Session 6 - Anne Svanholm

KØS grunddata
Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om
- adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI
Anne Svanholm
[email protected]
20. januar 2015
Indhold
•
Hvordan og hvem kan få adgang til KØS
•
Analysemuligheder med datagrundlaget
•
Frederiksberg Kommunes forandringsstrategi for ældreområdet
•
Analyser med KØS
•
Analyseresultater
•
Hovedkonklusioner
•
Spørgsmål til oplægget
Hvordan og Hvem kan få adgang til KØS
•
Ansøgningsskema på eSundhed
•
KØS stilles gratis til rådighed for regioner og kommuner
•
I ansøgningen beskrives projektet, dataansvarlig, databehandler, evt.
kobling med CPR population
•
Dataarbejdet foregår med SAS
•
KØS må KUN anvendes til statistik og analyseformål
•
Send ansøgningen til [email protected]
Analysemuligheder med KØS datagrundlaget
Sundhedsdata (Somatik, Psykiatri og Almen praksis)
Arbejdsmarkedsdata (DREAM)
Kommunale omsorgsdata (EOJ)
Specifikke sygdomme og kroniske lidelser
Borgere i plejecenter
Befolkningsdata
Sognedistrikter
Alder
• Alder på kontakttidspunktet
• Alder opdelt i 1- og 5års intervaller samt under/over 65 år
EOJ
• Visiteret og Leveret hjemmehjælp
• Hjemmesygepleje….
Færdigbehandlet
– dag el. nat
Fornyet
kontakt
Forebyggelige indlæggelser
• Knoglebrud
• Lungebetændelse
• Væskemangel….
Specifikke sygdomme el. kroniske lidelser
• Skizofreni…..
Forandringsstrategi for ældreområdet
MÅLSÆTNINGER
INDSATSER
RESULTATER OG EFFEKTER
UDGIFTER
Forebyggelse
Øget
selvhjulpenhed
Selvhjulpenhed
–
Aktiv længst
muligt
Færre
indlæggelser
Tilstrækkelig
opfølgning på
aktuelle evner
og behov
Minimere
ventetid til
indsatser
Sundhed
Forbedret/
fastholdt
funktionsniveau
Forbedret
fysisk og
psykisk helbred
/Forbedret
sundheds og
ernæringstilstand
Fører et aktivt liv
Demenskonsulent
Ældrefitness
Hjemmebesøg
af faldkonsulent
Diætist
Omsorgstandpleje
Rygestop/
alkohol
Træning til
hverdagen
Forebyggende
hjemmebesøg
Småtspisende
ældre
Rehabiliteringsforløb for
kronikere
Tidlig opsporing
af udvikling af
behandlingskræv
ende tilstand
Minimere
ventedage efter
færdigbehandling
Livskvalitet
Sygepleje
Udgående akut
sygeplejerske
team (FK/FH)
Sygeplejeklinik
Hjemmesygepleje
Ringe-hjem
/Følge-hjem
ordning (FH)
Sundhedsudgifter
Indlæggelse
Liggedage efter
færdigbehandling
Ambulant besøg
Sygesikring
Hjælpemidler
Forbrugsgoder
Døgnrehabilitering
Kommunal
genoptræning
Boligindretning
Støtte til bil
Hurtigere på
højkant
Regional
genoptræning
Befordring
Taxakort
Boliger/Dagtilbud
Flex
trafik
Aktivitetscenter/
Dagcenter/
Daghjem
Øvrigt
Tryghed
–
Hjælp når
behovet opstår
Støtte til frivilligt
socialt arbejde
Tilskud til
aktiviteter
(klubber)
Ældrerejser/
Demensrejser/
Sundhedsrejser
Udrykningsberedskab/
Kontaktopring
Myndighed
Visitation
Antal
indlæggelses- og
liggedage
Antal borgere
der modtager de
forskellige
indsatser
Medfinansiering
til regionale
sundhedsydelser
Genoptræning/rehabilitering
Hjælpemidler
Befordring
til
dagtilbud
Udgifter til drift
af de
kommunale
tilbud
Tilsyn
Plejebolig
Antal pladser,
plejebolig og
rehabilitering
Udgifter til
færdigbehandlede
Udgifter til
private
leverandører
Ældrebolig
Hjemmepleje
Personlig hjælp
og pleje
Aflastning/
afløsning
Praktisk hjælp
Vaskeri, indkøb,
mad
Enhedsomkostni
nger pr. ydet
service
Analyser med KØS
•
Analyse af hvilke (forebyggelige) indlæggelser borgere i plejecenter typisk
indlægges med - har kommunen den optimale indsats i forhold til disse borgere
•
Analyse af hvad der kan forklare stigningen i leveret hjemmehjælp efter
indlæggelse
•
Analyse af i hvilken grad kommunen er i kontakt med ældre borgere inden
indlæggelse
Kvartalsrapporter på sundhedsområdet og ældreområdet
Analyseresultater
•
Forebyggelige indlæggelser på små, mellemstore og store plejecentre i 2013
Indlæggelser pr. 100
65+årig beboer
Indlæggelser pr. 100
65+årig beboer
Indlæggelser pr. 100
65+årig beboer
SMÅ plejecentre
MELLEMSTORE plejecentre
STORE plejecentre
Blodmangel
1
-
1
Blærebetændelse
6
3
4
Forstoppelse
2
2
3
Gastro-enteritis
-
1
-
KOL/Bronkitis
2
3
9
Knoglebrud
6
10
6
Lungebetændelse
4
7
17
Sociale og Plejemæssige forhold
-
-
-
Sukkersyge
-
-
1
Tryksår
-
-
-
Væskemangel
10
4
5
Øvrige diagnoser
65
94
99
Forebyggelige indlæggelser
Kilde: KØS grunddata, Statens Serum Institut december 2014
Analyseresultater
•
Udvalgte forebyggelige indlæggelser opgjort pr. plejecenter i 2013
Indlæggelser pr. 100
65+årige beboer
KOL/Bronkitis
Indlæggelser pr. 100
65+årige beboer
Knoglebrud
Indlæggelser pr. 100
65+årige beboer
Lungebetændelse
Indlæggelser pr. 100
65+årige beboer
Væskemangel
Plejecenter 1
-
4
2
20
Plejecenter 2
-
-
5
-
Plejecenter 3
10
19
5
10
Plejecenter 4
7
17
4
-
Plejecenter 5
-
-
2
7
Plejecenter 6
Mellemstore plejecentre
Plejecenter 7
(51 til 100 pladser)
Plejecenter 8
3
2
13
7
-
4
-
-
2
28
12
-
Plejecenter 9
3
9
-
11
Plejecenter 10
-
11
20
-
Plejecenter 11
7
2
18
3
Plejecenter 12
21
8
19
6
14
5
Plejecentre
Små plejecentre
(op til 50 pladser)
Store plejecentre
(101 til 150 pladser)
Plejecenter 13
2
8
Kilde: KØS grunddata, Statens Serum Institut december 2014
Analyseresultater
Samarbejdspartnere i forhold til at nedbringe forebyggelige indlæggelser i 2013:
•• Almen
Almen praksis
praksis
• Udgående Sygeplejerske Team
Plejecentre
Antal ydernumre pr.
beboer på plejecenter
Leverede ydelser pr. beboer
(direkte kontakt med borger)
UST-kontakter til plejecenterbeboere i 2013
100
Små plejecentre
(op til 90
50 pladser)
Plejecenter
90 1
Plejecenter 2
Plejecenter
3
80
73
Plejecenter 4
70
63
Plejecenter 5
60
Plejecenter 6
Mellemstore plejecentre
46 Plejecenter 7
45
50
(51 til 100 pladser)
Plejecenter 8
40
Plejecenter 9
30
Plejecenter 10
20
Plejecenter 11
Store 10
plejecentre
(101 til 150 pladser)
Plejecenter 12
0
Plejecenter 13
Øvrige 65+årige borgere
88
61
0,56
0,49
83
76 0,62
0,39
0,22
0,42
0,50
0,51
0,32
0,04
75
75
71
0,28
0,34
0,29
Kilde: KØS grunddata, Statens Serum Institut december 2014
Kilde: Frederiksberg Hospitals database over UST aktivitet, januar 2014
2
2
4
2
6
2
2
2
2
17
3
3
2
4
Hovedkonklusioner
•
De fleste forebyggelige indlæggelser vedrører:
KOL/Bronkitis, Knoglebrud, Væskemangel og Lungebetændelse
•
Størrelsen af plejecenteret havde ikke indflydelse på indlæggelserne
•
Godt samarbejde med almen praksis og UST-sygeplejerskerne
Spørgsmål til oplægget