SecureEar, 1 MB - Siemens høreapparater

SecureEar
Brugervejledning

Hjertelig tillykke
med dit nye SecureEar høreværn
SecureEar beskytter automatisk imod kraftige lyde, men
du kan stadig føre en samtale eller høre de svage lyde
fra f.eks et dyr eller bladenes raslen. Tale og svage lyde
gengives med svag forstærkning, og en volumenkontrol
giver mulighed for at forøge lydstyrken. Kraftige lyde
dæmpes.
SecureEar er fremstillet individuelt efter størrelsen og
formen på dit ydre øre og selve ørekanalen. SecureEar
sidder dybt i dine ører og generer ikke under brugen.
For at sikre optimal beskyttelse skal SecureEar være
anbragt i ørerne hele tiden som anvist i denne brugervejledning.
2
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse af dit SecureEar høreværn
4
Tilsigtet anvendelse
5
Generelt om sikkerhed
6
Om batterier
8
At sætte SecureEar i øret og tage det ud af øret
10
Tænd og sluk
11
Indstilling af lydstyrken
11
Telespole til kommunikation
12
Vedligeholdelse og voksfilter
13
Tips til fejlfinding
15
Dæmpningsværdier16
Bortskaffelse17
3
Dit SecureEar
Dit SecureEar
Beskrivelse af dit SecureEar
(Batteritype: 312)
①Mikrofon
②Batterikammer
③Styrkekontrol
ࡳ
ࡴ
ࡵ
Der vil typisk være anbragt en udtrækssnøre på apparatet.
Denne udtrækssnøre skal anvendes til at trække SecureEar
ud af øret.
Telespole
Dit SecureEar kan være udstyret med en telespole som
kan modtage signalet fra en halsteleslynge. Halsteleslyngen kan forbindes til kommunikationsudstyr (se mere
side 12).
Sidemarkering
Dit SecureEar vil være forsynet med et serienummer og en
sidemarkering; der er anbragt et »H« for højre øre og »V«
for venstre øre.
V = Venstre
H = Højre
(markeret med blå farve)
(markeret med rød farve)
4
Tilsigtet anvendelse
Tilsigtet anvendelse
SecureEar er beregnet til at beskytte dine ører og din
hørelse samtidig med at du kan tale med andre mennesker eller høre svage lyde. For at sikre optimal beskyttelse skal SecureEar være anbragt i ørerne hele tiden som
anvist i denne brugervejledning.
Læs, og følg instrukserne i denne brugervejledning, så du
undgår skader samt undgår at beskadige dit SecureEar.
Symboler:
Vær opmærksom på oplysninger, markeret med advarselssymbolet
ADVARSEL, FORSIGTIG eller BEMÆRK!
ADVARSEL henviser til situationer, der kan
føre til alvorlige skader. FORSIGTIG angiver en
situation, der kan føre til mindre eller lidt større
skader.
BEMÆRK BEMÆRK angiver mulig beskadigelse af ting.
Råd og tips om håndtering af høreapparatet.
Vejledning.
Angiver en mulighed, der ikke findes på alle
SecureEar høreværn. Spørg evt. din høreværnsspecialist, for korrekt information.
5
Generelt om sikkerhed
Generelt om sikkerhed
BEMÆRK
SecureEar er følsom over for høj varme, høj luftfugtighed, stærke magnetfelter (> 0,1 T), røntgenstråling samt mekaniske påvirkninger (tryk på og
vridning af apparatet).
uUdsæt ikke SecureEar for ekstreme temperaturer eller høj luftfugtighed.
uEfterlad dem ikke i direkte sollys.
uBær dem ikke i badet, når du lægger makeup
eller sprayer med parfume, aftershave, hårspray
eller solcreme.
uBær ikke SecureEar, når du udsættes for kortbølger, et stærkt magnetfelt, et højfrekvent felt
eller røntgenstråling.
uLæg ikke SecureEar i mikrobølgeovnen.
ADVARSEL
Små dele kan forårsage kvælning.
uOpbevar SecureEar, batterier og tilbehør
utilgængeligt for børn.
uHvis små dele (og specielt batteriet) sluges, skal
pågældende person omgående på skadestuen.
uHvis spædbørn, små børn eller personer, som
kan tænkes at komme til at sluge små dele, skal
bære SecureEar, skal man være opmærksom på
at føre tilstrækkelig kontrol.
6
Generelt om sikkerhed
BEMÆRK
Lækkende batterier beskadiger SecureEar.
uSmid ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet.
uTag batterierne ud af SecureEar, når det ikke
skal bruges i længere tid.
BEMÆRK
Batterier indeholder skadelige og forurenende
stoffer.
uSmid ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet.
uBatterier afleveres på genbrugsstationer, eller
afleveres som angivet dér, hvor batterierne er
købt.
ADVARSEL
Risiko for eksplosion!
uBær ikke SecureEar i områder med eksplosionsfare (f.eks. i minebrud).
7
Om batterier
Om batterier
312
original størrelse
uAnvend altid batteri i den korrekte størrelse.
uFjern først batteriets forsegling, når du er klar
til at bruge det.
uBatteriernes positive »+«-side er altid den flade
side.
uHav altid reservebatterier klar.
Lyden i nogle apparater kan blive svagere eller du
kan høre svage bip-signaler. Det betyder, at batteriet snart er brugt op.
uHvis dette sker, skal batteriet udskiftes.
8
Om batterier
uÅbn batterikammeret som vist
på billedet.
Tag det brugte batteri ud.
Fjern den selvklæbende mærkat
fra »+«-siden af det nye batteri.
uAnbring det nye batteri med
»+«-siden opad i batterikammeret.
uLuk batterikammeret igen.
Det anbefales at åbne batterikammeret og tage batteriet
ud, hvis du ikke bruger SecureEar.
9
At sætte SecureEar i øret og tage det ud af øret
At sætte SecureEar i øret
og tage det ud af øret
Træk aldrig i selve batterikammeret eller i hjulet for
lydstyrken for at tage SecureEar ud af øret, da det
kan beskadige apparatet.
Sæt SecureEar i øret
uPåfør Aloe Vera gel på ydersiden af
skallen for at få høreværnet til at sidde
mere behageligt i øret og for at sikre
maksimal beskyttelse imod kraftige
lyde. Kontaktoplysninger på bagsiden.
uTag SecureEar med tommel- og
pegefingeren, og placér forsigtigt spidsen af apparatet i øregangen.
uDet er ofte en hjælp at trække
forsigtigt opad eller bagud i øret
foroven. Så skubbes apparatet på
plads med pegefingeren.
uNu skulle du fornemme, at høre­
værnet sidder rigtigt og tæt i øret.
Tag SecureEar ud af øret
uTræk ned i øreflippen eller skub blidt fremad på bagsiden af øret for at løsne apparatet i øregangen.
uTag nu med den anden hånds tommeltot og pegefinger
om apparatet og træk det forsigtigt ud af øret.
10
Tænd og sluk
Indstilling af lydstyrken
Der vil typisk være anbragt en fleksibel nylonsnøre på
SecureEar for lettere at kunne trække apparatet ud af øret.
For lidt plads kan betyde at denne udstrækssnøre ikke er
på det enkelte apparat. I dette tilfælde er det vigtigt, at
ovenstående anvisning til at tage SecureEar ud af øret
følges for ikke at beskadige apparatet.
Tænd og sluk
Med batterikammeret
uÅbn batterikammeret for at afbryde SecureEar.
uLuk batterikammeret med isat batteri for at
tænde SecureEar.
Indstilling af lydstyrken
Med styrkekontrollen
uDrej styrkekontrollen fremad
for at forøge lydstyrken.
uDrej styrkekontrollen bagud
for at sænke lydstyrken.
11
Telespole til kommunikation
Telespole til kommunikation
SecureEar kan være udstyret med en telespole, som gør
det muligt at forbinde SecureEar med en mobiltelefon
eller kommunikationsudstyr. Telespolen aktiveres ved
uat trykke på trykknapomskifteren
SecureEar vil i standardindstillingen kun modtage lyde via
den indbyggede mikrofon. I position MT vil mikrofonlyden
blive blandet ligeligt med lyden fra en halsteleslynge.
For at gå tilbage til standardindstillingen skal der trykkes
én gang til på trykknapomskifteren.
Hvis dit SecureEar er udstyret med en trykknapomskifter,
og du er usikker på, hvilket program du har valgt, kan du
åbne og lukke batterikammeret; SecureEar vil altid starte
op i standardprogrammet, som er lyd via mikrofonen.
12
Vedligeholdelse og voksfilter
Vedligeholdelse og voksfilter
Vedligeholdelse
SecureEar indeholder avanceret elektronisk udstyr. Korrekt
behandling og håndtering vil sikre den bedst mulige funktion. Rengør apparaterne jævnligt for at forhindre beskadigelse samt for at undgå allergi- og helbredsproblemer.
BEMÆRK
uSecureEar må ikke komme ned
i vand.
uRengør SecureEar efter behov med en blød, tør klud.
uBrug ikke rensevæske, alkohol eller andre opløs-
ningsmidler, da det vil beskadige høreværnet.
uSørg for ikke at beskadige voksfiltret, når du rengør
SecureEar.
uPlacér SecureEar i en tørredåse med en fugtsugende
tørretablet om natten.
uSpørg din høreværnsspecialist om yderligere informationer om vedligeholdelse. Kontaktoplysninger på
bagsiden.
13
Vedligeholdelse og voksfilter
Vedligeholdelse
Det anbefales, at høreværnene renses regelmæssigt.Rens
høreværnene med en blød, tør klud regelmæssigt.
SecureEar vil typisk være udstyret med et HF4-voksfilter,
som udskiftes regelmæssigt. Typisk lige før du skal på
jagt eller efter efter en måneds brug. Kontaktoplysninger for levering af nye voksfiltre på bagsiden. Se
brugervejledningen for HF4-filtre på dennes forpakning.
14
Tips til fejlfinding
Tips til fejlfinding
Dine SecureEar høreværn er særdeles driftsikre.
Hvis der opstår et problem, kan det som regel hurtigt
afhjælpes.
Anvend disse tips til fejlfinding for at afhjælpe enkle
problemer.
Problem
Mulig løsning
Lyden er svag.
Udskift det opbrugte batteri.
Skru op for lydstyrken.
Rengør apparatet.
Udskift voksfilter.
Luk batterikammeret helt.
Apparatet hyler.
Anbring SecureEar korrekt i øret.
Rengør apparatet.
Lyden er
forvrænget.
Udskift det opbrugte batteri.
Skru ned for lydstyrken.
Rengør apparatet.
SecureEar giver
bipsignaler.
Luk forsigtigt batterikammeret helt.
Udskift det opbrugte batteri.
SecureEar
virker ikke.
ontrollér, at apparaterne er tændt.
K
Luk forsigtigt batterikammeret helt.
Udskift det brugte batteri.
Kontrollér at batteriet er vendt korrekt i
batterikammeret.
Konsultér din høreværnsspecialist, hvis du oplever yderligere
problemer.
15
Dæmpningsværdier
Dæmpningsværdier
Dæmpningsværdier
Frekvens
(Hz)
Lyddæmpning (dB)
Standard­af­
vigelse (dB)
Gns. dæmpning (dB)
63
29,9
4,9
25,0
125
34,0
6,2
27,8
250
33,0
4,6
28,4
500
33,7
4,8
28,9
1000
37,1
3,5
33,6
2000
40,1
2,2
37,9
4000
42,6
4,4
38,2
8000
43,1
4,9
38,2
SNR = 36 dB H = 37 dB M = 33 dB L = 30 dB
APV:Gennemsnitlig dæmpning, hvor standardafvigelse
er fratrukket. APV = Assumed Protection value
SNR:Gennemsnitlig dæmpning i normalområdet.
Single Number Rating attenuation
H: Gennemsnitlig dæmpning for høje frekvenser
M:Gennemsnitlig dæmpning for det mellemste frekvensområde
L: Gennemsnitlig dæmpning for lave frekvenser
Dæmpningen er angivet i henhold til den europæiske
norm EN 352-2:2002 og EN 352-7:2002 med et maksimalt output på 85 dB.
16
Bortskaffelse
Bortskaffelse
I EU er det markerede udstyr dækket af Europa­
parlamentets direktiv 2002/96/EC samt af
Rådets direktiv af 27. januar 2003 om bort­
skaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ændret af ”Direktiv 2003/108/EC” (WEEE).
uGenbrug SecureEar, batterier og tilbehør i
henhold til nationale regulativer.
Med CE-mærkningen bekræfter Sivantos
overholdelse af Europæisk direktiv 89/686/EEC
vedrørende høreværn.
1974
Lovpligtig producent:
Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Tyskland
Telefon +49 9131 308 0
17
Din SecureEar forhandler:
Juridisk producent
Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Tyskland
Telefon +49 9131 308 0
Din kontakt i Danmark
Sivantos A/S
Ove Gjeddes Vej 9
5220 Odense SØ
Telefon 63 15 40 10
Sivantos A/S anvender varemærket Siemens i henhold
til licensaftale med Siemens AG.
Bording A/S 4033438/2/1000/0515
Document No. A91SAT-01355-99T1-6200 DA-DNK / D00138552
© Siemens AG, 05.2015
www.bestsound-technology.dk