Lejebetingelser for materiel

Lejebetingelser for
materiel.
1. For udlejning af materiel finder nedenstående regler og retningslinjer anvendelse for ethvert lejemål,
der aftales med Dansk Kloak RenoveringsTeknik ApS (DKRT), medmindre andet er skriftligt aftalt.
2. Lejemålet regnes fra og med den dag, materiellet forlader vor plads, til og med den dag materiellet
afmeldes eller tilbageleveres på vor plads. Modtages materiellet retur inden kl. 8:00, beregnes
afleveringsdagen ikke som lejedag.
3. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller
ikke. Der regnes normalt med 7 dages arbejdsuge.
4. Lejer bekræfter, at man ved modtagelse og inden brug af det lejede, har undersøgt det lejede og
sikret sig, at dets tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser. Lejer bekræfter ligeledes
at have modtaget fornøden instruktion i brug af det lejede. Såfremt det lejede ved modtagelsen skulle
være mangelfuldt, skal lejeren omgående underrette DKRT. I modsat fald er DKRT ikke ansvarlig for
manglen eller eventuelle følger af denne, idet lejeren i så fald alene hæfter for følgerne. Evt.
reparationer af det lejede skal ske med DKRT skriftlige samtykke. DKRT er under ingen
omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
5. Transportudgifter betales af lejeren. Lejeren afholder alle udgifter til materiellet, montering,
demontering og betjening – samt alle udgifter til brændstof (udleveres fuldt tanket og returneres
ligeledes fuldt tanket), smøring, elektricitet og lignende. Lejer er forpligtet til at vedligeholde det
lejede, herunder, men ikke begrænset til, smøring, olie- og brændstofpåfyldning m.v.
6. Det lejede materiel afleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter at
materiellet er modtaget på vor plads, finder eftersyn og kontrol sted og eventuelle skader som følge af
overlast, forkert behandling eller lignende, samt nødvendig rengøring og sandblæsning, betales af
lejeren. Opgørelse kan fremsendes indtil 14 dage efter uden yderligere varsel.
7. Materiellet forbliver DKRT ejendom, og udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede
materiel. Materiellet må ikke flyttes til anden arbejdsplads uden meddelelse til udlejeren, og der må
ikke foretages fremleje eller udlån til andre uden skriftlig aftale med DKRT. I tilfælde af lejers konkurs
eller betalingsstandsning, er lejer forpligtet til straks at underrette udlejer, og udlejer er berettiget til
at afhente det lejede for lejers regning.
8. Materiellet skal være behørigt forsikret af lejeren. Så længe materiellet ikke er afhentet af udlejeren
eller afleveret på vor plads, samt under hele lejemålet, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det
lejede materiel og dets betjening. Enhver beskadigelse af det lejede, uanset årsag, eller tyveri, skal
erstattes af lejeren til nypris. Enhver skade skal straks anmeldes til udlejer.
9. Omkostninger ved arbejdsstandsninger pga. fejl eller havari af det lejede materiel betales af lejer.
10. Materiellet er udlejet uden forkøbsret.
WWW.DKRT.DK – tlf. +45 4343 4360 – [email protected]
Værkstedsgården 7A – 2620 Albertslund – Rev. 07-2015