Love og vedtægter - Frederikssund Fritidsfiskerforening

Vedtægter
§1 Foreningens formål er at bevare interessen for
fritidsfiskeri i Frederikssund samt fremme fælles
indkøb af fiskeredskaber og kammeratligt
samvær.
§7 Vedtægtsændring kan kun finde sted, dersom
mindst 2/3 af medlemmerne er mødt. I modsat fald
indvarsles til ekstraordinær generalforsamling, der
er afgørende uanset de fremmødtes antal. Andre
sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
§2 Som aktivt medlem af foreningen kan optages enhver, som er i besiddelse af gyldig ”stor”
fiskelicens . Fiskelicensen skal vises til
bestyrelsen ved indmeldelse i klubben.
Dog skal man for at have ret til skur og bådplads
være bosiddende i Frederikssund kommune.
§8 Alle bådpladslejere har pligt til at have som
minimum en ansvarsforsikring på båden.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at kontrollere
dette.
§3 Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3
bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
Formand og kasserer vælges på
generalforsamlingen. Til bestyrelsen kan kun
vælges aktive medlemmer af foreningen.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. I lige år
vælges formand, 2 bestyrelses- medlemmer samt
1 suppleant. I ulige år vælges kasserer, 1
bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant. Genvalg
kan finde sted.
§4 Bestyrelsen tegner til enhver tid foreningen.
Generalforsamlingen er øverste myndighed.
enhver henstilling fra bestyrelsen skal efterkommes. Medlemmer som ikke overholder
foreningens vedtægter og ordensregler kan
ekskluderes / udelukkes af foreningen.
Tilbagebetaling af kontingent vil i så fald ikke
finde sted.
§5 Kontingentet betales senest den 15.02 og
andrager indtil videre 675,00 kr. For at kunne
deltage i generalforsamlingen skal kontingent
samt restance af enhver art være betalt senest
denne dato. Såfremt dette ikke er sket, kan
medlemmet betragte sig som udmeldt. Ved
fornyet indmeldelse, skal medlemmet betale al
skyldig restance. Medlemmet kan herefter på ny
påtegnes ventelister, hhv. bådplads og
redskabsrum. Foreningens midler indsættes i
pengeinstitut og kan kun hæves af formand og
kasserer. Bestyrelsen har ret til at foretage
revision når som helst.
§6 Bestyrelsen holder møder såfremt der er
sager, der ønskes behandlet. Møder indkaldes 1
uge før. Generalforsamlingen afholdes den 2.
tirsdag i marts hvert år. Forslag, der ønskes
behandlet tilstilles formanden skriftligt senest 14
dage før.
§9 Bestyrelsen er udlejer af bådpladserne til
foreningens medlemmer. De lejede bådpladser er
personlige, enhver ændring såsom udlån, bytte etc.
kan ikke forgå uden bestyrelsen samtykke. Dog er
der mulighed for at flere går sammen om en
bådplads. Bådpladsen kan dog først overtages af 2.
mand ved 3 års anciennitet. En hver ændring af
kompagniskab vedrørende bådplads skal
godkendes af bestyrelsen. Man kan kun være
bruger eller medbruger af en bådplads
§9A Tildeling af bådpladser foretages af bestyrelsen
efter en venteliste, for så vidt at man opfylder for
den i §2 omtalte bopælskriterie. Har man sagt nej
3 gange til en ledig bådplads vil man blive sat
bagerst på ventelisten.
§9B Ved ledigt hus/grund er det ancienniteten i
redskabsrummene der er gældende for overtagelse, dog er det ved manglende aktivitet muligt
for bestyrelsen at forlange en medejer nr. 2. I det
tilfælde kan ejer frit vælge sin medejer blandt
foreningens medlemmer.
§10 Foreningen kan ikke ophæves så længe der er
mindst 8 medlemmer. Ved ophør tilfalder eventuel
kassebeholdning de foreninger som udsætter fisk i
Roskilde Fjord.
§11 Medlemmer skal til enhver tid respektere de
gældende regler med hensyn til mindstemål,
fredningstider, maskestørrelse og redskabsantal pr.
fisker.
Rev. 2015 med godkendt vedtægtsændringer
24 / 3 - 2015
BESTYRELSEN
Ordensregler
Bådpladser
1. Bådpladserne er nummereret og der tildeles et nummer af bestyrelsen til bådejeren. Nummeret skal placeres
synligt på båden, således dette uhindret kan ses fra land / bro.
2. Det er enhver bådejers pligt at holde sin båd i forsvarlig stand og have den forsvarligt fortøjet, så den ikke er til
gene for andre både. Der skal opsættes en fangline i styrbord side fra fortøjningspæl til bro i passende højde over
vandet.
3. Af hensyn til de øvrige både, kan bestyrelsen påtale mangelfuld fortøjning, og ejeren skal straks udbedre dette,
hvis det mod forventning ikke sker, kan bestyrelsen lade båden sætte på land for ejerens regning.
4. Både der ligger ved svajpladserne skal fortøjes til de afmærkede bøjer og pæle. Foreningens ophalevogn
tømmes og henstilles på deres pladser umiddelbart efter brug.
5. Hvor et medlem lader en båd stå uistandgjort, eller lader den henligge på pladsen i længere tid, kan båden
fjernes af bestyrelsen for ejerens regning.
6. Optagning, søsætning og flytning af både er på ejerens egen regning og risiko.
7. Sejlads i havnen skal foregå med nedsat fart, max 4 knob, dog uden hækbølge. Sejlads i kanalen må ikke
foregå ved hjælp af motor. Fortøjning i kanalen må ikke finde sted.
8. Af hensyn til redningsfartøjer må der ikke hensættes både på ophalerampen samt henlægning af både ved
proviantbroen uden opsyn.
9. Vinterbådplads anvises altid af bestyrelsen (bådudvalget), bådejeren er selv ansvarlig for båden, foreningen
kan ikke drages til ansvar for eventuelle beskadigelser m.v.
10. I øvrigt gælder Trafikministeriets ”Standardregler for overholdelse af orden i danske havne”. Er fremlagt i
klubhuset.
11. Urenlighed er overalt på pladsen og Nokken/Tippen er strengt forbudt. Toilet og pissoir skal altid benyttes.
Pladsen
12. Udendørs støjende adfærd med radio/musik eller lignende er forbudt. Der må ikke på pladsen foregå noget
der kan virke anstødeligt både af hensyn til pladsens andre brugere og af hensyn til nabobebyggelsen.
13. Vejen gennem pladsen er redningsvej og skal holdes fri for materiel og materialer. Redningsvejen er offentlig
tilgængelig, derfor skal der udvises hensyn til dem der færdes på denne. Vejbommen skal altid være aflåst
umiddelbart efter brug.
14. Alt brændbar affald skal straks anbringes i affaldscontainere eller de opstillede affaldsstativer og elkabler må
ikke efterlades på jorden natten over. Organisk affald skal indpakkes, således at ingen lugtgener fremkommer.
15. Fiskeflåpladsen er til rådighed for alle medlemmerne, og skal efter brug være rengjort.
16. Fiskeaffald skal opbevares i spande med låg, fiskeaffaldet skal sejles ud og dumpes i sejlrenden vest for
tandstumpen.
17. Der må ikke henkastes fiskerester på pladsen, Nokke/Tippen eller havneområdet. ligeså må der ikke ske
forurening med olie, benzin eller kemikalier på pladsen.
18. Fodring af katte må kun ske ved de dertil af foreningen indrettede fordrepladser. Rengøring af skåle/bakker
skal foretages inden fodringen.
19. Hunde skal altid føres i snor på foreningens område.
Ovenstående ordensregler er gældende for samtlige medlemmer i Frederikssund Fritidsfiskerforening.
Reglerne er udarbejdet af bestyrelsen, og godkendt af Frederikssund Kommune, der er den øverste myndighed.
Kommunens havnefoged har tilsynspligt, og kan skride ind med påtale hvis ovenstående regler ikke respekteres.
Overtrædelse af ovennævnte regler kan uden varsel betyde ekskludering af foreningen.
Rev. 24 / 3 - 2015 med godkendte vedtægtsændringer
BESTYRELSEN