fra 1. januar 2016 skal være op til 20
beredskabsenheder i Danmark, hvor der på daværende
tidspunkt eksisterede 84 beredskabsenheder. Det betød, at
kommuner skulle finde sammen i større enheder med henblik
på at skabe et mere effektivt beredskab.
Beredskab
Øst
sikrer,
at
serviceniveauet
beredskabsområdet i Gentofte opretholdes på
nuværende niveau fra 2016 og frem.
på
det
Redningsberedskab
Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet
ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal også kunne modtage, indkvartere og
forpleje evakuerede og andre nødstedte.
Beredskab Øst varetager indsatsledervagten, den
brandtekniske byggesagsbehandling samt de lovpligtige
brandsyn.
Bemandingen af brandkøretøjer, materiel, vedligehold og
uddannelse af mandskab er udliciteret til Falck.
Bus og Hjælpemiddeldepotet
Følgende opgaver varetages af Bus og Hjælpemiddeldepotet:
<
<
<
<
<
<
<
Kørsel af visiterede borger til dagcentre, daghjem,
skoler, genoptræning og specialterapi.
Udbringning og hjemtagning af visiterede hjælpemidler til kommunens borgere.
Reparation af hjælpemidler.
Opsætning og nedtagning samt reparation og vedligeholdelse af nøglebokssystem.
Lovpligtige eftersyn af hjælpemidler.
Kørsel af hjælpemidler til dagplejen.
Administration, værksted, lager og vaskeafdeling
ligger i selvstændig bygning samt lager i lokaler på
brandstationen.
Dimensioneringen af redningsberedskabet er tilrettelagt med
udgangspunkt i en lokal risikovurdering, som danner grundlag
for det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har vedtaget.
Herefter skal Beredskab Øst levere et beredskab med
mandskab, materiel og ledelse, der døgnet rundt er klar til at
blive sat ind ved brand, redning, miljøulykker og opgaver i det
kystnære område.
Brandstationen er bemandet hele året rundt.
121
Beredskab Øs t leverer et beredskab med mandskab, materiel og ledelse, der døgnet rundt er klart til at blive sat ind ved brand,
redning, miljøulykker og opgaver i det kystnære område.
Bus og Hjælpemiddeldepotet
Bus og Hjælpemiddeldepotet er en selvstændig afdeling placeret under Beredskabet.
Busdriften
Busdriften kører visiterede borgere til og fra kommunens
dagcentre, daghjem, genoptræning, til skoler, specialterapi
m.m.. Der køres dagligt med i gennemsnit 23 større og
mindre minibusser. Opgaverne rekvireres på afdelingens
kørselskontor, som sørger for optimal koordinering af turene i
forhold til det aftalte serviceniveau.
hjælpemidler også et værksted til reparation af hjælpemidler
og en vaskeafdeling til rengøring af hjælpemidler.
Endvidere udfører afdelingen opsætning og nedtagning
samt vedligeholdelse og administration af hjemmeplejens
nøglebokssystem.
I 2016 skal der arbejdes på at effektivisere busdriften. En
analyse udarbejdet af Cowi har vist, at kommunen kan
effektivisere kørslen ved at hjemtage kørsel fra andre
vognmænd og ved en effektivisering af den samlede
kørselsopgave. Hjemtagningen er primært sket i 2015, men
vil fortsætte i 2016.
Hjælpemiddeldepotet
Hjælpemiddeldepotet har til opgave at sørge for, at de af Hjælpemiddelafdelingen visiterede hjælpemidler bliver bragt ud til
borgerne. Endvidere er det depotets opgave at modtage og
udføre opgaver vedr. reparationer af hjælpemidler ved brug af
egne resurser eller leverandør samt hjemtagning af hjælpemidler efter endt brug. Depotet har ud over lager af
122
I 2016 skal busdriften effektiviseres dels ved hjemtagning af
kørsel samt effektivisering af den nuværende kørsel.
POLITISKE MÅL
Følgende mål er opstillet for målområdet.
1. Udrykningstiden på brand, redning og miljøopgaver skal
være blandt landets hurtigste
2. Opnå større fleksibilitet og effektivitet gennem
samarbejde over kommunegrænsen
3. Sikre borgerne hurtigere og nemmere adgang til
information og selvbetjeningsløsninger via hjemmesiden
ØKONOMISK DRIFTSRAMME
Beredskab Gentofte
Hele 1.000
Regnskab
2014
Myndighed beredskab
21.679
inkl. kontrakt med Falck og alarmer
-3.632
Buskørsel til genoptræning og
9.846
dagcentre
-11.256
Kørsel med hjælpemidler,
274
nøglebokse mv
-841
Udgifter i alt
31.799
Indtægter i alt
-15.729
Netto
16.070
Budget
2015
22.548
-3.656
10.021
-11.417
3.810
-3.868
36.379
-18.941
17.438
123
Budget
2016
19.385
-1.449
12.373
-14.880
4.064
-4.064
35.822
-20.393
15.429
Budgetoverslag
2017
2018
19.188
18.992
-1.449
-1.449
11.973
11.923
-15.181
-15.131
4.064
4.064
-4.064
-4.064
35.225
34.979
-20.694
-20.644
14.531
14.335
2019
18.799
-1.449
11.923
-15.131
4.064
-4.064
34.786
-20.644
14.142
BUDGETGRUNDLAG
Beredskabet er primært skattefinansieret med en mindre
brugerbetaling på blandt andet alarmer. Området er rammestyret, derudover er der kontrakt med Beredskab Øst om
redningsberedskabet.
Grafen viser en stigning i nettodriftsudgiften pr.
indbygger fra regnskab 2014 til budget 2015.
Den viste stigning fra regnskab 2014 til budget
2015 er baseret på budgetterede beløb for 2015.
Derudover ses der et fald i nettodriftsudgiften pr.
indbygger fra budget 2015 til budget 2016
Nøgletal
(Beløb er i 2016-priser)
Regnskab
2013
Regnskab
2014
Budget
2015
Budget
2016
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.
232
222
237
204
Myndighed beredskab inkl. alarm pr. indb, kr.
248
250
256
237
Udrykninger assistance i alt
575
616
500
500
Heraf reelle brande
258
280
200
200
Heraf blinde Automatiske Brandalarmer (ABA)
290
269
300
300
5,22
5,13
Behandlede byggesager
117
120
100
100
Brandsyn
234
236
300
300
27
26
27
29
2
3
2
4
19
4
92.366
16.184
19
4
91.974
18.652
19
4
90.000
16.000
22
4
130.000
19.000
Brandtjeneste herunder forebyggende
Gennemsnitlig responstider for brandtjeneste (i min.)
Nøgletal for Bus og Hjælpemiddeldepot
Antal tekniske servicemedarbejdere
Antal administrative medarbejdere
Antal
Antal
Antal
Antal
minibusser
servicevogne
kørsler bus
kørsler hjælpemiddeldepot
124
INVESTERINGSOVERSIGT
125
Alle udvalg - investeringsoversigt 2016-2019
Forventet
overført
30.6 til
1000 kr.
Skattefinansieret område
Teknik- og Miljøudvalget - udgifter
Teknik- og Miljøudvalget - indtægter
Kultur- og Fritidsudvalget - udgifter
Budget
Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)
2016
2016
2017
2018
2019
36.858
0
26.062
0
20.697
37.639
0
66.126
-6.360
80.660
-4.500
11.400
0
21.152
41.107
-4.800
68.850
0
32.800
0
0
0
8.952
34.107
0
45.850
0
29.800
0
0
0
7.452
36.107
0
45.850
0
32.800
0
0
0
7.452
31.107
0
45.850
0
187.382
-6.360
181.022
223.169
-9.300
213.869
121.709
0
121.709
119.209
0
119.209
117.209
0
117.209
Takstfinansieret område
Takstfinansieret område i alt
0
122.200
111.700
65.200
39.000
Alle udvalg i alt - udgifter
Alle udvalg i alt - indtægter
Alle udvalg i alt - netto
187.382
-6.360
181.022
345.369
-9.300
336.069
233.409
0
233.409
184.409
0
184.409
156.209
0
156.209
Udgifter inden for anlægsramme
187.382
223.169
121.709
119.209
117.209
Kultur- og Fritidsudvalget - indtægter
Børne- og Skoleudvalget
Socialudvalget - udgifter
Socialudvalget - indtægter
Økonomiudvalget - udgifter
Økonomiudvalget - indtægter
Skattefinansieret område i alt - udgifter
Skattefinansieret område i alt - indtægter
Skattefinansieret område i alt - netto
126
Teknik- og Miljøudvalget - investeringsoversigt 2016-2019
1000 kr.
Korr.
Forbrug budget pr.
30.6
2009-20141)
Takstfinansieret område - Forsyning
Etablering af stikledninger i
eksisterende fjernvarmeområder
20152)
Forventet
overført
30.6 til
Budget
2016
2016
2017
2018
2019
Forventes afholdt i
(rådighedsbeløb)
Bev.
-
10.032
0
10.000
10.000
10.000
10.000
Fjernvarmevekslere
Bev.
Udbygning af varmeforsyningsnettet fase 2 del 2
0
26.212
23.800
0
0
29.000
19.100
29.000
8.600
29.000
8.500
29.000
0
53.901
71.599
0
64.100
64.100
17.700
0
106
-
4.244
-
0
0
0
122.200
0
111.700
0
65.200
0
39.000
9.580
-4.066
0
29.206
10.569
0
3.278
700
6.996
5.652
8.500
0
100
0
861
5.094
3.000
-4.500
2.000
0
8.600
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
-
5.552
28.127
1.500
0
1.500
23.300
1.500
23.300
1.500
23.300
1.500
23.300
17
0
0
-
9.983
0
11.624
5.500
0
1.554
5.727
9.983
0
2.042
4.950
0
1.554
0
0
0
9.560
0
3.000
0
5.100
0
0
0
0
3.000
0
3.000
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
3.000
0
3.000
Skattefinansieret område - Klima, Natur og Miljø
Energihandlingsplan for kommunens
ejendomme
-
16.774
2.274
24.600
0
0
0
Skattefinansieret område i alt - udgifter
Skattefinansieret område i alt - indtægter
Skattefinansieret område i alt
-
-
36.858
0
36.858
80.660
-4.500
76.160
32.800
0
32.800
29.800
0
29.800
32.800
0
32.800
Teknik- og Miljøudvalget i alt
-
-
36.858
198.360
144.500
95.000
71.800
Udbygning af varmeforsyningsnettet fase 3
Klimatilpasning, Gentofterenden
Forsyningsvirksomheder i alt
Skattefinansieret område - Park og Vej
Bellevue Strandpark, helhedsplan
Parker og grønne områder
Plakatsøjler
Nye cykelstier
Forskønnelse og udvikling af
bydelscentre
Renovering af bygværker
Renovering af veje, fortove og
cykelstier
Skovshoved Havn - forbindelse
mellem by og havn
Trafiksikkerhedsplan
Vejafvandingssystem på Kystvejen
Vejbrønde
Renovering af havne
Kystsikring langs Øresund
1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.
2) Oprindelig budget 2015 inkl. overførte beløb fra 2014, øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2015.
Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.
127
Kultur- og Fritidsudvalget - investeringsoversigt 2016-2019
1000 kr.
Korr.
Forbrug budget pr.
30.6
2009-20141)
Idræt og fritid
B1903 - klubfaciliteter
Gentofte Stadion - fase 3
Hellerup Havn, klubfaciliteter
Ibstrup rideskole - renovering
Rideklubber
SIF - Ny skydebane
Bevægelsesklare områder ved Tuborg
20152)
Forventet
overført
30.6 til
Budget
2016
2016
2017
2018
2019
Forventes afholdt i
(rådighedsbeløb)
0
31.094
946
0
0
0
0
0
118.906
12.076
2.850
3.000
1.500
1.800
0
3.000
11.926
2.750
2.500
1.500
1.000
8.500
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Renovering af spejderhytter
9.342
3.158
300
0
0
0
0
Kultur og bibliotek
Gentoftegade bibliotek tilgængelighed
1.132
2.037
2.037
0
0
0
0
0
0
0
900
0
0
0
21.520
-9.750
1.049
0
1.049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
26.062
0
26.062
11.400
0
11.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jægersborg bibliotek - udvidelse med
aktivitetsrum
Øregård Museum, publikums- og
udstillingsfaciliteter
Kultur- og Fritdsudvalget i alt - udgifter
Kultur- og Fritdsudvalget i alt - indtægter
Kultur- og Fritidsudvalget i alt
1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.
2) Oprindelig budget 2015 inkl. overførte beløb fra 2014, øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2015.
Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.
128
Børne- og Skoleudvalget - investeringsoversigt 2016-2019
1000 kr.
Korr.
Forbrug budget pr.
30.6
2009-2014
Skole og fritid
Digitalisering af folkeskoler
Etablering af ændrede fysiske rammer
for at højne inklusionen af børn og
unge i sårbare positioner
1)
2015
2)
Forventet
overført
30.6 til
Budget
2016
2016
2017
2018
2019
0
1.500
0
0
0
0
0
0
Forventes afholdt i
(rådighedsbeløb)
20.735
0
14.264
3.000
6.264
1.500
8.700
1.500
4.681
7.319
3.819
0
0
5.700
400
0
0
0
0
13.149
19.214
3.563
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
292
5.000
3.208
0
1.708
0
0
0
0
0
0
0
0
-
7.443
3.443
7.452
7.452
7.452
7.452
Digitalisering og læring 0-6 år
0
3.500
0
1.500
0
0
0
Børne- og Skoleudvalget i alt
-
-
20.697
21.152
8.952
7.452
7.452
Flexibel indretning og inventar på
skoleområdet
Fortsat udvikling af Campus,
Hartmannsvej (tilgængelighed)
Gentofte Skole - udvidet kapacitet og
Ordrup Skole - forbedret udskoling
Tjørnegårdsskolen - toiletter og
garderobeforhold
Specialpædagogiske områder
Velfærdsteknologier på børne- og
skoleområdet
Dagtilbud for småbørn
Bedre kvalitet på børne- og
ungeområdet
Bev.
1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.
2) Oprindelig budget 2015 inkl. overførte beløb fra 2014, øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2015.
Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.
129
Socialudvalget - investeringsoversigt 2016-2019
1000 kr.
Korr.
Forbrug budget pr.
30.6
Forventet
overført
30.6 til
Budget
2016
2016
2017
2018
2019
39.040
34.100
29.000
22.000
24.000
19.000
0
1.000
0
0
0
0
0
48.438
0
5.962
0
0
0
0
-4.800
0
0
0
0
0
0
0
-
16.810
1.300
9.233
3.000
300
239
12.107
0
0
12.107
0
0
12.107
0
0
12.107
0
0
-
-
37.639
0
37.639
41.107
-4.800
36.307
34.107
0
34.107
36.107
0
36.107
31.107
0
31.107
0
0
0
0
0
37.639
36.307
34.107
36.107
31.107
2009-2014
1)
2015
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte
Moderniseringsplan for sociale
6.073
institutioner og botilbud
Implementering af
socialpsykiatriplanen
Forebyggelse, rehabilitering og pleje
Etablering af servicearealer ved
byggeri af 120 plejeboliger på
Holmegårdsparken
Styrkelse af den nære sundhed
Tranehaven - ekstra lokaler
Velfærdsteknologier på det sociale
område
Bev.
Socialudvalget i alt - udgifter
Socialudvalget i alt - indtægter
Socialudvalget i alt
2)
Ældreboliger
SOCIALUDVALGET EKSKL. ÆLDREBOLIGER
Forventes afholdt i
(rådighedsbeløb)
1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.
2) Oprindelig budget 2015 inkl. overførte beløb fra 2014, øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2015.
Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.
130
Økonomiudvalget - investeringsoversigt 2016-2019
1000 kr.
Korr.
Forbrug budget pr.
30.6
1)
2009-2014
Politisk ledelse og administration
Oprensning af olieforurening på
Vangedevej 80
Handicaptilgængelighedspulje
Klimatilpasninger på kommunens
ejendomme
2)
2015
Forventet
overført
30.6 til
Budget
2016
2016
2017
2018
2019
Forventes afholdt i
(rådighedsbeløb)
150
0
-
900
-900
7.651
4.821
900
-900
2.269
3.321
0
0
2.800
0
0
0
2.800
0
0
0
2.800
0
0
0
2.800
0
-
3.063
-5.773
2.986
14.954
3.063
-5.460
486
14.954
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
5.088
0
-
93.845
-34.320
61.493
0
0
26.493
0
0
28.000
0
0
18.000
0
0
18.000
0
0
18.000
Byggestyring af anlægsprojekter
Bev.
Kompetenceudvikling af ledere
Bev.
Digital udvikling
Bev.
IT-anskaffelser
Pulje til velfærdsinnovation (Borger IT,
Skole IT, velfærdsteknologi mm.)
-
3.429
6.640
8.349
15.623
12.578
0
4.640
0
0
10.000
3.467
3.000
7.983
12.600
10.000
3.467
0
7.983
12.600
0
3.467
0
7.983
12.600
0
3.467
0
7.983
12.600
0
Økonomiudvalget i alt - udgifter
Økonomiudvalget i alt - indtægter
Økonomiudvalget i alt
-
-
66.126
-6.360
59.766
68.850
0
68.850
45.850
0
45.850
45.850
0
45.850
45.850
0
45.850
Køb og salg af ejendomme og
grunde
Boliger til boligsociale formål
Vedligeholdelse af boliger og
erhvervsejendomme
Skovshoved havn - udvidelse og
omdannelse mv.
Større vedligeholdelsesarbejder på
kommunens ejendomme (BygOp)
1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.
2) Oprindelig budget 2015 inkl. overførte beløb fra 2014, øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2015.
Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.
131
BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT
132
BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT
TEKNIK OG MILJØ
FORSYNING
Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder
Der er løbende behov for at tilslutte nye fjernvarmekunder i de eksisterende fjernvarmeområder. Til
etablering af stikledninger er der afsat 10 mio. kr. i 2016 og i hvert af overslagsårene 2017-2019.
Fjernvarmevekslere
Ved tilslutning til fjernvarme har borgerne mulighed for at vælge mellem to tilslutningsmodeller – Model A og
Model B. Med Model A står Gentofte Fjernvarme for nedtagning af det eksisterende fyr, opsætning af et nyt
tilslutningsanlæg til fjernvarme samt løbende service og vedligehold af anlægget og en Model B, hvor
kunden selv står for at skaffe og montere og servicere en fjernvarmeveksler.
Det forventes, at 95 % af dem der ønsker at tilslutte sig fjernvarmen, vil benytte Model A, hvorfor der er afsat
29 mio. kr. i 2016 og i hvert at overslagsårene.
Udbygning af varmeforsyningsnettet – fase 2 del 2
Fase 2 del 2 dækker en række områder i Vangede og Dyssegård. I disse områder er det besluttet at
udbygge fjernvarmenettet i mindre delområder og med mindre entreprenører for at sikre økonomien i
projektet. De første tre delområder er anlagt i 2015, mens de næste tre delområder anlægges i 2016. Det er
planlagt at anlægge tre delområder pr. år til og med 2018.
Til den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet i disse dele af Vangede og Dyssegård er der på
investeringsoversigten afsat 19,1 mio. kr. i 2016. I 2017 er der afsat 8,6 mio. kr. og i 2018 er der afsat 8,5
mio. kr.
Udbygning af varmeforsyningsnettet – fase 3
Fase 3 består af en række områder i Gentofte og Charlottenlund. De første tre etaper er afsluttet, en fjerde
er i gang og yderligere to etaper har forventet gravestart i 2015. Resten af Fase 3 gennemføres frem til og
med 2018.
Til udbygning af fjernvarmenettet i denne fase, er der på investeringsoversigten afsat 64,1 mio. kr. i 2016 og
i 2017. I 2018 er der afsat 17,7 mio. kr.
PARK OG VEJ
Bellevue Strandpark, helhedsplan
Der ønskes en samlet løsning for renovering af de fredede kamtakkede bygninger på Bellevue, som
opstartes i 2015. Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2016 samt en indtægt fra de øvrige interessenter på 4,5 mio. kr. i
2016.
Parker og grønne områder
Til parker, kirkegårde og grønne områder er der i 2016 afsat 2,0 mio. kr. til omlægning af Rosenhaven, ny
bevaringsplan for Mariebjerg Kirkegård samt anlæg af en lommepark. I 2017-2019 er der i hvert af
overslagsårene afsat 2,0 mio. kr.
133
BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT
Nye cykelstier
Der er afsat 8,6 mio. kr. i 2016 til supercykelstierne hvor Allerødruten færdiggøres og Helsingørruten
påbegyndes.
Renovering af bygværker
Rådighedsbeløbet til renovering af bygværker i 2016 udgør 1,5 mio. kr., mens der tillige i overslagsårene
2017-2019 er afsat 1,5 mio. kr. I 2016 prioriteres reparationer og vedligehold af en række bygværker på
baggrund af generaleftersyn.
Renovering af veje, fortove og cykelstier
Der er på budget 2016 afsat 23,3 mio. kr. til renovering af kommunen veje, fortove og cykelstier. I henhold til
belægningsstrategi 2014 – 2022 udarbejdes for 2016, en handleplan med prioritering af hvilke veje, fortove
og cykelstier der renoveres i 2016, Prioriteringen sker for at sikre intentionen i belægningsstrategien om, at
hele kommunens vejnet skal op i kategorien god.
Denne pulje er sammensat af de tidligere puljer til renovering af veje, renovering af fortove, renovering af
cykelstier samt belægningsstrategien.
Trafiksikkerhedsplan
I 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 9,6 mio. kr. til gennemførelse af projekter under
trafiksikkerhedsplanen.
Vejbrønde
Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2016 og i hvert af overslagsårene 2017-2019 til renovering af kommunens
vejbrønde. Der er behov for at renovere ca. 60 % af kommunens vejbrønde med en gennemsnitlig udgift på
25 t.kr. pr. stk. Det er planlagt, at der køres TV-inspektioner af veje, hvor der renoveres fortove og/eller skal
udføres renovering af vejene. Evt. beskadigede vejbrønde og stik udskiftes inden kørebanerenoveringen.
Kystsikring langs Øresund
Der er afsat 5,1 mio. kr. i 2016 og 3,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. i 2019. Det planlægges i 2016, syd for
Skovshoved Havn, at udføre reparationer på den afgrænsende betonmur og kystsikringsglaciset. Endvidere
planlægges det at supplere den foranliggende stensætning.
KLIMA, NATUR OG MILJØ
Energihandlingsplan for kommunens ejendomme
Energihandlingsplanen for kommunens ejendomme 2011-2016 udgør delplan 2 i Gentofte Kommunes
Klimaplan 2010 – 2020 og medvirker til opfyldelse af klimaplanens mål om, at CO2-udledningen fra
kommunens egen drift skal reduceres med 2% om året fra 2009 til 2025. Der er afsat 24,6 mio. kr. i 2016 til
gennemførelse af energiinvesteringer, der kan sikre nedsættelse af CO2 udledning.
134
BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET
IDRÆT OG FRITID
B1903 - klubfaciliteter
Der er afsat 8,5 mio. kr. i 2016 til om- og udbygning af de eksisterende klubfaciliteter.
Hellerup havn, klubfaciliteter
Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2016 til modernisering og udbygning af klubfaciliteterne i Hellerup havn, bl.a. Hellerup Sejlklubs bådehal og fægteklubbens fællesfaciliteter.
KULTUR OG BIBLIOTEK
Jægersborg Bibliotek - udvidelse med aktivitetsrum
Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2016 til at udvide biblioteket med et aktivitetsrum på baggrund af
forslag fra Jægersborg biblioteks venner.
135
BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
SKOLE OG FRITID
Digitalisering af folkeskoler
I 2016 er der afsat 8,7 mio. kr., som finansieres af Investeringsbeholdningen til bl.a. opgradering af den trådløse infrastruktur på skolerne og digitalt arbejdsredskab til skolernes medarbejdere. Ved ansøgning om anlægsbevilling forelægges plan for hvilke effektiviseringer der forventes og hvornår midlerne kan tilbageføres
til investeringsbeholdningen.
Etablering af ændrede fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner
Der er i 2016 og 2017 årligt afsat 1,5 mio. kr. til løbende etablering af ændrede fysiske rammer for at højne
inklusionen af børn og unge i sårbare positioner, f.eks. til oprettelse af nye kompetencecentre.
Tjørnegårdsskolen – toiletter og garderobeforhold
Der er afsat 2,0 mio. i 2016 til renovering og ombygning af toilet og garderobeforhold i indskolingen/GFO’en.
DAGTILBUD FOR SMÅBØRN
Bedre kvalitet på børneområdet
Der er i 2016 og hvert af overslagsårende 2017-2019 afsat 7,5 mio. kr. til forbedringen af kvaliteten på Børneområdet. Midlerne vil bl.a. blive brugt til at understøtte visionen Tryghed, Leg, Læring – Børn forandrer
Verden på dagtilbudsområdet, herunder bæredygtig struktur med fokus på kvalitetsudvikling, ”Kvalitet I Børnehøjde (KIB)”, uddannelse af medarbejdere og til at understøtte den digitale udvikling på alle dagtilbud.
Digitalisering og læring 0-6 år
Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2016 til fortsættelse af arbejdet med udvikling og implementering af digital leg og
læring i institutionerne på 0-6 års området samt modernisering af den digitale infrastruktur på alle institutioner.
Finansieres af Investeringsbeholdningen. Ved ansøgning om anlægsbevilling forelægges plan for hvilke
effektiviseringer der forventes og hvornår midlerne kan tilbageføres til investeringsbeholdningen.
136
BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT
SOCIALUDVALGET
BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE
Moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud
Til moderniseringsplan for de sociale institutioner og botilbud på handicapområdet er der i årene 2016 til
2019 afsat i alt 94 mio. kr., hvoraf der til udmøntning i budget 2016 er afsat 29,0 mio. kr.
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE
Holmegårdsparken – Etablering af servicearealer
Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29.10.2012 revideret skema B vedr. byggeri af 120 almene
plejeboliger med tilhørende servicearealer, hvor DSI Holmegårdsparken er bygherre for boligdelen og Gentofte Kommune for servicedelen. Byggeriet gennemføres i 4 etaper fra primo 2012 til primo 2016. Til servicedelen er der på investeringsoversigten i 2016 afsat 4,8 mio. kr. i indtægter fra statsligt servicearealtilskud.
Styrkelse af den nære sundhed
I Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er der både i budget 2013, budget 2014 og budget 2015 afsat
en pulje til styrkelse af den nære sundhed og implementering af sundhedsaftale og praksisplan, hvoraf Gentofte Kommunes samlede andel i budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 udgør 12,1 mio. kr. Midlerne
skal anvendes til at arbejde målrettet med at hente mulige gevinster ved en fortsættelse af udvidelse af ”træn
dig fri”-konceptet (hjælp med et aktiverende sigte), indsats i forhold til at gøre kronikkerne i stand til at mestre
egen sygdom og dermed minimere trækket på sundhedsydelserne samt indsats i forhold til de ældre medicinske patienter i form af fokus på tidlig opsporing, forebyggelse af indlæggelser, kommunale akuttilbud mv.
137
BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT
ØKONOMIUDVALGET
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION
Handicaptilgængelighedspulje
Puljen på 2,8 mio. kr. årligt er afsat til forbedringer af tilgængelighed i kommunen. Puljen er etableret med
virkning fra 2008 på foranledning af kommunens handicappolitik, og udmøntes i samarbejde med Tilgængelighedsforum.
Boliger til boligsociale formål
Der er for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017-2019 afsat 1,0 mio.kr. pr. år til istandsættelse/fremskaffelse af boliger til boligsociale formål, herunder integrationsflygtninge og til løsning af den kommunale huslyforpligtigelse efter servicelovens § 80. Behovet for boliger og dermed for beløb til fremskaffelser
af boliger afhænger bl.a. af kvotestørrelsen og den konkrete visitering af flygtninge.
Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)
Denne pulje bruges til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder (herunder større vedligeholdelsesarbejder som vinduer, døre, tage og andre klimaskærme og installationer). Der er afsat 28,0 mio.
kr. i 2016 samt 18,0 mio. kr. i overslagsårene 2017-2019. Arbejderne prioriteres efter bygningsmæssig trang,
på baggrund af bygningsmæssige vurderinger fra Gentofte Ejendommes personale og dialog med opgaveområderne.
Byggestyring af anlægsprojekter
Der er for budgetåret 2016 og hvert af budgetårene 2017-2019 afsat 3,5 mio. kr. årligt til kommunalt ansatte
byggestyrere tilknyttet kommunens byggeprojekter samt til fortsat insourcing af eksterne samarbejdspartnere.
Kompetenceudvikling af ledere
Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2016 til at gennemføre intern lederudvikling, der understøtter implementering af
Gentofte Kommunes strategier og udvikling og implementering af nye arbejdsformer.
Digital Udvikling
Til projektet ”Digital udvikling” er der i budget 2016 og i hvert af overslagsårene 2017-2019 afsat 8,0 mio. kr.
pr. år til dækning af udviklingsomkostningerne (løn m.v.) ved projektet. Det er påregnet, at anlægsbevillingen
er givet samtidig med budgetvedtagelsen.
IT-anskaffelser
Der er i 2016 og hvert af overslagsårene 2017-2019 afsat 12,6 mio. kr. til IT-anskaffelser. Bevillingen vil blive
anvendt til videreudvikling og optimering af kommunens IT.
I de kommende år vil der være fokus på at forberede kommunens grundlæggende IT-platform til at udnytte
de muligheder som den teknologiske udvikling skaber. Kombinationen af udviklingen i sociale, mobile, cloud
og informationsteknologier skaber nye muligheder for effektivt at betjene borgerne og udnytte kommunens
data til at optimere servicen. For at kunne udnytte de nye muligheder og udnytte de gamle skal kommunens
teknologiske infrastruktur konstant opdateres og gøres tidssvarende. Rådighedsbeløbet i 2016 vil blive anvendt til at sikre dette. Herudover anvendes rådighedsbeløbet til at forsat at have en høj IT-sikkerhed særligt
på den mobile platform.
Pulje til velfærdsinnovation (Borger IT, Skole IT, velfærdsteknologi mm.)
Der er i budget 2016 afsat 10,0 mio. kr. til velfærdsinnovation. Fremtidens kommunale service skabes og
formes i tæt dialog med borgerne og trækker i høj grad på det potentiale, der ligger i den teknologiske udvikling. Det handler både om en ny måde at kommunikere med borgerne på, om udbredelse af velfærdsteknologi samt om at gøre den fysiske kommune ”smartere” ved hjælp af eksempelvis sensorer og de data, som
de genererer. 2,5 mio. kr. af puljen finansieres af Investeringsbeholdningen. Ved ansøgning om anlægsbevil-
138
BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT
ling forelægges plan for hvilke effektiviseringer der forventes og hvornår midlerne kan tilbageføres til investeringsbeholdningen.
139