for både praksisejere og assistenter

ASSISTENTOVERENSKOMST
FOTO: COLOURBOX
God aftale
for både praksisejere og assistenter
TEKST LISELOTTE WITTENDORFF OG ANETTE VILLUM PEDERSEN / FORHANDLINGSKONSULENTER, DDD
I midten af maj måned blev den nye overenskomst for assistenter i klinisk praksis
stemt hjem med et flertal blandt ADOs og
PDAs medlemmer. Overenskomsten gælder for perioden 1. april 2015 til 31. marts
2018.
Ud over selve resultatet er der igen sket
en opstramning af sproget i overenskomsten, ligesom der er indbygget fortolkninger i teksten. Dette skal gerne medvirke
til – sammen med vejledningen til over-
enskomsten – at gøre overenskomsten til
et bedre redskab til at skabe en fælles forståelse af de vilkår, der regulerer ansættelsesvilkårene for ansatte dyrlæger i klinisk praksis.
Aftalens hovedpunkter
Forbedring af lønnen
Der er tildelt en ramme på 3,5 % af den
aktuelle gennemsnitlige løn pr. september
2014, der er anvendt til generelle lønstig-
ninger. Beløbene er fordelt forskelligt på
de 3 trin over den 3-årige overenskomstperiode (se tabel 1).
>
Tabel 1. Lønstigninger er differentieret forskelligt
på de enkelt grundlønstrin i overenskomstperioden.
Pr. 1. april 2015
Pr. 1. april 2016
Pr. 1. april 2017
Trin 1
250 kr.
200 kr.
100 kr.
Trin 2
496 kr.
400 kr.
200 kr.
Trin 3
650 kr.
500 kr.
300 kr.
DVT 8 2015
13
ASSISTENTOVERENSKOMST
Forbedret barsel til kvindelige dyrlæger
Kvindelige dyrlæger får nu ret til en uges
yderligere barsel med løn efter fødslen.
For fødsler efter den 1. april 2015 vil der
således være ret til fuld løn af alle faste
løndele i 4 uger før termin og 25. uger
efter fødsel. Den lønnede 25. uge efter
fødsel er dog betinget af, at praksis kan
opnå refusion fra såvel Udbetaling Danmark som Barsel.dk.
Klausuler- og afstandsklausul
Som noget nyt vil det først være muligt at
pålægge en ansat klausul efter 6 måneders ansættelse.
Ændrede aflønningsformer
Det er nu præciseret, at der kan aftales
resultatløn, ligesom det er muligt at aftale
et resultatlønstillæg som en tillægsmulighed til basislønnen/mindste- lønnen på
linje med kvalifikationstillæg samt funktionstillæg.
Desuden er der nu mulighed for at blive
ansat på jobløn, hvis man har en bruttoløn
på 650.000 kroner eller mere årligt. For at
blive ansat på jobløn, skal medarbejderen
bestride en stilling, hvori ledelse er den
væsentligste faktor eller være en betroet
medarbejder.
Ændrede merarbejdsbetaling
Merarbejde defineres nu som arbejde
påbegyndt således, at det ikke forventes,
at kunne afsluttes inden for aftalt
arbejdstid. Dette betyder, at strækker en
konsultation sig ud over arbejdstids slut,
skal merarbejdsbetaling udbetales straks.
Medarbejdsbetalingen nedsættes, således
at de første 15 timers merarbejde pr. kvartal honoreres med et tillæg på 1:1,5. Herefter afregnes merarbejde i forholdet 1:2.
Merarbejde er arbejde, der ikke er varslet
med minimum én måned. Undtagelsen
hertil, er akut opstået sygdom af maksimalt 14 dages varighed.
Omlægning af rådigheds- og
vagtforpligtelse
I fremtiden ændres vagtskifte til at skulle
regnes i antal timer pr. år. Hvorledes
rådighedstimerne forventes placeret i
hverdage og weekender, skal defineres i
ansættelsesaftalen. Rådighedsvagten skal
varsles med minimum én måned.
Som noget nyt kan praksis nu køre
rådighedstimer/vagt fra mandag til og
med fredag i åbningstiden. Rådighedstimerne skal placeres samlet, og kan maksimalt udgøre 5 timer pr. dag i tidsrummet
kl. 8 – 16 og kan kun forekomme én gang
ugentligt. Rådighedstimerne kan altså
ikke pålægges hver dag. Tankerne bag
dette er, at alle skal kunne blive færdige til
arbejdstids ophør. Dvs. – kommer der
meget akutarbejde ind den pågældende
dag, da kan »vagten« indkaldes, således
alle som nævnt kan blive færdige til
arbejdstids ophør.
Afregning af kursusdage
Ved fratrædelse opgøres ikke afholdte
kursusdage, regnet ét år bagud fra fratrædelsesdatoen. Der udstedes et kursustilgodebevis på halvdelen (50 %) af de
»manglende« kursusdage, der maksimalt
kan udgøre 3 kursusdage for en fuldtidsansat. 
Uddannelsesstillinger
og vagtarbejde
ADOs og PDAs bestyrelse ønsker at
arbejde for indførelse af uddannelsesstillinger til nyuddannede dyrlæger.
Dette er aftalt bliver et projektforløb
mellem ADO og PDA i overenskomstperioden, og arbejdet forventes påbegyndt efter sommerferien 2015. Ligeledes er det aftalt mellem parterne at
arbejde videre med at finde en anden
ordning mht. honorering af vagtarbejdet.
Matcher forholdene på arbejdsmarkedet
Parterne i Ansættelseskontraktudvalget, som er ansvarlig for de netop overståede kontrakt­
forhandlinger, har fået en aftale, de fra hver deres side af bordet er godt tilfredse med
TEKST PIA RINDOM / REDAKTØR
- Det er en virkelig god 3-årig aftale, der
sikrer ro og ordnede forhold for både
ADOs og PDAs medlemmer. Der er ikke så
meget nyskabende i overenskomsten, dog
er der åbnet for en dialog omkring uddannelsesstillinger, som er et stort ønske fra
PDAs side, siger PDAs formand, Jacob
Kjær Larsen.
Marianne Munk Holler, der deltog i forhandlingerne fra ADO-siden, er også tilfreds med aftalen:
14
DVT 8 2015
- Jeg syntes, at vi som assistenter kan
være godt tilfredse med den nye aftale.
Tiden taget i betragtning skal vi være tilfredse med en lønstigning på 3,5 % i perioden. Vi skal glæde os over de små fremskridt. Til at begynde med var vi temmelig
langt fra hinanden, men alligevel nåede vi
frem til ændringer, der tilgodeser behov
fra begge sider. Der var forhold, ADO
gerne ville have haft med denne gang,
men som omstændighederne umuliggjorde, så det arbejder vi videre med og
tager senest fat i ved næste forhandlingsrunde.
Et af de punkter, Marianne Munk Holler
især er tilfreds med, er, at den nye aftale
er blevet mere fleksibel og kan rumme
flere ansættelsestyper.
- Arbejdsmarkedet ændrer sig, og
ansatte dyrlæger i klinisk praksis er ikke
»bare« assistenter længere. Der kommer
flere og flere stillinger med ledelsesansvar
eller fagspecialer, og disse »passede« ikke
ind i den gamle aftale, men dem er der nu
forsøgt taget hånd om, pointerer hun.
Jacob Kjær Larsen er helt enig og er
også tilfreds med, at der er skabt en holdbar situation på lønsiden.
- Vi har fået lagt en fornuftig lønstigning
ind, der afspejler det marked, vi navigerer i
disse år. Der var ikke lagt op til lønfest, men
stadig en stigning, som jeg bestemt mener,
at vi fra begge sider af bordet kan være tilfredse med. Og med den generelle nedtur
på arbejdsmarkedet er PDA naturligvis glad
for, at ADO viste stor forståelse for at
bevare så mange assistentstillinger som
muligt ved at indgå en aftale med en lønstigning på sammenlagt 3,5 %.
Jakob Kjær Larsen lægger også vægt på,
at PDA har fået indført begrebet jobløn,
der er tiltænkt dyrlægen med mange års
erfaring samt særlige kompetencer, således
at det nu er muligt at lave en ansættelsesaftale, der tilgodeser begge parter.
Et skridt på vej mod resultatløn
Som en del af aftalen er muligheden for at
aftale resultatløn nu tydeliggjort i tillæg til
assistentkontrakten, således at parterne
bedre kan benytte sig af en sådan form for
aflønning.
- Dette giver mulighed for at involvere
ens ansatte på lige fod med ledelsen i
arbejdet med videreudvikling af praksis i
forhold til ændring og udvidelse af arbejdsområder, nye metoder eller ændring af rutiner. Resultatløn vil også kunne give den
ansatte større medindflydelse, da dette er
en væsentlig forudsætning for succes med
denne form for aflønning, siger Marianne
Munk Holler.
Lidt mere barselstid
Et andet resultat er forbedret barsel til kvindelige dyrlæger, som giver ret til en ekstra
uges barsel, hvilket Jacob Kjær Larsen
mener er rimeligt og afspejler en naturlig
udvikling på arbejdsmarkedet. Marianne
Munk Holler er enig, men ser det også som
en nødvendighed.
- Jeg er sikker på, at de kommende
mødre glæder sig over en uge mere med
poden! I forvejen er vores betalte barselsperiode ikke for lang, da mange kommuner
ikke tager børn i institution, før de er mindst
6 måneder, og dette er vi jo trods alt kun
lige over, hvis man også skal regne med en
indkøringsperiode for barnet.
Vagt på en ny måde
Det er velkendt, at 11-timersreglen besvær-
liggør vagtplanlægningen i praksis, hvis
man ønsker, at assistenter skal passe vagten. Men det er der nu blødt op for.
- I dag har vi lagt op til, at man i den nye
kontrakt fremover taler om rådighedstimer i
stedet for egentligt vagtskifte. Ved at definere antal timer, der bruges til vagt som
rådighedstimer, giver dette et langt bedre
overblik over, hvornår assistenten er til
rådighed for praksis. Ydermere har vi
opnået at kunne have en assistent på rådighed i dagarbejdstiden, en dag om ugen i et
nærmere defineret tidsrum, hvilket vil lette
afviklingen af akutture i en praksis med
meget skemalagt arbejde, siger Jacob Kjær
Larsen.
ADO havde gerne set, at vagthonoreringen også havde fået et løft:
- Der er arbejdet hårdt på at finde en løsning, men desværre er det ikke lykkedes os
at finde en bedre løsning end den, vi har i
dag. Dette arbejde fortsætter, så vi kan
finde frem til en mere tidssvarende honorering, siger Marianne Munk Holler og opfordrer til, at hvis der er assistenter, der har
ideer til dette arbejde, er de meget velkomne til at kontakte lønudvalget. 
Sök forskningsbidrag ur
Agrias och SKKs Forskningsfond
Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben inbjuder härmed
forskare att ansöka om forskningsanslag för verksamhetsåret 2016.
Forskningspolicy
Fondens ändamål är att främja forskning om sällskapsdjur inom ramen för fondens
forsknings- och utvecklingsprogram.
Prioriterade forskningsområden:
• Sällskapsdjurens betydelse för människan
• Forskning kring medicinsk rehabilitering
• Utvärdering av diagnos- och behandlingsmetoder
Fonden kommer att prioritera projekt där samverkan sker mellan länder och lärosäten.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2015.
Mer information och ansökan finner du på www.agria.se och www.skk.se.
Agrias och SKKs Forskningsfond – www.agria.se och www.skk.se
DVT 8 2015
15