Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

2015
Modul 6. Sygepleje - kronisk syge
patienter og borgere i eget hjem.
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
University College Lillebælt
24-03-2015
Indhold
1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:.......................................................... 3
2. Modulets tema .............................................................................................................................................. 3
2.1 Centrale fagområder ............................................................................................................................... 3
2.2 Studieaktiviteter ...................................................................................................................................... 4
3. Mål for den kliniske undervisning ................................................................................................................. 5
4. Modulets indhold .......................................................................................................................................... 6
5. Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter ........................................................................... 8
6. Den kliniske vejleders rolle ............................................................................................................................ 9
7. De studerendes rolle ................................................................................................................................... 10
8. Pensum ........................................................................................................................................................ 10
9. Fastlagte og planlagte studieaktiviteter på modul 6 ................................................................................... 11
9.1. Kriterier ............................................................................................................................................. 11
10. Evaluering .................................................................................................................................................. 13
11. Intern klinisk prøve på modul 6 - hjemmesygeplejen / plejecentrene ..................................................... 13
11.1 Formål .................................................................................................................................................. 13
11.2 Mål ....................................................................................................................................................... 13
11.3 Rammer ............................................................................................................................................... 13
11.4 Kriterier................................................................................................................................................ 14
11.5 Prøveforløbet....................................................................................................................................... 14
11.5.1 Den praktiske gennemførelse af prøveforløbet ........................................................................... 15
11.6 Bedømmelsesgrundlaget ..................................................................................................................... 15
11.7 Pensum ................................................................................................................................................ 15
11.8 Praktiske forhold ................................................................................................................................. 16
11.9 Fælles bestemmelser for afvikling af prøver ....................................................................................... 16
12. Gerontologi og sygepleje ........................................................................................................................... 16
12.1 Målet med den teoretiske undervisning i gerontologi og sygepleje er, at den studerende kan .... 16
12.2 Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for gerontologi og sygepleje ............... 17
12.3 Underviserens rolle i gerontologi og sygepleje. .............................................................................. 17
12.4 De studerendes rolle i gerontologi og sygepleje ............................................................................. 17
12.5 Pensum i gerontologi og sygepleje .................................................................................................. 17
12.6 Planlagt studieaktivitet i den teoretiske undervisning i gerontologisk sygepleje modul 6 ............. 18
2
Modulbeskrivelse for modul 6
1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
At forklare menneskets kulturelle opfattelser og samfundsmæssige forholds betydning for
sundhed og sygdom
At reflektere over etiske problemstillinger i relation til patienter/borgere med kroniske
sygdomme
At observere og identificere fænomener knyttet til folkesygdomme, kroniske sygdomme og
reaktioner herpå
At begrunde og anvende kliniske metoder til observation, vurdering og intervention i forhold til patienter/borgere med kroniske sygdomme
At tilrettelægge, koordinere, udføre og evaluere sygepleje til udvalgte patienter/borgere
under hensyntagen til den kronisk syges livssituation
At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter/ borgere
At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger,
herunder risikofaktorer og sundhedsfremmende tiltag hos gravide, nyfødte, børn, familier
og ældre patienter/borgere
At beskrive samfundets tilbud til gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere
At indgå i relationer, dialog og samspil med gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere og undervise, vejlede og informere disse
At udvælge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende virksomhed
2. Modulets tema
Modulet tilrettelægges i primær sundhedstjeneste i forhold til gravide, nyfødte, børn, voksne og
ældre og deres netværk.
Modulet retter sig mod folkesygdomme, borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til
observation og intervention. Modulet retter sig ligeledes mod at udføre sundhedspædagogisk virksomhed.
2.1 Centrale fagområder
Fag/ECTS
Sygeplejefaget
Folkesundhedsvidenskab, epidemiologi og miljømedicin
Teoretiske
Kliniske
1
11
2
1
3
2.2 Studieaktiviteter
1: Initieret af underviser med deltagelse af
både underviser og studerende:
Forventningssamtale, introduktion,
vejledning, feedback, øve kliniske
færdigheder, kompetencer og
beslutningstagen, refleksion, undervisning,
evalueringer, intern prøve.
Modul 6
4:1%
3:23%
1:28%
2:48%
2: Initieret af underviser med deltagelse af
studerende: Studiedage, følge
patientforløb, øve kliniske færdigheder,
kompetencer og beslutningstagen,
litteraturstudier, forberede og bearbejde
studieaktiviteter, klinisk undervisning og
prøve.
3: Initieret af de studerende med
deltagelse af studerende:Forberedelse til
og efterbearbejdning vejledning og prøver,
dagbog, portfolio, studieaktiviteter, opsøge
viden og forholde sig til nye tiltag i
sundhedsvæsenet.
4: Initieret af de studerende med
deltagelse af både underviser og
studerende: Vejledning,
debatarrangementer, øve kliniske
færdigheder, kompetencer og
beslutningstagen, refleksioner over kliniske
oplevelser, justering af klinisk
uddannelsesforløb.
Det kliniske undervisningsforløb har en varighed af 10 uger. De 10 uger kan stække sig over længelæng
re tid grundet helligdage og landdækkende fælles modulstart.
Forløbet indledes med klinisk periode i hjemmesygeplejen eller på plejecentre, der strækker sig
over 8/9 uger med 180 timers deltagelsespligt inkl. intern klinisk prøve.
Undervisningsforløbet afsluttes med en klinisk periode i sundhedsplejen, der strækker sig over 2/3
uger med 60 timers deltagelsespligt.
Deltagelse
eltagelse på 75 % af deltagelsespligtens timetal kan godkendes
des og berettige den studerende til
den interne kliniske prøve.
I den 8 ugers kliniske periode i hjemmesygeplejen og plejecentre indgår 2 x 1 uges teoriundervisteoriundervi
ning omhandlende gerontologi og sygepleje i et folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv. UndervisUndervi
ningen afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Forløbet er planlagt, så der minimum er 14
dages klinisk undervisning inden den første uges teoriundervisning afvikles. Teoriugernes placering
4
oplyses af Studiekontoret samtidig med, at det oplyses, hvilke studerende, der kommer på det kliniske uddannelsessted.
Teoriundervisningen indgår ikke i deltagelsespligten i hjemmesygeplejen/plejecentrene. De studerende møder ikke på det kliniske uddannelsessted i teoriugerne. Den nærmere beskrivelse af teoriforløbets indhold fremgår af fagbeskrivelse for gerontologi og sygepleje i denne modulbeskrivelse.
3. Mål for den kliniske undervisning
Mål for den kliniske undervisning er, at den studerende har opnået følgende viden, færdigheder
og kompetencer:
Viden:
• Kan redegøre for og forklare hvordan kroniske sygdomme har betydning for den enkelte
borgers hverdagsliv
• Kan redegøre for behandlende, lindrende, forebyggende og sundhedsfremmende tiltags
betydning for det kroniske sygdoms- og behandlingsforløb hos den enkelte borger
• Kan beskrive og forklare hvordan anvendelse af kliniske metoder kan medvirke til at identificere potentielle risici hos borgeren for at sikre en tidlig evidensbaseret intervention
• Kan redgøre for og reflektere over hvilke teorier og metoder, der har betydning for etablering af en professionel relation til borgeren med henblik på sundhedsfremmende/ sundhedspædagogiske tiltag, herunder etiske overvejelser
• Kan redegøre og forklare hvordan sociale og kulturelle faktorer har betydning for oplevelse
af sundhed gennem barndom, voksen tilværelse og alderdom i relation til den enkelte borger, herunder betydningen af inddragelsen af borgerens netværk
• Kan beskrive de aktuelle og de mulige velfærdsteknologiske tiltags betydning i relation til
den enkelte borger, herunder etiske refleksioner
• Kan redegøre for betydningen af det tværprofessionelle samarbejde i forbindelse med en
borgers rehabiliteringsproces
• Kan opnå forståelse for den betydning de mange nye opgaver i primærsundhedstjenesten
har for de sundhedsprofessionelles opgaver nu og i fremtiden mhp. at skabe sammenhæng
og kontinuitet for den enkelte borgers sygdoms og behandlingsforløb
Færdigheder:
• Kan identificere og forklare de problemstillinger og risici en kronisk sygdom har for den enkelte borgers hverdagsliv
• Kan anvende kliniske retningslinjer og sygeplejeprocessen som metoder til at identificere
den enkelte borgers behov for sygepleje. At de kliniske metoder i samarbejde med borgeren sikrer tilrettelagte, koordinerede og evidensbaserede interventioner rettet mod den
enkelte borgers behov, ressourcer, begrænsninger og livsperspektiver
• Kan redegøre for og reflektere over hvordan teorier og metoder i bl.a. kommunikation,
pædagogik, etik, psykologi og familiesygepleje har betydning for etablering af en professionel relation i samarbejde med borgeren
• Kan redegøre og reflekterer over samarbejdets betydning for en rehabiliteringsproces
5
•
•
•
•
•
og/eller sundhedsfremmende tiltag, herunder inddragelse af borgerens netværk
Kan redegøre og forklare, hvordan sociale og kulturelle faktorer har betydning for udvikling
af en sundhedsadfærd hos den enkelte borger
Kan identificere og reflektere over de fordele og ulemper aktuelle og ny velfærdsteknologiske tiltag kan få for samarbejdet mellem borgeren og den sundhedsprofessionelle
Kan identificere tværprofessionelle problemstillinger og forklare hvordan andre sundhedsprofessionelle kan bidrage til en borger/patients rehabiliteringsproces
Kan identificere og reflektere over de problemstillinger det nuværende samarbejde og det
fremtidige samarbejde mellem sekundær og primærsektorerne kan skabe for borgerens
oplevelse af sammenhæng og kontinuitet i dennes sygdoms- og behandlingsforløb
Kan søge, udvælge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til
løsning af den enkelte borgers situation
Kompetencer:
•
•
•
•
•
•
•
•
Kan samarbejde med borgeren og andre tværprofessionelle samarbejdspartnere og medvirke til identificering af nuværende og potentielle problemers betydning for en borgerens
hverdagsliv
Kan udøve selvstændig sygepleje og inddrage kliniske retningslinjer, samt selvstændigt anvende sygeplejeprocessen i samarbejde med enkelte borgere. At den studerende kan dokumentere en tilrettelagt, koordineret, evidensbaseret og evalueret sygepleje
Får øget sine kompetencer i medicinadministration under direkte vejledning
Kan kommunikere med borgeren med respekt og kan anvende sundhedspædagogiske tiltag, der kan medvirke til at understøtte borgeren i at mestre sin situation
I samarbejdet med borgeren og dennes netværk kan vise respekt for forskellige livsopfattelser, samt kulturelle, sociale og familiemæssige forhold
Kan koordinere og indgå i et tværprofessionelt samarbejde omkring den enkelte borger
mhp. at styrke dennes rehabiliteringsproces
I samarbejde med andre sundhedsprofessionelle deltager i enkelte koordinerende opgaver
på tværs af sektorerne for at medvirke til, at der skabes sammenhæng og kontinuitet i en
borgers pleje-og behandlingsforløb
I samarbejde med borgeren og dennes netværk kan inddrage velfærdsteknologiske løsninger, der passer til borgerens behov
4. Modulets indhold
Den kliniske undervisning fokuserer på de centrale områder, som den studerende har arbejdet
teoretisk med på 5 og 7 og øvrige foranliggende moduler
Den studerende modtager et velkomstbrev fra det kliniske undervisningssted ca. 4 uger før modulstart.
Klinisk undervisning hos borgere i eget hjem.
Den kliniske undervisning tilrettelægges i tre perioder; introduktions-, trænings- og selvstændighedsperiode
6
Introduktionsperioden uge 1-2:
Ved periodens begyndelse introduceres den studerende om følgende:
Undervisningsstedets organisering og værdier.
Tværfagligt samarbejde.
Uniformsetikette.
Dokumentationsredskab.
Læringsmuligheder på det kliniske undervisningssted herunder gennemgang af mål for den kliniske
undervisning på modul 6.
Studieaktiviteter og den individuelle studieplan
Som afslutning på introduktionsperioden afvikles forventningssamtale (se klinisk studiemappe
bilag1.1.- 1.3 på www.ucl.dk).
Udarbejdelse af den individuelle studieplan påbegyndes her (se Kliniske studiemappe bilag 1.4 og
1.5. på www.ucl.dk.)
Træningsperioden incl. midtvejsevaluering ca. uge ca.3-6:
I denne periode færdiggøres den individuelle studieplan. Se under den kliniske vejleders rolle og
den studerendes rolle i afsnit 6 og 7..
Perioden afsluttes med en midtvejsevaluering (se klinisk studiemappe bilag 3.1.-3.3 på
www.ucl.dk).
Selvstændighedsperioden incl. intern klinisk prøve og slutevaluering ca. uge 7-8:
Perioden har fokus på at opnå læringsudbyttet og målene for det kliniske undervisningsforløb.
Perioden skal forberede den studerende til intern klinisk prøve, der afvikles sidst i perioden.
Den studerende gennemfører en individuel og skriftlig intern klinisk prøve den sidste uge af undervisningsforløbet.
Der afvikles slutevaluering – se afsnit 10 i denne modulbeskrivelse.
Indholdet
Det kliniske uddannelsessted udvælger i samarbejde med den studerende eksemplariske borgerforløb, som den studerende skal fokusere på.
I uddannelsesforløbet skal der indgå refleksioner om den betydning fysiologiske, psykologiske,
sociale og kulturelle forhold har for borgerens/ patientens pleje-og behandlingsforløb. Der skal
ligeledes være fokus på netværkets betydning for samarbejdet mellem borger/patient, netværket
og den sundhedsprofessionelle.
Den studerende skal indgå i praksisfællesskabet, herunder også medvirke til at inddrage aktuelle
tværprofessionelle samarbejdspartnere omkring enkelte borgere. Den studerende skal indgå i situationer, som skaber mulighed for at reflektere over samarbejdet mellem de to sektorer, primær
og sekundær sundhedstjeneste.
Den studerende introduceres til de velfærdsteknologiske redskaber, som uddannelsesstedet anvender eller påtænker at anvende. Den studerende skal opsøge viden i forhold til de nye tendenser i primærplejen, herunder frivillige hjælpere, sygeplejeklinikker, dagcentre og sundhedshuse
mm.
Den studerende skal arbejde med medicinadministrationen til enkelte borgere.
7
Den studerende deltager med progression fra det observerende til det selvstændige niveau.
Klinisk undervisning i Sundhedsplejen
Modul 6 fortsætter med 2 uger i sundhedsplejen.
I sundhedsplejen er fokus, at de studerende får indsigt i sundhedsplejerskens sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i forhold til raske børn i hjemmet, i pasningstilbud og i skolen. Et andet fokusområde er det tværfaglige samarbejde med andre sektorer, samt udviklingstendenser for
området
I perioden indgår en fastlagt studieaktivitet (se afsnit 9 og 11 i denne modulbeskrivelse).
Forløbet i sundhedsplejen afsluttes med en evaluering, der indgår i logbogen.
5. Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter
Det kliniske undervisningsforløb er planlagt af og følges op af en sygeplejerske, der også er klinisk
vejleder. Den kliniske vejleder kan delegere vejlederopgaver til andre sundhedsprofessionelle,
men har det overordnede ansvar for planlægning, opfølgning, evaluering og bedømmelse af den
studerende.
Nedenstående opdeling er nummereret jævnfør studieaktivitetsmodellens elementer.
Læringsaktiviteter ved borgere i eget hjem
1: Sammen med den kliniske vejleder
Forventningssamtale, midtvejsevaluering og slutevaluering.
Drøfte og reflektere over udvalgte situationer, emner og etiske problemstillinger.
Ugentlig evaluering med den Kliniske vejleder.
Dokumenterer observationer, data og interventioner i journal.
Medvirke ved medicinadministration, herunder fokus på virkning, bivirkninger og interaktioner.
2: Opgaver initieret af den kliniske vejleder
Deltage i plejen til udvalgte borgere. Herunder indgå i relationen, kommunikere, observere
og dataindsamle i forhold til at kunne identificere kliniske problemstillinger hos borger/patient
Deltage i udvalgte borger/patient rehabiliteringsprocesser med inddragelse af netværk
Arbejde med klinisk beslutningstagning, tilrettelægge, koordinere og evaluere iværksatte sygeplejehandlinger i forhold til udvalgte borgere.
Deltage i samarbejdet med tværprofessionelle samarbejdspartnere.
Planlægge sundhedspædagogiske forløb med udgangspunkt i borgerens ressourcer.
Opsøge viden om stedets anvendelse af frivillig hjælp, sygeplejeklinikker, velfærdsteknologi m.m.
3: Den studerendes egen tid
Søge viden om den tildelte borger/patients sygdom og behandling samt viden om emner, der opleves relevante for den konkrete situation.
Deltage i koordinerede opgaver intern og på tværs af sektorerne
Planlægge studiebesøg efter egen interesse
8
4: Initieret af den studerende selv
Fremlæggelse af udvalgt emne eller problemstilling i plejeteamet eller i studiegruppen
Læringsaktiviteter i sundhedsplejen
1: Sammen med den kliniske vejleder
Formulerer læringsaktiviteter så den studerende kan opnå målene for modul 6
Udarbejde tidsplan for udarbejdelse af studieaktivitet
I samarbejde med den kliniske vejleder anvender uddannelsesstedet kliniske metoder til udarbejdelse af risikofaktorer.
I samarbejde med den kliniske vejleder identificerer og deltage i sundhedspædagogiske tiltag, herunder vejledning og undervisning
Deltage i aktiviteter i forhold til konsulentfunktion ved dagplejegrupper og institutioner
Sundhedssamtaler og undersøgelse af institutioner
Forebyggende besøg til spæd-og småbørn samt åben-hus-arrangementer
2: Opgaver initieret af den kliniske vejleder
Reflektere over familiers levevilkårs og livsstiles betydning for udvikling af børns sundhed.
Reflektere over kommunikative og relationelle kompetencers betydning for samarbejdet med
børn og deres netværk.
Udarbejdelse af refleksionsopgave
3: Den studerendes egen tid
Selvstudier
Deltage i koordinerede opgave intern og på tværs af sektorerne
4: Initieret af den studerende selv
Fremlæggelse af udvalgt emne eller problemstilling i teamet eller i
studiegruppen
6. Den kliniske vejleders rolle
I planlægningen vil den kliniske vejleder sikre, at der er mulighed og rammer for læringsaktiviteter,
der gør det muligt for den studerende at opnå målene for modulet. I uddannelsesforløbet vil den
kliniske vejleder stå til rådighed for vejledning og refleksion. Vejledning og refleksion kan foregå
individuel eller i grupper og inddrager praksis- udviklings og forskningsbaseret viden Den kliniske
vejleder vil igennem løbende evalueringer medvirke til, at den studerende har mulighed for at opnår den viden, færdigheder og kompetencer som den studerende senere skal bedømmes i.
Den kliniske vejleder har ansvar for at den individuelle studieplan udfærdiges og efterfølgende
sendes til studiekontoret.
Den kliniske vejleder har ansvar for at introducerer den studerende til den interne kliniske prøve
og sikrer, at den studerende er orienteret om rammer og bedømmelsesgrundlag for prøven.
9
Den kliniske vejleder har ansvar for, at der indhentes samtykke fra borger til at medvirke ved intern klinisk prøve og at der efterfølgende sendes et ”dokumentationsblad” til studiesekretariatet.
I sundhedsplejen følges den studerende med en sundhedsplejerske, der er klinisk vejleder. Denne
har ansvaret for at planlægge og vejlede den studerende i det daglige arbejde. De kliniske vejledere varetager de organisatoriske og administrative opgaver. De giver de studerende introduktion til
afdelingen, gennemgår den fastlagte refleksionsopgave og slutevaluerer de studerende.
Gennemførelsen af den fastlagte refleksionsopgave dokumenterer den kliniske vejleder på ”Dokumentationsblad for interne kliniske prøver mv.” Dokumentationsbladet sendes til Studiekontoret på Sygeplejerskeuddannelsen, senest den sidste dag, hvor den studerende er i sundhedsplejen.
7. De studerendes rolle
Den studerende har ansvar for at møde velforberedt i klinikken med viden om modulbeskrivelsen
for modul 6. Den studerende kan med fordel tilrettelægge sin tilstedeværelse i klinikken ved at
skelne til den kliniske vejleders arbejdsplan.
Den studerende skal ved udarbejdelse af den individuelle studieplan selv være opmærksom på
egne behov for udvikling af færdigheder og kompetencer. Den studerende følger den individuelle
studieplan og er opmærksom på justering.
Det forventes, at den studerende selv opsøger læringsaktiviteter, der kan være genstand for vejledning og refleksion. Den studerende indgår aktivt i et praksisfællesskab og forholder sig konstruktiv, reflekterende og kritisk til sygeplejepraksis. Den studerende skal i læringsaktiviteterne
inddrage og opsøge praksis -, udviklings- og forskningsbaseret viden.
Den studerende opstarter en logbog i første uge i det kliniske uddannelsesforløb. Logbogen skal
følge den studerende i hele modulet, og medvirke til at sikre kontinuitet og progression mellem de
to kliniske perioder. Logbogen skal ses som en læringsaktivitet, der kan støtte den studerende i at
se sammenhængen mellem de to kliniske uddannelsessteder (jævnfør kliniske studiemappe).
I sundhedsplejen forventes der, at den studerende er aktivt deltagende i de aktiviteter, der foregår. Den studerende indhenter/opsøger viden om det givne emne, studieaktiviteten fordrer. Den
studerende har pligt til at udarbejde en refleksionsopgave som fastlagt studieaktivitet i sundhedsplejen.
8. Pensum
Pensum udgøres af pensum fra modulbeskrivelse 5 og 7, teoriundervisningen på modul 6 samt
følgende litteratur:
Pensum til Modul 6
10
9. Fastlagte og planlagte studieaktiviteter på modul 6
Der er en fastlagt studieaktivitet, som er en refleksionsopgave på modul 6 i sundhedsplejen, hvor
der er fokus på barnets/den unges sunde udvikling.
Der er ingen planlagte studieaktiviteter.
9.1. Kriterier
Målet med opgaven er, at den studerende:
• Bliver bevidste om barnets/ den unges sunde udvikling
• Bliver bevidste om faktorer, der har betydning for og påvirker sund udvikling
• Kan anvende deres viden om barnets/ den unges sunde udvikling i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.
Udgangspunktet for opgaven er en praksissituation, hvor den studerende skriftligt og teoretisk
redegør for et udvalgt fokusområde i relation til barnets/den unges sunde udvikling. Det teoretiske
grundlag er undervisning og pensum fra modul 7.
Den studerende kan f.eks. arbejde med et af følgende områder:
- at blive forældre
- samspil mellem barn og forældre
- tilknytning,
- motorisk udvikling
- sproglig udvikling
- barnets socialisering
- barnets psykologiske udvikling
- kost
- leg
- ulykker
- søvn
- søskende jalousi
- forebyggelse af sygdom eller mobning
Refleksionen skal føre til velbegrundede forslag, der kan fremme barnets/ den unges sunde udvikling.
Opgaven skal have et omfang af max. 5 normale tekstsider (én normal tekstside er 2400 anslag,
bogstaver, tal og tegn samt mellemrum). Opgaven udarbejdes i overensstemmelse med Formmæssige krav til skriftlige opgaver i University College Lillebælt, revideret august 2014.
Opgaven fremlægges for vejlederen og der gives mundtlig tilbagemelding fra vejlederen på opgavens niveau i forhold til målene for aktiviteten.
Refleksionsopgaven, der er en fastlagte studieaktivitet, skal gennemføres, for at den studerende
kan få den interne kliniske prøve på modul 6 bedømt. Gennemførelsen dokumenteres på ”Dokumentationsblad for interne kliniske prøver mv.” Dokumentationsbladet sendes til Studiekontoret
11
på Sygeplejerskeuddannelsen, senest den sidste dag, hvor den studerende er i sundhedsplejen. Se
nærmere i denne modulbeskrivelse afsnit 11 under afsnittet om prøve og bedømmelse her i modulbeskrivelsen.
Vejledning til udarbejdelse af refleksionsopgave i sundhedsplejen
Vælg fokusområde
Beskriv hvilket fokusområde du vil arbejde med i relation til barnets / den unges sunde udvikling.
Afgræns området så meget som muligt.
Eks. Samspillet mellem mor og den nyfødte.
Beskriv konteksten
Beskriv kort konteksten for situationen.
Hvor er vi? Hvordan ser familien ud? Familiens levevilkår og livsstil?
F.eks. Jeg er med sundhedsplejersken på etableringsbesøg i hjemmet. Mor (Rikke)på 31 år har født
sit første barn for 7 dage siden. Graviditet og fødsel er forløbet ukompliceret. Mor er gift med Jørgen. Begge forældre har uddannelse og er tilknyttet arbejdsmarkedet. Far har 14 dages barselorlov
p.t. Familien bor i stort hus. Osv.osv…….
Disse 2 punkter ca. ½ side
Praksisbeskrivelsen
Beskriv objektivt (ikke tolke) den del af situationen, der er relevant i forhold til det udvalgte fokusområde. Følgende kan med fordel indgå i praksisbeskrivelsen:
Hvad skete der i situationen?
Hvad så og hørte du?
Hvad sagde mor? Hvad sagde sundhedsplejersken? Gerne citater.
Hvilke reaktioner observerede du?
Hvad undrede du dig over?
Hvad gjorde situationen ved dig?
Praksisbeskrivelsen ca. 1 side
Refleksioner over praksisbeskrivelsen
Udvælg én til to teorier (som teoretisk ramme) som du vil bruge i din refleksion og begrund dit
valg.
F.eks. til at belyse samspillet mellem mor og barn har jeg valgt Stern, fordi …(kilde).
F.eks. til at belyse etablering af amning har jeg valgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger fordi……
(kilde). Jeg vil desuden supplere med Hanne Kronborg fordi………
Husk når du refererer til kilder at angive forfatternavn, årstal, side.
I refleksionen udvælges relevante teoretiske uddrag (husk kilde), der kan forklare den konkrete
situation. Bruge gerne begreber men brug også egne ord.
Det er vigtigt, at refleksionen ikke indeholder lange teoretiske fremstillinger, hvor du blot gengiver
teori.
Efter refleksionen kan der indgå kildekritik. Hvordan havde situationen set ud, hvis jeg havde anvendt en anden teoretisk ramme?
Refleksionen skal have et omfang på ca. 2 sider.
Forslag til handlinger der kan fremme barnets sunde udvikling.
Hvordan kan den valgte teori underbygge sundhedsplejerskens handlinger?
Kunne sundhedsplejersken handle anderledes?
Hvilke forslag ser du, at sundhedsplejersken kan arbejde med i sit næste besøg?
12
Punktet har et omfang på ca. ½ side.
Udarbejdet på pædagogisk netværksmøde i samarbejde med sundhedsplejen i Vejle december
2009/SM
10. Evaluering
Med afsæt i målene for modulet drøfter den kliniske vejleder og den studerende, i hvilken grad
den studerende har opnået mål og læringsudbyttet for modulet. Slutevalueringen skal have et
fremadrettet sigte i forhold til den studerendes læring. Den studerende er selv ansvarlig for at
tage noter under samtalen og kan anvende et skema dertil (se den Kliniske studiemappe bilag 4.1.
på www.ucl.dk).
Den studerende foretager en elektronisk evaluering af det kliniske undervisningsforløb (se en Kliniske studiemappe bilag 4.2 på www.ucl.dk). Evalueringen drøftes med den kliniske vejleder og/
eller den praktik- og uddannelsesansvarlige i forbindelse med slutevalueringen.
11. Intern klinisk prøve på modul 6 - hjemmesygeplejen / plejecentrene
Den interne kliniske prøve i sygepleje til ældre og kronisk syge patienter samt borgere i eget hjem har fokus
på sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende sygeplejeopgaver. Prøven er individuel og skriftlig og består af, at den studerende dokumenterer processen til klinisk beslutningstagen hos en ældre borger/ patient med kronisk sygdom i eget hjem.
11.1 Formål
Den studerende skal vise, at denne behersker sygeplejeprocessen som klinisk metode til at planlægge, udføre og evaluere sygepleje til en ældre patient/ borger med kronisk sygdom i eget hjem.
11.2 Mål
Målene er, at den studerende:
•
•
•
•
anvender sygeplejeprocessen til dokumentation af klinisk beslutningstagen i relation til den ældre
borger/patient med kronisk sygdom i eget hjem
dokumenterer etiske og juridiske overvejelser i samarbejdet med borger/patient og relevante faggrupper
anvender sygeplejefagets terminologi
anvender praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sundhedsfremmende, forebyggende,
behandlende, lindrende og rehabiliterende sygepleje i relation til den ældre borger /patient med
kronisk sygdom
11.3 Rammer
Den interne kliniske prøve udarbejdes på det kliniske undervisningssted i den sidste uge i det kliniske forløb i hjemmesygeplejen. De 30 timer indgår i den studerendes deltagelsespligt. Der kan
indgå studiedage i prøveforløbet efter aftale mellem klinisk vejleder og den studerende.
13
Den kliniske vejleder har ansvar for planlægning af prøveforløbet og sikrer, at der informeres om
og indhentes mundtlig samtykke fra borger/patient. Anonymitet og fortrolighed skal overholdes.
Den kliniske vejleder tilbyder den studerende 2 vejledningslektioner (à 45 min) i prøveforløbet,
heraf anvendes første lektion til udvælgelse og drøftelse af patienten/ borgerens kliniske situation
og diskussion af fokusområder ved borger/patients plejeforløb samt planlægning af prøveforløbet
i samarbejde med den studerende. Vejledning kan foregå som individuel- eller gruppevejledning.
Opgaven omfatter max 14.400 tegn med mellemrum. Antal anslag anføres på prøvens forside.
Overskridelse af antal anslag, medfører at opgaven afvises. Til nedskrivning af anslag anvendes nyt
prøveforsøg.
Referencelisten angiver den litteratur, der er anvendt specielt i analyse- og handlingsdelen. På
referenceliste skal der indgå min. 100 sider fra den teoretiske undervisning på modul 5, 6 og 7 og
fra det kliniske undervisningsforløb.
Opgaven skal udarbejdes i overensstemmelse med Formmæssige krav til skriftlige opgaver i University College Lillebælt (UCL 2014) og Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug
i opgaver og projekter.
De studerende, der har deltaget i det engelsksprogede modul 6, kan med fordel inddrage litteratur
fra det tværfaglige modul 5. Deltagelse i det engelsksprogede modul, påtegnes på opgavens forside.
Votering foregår pr. telefon og skal finde sted senest 21 dage efter den studerende har afsluttet
praktikken i sundhedsplejen. Studiekontoret på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle meddeler lige
inden den studerende starter på det kliniske undervisningsforløb, navn og mail på den underviser,
der deltager i bedømmelsen. Den kliniske vejleder tager initiativ til at aftale tidspunktet for votering og bedømmelse med underviseren fra Sygeplejerskeuddannelsen.
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle meddeler den kliniske vejleder, at den studerende har opfyldt
alle kravene, for at prøven kan bedømmes. Herefter bedømmes opgaven sammen med underviser
fra Sygeplejerskeuddannelsen. Voteringen er fastlagt til at vare 15.min. Studiekontoret offentliggør resultatet af bedømmelsen (bestået/ikke bestået) på Fronter.
Se dato på eksamensoversigten.
11.4 Kriterier
Prøvens kriterier er ”Vejledning til øvelse i Klinisk Beslutningstagen” Klik her
Særligt for Modul 6 prøven er:
•
•
Ad punkt 2.: Afsættet er en konkret borger/patient, som udvælges i samarbejde med den kliniske
vejleder
Ad punkt 3.2: Der udarbejdes en risiko- eller ressourcediagnose
11.5 Prøveforløbet
Det er en forudsætning for at afvikle og bedømme den interne kliniske og skriftlige prøve, at Studiekontoret på Sygeplejerskeuddannelsen har modtaget dokumentation på at:
14
•
•
•
•
deltagelsespligten i hjemmesygeplejen er opfyldt
den planlagte studieaktivitet i teoriundervisningen er gennemført
deltagelsespligten i sundhedsplejen er opfyldt
den fastlagte studieaktivitet i sundhedsplejen er gennemført
11.5.1 Den praktiske gennemførelse af prøveforløbet
På første dag i prøveforløbet tildeles den studerende en borger/patient med kronisk sygdom. Borgeren/patienten vælges så vidt muligt blandt de borgere, som den studerende aktivt har deltaget i
plejen af eller ud fra tilsvarende forløb ved andre borgere/patienter.
Den kliniske vejleder og den studerende drøfter og afgør fokusområdet for opgaven ud fra borgerens kliniske situation ved første vejledningslektion.
Den studerende udfører den daglige sygepleje til borgeren/patienten og arbejder fortløbende med
opgaveudarbejdelsen. Den studerende tilbydes vejledningslektioner fra den kliniske vejleder under udarbejdelsen af opgaven.
Den sidste dag i hjemmesygeplejen afleverer den studerende et eksemplar til den kliniske vejleder,
evt. på fronter efter aftale med det kliniske undervisningssted.
Til skolen afleveres prøven i Pdf format på WiseFlow samme dag senest kl. 12.00. Den nøjagtige
afleveringsdato fremgår på fronter -> Info.rum -> eksamen -> oversigt over prøver
På den studerendes initiativ er der mulighed for en mundtlig tilbagemelding på prøvens niveau fra
vejleder, indenfor 3 uger efter bedømmelsen er offentliggjort
11.6 Bedømmelsesgrundlaget
Bedømmere er den kliniske vejleder og underviseren fra Sygeplejerskeuddannelsen.
Den interne kliniske prøve bedømmes ud fra mål med intern klinisk prøve på modul 6.
Ved bedømmelsen anvendes Bestået/ Ikke bestået .
Jf. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og
Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) er prøven bestået, når den studerende
som minimum viser en tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad
af opfyldelse af prøvens mål [BEK nr 114 af 03/02/2015] gældende fra 1. september 2015.
Den tilstrækkelige præstation er kendetegnet ved at være noget usammenhængende og uklar
samt præget af flere væsentlige mangler (Ibid).
Jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, indgår manglende formuleringer og stavning i den samlede bedømmelse. [BEK nr 1519 af 16/12 2013]
11.7 Pensum
Pensum til den interne kliniske prøve udgøres af pensum for det kliniske undervisningsforløb på
modul 6 og pensum fra undervisningen i gerontologi og sygepleje.
15
11.8 Praktiske forhold
De studerende, der har deltaget i det engelsksprogede modul, påtegner dette på opgavens forside.
11.9 Fælles bestemmelser for afvikling af prøver
For generelt vejledning vedrørende prøver:
Generel information om afvikling af prøver
12. Gerontologi og sygepleje
3 ECTS (sygeplejefaget: 1 ECTS, folkesundhed: 2ECTS)
12.1 Målet med den teoretiske undervisning i gerontologi og sygepleje er, at den studerende
kan
Med henvisning til det overordnede formål for modul 6 er undervisningen rettet mod sundhedsfremme og forebyggelse af de folkesygdomme, der er karakteristiske for ældre borgere og patienter i eget hjem.
Læringsmålene er, at de studerende:
kan beskrive, forklare og forholde sig kritisk til de strategier og rammer, der internationalt, nationalt og lokalt er lagt for sygeplejerskens sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende
arbejde blandt ældre patienter/borger, heriblandt svage og udsatte grupper af ældre mennesker
kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder
risikofaktorer og sundhedsfremmende tiltag hos ældre patienter/borger med henblik på at kunne
begrunde og anvende kliniske metoder til observation, vurdering og intervention i forhold til ældre patienter/borger
kan udvælge og anvende praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden om sygeplejerskens
sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende virksomhed i
relation til ældre patienter/ borger
udviser forståelse for og kan inddrage epidemiologiske grundbegreber
kan orientere sig i engelsksproget litteratur, der omhandler forskningsbaserede gerontologiske
forebyggelsesmodeller / eller andre relevante modeller for senere at kunne anvende disse som
refleksionsgrundlag for sundhedsfremmende og forebyggende interventioner hos ældre patienter
/ borger.
Viden
• Kan beskrive generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger ud fra forskellige
perspektiver i ældreområdet.
• Kan beskrive og forklare centrale sygeplejefaglige interventionsmuligheders anvendelse
inden for ældreområdet
• Kan redegøre for udvalgte epidemiologiske grundbegreber
16
Færdigheder
• Kan søge, sortere og vurdere viden om generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger indenfor ældreområdet samt analysere og fortolke disse med anvendelse af relevant national og international viden
• Kan identificere og anvende de epidemiologiske grundbegreber
Kompetencer
• Beherske sygeplejehandlinger i forhold til centrale kliniske situationer inden for ældrerådet
• Udøve selvstændig sygepleje til ældre med forskellig livsopfattelser samt kulturelle, sociale
og familiemæssige forhold
• Understøtte ældres mestring af deres livssituation og varetage sundhedspædagogiske opgaver
• Reflektere over sundhedsfremmende og forebyggende interventioner hos borgere med
baggrund i epidemiologien.
12.2 Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for gerontologi og sygepleje
Undervisningen tilrettelægges med studieaktiviteter: i Kategori 1 vil der være oplæg på klassen og
vejledning i grupper. I kategori 2 vil der være arbejde i studiegrupper. I kategori 3 er der egen forberedelse. I kategori 4 vil der være fremlæggelse af gruppens projekter.
12.3 Underviserens rolle i gerontologi og sygepleje.
De studerende vil møde underviseren som oplægsholder og vejleder i forbindelse med gruppearbejde, hvor denne vil stille udfordrende og refleksive spørgsmål. Det er underviserens rolle og
sikre, at den studerende får øget både viden, kompetencer og færdigheder inden for ældreområdet.
12.4 De studerendes rolle i gerontologi og sygepleje
Den studerende har ansvar for at møde forberedt til lektioner, deltage i dialogerne på klassen og ikke
mindst være aktiv i grupperne. Det forventes, at den studerende vil indgå i et konstruktivt samarbejde med
deres medstuderende og underviserne.
12.5 Pensum i gerontologi og sygepleje
Følg dette link: 328975. Litteratur modul 6 - sygepleje - gerontologi.pdf
17
12.6 Planlagt studieaktivitet i den teoretiske undervisning i gerontologisk sygepleje modul 6
Tema:
Gruppeopgave i sygepleje til ældre og kronisk syge patienter samt borgere i eget hjem med fokus
på sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende
sygeplejeopgaver
Formålet
- er at øve klinisk beslutningstagen af et udvalgt behov hos en borger/patient med udgangspunkt i sygeplejeprocessen til planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje(link til
”Vejledning til øvelse i klinisk beslutningstagen”)
- At de studerende udviser forståelse for, hvordan begreberne sundhedsfremme og forebyggelse inddrages i klinisk beslutningstagen ved den udvalgte borger
Mål for opgaven i gerontologisk sygepleje
Opgaven skal vise, at de studerende:
Kan begrunde og anvende klinisk beslutningstagen til observation, vurdering og intervention i forhold til ældre borgere og kronisk syge patienter.
Kan beskrive og afgrænse et sygeplejefagligt behov indenfor det kliniske felt
Kan fremsætte teoretiske begrundede forslag til sundhedsfremmende og forbyggende sygeplejeinterventioner ved at inddrage teori og epidemiologiske begreber
Kriterier
Indledning
Status på borgerens situation beskrives kort, herunder en kort argumentation for, at behov for
sygepleje kan ses i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv. Epidemiologiske begreber
og perspektiv beskrives.
Dataindsamling
Begrund valg af metode til systematisk dataindsamling
Fremstil data med udgangspunkt i status på borgeren og vurder data i forhold til kvalitet, mangler
og datakilder
Identificer og begrund kort behov for sygeplejeområder
Udvælg på baggrund af sygeplejefaglig argumentation ét af borgerens behov for sygepleje til videre analyse
Analyse af borgerens behov for sygepleje
Sygeplejefaglig analyse af det valgte behov for sygepleje med inddragelse af modulets teorier be-
18
greber og metoder og andet relevant teori.
Vurder borgerens ressourcer til at indgå i et samarbejde.
Sygeplejediagnose
Ud fra analysen udarbejdes én risiko- eller ressourcediagnose
Mål
På baggrund af sygeplejediagnosen opstilles mål ud fra SMART kriterier, hvor fokus fortsat er på
sundhedsfremmende og forebyggende sygeplejeopgaver.
Sygeplejehandlinger
Forslag til konkrete sygeplejehandlinger med begrundelse i praksis- udviklings- og forskningsviden. Herunder tydeliggør og begrund hvordan borgeren inddrages i sygeplejehandlingerne.
Evaluering
Forslag til hvordan der kan evalueres på om målene for sygepleje kan opnås. Beskriv hvordan borgeren kan inddrages i evalueringen.
Rammer
Opgaven er en gruppeopgave med 5-6 studerende pr. gruppe. Opgaven indgår som en planlagt
studieaktivitet på det teoretiske forløb på modul 6. En planlagt studieaktivitet skal gennemføres,
for at de studerende kan gå til intern klinisk prøve. Gennemførelse af aktiviteten beror på en samlet indsats fra hele gruppen.
Gennemførelse af aktiviteten attesteres af underviseren på Dokumentationsblad for fastlagte og
planlagte studieaktiviteter i teoretisk undervisning Uddannelsen 2008. Der udleveres en kopi til
den enkelte studerende, og originalen afleveres i Studiesekretariatet.
I gennemførelsen af studieaktiviteten indgår det skriftlige produkt, fremlægning samt opponentfunktion af medstuderendes opgavefremlægning.
Etiske overvejelser
I har som studerende ansvar for at håndtere data under dataindsamlingen og opbevaringen af
data, så fortrolighed og anonymitet opretholdes.
I er ansvarlige for, at oplysninger om helbred og behandling samt andre personlige oplysninger er
anonymiseret. Det vil sige, at det skal være umuligt for andre at identificere personerne.
Den skriftlige opgaves form, referencer og vejledning
Opgaven udarbejdes i overensstemmelse med Formmæssige krav til skriftlige opgaver i University
College Lillebælt og Harvard-standarden skal anvendes.
19
Opgavens omfang skal omfatte max 14.400 anslag (tegn inklusiv mellemrum, en normal tekstside
er 2400 anslag). Heri er forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtaget. Antal
anslag skrives på opgavens forside.
Opgaven afleveres på Fronter. Tidspunktet aftales med vejleder.
Fremlæggelse
• Beskriv og forklar gruppens samarbejde om klinisk problemstilling og i hvilket omfang det har
kvalificeret jer til klinisk beslutningstagen. Stikord som inspiration; fordele, ulemper, nye erfaringer, praksisanvendelighed, mulighed for omsætning af teori til praksis.
• Fælles fremlæggelse af en eksemplarisk klinisk øvelse fra gruppen. Formen på fremlæggelsen
bestemmer I. Det kan fx være rollespil, filmklip, PowerPoints og medinddragelse af holdet på
forskellig vis (spørgsmål, quiz og lign.).
Opponent funktion
At sætte sig grundigt ind i opgaven, der skal opponeres
At udvise en positiv, kritiske holdning
At skabe et positivt diskussionsmiljø, så gruppen ikke kommer i forsvarsposition og derved blokerer for indlæring - der bør vises parathed til at ”give køb”, såfremt modpartens argumenter erkendes at være bedre
At løfte opgaven som helhed - ikke i detaljer
At udvise pædagogiske takt, respekt og engagement
At evaluere produktet ud fra de opstillede kriterier.
20