Handelsbetingelser - Privatkunder

Opdateret November 2015
Handelsbetingelser - Privatkunder
Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS
(CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt til ikke-erhvervsmæssig
anvendelse.
Ved accept af nærværende handelsbetingelser giver kunden tilladelse til, at MyPower iværksætter
kundeskift fra kundens hidtidige el-leverandør til MyPower. Kunden har 14 dages fortrydelsesfrist.
Fortrydelsesfristen løbet fra det tidspunkt, hvor kunden har accepteret kundeskift, uanset dette er
sket via web-tilmelding, e-mail eller SMS.
1. Tilslutning til el-nettet
Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet via sin lokale elnetvirksomhed og opfylde el-netvirksomhedens betingelser for tilslutning og anvendelse heraf.
Ved leverandørskifte repræsenterer MyPower kunden overfor kundens el-netvirksomhed.
MyPower kan ophøre med leverancer i perioder, hvor el-netvirksomheden afbryder forsyningen.
2. Måling og måledata
El-netvirksomheden er ansvarlig for elmålere og elmålingernes korrekthed. Ved tvivl om
korrektheden kan såvel MyPower som kunden rette henvendelse til el-netvirksomheden.
Kunden skal acceptere efterreguleringer som følge af forsinkede forbrugsdata eller elnetvirksomhedens korrektion af måledata efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede
måledata, afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede
brugsgenstande.
Hvis kundens elforbrug ændres væsentligt, skal der ske underretning herom til MyPower.
3. Priser, fakturering, afregning og modregning
Den aftalte pris, uden gebyrer og betaling til el-netvirksomheden, fremgår af ordrebekræftelsen
modtaget ved kundeforholdets oprettelse. MyPower fakturerer i danske kroner.
MyPower fakturerer ikke kunden for betalinger til el-netvirksomheden, herunder netabonnementer
og afgifter til staten. Disse udgifter faktureres særskilt af el-netvirksomheden. En ny
afregningmodel ”Engros-modellen” ventes implementeret 1. april 2016. MyPower vil ved
implementeringen heraf overtage alle faktureringer til kunden.
3.1. Priser
MyPower har to prisafregningsmodeller, et fastprisprogram benævnt ”Fast pris” og et variabelt
prisprogram benævnt ”Flex pris”.
1
Opdateret November 2015
3.1.1 Fast pris
Produktet ”Fast pris” indeholder en pristrappe med 10 trin. Hvert trin er prissat med et
forbrugsinterval på 1.000 kWh årligt op til et max på 10.000 kWh årlig.
Når en privatkunde vælger fastprisproduktet, så bliver kundes forventede årsforbrug i kWh
estimeret ud fra det sidst registrerede historiske forbrug baseret på seneste målepunktsaflæsning.
Kunden bliver herefter placeret på det pristrin, der matcher det estimerede årsforbrug. Har kunden
således et historisk forbrug på 4.500 kWh, så vil kunden blive lagt ind på pristrin 5 – ”Op til 5.000
kWh”.
Forbrug ud over det for pristrinnet gældende max-forbrug vil blive afregnet til den i
forbrugsperioden opgjorte gennemsnitspris med tillæg af 10 øre pr. kWh. Kunden vil i samme
forbindelse blive placeret på det højere pristrin, som matcher det nye registrerede forbrug.
Kunden kan til enhver tid vælge et højere pristrin, hvis kunden mener, at der er risiko for eller
sikkerhed for, at det fremtidige forbrug vil ligge højere end det historisk estimerede forbrug.
Det tilstræbes, at pristaksterne reguleres en gang årligt, men MyPower kan til enhver tid regulere
priserne op, hvis der sker væsentlige stigninger i markedsprisen på el.
3.1.2 Flex pris
Med produktet ”Flex pris” afregnes el til MyPowers kostpris med tillæg af MyPowers
håndteringsgebyr på 1 eller 2 kr. om dagen.
For en privatkunde (skabelonkunde) opgøres kostprisen som Grundlasten (Nordpool trade) og
Profil omkostningen (faktisk forbrugsmønster) samt en ubalance (risiko-dækning). Dette er den
almindelige model for nordiske energileverandørers beregning af kostprisen.
MyPowers håndteringsgebyr på 1 kr. om dagen er baseret på privatkunders gennemsnitsforbrug
på 4.500 kWh årligt. Hvis kundens årlige forbrug overstiger 12.000 kWh, så øges håndteringsgebyret til 2 kr. om dagen. Håndteringsgebyret beregnes og opkræves for hvert målepunkt
tilknyttet kunden.
3.1.3 Fordelsprogram
Deltagelse i MyPowers fordelsprogram afregnes med et halvårsgebyr jf MyPowers prisoversigt på
www.mypower.dk. Alle faste priser og gebyrer fremgår til enhver tid af prisoversigten, som også
udleveres pr. e-mail, hvis der rettes henvendelse til MyPower herom.
Eventuelle introduktionstilbud er forbeholdt nye kunder.
3.2. Fakturering
Fakturering og opkrævning sker som udgangspunkt elektronisk. Ønsker kunden at modtage
faktura med posten, eller ønsker kunden en kopi af tidligere fremsendt faktura, så vil det være
forbundet med et håndteringsgebyr.
2
Opdateret November 2015
Sidste rettidige indbetalingsdato fremgår af fakturaen. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr.
3.3. Afregning og modregning
3.3.1 Fast pris
Afregning af el foretages kvartalsvis forud. Ved nyoprettelse vil faktureringsperioden dog være
forlænget indtil førstkommende hele kvartal. Afregningen vil være prissat ud fra kundens
estimerede forbrug eller kundens oplysninger om et højere forventet fremtidigt forbrug.
Hvis kundens faktiske forbrug viser sig at ligge over det maksimale tilladte forbrug på det
pågældende pristrin, så vil merforbruget blive faktureret snarest muligt efter at merforbruget er
opgjort.
3.3.2 Flex pris
Afregning af el foretages aconto kvartalsvis forud. Ved nyoprettelse vil acontobetalingen dog være
forlænget indtil førstkommende kvartal. Acontoafregningerne vil være baseret på kundens
historiske forbrug. Endelig årsafregning sker på grundlag af kundens faktisk målte forbrug i
forbrugsperioden, når MyPower har modtaget målerdata fra el-netvirksomheden. Det påhviler
kunden gennem el-netvirksomheden at sikre MyPower de nødvendige måleraflæsninger.
Såfremt kundens endelige årsafregning udviser et beløb, der overstiger summen af de 4
kvartalsafregninger, så vil restbeløbet blive opkrævet sammen med den førstkommende
acontofaktura. Såfremt kundens endelige årsafregning udviser et beløb, der er mindre end
summen af de 4 kvartalsafregninger, så vil det overskydende beløb blive modregnet i den
førstkommende acontofaktura.
Afregning af MyPowers håndteringsgebyr foretages kvartalsvis forud. Ved nyoprettelse vil betaling
dog være forlænget indtil førstkommende hele kvartal.
Afregning for deltagelse i MyPowers fordelsprogram foretages halvårsvis forud.
MyPower er berettiget til at opkræve et depositum til afdækning af kundens betalingsforpligtelser,
hvis MyPower vurderer, at der foreligger begrundet risiko. MyPower forbeholder sig ligeledes
retten til at opkræve ufaktureret forbrug fra tidligere perioder.
4. Misligholdelse
Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig
virkning. Eksempler på væsentlig misligholdelse er kundens manglende betaling eller ophør af
kundens aftale med sin lokale el-netvirksomhed.
Ved begæring om rekonstruktion, åbning af tvangsakkord, gældssanering, konkurs eller dødsfald,
skal MyPower straks underrettes herom. MyPower kan kræve, at kunden eller dennes bo stiller
betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetales, eller der er stillet betryggende sikkerhed for
3
Opdateret November 2015
kommende ydelser. Stilles den krævede sikkerhed ikke inden for den af MyPower angivne frist, har
MyPower ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.
5. Leveringshindringer
I tilfælde af leveringshindringer, der skyldes forhold uden for MyPowers kontrol (force majeure),
suspenderes alle MyPowers forpligtelser, så længe hindringen består. Som eksempler på force
majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krige, terror, brande, hærværk, it-manipulation,
it-nedbrud, sammenbrud eller skade på el-anlæg, umulighed med hensyn til at fremskaffe
arbejdskraft, maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part i eller
årsag til arbejdsstridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis MyPower kun ved
afholdelse af ganske uforholdsmæssigt store, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser.
Kan MyPower ikke opfylde sine forpligtelser, på grund af at Energinet.dk eller el-netvirksomheden
har erklæret force majeure i transmissionssystemet, kan MyPower også påberåbe sig denne force
majeure over for kunden.
6. Ansvarsbegrænsning
Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse
betingelser eller i parternes kontrakt.
MyPower er dog uden ansvar for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab,
medmindre MyPower har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
MyPower er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af fejl eller afbrydelser i el-nettet, ej heller
for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. MyPower er
endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt
af el-netvirksomheden, den systemansvarlige virksomhed eller den nordiske elbørs, Nord Pool.
7. Løbetid, ophør, fortrydelse og overdragelse
Pris, aftaleperiode samt binding fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved kundeforholdets
oprettelse.
Kunden har ret til at fortryde aftalen indtil 14 dage efter aftalens indgåelse. Meddelelse om
fortrydelse skal ske til [email protected]
Kunden kan opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned dog tidligst til udløb af
bindingsperiode, hvis kunden er omfattet af en sådan. Meddelelse om opsigelse skal ske til
[email protected]
Kunden er forpligtet til at aftage el i overensstemmelse med aftalen frem til aftalens ophør. Ved
kundens opsigelse inden for de første 6 måneder opkræver MyPower kunden et gebyr for førtidig
opsigelse, der dækker eventuelle omkostninger forbundet med afvikling af aftalen.
4
Opdateret November 2015
Ved begæring om rekonstruktion, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering samt
begæring om konkurs, skal MyPower straks underrettes herom, og måleren straks aflæses.
Ved aftaleforholdets ophør slutafregner MyPower kunden senest 12 måneder efter, at MyPower
har modtaget nødvendige måledata mv. fra kunden eller el-netvirksomheden. Hvis slutafregningen
resulterer i en saldo i kundens favør, så vil saldoen blive godtgjort kunden på kundens opfordring
og dennes meddelelse om kontonummer, hvortil saldoen skal overføres. Meddelelse herom skal
ske til [email protected]
MyPower må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter ifølge aftalen som led i en
hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand eller et koncernselskab.
MyPower forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for omkostninger i forbindelse med
telefonopkald og administration, såfremt kunden ikke betaler for den forbrugte strøm, og yderligere
initiativer skal iværksættes i forbindelse med opkrævning af betaling. Det gælder også ved
videregivelse af gæld til opkrævning hos inkassovirksomhed.
8. Flytning
Flytning meldes ved at kontakte kundeservice enten telefonisk eller via e-mail.
Kontrakten ophøres ikke ved fraflytning men følger kunden. Ønsker kunden at opsige kontrakten
grundet flytning følges pkt. 7.
Tilflytning
Kunden kan give besked om tilflytning tidligst 2 måneder før flyttedatoen og skal give besked
senest 15 arbejdsdage efter.
Fraflytning
Kunden kan give besked tidligst 2 måneder før flyttedatoen og skal give besked seneste 3
arbejdsdage før.
9. Persondata
Ved indgåelse af aftale foretager MyPower en generel kreditvurdering af kunden, der kan medføre,
at aftalen ikke kan indgås. Derudover kan MyPower videregive oplysninger om kunden til andre,
hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen.
MyPower benytter Kelin Kraft som underleverandør til bl.a. at foretage leverandørskift. Et
samarbejde med MyPower indbefatter derfor accept af, at MyPower udveksler kundedata med
underleverandører med det formål at sikre korrekt levering og fakturering af leverancen.
Kontraktindehavers kunde- og kreditoplysninger opdateres løbende ved at tilmelde og indhente
oplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet. CPRnummer/CVR-nummer bliver løbende brugt til at opdatere faktureringsadresse samt
kreditvurdering.
5
Opdateret November 2015
Hvis kunden tilmeldes betaling via Betalingsservice, og hvis MyPower har modtaget kundens
bankoplysninger for at kunne forestå tilmeldingen, så opbevares kundens bankoplysninger til
tilmeldingen er endeligt gennemført. Oplysningerne slettes herefter.
10. Persondatapolitik
For at kunden kan indgå aftale med MyPower, har MyPower brug for følgende oplysninger:






Navn
Adresse
CPR-nummer
Aftagenummer
E-mail
Telefonnummer
MyPower foretager registreringen af kundens personoplysninger med det formål, at kunne levere
el til kunden.
Personoplysningerne registreres hos MyPower og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne
slettes, hvis ikke de anvendes i den løbende håndtering af kundens el-leverance og fakturering.
Når der indsamles personoplysninger via Mypowers website, sikrer MyPower, at det altid sker ved
afgivelse af kundens udtrykkelige samtykke, således at kunden er informeret om præcis, hvilke
oplysninger, der indsamles og hvorfor.
MyPower er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger (Persondataloven).
De medarbejdere i MyPower, som har til opgave at servicere kunden og behandle kundens
oplysninger, har adgang til de indsamlede persondata. Disse medarbejdere har kun adgang til at
se og bruge oplysninger, i det omfang dette er nødvendigt for at betjene og administrere kunden
eller for at overholde gældende lovgivning.
MyPower opbevarer og transmitterer kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til MyPower videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og
MyPower registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos MyPower har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden
har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om kunden. Disse rettigheder har
kunden efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til
[email protected]
6
Opdateret November 2015
11. Kundeindsigelser
Indsigelser kan indgives til MyPowers kundeservice via e-mail. Hvis MyPower ikke kan løse
problemet, eller hvis kunden er utilfreds med MyPowers håndtering af indsigelsen, kan kunden
kontakte Ankenævnet på Energiområdet www.energianke.dk.
12. Tvister
Tvister mellem kunden og MyPower afgøres efter dansk ret. Sager mod MyPower med relation til
nærværende handelsbetingelser, eller til særskilt aftale, anlægges ved retten på Frederiksberg.
13. Ændringer
MyPower har - mod et forudgående varsel fastsat af MyPower under hensyntagen til gældende lov
og praksis herom - ret til at ændre disse handelsbetingelser, aftalen og priserne. Skyldes
ændringerne ændret lovgivning, påbud fra offentlige myndigheder eller lignende, er kunden
forpligtet til at overholde ændringerne, fra tidspunktet for MyPowers meddelelse herom. Varsling af
ændringer, og øvrige meddelelser herom, kan ske på MyPowers hjemmeside www.mypower.dk, i
dagspressen, ved fakturafremsendelse eller på anden måde.
14. Cookies og web-statistik
På www.mypower.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet,
og dermed gøre besøget på sitet så nemt som muligt for kunden. Kunden kan til enhver tid slette
cookies fra sin computer.
Websitet anvender endvidere en webstatistiks, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler
information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende MyPower har, hvor de
kommer fra, og hvor på websitet det forlades.
15. Markedsføring
Ved godkendelse af handelsbetingelserne godkender kunden samtidig, at MyPower fremadrettet såvel pr. brev, e-mail og telefon - må kontakte kunden i markedsføringsøjemed. Kunden kan til
enhver tid frasige sig dette ved at skrive til MyPower på [email protected]
16. Kontakt
MyPower ApS (CVR 36 46 04 07)
Kongensgade 66-68 1. sal
5000 Odense C
E-mail: [email protected]
Tlf.: 7877 4848
7