Microsoft Outlook - Notatformat

Maria Klitgaard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Benedikte Vandsø Christensen <[email protected]>
4. juni 2015 13:18
Jette Brønnum
SV: Frederikshavn Kommune svarer borger vedr. håndtering af boremudder på
Ravnshøj Miljøanlæg - Efterforskningsboring efter skifergas
Hej Jette Brønnum
Tak for det tilsendte. Jeg kan se at det er helt i overensstemmelse med anlæggets positivliste. Jeg ville bare være
forberedt, hvis jeg blev kontaktet af klager.
Med venlig hilsen
Benedikte Vandsø Christensen
Biolog
Virksomheder (Aarhus)
Dir tlf.: (+45) 72 54 43 85
[email protected]
Lyseng Alle 1
DK - 8270 Højbjerg
Tlf.: (+45) 72 54 40 00
www.mst.dk
Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af
undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i
forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.
Fra: Jette Brønnum [mailto:[email protected]]
Sendt: 3. juni 2015 14:57
Til: Benedikte Vandsø Christensen
Emne: SV: Frederikshavn Kommune svarer borger vedr. håndtering af boremudder på Ravnshøj Miljøanlæg Efterforskningsboring efter skifergas
Hej Benedikte
Jeg har vedhæftet et par dokumenter omkring boremudder.
Affaldsproducenten v. Mi SWACO forventer jf. notifikationen, at der primært er tale om er tale om EAK 01 05 07,
sekundært EAK 01 05 08.
Med venlig hilsen
Jette Brønnum
Teamkoordinator i Miljøteamet
Center for Teknik og Miljø
Direkte: 9845 6359
[email protected]
1
Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Telefon: 9845 5000
www.frederikshavn.dk
Fra: Benedikte Vandsø Christensen [mailto:[email protected]]
Sendt: 3. juni 2015 14:39
Til: Jette Brønnum
Emne: SV: Frederikshavn Kommune svarer borger vedr. håndtering af boremudder på Ravnshøj Miljøanlæg Efterforskningsboring efter skifergas
Hej Jette Brønnum
Tak for orienteringen. Jeg har forsøgt at få fat i dig på telefonen, men det er ikke lykkedes.
Jeg vil gerne bede om at få at vide, hvilken EAK kode i har klassificeret boremudderet fra efterforskningsboringen
efter skifergas med.
Med venlig hilsen
Benedikte Vandsø Christensen
Biolog
Virksomheder (Aarhus)
Dir tlf.: (+45) 72 54 43 85
[email protected]
Lyseng Alle 1
DK - 8270 Højbjerg
Tlf.: (+45) 72 54 40 00
www.mst.dk
Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af
undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i
forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.
Fra: Jette Brønnum [mailto:[email protected]]
Sendt: 3. juni 2015 10:25
Til: '[email protected]'
Cc: Benedikte Vandsø Christensen; Kirsten Haumann
Emne: Frederikshavn Kommune svarer borger vedr. håndtering af boremudder på Ravnshøj Miljøanlæg Efterforskningsboring efter skifergas
Til Rasmus Søndergård
Cc. Miljøstyrelsen Virksomheder, att. Benedikte Vandsø Christensen
2
Tak for din henvendelse.
Jeg har besvaret dine spørgsmål, se nedenstående svar med rød markering.
Med venlig hilsen
Jette Brønnum
Teamkoordinator i Miljøteamet
Center for Teknik og Miljø
Direkte: 9845 6359
[email protected]
Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Telefon: 9845 5000
www.frederikshavn.dk
Fra: Rasmus Søndergaard [mailto:[email protected]]
Sendt: 26. maj 2015 19:20
Til: Borgerservice post
Emne: Boreslam på Ravnshøj genbrugsplads
Kære Frederikshavn kommune
I forbindelse med Total's efterforskningsboring i Dybvad produceres der en betydelig mængde boreslam.
Energistyrelsen har allerede lavet en midlertidig standsning af efterforskningsboringen, idet der i denne fase
blev benyttet ugodkendte kemikalier.
Boringerne er nu genoptagede og fra de borgere jeg repræsenterer er jeg blevet bekendt med at slammet,
som jo indeholder kemikalier, på genbrugspladsen i Ravnshøj, bliver smidt direkte på jorden; på
sorteringspladsen, inden det bliver flyttet i deponi med en gummiged.
Af vedhæftede dokument fremgår, at det er Frederikshavn Kommunes vurdering, at boremudderet håndteres i
overensstemmelse med gældende regler på Ravnshøj Miljøanlæg. Sorteringspladsen er befæstet, boremudderet
bliver således ikke ”smidt direkte på jorden”.
Dette lyder for mig stærkt bekymrende og jeg ønsker i den forbindelse vejledning omkring en række
juridiske spørgsmål. I har en klar pligt til at vejlede mig, hvilket fremgår af forvaltningslovens § 7, stk. 1.
Såfremt i ikke har ansvaret og tilsyn med håndteringen af affaldet, er det jeres pligt at sende min
henvendelse videre til den ansvarlige myndighed, jævnfør forvaltningslovens § 7, stk. 2.
3
Frederikshavn Kommune er affaldsmyndighed og har således en anvisningspligt i forhold til hvorledes og hvortil
affald kan bortskaffes. Der henvises til Frederikshavn Kommunes regulativ for erhvervsaffald, se kommunens
hjemmeside: http://frederikshavn.dk/Sider/Affald-og-genbrug.aspx?topemne=724167da-661e-44a2-90a5ae85f5f229e5&emne=0e9b4879-d045-48db-bdf0-d6c09faa8fdc
Miljøstyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for Ravnshøj Miljøanlæg. De kan således svare på specifikke
spørgsmål vedrørende gældende miljøgodkendelser til Ravnhøj Miljøanlæg og anlæggets drift set i relation til vilkår
herfor. Kontaktperson ved Miljøstyrelsen Virksomheder er Benedikte Vandsø Christensen ([email protected]).
1.
Er denne håndtering regelmæssigt korrekt og forsvarlig? Hvilke regler finder anvendelse?
Frederikshavn Kommune henviser til Miljøstyrelsen samt til vedhæftede notat.
2.
Hvem fører tilsyn med affaldets håndtering, herunder om genbrugspladsen har kapacitet til at modtage
affaldet?
Frederikshavn Kommune henviser til Miljøstyrelsen.
3.
Hvordan forløber den planlagte håndtering af affaldet?
Frederikshavn Kommune henviser til Miljøstyrelsen samt til vedhæftede notat.
4.
Håndteres også det ulovligt producerede affald på genbrugspladsen?
Frederikshavn Kommune henviser til Miljøstyrelsen samt til vedhæftede notat.
Derudover anmoder jeg hermed om aktindsigt i hvilke kemikalier, der findes i slammet, og hvor meget der
produceres. Forvaltningslovens § 7, stk. 2, finder her ligeledes anvendelse.
Frederikshavn Kommune er ikke i besiddelse af analyserapporter over slammets indhold. Der kan kun henvises til
beskrivelsen af kemikalierne i VVM’en, der fremgår på Frederikshavn Kommunes hjemmeside
(http://frederikshavn.dk/Sider/Efterforskningsboring---Skifergas-ved-Dybvad.aspx?topemne=8453b351-eda4-44d98fbc-b187864a8262&emne=37c93fa9-c5b0-4ea8-923e-a6aa05bcdc08)
Derudover kan henvises til beskrivelsen af de yderligere kemikalier, der er taget i anvendelse efter, at Naturstyrelsen
har truffet afgørelse herom, se Naturstyrelsens hjemmeside, hvor der ligger nyheder fra hhv. 26., 19. og 13. maj
2015 (http://naturstyrelsen.dk/nyheder/#)
I forhold til mængden af boremudder, der er bortskaffet til Ravnshøj Miljøanlæg, henvises til vedhæftede dokument
udleveret til Frederikshavn Kommune ved besigtigelse på Ravnshøj Miljøanlæg den 27. maj 2015.
For mig at se indebærer den omtalte behandling af affaldet en betydelig risiko for udsivning til skade for
miljøet, og jeg skal derfor forlange at i behandler sagen med den fornødne omsorg og hast, som den tilsiger.
Ellers agter jeg at anmelde sagen til politiet og ombudsmanden.
Frederikshavn Kommune har ingen kommentarer hertil.
Med venlig hilsen
Rasmus Søndergaard
Ba. Jur. Kandidatstuderende
4