kandidat - FriluftsRådet

Friluftsrådet
Scandiagade 13
2450 København SV
Att.: Direktør Jan Ejlsted
København, den 26. Marts 2015
Indstilling af Merete Ettrup som kandidat til Friluftsrådets bestyrelse
Merete Ettrup er Næstformand og Projektleder i Landsorganisationen
Træskibs Sammenslutningen (TS) i Danmark.
Merete Ettrup er kandidat i historie og kommunikation, sejler, 50 år.
Hun har siden sin ungdom opbygget bred erfaring med
foreningsarbejde på både det organisatoriske og det politiske niveau.
Merete har et stort netværk og gode evner for at etablere brede
samarbejder. De seneste 4 år har Merete Ettrup været en del af TSs
bestyrelse og har de sidste 2 år arbejdet målrettet på omorganisering,
styrkelse og professionalisering af foreningen – det seneste år som lønnet konsulent.
Merete Ettrup vil i Friluftsrådet arbejde med de strategiske og politiske udfordringer for et
friluftsliv, der sikrer sameksistens mellem så forskellig brug som muligt af naturen i et
bæredygtigt og bevarende natursyn. Merete har stor erfaring med formidling og politisk
arbejde og vil især have fokus på ’de blå gummistøvler’.
Merete Ettrup vil særligt arbejde for alle aspekter af aktiviteter på og ved vandet og hun
arbejder strategisk med samarbejde og visioner for livet på vandet. Merete Ettrup rejste
ved Friluftsrådets generalforsamling 2014 debat om Friluftsrådets visioner for de blå
naturoplevelser og de adgangspolitiske forhold for vandaktørerne, og blev valgt som
suppleant for Friluftsrådets bestyrelse.
Træskibs Sammenslutningen indstiller Merete Ettrup til Friluftsrådets bestyrelse med
bevidsthed om, at friluftslivet på vandet trænger til mere opmærksomhed og står overfor
vigtige udfordringer, der kræver en samlet indsats fra vandets interesseorganisationer.
Med venlig hilsen
Lauge Damstrup Brøndum, Formand
Træskibs Sammenslutningen
TS – Træskibs Sammenslutningen. Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer.
www.ts-skib.dk
26. MARTS 2015
DIF UDVIKLING
Forslag til bestyrelsen på Friluftsrådets generalforsamling
d.23. april 2015
Under henvisning til Friluftsrådets indkaldelse til rådets
generalforsamling torsdag d.24. april 2015 skal Danmarks
Idrætsforbund hermed indstille Niels-Christian Levin Hansen til
bestyrelsen.
DIF
DANMARKS I DRÆTSFORBUND
IDRÆ TTENS HUS
BRØNDBY STADION 20
2605 BRØNDBY
DANMARK
Niels-Christian Levin Hansen er et engageret menneske bogstaveligt
talt med kendskab til friluftslivet til lands, til vands og i luften. Således
har Niels-Christian Levin Hansen med udgangspunkt i sit civile erhverv
i hæren og sit organisatoriske udgangspunkt i faldskærmssporten en
række både professionelle, organisatoriske og praktiske erfaringer
med friluftsliv. Han har derfor en meget rummelig forståelse af
friluftslivet og samtidig med dette helhedssyn en evne til at fokusere
på det centrale.
T: 43 26 26 26
WWW.DIF.DK
SIDE 1 AF 2
Niels-Christian Levin Hansen blev efter en periode som aktiv og frivillig
leder i Dansk Faldskærms Union valgt til næstformand i år 2000. Året
efter blev han formand for unionen og tog hul på en periode, der
medvirkede til at udvikle unionen breddemæssigt.
I 2006 blev Niels-Christian Levin Hansen valgt til bestyrelsen for
Danmarks Idrætsforbund efter en ivrig kamp for de små forbund. I DIF
har hans arbejde omfattet både elite- og breddeidræt, idræt i
medierne, frivillighed, matchfixing og ikke mindst DIF’s miljøpolitik, som
han har været ansvarlig for lige siden 2006. Her har han bl.a. arbejdet
med idrættens adgang til naturen og i byrummet og således sat især
adgang og miljøcertificering (”Grønt Forbund”) højt på DIF’s
idrætspolitiske dagsorden. Han har derudover også kæmpet for
balancen mellem natur og idræt i konkrete sager, f.eks. været den
ledende politiske kraft i visionsarbejdet for Bagsværd sø, der nu
munder ud i gevinster for såvel naturen som idrætten i det rekreative
område.
PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRON NINGEN
I 2008 blev Niels-Christian Levin Hansen udpeget til bestyrelsen for
Team Danmark af kulturministeren og i 2014 blev han valgt til
bestyrelsen for det internationale luftsportsforbund (Executive
Director Fédération Aéronautique Internationale).
Niels-Christian Levin Hansen er således rutineret i etablering og
vedligeholdelse af politiske netværk og vant til at kommunikere
budskaber i såvel forhandlinger som medier.
Det civile erhverv i Værnsfælles Forsvarskommando og de forskellige
organisatoriske poster udgør en solid baggrund for Niels-Christian
Levin Hansens særlige kompetencer i at formulere og forfølge
langsigtede strategiske mål. Denne skarphed kombineret med den
bredt favnende tilgang til friluftsliv gør ham til en stor gevinst for
Friluftsrådet.
Niels-Christian Levin Hansen bruger naturen aktivt især som
faldskærmsudøver og dykker, men også som motionsløber, rytter og
nysgerrigt familiemenneske.
SIDE 2 AF 2
Danmarks Idræts-Forbund anbefaler på det varmeste
organisationerne at stemme på Niels-Christian Levin Hansen til
Friluftsrådets bestyrelse.
Venlig hilsen
Pfv.
Morten Mølholm Hansen
Konst. Direktør
PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRON NINGEN
København d. 31.03 2015
Indstillingsbrev til Friluftsrådets bestyrelse fra Geografforbundet
Geografforbundet indstiller hermed Ditte Marie Pagaard, næstformand i Geografforbundets styrelse, som
kandidat til Friluftsrådet bestyrelse.
Geografforbundets interesser
I Geografforbundet har vi et ønske om at bidrage mere direkte til arbejdet i Friluftsrådets bestyrelse,
gennem et af vores medlemmer. Det har vi fordi vi mener at Geografforbundet arbejder med mange af de
samme områder som Friluftsrådet, bl.a. naturforvaltningen og de mange måder vi bruger naturen og vores
omgivelser på. Overordnet går vores arbejde i Geografforbundet ud på at behandle områder der knytter sig
til menneskets samspil med naturen, både det samspil der foregår lige uden for døren og det der foregår
lidt længere væk. Og da geografi både tager afsæt i kulturgeografiske- og naturgeografiske områder, og
deres indbyrdes samspil, er vi vant til at arbejde med forskellige interessekonflikter der knytter sig til den
omverden vi lever i og vi er vant til at arbejde sammen med mange andre fagområder. Vi mener at vi,
gennem vores kandidat, kan være med til at diskutere nye muligheder at udnytte naturen på og også at
være med til at debattere og behandle mulige interessekonflikter, for derigennem at skabe friluftsliv der
tilgodeser alle, men med øje for bæredygtigheden.
Kandidatens kompetencer
Vi indstiller Ditte Marie Pagaard, der har siddet i
Geografiforbundets styrelse siden 2005. I alle årene har hun
siddet i Geografforbundets Fagudvalg, der arbejder med
forskellige didaktiske og uddannelsespolitiske spørgsmål i
forbindelse med geografiundervisningen i Danmark.
Til daglig arbejder hun på læreruddannelsen, hvor hun bl.a.
uddanner lærere i geografi og natur/teknologi. Derudover har
hun skrevet lærebøger om geografi, natur/teknologi og om
tværfagligt samarbejde, naturfagene imellem.
Hun har derfor god indsigt i hvordan man underviser og formidler i og med fag og i hvordan man kan
undervise med afsæt i naturen på spændende måder, der skaber interesse og opmærksomhed for natur og
friluftsliv, bl.a. hos børn og unge. Dette gælder både på det teoretiske plan, eksempelvis hvordan
motivation, læring og handlekompetence skabes, men også på det praktiske plan hvor hun bl.a. har
arbejdet med brugen af uderum i undervisningen, Grønt Flag Grøn Skole-konceptet i samarbejde med
studerende og elever og Grønt Flag Grøn Læreruddannelse.
Hendes baggrund giver hende kompetencer til at indgå i arbejdet med alle tre fokusområder i Friluftsrådets
strategi 2013-2020, men det er især fokusområdet ”Uddannelse og formidling” der vil være i fokus i hendes
arbejde.
På vegne af Geografforbundet, Christina Kürstein, formand.
Molsvej 34
8410 Rønde
Til
Friluftsrådet
Att. Lars Mortensen
Scandiagade 13
2450 København SV
Rønde 23. marts 2015
Vedr. præsentation af kandidat til Friluftsrådet
Danmarks Jægerforbund ønsker hermed i samarbejde med Dansk Kennelklub og
Danmarks civile Hundeførerforening at genopstille Kirsten Skovsby til Friluftsrådets
bestyrelse.
Kirsten Skovsby er et særdeles aktivt friluftsmenneske og ud over interessen for jagt,
dyrker hun også aktiviteter som hundetræning, lystfiskeri og svampeture med børn
og børnebørn samt meget andet. Kirsten har gennem 10 år beskæftiget sig med
Friluftsrådets kredspolitiske arbejde, blandt andet som medlem af kredsbestyrelsen i
kreds 19, Nordsjælland.
Kirsten Skovsby er meget fokuseret på, at Friluftsrådet fungerer som organisation, da
udfoldelse af Friluftsrådets strategier kræver både et tæt samarbejde og god
kommunikation mellem bestyrelsen/sekretariatet og den øvrige organisation.
Et andet centralt omdrejningspunktet for Kirstens hidtidige indsats i Friluftsrådets
bestyrelse har været at sikre naturen en fremtrædende plads. Naturen og friluftslivet
skal være for alle, hvor benyttelse og beskyttelse af naturen skal gå hånd i hånd.
Når der tales om benyttelse af naturen, kommer man ikke uden om adgangspolitiske
problemstillinger, hvor Kirsten Skovsbys kongstanke er at udforme en intelligent
adgangspolitik, der både giver maksimal adgang til naturen og samtidig sikrer den
nødvendige beskyttelse af f.eks. følsom natur. Kirsten har således deltaget meget
aktivt i arbejdet med at formulere en adgangspolitisk handlingsplan for Friluftsrådet.
Den ønsker hun i de næste to år at følge helt til dørs.
Ud over sit engagement i Friluftsrådet, der koordineres med DJ-sekretariatet, er
Kirsten Skovsby dels ansvarlig for Jægerforbundets friluftsrådskoordinatorer, dels
medlem af Jægerforbundets formandsgruppe, der mødes fire gange årligt. I
Jægerforbundet arbejder Kirsten endvidere med etableringen af Nationalpark
Kongernes Nordsjælland, hvor hun sidder i følgegruppen.
Vi er meget glade for at kunne genopstille Kirsten Skovsby som vores kandidat til
Friluftsrådets bestyrelse ved generalforsamlingen i 2015.
Med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund
Claus Lind Christensen
Claus Lind Christensen
Formand
Tlf
+45 88 88 75 12
[email protected]
1
Friluftsrådet
Scandiagade 13
2400 København SV
Den 26. marts 2015
Indstilling af Helle Stuart - kandidat til Friluftsrådets bestyrelse
Organisationerne Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og Dansk Forening
for Rosport (DFfR) ønsker hermed at indstille Helle Stuart til valg til
Friluftsrådets bestyrelse.
Helle Stuart har et livslangt forhold til vandsporten og mange
bestyrelsesposter bag sig. Hendes engagement har ført hende ind i
forskellige udvalg, arbejdsgrupper og tillidsposter. Helle har eksempelvis
siddet i bestyrelsen i Amager Ro og Kajakklub i 4 år og 7 år i Hvidovre
kajakklub, hvoraf de 5 som formand.
Disse funktioner har i årenes løb givet Helle et personligt netværk, hvor
alle de organisationer som bruger de blå områder til friluftsaktiviteter er
repræsenteret.
Disse erfaringer vil Friluftsrådet kunne bruge nu i form af store
samarbejdsevner, netværk med andre forbund og stor viden om de
selvorganiserede vandentusiaster.
Helle Stuart har i den sidste tid være meget opmærksom på de
spændende udviklingsprocesser som der opleves i forbindelse med
planlægning af havområder og inklusion af friluftsaktiviteter i nye
havnearealer.
Helle Stuart vil som repræsentant for DKF og DFfRs arbejde for at sikre, at
adgang til naturen bliver ved med at være for alle, organiseret som
selvorganiseret – på tværs af alder, køn og aktivitetstyper.
Derudover har Helle Stuart indgående kendskab til arbejde med at
tiltrække børn og unge til friluftsaktiviteter og foreningslivet.
Helle har været involveret i ungdomsarbejde både i Hvidovre kajakklub,
hvor hun har været børne- og ungdomstræner i en lang årrække, og i
forbindelse med hendes strategisk arbejde med at udvikle og formidle
retningslinjer for aldersrelateret børneaktiviteter, har hun været i kontakt
med alle DKFs klubber.
Til sidst vil vi også nævne, at Helle Stuart har erfaring fra arbejdet i en
interesseorganisation – som ansat. Helle har en HD i Ledelse med speciale
i Strategi og Innovation. En vigtig bestyrelsesopgave er udvikling og
fastholdelse af strategi og kommunikation, og her vil Helle kunne bidrage
til det høje faglige niveau, som posten som Friluftsrådets bestyrelsen
kræver.
Derfor bakker begge organisationer, Dansk Kano og Kajak Forbund og
Dansk Forening for Rosport, op om et valg af Helle Stuart til Friluftsrådets
bestyrelse.
Med venlig hilsen
Ole Tikjøb
Henning Bay Nielsen
Formand
Dansk Kano og Kajak Forbund
Formand
Dansk Forening for Rosport