Bestyrelsesmøde 21.04.15 (pdf - nyt vindue)

Forældrebestyrelsen
Slagelse Dagpleje
Dagsorden
Mødedato:
Referat
Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 18.00 til 21.00
Mødested:
Slagelse Dagpleje, Merkurvej 2, 1.
Tilstede:
Forældrerepræsentanter: Solveig Larsen, Kie Knudsen, Jeanet
Rasmussen, Martin Rotne, Pia Fogde, Tobias Andersen
Suppleanter for forældrene:
Dagplejere: Anne Marie Jensen, Berit Fahnø
Suppleanter for dagplejere: Annette Rugh, Niels Bonke
Dagplejepædagoger: Hanne Niclasen, Joan Petersen
Ikke medlemmer: Hanne Neerup Schneller, administrationen
Ledelse: Lis Wichers, Pia Tramborg (ref.)
Dagplejere: Stina Stenbæk Madsen, Sussi Larsen
Forældrerepræsentant: Sara Petersen, Mia Jakobsen
Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden:


Der indføjes et punkt 8A: Fleksibilitet i legestuegrupper.
Dagsorden godkendt.
2. Informationer fra formanden:

Ingen informationer.
3. Informationer fra dagplejechefen:
 Status på budget 2015
 Status på kapacitet
 Dialogmøde med forældrebestyrelser i dagtilbud
d. 11. maj.


4. Fremtidig gæsteordning i
dagplejen:
 Status på forløbet efter
Byrådets beslutning v. Lis

Budget gennemgået.
Pr. 15. april 2015 er der 179 dagplejere og pr. 31. juli
2015 vil der være 173 dagplejere.
Der er indbudt til dialogmøde 11. maj 2015 med politikkerne. Pia Fogde og Martin Rotne vil gerne deltage. Hvis
bestyrelsesformand Sara Petersen ønsker at deltage i dialogmødet, kan der kun deltage en mere. Ved lodtrækning
blev det Pia Fogde der får den sidst plads.
Byrådet godkendte mandag den 23. marts 2015 indstillingen om, at lukke gæstehusene i Korsør og Skælskør samt
iværksætte fritvalgsordning for gæstepladser i daginstitutioner for de børn der er 2 år og opefter.
Byrådet har ligeledes besluttet, at det skal være en prøveperiode og at prøveperioden strækker sig over 4 måneder henover sommerferien, hvorefter ordningen evalueres.
Tilmelding fra forældre og institutioner er bindende for
prøveperioden.
6 institutioner har sagt ”nej tak” til gæstepladser, og 32
institutioner har sagt ”ja tak” til gæstepladser.
Samlet udbyder de 32 institutioner i alt 152 pladser. Der
udbydes i de enkelte institutioner alt fra 2 til 10 gæstepladser.
Der arbejdes lige nu på et brev, som skal ud til alle forælder i Slagelse kommunale dagpleje, vedrørende den fremtidige gæsteordning. Derudover laves der et separat brev
til de forældre der har børn på 2-3 år, hvori der beskrives
hvad de skal gøre hvis de fremover ønsker gæsteplacering i en institution.
Der kan læses mere om Byrådet beslutning herunder eller
på Slagelse Dagplejes hjemmeside.
http://dagplejen.slagelse.dk/media/6222116/Beslutningom-fremtidig-gaesteordning-i-dagplejen.pdf
Bestyrelsen ønsker en tilbagemelding på, hvordan CFD
har tænkt sig at evaluere på prøveperioden vedr. den









OBS! Referatet fra Forældrebestyrelsesmøderne kan også læses på www.slagelse.dk/dagplejen
Forældrebestyrelsen
Slagelse Dagpleje
fremtidige gæsteordning.
5. Forældremøde:
 Hvor langt er vi nået i
planlægningen. V. arbejdsgruppen




6. Opfølgning på branding af
dagplejen:
 Hvilke tiltag er sket siden
sidst. V. ledelsen



7. Status på formidling af
faglighed:
 Hvor langt er vi nået. V.

Joan og Hanne
8. Rytme hos dagplejerne:
 Bliver der taget hensyn
til barnets behov for søvn
på andre tidspunkter end
over middag? Sara modta-
Foredrag med John Halse – nødvendig opdragelse og ikke
alt er til forhandling, det er tilladt at sige NEJ, d. 22. oktober fra kl. 19.30-21.30. Der er lavet et lille opslag på
hjemmesiden omkring dette.
Antvorskov B- hal er booket.
Der er tilsagn fra dagplejere, der gerne vil komme og vise
alle de gode ting de går og laver. Dagplejepædagogerne
Hanne Niclasen og Joan Petersen er tovholdere på dette.
Lis Wichers sørger for at bestille kaffe, the og kage.
Vi har åbnet 40 kommunale dagplejehjem for besøg. Det
er kommet på vores hjemmeside. Kontakten går gennem
Slagelse Dagplejes mailadresse.
Alle dagplejere er nu på hjemmesiden. Under hver dagplejer er der linket en profil, hvori dagplejeren beskriver
sig selv. Alle dagplejernes navne og mail adresser er lagt
under tilhørende skoledistrikter.
Vi vil på næstkommende personalemøde med alle dagplejerne, orientere omkring opdatering af vores hjemmeside,
og bede dem fortælle det til alle forældre.
Dagplejepædagogerne har på deres møder sat på fokus
på formidling af fagligheden i dagplejen. Dagplejepædagogerne har ligeledes sat fokus på hvordan de bedst understøtter dagplejerne i deres formidling af faglighed.

Vi opfordrer de forældre, der oplever at der ikke tages
hensyn til barnets behov for søvn i dagplejen, til at tage
kontakt til dagplejepædagogen, så vi i samarbejde med
dagplejeren, kan finde den bedste løsning for barnet.

Som udgangspunkt er en heldagslegestue et sted hvor
dagplejeren møder ind om morgenen og går hjem til lukketid om eftermiddagen. Forælderen afleverer og henter
deres børn i legestuen.
Der kan være særlige hensyn, i forhold til det enkelte
barn der gør, at der kan foretages undtagelser. Dette
drøftes altid med dagplejepædagogen.
Forældremøde:
Er planlægningen ved at være på plads. Indbydelsen skal
laves V. arbejdsgruppen
Valg til bestyrelsen:
Hvor mange skal vælges til bestyrelsen på forældremødet
i oktober? v. ledelsen
get henvendelse fra en forælder
8. A Fleksibilitet i legestuegrupper
v. Martin Rotne

9. Punkter til næste bestyrelsesmøde


10. Gennemgang og godkendelse af aftenens referat.

Gennemgået og godkendt.
Mødet hævet kl.

Mødet hævet 21.07
OBS! Referatet fra Forældrebestyrelsesmøderne kan også læses på www.slagelse.dk/dagplejen