Referat - Gentofte Curling Club

Til alle klubber under Dansk Curling Forbund
Referat af DCuF´s årsmøde
Søndag dan 10. maj 2015 kl. 11.00
Idrættens hus, Brøndby
Tilstede: Søren Gøtzsche, DIF, Ulrik Schmidt, sportschef, Lotte Bork, udviklingskonsulent, John
Andersen (RCK), Bent Sørensen (GCC), Christian Thune (GCC), Jens Elsbo (GCC), Anne Bradley
(GCC), Bo Kleimann Nielsen (SCC), Naja Zethsen (SCC), Nicolai Skau (SCC), Mikkel Juul Larsen
(OCC), Anja Mussegaard (ACK), Morten Hjorth Gad (ACK), Sigurd Slotsager, Johannes Jensen
(TCC), Gert Andersen (MCCD), Bestyrelsen: Martin Udh, Kirsten Jensen, Ulrik Dam, Susanne
Slotsager, Freddy Frederiksen, Tove Porskjær (Referant), Rikke Jensen (Referent)
Dagsorden i henhold til lovene:
1. Valg af Dirigent
Beslutning: Bestyrelsen foreslår DIF konsulent Søren Gøtzsche
Søren Gøtzsche valgt.
Det blev vedtaget at gennemføre årsmødet på trods af at indkaldelsen er kommet
for sent ud.
2. Godkendelse af fuldmagter
Beslutning: Fuldmagter godkendt, der er i alt 57 stemmer. TP har fuldmagt fra
Esbjerg med 6 stemmer plus sin egen 1, dog kan TP kun afgive 6 stemmer.
3. Optagelse af nye klubber
Beslutning: Ingen nye klubber
4. Formandens Beretning.
Er udsendt i henhold til vedtægter 14 dage før årsmødet.
Susanne supplerede sin skriftlige beretning med følgende:
 Team Danmark aftalen er landet. Budgettet øget til 1.2 mill. Incl. Udgifter til
Danish Curling Academy.
 Det har været et travlt år, men formelle sager er på plads som EM2015 og Dame
VM2019
 Udgifter til udviklingskonsulent er udgiftnings neutral for DCuF
Beslutning : Årsberetningen godkendt
.
Dansk Curling Forbund
Idrættens Hus, 2605 Brøndby, Danmark
Tlf: +45 43 26 25 75 E-mail: [email protected]
www.curling.dk
Lotte Bork kom med oplæg omkring sit arbejde, se bilag.
Ulrik Schmidt kom med oplæg omkring sit arbejde, se bilag.
5. Regnskab
Freddy kom med følgende kommentarer til regnskabet:
 Medlemskontingent: indberetningen manglede fra 2 klubber derfor ikke stor
stigning i kontingentet
 DAP-midler fra WCF: Esbjergs sten, er tilbagebetalt til forbundet – midlerne er
bevilget til stenkøb, jr. Turnering i Esbjerg – indtægt 1,9 mil.
 KUF: mødelokale gratis, nedsættelse af kørepengesatsen.
 Dialogmøde mellem de to årsmøder noteret som formandsmøde
 Fejl i note, der er anført at Søren Gøtsche får honorar som diregent – men det er
ikke tilfældet
 Overskud pga. manglende aktiviteter under bredden
 Egenkapital målsætning ca. 1/3 af dif-tilskuddet ca. 300.000 kr.
Beslutning: Regnskabet godkendes.
6. Forslag
Beslutning: Der er ikke indkommet forslag.
7. Valg af bestyrelse
a) Formand / ulige år
Susanne Slotsager på valg, genvalgt
b) Repræsentant for København, Frederiksberg, Amager / ulige år
Kirsten Jensen på valg, genvalgt
c) Repræsentant for Københavns Amt/Øvrige Sjælland / lige år
Gert Larsen ikke på valg
d) Repræsentant fra Region Syddanmark / ulige år
Tove Porskjær på valg, genvalgt
e) Repræsentant for Region Nord og Midt Jylland / lige år
Søren Skau ikke på valg
f) Bestyrelsesmedlem / Lige år
Freddy Frederiksen ikke på valg
g) Bestyrelsesmedlem / Ulige år
Martin Uhd på valg, genvalgt
h) Bestyrelsesmedlem / Lige år
Ulrik Damm ikke på valg
i) Bestyrelsesmedlem / Ulige år
Rikke Jensen på valg, genvalgt
j) Juniorrepræsentant / Lige år
Jens Eeg Ellitsgaard ikke på valg
8) Valg uden for bestyrelsen (vælges hvert år):
a) 1. suppleant for damernes repræsentant,
2 af 4
Anne Nielsen, genvalgt
b) 1. suppleant for herrernes repræsentant
Lars Müller, genvalgt
c) Suppleant for juniorernes repræsentant
Ivana Bratic, genvalgt
d) Suppleant for region pkt. 7 b
Kim Dupont – vælges af regionen, genvalgt
e) Suppleant for region pkt. 7 c
Klaus Walther Rasmussen – vælges af regionen, genvalgt
f) Suppleant for region pkt. 7 d
Arne Andersen – er vælges af regionen, genvalgt.
g) Suppleant for region pkt. 7.e
Thorbjørn Jørgensen – vælges af regionen, genvalgt
h) 1. revisor
Gregers Christensen & Bent Sørensen, genvalgt
i) 1. revisorsuppleant
Christian Thune, genvalgt
j) 1. ekstern revisor
DIF’s Revisionsselskab EY, genvalgt
k) Formand for ordensudvalget
John Andersen Valgt
l) 4 menige medlemmer til ordensudvalget
Frants Gufler, Gert Andersen, Arne Andersen, genvalgt Bent Sørensen valgt
m) 1. suppleant til amatør- og ordensudvalget
Anne Bradley er valgt
n) 2. suppleant til ordensudvalget
Ole de Neergaard genvalgt
9) Budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Beslutning: Budgettet blev gennemgået og godkendt. Kontingent fastholdes med 10
kr. pr. junior og 20 kr. pr. senior.
10) Evt.
 Freddy Frederiksen informerede om WCF’s projekt om at etablerer transportable
curlinghaller. Der opstilles en prøvehal i Finland og det opfordres at man tager op
og ser denne hal, hvis man ønsker at søge om at købe en hal. Man kan finde
yderligere oplysninger på WCFs hjemmeside.
 Tove Porskjær kom med en opfordring om at så mange som muligt tilmelder sig
som frivillig hjælper til EM i Esbjerg i november 2015. Har man nogen spørgsmål
bedes man skrive til Tove eller Kirsten Kirchner.
Tilmelding kan foretages her: www.esbjergkommune.dk/CurlingEM-frivillige
 Susanne informerede om at hun er blevet tilbudt at være med i en DIF styregruppe
sammen med 8 andre specialforbund, omkring fordelingsnøglen. Susanne har
valgt at takke nej, af arbejdsmæssige årsager, men mener at vi skal som lille
forbund være opmærksomme på at vi rent faktisk bliver taget seriøst i
idrætsverdenen.
3 af 4


Freddy gav en orientering om projekt flere ishaller. Vi er forsat med i projektet. Der
skal ansættes en til at varetage projektet. DIF støtter med 1/3 af 500.000 kr det
kommer til at koste. DCuF støtter med 15.000 kr årligt i 5 år, resten af beløbet
dækkes af Ishockey og Skøjteløb. Der er pt. 17 kommuner med ishaller, målet er at
yderligere 5 kommuner får ishal.
Bent foreslog at bestyrelsen får udbetalt et skattefrit vederlag til dækning af
udgifter.
Årsmødet blev afsluttet med at formanden takkede Søren for hjælpen, tak til Ulrik og Lotte
for deres arbejde, tak til bestyrelsen for indsatsen i årets løb, samt årsmødet for fremmøde
og aktiv deltagelse.
4 af 4