Skudhæmmende Løsninger Vejledning

SKUDHÆMMENDE LØSNINGER
Vejledning, Version 151001
Introduktion
Når man skal arbejde professionelt med
skudsikring skal man være opmærksom på
lang en række forhold.
Man skal overordnet være opmærksom på,
at klassifikationen bruger termerne ”Bullet
Resistant” og ikke ”Bullet Proof”. Det betyder
med andre ord, at man ikke bør konkludere,
at løsningerne er skudsikre – men skudhæmmende. Det er også årsagen til overskriften på denne vejledning er ’Skudhæmmende Løsninger’.
Først og fremmest skal man lave en trusselsvurdering og gøre sig tanker om det
overhovedet ér nødvendigt at skudsikre.
Umiddelbart vil vi altid anbefale, at man
kontakter Politiets Efterretningstjeneste og
drøfter risici inden man går i gang. Se eventuelt links til sidst i denne vejledning.
Medier, politikere og mange andre taler
konstant om terrortrusler og vi har oplevet
de første hændelser i Danmark. Vi mener, at
vi alle skal passe på at såvel dialog som investeringerne i terrorsikring og forebyggelse
ikke løber løbsk.
Side 1
Skudsikring er kompliceret og dyrt. Og som
med al anden sikring gælder det enkle ordsprog om det svageste led: Det kan være fint
at sikre en reception, men hvad med risikoen på kontorer, mødelokaler, udenfor bygningen, under transport med mere. Og hvad
med sikring af vægge, tag etc.
Det positive omkring skudsikring er, at der
er særdeles veldokumenterede og entydige
standarder som beskrives i nærværende.
Standarderne beskriver test af vinduer, døre,
elementer, jalousier, materialer med mere.
Endelig er der internationalt rigtigt mange
aktører der arbejder professionelt med
skudsikring da mange andre lande har levet
med langt større risici for terror gennem
mange årtier.
Så kort sagt. Skudsikring virker umiddelbart
som et af de ”nemmere” områder at lave
forebyggelse til. Men skal man helt i dybden
og lave en professionel gennembearbejdet
løsning er det også kompliceret – ikke
mindst - da man ofte taler om større bygningsarbejder med eksempelvis vinduespartier der er mange gange tungere end normale termovinduer. Endelig er det trods et
pænt udbud af leverandører dyre løsninger.
Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Anbefalinger
Standarder
Splinter og fragmenter
Element eller delelement
og bygningsdele
Sammenligning og skema
Kort om os og standarder
2
3
3
3
4
5
Anbefaling
Det er forholdsvist enkelt og så alligevel ikke.
Nationalt forventer man ikke, at de kriminelle i Danmark er i besiddelse af våben der er
kraftigere end at forebyggelsen kan ske med
produkter i sikringsniveau FB4/BR4 (kraftige
håndvåben).
På den anden side anvendte man et våben
ved episoden ved Kulturhuset Krudttønden i
2015 hvor man skulle op på et sikringsniveau der svarer til FB5/BR5.
Der vil således altid være en usikkerhed om
hvilke våben man kan forvente at stå overfor. Taler man om deciderede sniperbeskyttelse skal man kombinere flere af de
kraftigste foranstaltninger. Man skal være
opmærksom på, at de forskellige produkter
og løsninger klassificeres ud fra tre skud (der
rammer indenfor en trekant på ca.
12x12x12cm). Det betyder altså en del hvis
der affyres 50 skud i minuttet mod et vindue
og der er set eksempler på at en maskinpistol er brugt som ”vinkelsliber” – altså til at
skyde en døråbning i skudsikkert glas.
Ud over det tester man med skud på rammer, samlinger og lignende hvis der er tale
om et komplet element og ikke blot en rude.
Vor anbefaling er, at man nationalt sikrer
med minimum FB4/BR4 men meget gerne
FB6/BR6. Du kan læse mere om standarden
efterfølgende.
Side 2
Ud over det vil vi kraftigt anbefale, at man
anvender specialister som rådgivere. Vi mener også at det er ekstraordinært vigtigt at
man bruger produkter der er testede så
man er helt sikker på hvad man køber og
hvordan det virker.
Ved skudsikring er det menneskeliv og ikke
’blot’ fysiske værdier man sikrer – det nytter
kort sagt ikke med ”hjemmelavede” løsninger.
Der skal laves en risikovurdering af hvilke
våben, der er truslen samt, hvor tæt på man
forventer, at der skydes og hvor mange skud
der forventes affyret.
Howeni Institute håber denne vejledning
hjælper dig til den rigtige beslutning.
Standarder
Test af produkter til skudsikring i Europa
sker efter to EN standarder:


EN 1522 og 1523 er for elementer, vinduer, døre og jalousier etc.
EN 1063 er for glas
Der findes også andre standarder – eksempelvis den amerikanske UL 752. Howeni Eurosafe har valgt, kun at beskrive EN normerne, da de i praksis er dem, der anvendes i
Europa.
Klassifikationen af løsningen sker ud fra et
valg af våben og ammunition samt skudafstand og antal skud. Kort sagt må projektilet
ikke trænge igennem løsningen.
Normalt gennemføres tests af akkrediterede
og uvildige testinstitutter. Vor erfaring indenfor skudsikring er, at kvaliteten af de
forskellige testinstitutter internationalt er
konsistent. Altså er det mindre betydende
om produktet er testet i Tyskland, Sverige
eller Israel.
Ud over de officielle test er det vor erfaring
af en del vælger at lave supplerende tests på
egne faciliteter eller i samarbejde med nationale myndigheder.
Splinter og fragmenter
Klassifikationen sker endvidere med efternavnene ”S” hvor enheden/elementet ikke er
sikret mod splinter og fragmenter eller ”NS”
hvor enheden/elementet er sikret mod
splinter og fragmenter på den sikre side af
glasset.
Det er særdeles vigtigt at være opmærksom
på dette – hvis man sidder tæt på en rude,
der eksempelvis er BR5-S klassificeret, vil
man kunne pådrage sig store skader fra
glassplinter – også selvom projektilet stoppes. Det er derfor vigtigt at skelne mellem
permanent ophold eller kortvarigt ophold
bag det skudsikre glas - arbejdsplads kontra
gangareal.
Dermed også være sagt at afstand til skudsikre ruder er en væsentlig parameter – ikke
mindst hvis man ikke anvender NS klassificeret enheder.
Element eller delelement
og bygningsdele
Skal man have et komplet klassificeret element/bygningsdel som en betjeningssluse,
reception, vagthus, vinduesparti eller betjeningssluse, skal hele elementet være klassificeret.
Man kan også vælge at opbygge elementer
af delelementer – eksempelvis en skudsikker
betjeningssluse og så et skudsikkert vindueselement. Man skal dog være opmærksom
på at samlinger typisk vil være et af de svage
led.
Vi har set rigtigt grumme eksempler på
skudsikre betjeningssluser opsat i gipsvægge
med almindelige fuger. Hverken gipsvægge
eller fuger er skudsikre så forudsætningen
for installationen er altså at gerningsmanden kun skyder på det skudsikre element.
Vi anbefaler færdige og godkendte elementer.
Side 3
Desværre er der ikke mange oversigter over
skudtestede byggematerialer. Vi er ved at
samle det vi kan finde og vil snarest opdatere vejledningen.
Sammenligning og skema
Nedenstående skema viser overordnet set,
hvilke sikringsniveauer vi anbefaler (grøn) og
ikke anbefaler (rød).
Kolonnerne indeholder beskrivelse af de
forskellige sikringsniveauer fordelt efter EN
standarden. Rækkerne beskriver de forskellige våben med mere.
Ikke anbefalet
EN 1522 og 1523
Elementer, vinduer,
døre og jalousier etc.
Anbefalet
Ikke
anbefalet
Anbefalet
FSG
FSG
FB1
FB2
FB3
FB4
FB5
FB6
FB7
SG1
1 forsøg
SG2
3 forsøg
BR1
3 forsøg
BR2
3 forsøg
BR3
3 forsøg
BR4
3 forsøg
BR5
3 forsøg
BR6
3 forsøg
BR7
3 forsøg
10
Meter
10
Meter
10
Meter
5
Meter
5
Meter
5
Meter
10
Meter
10
Meter
10
Meter
Våben
Shotgun
Shotgun
Riffel
Pistol
Pistol
Pistol
Riffel
Automatkarbin
Riffel
Automatkarbin
Riffel
Kaliber
12/70
12/70
22 LR
9 mm
Luger
357
Magnum
44
Magnum
5,56 x 45
mm
7,62 x 51
mm
7,62 x
51 mm
AP*
L | RN
FJ1 | RN
SC
FJ1 | CB
SC
FJ2 | FN
SC
FJ2 | PB
SCP1
FJ1 | PB
SC
FJ2 | PB
HC1
EN 1063
Glas (antal forsøg)
Afstand
Type projektil
Vægt projektil
31 Gram
31 Gram
2,6
Gram
8,0
Gram
10,2
Gram
15,6 Gram
4,0 Gram
9,5 Gram
9,8
Gram
Projektil hastighed +/-10
420 M/S
-
360 M/S
400 M/S
430 M/S
440 M/S
950 M/S
830 M/S
820 M/S
* AP = Armour Piercing (panserbrydende)
L = Lead | RN= Round Nose Bullet | FJ1 = Full Steel Jacket (plated) | SC = Soft Core | CB = Coned Bulet | FJ2 = Full Copper Alloy Jacket
FN = Flat Nose Bullet | PB = Pointed Bullet | SCP1 = Soft Core (lead) with Steel Penetrator (type SS109)
HC1 = Steel Hard Core, mass 3,7 +/- 0,1 gram, hardness more that 63 HRC
Side 4
Howeni Institute
Kort om os og standarder
Denne vejledning er udarbejdet af Howeni Institute med formålet, at assistere
og vejlede kunder og samarbejdspartnere
i valg af sikringsløsninger. Herved vil vi
alle i større udstrækning ”tale samme
sprog”, når vi designer, konstruerer og
leverer sikringsløsninger- og koncepter.
Vi modtager meget gerne kommentarer og
ideer med mere, så vi kan videreudvikle vores materialer og sikre, at de bliver så brugbare som muligt fremadrettet.
Opdateringer
Du kan gratis få tilsendt opdateringer til vejledingen ved at kontakte Howeni Institute
eller en af vores andre afdelinger.
Vi opdaterer, når der er behov for det, og du
vil kunne se et versionsnummer på forsiden.
Ansvar og forbehold for trykfejl
Howeni Institute påtager sig intet sikringsansvar i forbindelse med vejledningen. Vejledningen er udarbejdet som et projekt
blandt flere interessenter, hvorfor Howeni
Institute ikke kan påtage sig det fulde ansvar
for vejledningen samt eventuelle trykfejl.
Standarder
De fleste professionelle sikringsprodukter
testes efter internationale standarder, hvilket er optimalt for brugere og leverandører
samt rådgivere, da man dermed reelt kan
sammenligne produkter.
Howeni Institute laver oversigter over de
standarder, som vi primært anvender i vores
afdelinger. Standarderne er typisk udviklet
af forsikringsselskaber og brancheforeninger.
Du kan få information om standarderne hos
eksempelvis SIS i Sverige (www.sis.se) og
Dansk Standard i Danmark (www.ds.dk). Vi
bruger i stor udstrækning også The British
Standards Institution (www.bsigroup.com).
Det er CEN European Committee for Standardization (www.cen.eu), der er overordnet
ansvarlig for standarderne.
Den internationale brancheorganisation bag
standarderne er ESSA - The International
Security Association (www.ecb-s.com).
Blandt de førende testinstitutter er: VdS
Schadenverhütung GmbH (www.vds.de) og
SP Technical Research Institute (www.sp.se).
Standardtyv
Forsikring & Pension besluttede at lukke
standardtyvmetoden (Skafor) pr. 31. december 2013. Dette betyder, at det ikke længere
er muligt at få afprøvet sikringsprodukter,
det er ikke længere muligt at lave mindre
ændringer af eksisterende produkter, og at
nuværende registreringer af sikringsprodukter kun accepteres frem til den 31. december 2015.
Det betyder med andre ord, at såvel leverandører som brugere er nødt til at forholde
sig til EN normen fremover.
Man vil stadig kunne købe Skafor klassificerede produkter i en årrække, men der er
ingen kvalitetskontrol.
Testede produkter og ISO certificering
Vi anbefaler altid produkter, der er testet og
klassificeret i den udstrækning, at det er
teknisk muligt, og der reelt findes standarder.
Tilsvarende anbefaler vi ISO certificerede
leverandører, hvilket ofte også er et krav i
forbindelse med certificeringen af produktet.
Side 5
Andre vejledninger og guides
Vi udarbejder løbende nye vejledninger og
guides. Her er en oversigt med links.



Howeni Institute Vejledninger
Sammenligningsnøgle over standarder
Kontantsikring Pinkodeafluring
Køretøjssikring Varevogne
Terrorsikring Eksplosionssikring
Terrorsikring Skudhæmmende Løsninger
Objektsikring Boksrum og Boksdøre
Objektsikring Værdiopbevaringsenheder
Howeni Institute Guides
Sikring af Private
I selskabet findes i alt fire afdelinger:

Howeni Carsecure
www.HoweniCarsecure.dk
Sikring af køretøjer inklusive personer og
værdier med et særligt fokus på forebyggelse af hærværk, tyveri og røveri.

Howeni Institute
www.HoweniInstitute.dk
Informationsforum med fokus på vidensdeling via netværk og vejledninger
om sikring og forebyggelse.

Howeni Projects
www.HoweniProjects.dk
Sikring af bygninger, rum og objekter inklusive personer og værdier - med særligt fokus på forebyggelse af hærværk,
røveri og tyveri samt eksplosion, skud og
terror.

Howeni Standard
www.HoweniStandard.dk
Sikring af objekter og værdier med fokus
på beskyttelse mod brand, tyveri og røveri.
Overordnet Profil
Beskrivelse af Howeni Eurosafe A/S
Selskabet bag
Howeni Institute er en afdeling i Howeni
Eurosafe A/S. Howeni Eurosafe A/S har eksisteret siden 1963.
Alle afdelinger i Howeni Eurosafe A/S leverer
primært direkte til slutbrugere. Men vi samarbejder selvfølgelig med branchen som
helhed med henblik på at udvikle og levere
komplette løsninger og dermed sikre dig
den mest professionelle og optimale forebyggelse.
Howeni Eurosafe A/S er partnerbaseret og
samarbejdet mellem Howeni Eurosafe A/S
og alle vores kunder er præget af personlige
relationer, tillid og tryghed. Du skal kort sagt
vide, at du kan stole på os. Både nu og i
fremtiden – både personligt og som samlet
virksomhed.
Hvis du vil høre mere om Howeni Eurosafe
A/S, er du meget velkommen til at se på vores websites www.HoweniEurosafe.dk eller
kontakte os via mail eller telefon.
Steen Brahe Bonke
Chief Executive Officer, Strategic Security Advisor &
Chief Executive Partner
Side 6