Slides FU plan - Aarhus Kommune

Høringsresultat
Ny FU Plan
Børn og Unge – Udvalget
d. 25.11
AFDELING
Magistratsafdeling
Aarhus Kommune
Høringssvar
Område
Skoleområdet
Dagtilbudsområdet
Afsender
Bavnehøj Skole, Aarhus Skolelederforening, Hasle Skole, N.J. Fjords
Gades Skole, Risskov Skole, Sølystskolen
Fritids- og
ungdomsskoleområdet
Dagtilbudslederne i Aarhus
Bestyrelsen Vest FU, Fritidscentret Beder/Malling, FU Vest,
Fællesadministrationen FU, Gadeplan, Lederforeningen UNG i Aarhus
(LUA), UNG i Aarhus Nord, UNG i Aarhus SYD Bestyrelse, UNG i
Aarhus SYD Lederteam, UNG i Aarhus SYD Med.
Område
OmrådeMED Skanderborgvej
Faglig Organisationer
BUPL, AC, ÅLF
Råd
Handicaprådet
Magistratsafdelinger i Aarhus Borgmesterens Afdeling, Kultur og Borgerservice, Sociale forhold og
Kommune
Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg, Teknik og Miljø
Antal
6
1
10
1
3
1
5
Uddannelsesinstitutioner
SOSU Aarhus, VIA Rektorsekretariat, Aarhus Tech
3
Øvrige
Boligorganisationerne i Aarhus (5. kreds), Børn og Unges HMU, DGI
Østjylland, Administrativt MED, Brugergruppen i Aarhus Kommunes
Folkeoplysningsudvalg, Østjyllands Politi, Aarhus Lokalkreds, ÅUF
Børn og Unge- byrådet, Danske Skoleelever, Aarhus Forældre
Organisation.
8
Elev/forældre
AFDELING
Magistratsafdeling
Hovedtotal
Aarhus Kommune
3
41
Høringsresultat: FU Plan
Tabel 2. Høringsresultat: Ny FU Plan
Positive høringssvar til ny FU Plan (antal)
Ingen bemærkninger (antal)
Hovedtotal (antal høringssvar)
37
4
41
Leder foreningen FU (LUA): ”FU Planen er blevet mere præcis og er
tilpas kort og alligevel dækkende for de opgaver UNG i Aarhus
fremadadrettet skal arbejde med..”
Bupl: ”FU Planen er ambitiøs og en grundig beskrivelse af FU´s
muligheder for at spille en betydelig rolle og unges liv…”
AC: ”Vi finder det positivt at man vil fokusere på ydelsernes effekt og de
praksiserfaringer som man opnår med arbejdet”
AFDELING
Magistratsafdeling
Aarhus Kommune
Tema i FU Planen...
Tabel 3. Høringsresultat: Gensidigt forpligtende
samarbejdsaftaler mellem skolerne og FU
Høringssvar der bakker op om gensidigt forpligtende
samarbejdsaftaler ml. skoler og FU (antal)
23
Ingen bemærkninger (antal)
18
Hovedtotal (antal høringssvar)
41
Danske Skoleelever: ..”Det er meget positivt at se, hvordan man
målrettet arbejder på tværs af indsatser på skoleområdet og i fritiden..”
”På N.J. Fjordsgades Skole er vi meget positive overfor det tætte
samarbejde mellem skoler og FU, som der lægges op til, og dermed at
der skal udarbejdes samarbejdsaftale..”
”Aarhus Lederforening er grundlæggende enig i, at der skal
udarbejdes en samarbejdsaftale mellem FU og folkeskolen..”
AFDELING
Magistratsafdeling
Aarhus Kommune
Tema i FU Planen...
Tabel 4. Tema om Fritids og ungdomsskolens
fokus på udsatte børn og unge
Høringssvar der bakker op om FU Planens fokus på
de udsatte børn og unge (antal)
20
Ingen bemærkninger (antal)
21
Hovedtotal (antal høringssvar)
41
Børn og Unge Byrådet: ”Vi vil gerne gennem nytænkning af
fritidstilbuddene og ungdomsskolen kunne mindske risikofaktorerne
blandt udsatte unge og fremme de beskyttende faktorer”
MSB: ”finder det positivt, at der i Plan for Fritids og
ungdomsskoleområdet specifikt fokuseres på indsatser målrettet udsatte
børn og unge samt børn og unge med nedsat psykisk eller fysisk
funktionsevne”
AFDELING
Magistratsafdeling
Aarhus Kommune
Tema i FU Planen...
Tabel 6. Tema ressourcer
Ingen Bemærkninger
33
Høringssvar der gør opmærksom på, at
ressourcerne er begrænsende faktor for
implementeringen af FU Planen (antal)
Hovedtotal (antal høringssvar)
8
41
Århus Forældreorganisation: ”Når man ser på ressourcetildelingen til
området, så oplever man en vis diskrepans..”
Bestyrelse, UIA, Nord: ”Vi bekymrer os med baggrund i de kommende
besparelser/effektiviseringer, samt den demografiske tildelingsmodel om
forudsætningerne i de enkelte lokalområder er til stede for at kunne indfri
FU- planens intentioner”
AFDELING
Magistratsafdeling
Aarhus Kommune
Justeringer og tilføjelser..
Tema
Tilføjelse i FU Plan
Fokus på opfyldelse af mål ift.
erhvervsuddannelse, samt opfyldelse af
95% målsætningen.
Uddybes i nyt afsnit side 6: vedr. mål i ift.
erhvervsskoler.
Samarbejdet med
uddannelsesinstitutionerne er nævnt side 6.
Og tilføjet på side 9 og 10.
Medborgerskab
Uddybes i nyt afsnit s 27:
"Fritids- og ungdomsskoleområdet skaber
plads til samskabelse. Med samskabelse
udvides initiativretten, deltagelsesretten og
bevidstheden om, at børn og unge har en
væsentlig rolle i udviklingen af Aarhus
Gensidigt forpligtende samarbejde med
folkeskolen
Præciseres s 10: "gensidigt" er tilføjet
Forældre (vigtigheden temaet bør udfoldes
jf. ny Børne- og ungepolitik)
Uddybes på side 23. Input fra høringssvar
indarbejdes .
AFDELING
Magistratsafdeling
Aarhus Kommune
Se bilag 3.