Folketællingerne og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige

Folketællingerne og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar
Jørgen Peder Clausager.
Clausager har tidligere været leder af Fredericia Lokalhistoriske Arkiv og for Sæby Lokalhistoriske Arkiv.
De oversatte versioner er fra 2013.
Folketællingen
1. februar 1890
for
Sæby Købstad
Dronninglund Herred
Hjørring Amt
Østervraa Lokalhistoriske Forening
Deember 2014
Indhold:
Forbemærkning ................................................... i
Optællingslistenumre og opslagsnumre
i Arkivalier Online .............................................. iii
Oversigt over 1890-folketællingen ..................... v
Indbyggertal i Sæby Kommunes sogne
1787-1981 ......................................................... vi
Optællingsskemaet for købstæderne 1890 ....... vii
Folketællingslisten for Sæby Købstad 1890 ......... 1
Stednavneregister ................... særskilt pagineret
Personnavneregister ................ særskilt pagineret
Forbemærkning
Folketællingen lørdag den 1. februar 1890 er den
sidste af en gruppe på tre folketællinger, 1870, 1880
og 1890, som blev afholdt efter helt ens retningslinjer og på præcis samme måde. De tre tællinger er de
eneste, hvor personernes alder skulle oplyses ved det
fyldte aldersår; I 1860 var det - som også i de ældre
tællinger - det løbende aldersår der skulle oplyses, og
i 1901 skulle man oplyse det præcise fødselsår og
fødselsdatoen. Og 1890-tællingen var den sidste tælling som blev foretaget i et år, som endte på -0 (eller
-5), indtil vi når frem til 1925; de mellemliggende
tællinger blev afholdt i 1901, 06, -11, -16 og -21; fra
1925 går man tilbage til de år, der ender på -0 og -5
(men ændrer samtidig datoen fra 1. februar til en dato
i efteråret, indtil 1940 den 5. november).
optællingslister kan findes. - Optællingslistenumrene
er tillige benyttet i det til denne udgave udarbejdede
personnavneregister.
Ved planlægningen af nærværende folketællingsudgave er der trukket på erfaringerne fra udskrivningen
af 1901-folketællingen, som Byhistorisk Arkiv i Sæby udførte 1991-92; ligesom ved 1901-tællingen er
der hér ikke tale om en totalgengivelse af folketællingslisternes oplysninger; men da 1890-folketællingen er mindre detaljeret end 1901-tællingen,
har det ikke været nødvendigt at sammenpresse oplysningerne så stærkt.
I 1890 blev der ikke - som det ellers havde været
tilfældet ved både tidligere og senere tællinger - trykt
detaljerede instruktioner til optællerne på forsiden af
hvert enkelt skema; til gengæld indeholdt hovedlistens tabelhoveder en nødtørftig vejledning til udfyldelse af skemaet, hvorfor en gengivelse af hele skemaet indleder nærværende udgave.
I 1890 adskiller købstædernes folketællinger sig fra
landsognenes bl.a. ved at bringe ejendommenes matrikelnumre (det kom for landsognenes vedkommende først i 1901, og var for deres vedkommende - desværre - en engangsforeteelse), og ved at anføre ejendommenes ejere. Til gengæld er købstaden ikke som landsognene - opdelt på optællingslister, hvorfor
optællerens navn i denne bearbejdelse er anført i
højre tabelkolonne ved slutningen af hver optællingsliste. En samlet fortegnelse over optællerne findes
ikke i folketællingsmaterialet, og da nogle af dem har
attesteret deres lister med en omtrent ulæselig underskrift, er der et “?” ved nogle af optællernavnene. Det
synes i øvrigt, som om at en del husejere og husfædre
i, hvad man kan kalde “det bedre borgerskab” selv
har attesteret rigtigheden af oplysningerne på deres
skema - se f.eks. listerne 92-105 og 114-118.
I udgivelsen er tre rubrikker udeladt: Rubrikken til
personernes løbenummer; rubrikken for køn (der
fremgår af personens navn); og rubrikken for erhvervsstedet (-kommunen), der i en by med Sæbys
befolknings- og erhvervsstruktur skønnes at være så
lidt oplysende, at det ikke var umagen værd at bruge
plads på den; i en del optællingslister er rubrikken
ikke udfyldt, og dér, hvor den er udfyldt, er erhvervskommunen i så godt som alle tilfælde angivet
som Sæby.
I 1890-folketællingen skulle alderen angives med det
fyldte aldersår (og altså ikke, som i 1860 og tidligere,
med det løbende aldersår, som omtalt ovenfor); ved
børn, som endnu ikke var fyldt ét år, skulle der i originallisterne skrives “under 1 år”, og tillige skulle
der anføres nøjagtig fødselsdato. I nærværende udgivelse er disse børn markeret med tegnet “<” (= mindre end); og de spædbørn, som ved folketællingen
endnu ikke var blevet navngivet, fået tilføjet navnet
efter kirkebogen.
Den gennemgående løbenummerering af optællingslisterne er den, som er påført de originale lister, og
som for bygrundenes (liste 1-181) vedkommende
stort set følger matrikelnumrene, mens listerne for
markjorderne (liste 182-215) synes at komme i lidt
mere tilfældig orden. - Rigsarkivet, som opbevarer de
originale folketællingslister, har opsorteret købstædernes skemaer efter gadenavn, og denne ordning er
derfor også fulgt i Arkivalier Online; nærværende
bearbejdelse rekonstruerer kilden og bringer listerne
i deres oprindelige rækkefølge, men bringer til gengæld et stednavneregister, hvor hver enkelt gades
I civilstandsrubrikken betyder “u” ugift, “g” gift, “e”
enke/enkemand, “sep” separeret og “frask” fraskilt.
På gengivelsen af det originale optællingsskemas
forside ses, at der er rubrikker til anførsel af kvarter
og rode, samt til matrikel- og gadenummer. Sæbys
beskedne størrelse overflødiggjorde inddelingen i
kvarterer og roder, og gadenumre havde byens ejendomme endnu ikke fået i 1890. Til gengæld er matrikelnumrene værdifulde, da de tillader en præcis
jævnføring med den efterfølgende folketælling fra
1901 - hvorved det f.eks. har været muligt at lokalisere gader og torve, som endnu ikke var udspecificerede i 1890 - se indledningen til stednavneregisteret.
I trossamfundskolonnen står bogstaverne for flg.:
f:
folkekirken
apost: apostolsk
bapt: baptist
hak: den hellige, almindelige kirke
kat:
katolik
sdh:
sidste dages hellige (mormon)
0:
uden for trossamfund
2
- En del af hak’erne tilhørte i 1901 det katolskapostolske trossamfund, tilsyneladende en modesekt,
som i dette år havde 33 tilhængere, men som er uddød uden at have efterladt sig spor.
Rubrikkerne “stilling i familien” og “erhverv” er i
udgivelsen slået sammen til én rubrik, der tillige
fungerer som anmærkningsrubrik.
Som ved 1901-folketællingen er pladsen til rubrikkerne for døvstumme, døve, blinde, åndssvage og
sindssyge sparet; personer med de pågældende handicaps er skrevet med kursiv (se f.eks. optællingsliste
nr. 30), og handicappets art er anført i familie- og
erhvervsrubrikken. - Det er i øvrigt - som også i landsognene - påfaldende få handicaps der er registreret.
Pladsen i familie- og erhvervsrubrikken er yderligere
benyttet til at meddele forskellige supplerende oplysninger, f.eks. om fædre til børn født udenfor ægteskab, om plejebørns forældre og om enkers og enkemænds afdøde ægtefæller. Her benyttes følgende
tegn og forkortelser:
e.e.:
enke efter
em.e.: enkemand efter
ug.:
ugift
u.b.: udlagt barnefader
s.a.:
søn af
d.a.: datter af
æ.:
ægteskab
*:
født
~:
viet eller ægtefælle
†:
død
Ved 1890-folketællingen taltes personerne på det
sted, hvor de havde natteleje natten mellem den 31.
januar og den 1. februar (se f.eks. optællingsliste
120). De, der ikke havde fast bopæl, men kun var
midlertidigt nærværende, blev opført på en tillægsliste A, som var trykt på bagsiden af skemaet til optællingslisten. Hér er de flyttet ind i hovedlisten og anført efter den husstand, hvor de opholdt sig, og de er
dér anført med et “N” i forspalten. Tilsvarende skulle
hjemmehørende, men midlertidigt fraværende personer anføres på tillægsliste B, ligeledes trykt på optællingsskemaets bagside; også disse personer er her
flyttet hen efter den husstand, de var fraværende fra,
og markeret med “F”. - Ved opgørelsen af det “officielle” folketal skulle “N”-markerede personer medtælles, men ikke “F”-markerede - jfr. oversigtstabellen over folketællingen. Her lider Sæbys 1890folketælling - som også den i 1901 - af den mangel,
at de fiskere og søfolk, som er på havet, er registreret
som fraværende; men da der næppe er blevet holdt
folketælling på fiskerbådene, betyder det, at disse
personer reelt mangler i årets folketal!
Hvor en familie eksempelvis har bestået af en gift
kone med børn, men uden husfader, er denne søgt
identificeret og indsat som fraværende (“F”); antallet
af fraværende personer er dermed blevet noget større
end i den originale folketællingsliste; men da “F”personerne ikke blev medtalt i det opgjorte folketal,
gør de ingen forskel. En enkelt dobbelttælling er
konstateret (se optællingsliste 3 og 180), hvorved
købstadens folketal er reduceret fra 1.804 til 1.802.
Ved forberedelsen af denne udgave af Sæby Købstads folketællingsliste 1890 er alle de personer, som
kunne kontrolleres på Byhistorisk Arkivs materiale
eller på Arkivalier Online, blevet efterset, og påtrufne fejl og mangler er rettet og suppleret uden særskilt
markering. Hvor en persons fødselsdag er konstateret
ved kirkebogsopslag, er den anført i familie- og erhvervsrubrikken. Mangler fødselsdagen, har en identifikation ikke været mulig. Kontrollen har i øvrigt
efterladt det indtryk, at der er signifikant færre fejl i
1890-tællingen end i 1901-tællingen - hvortil der kan
være flere årsager; for det første skulle der i 1890
oplyses færre detaljer end i 1901; især kravet om at
opgive præcis fødselsdato og -år har tilsyneladende
voldt problemer i 1901; og for det andet har det større antal optællere ved 1890-tællingen bedre kunnet
vejlede og overvåge listernes rigtige udfyldelse; i
1901 er udfyldelsen hyppigt blevet overladt til husfaderen alene.
Det bør imidlertid fremhæves, at en detailkontrol af
1890-tællingen ikke kan foretages med samme sikkerhed som i 1901, netop fordi præcis fødselsdato og
-år ikke skulle angives. I store sogne vil der hyppigt
indenfor samme år fødes mere end én person med
samme navn (f.eks. Martine Jensen i Sæ141); og i de
tilfælde, hvor personen i folketællingen optræder
uden en slægtsmæssig sammenhæng (typisk som
tjenestefolk) kan identifikationen ikke gøres sikker.
Efter tællingslisten bringes to registre: et stednavneregister og et personnavneregister, der dels letter
orienteringen i den omfangsrige folketællingsliste, og
dels letter sammenligningen med foregående og efterfølgende folketællingslister fra byen.
Østervrå, december 2014
Jørgen Peder Clausager
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
1
Strandgade
matr. 1
forhus
2
Strandgade
matr. 2
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Carl Severin Hyttel*
Mariane Christensdatter Mørk
Wilhelmine Frederikke Hyttel
70
69
43
g
g
u
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Jørgen Christian Simonsen*
Johanne Marie Christensdatter
Mørk
Louise Caroline Frederikke
Simonsen
Jens Christian Simonsen
Inger Marie Simonsen
Fanny Jørgine Simonsen
Magdalene Sofie Simonsen
Sofus Johan Christian Simonsen
Henry Christian Gad Lund*
Anne Johanne Jensen
Carl Johan August Lund
Johanne Kirstine Elisabeth Lund
Jensine Jørgine Lund
Henrik Ludvig Lund
Holger Olaf Lund
38
38
g
g
f
f
Tranum Sogn
Sæby
Optæller
husfader, fisker; *11.07.19
husmoder; *06.02.20, ~14.11 44 i Sæby
deres datter; *02.04.46
L.C. Holst
husfader, fisker; *19.04.51, †21.01.1929
husmoder; *27.02.51, ~26.05.76 i Sæby
13
u
f
Sæby
deres datter; *30.01.77
11
10
8
4
1
33
35
10
8
5
3
1
u
u
u
u
u
g
g
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
deres søn; *26.04.78
deres datter; *07.11.79
deres datter; *08.11.81
deres datter; *29.03.85
deres søn; *23.07.88
L.C. Holst
husfader, fisker; *24.01.57
husmoder; *07.09.54, ~07.11.78 i Sæby
deres søn; *14.08.79
deres datter; *19.11.81
deres datter; *27.04.84
deres søn; *24.06.86
deres søn; *29.07.88
Karen Kirstine Berthelsdatter
Knuden
57
e
f
Sæby
Niels Christensen
Christen Christensen
23
19
u
u
f
f
Volstrup Sogn
Albæk Sogn
husmoder; *19.10.32; e.e. gmd. Jens Christensen, Holdensgaard, Albæk S, *05.10.24 i
Volstrup S, ~27.01.58 i Volstrup S, †?
hendes søn, fisker; *28.03.66
hendes søn, fisker; *15.10.70
Jens Christian Theodor Sørensen
Marie Elise Sørensdatter Rugtved
31
39
g
g
f
f
Sæby
Sæby
7
Marie Petrea Sørensen
Julie Frederikke Sørensen
Dorthea Johanne Sørensen
Frida Kirstine Sørensen
Christian Jensen Rasmussen
9
7
6
<1
24
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, fisker; *09.05.58
husmoder; *20.03.50, ~11.05.80 i Sæby,
†18.03.96
deres datter; *09.09.80
deres datter; *12.03.82
deres datter; *07.01.84
deres datter; *25.01.90
fisker; *28.11.65
F
F
Alfred Martinus Sørensen
Ane Marie Sørensen
4
2
u
u
f
Sæby
Sæby
deres søn; *29.01.86; på besøg i Sæ180
deres datter; *03.01.88; på besøg i Sæ180
Ernst Frederik Wilsen Pallesen
Mørk
58
e
f
Sæby
Jensine Christine Marie
Jensdatter
41
e
f
Albæk Sogn
3
Ane Kristine Jensen
11
u
50
42
g
g
f
f
Sæby
Vesterø Sogn
15
13
11
8
u
u
u
u
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
deres datter; *13.11.74
deres søn; *28.11.76
deres datter; *11.10.78
deres søn; *08.01.82
9
Rasmus Hansen Laulund*
Ane Christine Thorndal
Christensdatter
Johanne Petrea Laulund
Christian Frederik Laulund
Frederikke Laulund
Otto Janus Christian Thorvald
Laulund
Kristiane Elisabeth Laulund
Rasmus Hansen Laulund
Anna Elvina Laulund
husfader, fisker; *18.11.31; em.e. Maren Thomasdatter, *13.04.30 i Albæk S, ~07.08.55 i
Sæby, †15.10.77 i Sæby, 47 år gl.
husholderske; *17.03.48; e.e.indsidder Cristen
Larsen i Hejselt, Albæk S, *05.10.43 i Albæk
S, †26.10.74 i Albæk S, 31 år gl.
husholderskens datter som enke; *18.05.78;
ingen udlagt barnefader
L.C.Holst
husfader, fisker; *11.09.39
husmoder; *27.03.48, ~08.12.70 i Sæby
5
3
<1
u
u
u
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
deres datter; *31.12.84
deres søn; *17.12.86
deres datter; *08.03.89
4
Niels Marquardsen*
Christiane Elise Laulund
Marie Frederikke Marquardsen
Niels Christian Nielsen
49
46
15
8
g
g
u
u
f
f
f
f
Torslev Sogn
Sæby
Sæby
Torslev Sogn
1
Christen Jensen Mørk*
40
u
f
Sæby
husfader, fisker; *27.05.40
husmoder; *05.10.43, ~02.12.69 i Sæby
deres datter; *26.04.74
husfaders søstersøn; *08.05.81; s.a. hmd.
Jens Christian Nielsen & ~ Helene Kirstine
Marquardsen, 36 år [*09.03.45 i Torslev S]
Krogsholt
L.C. Holst
husfader, fisker; *02.11.49
4
Jacob Jensen Strøm
Juliane Johnsen
Johannes Peter Frederik Strøm
Frederikke Margrethe Kongsbak
25
24
<1
64
g
g
u
e
f
f
f
f
Sæby
Vesterø Sogn
Sæby
Sæby
3
8
3
Strandgade
matr. 4a
forhus
7
3
baghus
4
Strandgade
matr. 4b
forhus
5
Strandgade
matr. 4c
forhus
1
Voer Sogn
husfader, fisker; *18.12.63
husmoder; *25.12.65, ~28.12.88 i Vesterø S
deres søn; *11.10.89
husfaders moder; *27.03.25; e.e. fisker Edvard
Jakobsen Strøm, *28.02.17, ~09.01.63,
†05.04.81, 64 år gl., alt i Sæby
L.C. Holst
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
6
Strandgade
matr. 4d
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Optæller
husfader, fisker; *05.12.40; em.e. Else Marie
Mørk, *01.03.40, ~26.01.66, †17.09.77, 37 år
gl, alt i Sæby
hans datter; *21.04.66
hans søn; *15.01.69
49
e
f
Sæby
3
Ane Cathrine Pallesen
Anders Pallesen Mørk
23
21
u
u
f
f
Sæby
Sæby
7
Christen Pallesen Hyttel
Sophie Christiane Pallesen
Petra Hyttel
Agathe Hyttel
Einer Hyttel
Albert Hyttel
Maren Axelsdatter
49
41
15
11
7
3
80
g
g
u
u
u
u
e
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Flade Sogn
Lars Peter Christensen*
42
g
f
Albæk Sogn
Jacobine Christine Thomasdatter
Christian Frederik Christensen
Thomas Peder Christensen
Frederikke Christensen
Laurits Peter Christensen
Rasmus Christensen
Katrine Marie Christensen
Thomas Christian Christensen
Mørk
37
13
12
9
6
4
<1
74
g
u
u
u
u
u
u
e
f
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Carl Peter Glerup
53
g
f
Sæby
Jens Lassen Thomsen (Mørk)*
Marie Henriksdatter
Elisabeth Frederikke Thomsen
Henrik Thomsen
Leopold Thomsen
Jens Lassen Thomsen
Jensenius Thomsen
Jens Brønnum Sørensen*
49
47
22
17
11
8
4
47
g
g
u
u
u
u
u
e
f
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Skæve Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Valdemar Brønnum Sørensen
Carl Theodor Sørensen
12
9
u
u
f
f
Sæby
Sæby
Jørgine Oline Holm
Jens Grenius Rasmussen*
49
49
u
g
f
f
Sæby
Sæby
Johanne Johansen
Kirstine Rasmussen
Rasmus Rasmussen
Albert Rasmussen
Ane Marie Rasmussen
Carl Adam Rasmussen
Niels Peter Rasmussen
32
18
16
12
2
<1
39
g
u
u
u
u
u
g
f
f
f
f
f
f
f
Flade Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
håndgerning; *29.05.40
L.C. Holst
o
husfader, fisker; *14.01.41; em.e. 1 æ.m.
Anne Marie Christensen, *19.08.43 i Volstrup
S, ~29.11.64 i Volstrup S, †27.07.80 i Sæby,
36 år gl.
husmoder; *26.11.57, ~15.11.87 i Sæby
o
husfaders datter af 1 æ.; *08.01.72
o
husfaders søn af 1 æ.; *21.12.73
o
husfaders søn af 1 æ.; *03.01.78
deres datter; *19.12.87
deres søn; *22.08.89
L.C: Holst
husfader, fisker; *14.06.51
(Vesterø)*
Christine Laulund
Carl Frederik Rasmussen
Adolf Georg Rasmussen
Peder Christian Rasmussen
Martin Immanuel Rasmussen
Alfred Edemann Rasmussen
40
11
9
6
4
1
g
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husmoder; *28.06.50, ~01.09.71 i Sæby
deres søn; *08.03.78
deres søn; *17.12.80
deres søn; *18.05.83
deres søn; *23.11.85
deres søn; *15.12.88
Jansen Axel Olesen Schmidt
44
g
f
Sæby
Christine Andersen
Robert Emanuel Schmidt
Laura Nicoline Cathrine Schmidt
Henry Christian Schmidt
Antonie Schmidt
Adolf Immanuel Schmidt
29
13
10
7
5
<1
g
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, fisker; *08.03.46; em.e. 1o æ.m.
Laura Holm, *04.01.47, ~03.12.72, †01.06.79,
32 år gl., alt i Sæby
husmoder; *29.08.60, ~25.11.81 i Sæby
husfaders søn af 1o æ.; *29.03.76
o
husfaders datter af 1 æ.; *06.05.79
deres søn; *08.04.82
deres datter; *12.10.84
deres søn; *19.02.89
L.C. Holst
9
1
8
Strandgade
(Lars Langvads
Gyde)
matr. 5b
forhus
7
9
Strandgade
(Lars Langvads
Gyde)
matr. 5c
forhus
+
10
Strandgade
matr. 6a
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Palle Andersen Mørk*
7
Strandgade
matr. 5a
forhus
+
2
3
1
7
11
Strandgade
(Lars Langvads
Gyde)
matr. 6b
forhus
7
7
husfader, fisker; *28.08.41
husmoder; *15.05.48, ~26.05.71 i Sæby
deres datter; *28.08.74
deres datter; *21.02.78
deres søn; *03.03.82
deres søn; *21.11.86
husmoders moder; *11.04.09., †24.05.1903 i
Sæby, 94 år gl.; e.e. indsidder & arbejdsmand
Christen Pallesen, *ca. 1805 i Volstrup S,
¨21.07.37 i Sæby, †19.09.55 i Sæby, 48 år gl.
L.C. Holst
husfader, fisker; *12.03.47, †22.09.92 i Sæby,
45 år gl.
husmoder; *03.07.52, ~15.05.75 i Sæby
deres søn; *24.04.76
deres søn; *26.01.78
deres datter; *16.04.80
deres søn; *03.12.83
deres søn; *04.08.85
deres datter; *19.03.89
husmoders fader; *03.03.15; em.e. Christiane
Frederikke Jensdatter Larsen, *19.01.18,
~17.01.38, †12.02.76, 58 år gl., alt i Sæby
skomager; *09.05.36, †05.12.1907 i Sæby, 71
år gl., som “fattiglem og enkemand” L.C: Holst
husfader, fisker; *02.10.40
husmoder; *14.10.43, ~06.11.66 i Skæve S
deres datter; *18.07.67
deres søn; *07.12.72
deres søn; *06.11.78
deres søn; *07.01.82
deres søn; *29.03.85
L.C. Holst
husfader, fisker; *29.07.42; em.e. Ane Marie
Carlsen Laulund, *01.01.47 i Gærum S,
~08.05.73 i Sæby, †21.02.87 i Sæby, 40 år gl.
hans søn; *19.02.77
hans søn; *24.04.80
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
12
Strandgade
matr. 7
forhus
* fiskehandler
Niels Larsen
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Optæller
husfader, tjenestekarl; forhen avlsforvalter på
Kringelhede, Albæk S, og gårdmand i Lendum
S; *19.11.52
husmoder; *06.09.50, ~14.11.76 i Lendum S
37
g
f
Voer Sogn
Christine Hansine Hansen
39
g
f
Anne Marie Vilhelmine Madsen
13
u
f
Karen Marie Martine Madsen
Vilhelmine Madsen
Christiane Madsen
Marie Magdalene Madsen
9
6
3
1
u
u
u
u
f
f
f
f
Ollerup Sogn,
Svendborg Amt
Ollerup Sogn,
Svendborg Amt
Lendum Sogn
Lendum Sogn
Sæby
Sæby
Rasmus Johan Valentin
Christensen
Gjertrud Katrine Poulsen
Alvilde Marie Christensen
Helga Christensen
Marie Christensen
Johan Christensen
Margrethe Christensen
Ane Marie Pedersdatter Sand*
32
g
f
Sæby
husfader, fisker; *01.03.58
33
9
7
4
2
<1
73
g
u
u
u
u
u
e
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Blære Sogn,
Aalborg Amt
Larsine Kirstine Anine Marie
Larsen
22
u
f
Vadum Sogn,
Aalborg Amt
2
Hans Andreasen Lund*
Anne Mortensdatter
60
63
g
g
f
f
Sæby
Hørby Sogn
husmoder; *19.08.56, ~23.03.80 i Sæby
deres datter; *20.09.80
deres datter; *03.09.82
deres datter; *23.07.85
deres søn; *03.08.87
deres datter; *11.01.90
L.C. Holst
husmoder; 24 kr. i pension, ellers intet;
†11.02.93 i Sæby, 76 år gl.; e.e. fisker og lods
Lars Christian Poulsen, *19.12.21 i Hørby S,
~19.01.44 i Sæby, †26.09.89 i Sæby, 67 år gl.
hendes datterdatter; *13.04.67; d.a. ug. Larsine Frederikke Larsdatter [*15.05.45 i Sæby],
Vadum, & u.b. ungkarl Christian Peter Christensen i Store Nejsum, Skæve S L.C. Holst
husfader, fisker; *05.02.30
husmoder; *03.05.27, ~29.06.55 i Sæby
6
Jørgen August Laulund*
Ane Christensen
Anna Jørgine Laulund
Marie Magdalene Laulund
Laura Kathrine Laulund
Christiane Mortensdatter
30
32
6
4
1
69
g
g
u
u
u
e
f
f
f
f
f
f
Sæby
Torslev Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Volstrup Sogn
8
Rasmus Hansen Hyttel*
Kirsten Marie Andersen
Rasmus Hansen Hyttel
Johanne Marie Hyttel
Anna Hyttel
Elise Hyttel
Marie Hyttel
Palle Mørk Vilhelmsen Hyttel
39
42
15
12
6
4
1
76
g
g
u
u
u
u
u
e
f
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Skæve Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
5
Peter Christian Lund
Nielsine Marie Christensen
Henriette Marie Lund
Christian Christensen Lund
Christine Jacobine Lund
33
30
9
7
<1
g
g
u
u
u
f
f
f
f
f
Sæby
Hørby Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
1
Palle Carl Frederik Hyttel
24
e
f
Sæby
fisker; *19.10.65; em.e. Ane Martine Isaksen,
*27.07.64, ~01.03.88, †18.03.89, 24 år gl., alt i
Sæby
44
46
16
g
g
u
f
f
f
Sæby
Volstrup Sogn
Sæby
husfader, fisker; *28.02.45
husmoder; *26.07.43, ~14.06.72 i Sæby
deres datter; *22.01.74
13
u
f
Sæby
deres datter; *27.08.76
6
Jens Frederik Laulund
Maren Andersen
Christine Marie Frederikke
Laulund
Annine Kirstine Frederikke
Laulund
Hedevig Laulund
Octavia Laulund
9
9
u
u
f
f
Sæby
Sæby
deres datter, tvilling; *15.10.80
deres datter, tvilling; *15.10.80
66
g
f
Sæby
2
Christen Jacob Nielsen
Kongsbak*
Ane Marie Isaksdatter
65
g
f
Sæby
husfader, fisker; *08.10.23, †14.02.96 i Sæby,
72 år gl.
husmoder; *29.12.24, ~03.01.47 i Sæby,
†21.01.00 i Sæby, 75 år gl.
L.C. Holst
7
13
Strandgade
matr. 8
forhus
2
16
Strandgade
matr. 11
forhus
17
Strandgade
matr. 12
forhus
+
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Hans Madsen
7
14
Strandgade
(Lars Langvads
Gyde)
matr. 9
forhus
15
Strandgade
(Lars Langvads
Gyde)
matr. 10
forhus
3
baghus
deres datter; *31.03.76 - født før æ.
deres datter; *26.02.80
deres datter; *06.05.83
deres datter; *12.06.86
deres datter; *25.04.88
L.C. Holst
husfader, fisker; *06.08.59
husmoder; *04.09.57, ~21.02.83 i Sæby
deres datter; *11.01.84
deres datter; *02.01.86
deres datter; *03.03.88
husfaders moder; *20.09.20; e.e. fisker Carl
Frederik Laulund, *31.03.22 i Sæby, ~27.10.46
i Sæby, †1880 (mgl. i kirkebogen) L.C: Holst
husfader, fisker; *09.09.50
husmoder; *30.03.48, ~18.07.73 i Sæby
deres søn; *09.03.74
deres datter; *02.06.77
deres datter; *15.07.83
deres datter; *13.01.86
deres datter; *28.11.88
husfaders fader; *24.02.13, †27.12.92 i Sæby,
79 år gl.; em.e. Johanne Christiane Laulund,
*24.01.19, ~13.12.39, †19.07.82, 63 år gl., alt i
Sæby
L.C. Holst
husfader, fisker; *31.08.56
husmoder; *15.08.60, ~11.06.79 i Hørby S
deres datter; *12.07.80
deres datter; *26.08.82
deres datter; *05.01.90
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
18
Strandgade
matr. 13
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
+
19
Strandgade
matr. 14
forhus
46
43
20
13
11
8
3
g
g
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Albæk Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
1
Sophie Christiansdatter
Ane Marie Holm*
Andrea Marie Holm
54
33
12
u
u
u
f
f
f
Skæve Sogn
Sæby
Sæby
3
Marie Christine Severine Holm
9
u
f
Göteborg,
Sverige
Christen Jacob Lassen*
64
g
f
Sæby
Cecilia Holm
53
g
f
Sæby
4
Jacobine Lassen
Christen Jacob Lund
22
15
u
u
f
f
Sæby
Sæby
3
Carl Emil Hyttel
Cecilie Olesen
Johanne Marie Hyttel
39
29
3
g
g
u
f
f
f
Sæby
Flade Sogn
Sæby
Jens Engen*
52
g
f
Sæby
Kirstine Marie Jensen
Johan Frederik Engen
Jens Christian Engen
38
24
3
g
u
u
f
f
f
Sct. Olai Sogn
Sæby
Sæby
Ammund Nielsen Ammundsen*
50
e
f
Sæby
Ane Augusta Georgine Emilie
Søbye
53
sep/
frask
f
Sæby
Vilhelmine Dorthea Christensen
Ane Marie Thomasdatter*
12
64
u
e
f
f
Sæby
Albæk Sogn
Christen Nielsen
Ane Thomine Holm
Jens Kristian Nielsen
Andreas Jørgensen Mørk*
Karen Kirstine Larsdatter
Ane Marie Jørgensen Mørk
Magnus Mogens Jørgensen Mørk
Lars Christian Jørgensen Mørk
Jørgen Andreas Jørgensen Mørk
Martha Jørgensen Mørk
Mariane Andrea Jørgensen Mørk
Johan Valentin Laulund
36
32
4
39
41
13
11
9
5
3
1
33
g
g
u
g
g
u
u
u
u
u
u
g
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Johanne Emmely Schoubye
33
g
f
Andreas Emil Schoubye Laulund
Carl Vilhelm Schoubye Laulund
Christian Johannes Nielsen
Mathilde Kok
3
1
19
16
u
u
u
u
f
f
f
f
København,
Fødselsstiftelsen
Sæby
Sæby
Volstrup Sogn
Sæby
Ananus Julius Emil Laulund*
61
g
f
Sæby
Ane Maria Kongsbak
63
g
f
Sæby
20
Strandgade
matr. 15
forhus
21
Strandgade
matr. 16
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Frederik Edler Rasmussen*
Marie Andersdatter
Rasmus Rasmussen
Johanne Frederikke Rasmussen
Valdemar Christian Rasmussen
Magdalene Rasmussen
Margrethe Rasmussen
7
4
22
Strandgade
matr. 17
forhus
3
23
Strandgade
matr. 18
forhus
4
24
Strandgade
matr. 19
forhus
8
25
Strandgade
matr. 20
forhus
6
baghus
2
4
Optæller
husfader, fisker; *08.10.43
husmoder; *29.08.46, ~08.07.65 i Sæby
deres søn; *05.04.69
deres datter; *02.02.76
deres søn; *13.05.78
deres datter; *27.04.81
deres datter; *05.06.86
væverske; *15.02.35
L.C: Holst
husmoder, vaskekone; *23.02.56
hendes datter; *18.01.78; m/ u.b. ungkarl
Peder Christian Nielsen fra Silkeborg
hendes datter; *07.08.80; døbt 13.08.80 i
Göteborgs Barnvårdshus, fremstillet 20.08.81 i
Sæby Kirke; ingen udl. barnefader L.C. Holst
husfader, fisker; *31.10.25; em.e. 1o æ.m.
Jacobine Christine Ammundsen§, ~18.11.53 i
Sæby, †25.07.62 i Sæby, 28 år gl.; ~2o
29.12.65 i Sæby
husmoder; *19.05.36; e.e. 1o æ.m. fisker Niels
Christian Vilhelm Ammundsen§, ~16.05.56 i
Sæby, †30.11.63 i Sæby, 28 år gl.
[§: de to afdøde ægtefæller var søskende]
deres datter; *08.07.67
deres plejesøn; *22.11.74; s.a. fisker Thomas
Christian Lund & ~ Jacobine Amalia
Christensdatter, 40 år
L.C. Holst
husfader, fisker; *12.09.50
husmoder; *10.07.60, ~06.05.84 i Sæby
deres datter; *29.11.86
o
husfader, fisker; *30.08.37; em.e. 1 æ.m.
Marie Sophie Larsdatter Nørgaard, *14.03.36,
~05.07.62, †19.01.67, 30 år gl., alt i Sæby
husmoder; *08.08.51, ~28.12.77 i Sæby
o
husfaders søn af 1 æ., fisker; *12.05.65
deres søn; *27.05.86 (i kirkebogen anføres
moderens navn som Sofie Christine Jensen,
34 år)
L.C. Holst
husfader, fisker; *05.09.39; em.e. Christiane
Elise Hyttel, *20.10.41, ~07.11.62, †15.08.80,
38 år gl., alt i Sæby
husholderske; *26.03.36; sep/skilt fra arbejdsmand Hans Kristensen, *07.03.23 i Volstrup S,
~62 (han nu i Mølholt, Albæk S, A139)
husholderskens datter; *04.08.77
L.C. Holst
husmoder, lever af sin ejendom; *16.02.26;
e.e. fisker Jens Hansen Severinsen Holm,
*26.02.18, ~29.12.52, †22.07.76, 58 år gl., alt i
Sæby
hendes svigersøn, avlsbruger; *03.11.53
hendes datter; *04.03.57, ~31.10.84 i Sæby
hendes dattersøn; *30.07.85
L.C. Holst
husfader, fisker; *08.08.50
husmoder; *22.09.48, ~11.12.73 i Sæby
deres datter; *12.02.76
deres søn; *04.05.78
deres søn; *20.09.80
deres søn; *05.03.84
deres datter; *05.02.86
deres datter; *23.04.88
L.C. Holst
husfader, købmand; *19.09.56, †04.01.1916 i
København (Kommunehosp.), 59 år gl., begr. i
Sæby (forældre her nedenfor)
husmoder; *30.01.57, ~19.09.83 i København
Johs. S, †17.06.1925 i Sæby, 68 år gl.
deres søn; *04.01.87
deres søn; *22.06.88
lærling; *24.06.70 (lærersøn fra Ørtoft Skole)
tjenestepige
husfader, partikulier; fhv. skipper og havnefoged; *29.03.28, †02.02.92 i Sæby, 64 år gl.
husmoder; *09.10.26, ~07.12.55 i Sæby
L.C. Holst
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
26
Strandgade
(Gammeltorv)
matr. 21a
*Mogens Juels
Hospital
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
g
g
f
f
Sæby
Torslev Sogn
Optæller
husfader, fisker; *01.01.46
husmoder; *29.03.47, ~20.10.71 i Sæby
14
u
f
Sæby
deres søn; *22.01.76
12
10
5
u
u
u
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
deres datter; *22.04.77
deres datter; *24.12.79
deres datter; *25.04.84
Caroline Severine Christensen
49
g
f
Sæby
2
Caroline Jensine Ammundsen
14
u
f
Sæby
husmoder, forskelligt kvindearbejde; *22.05.39,
~28.12.57 i Sæby
hendes datter; *02.12.75
F
Christen Jensen Ammundsen
55
g
f
Sæby
husfader, fhv. fisker, fraværende; *11.12.34
Mariane Mortensen
47
g
f
Volstrup Sogn
3
Søren Christian Sørensen
Johan Marinus Sørensen
17
13
u
u
f
f
Sæby
Sæby
husmoder, forskelligt kvindearbejde; *11.04.42,
~30.09.70 i Volstrup S
hendes søn; *26.12.72
hendes søn; *02.01.77
F
Christian Sørensen
41
g
f
Sæby
husfader, fisker, fraværende; *16.07.48
Jensine Sørensdatter
52
e
f
Skæve Sogn
6
Jens Peter Isak Laulund
Christine Jørgine Laulund
Carl Frederik Laulund
Alma Jensine Christine Laulund
Petra Andrea Marie Jørgensen
14
12
9
8
3
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
2
Anders Christian Larsen Suhr*
Marie Frederikke Thomsen
25
24
g
g
f
f
Frederikshavn
Sæby
husmoder, forskelligt kvindearbejde; *11.04.37;
e.e. fisker Iver Christian Laulund, *04.12.16 i
Sæby, ~13.04.69 i Sæby (hans 2o æ.),
† - forulykket på havet - 14.12.80, 62 (!) år gl.,
ilanddrevet 10.08.81
hendes søn; *11.02.75
hendes datter; *08.03.77
hendes søn; *02.02.80
hendes datter; *11.03.81
hendes plejedatter; *13.07.86; d.a. tjenestepige Christine Jensine Poulsen, 22 år, & u.b. bagerlærling Emil Jørgensen, Sæby L.C. Holst
husfader, fisker; *09.05.64
husmoder; *26.10.65, ~12.11.86 i Sæby
Niels Christian Pedersen
55
g
f
Albæk Sogn
Ane Kathrine Hansdatter
Peter Avgust Nielsen
Frederik Emil Nielsen
Karen Martine Nielsen
Cathrine Margrethe Jensen
52
17
14
11
1
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Byrum Sogn
Albæk Sogn
Albæk Sogn
Albæk Sogn
Sæby
Niels Andreas Christensen
Kongsbak*
42
g
f
Sæby
40
13
7
4
<1
17
46
g
u
u
u
u
u
g
f
f
f
f
f
f
f
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
4
Maren Kirstine Nielsen
Frederik Oscar Kongsbak
Ane Kirstine Kongsbak
Isak Kristensen Kongsbak
Niels Christian Marius Kongsbak
Marie Elisabeth Laulund
Christen Jensen Thomsen
(Mørk)*
Ane Jensine Christensdatter
Albert Christian Thomsen
Thomine Petrine Thomsen
husfader, fisker, fhv. mølleforpagter på Læsø
og husmand i Sønderklit; *21.11.34
husmoder; *22.09.37, ~19.02.58 i Byrum S
deres søn; *01.08.72
deres søn; *14.11.75
deres datter; *18.01.79
deres datterdatter; *21.07.88; d.a. ug. Kirstine
Marie Nielsen, 22 år [*26.08.65 i Albæk S],
Sæby, & u.b. Martinus Jensen
L.C. Holst
husfader, købmand, fhv. fisker; *04.04.47;
o
em.e. 1 æ.m. Ane Marie Christensdatter,
*29.03.48 i Hals (Læsø) Sogn, ~10.11.71 i
Sæby, †13.03.78 i Sæby, 30 år gl.
husmoder; *22.12.49, ~19.11.80 i Volstrup S
o
husfaders søn af 1 æ.; *28.11.76
deres datter; *23.08.82
deres søn; *14.02.85
deres søn; *26.11.89
tjenestepige; *06.10.72
L.C. Holst
husfader, fisker; *07.02.43
47
15
12
g
u
u
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
husmoder; *27.10.42, ~26.05.65 i Sæby
deres søn; *03.03.74
deres datter; *27.07.77
49
35
15
12
10
g
g
u
u
u
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, fisker; *08.05.40
husmoder; *02.11.54, ~14.11.72 i Sæby
deres søn; *18.05.74
deres datter; *29.08.77
deres datter; *23.04.79
8
u
f
Sæby
deres datter; *18.02.81
10
Christen Pallesen Mørk
Jørgine Marie (f.) Pallesen Mørk
Sophus Carl Pallesen Mørk
Ane Palline Pallesen Mørk
Christense Georgine Pallesen
Mørk
Agnes Sophie Christine
Pallesen Mørk
Palle Jørgen Pallesen Mørk
Petræa Frederikke Pallesen Mørk
Lovise Charlotte Pallesen Mørk
Elvira Jørgine Pallesen Mørk
5
4
1
<1
u
u
u
u
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
deres søn; *18.02.84
deres datter; *12.11.85
deres datrer; *02.03.88
deres datter; *02.02.89
6
28
Algade
(Gammeltorv)
matr. 22
forhus
7
29
Algade
(Gammeltorv)
matr. 23b
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
44
42
6
27
Strandgade
(Gammeltorv)
matr. 21b
forhus
5
Jens Christian Ammundsen
Christiane Sophie Frederikke
Andersen
Niels Christian Wilhelm
Ammundsen
Jacobine Christine Ammundsen
Grethe Christine Ammundsen
Lise Kristiane Ammundsen
L.C. Holst
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
30
Algade
(Gammeltorv)
matr. 23c
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
7
2
baghus
4
3
6
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Optæller
husfader, fisker og fiskehandler; *19.02.46;
o
em.e. 1 æ.m. Jensine Frederikke Lassen,
*28.03.54, ~04.05.75, †14.02.86, 32 år gl., alt i
Sæby
hans søn; *02.11.75
hans datter; *20.03.80
hans søn; *27.03.82
hans søn; *30.06.84
husfaders datter med tjenestepigen; *06.09.89,
døbt 13.08.90 i Albæk S
tjenestepige; *10.11.71; ~13.08.90 i Albæk S
m/ husfader
Andreas Rasmussen (Vesterø)*
43
e
f
Sæby
Jacob Andreas Rasmussen
Jacobine Christine Rasmussen
Alexander Rasmussen
Niels Christian Rasmussen
Andrea Jensine Rasmussen
14
9
7
5
<1
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Lovise Dorthea Christiansen
18
u
f
Sæby
Johan Joachim Daniel
Friederich Wulff
63
g
f
Neu Wokern,
MecklenburgSchwerin,
Tyskland
Ane Martine Christensdatter
48
g
f
Karup Sogn
Niels Jacob Andersen
30
g
f
Sæby
Marie Nielsen
31
g
f
Asdal Sogn
Olga Frederikke Andersen
Amalie Cathrine Andersen
2
<1
u
u
f
f
Sæby
Sæby
Christen Pedersen
29
g
f
Torslev Sogn
Maren Sophie Christensen
Olesen
Anna Marie Pedersen
21
g
f
Skagen
husfader, fyrskibsmatros (på Fyrskibet Læsø
Rende); *30.04.60
husmoder; *11.12.68, ~09.11.88 i Sæby
<1
u
f
Sæby
deres datter; *28.08.89
husfader, fisker; *20.03.60
husmoder; *13.11.62, ~10.06.81 i Sæby
husfader, murermester; *18.03.26,
†12.06.1901 i Volstrup S, begr. i Sæby; em.e.
1o æ.m. Ingeborg Olesdatter, *27.09.30 i Flade
S, ~27.11.60 i Understed S (han da af Helledi
ell. Gundestruphus i Hørby S), †15.05.62 i
Karup S
husmoder; *28.05.41, ~26.10.62 i Karup S
husfader, fisker, senere sømandsmissionær;
*02.12.59
husmoder; *01.04.58, ~02.12.86 i Sæby,
†11.12.1941
deres datter; *07.10.87
deres datter; *29.09.89
29
27
g
g
f
f
5
Marinus Pedersen
Johanne Jensine Christine
Christiansen
Peder Christian Pedersen
Petræa Marie Pedersen
Frida Kristine Pedersen
Hilda Johanne Pedersen
Valdemar Pedersen
Marius Johannes Pedersen
Frederik Vilhelm Ammundsen*
Kristine Dortea Nielsen
Immanuel Ammundsen
Cæcilie Sofie Ammundsen
Carl Christian Ammundsen
7
6
5
4
1
<1
28
25
3
2
<1
u
u
u
u
u
u
g
g
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Ulsted Sogn,
Aalborg Amt
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Albæk Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
+
1
Margrethe Jørgensdatter Mørk
46
e
f
Sæby
husmoder, forskelligt kvindearbejde; *14.10.43,
†04.02.1932; e.e. skipper Andersen, ~64, †76
+
1
Kristine Caroline Larsen
43
u
f
Vrejlev Sogn
husmoder, skræddersyning; *27.03.46,
†21.02.1915
7
Niels Jørgensen Mørk*
Margrethe Andersdatter
Jørgen Andreas Jørgensen Mørk
Poul Jørgensen Mørk
Leander Jørgensen Mørk
Andreas Jørgensen Mørk
Johanne Andrea Jørgensen Mørk
44
44
13
10
6
2
<1
g
g
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, fisker; *08.10.45
husmoder; *13.08.45, ~16.05.72 i Sæby
deres søn; *05.10.76
deres søn; *15.10.79
deres søn; *27.02.83
deres søn; *10.03.87
deres datter; *18.12.89
Anna Amalie Kongsbak
(“Lange Amalie”)
Hans Nielsen Fynbo*
Birgitte (f.) Fynbo
55
u
f
Sæby
38
36
g
g
f
f
Alfred Niels Fynbo
Anne Hansine Fynbo
Adolf Bernhard Fynbo
Johannes Emanuel Fynbo
8
4
3
<1
u
u
u
u
f
f
f
f
Sæby
Ulsnæs Sogn,
Gottorp Amt
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husmoder, skræddersyning; *30.12.34
L.C. Holst
husfader, fisker; *16.01.52
husmoder; *09.10.53, ~08.11.78 i Sæby,
†23.06.95 i Sæby, 42 år gl.
deres søn; *26.09.81
deres datter; *01.05.85
deres søn; *20.08.86
deres søn; *02.08.89
L.C. Holst
8
31
Algade
(Gammeltorv)
matr. 23d
forhus
+
1
32
Algade
(Gammeltorv)
matr. 23e
forhus
6
deres søn; *17.03.82
deres datter, åndssvag; *04.05.83
deres datter; *03.07.84
deres datter; *30.01.86
deres søn; *20.03.88
deres søn; *26.05.89
L.C. Holst
husfader, fisker; *19.02.61
husmoder; *26.01.65, ~25.11.85 i Sæby
deres søn; *06.08.86
deres datter; *31.12.87
deres søn; *19.12.89
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
33
Algade
(Gammeltorv)
matr. 23f
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
27
25
6
4
3
g
g
u
u
u
f
f
f
f
f
Sæby
Albæk Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Optæller
husfader, fisker; *20.07.62
husmoder; *23.09.64, ~10.11.82 i Sæby
deres søn; *25.03.83
deres datter; *08.03.85
deres søn; *26.06.86
1
<1
u
u
f
f
Sæby
Sæby
deres søn; *11.06.88
deres søn; *04.01.90
55
g
f
Sæby
husfader, fisker; *10.09.34
59
g
f
Sæby
husmoder; *15.09.30, ~14.06.61 i Sæby
22
<1
u
u
f
f
Sæby
Sæby
Dorthea Sørensdatter Kold*
75
e
f
Albæk Sogn
Trine Larsdatter
81
g(?)
f
Lendum Sogn
deres datter; *07.03.67
deres datterdatter; *15.09.89; Jacobines datter
m/ u.b. skomager Iver Niels Christian Jensen i
Fjerritslev
L.C. Holst
husmoder, kvindearbejde; *29.04.14,
†10.03.95 i Sæby, 80 år gl.; e.e. fisker Niels
Jensen Fynbo/Slette, *18.03.17 i Sæby,
~27.12.37 i Albæk S, †13.07.89 i Sæby, 72 år
gl.
lever af gaver; *30.10.08, †27.04.91 i Sæby,
82 år gl.; g.m./sep. fra skrædder Stephan
Nielsen, *24.03.21 i Lendum S, ~12.10.43 i
Lendum S
Niels Peter Pedersen
(“Niels Apoteker”)
Elisabeth Hagerup
66
g
f
Volstrup Sogn
husfader, kirkebetjent; *22.01.23, †06.05.1907
63
g
f
Sæby
Niels Peter Pedersen
Helene Pedersen
Frederik Carl Christian
Frederiksen*
29
24
61
u
u
g
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Maren Kirstine Larsen
48
g
f
Flade Sogn
Jensine Christine Frederiksen
Helga Cecilie Vilhelmine
Frederiksen
12
7
u
u
f
f
Sæby
Sæby
husmoder; *01.08.26, ~29.12.46 i Sæby,
†05.05.1903 i Sæby, 76 år gl.
deres søn, sømand; *21.01.61
deres datter; *06.01.66
L.C. Holst
o
husfader, fisker; *01.11.28; em.e. 1 æ.m.
Maren Christensdatter, *15.05.29 i Volstrup S,
~12.12.51 i Sæby, †24.12.68 i Sæby, 39 år gl.
husmoder; *20.04.42, ~22.07.70 i Sæby,
†11.02.1922
deres datter; *31.05.77
deres datter; *25.11.82
Peder Holm Isaksen
62
g
f
Sæby
Johanne Cathrine Sørensdatter
58
g
f
Hørby Sogn
Christian Hennemann Isaksen
Ane Marie Jensine Isaksen
Niels Peter Sørensen Aidt
Else Marie Nielsdatter
21
13
51
79
u
u
u
e
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Voer Sogn
Johanne Caroline Pedersen
Carl Andreas Olesen
Hans Peter Niels Sørensen
25
24
12
u
u
u
f
f
f
Taars Sogn
Understed Sogn
Nørre Sundby
Jacob Pedersen
30
g
f
Ravnstrup Sogn,
Viborg Amt
Rasmus Engen
Doris Julie Jensen
Jens Engen
Marius Frederik Engen
Johannes Brønnum Hyttel*
Ane Margrethe Pouline Mørk
26
25
2
1
45
44
g
g
u
u
g
g
f
f
f
f
f
f
Sæby
Haderslev
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
6
Ane Marie Antoinette Hyttel
Johanne Christiane Palline Hyttel
Leopold Johannes Hyttel
Arnold Charles Hyttel
17
13
6
4
u
u
u
u
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, fisker; *14.04.63
husmoder; *25.12.64, ~21.12.86 i Sæby
deres søn; *22.08.87
deres søn; *31.01.89
L.C. Holst
husfader, fisker, fhv. kvaseskipper; *30.08.44
husmoder; *05.06.45, ~14.05.69 i Sæby
(forældre i Sæ38)
deres datter; *30.05.72
deres datter; *18.11.76
deres søn; *14.06.83
deres søn; *21.10.85
7
Frederik Wilhelm Hyttel*
Wilhelmine Poulsen Mørk
Michael Frederik Hyttel
Ane Hyttel
Nicoline Christine Hyttel
Ferdinand Hyttel
Anton Hyttel
46
42
14
13
9
7
6
g
g
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, fisker; *01.03.44
husmoder; *14.03.48, ~08.12.71 i Sæby
deres søn; *04.11.75
deres datter; *13.12.76
deres datter; *15.09.80
deres søn; *23.02.82
deres søn; *29.09.83
L.C. Holst
7
4
34
Algade
matr. 24
forhus
2
baghus
4
35
Algade
matr. 25
forhus
4
4
36
Algade
matr. 27
*N.A.B. Ørum
forhus
+
7
6
baghus
4
37
Algade
matr. 28
forhus
Jacob Peter Christensen*
Kristine Elisabeth Rasmussen
Jens Christian Christensen
Anna Petræa Christensen
Niels Christian Vilhelm
Christensen
Carl Christensen
Johan Frederik Christensen
Niels Christian Vilhelm
Christensen*
Frederikke Cathrine Nielsdatter
Ammundsen
Jacobine Christine Christensen
Cathrine Jensine Frederikke
Iversen
husfader, fhv. fisker; *28.12.27, †15.11.1912 i
Sæby, 84 år gl.
husmoder; *14.12.31, ~16.12.53 i Sæby,
†05.12.1907 i Sæby, 75 år gl.
deres søn, fisker; *26.08.68
deres datter; *16.12.76
L.C. Holst
husfader, rebslager; *14.04.38
husfaders moder; *18.04.10; e.e. rebslager
Simon Sørensen Aidt, *21.04.1796 i Aidt S,
o
Viborg A, ~05.06.38 i Sæby (hans 2 æ.),
†03.04.70 i Sæby, 73 år gl.
tjenestepige; *28.04.64
tjenestekarl; *03.01.66
husfaders brodersøn; *09.04.77; s.a. buntmager Jens Conrad Sørensen [*06.12.43 i Sæby]
& ~ Elise Martine Petronelle Mejer, 23 år, af
Nørre Sundby
logerende, snedker; *02.06.59
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
38
Algade
matr. 29
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
8
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
2
Michael Poulsen Mørk*
Ane Marie Antonette Søbye
68
68
g
g
f
f
Sæby
Sæby
Optæller
husfader, fisker; *20.11.21 1 datter gift i Sæ37
husmoder; *17.01.22, ~21.03.45 i Sæby
7
Poul Jørgensen Mørk
Karen Kirstine Christensen
Theodor Henrik Mørk
Carl Frederik Mørk
Peter Immanuel Mørk
Christence Michaeline Mørk
Lydia Mørk
37
42
9
7
5
2
<1
g
g
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, fisker; *08.11.52
husmoder; *30.11.47, ~24.09.75 i Volstrup S
deres søn; *18.08.80
deres søn; *28.12.82
deres søn; *11.07.84
deres datter; *10.07.87
deres datter; *18.09.89
7
Johan Christian Hyttel
Nicoline Mørk
Frida Hyttel
Viggo Leopold Hyttel
Johan Adolph Hyttel
Elisabeth Magdalene Hyttel
Elna Hyttel
33
32
10
8
5
3
<1
g
g
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, fisker; *20.05.56
husmoder; *01.02.57
deres datter; *22.08.79
deres søn; *08.11.81
deres søn; *29.05.84
deres datter; *30.11.86
deres datter; *06.02.89
Andreas Larsen
Andrea Mariane Mørk
Christian Martin Larsen
Annette Michaeline Larsen
Mariane Christensdatter Langvad
25
27
2
<1
64
g
g
u
u
sep
f
f
f
f
f
Flade Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Dorthea Cathrine Hyttel
74
e
f
Malene Hansdatter
58
e
f
Petrea Kragelund
70
u
f
Jensine Christiane Hansdatter
(Fynbo)
Maren Christensdatter
76
e
f
70
u
f
Ane Elisabeth Magnusdatter
72
e
f
Maren Sophie Nielsdatter
64
u
f
Caroline Maria Thomasdatter
66
u
f
Maren Poulsen
72
e
f
Christoph Carl Julius
Asschenfeldt Hansen (A-H)
Emilie Christine Sørensen
33
g
f
30
g
f
6
u
f
husfader, farversvend; *13.08.65
husmoder; *03.10.62, ~04.02.87 i Sæby
deres søn; *08.06.87
deres datter; *05.08.89
L.C. Holst
hospitalslem, forskelligt kvindearbejde;
*14.04.25, †19.06.96 i Volstrup S, begr. Sæby;
da e.e. arbejdsmand Jens Pedersen
hospitalslem, forskelligt kvindearbejde;
Sæby
*30.06.16, †12.10.1907 i Sæby, 91 år gl.; e.e.
fisker Niels Gjestrup Bang, *21.11.15 i Sæby,
~09.12.36 i Sæby, †02.10.52 (druknet, ikke i
kbg.)
hospitalslem, forskelligt kvindearbejde;
Flade Sogn
*09.03.31, †27.02.1907; e.e. snedker Anders
Peter Christensen Børsholt, ~61, †05.06.69 i
Sæby, 36 år gl.
hospitalslem, forskelligt kvindearbejde;
Aalborg
*30.01.20, †27.07.1908
hospitalslem, forskelligt kvindearbejde; e.e.
Sæby
skomager Carl August Kock
hospitalslem, forskelligt kvindearbejde;
Albæk Sogn
*17.08.19
hospitalslem, forskelligt kvindearbejde;
Frederikshavn
*01.11.17, †24.04.98, 80 år gl.; e.e. Larsen
hospitalslem, forskelligt kvindearbejde;
Torslev Sogn
*08.05.25
hospitalslem, forskelligt kvindearbejde;
Sæby
*04.10.23, †16.06.98 i Sæby, 74 år gl.
Understed Sogn hospitalslem, forskelligt kvindearbejde
L.C. Holst
husfader, sognepræst; *28.06.56, †27.03.34 i
Bov Sogn,
Langaa S, Viborg A [søster i Sæ76]
Aabenraa Amt
Lundforlund Sogn, husmoder; *29.05.59, ~14.12.82 i Lundforlund
S, †10.07.90 i Sæby
Sorø Amt
deres søn; *18.09.83
Sæby
5
u
f
Sæby
deres søn; *27.01.85
2
u
f
Sæby
deres søn; *28.07.87
1
u
f
Sæby
deres søn; *03.09.88
21
22
u
u
f
f
Skagen
Klarup Sogn,
Aalborg Amt
tjenestepige; *29.04.68
tjenestepige; *24.03.67
Agnes Oktavia Ingeborg Hedvig
Sørensen
23
u
f
Julius Wigand Timm*
81
g
f
Bentine Debora Ramlow
Sebastian Nicolai Timm
Ulrikke Dorothea (Thea) Timm
Georg Frederik Timm
Ane Elisabeth Helene Kristine
Hoffmann
64
37
35
23
24
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Lundforlund Sogn, husmoders søster, i besøg, sædv. oph. Lundforlund; *20.04.66, †12.05.1933 i Langaa S,
Sorø Amt
Viborg A; ~01.05.95 m/ husfader i Classens
Boligers Kirke på Frederiksberg
L.C. Holst
København
husfader, læge; *01.11.08, †15.09.96 i Sæby;
o
em.e. 1 æ.m. Johanna Hansen, *20.05.17 i
Eskris S, Flensborg A, ~17.11.42 i Slesvig,
†23.07.49 i Sæby
husmoder; *16.01.26, ~27.09.50 i Sæby
Sæby
deres søn; *14.05.52
1 datter, Anna
Sæby
deres datter; *01.08.54
Debora Timm,
Sæby
deres søn; *08.05.66
i Fredericia,
Sæby
tjenestepige; *16.02.65
F761
Albæk Sogn
L.C. Holst
4
39
Algade
matr. 30a
*Chr. Rhuus’
Hospital
forhus
10
40
Algade
matr. 30b
Præstegaarden
*Sæby
Præstekald
forhus
8
N
41
Algade
matr. 31
forhus
6
Stephan Peter Emil Asschenfeldt
Hansen (A-H)
Poul Julius Thorvald Asschenfeldt
Hansen (A-H)
Carl Theodor Asschenfeldt
Hansen (A-H)
Hjalmar Asschenfeldt Hansen
(Asschenfeldt-Hansen)
Inger Marie Madsen
Ane Cathrine Christiansen
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
42
Algade
matr. 32
*købmand
Carl Emil
Kragh
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
baghus
g
g
f
f
Volstrup Sogn
Torslev Sogn
Hagbart Verner Andersen
Jens Peter Andersen
Christine Marie Frederikke
Laulund
<1
21
16
u
u
u
f
f
f
Sæby
Torslev Sogn
Sæby
Thomas Herman August Isaksen
27
g
f
Sæby
Karen Marie Olesen
Adolf Christian Isaksen
Aage Antonius Isaksen
Ane Martine Jensen
Bertelline Petrine Marie Thomsen
Albrecht Gottfried Heinrich Rabe
37
3
<1
11
17
57
g
u
u
u
u
g
f
f
f
f
f
f
Johanne Andersdatter Sixtus
66
g
f
Sæby
Sæby
Sæby
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
Neumünster,
Holsten,
Volstrup Sogn
Johan Otto August Matzen
57
e
f
Oksbøl Sogn,
Sønderborg Amt
3
Elna Augusta Matzen
Jensine Lovise Andersen
27
32
u
u
f
f
Sæby
Drlund Sogn
N
N
N
Niels Christian Sørensen
Jens Christensen
Peter Friederich Altenburg
46
69
32
u
?
u
N
Anne Martine Frederiksen,
f. Nielsen
Sophie Margrethe Lythje
Ane Marie Severine Hansen*
25
frask
f
Hørby Sogn
44
37
g
e
f
f
Tyskland
Hals Sogn,
Aalborg Amt
Karen Margrethe Christensen
Hans Peter Christensen
Inger Johanne Kristensen
7
5
4
u
u
u
f
f
f
Sæby
Sæby
Voer Sogn
Margrethe Thomasdatter
72
e
f
Hals Sogn,
Aalborg Amt
Christian Peter Thomsen
Caroline Christine Christensen
41
35
g
g
f
f
husfader, ølbrygger; *01.08.48
husmoder; *01.10.54, ~07.07.76 i Hals S
Christian Valdemar Thomsen
Adolf Thomsen
Kirstine Marie Thomsen
Nicoline Christine Thomsen
Karen Marie Thomsen
Hansine Petrine Thomsen
Karen Marie Pedersdatter
11
10
8
6
4
1
67
u
u
u
u
u
u
e
f
f
f
f
f
f
f
Elling Sogn
Hals Sogn,
Aalborg Amt
Frederikshavn
Frederikshavn
Frederikshavn
Sæby
Sæby
Sæby
Hals Sogn,
Aalborg Amt
Ane Cathrine Hansen,
f. Andersdatter
63
frask
f
Voer Sogn
husmoder, syerske; *30.03.26
Hans Christian Hansen
Ane Chrstiane Andersen
Alfred Thominus Hansen
Carl Valdemar Hansen
Astrid Kristine Helene Hansen
Jens Christian Christensen*
Maren Boline Jacobsen
Helga Annette Christensen
36
32
6
4
<1
31
31
6
g
g
u
u
u
g
g
u
f
f
f
f
f
f
f
f
Aalborg Frue
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Albæk Sogn
Albæk Sogn
Stillwater,
Nebraska,
USA
husfader, arbejdsmand; *30.08.53
husmoder; *17.11.57, ~21.11.82 i Sæby
deres søn; *16.03.83
deres søn; *01.09.85
deres datter; *07.02.89
Larsen (?)
husfader, snedkermester; *25.04.58
husmoder; *11.02.58, ~14.04.82 i Albæk S
deres datter; *03.03.83
5
2
N
+
5
9
1
sidehus
5
46
Algade
matr. 36
Snedkergaarden
forhus
Optæller
husfader, købmand; *22.01.63
husmoder (af Lille Tamstrup); *13.12.65,
~09.11.88 i Torslev S, †29.07.97 i Sæby
deres søn; *06.09.89
husmoders broder, handelskommis; *30.03.68
tjenestepige; *22.01.74
27
24
45
Algade
matr. 35
Hans Grams
Gaard
forhus
+
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Andreas Andersen
Maren (f.) Andersen
6
43
Barbaras Gyde
matr. 33
*købmand
Carl Emil
Kragh
forhus
44
Algade
matr. 34
Tinghuset
*Kommunen
og Amtet
forhus
9
3
f Sindal Sogn
f Drlund Sogn
kat Flensborg
husfader, landpostbud og træhandler;
*11.08.62
husmoder; *20.04.52, ~08.12.85 i Volstrup S
deres søn; *26.09.86
deres søn; *17.01.90
tjenestepige; *04.10.78
sypige; *20.01.73
L.C. Holst
husfader, vægter; *12.09.32, †03.12.1909 i
Sæby, 77 år gl.
husmoder; *31.10.23, ~20.04.55 i Sæby,
†06.02.98 i Sæby, 74 år gl.
Larsen (?)
husfader, arrestforvarer; *08.08.32,
†14.03.1907; em.e. Annine Cathrine Marie
Abel, *11.01.35, ~28.06.56, †06.02.67, alt i
Sæby
hans datter; *10.06.62
tjenestepige; *25.08.57
arrestant; skomagersvend i Frederikshavn
arrestant; arbejdsmand i Dronninglund S
arrestant; omrejsende musiker, intet fast
opholdssted
arrestant; tjenestepige i Volstrup S, *01.04.64
arrestant; husmandskone i Hørby S Larsen(?)
husmoder, maltgøreri; *03.04.52; e.e. maltgører Hans Peter Christensen, †24.03.84 i Sæby,
27 år gl.
hendes datter; *11.04.82
hendes søn; *10.11.84
hendes plejedatter; *03.12.85; d.a. ug. Ane
Poulsen, 22 år, af Kæret, & u.b. tjenestekarl
Svend Kristen Kristensen af Sæby
husmoders moder, logerende, lever af sine
midler; *30.05.17; e.e. gmd. Hans Christian
Andersen i Strandgaarden, Hals S
deres søn; *06.04.78
deres søn; *20.07.79
deres datter; *18.09.81
deres datter; *20.04.83
deres datter; *10.09.85
deres datter; *02.05.88
husmoders moder, logerende, lever af sine
midler; *14.11.22; e.e. hmd. Christen Hansen,
Stokbrohuset i Hals S
Larsen (?)
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
47
Algade
matr. 39b
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Julius Vilhelm Dankvardt Mørck*
41
g
f
Debora Christine Drews
28
g
f
Julie Vilhelmine Mørck
Hans Christian Dahl Hardt
<1
25
u
u
f
f
Clara Mathilde Waller
Carl Emil Kragh
26
67
u
g
f
f
9
Marie Michelsen
Anna Kragh
Emma Kragh
Antonia Kragh
Henriette Kragh
Julie Kragh
Sigvard Kragh
Ane Marie Madsen
53
23
22
18
16
15
11
24
g
u
u
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
f
Optæller
husfader, sagfører; *15.04.48, †11.03.1917;
o
em.e. 1 æ.m. Ida Henryette Christiane
Petersen, *28.09.52, ~16.08.82, †08.02.84, alt
i Sæby
[moder og søster i Sæ49]
husmoder; *24.01.62, ~18.05.88 i Karup S,
Sæby
†06.05.1930 i Hasseris, Aalborg Bud LS, 68 år
gl., begr. i Sæby
deres datter; *15.06.89
Sæby
sagførerfuldmægtig; *06.08.64; 1911
Ødis Sogn,
udvandret til Sydafrika
Vejle Amt
tjenestepige
Larsen (?)
Sverige
N. Tranders Sogn, husfader, handelsagent; *19.02.22, †16.05.92 i
Sæby, 70 år gl.
Aalborg Amt
husmoder; *11.02.36, ~25.02.62 i Frederikshvn
Frederikshavn
Sæby
deres datter, lærerinde; *25.10.66
Sæby
deres datter; *01.02.68
Sæby
deres datter; *21.06.71
Sæby
deres datter; *23.05.73
Sæby
deres datter; *25.12.74
Sæby
deres søn, åndssvag; *26.08.78
Albæk Sogn
tjenestepige; *16.01.66
1
Laura Nielsdatter Neve
44
u
f
Sæby
håndarbejde; *15.01.46
2
Jørgen Peter Borum
Johanne Marie Christiansdatter
41
42
u
u
f
f
Sæby
Drlund Sogn
Gregers Marthin Constantin
Andersen
Ester Salome Lovise Krebs
38
g
f
36
g
f
Helene Marie Krebs Andersen
Oscar Krebs Andersen
Niels Sophus Nielsen
Sophie Frederikke Larsen
3
2
26
21
u
u
u
u
f
f
f
f
Peder Christian Pedersen
26
u
f
Gudum Sogn,
Aalborg Amt
Buderup Sogn,
Aalborg Amt
Sæby
Sæby
Volstrup Sogn
Ulsted Sogn,
Aalborg Amt
Drlund Sogn
husfader, slagtermester; *29.11.48
husholderske; *25.07.47, ~20.04.90 i Sæby m/
husfader
Larsen (?)
husfader, købmand; *22.07.51
Nicoline Pouline Vilhelmine
Schack*
78
e
f
Ulsted Sogn,
Aalborg Amt
38
g
f
Drlund Sogn
3
Marthe Wilhelmine Caroline
Mørck
Ane Kirstine Ammundsen
husmoder, lever af sine midler; *17.04.11,
†25.11.93 i Sæby; e.e. proprietær, branddirektør, exam.jur. Julius Vilhelm Mørck af Store
Bouet, Drlund S., *21.07.15 i Revninge S.
Odense A., ~11.04.40 i Ulsted S, †05.07.83 i
Sæby
[1 søn i Sæ47]
hendes datter; *29.12.51, ~28.06.81 i Sæby
30
u
f
Sæby
tjenestepige; *22.02.59
F
Mads Larsen Rod
40
g
f
Tværsted Sogn
hendes svigersøn, købmand, fraværende;
*25.07.49
Larsen (?)
5
48
Algade
matr. 38
*dyrlæge Lund
forhus
sidehus
10
49
Algade
matr. 39a
forhus
7
Drlund Sogn
husmoder; *16.02.53, ~16.09.85 i Gudum S
deres datter; *15.11.86
deres søn; *30.12.87
hendelsbetjent; *05.03.63 (lærersøn fra Ørtoft)
tjenestepige; *31.03.68
tjenestekarl; *21.02.63
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
50
Hjørnet af
Søndergade
og Algade
matr. 40
forhus til
Algade, stuen
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Optæller
husbestyrerinde; *21.09.52, †05.04.1932 i
Sæby, 79 år gl.; ~1893 m/ husfader
handelsbetjent; *14.05.67
Ane Jensine Nielsen
37
u
f
Jens Christian Møller
22
u
f
4
Niels Juul Filipsen
Christian Sørensen (Lund)
19
26
u
u
f
f
Hals Sogn,
Aalborg Amt
Thorning Sogn,
Viborg Amt
Drlund sogn
Bindslev Sogn
F
Carl Christianus Møller
50
u
f
Vrensted Sogn
husfader, købmand, midl. oph. i København;
*26.10.40, †22.03.34 i Sæby, 94 år gl.
Ida Camilla Amalie Jensen
41
g
f
København
12
10
6
3
u
u
u
u
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
7
Fritz Jacob Christian Cloos
Marie Julie Cloos
Sophus Harald Cloos
Carl Heinrich Frederik Louis
Cloos
Johanne Marie Hyttel
Jensine Christine Nielsen
husmoder; *01.01.49, ~03.12.76 i Sæby,
†18.05.1915
hendes søn; *30.09.77
hendes datter; *17.04.79
hendes søn; *08.11.83
hendes søn; *13.09.86
16
28
u
u
f
f
Sæby
Albæk Sogn
tjenestepige; *18.12.73
tjenestepige; *01.01.62
F
Carl Sophus Cloos*
60
g
f
Bregninge Sogn,
Taasinge,
Svendborg Amt
husfader, fiskehandler; midl. oph. i Hjørring:
*18.06.29, †27.09.1919
Niels Casper Conrad Møller
Ane Marie Charlotte Petersen
38
34
g
g
f
f
husfader, handelsbestyrer; *18.10.51
husmoder; *01.07.55
Frederikke Kathrine Bodeline
Dorthea Møller
Hans Peter Møller
9
u
f
Randers
Raaby Sogn,
Randers Amt
Randers
23
u
f
handelsbetjent; *29.08.66
Simon Einar Jensen
Ane Marie Nielsine Laulund
Carl Frederik Abel
17
20
16
u
u
u
f
f
f
Bjørnsholm Sogn,
Aalborg Amt
Lendum Sogn
Sæby
Sæby
Ane Sophie Eleonora Kragh
61
e
f
Atlanterhavet,
på skib fra Grønland til Danmark
2
Susanne Christiane Marie
Simonsen
36
u
f
Jakobshavn,
Grønland
husmoder, pensionist; *16.08.28, døbt
12.10.28 i København, Trinitatis S,
†07.05.1905 i Aalborg Bud., begr. Understed;
e.e. sognepræst i Understed-Karup Niels Peter
Simonsen, *11.02.21 i Vejle, ~17.03.53 i København, Trinitatis S, †16.02.82 i Understed S
hendes datter; *23.12.53
F
Otto Frederik Sørensen
22
u
f
Kalundborg
Thomas Christian Urban
Spendrup*
50
g
f
Randers
Marie Christine Pedersen Toftum
39
g
f
Elisabeth Dorthea Marie
Spendrup
Casper Andreas Spendrup
Thorchild Christen Nikolai
Spendrup
Anna Marie Charlotte Spendrup
Karl Ferdinand Emil Hall
Christine Marie Frederikke
Laulund
Vilhelm Øhlenschlæger*
Agnes Victoria From
Vilhelm Hjalmar Øhlenschlæger
Charlotte Cathrine Amanda
Øhlenschlæger
Hulda Ida Aline Øhlenschlæger
5
u
f
Mønsted Sogn,
Viborg Amt
Sæby
3
1
u
u
f
f
Sæby
Sæby
deres søn; *23.04.86
deres søn; *23.04.88
<1
19
16
u
u
u
f
f
f
Sæby
Drlund sogn
Sæby
deres datter; *20.09.89
bagersvend; *16.04.70
tjenestepige; *22.01.74
35
28
2
<1
g
g
u
u
f
f
f
f
Aalborg Frue
København
Sæby
Sæby
husfader, apoteker; *28.05.54
husmoder; *05.04.61
deres søn; *23.01.88
deres datter; *14.04.89
19
u
f
Charlotte Nielsen
41
u
f
Josephine Christensen
Anna Madsen
Carl Gerhard Thaysen
Alexis Kirchheiner
16
13
22
16
u
u
u
u
f
f
f
f
Aarhus Domsogn logerende, husfaders halvbroders datter;
*29.07.70
husjomfru; *08.05.48
Hammel Sogn,
Skanderborg Amt
tjenestepige; *07.04.73
Sæby
tjenestepige
Lendum Sogn
apoteksmedhjælper
København
apoteksdiscipel; *12.05.73
Aalborg Frue
Else Cathrine Nielsen
Ida Ingeborg Dagmar Lauritzen
48
16
g
u
f
f
3
Otto Alexander Lauritzen
8
u
f
Thisted
Frederiksborg
Slotssogn
Frederikshavn
F
Lauritz Lauritzen
49
g
f
Svendborg
forhus til
Algade, 1. sal
forhus til Søndergade, 1. sal
+
11
7
51
Søndergade
matr. 51
forhus
8
52
Søndergade
matr. 42
Apoteket
forhus
+
10
handelslærling; *19.07.70
tjenestekarl; *23.10.63, døbt 30.10.64
deres datter
handelslærling: *28.02.72
tjenestepige; *18.05.69
logerende, kontorist; *27.05.73
logerende, toldfuldmægtig; patient på Sygehuset i Sæby (Sæ66); *29.08.67
Larsen (?)
o
husfader, bagermester; *15.09.39; em.e. 1 æ.
m. Boline Dorthea Petersen, †24.04.75 i
Sæby, 28 år gl.
husmoder; *08.08.51, ~21.04.76 i Sæby
deres datter; *06.03.84
o
1 søn af 1 æ.
i lære i Sæ113
Larsen (?)
husmoder
hendes datter; *06.07.73
hendes søn; *30.07.81
v/ fkt. 1880 i
Frederikshavn,
Havnevejen 232
opslag 103-104
husfader, fyrskibskaptajn; ophold på fyrskibet
Læsø Rende
Larsen (?)
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
53
Søndergade
matr. 43
forhus
+
+
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
g
f
Aalborg Bud
6
Marie Kirstine Lund
Jens Andreas Nielsen
Ane Marie Nielsen
Magnus Peter Nielsen
Robert Nielsen
32
10
8
4
2
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
F
Bernhard Stjerneby
15
u
f
Sæby
karetmagerlærling, syg, midl. oph. hos sin
fader, slagter Adolph Stjerneby, i Sæ93-94;
*04.07.74
1
Maria Jensdatter Toftegaard
73
u
f
Sæby
ernærer sig ved håndarbejde; *31.05.16,
† februar 92, 76 år gl.
Kirsten Marie Thomsen
51
e
f
Volstrup Sogn
Peter Valsgaard Friis
Anton Jensen
Christian Frederik Dencker
27
27
52
u
u
g
f
f
f
husmoder, syerske; *04.02.38; e.e. slagter
Peder Christian Christensen, *07.06.34 i Hørby
S, ~25.07.61 i Volstrup S, †?
logerende, skræddermester; *11.07.62
logerende, murersvend; *14.06.62 Larsen (?)
husfader, løjtnant, postmester; *25.05.37
Elise Severine Ingerslev
56
g
f
Gerda Kirstine Elise Dencker,
f. Gerda Ingerslev
14
u
f
Otto Christian Ludvig Rod
Ane Margine Lund
20
21
u
u
f
f
Lemvig
Volstrup Sogn
Tyrsting Sogn,
Skanderborg Amt
Sjørslev Sogn,
husmoder; *27.01.34, †24.10.97
Viborg Amt
København,
deres adoptivdatter; *15.02.75, døbt 23.04.75 i
Trinitatis Sogn
Trinitatis Kirke; d.a. auktionsholder Hans Peter
Ingerslev & ~ Ida Augusta Abell, Adelgade 31;
adopteret v/ kgl. bevilling af 09.08.84
Frederikshavn
postfuldmægtig; *08.08.69
Sæby
tjenestepige; *07.09.68
Henrich Martin Ernst Cloos
Lorenzen
Betty Marie Christiansen
Carl Christian Lorenzen
Christiane Caroline Christiansen
Peder Kristian Sørensen
Anna Bentzon
32
g
f
27
1
14
22
29
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
7
Jens Christian Christiansen
71
u
N
Anna Marie Christiansen
16
Christian Vilhelm Kragh*
3
husfader, fiskehandler
f
Tønning Sogn,
Skanderborg Amt
Frederikshavn
Sæby
Frederikshavn
Albæk Sogn
Carl Gustafs
Församling,
Sverige
Aasted Sogn
u
f
Frederikshavn
65
g
f
Sæby
Ida Marie Caroline Unger
59
g
f
København Petri
4
1
Thora Elisabeth Kragh
Christian Vilhelm Kragh
Kristine Pedersdatter
29
25
60
u
u
u
f
f
f
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
Skæve Sogn
lærerinde; sædvanligt ophold i Frederikshavn
Dencker
husfader, exam.jur., herredsfuldmægtig, fhv.
godsforvalter på Sæbygaard; *17.11.24,
†26.06.1903 i Sæby, 78 år gl.
husmoder; *30.09.30, ~19.11.54 i Sæby,
†10.11.1900 i Sæby, 70 år gl.
deres datter; *07.08.60
deres søn, landmand; *06.11.64
Dencker
husmoder, væverske; *17.01.30
58
58
18
g
g
u
f
f
f
Torslev Sogn
Volstrup Sogn
Sæby
husfader, kalkbrænder: *04.05.31
husmoder; *12.07.31
deres søn, skomagersvend; *24.02.71
4
Niels Andersen
Maren Kirstine Christensdatter
Jens Christian Peter Laurids
Andersen
Kirstine Margrethe Andersen
16
u
f
Sæby
deres datter; *11.01.74
1
Marie Margrethe Kristine Lassen
43
u
f
Børglum Sogn
Judithe Petrea Birk
60
e
f
Vadum Sogn,
Aalborg Amt
2
Cathrine Elisabeth Birk
69
u
f
Biersted Sogn,
Aalborg Amt
husmoder, håndarbejde; *10.05.46,
†26.11.1928
Dencker
husmoder, spillelærerinde; *17.02.29,
†06.11.1904; e.e. landinspektør Christian
Georg Anton Selmer, *10.08.33 i Herrested S,
Svendborg A, ~24.05.59 i Vadum S, †04.09.71
i Sæby, 38 år gl.
hendes søster, husbestyrerinde; *29.12.20,
†20.12.1907
1
Tove Marie Svendsen*
39
u
f
Hellevad Sogn
Mette Kirstine Madsdatter*
65
e
f
Skallerup Sogn
Carl Victor Emanuel Thorvald
Ahrensbach
Christian Theodor Petersen
27
u
f
Børglum Sogn
fotografinde; *24.04.50, †11.02.1928 i Sæby,
77 år gl.
Dencker
husmoder; *09.04.24; e.e. garversvend August
Papendick, *ca. 1819 i Tilsit, Preussen,
~27.12.47 i Skallerup S, †13.11.87 i Sæby, 68
år gl.
skomagersvend; *15.05.62
46
u
f
Hjørring
landpostbud; *08.11.43
baghus
55
Søndergade
matr. 45
forhus
57
Søndergade
matr. 47a
forhus
58
Sandgyden
matr. 47b
forhus
+
+
Optæller
husfader, karetmagermester; *12.01.51,
†18.03.1924
husmoder; *03.03.57, ~15.11.78 i Sæby
deres søn; *01.01.80
deres datter; *15.08.81
deres søn; *09.05.85
deres søn; *03.11.87
39
5
56
Søndergade
matr. 46
*enkefru Abels
arvinger
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Magnus Peter Nielsen
54
Søndergade
matr. 44
*Carl S. Cloos
forhus
forhus
12
3
husmoder; *08.04.62
deres søn; *04.11.88
tjenestepige; *12.11.75
tjenestekarl; *18.10.67
tjenestepige
tjenestekarl; *27.09.18
Dencker
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
59
Sandgyden
matr. 47c
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
13
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Optæller
husfader, skomager; *31.03.47
husmoder; *07.04.47, ~28.05.74 i Sæby
deres søn; *02.11.75
deres søn; *16.06.80
deres søn; *03.07.87
gendarm; *18.12.57
+
Christian Fritz Madsen*
Kirsten Andersdatter Mikkelsen
Martin Poulsen Madsen
Emanuel Madsen
Poul Adolph Madsen
Hans Peter Petersen
42
42
14
9
6
32
g
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
baghus
+
+
Richard Ingvard Lorentsen
Hans Peter Ricks
24
33
u
g
f
f
forhus
+
+
50
27
31
u
u
g
f
f
f
5
Jens Christian Olsen
Johannes Christian Johansen
Henriette Justine Marie
Papendick
Kirstine Sophie Jürgensen
Erna Nancy Jürgensen
August Papendick Jürgensen
Mary Henriette Jürgensen
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Hoptrup Sogn,
Haderslev Amt
Mygdal sogn
Helsinge Sogn,
Frederiksborg A.
Volstrup Sogn
Flade Sogn
Sæby
9
4
3
1
u
u
u
u
f
f
f
f
Sæby
København
København
København
snedkersvend; *07.09.65
murersvend; *18.11.56, ~25.09.84 i Albæk S,
†16.03.94 i Albæk S, 37 år gl.; familie i A16
murersvend
skræddersvend
Dencker
husmoder, dameskrædderinde; *07.03.58,
~11.05.80 i Sæby
hendes datter; *29.06.80
hendes datter
hendes søn
hendes datter
F
Christian Holberg Jürgensen
34
g
f
Horne Sogn,
Svendborg Amt
husfader, kontorist, fuldmægtig, fraværende;
*06.08.55
5
Hans Severin Carlsen Kock*
Anne Marie Larsen
Kirstine Marie Hansen Kock
Amalie Jensine Kock
Petra Marie Hansen Kock
45
52
19
12
10
g
g
u
u
u
f
f
f
f
f
Sæby
Hørby Sogn
Hørby Sogn
Albæk Sogn
Sæby
husfader, postillon; *14.03.44
husmoder; *16.11.38, ~17.06.64 i Hørby S
deres datter; *23.06.70
deres datter
deres datter; *23.01.80
Martine Marie Hansdatter
Niels Peter Jensen
47
12
e
u
f
f
Maren Kirstine Jensen
Christen Christensen
32
57
u
e
f
f
Amalia Kirstine Mørk
48
e
f
Lars Kristian Vilhelm Jensen
Frederikke Mørk
(“Rikke Byfoged”)
11
41
u
e
f
f
Caroline Margrethe Christensen
Johannes Mørk
9
4
u
u
f
f
husmoder, skrædderske; *06.12.42
hendes søn før æ.; *28.02.77, døbt 08.07.77 i
Raabjerg S; m/ udlagt barnefader skrædder
Mourits Christian Jensen i Napstjert
syerske; *28.03.57
Dencker
Volstrup Sogn
Aggersborg Sogn husfader, smed; *27.02.32; em.e. Mariane
Josephsdatter, *22.10.33 i V. Torup S, Thisted
A, ~26.12.58 i Kettrup S, Thisted A, †19.04.82
i Sæby, 48 år gl.
o
Sæby
husholderske; *02.01.42; e.e. 1 æ.m. hmd.
Lars Christian Jeppesen af Bolle Enge,
*20.04.39 i Drlund S, ~22.09.66 i Volstrup S,
o
†30.10.77 i Drlund S, 38 år gl., & e. 2 æ.m.
hmd. Kristen Jensen af Bolle Enge, *ca. 1837,
~05.03.78 i Drlund S, †?
o
husholderskens søn af 2 æ.; *19.11.78
Drlund Sogn
husholderskens søster; *22.08.48; e.e.
Sæby
arbejdsmand Jens Christensen, *16.06.32 i
o
Volstrup S, ~20.06.79 i Sæby (hans 2 æ.),
†01.03.84 i Sæby, 52 år gl., begravet i Skæve
Frederikkes datter; *21.07.80
Sæby
Frederikkes søn som enke; *27.04.85; m/ u.b.
Sæby
landpostbud Lars Thomsen, Sæby
Christian Pedersen
41
u
f
Margrethe Pedersdatter
Peter Marinus Pedersen
Peder Kristian Pedersen
43
10
8
u
u
u
f
f
f
Lillevorde Sogn,
Aalborg Amt
Albæk Sogn
Albæk sogn
Hørby Sogn
5
Dortea Marie Elisabeth Lythje
15
u
f
Albæk Sogn
3
Lars Olesen*
Christiane Nielsdatter
Ane Marie Nielsdatter
63
64
71
g
g
e
f
f
f
Flade Sogn
Sæby
Sæby
Ane Cathrine Pedersdatter*
75
e
f
Albæk Sogn
Jens Pedersen
23
u
f
Viborg
10
60
Sandgyden
matr. 47d
forhus
+
3
61
Søndergade
matr. 48
forhus
6
62
Søndergade
matr. 49
+
forhus
63
Søndergade
matr. 50
sidehus
+
2
Raabjerg Sogn
Elling Sogn
husfader, urmager; *21.09.48, †15.02.1905 i
Sæby, 56 år gl., som ugift fattiglem
husholderske; *25.04.46
husholderskens søn; *20.11.79; ingen u.b.
husholderskens søn; *04.02.81; m/ u.b. Frants
Oscar Holmgren i Brashede
husholderskens søsterdatter; *10.03.74; d.a.
ug. Lovise Pedersen [*09.11.51 i Albæk S] &
u.b. daglejer Hans Henrik Otto Lythje, uden
bestemt opholdssted
Dencker
husfader, postbud; *19.08.27
husmoder; *01.05.25, ~18.05.56 i Sæby
husmoders søster, pension; *04.12.18,
†29.04.96 i Sæby, 78 år gl.; e.e. lærer Kristen
Brønnum i Vestengaardens Skole, Voer S,
*29.02.24 i Hals S, Aalborg A, †27.03.69 i Voer
S, begravet på Lendum Kirkegård
Dencker
husmoder, håndgerning og formue; *11.03.14,
†01.11.93 i Sæby, 79 år gl.; e.e. landbruger
Thomas Christian Sørensen, Nørre Solsbæk,
*27.12.09 i Skæve S, ~26.12.37 i Volstrup S,
†19.03.82 i Sæby, 72 år gl.
snedkersvend
Dencker
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
64
Sandgyden
(Jacob Friis’
Vej)
matr. 51
(Fattighuset
“Klør 4”)
*Sæby
Kommune
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Jens Christian Sørensen
60
u
1
Poul Madsen
46
g
45
u
f
2
Sophie Emilie Dohn
(“Skraa-Emilie”)
Anton Peder Hansen
7
u
Julius Abel
72
Anne Cathrine Jensdatter
Jørgen Eduart Michael
Marcussen*
Christine Nylin
3
1
f
Hals Sogn,
Aalborg Amt
sdh Aasted Sogn
Optæller
under fattigforsørgelse
under fattigforsørgelse; *08.08.43 (er i 1870
enkemand)
f
Frederikshaab,
Grønland
Sæby
under fattigforsørgelse; *05.12.44, †03.05.20 i
Sæby, 75 år gl.
hendes søn, under fattigforsørgelse; *06.02.82;
m/ u.b. tømrersvend Peder Hansen i Sæby
g
f
Drlund Sogn
67
g
f
Elling Sogn
58
g
f
63
g
f
Frederikstad,
Norge
Frederikshavn
under fattigforsørgelse; *18.02.17, †15.05.94 i
Sæby, 79 år gl.
under fattigforsørgelse; *23.01.23,
†15.12.1901 i Sæby, 78 år gl.
Dencker
husfader, garver; *25.03.31
Christen Andersen
Caroline Christensen
37
44
frask
u
f
f
Albæk Sogn
Understed Sogn
N
Poul Christian Christensen
52
u
f
Elling Sogn
N
Otto Frederik Sørensen
22
u
f
Kalundborg
N
Ane Marie Hansdatter
Fynbo/Slette
74
e
f
Sæby
N
Martine Kristoffersen
Johanne Marie Andersdatter*
17
69
u
e
f
f
Jerslev Sogn
Sæby
2
Julie Dorthea Breuner
8
u
f
København Fst
1
Else Christensdatter
Jens Christian Jensen
Christiane Christensen
Berta Marie Jensen
Marie Magdalene Jensen
Oline Jensen
Anton Peter Jensen
Ernst Laulund
73
29
25
3
1
15
20
20
u
g
g
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
f
Volstrup Sogn
Flade Sogn
Karup Sogn
Albæk Sogn
Sæby
Flade Sogn
Byrum Sogn
Sæby
væverske; *08.08.16
Dencker
husfader, snedker og karetmager; *12.07.60
husmoder; *14.05.64, ~27.12.85 i Karup S
deres datter; *23.06.86
deres datter; *30.05.88
husfaders søster, tjenestepige; *08.06.74
snedkersvend; *15.07.69
snedkersvend
Kirstine Wilhelmine Boye
37
g
f
husmoder; *18.02.53, ~12.12.76 i Marstal S
Laurids Larsen
11
u
f
Elna Kristiane Larsen (Boye)
9
u
f
Erika Kristine Larsen
6
u
f
Erik Boye Larsen
3
u
f
Peter Vilhelm Larsen
3
u
f
7
Christen Albert Larsen
<1
u
f
Marstal Sogn,
Svendborg Amt
Marstal Sogn,
Svendborg Amt
Marstal
Handelsplads
Marstal
Handelsplads
Marstal
Handelsplads
Marstal
Handelsplads
Sæby
F
Peder Larsen
40
g
f
Marstal Sogn,
Svendborg Amt
husfader, styrmand; ophold på Læsø Rende
Fyrskib; *29.09.49
Dencker
65
Søndergade
matr. 52
sidehus
67
Sandgyden
matr. 55
forhus
68
Søndergyden
matr. 56
*købmand
N.C. Egholm
forhus
+
+
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
1
2
+
66
Sandgyden
(Rosengyden)
matr. 54
(Sygehuset)
*Sæby
Kommune
forhus
14
7
husmoder; *08.02.26, ~11.09.53 i
Frederikshavn, †15.02.99 i Sæby, 73 år gl.
landpostbud
Dencker
sygeplejerske
patient; landarbejder; egl. oph. Sæby
Vandmølle (Sæ209-210); *08.10.37
patient; toldfuldmægtig; egl. oph. Søndergade
(Sæ50); *29.08.67
patient; egl. oph. Strandgade; *25.04.15,
†20.10.1900 i Sæby, 85 år gl.; e.e. fisker Palle
Christensen Pallesen Mørk, *16.07.09,
~06.01.37, †24.02.77, 67 år gl., alt i Sæby
patient; egl. oph. i Jerslev; *23.02.72 Dencker
husmoder, husejerske; *03.01.21, †22.04.99 i
Sæby, 78 år gl.; e.e. murer Niels Christian
Jacobsen, *18.03.22 i Skærum S, ~18.12.49 i
Sæby, †07.09.76 i Sæby, 55 år gl.
hendes plejedatter; *01.04.81, konf. 21.04.95 i
Sæby (ses ikke i Fødselsstiftelsens kbg.)
hendes søn; *14.05.78
hendes datter; *08.03.80
hendes datter; *15.06.83
hendes søn, tvilling; *18.02.86
hendes søn, tvilling; *18.02.86
hendes søn; *25.03.89
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
69
Sandgyden
matr. 57
*Carl S. Cloos
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
62
g
f
Aalborg Frue
3
Johanne Mortensdatter
Ane Petrine Sørensen
56
14
g
u
f
f
Hørby Sogn
Sæby
Optæller
husfader, stenhugger; *28.09.27, †15.02.90 i
Sæby, 63 år gl.
husmoder; *23.02.33, ~1852
deres datter; *05.08.75
3
Lauritz Christian Nielsen
Petrine Amalie Christensen
Christine Marie Nielsen
32
30
7
g
g
u
f
f
f
Flade Sogn
Understed Sogn
Sæby
husfader, landarbejder; *13.01.58
husmoder; *22.07.59, ~02.07.82 i Understed S
deres datter; *06.10.82
Ane Ovesen
35
e
f
Aarhus
Emma Frederikke Jensen
13
u
f
Jens Jacob Jensen
Jakobine Jensen
Anna Cathrine Jensen
9
6
6
u
u
u
f
f
f
Ormslev Sogn,
Aarhus Amt
Grenaa
Sæby
Sæby
husmoder, væverske; e.e. arbejdsmand Peder
Christian Jensen, *ca. 1844, ~07.01.76 i
Ormslev S, Aarhus A, †?
hendes datter; *06.04.76
Martine Christensen
Julie Augusta Emilie Lovise
Torius
Magnus Peter Christensen
36
11
u
u
f
f
Hørby Sogn
Hørby Sogn
7
u
f
Vesterø Sogn
Valdemar Peter Jørgen Jensen
2
u
f
Sæby
Carl Peter Erichsen*
52
g
f
6
Jensine Amalie Jensdatter
Jens Jacob Emil Erichsen
Eulalie Erichsen
Christian Eie Erichsen
Anne Caroline Petersen
45
26
12
8
13
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Haasum Sogn,
Viborg Amt
Elling Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Ulsted Sogn,
Aalborg Amt
1
Ane Marie Mortensdatter
75
e
f
Hellum Sogn
Lars Peter Pedersen
40
g
f
Torslev Sogn
Ane Johanne Jensen
29
g
f
Ansine Marie Pedersen
Eleonore Frederikke Kristine
Wodskou
Jens Peter Thomsen
Mathias Heinrich Lange*
1
29
u
u
f
f
Biersted Sogn,
Aalborg Amt
Sæby
Aalborg Bud
29
57
u
g
f
f
Jensine Christiansen
Christian Lange
Carl Heinrich Lange
Emma Lange
Frits Emanuel Lange
Ane Kirstine Jensdatter
45
19
16
13
9
55
g
u
u
u
u
e
f
f
f
f
f
f
Anders Peter Jacobsen
Maren Kirstine Olsen
33
35
g
g
f
f
Niels Christian Oluf Peder
Jacobsen
Johanne Andrea Petrea Jacobsen
Ove Neumann Vilhelm Peter
Jacobsen
Lars Christian Sørensen*
8
u
6
3
Ane Marie Sørensdatter
5
4
70
Sandgyden
matr. 59
forhus
71
Søndergade
matr. 62
*enkefru
Johansen,
København +
forhus
+
72
Søndergade
matr. 63
forhus
+
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Niels Christian Sørensen
sidehus
sidehus
15
5
7
5
73
Søndergade
matr. 64
forhus
2
hendes søn; *29.06.80
hendes datter, tvilling; *22.07.83
hendes datter, tvilling; *22.07.83
husmoder, havearbejde; *20.01.54
hendes datter; *13.03.78; m/ u.b. ungkarl
Jørgen Kristian Emil Torius
hendes søn; *24.02.82; m/ u.b. Andreas
Christensen af Sindal Sogn
hendes søn; *23.01.88; m/ u.b. arbejdsmand
Christian August Jensen, Sæby
Dencker
husfader, gartner, fh. farver; *29.04.37
husmoder; *15.02.44, ~1867
deres søn; *09.01.74
deres datter; *03.03.77
deres søn; *17.04.81
tjenestepige; *02.07.76
husmoders moder, gartnerenke; *26.09.15,
†22.07.1906 i Sæby, 90 år gl.; e.e. indsidder
Jens Jacob Jensen af Heden, Elling S, *ca.
1815, ~24.11.42 i Elling S, †01.07.75 i Sæby,
60 år gl.
Dencker
husfader, snedkermester; *16.03.49,
†10.02.90 i Sæby, 40 år gl.
husmoder; *01.03.60, ~21.12.86 i Sæby
deres datter; *14.05.88
syerske; *01.03.61
Skæve Sogn
Gönnebek,
Segeberg Amt,
Holsten
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Volstrup Sogn
murer; *07.07.60
Dencker
husfader, skomager; *25.10.32, †16.05.1932 i
Sæby, 99 år gl.
husfader, murermester; *01.10.56
husmoder; *03.08.54, ~03.08.80 i Sæby
f
Sæby
Hellested Sogn,
Præstø Amt
Sæby
u
u
f
f
Sæby
Sæby
deres datter; *11.01.84
deres søn; *01.11.86
66
e
f
Volstrup Sogn
70
e
f
Volstrup Sogn
husmoder; *14.04.44, ~24.11.68 i Sæby
deres søn, skrædderlærling; *24.09.70
deres søn, skomagerlærling: *13.02.73
deres datter; *14.09.76
deres søn; *10.02.80
væverske; *11.06.34; e.e. arbejdsmand
Anders Christian Thomsen, Dyrhedens Huse,
*16.03.32 i Understed S, ~20.12.59 i Volstrup
S, †08.09.88 i Volstrup S, 56 år gl.
deres søn; *07.08.81
Dencker
husfader, kapital; *23.08.23, †30.09.94 i Sæby,
71 år gl.; em.e. Ane Jensdatter, *28.11.13,
o
~12.06.57 (hendes 2 æ.), †15.02.75, 61 år gl.,
alt i Volstrup S
husfaders søster, husholderske; *05.05.19,
†02.04.92 i Sæby, 72 år gl.; e.e. husmand
Jens Mortensen af Holtbjerg, *08.06.24 i Hørby
S, ~29.06.51 i Volstrup S, †15.09.81 i Albæk
S, 57 år gl.
Dencker
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
74
Søndergade
matr. 65
*?
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Optæller
husmoder, livrente og kapital; *19.03.17,
†26.09.98 i Sæby, 81 år gl.; e.e. gårdejer Hans
Andersen, Stagsted, Drlund S
1
Petronelle Thorvildsdatter
Thorchildsen
72
e
f
Furreby Sogn
1
Jacobine Lund
70
u
f
Flensborg
husmoder, livrente; *17.06.19, †28.02.98 i
Sæby, 78 år gl.
Ane Sophie Jacobsen
56
e
f
Draaby Sogn,
Frederiksborg A.
Hulda Thrine Elisabeth
Christine Paulsen
Peter Abel
22
u
f
Karup Sogn
32
u
f
Sæby
31
u
f
Frederikshavn
4
<1
u
u
f
f
Sæby
Sæby
Oskar Ernesto Sebastian
Frederiksen*
39
g
f
Aarhus Frue
Marie Georgine Ottilie Hansen
35
g
f
Ida Henriette Jensine Frederiksen
16
u
f
Bov Sogn,
Aabenraa Amt
Aalborg Frue
Jens Ludvig Sebastian
Frederiksen
Jørgine Anina Frederiksen
14
u
f
12
u
f
Clara Petrea Maria Lovise
Frederiksen
Emma Carla Dorothea
Frederiksen
Herluf Asschenfeldt Frederiksen
5
u
f
2
u
f
1
u
f
Jens Christian Pedersen*
34
g
f
S. Kongerslev S,
Aalborg Amt
S. Kongerslev S,
Aalborg Amt
S. Kongerslev S,
Aalborg Amt
S. Kongerslev S,
Aalborg Amt
S. Kongerslev S,
Aalborg Amt
Torslev Sogn
husmoder, kapital; *07.08.33; e.e. proprietær
Frederik Paulsen, Karupgaard, *14.05.27 i
Fodby S, Sorø A, ~11.03.64 i Karup S, †?
hendes datter; *24.02.67
Dencker
husfader, avlsbruger, fragtmand; *23.02.57,
†16.04.99 i Sæby, 41 år gl.
husholderske; *15.11.58, †12.02.1906 i Sæby,
47 år gl.; ~13.02.91 i Sæby til husfader
deres datter; *19.09.85
husfaders søn; *24.02.89, døbt 06.07.90 i
Sæby; m/ ug. Ane Laurine Nikoline Gregersen,
29 år (forskellig fra husholdersken?) Dencker
husfader, forretningsfører, fhv. købmand;
*23.10.50; em.e. 1o æ.m. Jørgine Hansine
Lorentze Jensen, ~17.10.73 i Aalborg Frue,
†25.08.77 i S. Kongerslev S, 24 2/3 år gl.,
begr. Aalborg
husmoder; *15.07.54, ~21.12.84 i Sønder
Kongerslev S [broder i Sæ40]
husfaders datter af 1o æ.; *05.05.73 - født før
æ.
husfaders søn af 1o æ.; *20.09.75
3
Ane Mariane f. Pedersen
Peter Andreas Pedersen
23
<1
g
u
f
f
Aalborg Frue
Sæby
2
Christine Jacobine Isaksen
Petrea Amalie Isaksen
40
37
u
u
f
f
Sæby
Sæby
Christen Berthelsen*
49
g
f
Volstrup Sogn
Kirsten Larsen
Jens Christian Berthelsen
Ane Marie Berthelsen
Margrethe Caroline Berthelsen
Laura Marie Christine Berthelsen
Thomas Christian Berthelsen
Agnes Hansine Berthelsen
Jens Christian Christensen*
Anne Marie Christensdatter
Johanne Kathrine Jensdatter
43
21
11
9
7
4
1
73
75
46
g
u
u
u
u
u
u
g
g
e
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Torslev Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Voer Sogn
Torslev Sogn
Skæve Sogn
Marinus Jensen
12
u
f
Sæby
2
75
Sandgyden
marklod
*S. Fjeldgaard
forhus
4
76
Markjorderne
matr. 26a
forhus
8
77
Krystalgade
matr. 66
forhus
16
78
Krystalgade
matr. 67
forhus
8
79
Krystalgade
matr. 68
forhus
4
Anna Laurine Magdalene
Jeremiasen
Ane Katrine Larsine Abel
Andreas Abel
husfaders datter af 1o æ.; *25.06.77
deres datter; *14.11.84
deres datter; *19.04.87
deres søn; *08.12.88
for Sørensen: Ch. Ravnkilde
husfader, modelsnedker på jernstøberiet;
*19.12.55
husmoder; *08.07.66, ~18.05.86 i Sæby
deres søn; *14.04.89
husmoder, dameskrædderinde; *14.12.49§
husmoder, dameskrædderinde; *01.03.52§
§: søstre
N.C. Astrup
husfader, slagtermester; *02.07.40, †27.06.95 i
Sæby, 55 år gl.
husmoder; *25.02.46, ~02.11.66 i Volstrup S
deres søn, slagterlærling; *28.07.68
deres datter; *02.01.79
deres datter; *02.02.80
deres datter; *02.02.82
deres søn; *06.03.85
deres datter; *13.02.88
N.C. Astrup
husfader, arbejdsmand; *29.06.17
husmoder; *29.10.15, ~27.11.40 i Torslev S
deres datter, vaskekone; *30.08.43; e.e. 1o
æ.m. trænkusk Ole Christian Pedersen, *ca.
1841, ~29.12.63 i Skæve S, †?, & e. 2o æ.m.
fisker Jørgen Nielsen Larsen, *25.12.43,
~03.06.70, †24.01.74, 30 år gl., alt i Sæby
deres dattersøn; *21.01.78; Johanne Kathrines
søn som enke, ingen u.b.
N.C: Astrup
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
80
Krystalgade
matr. 69
forhus
+
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Optæller
husfader, sagfører, exam jur.; *01.06.29,
†02.05.1913 i Sæby
husmoder; *16.01.34, ~03.12.58 i Sæby,
†18.11.1900 i Sæby
deres datter; *02.06.72
deres datter; *30.01.75
tjenestepige; *14.11.74, konf. 30.09.88 i Sæby
60
g
f
Caroline Wilhelmine Lebrecht
56
g
f
5
Emma Wilhelmine Brix Kjelgaard
Caroline Brix Kjelgaard
Johanne Frederikke Christensen
17
15
15
u
u
u
f
f
f
Sæby
Sæby
Malle Sogn,
Aalborg Amt
6
Ernst Wilhelm Knud Lassen
Mariane Christensen
Laura Marie Lassen
Christine Jørgensen
Anton Christen Christiansen
Kristen Sørensen
47
44
13
20
23
27
g
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
Børglum Sogn
Aalborg
Sæby
Skæve Sogn
Aalborg Frue
Ugilt Sogn
husfader, købmand; *10.01.43
husmoder
deres datter; *22.08.76
tjenestepige
kommis; *04.10.66
tjenestekarl
Jens Frederik (Kragh) Møller*
44
g
f
Laura Sørine Juliane Larsen
41
g
f
Hals Sogn,
Aalborg Amt
Hjørring
Jens Frederik Møller
Else Møller
Frederik Møller
Ernst Theodor Thomas
Schat Møller
Astrid Møller
Johan Jacob Løve Østerbye
Niels Rasmussen
17
15
12
10
u
u
u
u
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, købmand, kgl. vejer, måler og vrager; *26.06.45, †21.09.1925 i Sæby, 82 år gl.
husmoder; *13.08.48, ~30.10.68 i
Frederikshavn, †15.01.27 i Sæby, 78 år gl.
deres søn; *18.04.72
deres datter; *09.10.74
deres søn; *09.06.77
deres søn; *29.10.79
7
28
33
u
u
g
f
f
f
Nicoline Pedersen
28
g
f
Sæby
Assens
Hals Sogn,
Aalborg Amt
Torslev Sogn
Gyda Thomine Marie Rasmussen
Ansgar Peter Rasmussen
Johannes Rasmussen
Dagmar Ottilie Rasmussen
Ludvig Daniel Huss Rasmussen
5
4
3
2
<1
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
Carl Valdemar Japhet Ørum
39
e
f
Folding Sogn,
Ribe Amt
Poul Erik Ørum
Gytha Ørum
Polly Nissen
9
6
74
u
u
e
f
f
f
Sæby
Sæby
København
Kristine Marie Nielsen
Jens Christian Holst
24
33
u
g
f
f
Albæk Sogn
Sæby
Christine Olavia Rasmine Hansen
35
g
f
Stubbekøbing
Christian Julius Cæsar Holst
Helga Ellen Holst
10
9
u
u
f
f
Astrid Johanne Elisabeth Holst
Agnes Holst
Caroline Vilhelmine Hansen
4
2
28
u
u
g
f
f
f
Stubbekøbing
Sørup Sogn,
Svendborg Amt
Løgstør
Sæby
Stubbekøbing
Valborg Henriksen
Johanne Henriksen
Jens Larsen
3
1
24
u
u
u
f
f
f
11
Peter Charlow Borchsenius
53
u
f
København
København
Sønderholm S.,
Aalborg Amt
Næstved S. Peter skolelærer; *27.04.36
F
Jens Peter Henriksen
36
g
f
Præstø
Jens Christian Andersen*
64
g
f
Hæstrup Sogn
Kirstine Marie Nepper
59
g
f
Frederikshavn
4
Christian Albert Andersen
Maren Augusta Maria Andersen
Nancy Athalia Andersen
Carl Anton Andersen
Othea Thomsen
Laura Marie Kirstine Andersen
Oskar Valdemar Andersen
32
23
20
28
25
3
1
u
u
u
g
g
u
u
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Flade Sogn
Sæby
Sæby
husmoders svoger, skomager, fraværende;
*08.04.53
?
husfader, bødkermester; *12.08.85,
†24.02.1909 i Sæby, 83 år gl.
husmoder; *28.07.30, ~23.11.55 i
Frederikshavn, †04.02.1914 i Sæby, 83 år gl.
deres søn, bødkersvend; *25.09.57
deres datter; *03.07.66
deres datter; *11.07.59
J.C. Andersen
husfader, murer; *22.02.61
husmoder; *01.09.64, ~11.09.86 i Flade S
deres datter; *17.12.86
deres søn; *06.02.88
64
g
f
Sæby
husfader, snedkermester; *12.01.26
2
Gotfred Christian Henrik Bech
(Klein)
Nicoline Nielsdatter Kongsbak
58
g
f
Sæby
husmoder; *09.05.31, ~19.11.52 i Sæby
N.C. Astrup
8
7
5
82
Grønnegade
matr. 71
Borgerskolen
*Sæby
Kommune
forhus
+
83
Krystalgade
matr. 84
forhus
5
84
Krystalgade
matr. 85
*møller
K. Rasmussen
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Andreas Emil Brix Kjelgaard
81
Grønnegade
matr. 70
*købmand
J.F.K. Møller
forhus
+
17
Hjortdal Sogn,
Thisted Amt
Helsingør Marie
deres datter; *30.09.82
købmand; *20.03.61
Jens Møller
husfader, vejmand, fh. forpagter af Memhaven;
*16.10.56
husmoder; *17.01.62, ~04.03.84 i Torslev S,
separeret før 1901
deres datter; *10.12.84
deres søn; *14.12.85
deres søn; *13.12.86
deres datter; *17.04.88
deres søn; *31.07.89
husfader, praktiserende læge; *25.08.50,
†13.08.1907; em.e. Emma Sophia Povelsen,
*26.06.55 i Aalborg Bud., ~01.11.79 i
København, †15.04.89 i Sæby, 34 år gl.
hans søn; *30.07.80
hans datter; *28.02.83
husfaders moder; *28.10.15, †01.08.95 i
Sæby, 79 år gl.; e.e. toldoppebørselskontrollør
på Læsø Erik Frederik Ørum, *12.10.12 i
Randers, ~22.12.42, †30.07.73 i Byrum S,
62(!) år gl. (jfr. fkt50, Folding S, opslag 10)
tjenestepige
Jens Møller
husfader, skolelærer og organist; *10.02.56,
†13.08.1907 i Sæby, 51 år gl.(forældre i
Sæ90)
husmoder; *08.07.54, ~27.05.77 i Stubbekøbing, skilt i 1896
deres søn; *02.05.79
deres datter; *21.04.81
deres datter; *14.02.85
deres datter; *08.08.87
husmoders søster; *18.11.61, ~12.03.82 i
Stubbekøbing
husmoders søsters datter
husmoders søsters datter
skolelærer; *22.11.65
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
85
Krystalgade
matr. 86
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
+
+
g
g
f
f
Anna Christine Regine Madsen
Dora Dagmar Mathilde Madsen
Ferdinand Jens Carl Madsen
Vilhelm Johan Jørgensen
5
2
<1
1
u
u
u
u
f
f
f
f
Ugilt Sogn
Vyk,
Sct. Nicolai Sogn,
Før, Tønder Amt
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
3
Anders Christian Olesen*
Karen Marie Nielsen
Oline Marie Olesen
Marie Christine Olesen
Jens Peter Simonsen
Elise Marie Madsen
Andrea Petrine Simonsen
39
34
9
7
29
23
<1
g
g
u
u
g
g
u
f
f
f
f
f
f
f
Volstrup Sogn
Torslev Sogn
Sæby
Sæby
Skagen
Ugilt Sogn
Sæby
husfader, arbejdsmand; *29.09.50
husmoder; *20.01.56, ~06.11.77 i Volstrup S
deres datter; *15.02.80
deres datter; *18.01.83
N.C. Astrup
husfader, murersvend; *02.03.60
husmoder; *03.03.66, ~1888
deres datter; *31.07.89
N
Jens Martin Thomsen
34
g
f
Raabjerg Sogn
murermester; sædv. oph. i Dyrhedens Huse,
Volstrup S (V22) - også talt dér i den originale
folketælling; *17.03.55
Jens Nielsen
36
g
f
Hellevad Sogn
3
Kirsten Marie Jørgensen
Martin Kristian Nielsen
Else Kristine Nielsdatter*
31
7
74
g
u
e
f
f
f
Torslev Sogn
Volstrup Sogn
Vesterø Sogn
2
Ida Rosine Olsen
15
u
f
Sæby
husfader, arbejdsmand; *28.04.53, konfirmeret
19.04.68 i Taars S
husmoder; *16.08.58, ~11.04.82 i Volstrup S
deres søn; *17.06.82
N.C. Astrup
husmoder; *28.07.15; e.e. Jens Nielsen
Tolstrup
hendes plejedatter; *05.05.74; d.a. ug.
Caroline Olsen, 22 år, & u.b. ungkarl Anders
Christian Jakobsen af Ormholt
2
Hans Christian Christensen
Dorthe Larsdatter
60
75
u
e
f
f
Skæve Sogn
Hørby Sogn
husfader, arbejdsmand; *10.12.29
husholderske; *22.09.14; e.e. gårdmand og
sognefoged Christen Madsen, Klokkedal,
Karup S, *07.07.16 i Karup S, ~21.11.37 i
Karup S, †? (efter 1850, før 1870)
2
Kirstine Mørk
Anna Stina Johansdotter
60
29
u
u
f
f
Sæby
Sverige
Christine Dorthea Pedersen
Marie Jakobine Jensine
Rasmussen
Emma Andrea Rasmussen
Maren Christensdatter
30
7
g
u
f
f
Volstrup Sogn
Sæby
syerske; *30.03.29
syerske (?); *17.04.60 (~11.11.90 i Sæby m/
møllersvend Søren Christiansen i Sæ88)
N.C. Astrup
husmoder; *20.05.59, ~14.01.81 i Sæby
hendes datter; *12.02.82
5
69
u
e
f
f
Sæby
Volstrup Sogn
5
Søren Christiansen
44
u
f
Skæve Sogn
F
Jens Bjerrum Rasmussen*
33
g
f
Sæby
husfader, arbejdsmand; på skovarbejde i Donsted, Albæk S, (A35); *29.08.56, †06.11.99 i
Sæby
2
Martinus Madsen
Karen Marie Johanne Gjelstrup
23
26
g
g
f
f
Hjørring
Albæk Sogn
husfader, uldspindersvend; *14.12.66
husmoder; *07.07.63, ~04.05.88 i Albæk S
N.C. Astrup
88
Søndergade
matr. 89
forhus
+
Optæller
husfader, arbejdsmand i jernstøberi; *11.05.60
husmoder; *05.09.62, ~1882
29
27
4
87
Søndergade
matr. 88
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Jens Henrik Madsen
Ane Christine Mathilde Jessen
6
86
Krystalgade
matr. 87
*værtshusholder
J.C. Hansen
forhus
18
deres datter; *01.08.84
deres datter; *14.02.87
deres søn; *19.06.89
deres plejesøn; *21.02.88; s.a. ug. Thomine
Poulsen, 23 år, & u.b. bagersvend Emil
Jørgensen, Sæby
hendes datter; *08.09.84
hendes moder, væverske; *20.04.20; e.e. inds.
Jens Peter Pedersen i Folehaven, *03.02.13 i
Karup S, ~05.01.58 i Volstrup S, †24.07.66, i
Volstrup S, 53 år gl.
møllersvend; *24.11.45 (~11.11.90 i Sæby m/
Anna Stina Johansdotter i Sæ87)
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
89
Søndergade
matr. 91
*murermester
J.C. Holst
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Optæller
husfader, barber; *15.02.35, ~08.08.56 i
Aalborg Frue, †02.10.1911
husmoder; *28.05.33, †15.11.1910
deres søn, formersvend på jernstøberi;
*12.10.67
deres søn, maskinlærling på jernstøberi;
*11.05.74
deres datterdatter; *14.08.80; d.a. ug. Agnes
Oline Ferdinandine Knobelauch, 23 år
[*22.01.57 i Sæby], & u.b. jernbaneassistent
Peder Eilert Emil Ishøy, Frederikshavn
54
g
f
København
56
22
g
u
f
f
Aalborg Bud
Sæby
Georg Leopold Knobelauch
15
u
f
Sæby
Helga Elisabeth Knobelauch
9
u
f
Sæby
Amalie Kirstine Svendsen
49
u
f
Taars Sogn
Johanne Petrine Elisabeth
Svendsen
Jacobine Frederikke Madsdatter
12
u
f
Sæby
72
e
f
Sæby
Mariane Jensdatter
50
e
f
Albæk Sogn
2
Anna Lovise Martine Jensen
14
u
f
Sæby
husmoder, vaskekone; *16.05.39; e.e. tømrer
Barthold Martinus Jensen, *29.10.33 i Sæby,
~06.02.63 i Sæby, †? (måske †15.08.80 i
Sæby som “Martinus Jensen, 38 år, skorstensfejer og arbejdsmand”)
hendes datter; *05.03.75
1
Rasine Fagernes
63
u
f
Sæby
syerske; *14.06.26, †01.06.94, 67 år gl.
1
Kirsten Marie Olesen
62
e
f
Hirsholmene S.
Julius Cæsar Holst*
61
g
f
Sæby
Petrea Sophia Winther
59
g
f
Sæby
Ole Christian Julius Hansen
33
g
f
Nørre Sundby
Jensine Juliane Amalie Nielsen
31
g
f
Sæby
Victor Christian Hansen
Niels Henrik Hansen
Karen Marie Johansen
4
1
67
u
u
e
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
vaskekone; *21.06.27; e.e. kludesamler Lars
Christian Nielsen, *02.06.30 i Drlund S,
†27.11.73 i Sæby, 43 år gl.
N.C. Astrup
husfader, murermester og kalkværksejer;
*14.06.28, †09.02.1907, 78 år gl.
husmoder; *09.04.30, ~09.11.54 i Sæby,
†21.11.1908 i Aarhus, begr. i Sæby
[1 søn i Sæ82]
N.C. Astrup
husfader, maskinist på Sæby Maskinfabrik;
*13.08.56, †09.02.1926
husmoder; *14.01.59, ~14.11.84 i Sæby,
†01.10.1900
deres søn; *11.08.85
deres søn; *21.05.88
husmoders moder; *28.04.22; e.e. skræddermester, sen. værtshusholder i Sæby Henrik
Sattmann Nielsen, *14.04.09 i Aalborg Frue,
~17.08.55 i Sæby (hans 2o æ.), †24.01.68, 58
år gl.
Niels Madsen
33
g
f
husfader, rebslagersvend; *18.08.56
Jensine Poulsen
29
g
f
Johan Rudolf Theodor
Christian Madsen
Anton Poulsen
3
u
f
Sulsted Sogn,
Aalborg Amt
Jørsby Sogn,
Thisted Amt
Sæby
11
u
f
Øsløs Sogn,
Thisted Amt
Andreas Christian Urban-Hansen
31
g
f
Rise Sogn, Ærø,
Svendborg Amt
6
Peder Vahlsgaard Friis
27
u
f
Lemvig
husmoders brodersøn; *13.04.78; s.a. indsidder Johan Poulsen [*06.10.54 i Nykøbing M] &
~ Thrine Josefsen, 20 år
redaktør, fh. lærer ved Sæby Realskole;
*06.05.58, †12.09.1923 i Aalborg Vor Frelsers
S, begr. i Albæk S
skræddermester
F
Sophie Amalie Cordes
28
g
f
Nørre Sundby
redaktørens hustru; *31.10.61, ~15.08.84 i
Nørre Sundby, †19.03.1932 i Albæk S
3
Mikkel Andreas Mikkelsen
Mariane Larsdatter
Martha Charlotte Pedersen
60
72
21
g
g
u
f
f
f
Torslev Sogn
Albæk Sogn
Gærum Sogn
husfader, murer; *22.12.29
husmoder; *24.09.17, ~30.12.53 i Torslev S
? (tjenestepige?); *08.05.68; d.a. husmand og
smed Lars Christian Pedersen & ~ Ane
Kirstine Nielsen, 24 3/4 år
2
Jens Christian Sørensen
Ane Frederikke Hougaard
23
28
u
u
f
f
Skæve Sogn
Aalborg Frue
husfader, arbejdsmand; *30.06.66
husholderske; *27.11.61
F
Thomas Christian Jensen
29
u
f
Skæve Sogn
Mathias Laurits Brandstrup*
32
g
f
Frederikshavn
Ingeborg Louise (Emma) Eriksen
(Torgunsdatter)
Anders Christian Andersen
Anton August Hansen
29
g
f
20
14
u
u
f
f
Arendal,
Norge
Hørmested Sogn
Albæk Sogn
arbejdsmand, på skovarbejde i Donsted,
Albæk S (A35); *27.06.60
L. Brandstrup
husfader, konditor og bagermester; *09.10.57,
†08.09.1951 (vist i Norge)
husmoder; *16.11.60, ~12.03.89 i Flade S,
†19.01.1926 i Moss, Norge
bagerlærling
bagerlærling; *10.05.75
L. Brandstrup
sidehus
3
2
91
Søndergade
matr. 93
*urmager
N.C. Bruhn
forhus
5
+
+
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Ludvig Ferdinand Sørensen
Knobelauch
Oline Petrea Hall
Oskar Valdemar Knobelauch
5
90
Søndergade
matr. 92
forhus
19
baghus
92
Søndergade
matr. 94
forhus
4
husmoder, syerske; *19.02.40; født før moderens æ., m/ u.b. Svend Pedersen, tjenende i
Vrejlev Mølle
hendes datter; *19.01.78; m/ u.b. ungkarl,
murer Andreas Stæhr, Sæby
hendes moder, brødsælgerske; *01.12.17; e.e.
rebslagersvend Anders Christian Rasmussen
(Hansen), *ca. 1818 i Aalborg, ~23.02.44 i
Sæby, †28.12.65, 47 år gl.
husmoder; *07.04.60
deres søn; *02.02.86
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
93-94
Hjørnet af
Vestergade og
Søndergade
matr. 95
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
59
g
f
Anne Kathrine Hansen
65
g
f
Christian Jensen
Nielsine Marie Nielsen
5
20
u
u
f
f
Lars Christian Christensen
25
g
f
Elise Marie f. Christensen
22
g
Jens Christian Pedersen
Christine Caroline Amalie
Christensen
Petra Marie Pedersen
35
28
Optæller
husfader, barber; *23.06.64, †30.12.1916
f
Rødding Sogn,
Nørlyng Herred,
Viborg Amt
Karup Sogn
g
g
f
f
Volstrup Sogn
Sæby
husfader, landpostbud; *27.07.55
husmoder; *30.08.63, ~05.04.83 i Sæby
6
u
f
Sæby
Emma Josefine Pedersen
Christian Valdemar Pedersen
3
<1
u
u
f
f
Sæby
Sæby
deres datter; *30.08.84, †20.02.98 i Sæby, 13
år gl.
deres datter; *23.08.86
deres søn; *17.05.89
Adolph Stjerneby
40
g
f
Skive
Mariane Christensen
46
g
f
Karup Sogn
6
Adolphine Marie Stjerneby
Peter Valdemar Stjerneby
Julie Christine Stjerneby
Alexandra Theodora Stjerneby
16
14
12
8
u
u
u
u
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
N
Bernhard Stjerneby
15
u
f
Sæby
deres søn, karetmagerlærling; sædv. oph. i
Sæ53; midl. oph. hos forældrene p.g.a.
sygdom; *04.07.74
Anders Christian Pedersen
(Bruhn)*
Maren Cathrine Møller
Richardt Christian Bruhn
46
g
f
Torslev Sogn
42
19
g
u
f
0
Hørby Sogn
Hørby Sogn
Juliette Kirstine Bruhn
Robert Bruhn
Halfdan Bruhn
Evald Bruhn
Marie Bruhn
Edele Marie Kirstine Mikkelsen
14
11
9
5
2
35
u
u
u
u
u
u
f
f
f
0
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Nørre Sundby
husfader, urmager og udvandringsagent;
*30.01.44
husmoder; *09.09.47, ~05.06.67 i Hørby S
deres søn, maler; *11.12.70 (ej døbt i Hørby,
familien flyttet til Sæby i august 1871)
deres datter; *24.06.75
deres søn; *09.04.78
1 søn tjener i Sæ109
deres søn; *28.09.80
deres søn; *26.05.84 (ses ej døbt i Sæby)
deres datter; *13.07.87
garnhandel; *07.07.54
Peder Thomsen
Karen Kirstine Jensen
Margrethe Thomine Christiane
Thomsen
Agnes Elfride Thomsen
Agnes Elisabeth Thomsen
Christen Nielsen*
Nicoline Amalie Thomsen
Anders Peter Nielsen
Lydia Nielsen
Marius Frederik Vilhelm
Christian Hansen
Aage Revsbech Mammen
Jens Christian Jensen
Christian Adolf
Engelhard Pedersen
Pouline Mørk
47
40
13
g
g
u
f
f
f
Volstrup Sogn
Lendum Sogn
Sæby
husfader, fragtmand, fh. tømrer; *12.01.43
husmoder; *15.09.49, ~06.05.73 i Volstrup S
deres datter; *19.04.76
3
1
29
30
3
1
24
u
u
g
g
u
u
u
f
f
bapt
bapt
bapt
bapt
f
Sæby
Sæby
Vrejlev Sogn
Elling Sogn
Sæby
Sæby
Nyborg
deres datter; *21.11.86
deres datter; *16.08.88
A.C. Bruhn
husfader, skomagermester; *26.11.60
husmoder; *22.01.60, ~1885, †06.01.1903
deres søn; *01.08.86
deres datter; *05.12.88
skomagersvend; *09.11.65
18
18
14
u
u
u
f
0
f
Aalborg Frue
Hjørring
Sæby
skomagerlærling; *10.11.71
skomagerlærling; *16.09.71
skomagerlærling; *03.07.75
15
u
f
Sæby
tjenestepige
Anders Petersen
61
g
f
husfader, rebslager; *04.04.28
Anna Frederikke Bang
Peter Marinus Petersen
Carl Christian Jensen
50
20
14
g
u
u
f
f
f
Ejdrup Sogn,
Aalborg Amt
Sæby
Sæby
Volstrup Sogn
Heinrich Andreas Nielsen
Hans Peter Thomsen*
28
53
u
g
f
f
Viborg
Frederikshavn
Maren Marie Christensen
Camilla Marie Thomsen
57
27
g
u
købmand
Chr. Nielsen
husfader, boghandler og bogbinder; *20.10.36,
~31.03.59 i Elling S, †15.05.1904
husmoder; *18.04.32, †02.05.1905
deres datter; *04.05.62
Ane Nicoline Nielsdatter
72
e
f
Frederikshavn
Ane Christine Jensen
54
e
f
Volstrup Sogn
5
9
sidehus
5
95
Vestergade
matr. 96
forhus
9
4
+
Jens Christian Hansen
husfader, gæstgiver
2
96
Vestergade
matr. 97
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
“Nørre Hall” (?) =
Vadum Sogn
Aalborg Amt
Grimstad,
Norge
Albæk Sogn
Raabjerg Sogn
4
+
20
1
3
baghus
2
bapt Elling Sogn
bapt Sæby
husmoder
deres plejesøn
tjenestepige; *07.03.69
husmoder; *26.09.67, ~16.07.89 i Karup S
husfader, slagter; *25.08.49, †26.04.1928 i
Sæby, 78 år gl.
husmoder; *14.02.43, ~03.12.72 i Sæby,
†10.04.98 i Sæby, 55 år gl.
deres datter; *03.03.73
deres søn; *17.12.75
deres datter; *28.11.77
deres datter; *24.02.81
husmoder; *04.12.39, ~09.11.66 i Sæby
deres søn, rebslager; *07.04.69
rebslagerlærling; 05.09.75
husmoder; *26.10.17, †10.04.93 i Sæby, 75 år
gl., begr. Volstrup; e.e. gmd. og sognefoged
Anders Christensen, Knæverhede, *29.07.22 i
Volstrup S, †11.06.85 i Volstrup S, 63 år gl.
væverske; *11.06.34, †16.02.99 i Sæby, 63 (!)
år gl.; e.e. arbsm. Anders Christian Thomsen i
Dyrhedens Huse, *16.03.32 i Understed S,
~20.12.59 i Volstrup S, †08.09.88 i Volstrup S
(suicidium), 56 år gl. (da sep.) H.P. Thomsen
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
97
Vestergade/
Torvet
matr. 98
*enkefru
Petrine Marie
Kindt f. Abel
i København
forhus
98
Skolegade
matr. 25c
Realskolen
*Sæby
Kommune
forhus
99
Sæby
Markjorder
matr. 23b
*?
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
27
g
f
Sophie Marie Nielsen
Nielsine Nielsen
Edmund Hugo Topp
22
40
21
g
u
u
f
f
f
Carl Gustav Krenchel
36
g
f
Elna Emilie Fogh
Aage Gustav Emanuel Fogh
Krenchel
Marthe Ludvigsen
28
<1
g
u
f
f
Optæller
husfader, manufakturhandler (søn af
husejersken); *07.05.62
Hjørring
husmoder; *01.06.67, ~10.09.89 i Hjørring
Hjørring
tjenestepige
København
handelsbetjent; *28.03.68, †04.10.98 i
København (iflg. politiets registerblade på
adressen ‘Dosseringen 20, 3.’; registerbladet
angiver fejlagtigt hans fødested til Rudkøbing,
som snarest var sidste bopæl før flytningen til
København i 1897)
Albert Kindt
Vesterborg Sogn, husfader, realskolebestyrer; *08.05.53
Maribo Amt
Frederikshavn
husmoder; *08.01.61, ~28.12.88 i Fr.havn
Sæby
deres søn; *19.10.89
17
u
f
Volstrup Sogn
Ingeborg Larsdatter
39
sep
f
Drlund Sogn
5
Eline Kirstine Andersen
Alma Laurine Andersen
Marie Pedersen
Svend Andersen
10
4
16
64
u
u
u
u
f
f
f
f
Drlund Sogn
Sæby
Volstrup Sogn
Hørby Sogn
2
Jensine Petrea Jensen
Peter Andreas Pedersen
23
<1
u
u
f
f
Albæk Sogn
Sæby
Martin Christian Jacobsen*
Christine Marie Christensen
25
28
g
g
f
f
Raabjerg Sogn
Aasted Sogn
Anna Marie Louise Jacobsen
Emma Laurine Magdalene
Jacobsen
3
<1
u
u
f
f
Sæby
Sæby
Carl Christian Carlsen
29
g
f
Understed Sogn
Caroline Simonsen
Marie Carlsen
Emma Carlsen
27
2
<1
g
u
u
f
f
f
Albæk Sogn
Sæby
Sæby
husfader, gårdskarl (sen. avlsbruger og vognmand); *16.12.60, †29.07.30 i Flade S, begr. i
Sæby
husmoder; *27.04.62, ~31.05.87 i Understed S
deres datter; *26.09.87
deres datter; *13.09.89
Carl Christian Jensen (Hasselfelt)
Lisbeth Thorsen Øxenhede
Emma Caroline Jensen
(Hasselfelt)
Louise Laurette Jensen
(Hasselfelt)
28
26
1
g
g
u
f
f
f
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
Sæby
husfader, arbejdsmand; *12.12.61
husmoder; *03.12.63, ~30.12.87 i Sæby
deres datter; *06.10.88
<1
u
f
Sæby
deres datter; *16.12.89
logerende, tømrersvend; *07.02.63 (broder til
husejerens kone) Martin Christian Jacobsen
husfader, skræddermester; *21.02.46
husmoder; *08.02.50, ~16.10.68 i Albæk S
deres søn, student; *10.04.68 - født før æ.
deres datter; *01.10.70
4
kvisten
100
Sæby
Markjorder
matr. 23c
forhus
4
4
4
loftet
101
Grønnegade
matr. 72b
forhus
+
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Albert Gustav Abel Kindt
4
+
+
21
Sæby
tjenestepige; *28.09.72
C.G. Krenchel
husmoder, lugekone; *15.07.50, ~1879,
†07.12.1904 på Sæby Vestermark, 54 år gl.;
sep. fra landpostbud Christen Andersen, fh.
husmand på Løgtved Mark, Drlund S; iflg.
fkt1901/Sæ182 menes han at bo i Gug
hendes datter; *05.12.79
hendes datter; *30.09.85
logerende, syerske
logerende, arbejdsmand; *05.07.25
husmoder, sypige; *18.04.66
hendes søn; *24.11.89; m/ u.b. snedkersvend
Peter Andreas Pedersen i Amerika
Ingeborg Andersen
husfader, murersvend; *30.05.64
husmoder; *13.02.61 (søster til den logerende
tømrersvend)
deres datter; *30.01.87
deres datter; *10.10.89
1
Christian Jørgen Christensen
26
u
f
Aasted Sogn
4
Christian Peter Neisig*
Inger Marie Jensdatter
Hans Peter Neisig
Andrea Marie Kirstine Neisig
43
39
21
19
g
g
u
u
f
f
f
f
Sæby
Albæk Sogn
Albæk Sogn
V. Brdslev Sogn
Peder Christensen
57
g
f
Flade Sogn
Maren Jensine Høeg
Ida Marie Frederikke Christensen
65
26
g
u
f
f
Aalborg Bud
Sæby
Anders Christian Andersen
29
g
f
Kirsten Jensdatter
31
g
f
Jens Henrik Andersen
<1
u
f
Buderup Sogn,
husfader, lærer; *05.06.60
Aalborg Amt
Sengeløse Sogn, husmoder; *01.02.59
Københavns Amt
Sæby
deres søn; *10.05.89
Niels Christian Nielsen
32
g
f
Aasted Sogn
Johanne Frederikke Ammundsen
30
g
f
Sæby
Helga Christine Nielsen
Anna Marie Nielsen
Johan Valdemar Nielsen
Sofus Ejner Nielsen
Marie Magdalene Nielsen
Johanne Marie Pallesen Mørk
Søren Christian Frederik Redder
7
6
5
3
2
14
16
u
u
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Volstrup Sogn
3
3
9
husfader, bødkermester; *14.11.32,
†31.05.1919
husmoder; *21.01.25, ~1856, †31.07.1911
deres datter; *04.06.63
husfader, snedkermester; *19.11.57,
†23.12.1923 i Sæby, 66 år gl.
husmoder; *08.10.59, ~10.11.81 i Sæby,
†12.11.97 i Sæby, 38 år gl.
deres datter; *19.09.82
deres datter; *15.10.83
deres søn; *20.11.84
deres søn; *04.05.86
deres datter; *30.07.87
tjenestepige; *18.11.75
lærling; *01.10.73
Chr. Neisig
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
102
Grønnegade
matr. 74a
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
g
f
Sæby
Anna Klitgaard
Annine Axeline Als
24
40
g
u
f
f
Anne Nielsen
Christen Thomsen
Jens Christian Thorsen
20
26
19
u
u
u
f
f
f
Nørre Sundby
Hals Sogn,
Aalborg Amt
Albæk Sogn
Hørby Sogn
Sæby
Holger Rasmus Emil Mygind
50
g
f
3
Signe Mygind
Ane Marie Rasmussen
19
16
u
u
f
f
F
Alma Marie Mygind
22
u
f
F
Anna Nicoline Petrea Knudsen
46
g
f
3
Christian Pedersen*
Christiane Caroline Jørgensen
Marie Cathrine Bendine Thomsen
Rasmus Ølgaard Andrup Lund*
Anna Marie Andersen
59
59
16
45
33
g
g
u
g
g
f
f
f
f
f
Albæk Sogn
Hobro
Volstrup Sogn
Lemvig
Sæby
Peter Frederik Marinus Sørensen*
Emilie Cecilie Kristine Helene
Wendt
Carl Andreas Sørensen
Cecilie Mariane Sørensen
Johan Albert Sørensen
Holger Julius Sørensen
Anna Marie Sørensen
Petra Sørensen
Alvilda Eleonore Andresen
Inger Marie Matiasen
Peder Madsen*
Gjertrud Marie Jensdatter Estrup
Søren Madsen
Carl Elsenius Madsen
Knud Christian Christensen
Søren Thomsen
40
33
g
g
f
f
Sæby
København
11
10
8
7
4
1
14
18
64
59
22
20
60
75
u
u
u
u
u
u
u
u
g
g
u
u
u
e
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Albæk Sogn
Torslev Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Flade Sogn
Volstrup Sogn
7
Christine Jensen
33
u
f
Understed Sogn
R. Lund
husfader, maskinfabrikant; *29.06.49
husmoder; *20.04.55, ~1877, †03.10.98 i
Sæby
deres søn; *26.02.78
deres datter; *23.08.79
deres søn; *04.04.81
deres søn; *14.12.82
deres datter; *30.10.85
deres datter; *31.07.88
tjenestepige; *12.12.75
tjenestepige; *02.10.71
P. Sørensen
husfader, jernstøber; *26.04.25
husmoder; *09.03.30, ~11.02.53 i Sæby
deres søn; *01.05.67
deres søn; *11.12.69
logerende, former; *24.04.29
partikulier, fh. værtshusholder og fragtmand;
*08.08.14, †14.11.95 i Sæby, 81 år gl.; em.e.
Ane Marie Christensdatter, *30.07.21,
~24.09.44, †25.05.79, 57 år gl. (“fandtes
druknet i Sæby Aa”), alt i Sæby
vaskekone; *30.10.56
7
Niels Severin Madsen
Michaeline Marie Pedersen
Marie Petra Madsen
Kirstine Elisabeth Madsen
Karl Severin Madsen
Jens Christian Madsen
Emma Emilie Strøm
36
31
6
5
2
<1
14
g
g
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Albæk Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, former (søn af husejeren); *16.01.54
husmoder; *29.09.58, ~14.09.83 i Albæk S
deres datter; *12.12.83
deres datter; *25.10.84
deres søn; *17.02.87
deres søn; *06.04.89
tjenestepige; *01.07.75
Anders Thorstein Poulsen
Karen Caroline Grethe Hansen
26
31
g
g
f
f
Henry Emil Poulsen
Søren Nielsen Schmidt*
2
49
u
g
f
f
Anna Marie Christine f. Schmidt
Anne Marie Christensen
Eva Marie Pedersdatter Holm
47
24
80
g
u
e
f
f
f
Aalborg Bud
Hals Sogn,
Aalborg Amt
Sæby
Brøns Sogn,
Tønder Amt
København
Hørby Sogn
Skanderborg
husfader, former; *19.05.63, †27.12.1925
husmoder; *27.11.58, ~11.12.83 i Aalborg Bud,
†19.11.1915 i Sæby, 55 år gl.
deres søn; *17.11.87
P. Madsen
husfader, løjtnant, landinspektør; *27.01.41,
†07.10.1916
husmoder; *19.01.41, †27.02.1910
tjenestepige
logerende, pension (mul. slægtning - men ikke
husfaders moder); *12.07.09, †17.11.1900 i
Sæby, 91 år gl.; e.e. kancelliråd, byskriver,
exam.jur. Niels Emanuel Schmidt, *01.12.1781
i Hvejsel S, Vejle A, †07.05.70 i København
Claus Tommerup Henriksen
Busch
13
u
f
Karup Sogn
logerende, skolediscipel; *15.05.76; p.g.a. sygdom midl. oph. hos forældrene i Tveden,
Karup S (K1)
S.N. Schmidt
2
10
105
Grønnegade
matr. 75b
forhus
+
+
+
Optæller
husfader, handelsbestyrer (søn af husejeren);
*07.06.63
husmoder; *17.05.65, ~10.09.89 i Sæby
husjomfru; *09.12.49
26
sidehus
baghus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Niels Christian Leonor Pedersen
6
103
Grønnegade
matr. 74b
forhus
104
Grønnegade
matr. 75a
forhus
22
forhus
baghus
3
106
Grønnegade
matr. 75c
forhus
+
4
+
F
Nautrup Sogn,
Viborg Amt
Løgstør
Sæby
tjenestepige; *04.11.69
tjenestekarl; *03.09.63
tjenestekarl; *18.12.70
husfader, distriktslæge; *25.04.39
hans datter; *12.10.70
tjenestepige; *26.05.73
Grinderslev Sogn, hans datter, midl. oph. i Slagelse; *29.04.67
Viborg Amt
Horsens
husmoder, fraværende; *01.10.43, ~10.08.66 i
Eltang S, Vejle A
husfader, købmand; *24.11.30, †28.02.1911
husmoder; *06.11.30, ~11.11.60 i Hobro
tjenestepige; *15.08.73
Chr. Pedersen
husfader, sadelmager; *28.02.44, †30.06.1912
husmoder; *16.09.56, ~20.07.86 i Sæby
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
107
Vestergade
matr. 76
*Peder Schou
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Anne Marie Sørensdatter
64
e
f
Elling Sogn
Marinus Schou
34
sep
f
Sæby
Optæller
husmoder, pensionist; *01.02.26, †21.06.95 i
o
Sæby, 71 (!) år gl.; e.e. 1 æ.m. ?, & e. 2o æ.
m. skomager Robertus Schou, *12.05.30 i Sæby, ~29.10.54 i Elling S, †11.03.86, 55 år gl.
hendes søn, urmager; *07.01.56; sep. fra
Thora Sophie Bruun, *05.12.58 i Hørby S,
~16.07.80 i Hørby S (datter *16.04.83 i Sæby)
logerende, maskinlærling; *18.07.72
logerende, maskinlærling; *28.01.73
+
+
4
Jakob Johan Henrik Hasselbalch
Johannes Christian Sørensen
(Lundholm)
17
17
u
u
f
f
Mygdal Sogn
Sindal sogn
+
F
Anders Frederik Faurskov Jensen
17
u
f
Hørby Sogn
logerende, maskinlærling; *22.01.73; midl.
oph. hos forældrene i Vangkær, Torslev S
(T16)
2
Marie Thomsen
Marie . . . . . . . . . .
63
20
e
u
f
f
Frederikshavn
Volstrup Sogn
Andreas Thøgersen
70
g
f
Ane Elise Marie Brønnum
63
g
f
3
Caroline Martine Christensen
30
u
f
Vestervig Sogn,
Thisted Amt
Hals Sogn,
Aalborg Amt
Byrum Sogn
husmoder, vaskekone
syerskelærling, fraværende; efternavnet
kendes ikke
S.N. Schmidt
husfader, partikulier, fhv. gmd. på Læsø;
*09.02.20, †06.05.1909 i Sæby, 89 år gl.
husmoder; *04.01.27, ~1846, †16.04.1901 i
Sæby, 74 år gl.
logerende, sypige; *01.08.59
F
Frederikke Cecilie Andrea
Brønnum (“Tante Rikke”)
64
e
f
Hals Sogn,
Aalborg Amt
Marinus Peter Christian Waarst
Nicolai Rübner Møller Wacher
Karl Mørk
Ferdinand Carl Bruhn
31
22
19
16
u
u
u
u
f
f
f
f
Drlund Sogn
Hallund Sogn
Drlund Sogn
Sæby
6
Anne Marie Andersen
Mads Christian Thomsen
37
19
u
u
f
f
Hørby Sogn
Volstrup Sogn
N
Carl Christian Julius Waarst
27
u
f
Drlund Sogn
Caroline Jensine Schmidt
Elisabeth Schmidt
51
55
u
u
f
f
Hobro
Hobro
Sophie Cathrine Hyttel
19
u
f
Sæby
Jens Peter Jensen
46
g
f
Gjertrud Marie Jensdatter
44
g
f
Buderup Sogn,
Aalborg Amt
Drlund Sogn
Niels Christian Berthelsen
54
g
hak Albæk Sogn
Marie Constance Amalie
Pedersen
Dorthea Marie Sørensen
58
g
hak Nyborg
17
u
f
Sæby
Claus Nielsen*
40
g
f
Tolne Sogn
Oline Sørensen
41
g
f
Torslev Sogn
Andreas Sophus Nielsen
13
u
f
Sæby
Christine Elisabeth Olsen*
63
e
f
Farstrup Sogn,
Aalborg Amt
Poul Tinus Christensen
Christine Marie Jørgensen
20
16
u
u
f
f
Hørby Sogn
Sæby
108
Vestergade
matr. 77
*proprietær E.
B. Brønnum +
forhus
109
Vestergade
matr. 78a
*Christen
Pedersen
forhus
110
Vestergade
matr. 78b
*fru Hedevig
Nissen
forhus
111
Grønnegade
matr. 78c
forhus
23
3
husmoders søster, logerende, syerske; midl.
oph. i Skæve Sogn; *17.10.25, †04.09.1915 i
Sæby, 89 år gl.; e.e. brygger og brændevinsbrænder Carl August Møller, *10.05.30,
~17.03.54, †26.04.73, alt i Sæby S. N. Schmidt
husfader, købmand; *11.03.58
kommis; *23.01.68
kommis; *31.10.70
handelslærling; *03.05.73 (forældre i Sæ9394)
tjenestepige; *09.01.53
tjenestekarl; *14.03.70 (forældre i V68)
husfaders broder, uldsorterer, gæst; sædv.
oph. Tasmanien; *06.10.62
S.N. Schmidt
husmoder, manufakturforretning; *25.05.38
hendes søster, medhjælperske i forretningen;
*27.04.34
tjenestepige; *11.02.70
S.N. Schmidt
2
3
kvisten
3
112
Vestergade
matr. 79
forhus
3
husfader, politibetjent; *18.12.43
husmoder; *16.10.45
husfader, købmand; *03.12.36, †06.05.1923 i
Sæby, 87 år gl. [hak = “den hellige almindelige
kirke”; v/ fkt1901 er begge ægtefæller katolskapostolske, men ved dødsfaldene begge folkekirkelige]
husmoder; *11.12.31, ~16.01.81 i Sæby,
†13.02.1909
tjenestepige; *24.02.72
husfader, skomagermester; *03.10.49,
†17.06.1919
husmoder; *23.12.48, ~29.04.75 i Torslev S,
†05.03.1916
deres søn; *03.03.76 [tvill.søster Caroline
Amalia †17.07.76, 4 mdr. gl.]
Claus Nielsen
husmoder, malerprofession; *06.12.27; e.e.
malermester Jens Brøndum, *06.04.22 i
Aalborg Bud, †08.07.89 i Sæby, 67 år gl.
malersvend; *28.03.69
tjenestepige; *28.10.73
S.N. Schmidt
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
113
Vestergade
matr. 80a
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
24
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Niels Christian Jepsen Astrup*
68
e
f
Brøndum Sogn,
Ribe Amt
2
Juliane Marie Sophie Astrup
33
u
f
Sæby
Optæller
husfader, retsvidne, fh. væver; *14.04.21,
†17.09.1901; em.e. Charlotte Petrine
Christiane Wanning, *27.11.19 i Julianehaab,
Grønland, ~07.11.55 i Volstrup S, †24.03.84
hans datter; *29.10.56
7
Ole Lassen Marinus Sørensen
Henriette Leopoldine Rasmussen
Carl Adam Sørensen
Ingemann Louis Sørensen
Christine Marie Sørensen
Johannes Olsen
Karl Peter Spendrup
29
29
3
<1
16
17
16
g
g
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Voer Sogn
Faarup Sogn,
Randers Amt
husfader, skræddermester; *10.08.60
husmoder; *27.02.60, ~07.05.84 i Sæby
deres søn; *09.03.86
deres søn; *08.12.89
husfaders søster, tjenestepige; *21.08.73
skrædderlærling; *26.07.72
skrædderlærling; *22.03.73, konf. 17.04.87 i
Sæby (fader i Sæ51)
Christen Pedersen
54
g
f
Hørby Sogn
Karen Johanne Olesdatter
Julie Georgine Elisabeth
Marie Pedersen
Frederikke Marie Frandsen
54
17
g
u
f
f
Volstrup Sogn
Sæby
husfader, øltapper, fh. købmand og værtshusholder; *11.10.35
husmoder; *01.01.36, ~23.06.65 i Sæby
deres datter; *22.07.72
4
u
f
Torslev Sogn
5
Amalie Marie Jørgensen
1
u
f
Sæby
5
Christian H. Pedersen*
Charlotte Wilhelmine Jørgensen
Valdemar Pedersen
Carl Vilhelm Pedersen
Theodor Johansen
30
23
3
1
16
g
g
u
u
u
f
f
f
f
f
Ugilt Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Taars Sogn
N
Heinrich Friedrich Andreas
Burmester
52
g
f
Erbstorf,
Lüneburg Amt,
Hanover,
Tyskland
gæst, høker, fh. bagermester i Sæby; egl. oph.
Frederikshavn; *30.11.37; em.e. 1o æ.m. Caroline Sophie Amalie Christensdatter, *18.05.34 i
Skæve S, ~19.04.64 i Sæby, †17.02.78, 43 år
gl.; ~ 2o 14.11.80 i Understed S m/ Andrea
Erikke Ottemine Rimmen, *01.01.48 i Vennebjerg S, konf. 27.04.62 i Sæby
F
Kristine Birgitte Pedersen
17
u
f
Glenstrup Sogn,
Randers Amt
tjenestepige; midl. oph. i Vang Nørgaards Hus,
Torslev S (T45); *09.02.72
Chr. Pedersen
114
Vestergade
matr. 81b
forhus
deres plejedatter; *27.08.85, døbt 28.03.86 i
Skæve S; d.a. ug. Karoline Bendine Frandsen,
18 år, Nybrohus; ingen udlagt barnefader
deres plejedatter; *15.05.88; d.a. gæstgiver
Karl Bernhard Jørgensen & ~ Petrine Christine
(Karoline) Margrethe Jensen, 26 år, Sæby
(moderen †27.10.89 i Sæby, 27 år gl.
S.N. Schmidt
husfader, urmagermester
husmoder; *18.08.66
deres søn; *20.06.86
deres søn; *16.09.88
urmagerlærling; *08.04.73
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
115-116
Vestergade
matr. 81a
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Optæller
husfader, fæstemand, fh. bager og værtshusholder; *25.04.21, †16.08.98 i Sæby, 77 år gl.;
o
em.e. 1 æ.m. Bertha Sophie Schmidt, *ca.
1810 i Holbæk, †09.06.78 i Sæby, 69 år gl.
husmoder; *02.06.55
Gotfred Sixtus Pettersen
69
g
f
Frederikshavn
Abel Cathrine Christensen
34
g
f
Peter Pettersen
Hans Christian Pettersen
Niels Kristensen
5
3
10
u
u
u
f
f
f
Horslunde Sogn,
Maribo Amt
Sæby
Sæby
Hørby Sogn
Kirsten Marie Nielsen
50
e
f
Understed Sogn
Hans Thomas Thomsen
Hansine Marie Jørgensen
Jensine Christine Christiansen
10
22
23
u
u
u
f
f
f
Skæve Sogn
Skæve Sogn
Torslev Sogn
Jørgen Jensen*
53
g
f
Hørby Sogn
Cecilie Steenberg
Adolph Marius Jensen
Mathilde Mariane Jensen
Enoch Frederik Christian Jensen
Madsine Caroline Amalie
Christiansen
Anthon Friis Christiansen
Lars Christensen
Lars Christian Larsen
47
13
11
5
17
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Sindal Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Torslev Sogn
20
19
16
u
u
u
f
f
f
Hørby Sogn
Hørby Sogn
Sæby
Christen Nielsen
69
u
f
Aasted Sogn
2
Rasmus Peter Pedersen
71
e
f
Horsens Sogn,
Aalborg Amt
N
N
N.C. Pedersen
P.C. Jensen
?
?
?
?
?
?
Stege
Aarhus
skræddersvend, rejsende
bagersvend, rejsende
Hans Christian Koch
49
g
f
Sæby
Clara Jensine Larsen
Dagmar Dorthea Koch
Charles Vilhelm Koch
Anna Dorthea Koch
Gjertrud Marie Koch
Georg Koch
Hugo Koch
Peter Frederik Christian
Lindgreen
Caroline Mathilde Fjeldgaard
44
13
8
6
4
2
<1
46
g
u
u
u
u
u
u
g
f
f
f
f
f
f
f
f
Frederikshavn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Helsingør Marie
husfader, skomagermester; *13.03.40; em.e.
o
1 æ.m. Caroline Christine Ane Marie Hedevig
Nylin, *17.06.30 i Frederikshavn, ~29.05.69 i
Sæby, †23.04.73 i Sæby, 42 år gl.
husmoder; *20.09.46, ~18.06.74 i Sæby
deres datter; *29.09.76
deres søn; *11.03.81
deres datter; *30.06.83
deres datter; *09.09.85
deres søn; *23.10.87
deres søn; *15.09.89
Jørgen Jensen
husfader, købmand; *26.03.43, †29.08.28
44
g
f
Sæby
12
9
7
u
u
u
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
7
Marius Fjeldgaard Lindgreen
Ove Peter Fjeldgaard Lindgreen
Elfrida Mathilda Fjeldgaard
Lindgreen
Ellen Marie Fjeldgaard Lindgreen
Dorthea Marie Hyttel
husmoder; datter af husejeren; *22.12.45,
~1877
deres søn; *08.07.77
deres søn; *14.12.80
deres datter; *19.03.82
5
19
u
u
f
f
Sæby
Sæby
deres datter; *13.06.84
tjenestepige; *24.05.70
1
Herman Adolf Brorsen Schou
57
u
f
Sæby
husfader, træhandler; *03.05.32, †12.05.99 i
Sæby, 67 år gl.
Jørgen Søbye Fjeldgaard*
73
e
f
Sæby
Ane Johanne Kristensen
20
u
f
Albæk Sogn
husfader, avlsbruger; *21.05.16, †27.04.1906 i
Sæby, 89 år gl.; em.e. Anna Marie Nielsdatter,
*18.01.03 i Albæk S, ~31.12.37 i Sæby,
†19.08.76 i Sæby, 73 år gl.
tjenestepige; *20.06.69
Morten Nielsen
Christine Sørensen
Helga Johanne Marie Nielsen
34
31
3
g
g
u
f
f
f
Skærum Sogn
Torslev Sogn
Frederikshavn
Niels Hartvig Sofus Nielsen
1
u
f
Skærum Sogn
5
+
+
25
4
9
baghus
sidehus
8
117
Vestergade
matr. 82
forhus
sidehus
2
baghus
4
deres søn
deres søn; *08.11.86
deres plejesøn; *02.12.79, døbt 06.06.80 i
Volstrup S; s.a. ug. Katrine Kristensen, 24 år,
Øster Mølgaard; ingen udlagt barnefader
husmoder; *30.11.39, †10.01.95 i Sæby, 54 år
gl.; e.e. Christen Thomsen, høker og øltapper i
Sæby, fh. gårdmand i Kærsgaard, Skæve S,
*30.12.47 i Hørmested S, ~?, †28.04.83 i
Sæby, 35 år gl.
hendes søn; *30.04.79
logerende, sypige; *29.07.67
logerende, sypige; *25.01.67
o
husfader, smedemester; *14.07.36; em.e. 1
æ.m. Maren Sørensen, *01.10.32 i Hirsholmene S, †28.11.72 i Sæby, 40 år gl.
husmoder; *23.11.42
deres søn; *17.07.76
deres datter; *18.09.78
deres søn; *27.08.84
tjenestepige; *18.12.72, døbt 02.06.73 i Hørby
S
smedesvend; *14.09.69
smedelærling; *15.08.70
smedelærling; *05.04.73
husfælle, daglejer; *23.06.20, †07.01.95 i
Sæby, 74 år gl.
husfælle, daglejer
husfader, arbejdsmand; *17.09.55
husmoder; *02.07.58, ~03.09.86 i Torslev S
deres datter; *01.11.86, døbt 07.12.86 i
Skærum S
deres søn; *22.05.88
P. Lindgreen
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
118
Vestergade
matr. 83
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Lars Christian Jørgensen*
54
g
f
Albæk Sogn
Christiane Kirstine Thomsen
41
g
f
Sæby
6
Marie Jørgensen
Alma Jørgensen
Søren Jørgensen
Peder Jørgensen
14
12
8
8
u
u
u
u
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Optæller
husfader, buntmagermester; *06.09.35; em.e.
o
1 æ.m. Christine Marie Pedersen, *24.03.45 i
Frederikshavn, ~13.06.65 i Sæby, †12.01.66,
20 år gl.
husmoder; *22.10.48, ~29.11.72 i Sæby,
†25.12.92 i Sæby, 44 år gl.
deres datter; *23.09.75
deres datter; *01.06.77
deres søn, tvilling; *12.03.81 (!)
deres søn, tvilling; *13.03.81 (!)
1
Marius Antinus Sørensen
24
u
f
Hjørring
husfader, blikkenslagermester; *07.12.65
Eduard Vilhelm Poulsen
26
g
f
Nielsine Sørensen
Peter Sigvard Poulsen
Karoline Marie Poulsen
Alma Johanne Poulsen
Anna Mathilde Poulsen
Christine Marie Pedersen
Hillebert Christiansen Abel*
35
5
3
1
<1
16
47
g
u
u
u
u
u
g
f
f
f
f
f
f
f
Bælum Sogn,
Aalborg Amt
Torslev Sogn
Torslev Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Caroline Wilhelmine Christensen
Emly Abel
Albert Abel
Anna Abel
Kaj Abel
Oskar Abel
Kristen Mikkelsen Filtenborg
42
15
12
11
10
8
25
g
u
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
Jens Peter Jensen
Christian Peter Thomsen
(Rølborg)
Ane Jensen
Larsine Christensen
20
31
u
u
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Solbjerg Sogn,
Thisted Amt
Hørby Sogn
Karup Sogn
husfader, høker og øltapper, fh. bestyrer af
Øster Koldbro; *09.10.63
husmoder; *10.08.54, ~04.01.84 i Torslev S
deres søn; *07.02.84
deres datter; *08.12.86
deres datter; *03.04.88
deres datter; *08.11.89
tjenestepige; *25.11.73
C. Jørgensen
husfader, købmand (kolonial); *18.11.43,
†14.07.93 i Sæby, 49 år gl.
husmoder; *02.09.47, ~12.11.72 i Sæby
deres datter; *08.09.74
deres søn; *07.02.77
deres datter; *22.05.78
deres søn; *16.11.79
deres søn; *19.04.81
handelskommis; *10.10.64
23
28
u
u
f
f
Understed Sogn
Jerslev Sogn
tjenestepige
tjenestepige; *15.11.61
Anders Christian Hyldahl
41
g
f
Thisted
Thora Marie Müller
Ingeborg Mathilde Hyldahl
Ida Margrethe Pouline Hyldahl
Hans Martin Hyldahl
Lydia Elisabeth Hyldahl
Ellen Sophie Hyldahl
Otto Thorvald Christian Hyldahl
Jacob Christian Sørensen
Sophus Nicolai Sørensen
Christine Julie Nielsen
Johanne Christine Sørensen
34
9
8
6
4
2
<1
23
18
23
17
g
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Ringsted
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Flade Sogn
Flade Sogn
Sæby
Skagen
Jens Carl Marcussen*
39
g
f
Jørgine Karen Lene Sørensen
Carl Marcussen
Alma Amalie Nielsen
34
1
4
g
u
u
f
f
f
Horsens Sogn,
Aalborg Amt
Tolne Sogn
Sæby
Tolne Sogn
husfader, købmand (manufaktur); *27.02.48,
†20.11.1907
husmoder; *29.06.55, ~24.06.79 i Vejle
deres datter; *11.03.80
deres datter; *12.12.81
deres søn; *27.09.83
deres datter; *28.08.85
deres datter; *16.09.87
deres søn; *24.10.89
handelskommis; *08.10.66
handelslærling; *17.07.71
tjenestepige; *20.12.66
tjenestepige; *21.10.72
N.K.. Kristiansen - byrådsmedlem
husfader, gæstgiver; *05.10.50
7
Semine Ottilia Stephansen
Maren Sørensen
Søren Kristian Sørensen
17
33
17
u
u
u
f
f
f
N
N
Vilhelm Bauer
Albert Alberti
22
29
u
u
f
f
N
N
N
Flora Burholm
Mary Petersen
Karl K. Hansen
36
17
35
u
u
g
f
f
f
7
119
Vestergade
matr. 99a
forhus
12
12
120
Vestergade
matr. 99b
Hotel Dania
forhus
(hotelgæster)
26
handelskommis; *11.07.69
tjenestekarl; *04.03.58
husmoder; *09.10.55, ~05.01.83 i Sæby
deres søn; *17.05.88
deres plejedatter; *01.03.85; d.a. ug.
Christiane Sørensen, 22 år, i Snerpen, & u.b.
ungkarl Kristian Larsen i Katsig
stuepige; *09.11.72
Byrum Sogn
Torslev ØH Sogn kokkepige; *04.09.56, †12.02.1930
gårdskarl; *21.02.72
Lendum Sogn
København
Strassburg,
Elsass
København
København
København
artist; sædv. oph. København
artist; omrejsende
direktrice; omrejsende
lærling; sædv. oph. Slagelse
husfader, artist; sædv. oph. Aarhus
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
121
Vestergade
matr. 100
*brødrene
Burmester
forhus
122
Vestergade
matr. 101
*C.A.E. Bech
& Kirsten
Thomsen
forhus
+
123
Pindborggade
matr. 102
*toldforvalter
O.G. Fog
forhus
124
Vestergade
matr. 103
Hotel
Harmonien
*enkefru Emilie
Jørgensen
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
27
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Optæller
Søren Christian Martinus
Sørensen
Karen Line Christine Andersen
32
g
f
Aalborg Bud
husfader, bagermester; *19.03.57
31
g
f
Skærum Sogn
Oscar Sørensen
Agnes Margrethe Sørensen
Christen Andersen
8
<1
58
u
u
e
f
f
f
Sæby
Sæby
Albæk Sogn
8
Mette Dorthea Sørensen
Johannes Abrahamsen
Christen Jakob Nielsen Kongsbak
18
19
15
u
u
u
f
f
f
Sæby
Aalborg Frue
Sæby
husmoder; *31.12.58, ~07.05.80 i Sæby,
†15.08.1925
deres søn; *19.07.81
deres datter; *30.10.89
husmoders fader, tilhåndegående i huset;
*28.03.31, †22.10.1902 i Sæby, 72 år gl.; em.
e. Ane Cathrine Christensdatter, *12.12.32 i
Aasted S, ~26.12.58 i Skærum S, †?
tjenestepige; *07.05.71
bagersvend; *27.11.70
bagersvend (!); *01.04.74
26
30
g
g
f
f
Horne Sogn
Tornby Sogn
7
Peder Lassen Jensen
Christine Anna Sophie Flora
Christensen
Niels Mikael Jensen
Ellen Kirstine Jensen
Ane Marie Christensen
Jens Michelsen Jensen
Laurits Hyttel
2
<1
31
30
14
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Horne Sogn
Horne Sogn
Sæby
3
Nicoline Severine Holm
Cathrine Marie Holm
Marie Nicoline Elisabeth Holm
49
40
20
u
u
u
f
f
f
Sæby
Sæby
København
Carl Adolph Emil Bech*
60
e
f
Flade Sogn
5
Jakob Peter Julius Bech
Søren Peter Pedersen
Christian Peter Christensen
Pauline Olsen
22
23
21
25
u
u
u
u
f
f
f
f
Sæby
Albæk Sogn
Bjergby Sogn
Uppsalir,
Klaksvik Sogn,
Færøerne
2
Lars Christian Marquardsen
Christian Linus Andreasen
31
23
u
u
f
f
Torslev Sogn
Ugilt Sogn
5
Peder Christian Christensen
Christiane Poulsen
Anders Christian Christensen
Johan Marinus Christensen
Petræa Christine Christensen
31
37
11
9
5
g
g
u
u
u
f
f
f
f
f
Skæve Sogn
Understed Sogn
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Carsten Emil Jørgensen
28
g
f
Frederikshavn
Juliane Marie Povelsen
Niels Alfred Møller
Thomine Christine Marie Lund
33
17
24
g
u
u
f
f
f
Aalborg Bud
Sæby
Sæby
Gustav Ludvig Christian Clasen
38
g
f
Bodilsine Martine Carlsen Luther
44
g
f
Hadermarchen,
Holsten
Aalborg Bud
Christine Lisette Juliane
Ludovica Luther Clasen
Ludvig Fritz Luther Clasen
13
u
f
Drlund Sogn
11
u
f
Tolne Sogn
Jensine Gotfredmine Sofie
Luther Clasen
Morten Luther Clasen
Ludvig Christian Joachim Clasen
9
u
f
7
76
u
e
f
f
Husby Sogn,
Gottorp Amt
Horne Sogn
Meldorf,
Holsten
Jensine Sophie Wellejus
33
u
f
10
Henriette Christiane Jensen
Ane Elsine Svendsen
21
24
u
u
f
f
Stokkemarke S.,
Maribo Amt
Sindal Sogn
Vesterø Sogn
2
Jens Julius Andersen
Ane Marie f. Andersen
30
24
g
g
f
f
Rakkeby Sogn
Sæby
4
husfader, købmand; *02.03.63, †17.03.1936
husmoder; *21.04.59, ~29.10.86 i Tornby S,
†12.04.1916
deres søn; *26.08.87
deres datter; *09.08.89
tjenestepige; *15.02.58
husfaders broder, tjenestekarl; *14.01.60
handelslærling; *01.05.75
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
husmoder, modehandlerinde; *28.11.40
hendes søster, logerende; *28.07.49
logerende, bestyrerinde
husfader, snedkermester; *17.01.29,
†26.01.97 i Sæby, 68 år gl.; em.e. Karen Marie
Nørgaard, *ca. 1829 i Hobro, †22.10.88 i
Sæby, 59 år gl.
hans søn, snedker; *20.07.67 §
logerende, snedker; *01.09.66
logerende, snedker; *16.07.68
logerende; *14.04.64, †09.11.97 i Sæby, 33 år
gl. §: ~30.04.97 i Sæby
husfader, landpostbud; *23.09.58
lejer, redaktionssekretær; *23.09.66
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
husfader, landarbejder; *15.04.58
husmoder; *18.01.53, ~23.08.78 i Understed S
deres søn; *15.11.78
deres søn; *02.05.80
deres datter; *25.10.84
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
husfader, købmand (søn af husejersken);
*11.01.62, ~17.09.89 i Sæby
husmoder; *15.01.57, døbt 13.05.57 i Bud
handelslærling; *28.09.72
tjenestepige; *07.08.65
husfader, gæstgiver; *26.10.51, †15.04.1906 i
Hjørring, 54 år gl.
husmoder; *03.05.44, ~26.10.75 i Aalborg Bud,
†25.06.1921 i Sæby, 77 år gl., begr. i Hjørring
deres datter; *25.08.76
deres søn; *26.04.78 (i Skaarupgaard),
†09.01.91 i Sæby, 12½ år gl.
deres datter; *30.04.80, konf. 21.04.95 i Sæby
deres søn; *11.11.82
husfaders fader, fh. mejeriforpagter på
Kølskegaard, Hallund S; tilhåndegående i
gæstgiveriet; *05.06.13, †10.03.1908 i
Hjørring, 94 år gl.; em.e. Lisette Doris Louise
Meyer, †30.06.83 i Sæby, 63 år gl.
huslærerinde; *26.06.56
tjenestepige; *22.05.68
tjenestepige; *20.05.65
husfader, lejer, staldforpagter; *04.11.59
husmoder; *18.09.65, ~19.12.88 i Sæby
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
125
Vestergade
matr. 104
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
e
f
Sæby
Marie Petrine Enevoldsen
Ane Andersen
Andreas Larsen
Ane Marie Poulsen
25
24
24
15
u
u
u
u
f
f
f
f
Torslev Sogn
Albæk Sogn
Hallund sogn
Albæk Sogn
Christen Jakobsen Grøndal
(Kammer)
80
g
f
Lendum Sogn
Søren Peter Lund*
Margrethe Christine Sørensen
56
44
g
g
f
f
Peter Lund
21
u
f
Lemvig
Moltrup Sogn,
Haderslev Amt
Sæby
Hans Rask Jepsen Astrup
78
g
f
Brøndum Sogn,
Ribe Amt
2
Johanne Sophie Wanning
72
g
f
Julianehaab,
Grønland
2
Carl Andreas Martinussen
Anlise Christensen
24
21
g
g
f
f
Hjørring
Frederikshavn
F
Maren Olesen
ca. 74
e
f
?
Niels Christian Christiansen*
49
g
f
Drlund Sogn
Emilie Olivia Frederikke Jensen
46
g
f
København
Anna Elisabeth Christiansen
Alma Christiansen
Gerda Christiansen
Valborg Christiansen
Christen Seerup Nielsen
Marius Sørensen Balle
Nielsine Andersen
Emma Caroline Ingerslev
21
20
12
11
15
24
24
42
u
u
u
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
f
David Julius Mührmann*
70
e
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Amerika
Silkeborg
Albæk Sogn
Lemming Sogn,
Viborg Amt
Sæby
6
Helene Britta Mührmann
Laurits Mührmann
Maren Kirstine Mührmann
Rasmine Christine Hald
Marie Cecilie Ammundsen
33
31
27
54
24
u
u
u
u
u
hak
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Nørre Sundby
Sæby
3
Carl Christian Brix Kjelgaard
Johan Christian Abel
Kristian Aage Jensen
30
15
15
u
u
u
f
f
f
Sæby
Sæby
Lendum Sogn
Lovise Poulsen f. Jensdatter
62
e
f
husmoder, pension; *01.09.33
2
Kirstine Johanne Marie Simonsen
16
u
f
Sulsted Sogn,
Aalborg Amt
Albæk Sogn
28
26
g
g
f
f
Aalborg Bud
Hjørring
husfader, farversvend; *03.02.61
husmoder; *10.10.62, ~18.11.84 i Hjørring
4
Niels Otto Peter Vilhelm Jensen
Josephine Petrine Almine
Sørensen
Jenny Sofie Jensen
Helene Dorthea Kock
1
15
u
u
f
f
Sæby
Volstrup Sogn
deres datter; *27.04.88
tjenestepige; *21.05.74
N
Flora Josephine Sørensen
34
u
f
Hjørring
37
u
f
Skæve Sogn
4
Jørgen Peter Jensen*
(“Træsko-Jørgen”)
Anne Marie Jensen
Jens Kristian Adolf Jensen
Lovise Sørensen
husbestyrerinde; sædvanligt ophold i Hjørring;
*22.06.55
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
husfader, gæstgiver; *26.04.52
38
15
19
u
u
u
f
f
f
Hørby Sogn
Voer Sogn
Drlund Sogn
husbestyrerinde; *18.11.51
deres søn; *30.05.74
tjenestepige; *03.12.70
4
Thomas Thomsen (Schjunck)
Nicoline Nielsen
Søren Thomsen
Carl Marius Thomsen
34
28
3
1
g
g
u
u
f
f
f
f
Sæby
Understed Sogn
Sæby
Sæby
husfader, avlsbruger og fragtmand; *27.12.55
husmoder; *12.02.61, ~28.12.86 i Sæby
deres søn; *10.01.87
deres søn; *25.06.88
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
3
127
Pindborggade
matr. 106
*Niels Christian
Egholm
forhus
128
Vestergade
matr. 107
forhus
+
10
129
Vestergade
matr. 108
forhus
130
+
Vestergade +
matr. 109
+
*konsul
Leonhard Abel
forhus
Optæller
husmoder, værtshusholderske; *29.04.24; e.e.
værtshusholder, fh. vognmand Peder Christian
Christensen Røntved, *13.08.18 i Jerslev S,
~24.03.46 i Sæby, †05.09.80, 61 år gl.
tjenestepige; *20.02.64
tjenestepige; *30.05.65
tjenestekarl; *15.03.65
logerende, sypige; *18.04.74
65
N
126
Vestergade
matr. 105
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Gitte Cathrine Madsdatter Krog*
5
baghus
28
131
Vestergade
matr. 110
forhus
logerende, arbejdsmand, sædv. oph. Knæverhede, Volstrup S (V169) - også reg. dér i den
originale folketælling; *10.12.09, †03.08.99 i
Hørby S, begr. Volstrup
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
husfader, guldsmed; *05.09.33, †28.11.1917
husmoder; *01.12.45, ~18.10.67 i Volstrup S,
†08.12.1919
deres søn, urmager (sen. borgmester);
*04.08.68
husfader, pensioneret lærer fra Volstrup Skole;
*31.03.11, †23.03.90 i Sæby, 78 år gl.; em.e.
1o æ.m. Christiane Nielsdatter, ~27.09.40 i
Volstrup S, †16.10.41, 22 år gl.
husmoder; *29.10.17, ~29.03.42 i Torslev S,
†31.07.96 i Sæby
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
husfader, malermester; *23.01.66
husmoder; *15.02.68, ~07.05.89 i
Frederikshavn
husmoder, syning; midl. oph. i Frederikshavn
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
husfader, sagfører, exam.jur; *07.09.40,
†25.01.1934
husmoder; *18.05.43, ~18.11.66 i Sæby,
†06.11.1916
deres datter; *07.04.68
deres datter; *12.09.69
deres datter; *17.02.77
deres datter; *23.02.78
deres plejesøn
sagførerfuldmægtig, exam.jur.; *05.12.65
tjenestepige; *30.05.65
detailhandler; *13.08.47
N.K. Kristiansen - ejer
husfader, garver; *25.12.19; em.e. Johanne
Marie Hald, *16.11.26 i Nørre Sundby,
~16.11.46 i Nørre Sundby, †17.02.83, 56 år gl.
hans datter; *25.01.57
hans søn, garver; *19.11.58
hans datter; *15.12.62
husfaders svigerinde, medhjælper; *20.10.35
tjenestepige; *12.05.65
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
købmand; *14.08.59
handelslærling; *15.08.74
handelslærling; *03.11.74
tjenestepige; *29.05.73
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
132
Vestergade
matr. 111
*snedker
Nielsen
forhus
+
133
Vestergade
matr. 112
*J.D.F. Wulff
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Jens Christian Christiansen
Ane Marie Nielsen
30
26
g
g
f
f
Ø. Brdslev Sogn
Aalborg Frue
Jens Peter Albrechtsen
45
g
f
Skæve Sogn
Karen Poulsdatter Jensen
42
g
f
Albert Christian Albrechtsen
Søren Peter Albrechtsen
Elise Dorthea Albrechtsen
Niels Christian Albrechtsen
Johannes Albrechtsen
Inger Marie Carlsen
13
12
10
7
3
25
u
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
Niels Peter Jensen Hellum
52
g
f
Clara Eleonora Holst
Birgitte Marie Hellum
Frederikke Kristine Ammundsen
52
18
22
g
u
u
f
f
f
Emil Schandorff
40
g
f
7
Inger Mührmann
Marie Schandorff
Agnes Schandorff
Christiane Schandorff
Christian Schandorff
Sine Christine Kongsbak
37
11
10
7
2
19
g
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
F
Oluf Schandorff
6
u
f
Niels Christian Egholm*
Martha Pedersen
68
45
g
g
f
f
Alfred Egholm
Amalia Egholm
Ernstine Egholm
Anna Egholm
Emanuel Egholm
Olga Emilie Sørensen
20
18
15
12
7
12
g
g
g
g
g
g
f
f
f
f
f
f
Arthur Bollerup Sørensen
9
g
f
Hans Christian Hansen*
74
e
f
Maren Kirstine Christensdatter
54
u
f
Herman Christian Jakob Hansen
32
u
f
Lovise Alvilda Oline Marie
21
u
f
2
8
4
134
Pindborggade
matr. 115
*David Julius
Mührmann
forhus
135
Pindborggade
matr. 116
forhus
9
136
Pindborggade
matr. 117
forhus
4
Hansen
137
Pindborggade
matr. 118
forhus
+
Optæller
husfader, snedker; *03.07.59
husmoder; *16.03.63, ~07.05.87 i Sæby
husfader, træhandler, fh. landpostbud;
*01.06.44, †10.04.1906 i Sæby, 61 år gl.
Hals (Læsø) Sogn husmoder; *21.08.47, ~29.04.75 i Sæby,
†26.07.1906 i Sæby, 58 år gl.
Sæby
deres søn; *18.09.76
Sæby
deres søn; *25.10.77
Sæby
deres datter; *08.07.79
Sæby
deres søn; *13.03.82
Sæby
deres søn; *30.05.86
Torslev Sogn
logerende, sypige; *08.12.64
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
husfader, by- og herredsfuldmægtig, exam.jur.;
Frederikshavn
*15.02.37, †30.03.1918
Sæby
husmoder; *10.02.37, ~30.10.68 i Sæby
Sæby
deres datter; *13.10.71
Sæby
tjenestepige; *19.01.68
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
Svendborg Frue husfader, avlsbruger; fh. gdr. i Øster Ørvad,
Hørby S; *27.04.49, †28.11.1930
husmoder; *19.12.52, ~22.09.77 i Sæby
Sæby
deres datter; *04.12.78
Hørby Sogn
deres datter; *15.10.79
Hørby Sogn
deres datter; *29.08.82
Sæby
deres søn; *01.11.87
Sæby
tjenestepige; *23.10.70
Sæby
deres søn; midlert. ophold i Haven, Hørby S;
*18.09.83
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
Vennebjerg Sogn husfader, købmand; *23.12.21, †07.11.1906
Glenstrup Sogn, husmoder; *11.10.44, ~21.10.68 i Sæby,
Randers Amt
†126.08.1909
Sæby
deres søn, handelskommis; *28.10.69
Sæby
deres datter; *27.03.71
Sæby
deres datter; *16.09.74
Sæby
deres datter; *03.09.77
Sæby
deres søn; *23.07.82
på skibet “Capderes plejedatter; *25.12.77, konf. 11.09.92 i
sing Moon” nær
Sæby; d.a. kaptajn Simon Larsen Bollerup
Bangkok, Siam
Sørensen & ~ Oline Mathilde Birgitte Jensine
Pedersen
Singapore
deres plejesøn; *08.12.80, konf. 21.04.95 i
Sæby; broder til ovenstående
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
Ø. Brdslev Sogn husfader, købmand; *12.02.16, †11.05.92 i
Sæby, 76 år gl.
husbestyrerinde; *24.06.35, ~04.05.92 i Sæby
Karup Sogn
m/ husfader (stuebryllup, kongebrev)
deres søn, medhjælper; *19.03.57, døbt
København,
Helligånds Sogn 07.06.57, konf. 16.04.71 i Sæby
deres datter; *14.10.68, døbt 11.10.84 i Sæby
Sæby
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
Farsø Sogn,
husfader, sadelmager; *19.08.04, †?; em.e.
Ane Margrethe Madsdatter Poulsen, *14.02.15,
Aalborg Amt
~09.01.35, †03.12.87, 72 år gl., alt i Sæby
Sæby
1
Jens Boller Bjerrum
87
e
f
1
Maren Christensen
52
u
f
Volstrup Sogn
husmoder, vævekone; *25.08.37
1
Søren Peter Christensen*
65
u
f
Flade Sogn
smed; *16.09.24, †13.07.93 i Sæby, 68 år gl.
Henrik Christian Pedersen
Juliane Andersen
32
28
g
g
f
f
Hørby Sogn
Hørmested Sogn
Jens Christian Pedersen
Emma Jensine Pedersen
Marie Pedersen
5
2
<1
u
u
u
f
f
f
Understed Sogn
Albæk Sogn
Sæby
Ove Georg Vilhelm Fog*
71
u
f
København
Johanne Elise Kirstine Pedersen
26
u
f
Vesterø Sogn
husfader, murerarbejdsmand; *23.02.57
husmoder; *16.02.62, konf. 23.04.76 i
Understed S, ~13.11.83 i Understed S
deres søn; *03.09.84
deres datter; *05.04.87
deres datter; *12.10.89
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
husfader, toldforvalter; *21.05.18, †29.06.98,
80 år gl.
tjenestepige; *22.02.63
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
5
138
Pindborggade
matr. 119
forhus
29
2
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
139
Pindborggade
matr. 120
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
70
g
f
Sofie Elisabeteh Sørensen
Petrea Wilhelmine Jensen
Sofus Jensen
Petrea Johanne Marie
Christensen
44
20
10
32
g
u
u
u
f
f
f
f
Optæller
Slagelse S. Peter husfader, farver; *07.08.19, †10.10.1903 i
o
Sæby; em.e. 1 æ.m. Elisabeth Dalgaard,
†02.05.67 i Hjørring, 48 år gl.
husmoder; *04.10.45, ~10.11.68 i Hjørring
Hjørring
deres datter; *01.05.69
Hjørring
deres søn; *08.02.79
Hjørring
tjenestepige; *05.04.57
Vrejlev Sogn
Hansine Johanne Holst
66
e
f
Frederikshavn
2
Laura Christine Lassen
32
u
f
Sæby
F
Hans Christian Aabel Bruun
23
u
f
Karup Sogn
Peder Hansen
34
g
f
Christiane Nielsen
35
g
f
Gravlev Sogn,
Aalborg Amt
Volstrup Sogn
Andreas Pedersen
35
g
f
Ane Frederikke Rasine Bech
Peder Gotfred Henrik Pedersen
Ane Kirstine Nikoline Pedersen
Aage August Ferdinand Pedersen
Konrad David Georg Pedersen
34
9
7
5
2
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Rosa Olga Pedersen
<1
u
f
Marie Christine Johansen*
52
e
Karl Bernhardt Jørgensen
26
Henning Kristian Korfix Jørgensen
Frederik Emanuel Jørgensen
Camilla Punktina Jørgensen
Anna Avgusta Elvine Marie
Jørgensen
Caroline Svendsen
8
2
husmoder, syning; *04.07.23; e.e. skomagermester Lars Peter Lassen, *19.02.15 i Aalborg
Bud., ~21.10.45 i Sæby, †05.01.88 i Sæby, 73
år gl.
hendes datter, syning; *10.07.57
logerende, kontorist på By- og Herredskontoret, midlertidigt ophold i Ormholt, Torslev S
(T321); *02.04.66, †12.10.1946 på Fejø
(exam.jur. 1892)
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
husfader, gæstgiver; *04.10.55, †23.11.1923
husmoder; *10.09.60, ~30.11.89 i Volstrup S,
†25.10.1943 i Sæby
Foulum Sogn,
Aalborg Amt
Sæby
Sæby
Aarhus Domsogn
Aarhus Domsogn
Gerlev Sogn,
Randers Amt
Mariager
husfader, sergent i gendarmeriet; *29.06.54
f
Horne Sogn,
Svendborg Amt
e
f
Albæk Sogn
13
11
10
8
u
u
u
u
f
f
f
f
Albæk Sogn
Albæk Sogn
Albæk Sogn
Albæk Sogn
husmoder, avlsbrug; *25.11.37, døbt 28.02.38;
e.e. gdr. Anders Jørgensen, Klemenshave,
*20.04.34 i Fyrendal S, Sorø A, †12.04.82 i
Albæk S, 47 år gl.
hendes søn, fh. gæstgiver, p.t. uden erhverv;
*16.02.63
hendes søn; *06.05.76
hendes søn; *21.07.78
hendes datter; *27.01.80
hendes datter; *18.02.81
78
e
f
Horne Sogn,
Svendborg Amt
Lars Christian Larsen
26
u
f
Hallund Sogn
N
Christian Andersen
29
g
f
Biersted Sogn,
Aalborg Amt
2
Niels Christian Christensen
Martine Jensen
23
22
g
g
f
f
Hørby Sogn
Aalborg
7
141
Søndergade
matr. 127
*møller
Hans Aabel
forhus
142
Søndergade
matr. 128b
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Jens Jensen*
5
140
Pindborggade
matr. 121
forhus
30
husmoder; *20.11.55
deres søn; *07.02.80
deres datter; *11.04.82
deres søn; *17.05.84
deres søn; *01.07.87
deres datter; *18.03.89, døbt 26.12.89 i Sæby
(ej kirkebogført i Mariager!)
husmoders moder; *14.04.11, †19.05.92 i
Sæby, 82 år gl.; e.e. møller Peder Johansen i
Horne Mølle, senest i Aalborg, ~05.08.37 i
Horne S (han da 27 år gl. og “af Sarup”)
tjenestekarl; *04.12.63
husfader, postkusk på ruten Sæby-Hjørring;
egentl. oph. i Skinderbak, Torslev S (T93);
*07.04.60
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
husfader, skrædder; *28.07.66
husmoder
[søn Anton Emanuel *05.04.90 i Sæby]
2
Joachim Heinrich Dancker*
55
g
f
Christiane Sørensen
46
g
f
Christianshof,
Traventhal Amt,
Holsten
Lendum Sogn
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
husfader, blikkenslager; *11.07.34, ~25.04.73 i
Sæby, †23.02.24
husmoder; *19.04.43, †21.05.26
N.K. Kristiansen - byrådsmedlem
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
143
Hjørnet af
Algade og
Søndergade
matr. 128a
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
6
+
4
31
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Optæller
husfader, vicekonsul, ølbrygger; *15.01.28,
†03.02.1915 i Sæby, 87 år gl.
husmoder; *25.02.34, ~24.07.61 i Sæby,
†13.10.1923 i Sæby
deres datter; *07.08.66
deres datter; *23.05.72
deres datter; *07.12.73 (tvillingesøster Mary
Christiane †06.05.74, 5 mdr. gl.)
tjenestepige; *23.08.73
Niels Andreas Buchwald Ørum*
62
g
f
Viborg Domsogn
Christiane Jørgine Severine
Brønnum
Marie Elisabeth Ørum
Hedevig Cathrine Ørum
Polly Britta Ørum
55
g
f
Lendum Sogn
23
17
16
u
u
u
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Anna Olsen
16
u
f
Sæby
Julius Alexander Petersen
49
g
f
Line Christensdatter
46
g
f
Hansine Petrine Hansen
Lars Christian Larsen
27
30
u
u
f
f
husfader, partikulier, pensionatsvært, fhv. avlsSøllerød Sogn,
Københavns Amt inspektør; *31.07.40, †12.02.91 i Sæby, 50 år
gl.
husmoder; *07.01.43, ~1886
Nebbelunde S.,
Maribo Amt
tjenestepige; *23.09.62
Karup Sogn
logerende, herredsfuldmægtig, exam.jur.;
Lemvig
*15.11.59, †17.06.1916 i Sæby
Mayntzhusen
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
144
Algade
matr. 129
*O. Pedersens
arvinger
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
54
e
f
Aalborg Frue
3
Emilie Klitgaard
Karen Marie Hansen
21
26
u
u
f
f
Nørre Sundby
Drlund Sogn
N
Laurits Hjalmar Schrader
7
u
f
Skagen
N
Harald Schrader
5
u
f
Skagen
N
Anna Margrethe Christensen
19
u
f
Aalborg
Conrad Valdemar Mayntzhusen
56
g
f
Aalborg Frue
Anette Margrethe Juliane
Kirstine Smidth
55
g
f
Byrum Sogn
Rudolph Hansen (Kjæhr)
Ane Marie Simonsen
25
27
g
g
f
f
Hørby Sogn
Sæby
Peter Christian Valdemar
Kjæhr Hansen
Laurette Antonette Jensine
Marie Kjæhr Hansen
Christian Simonsen
2
u
f
Sæby
<1
u
f
Sæby
63
e
f
Sæby
Carl Emil Simonsen
22
g
f
Sæby
Lars Christian Christensen
39
u
f
Flade Sogn
Maren Christine Christensdatter
Marinus Christensen
37
2
u
u
f
f
Karup Sogn
Sæby
Lorentz Orthaj Oscar Sanderhoff
28
g
f
Aalborg Frue
Josephine Johnsen
26
g
f
Petra Elida Johnsen
3
u
f
Olga Josephine Sanderhoff
1
u
f
Brevik,
Norge
Todbjerg Sogn,
Randers Amt
København
Frederik Vilhelm Jensen Hellum
44
g
f
Frederikshavn
Ane Margrethe Rasmussen
Jens Jolander Hellum
Mathilde Jacobine Hellum
Christian Frederik Hellum
Hakon Hans Hellum
Niels Peter Hellum
Otto Vang Hellum
38
14
11
9
7
4
<1
g
u
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Lars Christian Larsen
39
g
f
Torslev Sogn
5
Birgitte Marie Hansdatter
Elise Amalie Larsen
Gustav Adolf Larsen
Peter Henry Larsen
41
8
7
<1
g
u
u
u
f
f
f
f
Sæby
Torslev Sogn
Torslev Sogn
Sæby
F
Anna Lucie Larsen
3
u
f
Sæby
+
+
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Laurette Marie Mayntzhusen
2
6
sidehus
3
4
baghus
8
32
Optæller
husmoder (broder nedenfor); *07.12.35,
†18.08.1902 i Sæby, begr. Nørre Sundby; e.e.
købmand Lauritz Klitgaard af Nørre Sundby,
*16.08.26 i Nibe, ~03.11.54 i Aalborg Frue,
†30.07.74 i Nørre Sundby
hendes datter; *22.08.68
tjenestepige; *21.08.63
hendes dattersøn; sædv. oph. i Skagen;
*11.10.82; s.a. postekspeditør Stephan Hartvig
Schrader, *21.05.53 i København Frue,
†18.09.1923 i København Matth., 70 år gl.,
begr. Nykøbing S, & ~Agnes Kirstine Marie
Klitgaard, *21.01.56 i Aalborg Bud,
†12.02.1912 i Nykøbing S, 56 år gl.
hendes dattersøn; sædv. oph. i Skagen;
*01.02.85; broder til ovenstående
slægtning; sædv. oph. i Aalborg
husfader, kæmner (søster ovenfor); *01.10.33,
†29.12.1902
husmoder; *31.03.34, ~05.10.61 i Byrum S,
†12.01.1908
husfader, musikdirektør; *11.08.64
husmoder; *05.05.62, ~30.09.87 i Hørby S,
†25.09.91 i Sæby, 29 år gl.
deres søn; *26.08.87 - født før æ. - døbt
30.09.87 i Hørby Kirke
deres datter; *17.04.89
husmoders fader, logerende, fisker; *01.04.26;
em.e. Ane Marie Olesdatter, *11.01.22,
~02.01.52, †22.11.85, 63 år gl., alt i Sæby
husmoders broder, logerende, kontorist;
*28.06.67
husfader, arbejdsmand; *16.03.50,
†02.06.1923, 73 år gl.; em.e. 1o æ.
husbestyrerinde; *10.09.52, ~05.05.91 i Sæby
deres søn; *02.10.87
husfader, maskinarbejder; *18.08.61,
†18.03.1917 i Sæby, 55 år gl. (broder i
Sæ145)
husmoder; *02.06.63, ~30.10.87 i København,
S. Johannes S
husmoders datter før æ.; *27.02.86; m/ u.b.
tjenestekarl Karl Kristian Hansen, Skanderborg
deres datter; *28.08.88
husfader, snedkermester; *18.05.45,
†25.07.1930
husmoder; *23.12.51, ~30.12.74 i Sæby
deres søn; *17.08.75
deres datter; *10.02.78
deres søn; *08.05.80
deres søn; *04.11.82
deres søn; *09.04.85
deres søn; *10.10.89
o
husfader, murersvend; *10.09.50; em.e. 1 æ.
m. Anne Marie Thomsen, *27.03.43 i Torslev
S, ~25.11.70 i Torslev S, † før 01.02.80 i ?
husmoder; *09.11.48, ~14.10.82 i Torslev S
deres datter; *27.05.81 - født før æ.
deres søn; *17.12.82
deres søn; *02.02.89
deres datter, midl. oph. i Hjørring: *22.05.86
Mayntzhusen
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
145
Algade
matr. 130
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Optæller
husfader, høker (ølhandler), fh. landpostbud;
*09.05.47
husmoder; *18.11.43, ~28.11.73 i Torslev S
deres søn; *22.09.76
deres datter; *08.08.79
deres søn; *30.07.82
deres datter; *28.03.85
deres søn; *16.09.87
tjenestedreng; *17.05.74
40
g
f
Sæby
Else Marie Marquardsen
Niels Martinus Kongsbak
Anna Kongsbak
Christen Kongsbak
Karoline Kirstine Kongsbak
Anton Karl Kongsbak
Søren Christensen
43
13
10
7
4
2
15
g
u
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
Torslev Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Hjørring
Johan Ferdinand Thor Sanderhoff
32
g
f
Aalborg Frue
Julie Marie Eleonore Beck
Nicoline Anna Frederikke
Sanderhoff
Johan Ortei Friderich Sanderhoff
Leonhard Emil Sanderhoff
Olga Alexandra Adda
Eleonora Sanderhoff
Mariane Dorthea
Elisabeth Sanderhoff
25
7
g
u
f
f
Sæby
Sæby
husfader, smedesvend; *29.03.57 (broder i
Sæ144)
husmoder; *03.04.64, ~23.05.82 i Sæby
deres datter; *30.05.82
6
4
2
u
u
u
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
deres søn; *03.12.83
deres søn; *22.05.85
deres datter; *09.05.87
1
u
f
Sæby
deres datter; *29.11.88
Christian Peder Pedersen
Karen Marie Christensen
Thora Kirstine Pedersen
Niels Christian Pedersen
Ane Christine Lovise
Marie Christensen
26
23
2
<1
14
g
g
u
u
u
f
f
f
f
f
Understed Sogn
Hellevad Sogn
Sæby
Sæby
Hellevad Sogn
husfader, fragtmand; *02.07.63
husmoder; *21.04.66, ~01.07.87 i Hellevad S
deres datter; *10.10.87
deres søn; *31.05.89
husmoders søster; *22.01.76
Ole Peter Nielsen
53
g
f
Sæby
Thomine Pedersdatter
48
g
f
Elling Sogn
Ane Marie Nielsen
Søren Peter Nielsen
14
11
u
u
f
f
Sæby
Sæby
husfader, sadelmager; *19.05.36, †20.04.99 i
Sæby, 62 år gl.
husmoder; *04.03.41, †11.03.94 i Sæby, 53 år
gl.
deres datter; *08.11.75
deres søn; *17.02.78
Christian Marquardsen
Inger Johanne Sørensen
Anna Signe Christine
Marquardsen
Christian Claudi Ravnkilde*
29
31
5
g
g
u
f
f
f
Torslev Sogn
Taars Sogn
Taars Sogn
54
g
f
54
g
f
4
Margrethe Cathinka Vilhelmine
Bruun
Erik Ravnkilde
Grethe Kirstine Gudum
15
38
u
u
f
f
husfader, arbejdsmand; *04.01.61
husmoder; *22.04.58, ~11.03.84 i Torslev S
deres datter; *15.07.84
Mayntzhusen
Sakskøbing
husfader, cand.jur., borgmester, by- og
herredsfoged; *18.11.35, †22.07.96 i Sæby
Skannerup Sogn, husmoder; *06.02.35, ~19.07.61 i Vordingborg,
Skanderborg Amt †19.02.1912 i Stege
Sakskøbing
deres søn; *21.09.74
Hjørring
tjenestepige; *25.03.51
F
Ingeborg Ravnkilde
26
u
f
Sakskøbing
1
Anders Christian Henriksen*
43
sep
f
Karmisholt,
Skæve Sogn
F
Marthe Andersdatter
40
sep
f
Sæby
Nicoline Christine Jensdatter*
49
e
f
Sæby
William Frederik Christian
Petersen
Julie Marie Petersen
Antoinette Marie Haugsted
24
u
f
Sæby
18
79
u
e
f
f
Sæby
Kullerup Sogn,
Svendborg Amt
hendes datter; *08.07.71
hendes svigermoder; *24.02.11; e.e. toldbetjent, exam.jur. Stephen Petersen, *ca. 1797 i
Tranekær S, Svendborg A, ~05.06.31 i Sæby,
†19.09.76 i Sæby, 79 år gl.
Thora Sophie Bruun
31
g
f
Hørby Sogn
3
Kristiane Dorthea Schou
Anne Margrethe Bruun
4
29
u
u
f
f
Hørby Sogn
Hørby Sogn
husmoder, sykone; *05.12.58, ~16.07.80 i
Hørby S
deres datter; *02.04.85
husmoders søster, sypige; *05.12.60
F
F
Marinus Schou
Otto Schou
34
8
g
u
f
f
Sæby
Sæby
husfader, urmager, fraværende; *07.01.56
deres søn, midl. oph. i Hørby S; *03.06.81
Ansine Jørgensen
Ane Christiane Christensen
41
16
u
u
f
f
Torslev Sogn
Volstrup Sogn
Carl Christian Christensen
Caroline Christine Marie
Jørgensen
12
4
u
u
f
f
Volstrup Sogn
Sæby
husmoder, arbejdspige; *17.01.49
hendes datter; *17.02.73; m/ u.b. skomager
Christen Christensen
hendes søn; *01.03.77; m/ samme udl. barnef.
hendes datter; *18.11.85; ingen u.b.
N. Larsen
7
5
4
baghus
3
147
Algade
matr. 134
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Ole Jakobsen Kongsbak*
8
146
Algade
matr. 131
Dommergaarden
forhus
33
148
Algade
matr. 135
forhus
4
4
deres datter; ombord på dampskibet Baldur på
rejse til København; *01.01.64
Ch. Ravnkilde
husfader, vognmand; *15.03.46 (bor i 1901
atter sammen med ægtefællen)
husmoder; *16.04.49, ~25.04.73 i Sæby
N. Larsen
husmoder, enke; *14.12.40; e.e. postfuldmægtig Niels Peter Petersen, *12.06.41i Ebeltoft,
~15.12.64 i Sæby, †?
hendes søn, sømand; *18.05.65
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
149
Algade
matr. 136
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Optæller
husfader, gæstgiver, fh. ølbrygger; *13.02.26,
†20.04.1915
husmoder; *05.01.34, ~03.05.66 i Sæby,
†18.07.1902
deres søn; *01.01.78
Niels Peter Olsen*
53
g
f
Kirsten Marie Christensdatter
56
g
f
Hals Sogn,
Aalborg Amt
Hørby Sogn
Christen Olsen
12
u
f
Sæby
Lars Peter Frederiksen
62
g
f
Albæk Sogn
3
Kirsten Marie Andersdatter
Anders Christian Larsen
57
20
g
u
f
f
Voer Sogn
Volstrup Sogn
F
Frederikke Caroline Larsen
24
u
f
Volstrup sogn
deres datter, sypige; *05.06.65; midlertidigt
ophold i Hytten, Albæk S (A62)
2
Erik Peter Simonsen
Christine Jensen
25
23
g
g
f
f
Albæk Sogn
Volstrup Sogn
husfader, arbejdsmand; *03.05.64
husmoder; *16.08.66, ~05.11.89 i Sæby
Johanne Margrethe
Christensdatter
35
e
f
Sæby
Mads Kristian Madsen
Sophie Frederikke Madsen (Kold)
Inger Oline Madsen
13
11
10
u
u
u
f
f
f
Albæk Sogn
Sæby
Sæby
husmoder, tøjskofabrikantinde; *26.04.54; e.e.
fisker Søren Kristian Madsen, *30.06.51 i
Albæk S, ~12.11.75 i Albæk S, †14.12.80 i
Sæby, 28 år gl. [forulykket på havet 28.12.80,
ilanddrevet ved Voersaa 01.05.85, begr. Sæby
05.05.81]
hendes søn; *25.06.76
hendes datter; *03.08.78
hendes datter; *29.08.79
Christen Petersen
47
g
f
Volstrup Sogn
Mariane Jensen
38
g
f
Flade Sogn
Jens Johan Valentin Laulund
Christian Peter Petersen
10
5
u
u
f
f
Sæby
Albæk Sogn
5
Ane Martine Petersen
Nicoline Kirstine Møller
<1
66
u
e
f
f
Sæby
Sæby
2
Ingeborg Frederikke Emilie
Rasmussen*
41
u
f
Furreby Sogn
Just Nielsen Justesen
Erikmine Marie Eriksdatter
Holger Andreas Christensen
43
46
2
g
g
u
f
f
f
Nibe
Aalborg Bud
Sæby
Anton Christensen
Lars Marinus Frederiksen*
19
73
u
e
f
f
Understed Sogn
Sæby
Christiane Christensdatter
46
sep
f
Elvinus Christensen
9
u
f
Farsø Sogn,
Aalborg Amt
Farsø Sogn,
Aalborg Amt
Tine [rettet fra Tolvtine!] Jensine
Johanne Sofie Christensen
7
u
f
Hørby Sogn
Niels Christian Christensen
(Bach)*
34
g
f
Volstrup Sogn
Maren Petrine Isaksen
Kirstine Marie Christensen
Peter Christian Christensen
Alma Marie Christensen
Viggo Christian Christensen
33
9
7
2
<1
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Sæby
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Christine Frederikke Jensdatter
Frederiksen
71
e
f
Sæby
Annanus Julius Emil Laulund
34
u
f
Sæby
3
4
baghus
150
Algade
matr. 137
forhus
151
Algade
matr. 138
forhus
34
4
1
3
6
2
husfader, træskomand, fh. husmand på Skovsgaard Mark, Volstrup S; *31.01.28
husmoder; *14.10.32, ~04.02.59 i Albæk S
deres søn, maskinlærling; *12.12.69
husfader, arbejdsmand; *23.05.42, ~05.02.85 i
Sæby
o
husmoder; *28.06.51; e.e. 1 æ.m. fisker
Christian Frederik Laulund, *02.07.47,
~05.01.77, †14.12.80, 33 år gl., alt i Sæby
o
husmoders søn af 1 æ.; *23.09.79
deres søn; *05.02.84 - født før æ - døbt
02.06.84 i Sæby
deres datter; *08.08.89
N. Larsen
husmoder; *07.01.24, †25.11.92 i Sæby, 68 år
gl.; e.e. bagermester Marinus Koksbøl
Rasmussen, *06.03.19, ~26.05.46, †02.08.77,
58 år gl., alt i Sæby
hendes datter, lærerinde; *02.07.48
husfader, bagermester; *26.01.47
husmoder; *26.10.43
deres plejesøn; *06.03.87; s.a. ug. Larsine
Christensen, 24 år, & u.b. fisker Andreas
Rasmussen, Sæby
bagersvend; *07.01.71
N. Larsen
husfader, fh. fisker; *28.09.16; em.e. Mette
Cathrine Nielsdatter, *06.03.16 i Torslev S,
~05.11.41 i Sæby, †15.09.79 i Sæby, 63 år gl.
husmoder, vaskekone; *01.01.44
hendes søn; *08.03.80 af moderen som sep.,
m/ u.b. Frederik Frederiksen af Fredberg Hede
(tvill.broder Tolvtinus Christensen †26.04.80 i
Farsø S, 7 uger gl.
hendes datter, *21.06.82 i Hørby Fattiggaard,
m/ u.b. Frederik Frederiksen Murmand i
Faurholt Hus
husfader, murermester; *24.04.54; em. e. 1o
æ.m. Beate Johanne Marie Pedersen,
~30.03.80 i Volstrup S, †27.03.83 i Volstrup S,
28 år gl.
husmoder; *07.11.56, ~19.11.86 i Sæby
husfaders datter af 1o æ.; *08.05.80
o
husfaders søn af 1 æ.; *19.02.82
deres datter; *08.08.87
deres søn; *13.10.89
husmoder; *10.01.19, †06.10.95 i Sæby, 76 år
gl.; e.e. fisker Christian Frederik Laulund,
*05.12.15, ~14.12.38, †15.03.78, 62 år gl., alt i
Sæby
afdøde husfaders brodersøn, maskinsvend;
*18.11.55; s.a. styrmand Johan Valentin
Laulund [*07.04.26 i Sæby] & ~ Christine
Christensdatter, [~20.01.54 i Sæby]
N. Larsen
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
152
Algade
matr. 139-140
*Severine
Holm
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Optæller
husfader, toldassistent, fh. landpostbud;
*03.03.33, †21.05.1906
husmoder; *04.05.39, konf. 03.04.53 i Helsingør S. Mariæ, ~20.07.60 i Sæby, †16.11.1916
deres søn, malersvend; *24.11.64
deres datter; *13.06.74
57
g
f
København
Christensen
Thora Jensine Petrine Lindgreen
50
g
f
Peter Lauritz Emil Christensen
Dagmar Emilie Vilhelmine
Christensen
25
15
u
u
f
f
København,
Alm. Hospital
Sæby
Sæby
Jens Peter Jensen
59
sep
f
Hørby Sogn
Emilie Petræa Rasmussen
40
sep
f
Sæby
Jens Rasmussen
Ane Sine Larsen
Holger Christian Rasmussen
32
45
9
g
g
u
f
f
f
4
Marinus Elinus Nielsen
6
u
f
1
Peder Pallesen Holm
81
e
f
Præstø Landsogn husfader, arbejdsmand; *27.02.57
husmoder; *07.09.44, ~01.04.85 i Albæk S
Jerslev Sogn
deres søn; *14.11.80 - født før æ. - døbt
Drlund Sogn
26.06.81
deres plejesøn; *07.09.83; s.a. indsidder Lars
Albæk Sogn
Nielsen & ~ Antomine Andersen, 32 år,
Lyngsaa
N. Larsen
husfader, fh. værtshusholder og fisker;
Sæby
*04.09.08, †20.02.94 i Sæby, 85 år gl.; em.e.
Maren Nielsdatter Elsig, *01.09.11 i Hørby S,
~03.08.32 i Sæby, †13.05.70 i Sæby, 58 år gl.
Jens Petersen
Ane Simonsdatter
56
50
g
g
f
f
Maarup Sogn
Skærum Sogn
Peter Jensen
Martin Johan Jensen
26
22
u
u
f
f
Skærum Sogn
København
19
11
u
u
f
f
Lendum Sogn
Lendum Sogn
10
7
35
49
u
u
g
g
f
f
f
f
Lendum Sogn
Lendum Sogn
Flade Sogn
Sæby
3
Mette Johanne Jensen
Thorvald Ferdinand Jensen
(Bovig)
Axel Otto Valdemar Jensen
Anna Jensen
Carl Christian Madsen
Elise Christine Marie Sørensen
(Aidt)
Ane Madsine Pedersen
15
u
f
Flade Sogn
deres søn; *04.04.79
deres datter; *17.03.82
N. Larsen
husfader, gartner; *12.09.53
husmoder; *02.01.41, ~14.05.89 i Sæby,
†06.11.95 i Sæby, 54 år gl.
tjenestepige; *28.03.74
51
52
22
g
g
u
f
f
f
Sæby
Albæk Sogn
Sæby
N. Larsen
husfader, fisker; *25.03.38
husmoder; *28.05.37, ~20.11.63 i Sæby
deres datter; *05.08.67
5
Lars Jørgen Nielsen Kongsbak*
Inger Larsdatter
Johanne Cathrine Elisabeth
Kongsbak
Carl Kongsbak
Johanne Nielsdatter
13
85
u
e
f
f
Sæby
Sæby
deres søn; *06.06.76
husfaders moder; *18.11.04; e.e. fisker Niels
Jacobsen Kongsbak, *09.03.1794, ~30.12.35
o
(hans 2 æ.), †12.01.83, 89 år gl., alt i Sæby
F
Niels Peter Kongsbak
25
u
f
Sæby
Martin Andreasen*
46
g
f
Frederikke Cathrine Ammundsen
46
g
f
Moss,
Norge
Sæby
17
12
u
u
f
f
Sæby
Sæby
9
Bernhard Andreasen
Fanny Frederikke Martine
Andreasen
Albert Laurits Andreasen
Anton Henius Andreasen
Alfred Andreasen
Anna Lovise Andreasen
Adolf Joakim Andreasen
deres søn, fisker; på søen; *13.08.64
N. Larsen
husfader, fisker, fh. skomager; *25.12.43,
†31.12.1922 i Sæby, 79 år gl.
husmoder; *23.09.43, ~11.12.70 i Sæby,
†04.04.1932 i Sæby, 88 år gl.
deres søn, sømand; *19.08.72
deres datter; *06.06.77
10
8
7
4
2
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
deres søn; *14.02.79
deres søn; *26.03.81
deres søn; *28.08.82
deres datter; *29.06.85
deres søn; *14.08.87
F
Niels Christian Ammundsen*
53
e
f
Sæby
F
20
u
f
Sæby
F
F
Charles Henry Christian
Cæsar Ammundsen
Jensenius Ammundsen
Mathilde Amalia Nielsen
14
34
u
e
f
f
Sæby
Torslev Sogn
F
Lavra Marie Kristensen
1
u
f
Volstrup Sogn
husfader, fisker; fh. skomager og værtshusholder; midl. oph. i Hørby S; *16.10.36,
†18.11.1908 i Sæby, 72 år gl.; em.e. Mette
Marie Olesdatter Pedersen, *10.12.33 i
Binderup S, Aalborg A, ~24.08.60 i Sæby,
†09.08.76 i Sæby, 41 år gl.
hans søn, sømand; midl. oph. i Hørby S;
*01.12.69
hans søn; midl. oph. i Hørby S; *19.02.75
husholderske; midl. oph. i Hørby S; *24.05.55;
e.e. gdr. Kristian Julius Kristensen, Slyngborg,
Hørby S, *18.07.26 i Torslev S, ~30.10.84 i
o
Hørby S (hans 2 æ.),
†18.04.85 i Hørby S, 58 år gl.
husholderskens datter som enke; midl. oph. i
Hørby S; *24.04.88; m/ u.b. ungk. Kristian
Kristensen, Holtets Hus
N. Larsen
4
2
8
154
Algade
matr. 142
*Niels Peter
Sørensen
forhus
155
Algade
matr. 143
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Jens Christian Laurits
baghus
153
Algade
matr. 141
*Cathrine
Marie Holm
forhus
35
156
Algade
matr. 144
forhus
husfader, skorstensfejer; *10.12.30; separeret
fra Mariane Christensdatter Langvad,
*14.04.25 i Sæby
husholderske; *26.07.49; separeret fra daglejer
Thomas Christian Andersen, *13.02.35 i
Volstrup S, ~26.08.72 i Sæby
husfader, arbejdsmand; *04.09.33
husmoder, jordemoder; *30.01.40, ~09.06.62 i
Skærum S
deres søn, skræddermester; *12.09.62
deres søn, fiskehandler; *05.04.67, konf.
10.04.81 i Lendum S
deres datter; *12.09.70
deres søn; *17.02.78
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
157
Algade
matr. 145
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
1
e
f
Flensborg
Christian Elsenius Christensen
Ane Petrine Sørensen
Gerda Amalie Christensen
Alfred Christensen
Thorvald Christensen
Andreas Pallesen Mørk*
Maren Sophie Pedersen
Ane Marie Pallesen Mørk
Frederik Pallesen Mørk
Oskar Palle Mørk
Adolf Pallesen Mørk
Alma Rosine Mørk
28
25
4
3
1
46
48
18
16
12
10
8
g
g
u
u
u
g
g
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Skæve Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, fisker; *28.09.61
husmoder; *25.05.64, ~26.04.85 i Sæby
deres datter; *09.07.85
deres søn; *04.11.86
deres søn; *23.01.89
N. Larsen
husfader, fisker; *24.06.43
husmoder; *12.09.41, ~05.12.71 i Sæby
deres datter; *08.01.72
deres søn; *12.10.73
deres søn; *27.09.77
deres søn; *08.08.79
deres datter; *25.04.81
Christian Pedersen
43
g
f
Skærum Sogn
Ane Kirstine Nielsen
Annora Christense Pedersen
Christian Dencker Pedersen
Lambert Emanuel Pedersen
Einar Sigvard Pedersen
Christian Edmund Pedersen
Addy Marie Pedersen
Gyda Johanne Pedersen
Niels Christian Pedersen*
44
14
13
11
9
7
5
2
77
g
u
u
u
u
u
u
u
g
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Gærum Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Hørby Sogn
Christine Christensdatter
Andersine Eline Pedersen
Ingeborg Maria Geertsen*
67
16
63
g
u
e
f
f
f
Hørmested Sogn
Karup Sogn
Sæby
Jensine Kirstine Jensen
29
u
f
Sæby
3
Nidolf Andreas Bimler
19
u
f
Simested Sogn,
Viborg Amt
husfader, skomagermester, fh. landpostbud;
*15.08.46
husmoder; *17.02.45
deres datter; *22.11.75
deres søn; *17.12.76
deres søn; *13.02.79
deres søn; *25.11.80
deres søn; *21.07.82
deres datter; *07.11.84
deres datter; *11.02.87
N. Larsen
husfader, arbejdsmand; *03.01.13,
†01.01.1901 i Sæby, 89 år gl.
husmoder; *01.07.22, ~03.01.51 i Sæby
sypige; *23.05.74
N. Larsen
husmoder, vask og strygning; *20.09.26; e.e.
tømrersvend Niels Christian Therkildsen,
~1856, †09.07.69 i Sæby, 40 år gl.
hendes søsterdatter; *07.11.60; d.a. ug. Rosine Amalie Geertsen [*10.02.32, †17.10.89] &
u.b. afd. tjenestekarl Jens Christensen
hendes søstersøn, arbejdskarl; *06.05.73; s.a.
ug. Rosine Amalie Geertsen & u.b. sejlskibsmatros Peter Andreas Bimler (søster i Sæ191)
49
46
g
g
f
f
Sæby
Sæby
husfader, fisker; *13.07.40
husmoder; *07.07.43, ~17.10.65 i Sæby
7
Frederik Vilhelm Hyttel
Benedicte Lovise Augusta
Christiansen
Johanne Christiane Hyttel
Marie Elise Hyttel
Hilda Andrea Hyttel
Anna Birgitte Hyttel
Ane Martine Hyttel
15
11
8
5
<1
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
deres datter; *22.06.74
deres datter; *08.09.78
deres datter; *16.08.81
deres datter; *09.08.84
deres sønnedatter; *11.03.89; d.a. Palle Carl
Frederik Hyttel [*19.10.65 i Sæby] & ~
Ane Martine Isaksen [*27.07.64, ~01.03.88,
†18.03.89, 24 år gl., alt i Sæby]
F
Hans August Hyttel
22
u
f
Sæby
4
Sophie Jensen
Johan Valentin Laulund
Marie Magdalene Laulund
Agnes Elisabeth Laulund
32
8
5
2
g
u
u
u
f
f
f
f
Albæk Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
deres søn, fisker; på søen; *16.10.67
N. Larsen
husmoder; *15.07.57, ~28.05.80 i Sæby
hendes søn; *04.11.81
hendes datter; *25.02.84
hendes datter; *17.03.87
F
Annanus Julius Emil Laulund*
34
g
f
Sæby
husfader, fisker, på søen; *18.11.55; em.e. 1
æ.m. Petrea Cathrine Marie Jensen, *20.01.54
i Aasted S, ~18.05.76 i Sæby, †09.08.76 i
Sæby, 22 år gl.
4
Karen Kirstine Jensen
Jensine Marie Kirstine Laulund
Iver Christian Laulund
Johannes Karl Laulund
38
17
12
1
g
u
u
u
f
f
f
f
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
husmoder; *15.12.51, ~03.11.71 i Volstrup S
hendes datter; *05.02.72
hendes søn; *03.11.77
hendes søn; *05.09.88
F
1
Jørgen Laulund*
Kathrine Dorthea Laulund*
39
72
g
e
f
f
Sæby
Sæby
husfader, fisker, på søen; *19.05.50 N. Larsen
husmoder, ved fiskeriet; *06.05.17, †29.12.99 i
Sæby, 82 år gl.; e.e. fisker Søren Jensen
Rugtved, *09.02.06 i Understed S, ~20.12.39 i
Sæby, †16.02.74, 68 år gl.
1
18
u
f
Sæby
fisker; *29.04.71
1
Johan Henrik Rasmussen
Vesterø
Anna Margrethe Laulund*
56
e
f
Sæby
1
Jens Peter Rasmussen Vesterø
25
u
f
Sæby
5
7
9
161
Algade
matr. 149
forhus
162
Strandgade
(Gammeltorv)
matr. 150
forhus
163
Strandgade
(Gammeltorv)
matr. 151
forhus
Optæller
husfader, toldmedhjælper; *29.09.23,
†26.10.95 i Sæby, 72 år gl.; em.e. Anna Engel
Petersen, †19.11.87 i Sæby, 70 år gl.
66
158
Algade
matr. 146
forhus
+
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Jørgen Henrik Liepholz*
baghus
159
Algade
matr. 147
forhus
160
Algade
matr. 148
forhus
36
3
o
N. Larsen
husmoder, ved fiskeriet; *26.06.33,
†06.11.1907 i Sæby, 74 år gl.; e.e. fisker
Christen Poulsen, *30.12.28 i Volstrup S,
~15.10.54 i Sæby, †12.04.78 i Sæby, 50 år gl.
fisker; *17.06.64
N. Larsen
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
164
Strandgade
(Gammeltorv)
matr. 152
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
64
g
f
Sæby
2
Petrea Cathrine Marie Laulund
13
u
f
Sæby
F
Christen Jensen Fynbo*
56
g
f
Sæby
Peter Christian Pedersen*
Maren Kirstine Christensen
Niels Christian Pedersen
Ane Martine Pedersen
Alma Pedersen
Johan Kristian Pedersen
Ketanius German Pedersen
Christen Thomsen
38
39
10
8
6
4
2
73
g
g
u
u
u
u
u
g
f
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Volstrup Sogn
Inger Nielsdatter
77
g
f
Volstrup Sogn
Johanne Larsdatter*
66
e
f
Albæk Sogn
Ane Palline Pallesen Mørk
12
u
f
Sæby
Jens Peter Kock
Karen Marie Jensen
43
44
g
g
f
f
Ane Cathrine Kock
Hilda Jensine Hedevig Kock
Otto Urban Viggo Kock
Petra Marie Magdalene Kock
Christen Pedersen*
Line Marie Jeppesen
13
9
4
1
24
23
u
u
u
u
g
g
f
f
f
f
f
f
Sæby
Klim Sogn,
Thisted Amt
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Drlund Sogn
Christine Marie Pedersen
1
u
f
Sæby
Iver Marinus Laulund
38
g
f
Sæby
7
Ane Margrethe Marquardsen
Niels Christian Laulund
Johan Valentin Laulund
Peter Martinus Laulund
Julius Emil Laulund
Carl Frederik Laulund
34
8
6
3
1
1
g
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
Torslev Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
2
Niels Peter Pallesen Mørk
Maren Sørensen
31
22
g
g
f
f
Sæby
Hørby Sogn
9
166
Strandgade
(Gammeltorv)
matr. 154
forhus
2
6
167
Strandgade
(Gammeltorv)
matr. 155
*Niels Christian
Hansen
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Christine Christensdatter Mørk
165
Strandgade
(Gammeltorv)
matr. 153
forhus
3
37
Optæller
husmoder; *28.02.25, ~27.01.60 i Sæby,
o
†17.10.96 i Sæby, 71 år gl.; e.e. 1 æ.m.
styrmand Johan Valentin Laulund, *27.04.26 i
Sæby, ~20.01.54 i Sæby, †?
hendes plejedatter; *31.07.76; d.a. fisker Annanus Julius Emil Laulund & ~ Petrea Cathrine
o
Marie Jensen, 22 år (faderen nu ~ 2 i Sæ161)
husfader, sømand; på Fyrskibet Læsø Rende;
*26.06.33
N. Larsen
husfader, fisker; *28.09.51
husmoder; *30.12.50, ~17.10.73 i Sæby
deres søn; *06.03.79
deres datter; *24.02.81
deres datter; *22.07.83
deres søn; *18.07.85
deres søn; *10.11.87
husmoders fader, fh. husmand og tækkemand;
*19.11.16, †08.03.92 i Sæby, 76 år gl.
husmoders moder; *26.07.12, ~28.12.47 i
Volstrup S, †15.04.1900 i Sæby, 87 år gl.
N. Larsen
husmoder; *09.04.23; e.e. fisker Jørgen
Pallesen, Mørk, *29.05.18, ~14.12.45,
†29.08.88, 70 år gl., alt i Sæby
hendes datterdatter; *29.08.77; d.a. fisker
Christen Pallesen Mørk [*08.05.40 i Sæby] & ~
Jørgine Marie Pallesen Mørk, 22 år [*02.11.54
i Sæby, ~14.11.72 i Sæby - hans 2o æ.]
husfader, fisker; *13.07.49
husmoder; *04.12.46, ~1874, †28.01.1934
deres datter; *30.09.76
deres datter; *14.01.81
deres søn; *06.08.85
deres datter; *23.04.88
N. Larsen
husfader, fisker; *25.07.65
husmoder; *29.11.66, konf. 10.04.81 i Sæby,
~07.01.90 i Sæby
deres datter; *05.07.88 - født før æ.
husfader, fisker; *17.12.51, †16.08.1900 i
Albæk S, 48 år gl., begr. i Sæby
husmoder; *05.04.55, ~15.07.80 i Sæby
deres søn; *03.11.81
deres søn; *01.02.84
deres søn; *09.05.86
deres søn, tvilling; *27.05.88
deres søn, tvilling; *27.05.88
husfader, fisker; *27.03.56
husmoder; *01.05.67, ~29.04.87 i Sæby
N. Larsen
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
168
Strandgade
(Gammeltorv)
matr. 156
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Optæller
husmoder; *14.02.49, ~18.05.77 i Volstrup S,
†13.11.1926 i Sæby, 77 år gl.
hendes datter; *13.02.80
hendes datter; *12.05.83
hendes plejesøn; *25.06.88; s.a. ug. Grethe
Jørgine Hylle, 22 år, & u.b. Hans Christian
Eriksen, Sæby
Rasmine Hansdatter
40
g
f
Albæk Sogn
4
Magnine Kristine Christensen
Christense Marie Christensen
Hans Christian Eriksen Hylle
9
6
1
u
u
u
f
f
f
Albæk Sogn
Albæk Sogn
Sæby
F
Peder Christensen (“Ørtoft”)
33
g
f
Albæk Sogn
husfader, fisker, på søen; *18.08.56,
†05.04.1936 i Sæby
4
Birgitte Hilda Christiansen
Karl Jacob Ditlev Pedersen
Christine Jakobine Pedersen
Sofie Elisabeth Pedersen
29
5
2
<1
g
u
u
u
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husmoder; *11.02.60, ~12.05.80 i Sæby
hendes søn; *28.01.85
hendes datter; *15.06.87
hendes datter; *05.05.89
F
Jacob Andreas Pedersen
35
g
f
Sæby
husfader, fisker, på søen; *16.08.54
Jacob Diderik Christiansen*
Birgitte Cathrine Rasmussen
Ane Martine Rasmussen
38
37
14
g
g
u
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sophia Kathrine Jensdatter
Slette/Fynbo
71
e
f
Sæby
5
Christian . . . .
13
u
f
Sæby
husfader, avlsbruger; *19.05.53
husmoder; *03.06.54, ~19.05.80 i Sæby
deres plejedatter; *14.01.76; d.a. fisker Jens
Grenius Rasmussen & ~ Ane Marie
Christensen, 32 år
husfaders moder; *09.02.19; e.e. skipper og
fisker Carl Frederik Christiansen, *ca. 1798 i
Skørringe S, Maribo A, eller i København,
o
~16.05.42 i Sæby (hans 2 æ.), †1864 i ?
tjenestedreng
4
Ottomine Regina Ottesen
Otto Christian Leonhard Lund
Jakob Immanuel Lund
Dagny Jakobine Mariane Lund
30
8
5
1
g
u
u
u
f
f
f
f
Skagen
Sæby
Sæby
Sæby
husmoder; *15.02.59, ~30.07.80 i Sæby
hendes søn; *20.10.81
hendes søn; *28.06.84
hendes datter; *01.04.88
F
Frederik Christian Lund
29
g
f
Sæby
husfader, fisker, på søen; *20.03.60
6
Jens Christian Christensen
Anne Martine f. Christensen
Herman Peter Christensen
Johannes Christensen
Jacob Christensen
Anna Christensen
30
29
6
5
3
2
g
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
Understed Sogn
Hørby Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, fisker; *27.07.59
husmoder; *17.03.60, ~04.05.82 i Sæby
deres søn; *06.08.83
deres søn; *06.01.85
deres søn; *10.10.86
deres datter; *22.01.88
Jensine Juliane Birch
52
e
f
Særslev Sogn,
Holbæk Amt
Ane Marie Mettine Pedersen
Niels Peter Pedersen (Birchløv)
Maren Kirstine Pedersdatter
14
8
56
u
u
e
f
f
f
Hørby Sogn
Hørby Sogn
Skræm Sogn
Juliane Josephine Mathilde Kock
Janus Christian Kock
Marie Kirstine Vilhelmine Carlsen
23
14
3
u
u
u
f
f
f
Sæby
Sæby
Volstrup Sogn
Nielsine Petrine Carlsen
1
u
f
Frederikshavn
6
Christine Jespersdatter
76
e
f
Kettrup Sogn,
Thisted Amt
husmoder, skolegerning; *22.02.37, †07.06.98
i Sæby, 61 år gl.; e.e. gårdbestyrer Hans Peter
Pedersen, Skovfogedhuset, Hørby S, *ca.
1840 i Holbæk A, †13.01.82, 42 år gl., i Hørby
S
hendes datter; *15.11.75
hendes søn; *21.09.81
N. Larsen
husmoder; *03.02.33 [d.a. gårdmand og murermester Peder Mortensen Bonde, †15.10.32 i
Skræm S, 26 år gl., & ~ Mariane Jespersdatter, *28.10.09 i Kettrup S, konf. 25.04.24 ssts.];
e.e. fisker Vilhelm Kock, *15.03.42 i Sæby,
~02.02.66 i Sæby, †?
hendes datter, sypige; *19.03.66
hendes søn; *08.01.76
hendes sønnedatter; *11.09.86; d.a. Carl
Vilhelm Kock her nedenfor & afd. ~; født før æ.
hendes sønnedatter; *18.12.88; d.a. Carl
Vilhelm Kock her nedenfor & afd. ~
hendes moster; *29.03.13, konf. 13.04.28 i
Kettrup S, †10.05.95 i Sæby, 82 år gl. [d.a.
møller Jesper Mikkelsen & ~ Maren Kirstine
Christensdatter]; e.e. arbejdsmand Lars
Mortensen i København
N
Carl Vilhelm Kock (Søbygge)
22
e
f
Sæby
N
Mariane Petrine Kock
(Kock Alveen)
19
u
f
Sæby
1
Anders Pallesen Mørk*
76
e
f
Sæby
mellembygning
baghus
3
169
Strandgade
matr. 157
forhus
baghus
38
hendes søn, arbejdsmand; *15.11.67; em.e.
Marie Petrine Christensen, *02.03.66,
~27.12.87, †20.12.89, 23 år gl., alt i Volstrup S
hendes datter, tjenestepige; egl. opholdssted
Asaa; *26.05.70
husfader, fh. fisker og lods; *05.12.13, dåbspubl. 06.02.14, †06.08.1901 i Sæby, 87 år gl.;
em.e. Ane Cathrine Christensdatter, *08.01.20,
~07.12.28, †25.09.74, 54 år gl., alt i Sæby
N. Larsen
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
170
Strandgade
matr. 158
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Optæller
husfader, fisker; *11.03.49
husmoder; *11.12.51, ~09.12.70 i Flade S,
†30.11.38 i Sæby
deres datter; *01.09.77
deres søn; *11.10.79
deres søn; *24.05.82
deres søn; *16.10.84
deres søn; *26.03.87
deres søn; *06.06.89
N. Larsen
husfader, ved fiskeriet, fh. skipper; *30.05.18,
o
†08.03.1902 i Sæby, 83 år gl.; em.e. 1 æ.m.
Marthe Nielsdatter, *06.01.16 i Hørby S,
~05.06.40 i Sæby, †12.07.56 i Sæby, 40 år gl.,
o
& e. 2 æ.m. Ane Cathrine Henriksen,
*07.07.29 i Skæve S, ~28.12.58 i Sæby,
†11.11.70 i Sæby, 41 år gl.
hans søn, fisker; *23.06.66, †05.09.98 i Sæby,
32 år gl.
N. Larsen
husfader; fh. fisker og arbejdsmand; *15.03.15,
†24.12.91 i Sæby, 77 år gl.; em.e. Ane
Christensdatter, *ca. 1805 i Volstrup S,
~21.11.40 i Sæby, †28.01.89 i Sæby, 85 år gl.
hans datter, arbejderske; *05.05.41
40
38
g
g
f
f
Sæby
Flade Sogn
Anine Marie Christine Strøm
Christian Frederik Strøm
Peter Johannes Strøm
Jacob Andreas Strøm
Emanuel Strøm
Poul Strøm
Jørgen Pallesen Poulsen Mørk*
12
10
7
5
2
<1
71
u
u
u
u
u
u
e
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Martin Jørgensen Mørk
23
u
f
Sæby
Henrik Pallesen Mørk*
74
e
f
Sæby
2
Johanne Cathrine Henriksdatter
48
u
f
Sæby
1
Fritz Peter Christian Hansen
[Anm.: døbt og konf. som
Jens Peter Christian Hansen]
Otto Julius Hyttel*
Kirstine Marie Nielsen
Anna Marie Hyttel
Niels Christian Hyttel
Andreas Poulsen Mørk*
35
u
f
Drlund Sogn
33
37
2
1
62
g
g
u
u
g
f
f
f
f
f
Sæby
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
3
Mariane Christensdatter
Karen Kirstine Christensen
63
16
g
u
f
f
Volstrup Sogn
Understed Sogn
3
Søren Christian Isaksen
Ane Kirstine Jensen
Oskar Henneman Isaksen
30
24
1
g
g
u
f
f
f
Sæby
Aasted Sogn
Sæby
Peter Jensen Lund*
Maren Johanne Thomsen
44
43
g
g
f
f
Sæby
Drlund Sogn
Jens Hansen Lund
19
u
f
Sæby
5
Johan Lund
Ida Petrea Lund
Thomas August Lund
Oskar Christian Lund
Otto Alfred Lund
Anna Elisabeth Lund
Agnes Octavia Lund
Hans Kristian Lund
Magnus Christian Lund
Frida Augusta Lund
Mette Kristine Pedersen
Christian Henneman Isaksen
Jens Christian Isaksen
Marie Christine Isaksen
Ane Martine Isaksen
17
15
13
10
8
6
6
4
3
1
35
8
6
3
1
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Understed Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
N. Larsen
husfader, fisker; *03.10.45
husmoder; *03.01.47, ~12.05.70 i Sæby,
†02.07.24 i Sæby, 77 år gl.
deres søn, uden forstandsevner (idiot);
*22.08.70
deres søn, maskinlærling; *31.01.73
deres datter; *29.05.74
deres søn; *09.04.76
deres søn; *18.08.79
deres søn; *09.08.81
deres datter, tvilling; *09.03.83
deres datter, tvilling; *09.03.83
deres søn; *05.02.85
deres søn; *28.01.87
deres datter; *03.08.88
N. Larsen
husmoder; *06.07.54, ~16.12.80 i Sæby
hendes søn; *01.12.81
hendes søn; *11.04.83
hendes datter; *18.08.86
hendes datter; *02.05.88
F
Isak Andreas Isaksen*
32
g
f
Sæby
husfader, fisker, på søen; *07.09.57
Rudolph Klein
47
g
f
Sæby
Johanne Marie Ammundsen
Frida Alma Klein
Thyra Helene Marie Klein
Adam Christian Klein
Oskar Theobald Klein
51
15
13
11
9
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, købmand; *03.12.42, †06.05.1911 i
Sæby, 68 år gl.
husmoder; *23.11.38, ~08.11.68 i Sæby
deres datter; *15.03.74
deres datter; *11.08.76
deres søn; *21.04.78
deres søn; *16.05.80
N. Larsen
8
2
172
Strandgade
matr. 160
forhus
175
Strandgade
matr. 163
*Peter Jensen
Lund
forhus
176
Strandgade
matr. 164
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Severin Jacobsen Strøm*
Mathilde Amalie Leismann
171
Strandgade
matr. 159
forhus
173
Strandgade
matr. 161
forhus
174
Strandgade
matr. 162
forhus
39
4
13
177
Strandgade
matr. 165
forhus
6
murersvend; *29.01.55, konf. 04.04.69 i Drlund
S, nr. 28, †09.02.1931 i Sæby, 76 år gl.
N. Larsen
husafader, fisker; *09.01.57
husmoder; *01.12.52, ~30.11.86 i Volstrup S
deres datter; *08.08.87
deres sø’n; *12.12.88
N. Larsen
husfader, landbruger, strandfoged, fh. fisker;
*09.03.27, †04.12.1904 i Sæby, 77 år gl.
husmoder; *24.01.27, ~25.11.63 i Volstrup S
tjenestepige; *24.02.73 [~11.05.94 i Sæby m/
Martin Jørgensen Mørk i Sæ171]
N. Larsen
husfader, fisker; *10.04.59
husmoder; *01.10.65, ~24.11.87 i Sæby
deres søn; *26.10.88
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
178
Strandgade
matr. 166
*C.A.E. Beck
& Kirsten
Thomsen
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
34
34
g
g
f
f
Sæby
Sæby
5
Alma Elvine Christensen
Emanuel Christensen
Nancy Christensen
7
6
1
u
u
u
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Optæller
husfader, fisker; *02.02.55
husmoder; *02.11.55, ~04.10.78 i Sæby,
†16.05.90 i Sæby, 34 år gl.
deres datter; *09.02.82
deres søn; *28.01.84
deres datter; *09.04.88
3
Jens Nielsen Slette (Fynbo)
Ane Margrethe Christensdatter
Hans Nielsen Fynbo
52
57
17
g
g
u
f
f
f
Albæk Sogn
Karup Sogn
Sæby
husfader, fisker; *10.11.37
husmoder; *11.11.32, ~26.08.59 i Sæby
deres søn; *08.09.72
4
Christian Nielsen Fynbo
Hanne Christensen
Alma Jensen Fynbo
Maren Sørensdatter
30
36
6
73
g
g
u
e
f
f
f
f
Sæby
Voer Sogn
Sæby
Hørby Sogn
husfader, fisker; *22.09.59
husmoder; *13.11.53, ~15.11.81 i Sæby
deres datter; *04.03.83
husmoders moder; *01.07.16; e.e. indsidder
Christen Christensen, Pulsen, Voer S
Jens Peter Jensen Slette (Fynbo)
64
g
f
Sæby
4
Mette Marie Holm
Juliane Marie Slette
Ane Kathrine Holm
64
27
65
g
u
u
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
10
Henrik Theodor Hyttel*
Birgitte Fynbo
Carl Severin Hyttel
Sophie Amalie Hyttel
Joseph Hyttel
Johannes Hyttel
Johanne Nicoline Hyttel
Peter Jakob Hyttel
Andrea Hyttel
Anna Hyttel
45
45
21
12
10
8
7
6
5
2
g
g
u
u
u
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, fisker; *17.07.25, †02.05.1900 i
Sæby, 74 år gl.
husmoder; *29.12.25, ~19.12.56 i Sæby
deres datter, sypige, døvstum; *17.10.62
husmoders søster; *28.03.24, †21.03.92 i
Sæby, 62 år gl.
N. Larsen
husfader, fisker; *17.05.44
husmoder; *19.10.44, ~30.07.68 i Sæby
deres søn, skomager; *28.10.68
deres datter; *18.02.77
deres søn; *16.10.79
deres søn; *27.03.81
deres datter; *07.09.82
deres søn; *27.10.83
deres datter; *22.01.85
deres datter; *01.07.87
Mette Marie Fynbo*
47
e
f
Sæby
2
Niels Peter Kongsbak
21
u
f
Sæby
husmoder, ved fiskeriet; *07.08.42; e.e. fisker
Jens Lassen Kongsbak, *03.02.40, ~23.11.66,
†09.05.72, 32 år gl., alt i Sæby
hendes søn, fisker; *26.01.69
N
Søren Christian Kongsbak
19
u
f
Sæby
hendes søn, smed; *06.11.70
Hans Christian Sørensen
(Rugtved)
Dorthea Christine Nielsdatter
Fynbo
Marinus Jensinius Sørensen
Søren Peter Sørensen
Johannes Sørensen
Thomas Christian Sørensen
Thomas Christian Ammundsen*
Ane Cathrine Sørensdatter
Rugtved
45
g
f
Sæby
husfader, fisker; *09.01.44
43
g
f
Sæby
husmoder; *12.12.46, ~18.02.69 i Sæby
13
11
4
1
44
44
u
u
u
u
g
g
f
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
deres søn; *20.06.76
deres søn; *14.12.78
deres søn; *12.01.86
deres søn; *16.10.88
N. Larsen
husfader, fisker; *18.07.45
husmoder; *21.01.46, ~19.05.70 i Sæby
[søster her nedenfor]
6
181
Strandgade
matr. 169
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Poul Hansen Christensen
Jensine Marie Simonsen
179
Strandgade
matr. 167
forhus
180
Strandgade
matr. 168
forhus
40
2
N
Alfred Martinus Sørensen
4
u
f
Sæby
husmoders søstersøn; *29.01.86; sædv. oph.
hos forældrene i Sæ3 - også talt dér i den orig,
folketælling!
2
Ammund Ammundsen*
Christiane Eline Sørensdatter
Rugtved
48
49
g
g
f
f
Sæby
Sæby
husfader, fisker; *30.03.41
husmoder; *15.04.40, ~30.11.65 i Sæby
[søster her ovenfor]
N
Ane Marie Sørensen
2
u
f
Sæby
4
Niels Peter Carl Larsen*
Else Marie Hyttel
Alfred Larsen
Alvilde Larsen
37
35
8
4
g
g
u
u
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husmoders søsterdatter; *03.01.88; sædv.
oph. hos forældrene i Sæ3 - også talt dér i den
orig. folketælling
N. Larsen
husfader, fiskehandler; *01.07.52
husmoder; *10.04.54, ~17.11.76 i Sæby
deres søn; *11.03.81
deres datter; *03.02.85
N. Larsen
Jens Jacob Thomsen*
62
g
f
Torslev Sogn
3
Anne Margrethe Christensen
Jens Marinus Jensen
45
18
g
u
f
f
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
2
Christen Hansen*
Ide Marie Andersdatter
57
61
u
e
f
f
Albæk Sogn
Skæve Sogn
SLUT PÅ BYGRUNDENE
182
Søndre
Udmark
matr. 324
183
Søndre Hede
matr. 217
husfader, avlsbruger, fh. gmd. i Volstrupgaard;
o
*07.06.27; em.e. 1 æ.m. Anne Cecilie Pedersdatter, *28.11.34, konf. 15.04.49, ~29.12.54,
†29.08.62, 27 år gl., alt i Volstrup S
husmoder; *29.03.45, ~06.11.63 i Volstrup S
deres søn, tjenestekarl; *09.10.71
J.P. Jensen - politibetjent
husfader, arbejdsmand; *27.11.32
husholderske; *17.05.28; e.e. indsidder i
Sorgenfri Jacob Christian Larsen, *01.02.18 i
Skæve S, ~21.04.50 i Skæve S, †14.06.75 i
Sæby, 57 år gl.
J.P. Jensen - politibetjent
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
184
Søndre
Udmark
matr. 131
185
Søndre
Udmark
matr. 50
*møller Hans
Severin Aabel
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Karen Marie Christensdatter*
58
e
f
Aasted Sogn
2
Christian Carl Andersen
16
u
f
Sæby
25
27
3
g
g
u
f
f
f
Understed Sogn
Gærum Sogn
Volstrup Sogn
4
Peder Christensen (Gedebjerg)
Johanne Marie Jensen
Anders Peter Christensen
(Gedebjerg)
Ane Kirstine Christensen
Optæller
husmoder, avlsbruger; *17.04.31; e.e. daglejer,
fh. mejeriforpagter Anders Christian Maaen
Christensen, *16.04.24 i Understed S,
†26.11.86 i Sæby, 62 år gl.
hendes søn, formerlærling; *09.03.73
J.P. Jensen - politibetjent
husfader, arbejdsmand; *29.03.64
husmoder; *22.02.62, ~30.03.86 i Understed S
deres søn; *15.05.86
2
u
f
Volstrup Sogn
deres datter; *07.05.87
Jens Peter Andersen
31
g
f
Volstrup Sogn
Christiane Jensen
Andrea Jensine Andersen
Johanne Kirstine Andersen
Jens Marinus Andersen
Emma Marie Andersen
36
9
7
6
3
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
Voer Sogn
Voer Sogn
Voer Sogn
Christen Thomsen*
Johanne Marie Kristine Lund
Johan Christian Thomsen
Harald Valdemar Thomsen
Niels Jørgen Thomsen
Olga Jensine Petræa Kirstine
Thomsen
Jens Peter Thomsen
Ole Christiansen*
36
41
13
11
7
4
g
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
Drlund Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
husfader, arbejdsmand; fh. husmand i Bjerghuse, Voer S; *14.08.58
husmoder; *26.07.53
deres datter; 13.07.80
deres datter; *01.07.82
deres søn; *23.08.83
deres datter; *18.09.86
J.P. Jensen - politibetjent
husfader, avlsbruger; *28.04.53
husmoder; *26.04.48, ~10.03.76 i Sæby
deres søn; *02.01.77
deres søn; *22.12.78
deres søn; *20.02.82
deres datter; *17.02.85
2
40
u
g
f
f
Sæby
Volstrup Sogn
Mariane Simonsen
Emma Christiansen
29
9
g
u
f
f
4
Poul Kristian Severin Simonsen
7
u
f
Albæk Sogn
Mankato,
Minnesota, USA
Albæk Sogn
9
Jens Christian Eriksen*
Else Marie Svendsen
Svendsine Marie Eriksen
Erik Eriksen
Martine Eriksen
Petrea Eriksen
Elsine Ottonine Eriksen
Lovise Vilhelmine Eriksen
Johanne Marie Christensdatter
40
39
14
10
7
5
3
1
67
g
g
u
u
u
u
u
u
e
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Jetsmark Sogn
Jetsmark Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Thisted
5
Christen Jørgensen*
Johanne Marie Jensen
Marie Jørgensen
Christian August Jørgensen
Mathilde Christine Jørgensen
45
45
11
9
7
g
g
u
u
u
f
f
f
f
f
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
5
Poul Christensen Fuglsang*
Johanne Marie Knudsen
Christine Amalie Christensen
Poul Andreas Christensen
Ane Mathilde Christensen
55
49
13
7
3
g
g
u
u
u
f
f
f
f
f
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Anders Christensen Møller*
Ane Margrethe Mariane Elise
Hansen
Søren Marinus Sørensen
Agate Marie Bimler
27
25
u
u
f
f
Sæby
Aasted Sogn
19
19
u
u
f
f
Volstrup Sogn
Simested Sogn,
Viborg Amt
Niels Peter Jensen
Severin Simonsen
14
11
u
u
f
f
Voer Sogn
Albæk Sogn
Maren Kirstine Villadsen
8
u
f
Børglum Sogn
Lars Sørensen*
53
g
f
Volstrup Sogn
Ane Margrethe Jensdatter
Christian Peter Sørensen
Maren Kirstine Sørensen
57
16
12
g
u
u
f
f
f
Karup Sogn
Understed Sogn
Understed Sogn
6
186
Søndre
Udmark
(Strandhave),
matr. 58
7
187
Søndre
Udmark
matr. 289
188
Søndre
Udmark
(Store
Strandhave)
matr. 59
189
Søndre
Udmark
(Strandhave
Hus)
matr. 293
190
Søndre Hede
matr. 176
41
191
Søndre
Udmark
(Store
Hjelmkær)
matr. 298
7
192
Søndre
Udmark
matr. 174
4
deres søn; *02.05.87 J.P. Jensen - politibetjent
husfader, arbejdsmand; *25.05.49,
†21.08.1918 i Sæby, 69 år gl.; em.e. 1o æ. m.
Larsine Simonsen (som vist var *23.03.1852 i
Albæk S og søster til 2o ~)
husmoder; *27.12.60, ~08.12.86 i Albæk S
husfaders datter af 1o æ.; *24.02.81, konf.
21.04.95 i Sæby
husmoders datter før æ.; *12.03.82; m/ u.b.
Poul Jensen af Nibe, tjenende i Klemenshave
J.P. Jensen - politibetjent
husfader, avlsbruger; *08.07.49
husmoder; *08.03.50, ~27.12.74 i Sæby
deres datter; *05.04.75
deres søn; *11.04.79
deres datter; *25.09.82
deres datter; *18.03.84
deres datter; *14.03.86
deres datter; *12.01.89
husmoders moder; *03.02.22, †24.11.1908 i
Sæby, 88 (!) år gl.; e.e. husmand af Strandhave Svend Jensen, †04.05.75 i Sæby, 65 år
gl.
J.P. Jensen - politibetjent
husfader, avlsbruger; *26.04.44
husmoder; *20.06.44, ~03.01.73 i Volstrup S
deres datter; *22.09.78
deres søn; *19.08.80
deres datter; *10.10.82
J.P. Jensen - politibetjent
husfader, avlsbruger; *08.08.34
husmoder; *29.04.41, ~1865
deres datter; *25.09.76
deres søn; *03.10.82
deres datter; *06.06.86
J.P. Jensen - politibetjent
husfader, avlsbruger; *19.03.62
husjomfru; *14.07.64
tjenestekarl; *22.10.70
tjenestepige; *06.05.70; d.a. ug. Rosine Amalie
Geertsen, 37 år, inds. hos hmd. Jens Hvilsom i
Korsø, Simested S, & u.b. arbejdskarl Peter
Andreas Bimler ssts (broder i Sæ160)
tjenestedreng; *27.04.75
deres plejesøn; *14.05.78; s.a. gmd. Christen
Simonsen & ~ Johanne Marie Jensen, 31 år,
Søraa
deres plejedatter; *15.09.81; d.a. hmd. Laust
Villadsen & ~ Marie Dorthea Thomsen, 39 år,
Vittrup Hede, Børglum S
J.P. Jensen - politibetjent
husfader, avlsbruger; fh. gmd. i Øksenhede og
i Bakken, Gadholt; *14.03.36
husmoder; *24.08.32, ~16.10.63 i Karup S
deres søn, skrædderlærling; *02.06.73
deres datter; *30.06.77
J.P. Jensen - politibetjent
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
193
Søndre
Udmark
matr. 172
194
Søndre Hede
matr. 201
*Christian
Eriksen
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
41
45
g
g
f
f
Karup Sogn
Gærum Sogn
Thor Jørgensen
62
g
f
Volstrup Sogn
Margrethe Thomasdatter
Else Johanne Thorsen
Ane Marie Thorsen
52
15
7
g
u
u
f
f
f
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Mikkel Nielsen*
47
g
Birthe Marie Knudsdatter
53
g
apost Odder Sogn,
Aarhus Amt
apost Rubjerg Sogn
3
Niels Knud Christian Nielsen
11
u
apost Tise Sogn
4
Mads Christian Peter Nielsen*
Gregersine Elise Karoline Jensen
Jensine Petrea Nielsen
Mariane Christine Gregersdatter
27
29
2
63
g
g
u
e
f
f
f
f
Volstrup Sogn
Albæk Sogn
Albæk Sogn
Albæk Sogn
Søren Christian Christiansen*
58
g
f
Flade Sogn
Kristine Marie Jensdatter
Inger Thomine Christiansen
Niels Christiansen
58
28
23
g
u
u
f
f
f
Ø. Brdslev Sogn
Ø. Brdslev Sogn
Flade Sogn
7
1
Hans Christian Jensen
Ane Cathrine Rasmussen
Marie Jensine Jensen
Adolf Frederik Vilhelm Jensen
Caroline Christiane Jensen
Anna Cathrina Jensen
Christen Pedersen Jensen
Emma Jensen
Carl Christian Andreasen*
Petrine Amalie Pedersen
Hans Andreas Andreasen
Christian Peter Andreasen
Maren Christine Andreasen
Johanne Christine Sørensen
Niels Andreas Nielsen
Anders Christensen
42
35
11
9
8
5
3
1
26
31
3
2
<1
16
14
72
g
g
u
u
u
u
u
u
g
g
u
u
u
u
u
sep
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Understed Sogn
Understed Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Understed Sogn
Understed Sogn
Flade Sogn
N
Karen Marie Andersen
48
u
f
Flade Sogn
N
Albert Marinus Andersen
9
u
f
Sæby
Christian Andersen*
44
g
f
Elling Sogn
Johanne Marie Pedersen
Jensine Mathilde Andersen
Johannes Christian Andersen
Christian Peter Valdemar
Andersen
Peder Christian Jensen
Sophie Christophersen
(“Kilde-Sofie”)
43
12
8
5
g
u
u
u
f
f
f
f
Karup Sogn
Aasted Sogn
Aasted Sogn
Aasted Sogn
25
35
g
g
f
f
Volstrup Sogn
København Fst
37
37
14
12
8
6
3
<1
g
g
u
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
f
Ugilt Sogn
Ugilt Sogn
Vraa Sogn
Hjørring
Hjørring
Skt. Olai Sogn
Flade Sogn
Sæby
4
195
Søndre
Udmark
matr. 108
196
Søndre Hede
matr. 113
197
Søndre Hede
matr. 115
4
198
Markjorderne,
Stidshaven,
Stampen
Savmølle
matr. 4
*Christen
Pedersen
199
Markjorderne,
Vandkær
matr. 100
forhus
200
Markjorderne,
Nordre Hede,
Nejsighus
matr. 95a
*Carl Christian
Andreasen
forhus
8
201
Markjorderne,
matr. 91b,
parcel nr. 2
forhus
5
202
Markjorderne,
Nordre Hede
matr. 91b
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Jens Christian Christensen*
Christiane Jørgensen
2
2
203
Sæby
Teglværk
*møller Hans
Severin Aabel
forhus
8
Anders Jensen
Ane Cecilie Marie f. Jensen
Mariane Jensen
Jens Peter Alfred Jensen
David Johannes Jensen
Maren Sophie Jensen
Agnes Marie Jensen
Dagmar Margrethe Jensen
42
Optæller
husfader, avlsbruger; *12.08.48
husmoder; *19.08.44, ~13.05.81 i Sæby
J.P. Jensen - politibetjent
husfader, arbejdsmand, fh. gårdmand i Øksenhede; *01.08.27
husmoder; *16.01.37, ~19.02.58 i Volstrup S
deres datter; *26.12.74
deres datter; *05.02.82
J.P. Jensen - politibetjent
husfader, avlsbruger; *24.11.42, †24.01.1915
husmoder; *09.10.36, ~ (b.v.) 04.10.77 i
Hjørring, reg. i Tise Kbg, †06.08.1926
deres søn; *10.10.78
J.P. Jensen - politibetjent
husfader, avlsbruger; *10.10.62
husmoder; *19.05.61, ~27.01.85 i Albæk S
deres datter; *10.07.87
husmoders moder; *22.01.27; e.e. fyrskibsmatros Jens Peter Jørgensen (Friis), *18.04.23,
~13.12.46, †20.03.85, 62 år gl., alt i Albæk S
J.P. Jensen - politibetjent
husfader, avlsbruger; *02.02.31, †11.10.95 i
Sæby, 64 år gl.
husmoder; *04.02.31, ~14.01.59 i Ø. Brdslev S
deres datter; *03.12.61
deres søn, snedkersvend; *20.06.66
J.P. Jensen - politibetjent
husfader, arbejdsmand; *28.04.47
husmoder; *18.03.54, ~07.11.79 i Sæby
deres datter; *05.05.78 - født før æ.
deres søn; *15.02.80
deres datter; *23.12.81
deres datter; *22.03.84
deres søn; *08.03.86
deres datter; *29.11.88
Chr. Pedersen
husfader, landmand; *26.04.63
husmoder; *02.08.58, ~1883
deres søn; *12.01.86
deres søn; *29.10.87
deres datter; *01.10.89
tjenestepige; *20.12.73
tjenestedreng; *08.09.75
C.C. Andreasen
husfader, arbejdsmand; *24.04.17; skilt fra 1o
æ.m. Ane Marie Christensdatter af Grønholt,
*ca. 1807, ~07.06.39 i Flade S, & sep. fra 2o
æ.m. Karen Marie Jensen, *ca. 47 i Lendum S,
~ (b.v.) 20.05.68 i Frederikshavn, reg. i Flade
Kbg. (begge er da mormoner, han 50 år gl. og
enkemand, hun 22 år gl.); jfr. i øvrigt fkt80,
Sæby Hede, opslag 37
o
hans datter af 1 æ.; *21.01.42; egentlige opholdssted Flade Mark, Flade S
hans dattersøn; *20.04.80; m/ u.b. matros
Hans Jensen af Tværsted; egentlige opholdssted Flade Mark, Flade S
Chr. Pedersen
husfader, fyrbøder v/ Sæby Teglværk;
*23.11.45, †08.05.1917
husmoder; *04.07.46, ~1866, †12.02.1905
deres datter; *17.02.77, †12.07.1902
deres søn; *05.03.81
deres søn; *15.12.84
Chr. Pedersen
husfader, stenkløver; *16.02.64
husmoder; *16.02.54, ~22.02.84 i Volstrup S,
†28.04.1947 i Sæby (datter af hemmeligt
fødende patient nr. 24/1854 på Den kgl.
Fødselsstiftelse)
Chr. Pedersen
husfader, teglbrænder; *17.07.52
husmoder; *24.04.52, ~29.12.74 i Ugilt S
deres datter; *23.05.75
deres søn; *15.05.77
deres søn; *03.02.81
deres datter; *23.09.83
deres datter; *12.07.86
deres datter; *26.03.89
Chr. Pedersen
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
204
Nordre Hede,
Marklod
uden nr.
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
g
f
Elling Sogn
Inger Kirstine Frederiksen
Hans Marinus Jakobsen
Andreas Jakobsen
Ane Madsine Amalie Jakobsen
Marie Albertine Jakobsen
Niels Peter Jakobsen
Christen Larsen (Kvist)*
Maren Kathrine Olsen
Kirstine Andrea Larsen
33
10
8
5
2
<1
49
42
10
g
u
u
u
u
u
g
g
u
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Hørby Sogn
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Torslev Sogn
Gærum Sogn
Torslev Sogn
Christen Pedersen*
Ane Kirstine Christensen
40
32
g
g
f
f
Maren Christine Caroline
Pedersen
Sørine Petrine Pedersen
Christen Peter Pedersen
Niels Marinus Pedersen
Christian Peter Christensen*
Anne Johanne Olesen
Jensine Marie Christensen
Ole Peder Christensen
Martine Othilia Christensen
Julia Cathrine Christensen
Peder Christian Thomsen
Christen Larsen
9
u
f
Aasted Sogn
Hals Sogn,
Aalborg Amt
Karup Sogn
8
5
2
29
32
8
4
2
<1
27
66
u
u
u
g
g
u
u
u
u
u
e
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Karup Sogn
Understed Sogn
Volstrup Sogn
Skæve Sogn
Volstrup Sogn
Sæby
Volstrup Sogn
Understed Sogn
Sæby
Understed Sogn
Drlund Sogn
Hans Severin Aabel*
49
g
f
Sæby
Andrea Petrea Christine
Marie Scavenius
Alexander Aabel
Anna Christiane Aabel
Lambert Daniel Aabel
Oskar Henrik Bruun
47
g
f
Frederikshavn
16
15
12
14
u
u
u
u
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Torslev Sogn
11
Ane Poulsen
Johanne Marie Kirstine Pedersen
Niels Christian Jensen
Poul Johan Carl Emil Larsen
Alfred Christian Larsen
27
23
25
19
17
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Voer Sogn
Understed Sogn
Volstrup Sogn
Sæby
Hørby Sogn
F
Marie Aabel
18
u
f
Sæby
Andreas Mortensen
Petra Caroline Elise Marie
Jørgensen
Karla Jenny Petra Mortensen
33
29
g
g
f
f
5
u
f
5
Christian Peter Møller
Jørgen Kristian Kristensen
34
34
u
u
f
f
husfader, møller; *27.05.56
Albæk Sogn
Brahetrolleborg S, husmoder; *17.12.60, ~26.09.84 i Albæk S
Svendborg Amt
København
deres plejedatter; *30.06.84, konf. 02.10.98 i
Sæby; d.a. skomager Lars Peter Mortensen &
~ Jenny Dorthea Hartvig i Asaa
Understed Sogn tjenestekarl
Sindal Sogn
tjenestekarl
N
Ejner Andreas Marinus Mortensen
1
u
f
København
N
Kirstine Marie Jensen
18
u
f
Albæk Sogn
F
Poul Christian Christensen
52
u
f
Elling Sogn
8
Bartholine Camilla Simonsen
Karen Nielsen
Nielsine Christine Nielsen
Marie Christine Christensen
Maren Kirstine Hansen
Ane Britta Larsine Madsen
Johanne Petrine Nielsen
Martine Christine Amalie Jensen
38
34
7
5
5
4
4
4
u
u
u
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Volstrup Sogn
Voer Sogn
Tværsted Sogn
Sæby
Voer Sogn
Torslev Sogn
Byrum Sogn
3
6
6
2
sidebygning
baghus
211
Markjorderne,
Sæby
Børnehjem
matr. 60
*Kirkelig Forening for Indre
Mission
Optæller
husfader, arbejdsmand; *06.12.53,
†08.10.1924
husmoder; *26.12.56, ~28.12.80 i Volstrup S
deres søn; *22.02.79 - født før æ.
deres søn; *08.02.81
deres datter; *08.03.84
deres datter; *24.04.87
deres søn; *05.10.89
Chr. Pedersen
husfader, arbejdsmand; *17.10.40
husmoder; *09.02.47, ~1879, †08.10.1926
deres datter; *20.06.79 (af Galtrupsminde)
36
207
Nordre Hede,
Marklod
matr. 95c
forhus
208
+
Markjorderne,+
ladebygning
uden nr.
*C.E. Kragh
209-210
Markjorderne,
Sæby
Vandmølle
matr. 122
forhus
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
Hans Peter Jakobsen*
7
205
Nordre Hede,
Marklod
uden nr.
forhus
206
Nordre Hede,
Marklod
uden nr.
forhus
43
Chr. Pedersen
husfader, stenkløver; *16.12.49, †20.11.1903
husmoder; *17.03.57, ~1877
deres datter; *26.03.80
deres datter; *01.11.81
deres søn; *17.07.84
deres søn; *16.12.87
Chr. Pedersen
husfader, arbejdsmand; *11.02.60
husmoder; *10.11.57, ~1880
deres datter; *15.04.81
deres søn; *31.03.85
deres datter; *29.10.87
deres datter; *20.10.89
Chr. Pedersen
tjenestekarl; *04.07.62
tjenestekarl; *22.10.23, †30.07.1900 i Sæby,
76 år gl.; em.e. Sophie Frederikke Jensdatter,
*ca. 1820 i Hirsholmene S, †09.11.71 i Sæby,
50 år gl.
Chr. Pedersen
husfader, mølleejer, landbrug, teglværk og
postkontrahent; *10.03.40
husmoder; *18.04.42, ~16.04.69 i Sæby,
†04.06.1930
deres søn, maskinistelev; *13.03.73
deres datter; *30.11.74
deres søn; *05.02.77
husfaders søstersøn; *04.09.75; s.a. proprietær Lambert Daniel Bruun & ~ Elisabeth Marie
Aabel, 32 år, Ormholt (T321)
kokkepige; *03.12.62
malkepige; *24.08.66
staldkarl; *27.05.64
andenkarl; *13.07.70
tredjekarl; *06.05.72
deres datter, midl. oph. i Frederikshavn;
*10.06.71
Hans Aabel
egl. opholdssted Asaa, Drlund S; *04.02.88,
døbt 21.05.88 i Drlund S; broder til Karla Jenny
Petra Mortensen her ovenfor
egl. opholdssted Holbæk Mølle, Albæk S (A99100, ikke registreret dér); *03.03.71
røgter; patient på Sæby Sygehus (Sæ66);
*08.10.37
Chr. Pedersen
husmoder, bestyrerinde; *26.03.51
tjenestepige; *28.11.55
barn; *07.03.82, konf. 12.04.96 i Sæby
barn
barn; *29.09.84
barn; *07.03.85
barn; *01.01.86
barn; *19.01.86
Chr. Pedersen
BEFOLKNINGEN DEN 1. FEBRUAR 1890 I SÆBY KØBSTAD:
Optællingsliste nummer.
Gadens navn
& husets matrikelnummer
212
Markjorderne,
Søndermarken
matr. 13
forhus
Antal
perso- Samtlige personers fulde navne
ner i fa- (med * betegnes stedets ejer)
milien
Optæller
g
f
31
g
f
Holsteinborg S.,
Sorø Amt
København
4
u
f
København
husmoder; *05.09.58, ~02.06.84 i København,
Helligånds S
deres datter
2
<1
23
u
u
u
f
f
f
Sæby
Volstrup Sogn
Vesterø Sogn
deres søn; *30.05.87
deres søn; *20.03.89
tjenestepige; *19.10.66
Christian Jensen (Engskov)*
Augusta Birgitte Lovise
Jørgensen
Helene Augusta Jensen
Søren Christian Thomsen*
Petrine Jacobsen
Ingeborg Thomsen
Thomas Jakob Robert Thomsen
Christian Peter Thomsen
Marie Mathilde Thomsen
23
21
g
g
f
f
Torslev Sogn
Torslev Sogn
husfader, malermester; *18.07.66
husmoder; *12.08.68
1
36
34
9
6
4
1
u
g
g
u
u
u
u
f
f
f
f
f
f
f
Sæby
Volstrup Sogn
Volstrup Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
deres datter; *04.11.88
Chr. Pedersen
husfader, murermester; *29.01.54
husmoder; *12.01.56, ~22.10.80 i Volstrup S
deres datter; *25.12.80
deres søn; *07.09.83
deres søn; *10.11.85
deres datter; *09.08.88
Jens Christian Pedersen
40
g
f
Volstrup Sogn
Anna Christine Johanne Redder
29
g
f
Peder Pedersen
Christian Pedersen
Anna Pedersen
Ingeborg Elisabeth Rasmussen
8
6
2
16
u
u
u
u
Peter Martinus Bircherod
Calundan*
Marthe Kirstine Hansen (Have)
62
g
36
g
Karen Martine Marie Elisabeth
Calundan
Hans Jacob Bircherod Calundan
Charlotte Augusta Calundan
Emanuella Calundan
Peter Martinus Bircherod
Calundan
Johanne Kirstine Calundan
Oline Andrea Jensen
Dorthea Kirstine Larsen
Frederikke Kirstine Ammundsen
Jacob Valdemar Brøndum*
Inger Kirstine Schou
11
u
København,
Vor Frelsers Sogn
f Sæby
f Sæby
f Volstrup Sogn
f “Andestrup
pr. Nibe”
hak Ø. Assels Sogn,
Thisted Amt
hak Lindelse Sogn,
Svendborg Amt
hak Rudkøbing
husfader, møller (forpagter af Sæbygaards
Mølle); *13.03.49
husmoder; *28.02.60, ~1881
9
8
6
4
u
u
u
u
hak
hak
hak
hak
Ebeltoft
Ebeltoft
Ebeltoft
Sæby
deres søn; *29.09.80
deres datter; *25.01.82
deres datter; *21.07.83, †18.12.1928
deres søn; *25.08.85
3
22
19
15
34
31
u
u
u
u
g
g
hak
hak
hak
hak
f
f
Sæby
København
Torslev Sogn
Sæby
Sæby
Sæby
7
Valborg Brøndum
Jens Robertus Brøndum
Carl Brøndum
Anne Marie Brøndum
Else Cathrine Ammundsen
7
5
4
2
16
u
u
u
u
u
f
f
f
f
f
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
deres datter; *07.10.86
lærerinde
tjenestepige; *22.05.70 (af V. Horshave)
tjenestepige; *24.11.74
Chr. Pedersen
husfader, malermester; *17.12.55
husmoder; *13.01.59, ~11.11.81 i Sæby,
†25.03.95
deres datter; *16.01.83
deres søn; *26.05.84
deres søn; *12.10.85
deres søn; *28.06.87
tjenestepige; *06.08.73
1
Søren Alstrup Sørensen
23
u
f
Hvidbjerg
vesten Aa Sogn,
Hassing Herred,
Thisted Amt
kvisten
3
213
Markjorderne
matr. 20b
forhus
6
6
214
Markjorderne
matr. 60b
forhus
11
215
Markjorderne
matr. 3b
forhus
+
Fødested (sogn
TrosAlder
Civilsam- ell. købstad, samt Stilling i familien og erhverv
(fyldt år) stand
fund amt hvis udenfor
Hjørring Amt)
30
Axel Lorentz Benedictus
Oppermann
Elise Christiane Bolette Ibsen
6
kvisten
44
Magda Helene Benedicte
Oppermann
Ludvig Richard Oppermann
Victor Gunner Oppermann
Else Rebekka Larsine
Christiansen
SLUT PÅ MARKJORDERNE
SLUT PÅ SÆBY KØBSTAD
husfader, dyrlæge; *02.04.59
deres søn; *14.06.81
deres søn; *26.04.84
deres datter; *26.11.87
tjenestepige
Chr. Pedersen
husfader, branddirektør; *04.04.27,
†02.08.1906 i Sæby, 79 år gl.
husmoder; *02.02.53, ~17.05.77 i Jyllinge S,
Roskilde A, †09.02.1916 i Sæby, 63 år gl.
deres datter; *11.02.78
logerende, fotograf; *13.11.66, †26.02.1933
(vist i Aarhus)
Vald. Brøndum