TeleCare Nord Telemedicin i stor skala

TeleCare Nord
Erfaringer med telemedicin i stor skala
Tina Archard Heide
Projektchef TeleCare Nord
TeleCare Nord – storskala
Alle nordjyske KOL-patienter, der er meget besværet af KOL, og som kan have
gavn af projektets løsning skal have den tilbudt.
Uanset:
- hvilken nordjysk kommune, de bor i
- hvilken praktiserende læge, de har
- hvilket sygehus, de bor i nærheden af
-En vigtig præmis; Ét fælles tilbud i ...et sammenhængende sundhedsvæsen
TeleCare Nord - hovedmål
• I et tværsektorielt samarbejde om og med
patienten/ borgeren, at realisere
hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala
– indenfor rammerne af ordinær drift.
• At anvende og bidrage til en national
telemedicinsk infrastruktur, og løfte forpligtelsen i
den nationale telemedicinske handlingsplan
• At skabe forskningsmæssig evidens for
patientnære effekter, sundheds– og kvalitets
effekt samt sundhedsøkonomisk effekt
Organisering og forankring
PLO
Region
Kommuner
Politisk referencegruppe
Sundhedskoordinationsudvalget
TeleCare Nord
Administrativ
referencegruppe
Den administrative
styregruppe for
sundhedsaftalerne
Styregruppe
Forretningsudvalg
Politisk referencegruppe
Kommunekontaktudvalget
Sekretariat
Implementering
Organisation
Sundhed
IT
Brugerinddragelse i TeleCare Nord
• Danmarks Lungeforening med i
styregruppe
• Patientrepræsentanter med i
arbejdsgrupper og projektspor
• Patienter og pårørende med i udvikling af
patientrettede løsninger
• Pilotdrift og patientworkshops
• Patienter, pårørende og patientforening
med i evaluering og input til
videreudvikling af løsningstilbud IT og
processer
Principperne - en tværsektoriel
indsats
• At placere opgaverne dér hvor man kan yde den
sundhedsfaglige indsats, der er behov for i den givne
situation borgeren/patienten befinder sig i, i sit
patientforløb (LEON)
• Opgaverne løftes i de eksisterende organisationer og
arbejdsgange, hvor muligt
• Den tekniske løsning er ikke en løsning der løser/løfter
hele sundhedsvæsenets kommunikationsbehov
• Borgerens / patientens empowerment skal styrkes Der er tale om opfølgning, ikke overvågning – Den
rehabiliterende tankegang er styrende
• Stafettankegangen
Opgave og ansvarsfordeling
med afsæt i sundhedsaftaler og forløbsprogrammer
Privat
aktør
Henvisning
Patient inklusion
Opfølgning på data
Borgerkontakt
Opfølgning på data i
ambulant forløb
Årskontol
Teknisk klargøring/
logistik
Telemedicinsk løsningskoncept
National
måle-database
hjemmemålinger
Labsvar portal
TeleKit - Borgerdel
• Måleapparater målrettet
KOL
• Tablet med App
– Indsamler målinger
– Indsamler svar på
sundhedsrelaterede
spørgsmål
– Giver adgang til egne
målinger
– Beskedfunktion
– Sender trådløst til Open
Tele database.
Sundhedsprofessionel del
• Oprette borgere
• Tildele og justere i den
individuel monitoreringsplan
• Oprette spørgeskemaer til
indsamling af målinger og
svar på sundhedsrelaterede
spørgsmål
• Opfølgning på måledata/svar
• Beskedfunktion
• Oprette og administrere
sundhedsfaglige brugere
Målgrupper og uddannelsesprogram
Borger /patient
•Anvender telemedicin
System-superbruger
•Varetager system og bruger administration
•Fungere som support funktion for de telemedicinske aktører
Telemedicinsk sundhedsprofessionel aktør
•Varetager bruger og patient administration
•Aktiv rolle i patientinklusion
•Aktiv rolle i opfølgning på data og patientkontakt
Sundhedsprofessionel aktør
•Møder borgeren som sundhedsprofessionel
•Møder Telemedicin i sin kontakt med borgen
Klinikpersonale i almen praksis
•
1254 borgere henvist fra almen praksis og regionens sygehuse
•
•
•
•
•
Lodtrækning til inklusions og kontrolgruppe 4.november 2013.
Drift med kontrol og inklusionsgruppe november 2013 – januar 2015
Telemedicin til alle deltagere fra januar 2015
Fortsat løbende optag af nye borgere i alle kommuner
Pr. 12.4 2015 havde 1058 borgere indsendt 261.333 målinger
•
•
Alle kommuner og sygehuse har implementeret ensartede processer og
instrukser
Alle kommuner og sygehuse følger sammen uddannelsesmodel og indsats
•
Projektafslutning 30.6 2015 – drift i hele 2015
•
•
Forskningsresultaterne fra de 3 (4) ph.d. forventes efteråret 2015.
Digitaliseringsstyrelsen trækker data og erfaringer ud af TeleCare Nord i
arbejdet med en BC for national udrulning af hjemmemonitorering af borgere
med KOL.
Foreløbige erfaringer
Borgernære erfaringer
•
•
•
•
Øget tryghed
Øget sygdomsmestring
Øget livskvalitet
”Klædt på” til at indgå i dialog
med den sundhedsprofessionelle
• De pårørende spiller en vigtig
rolle
• Deltagelse har givet både patient
og pårørende netværk med
ligesindede
Sundhedsprofessionelle
•
•
•
•
•
Kan agerer proaktivt i dialog med
borgeren
Finder afledte effekter
Støtter empowerment gennem
bevidst kommunikation
Styrket faglighed og mere
kvalificeret dialog med læge og
sygehus
Nye opgaver og kompetencebehov
Mobile borgere og medarbejdere
Hvad siger patienten….
Evaluerings- og forskning
Forskning
Evaluering
•Blokrandomiseret
forskningsdesign
•4 ph.d. forløb
-Sundhedsøkonomi
-Tværsektorielt samarbejde
-Patientnære effekter
-Health Literacy
•Løbende publicering
•Løbende samarbejde med
studerende
• Evaluering af delfaser
• Afsluttende videns og
erfaringsopsamling
• Ekstern evaluering på
organisering, forankring og
styring
Delresultater fra forskningen
• Positive patientnære effekter (signifikante)
øget kontrol
øget tryghed
sygdomsforståelse
øget frihed
• Ingen forskel i patientnære effekter for patienter med høj og lav health
literacy
• Fokus på subgrupper for at identificere effekttyper.
• Telemedicin bevæger sig fra forskningsobjekt til faktisk sundhedsydelse
4 mulige konklusioner på økonomisk effekt
Forskel i omkostninger mellem TeleCare Nord og sædvanlig praksis
TeleCare Nord er både dårligere og dyrere
TeleCare Nord er bedre men dyrere
Relativ meget effekt for omkostningerne
TeleCare Nord er dårligere men billigere
TeleCare Nord er både bedre og billigere
Relativ mange omkostninger spares for afgivelse af effekt
Hældningen på linjen afhænger af betalingsvilje for ekstra effekt
Illustration udlånt af sundhedsøkonomisk Ph.d. Flemming Witt
20