Referat af bestyrelsesmøde den 27.01.2015

1
Holte den 29. januar 2015
Referat af bestyrelsesmøde i afdeling 724-2 den 27. januar 2015.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra møder den 28. oktober 2014 og den 9. december 2014.
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser i øvrigt fra bestyrelsen
4. Afdelingens hjemmeside
5. Beboerflytninger
6. Ejendommen
7. Haveanlæg og gård
8. Forslag fra beboerne
9. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb
10. Varmemester
11. Eventuelt
12. Næste møde. Husk kalender
Til stede: Linda H. Andersen, Lars Nielsen, Morten Nordly og Karsten Høy-Petersen
Ad. 1 Referater af mødet den 28. oktober 2014 og den 9. december 2014 blev godkendt.
Ad. 2 Meddelelser fra formanden
Bestyrelsesmødet den 13. januar 2015 blev aflyst på grund af sygdom.
TV-inspektionen af kloaksystemet: Driftschef Finn Weidekamp (FW) har oplyst, at der først skal
ansættes en rådgiver, der skal tage sig af indhentning af yderligere 2 tilbud udover det tilbud som
Lyngholm Kloak-Renovering har givet. Han skal også føre tilsyn med arbejdet.
Der er indhentet bud fra 2 rådgivende firmaer.
Eiby Rådgivning, pris 34.000 kr. eks. moms.
Ole Lund, rådgivende ingeniørfirma, pris 30.000 kr. inkl. moms.
Rådgivende ingeniørfirma Ole Lund er antaget som rådgiver og tilsynsførende.
Mail af den 19. januar 2015 fra Ole Lund:
Der er 3 entreprenører, der har givet tilbud på opgaven.
 Abak Kloakservice
233.888,75 kr. inkl. moms
 Lyngholm Kloak-Renovering 287.568,75 kr. inkl. moms
 Herlev Kloakservice A/S
403.375,00 kr. inkl. moms
Billigste bud er fra Abak Kloakservice.
Formanden har foreslået FW, at bestyrelsen får en gennemgang af projektet, når de 3 tilbud er
indhentet. Mødet afholdes i dag den 27. januar 2015 kl. 1730 med driftschef Jens Møller.
Formanden har foreslået, at der derefter afholdes et ekstraordinært afdelingsmøde, eller et
orienteringsmøde for at orientere beboerne om arbejdet og få deres forståelse for gennemførelsen af
projektet. Arbejdet skal udføres, og boligselskabet har fået et påbud fra Rudersdal Kommune.
Bestyrelsen enige om, at der skal afholdes et informationsmøde for beboerne i mødelokalet i
kælderen på Sofievej 5 den 10. februar 2015 kl. 1900. Rådgiver og entreprenør deltager i mødet.
Vedr. rotter i ingeniørgangen har TV inspektionen ikke vist, hvor rotterne kom ind i gangen.
Driftschefen foreslog, at arbejdet kan indgå i projektet omkring udbedring af kloaksystemet.
Bestyrelsen enige om, at arbejdet skal udføres når kloakrenoveringen var afsluttet.
BSB Søllerød, Afdeling 2, Afdelingsbestyrelsen v. Karsten Høy-Petersen, Dronninggårds Allé 10 A, 1. th., 2840 Holte,
tlf. 45 42 01 54
2
Tilbud på rengøring af vaskerierne.
Der er endnu ikke noget nyt fra FW omkring et tilbud fra firmaet, der vasker vores trapper, på
rengøring af vores 2 vaskerier. Varmemesteren har indhentet et tilbud fra en anden entreprenør.
Bestyrelsen enige om, at vi afventer driftschef FW.
Fugtstyret udsugning i det bagerste tørrerum i kælderen ved nr. 6.
Der er boret hul, og der er monteret en ventilator. Der mangler fortsat strøm. Arbejdet afsluttes når
renovering af kloaksystemet samt bekæmpelse af rotterne er afsluttet.
Montering af stikkontakter i 4 tørrerum.
Der mangler fortsat strøm til kontakterne i tørrerummene ved nr. 6. Arbejdet afsluttes når
renovering af kloaksystemet samt bekæmpelse af rotterne er afsluttet.
Opsætning af brusekabine i fyrkælderen.
Vi skal have et tilbud på opsætning af og tilslutning af brusekabine i fyrkælderen. Arbejdet afventer
renovering af kloaksystemet samt bekæmpelse af rotterne.
Tørrerum.
Termostaterne er nu blevet reguleret, så der ikke kan lukkes så meget ned for varmen.
Termostaten i det yderste tørrerum ved nr. 10C er blevet udskiftet.
Døren til hobbyrummet: Varmemesteren har sat en seddel op på døren til hobbyrummet om at døren
ikke må lukkes. Døren bliver fortsat af og til lukket.
Bestyrelsen enige om, at hvis det fortsætter, må vi finde ud af, hvem det er, der lukker døren.
Gennemgang af varmeanlæg.
Vores fjernvarmeanlæg er nu blevet gennemgået af Holte Fjernvarme, Clorius, Mattern VVS og
Risvig VVS.
Den mest grundige var Jesper Risvig VVS, der kontaktede firmaet Reci, der har leveret veksleren til
vores fjernvarmeanlæg.
Reci kunne ud fra bygningens størrelse, energi klasse osv. konstatere at vekslerens dimension var
korrekt.
Jesper Risvig VVS konstaterede samtidig, at ”snavsfilteret” er monteret forkert på fremløbssiden.
Det betyder, at snavs fra hele systemet forplanter sig til bl.a. veksleren og påvirke afkølingen af
fjernvarmevandet negativ.
Jesper Risvig VVS har afgivet et tilbud på 5.900 kr. for montering af ”snavsfilter” på returløbssiden
samt at gennemskylle varmeveksleren.
Bestyrelsen gennemgik problematikken på julemødet den 9. december 2014, hvor vi besluttede, at
acceptere det afgivne tilbud på 5.900 kr. fra Risvig VVS.
Arbejdet blev udført i uge 3. Det har givet mærkbart mere varme også i kælderen.
Deltagelse i udbud om istandsættelse af fraflytningslejligheder: Afdelingsbestyrelsen var inviteret
til et orienteringsmøde den 12. januar 2015 omkring udbuddet. Organisationsbestyrelsen beslutter
på sit møde den 4. februar 2015, om BSB Søllerød skal deltage.
Ny driftschef: Jens Møller overtager BSB Søllerød efter Finn Weidekamp. Det er forretningsfører
Per Lykke, der ønsker at BSB Søllerød skifter driftschef. Det bliver formentlig godkendt på
organisationsbestyrelsesmødet den 4. februar 2015.
Boligkonference 2015 ”Det gode boligliv” den 21. marts kl. 10 til den 22. marts 2015 kl. 1415 på
Hotel Nyborg Strand. Pris 3.200 kr. inkl. forplejning og overnatning. Tilmelding senest 20. februar
2015.
Ad. 3 Meddelelser i øvrigt fra bestyrelsen:
Den gamle vaskemaskine i vaskeriet ved nr. 6 er slidt op. Den larmer meget og centrifugerer ikke
ordentligt.
BSB Søllerød, Afdeling 2, Afdelingsbestyrelsen v. Karsten Høy-Petersen, Dronninggårds Allé 10 A, 1. th., 2840 Holte,
tlf. 45 42 01 54
3
Bestyrelsen enige om, at vaskemaskinen skal udskiftes hurtigst muligt. Samtidig skal den gamle
centrifuge fjernes.
Ad. 4 Afdelingens hjemmeside
Et nyt foto til hjemmesiden af afdelingens facade afventer forår/sommer, hvor ejendommen tager
sig bedre ud.
Ad. 5 Beboerflytninger
Marianne Helweg, Drg. Allé 10C, 2.tv. er fraflyttet den 15. januar 2015. Lejligheden er genudlejet
den 1. februar 2015.
Ad. 6 Ejendommen
Se under Ad. 1 og 3.
Ad. 7 Haveanlæg og gård
Beskæring af buske. Varmemesteren har beskåret buskene omkring tørregården.
Grundvandspumperne: Varmemesteren oplyste, at grundvandspumperne er blevet sikret bedre. De
gamle brandslanger snoede sig en lille smule hver gang pumperne startede, hvorved der med tiden
blev lukket af for vandet fra pumpen. I et tilfælde er en pumpe ”brændt af”.
Brandslangerne blev den 21. januar 2015 udskiftet med stivere og armerede slanger, der ikke
”klasker sammen”.
Sandkasse: Der skal indhentes 1-2 tilbud på en sandkasse på 9-12 m².
Bestyrelsen enige om, at sandkassen stå på det ene af flisearealerne ind mod ”Parkgården”
Ad. 8 Forslag fra beboerne. Der er ikke modtaget forslag fra beboerne.
Ad. 9 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb
Lars Nielsen oplyste, at der er 375,50 kr. i kassen.
Ad. 10 Varmemesteren
Morten Nordly havde ikke yderligere at tilføje udover det, der allerede er gennemgået.
Ad. 11 Eventuelt
Der var intet under punktet.
Ad. 12 Næste møde.
Næste ordinære bestyrelsesmøde er ikke aftalt.
Godkendt
Linda H. Andersen
Lars Nielsen
Karsten Høy-Petersen
BSB Søllerød, Afdeling 2, Afdelingsbestyrelsen v. Karsten Høy-Petersen, Dronninggårds Allé 10 A, 1. th., 2840 Holte,
tlf. 45 42 01 54