H - LandbrugsInfo

Udvaskning af kvælstof:
Betydning af jordbearbejdning,
såtidspunkt og sortsvalg
Elly Møller Hansen1, Bo Melander2 & Lars J. Munkholm1
1Institut
for Jordbrugsproduktion og Miljø, Foulum
2Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Flakkebjerg
AARHUS UNIVERSITET
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
1
Jordbearbejdning
2
Omsætning af organisk stof
Alternative jordbearbejdningsmetoder……, der i teorien kan reducere
omsætningen af organisk stof……
Oversat fra Hooker et al. 2008. (J. Environ. Qual. 37:138-145).
Pløjet.
Ikke-pløjet.
(Rester af olieræddike).
3
Modstridende resultater
I literaturen findes modstridende resultater for reduceret jordbearbejdnings evne til at reducere kvælstofudvaskningen. Nogle forskere finder
en reduktion, nogle en forøgelse, og nogle ingen forskel.
Makropore strømning?
4
Bekymring
….. bekymringer inkluderer risiko for reducerede udbytter
og ukrudtsproblemer.
Oversat fra Hooker et al. 2008. (J. Environ. Qual. 37:138-145).
Fejlslagen etablering af vinterraps ved direkte såning.
5
Gamle forsøg
Reduktion i kvælstofudvaskning ved pløjning forår i stedet for efterår
før vårsæd (kg N pr. ha pr. år).
Pløjning Pløjning
efterår
forår
Sent
efterår
Forår
Tidligt
efterår
Forår
Ødum1
11% ler
(JB 6)
Markforsøg
Lysimeter
Jyndevad1 Sverige2
4% ler
10% ler
(JB 1)
Foulum3
9 % ler
(JB 4)
16
Ingen
7*
20
*Ukrudt og spildkorn fungerede som ”efterafgrøde” i sent efterårspløjet og
forårspløjet.
1 Hansen
og Djurhuus, 1997. Soil & Tillage Research 41: 203-219
2 Stenberg
et al., 1999. Soil & Tillage Research 50: 115-125
3 Thomsen,
2005. European Journal of Agronomy 22: 1-9
8
‘Nyt’ dansk
forsøg
6
Dyrkningssystemer med pløjefri dyrkning
Flakkebjerg
14,7% ler
2,0% org. stof
Foulum
9,2% ler
3,1% org. stof
7
Jordbearbejdningsmetoder i 1. og 2. rotation
Forkortelse
Jordbearbejdning
Skiveskæra 1. rota.
Tandskærb 2. rota.
P
Pløjet
Pløjet
H8-10
Harvet 8-10 cm
Harvet 8-10 cm
H3-4
Harvet 3-4 cm
Harvet 18-20 cm
D
Direkte sået
’Direkte’ sået
a Gaspardo
b Horsch
Gaspardo
Horsch
8
Udvaskning af
kvælstof
9
Flakkebjerg
2004
2005
Vinterraps
R2
sig.
Vinterhvede
ns
Udvask.
kg N/ha
2006
Vinterhvede
ns
2007
Vinterbyg
ns
2008
Vinterraps
ns
Udbytte
hkg/ha
P
12b
P
27a
H8-10
24ab
H8-10
30a
H3-4
33a
H3-4
15b
D
38a
D
13b
Opgørelsesperiode
Størst risiko for udvaskning
10
Flakkebjerg
R3
2004
2005
Vårbyg græs
Ærter
ns
2006
Vinterhvede
ns
sig.
Udbytte
hkg/ha
39a
P
50a
H8-10
23b
H8-10
29b
H3-4
1c
H3-4
26b
D
2c
D
30b
LSD
7,7
11,5
Vinterhvede
ns
2008
Vinterbyg Olieræd.
ns
Udvask.
kg N/ha
P
LSD
2007
Opgørelsesperiode
Størst risiko for udvaskning
Halm fjernet
Flakkebjerg
2004
2005
Vårbyg græs
R4
ns
2006
Ærter
ns
Vinterhvede
(sig.)
Udbytte
hkg/ha
39a
P
44
H8-10
27a
H8-10
39
H3-4
3b
H3-4
32
D
7b
D
26
LSD
(ns)
12,3
Vinterhvede
ns
2008
Vinterbyg Olieræd.
ns
Udvask.
kg N/ha
P
LSD
2007
Opgørelsesperiode
Størst risiko for udvaskning
Halm efterladt
Foulum
60
P
H8-10
80
D
H8-10
P
P
100
2004-05
2004-05
Fra Munkholm
et al. 2008,
Opgørelsesperiode
Soil Use Manage. 24:392-400.
Størst risiko for udvaskning
N D J F M A M J J
Jul
Au
g
E A
A
Jun
E
140
2005-06
2005-06
y
120
r
65a
40
N D J F M A M J J
Ma
D
D
H8-10
r
H3-4
45bc
D
20
Ap
54ab
0
sig.
Ma
H8-10
ns
Feb
34c
Vinterraps
v
De
c
Jan
P
ns
2008
No
Udvask.
kg N/ha
Vinterbyg
Ma
r
Ap
r
Ma
y
Jun
sig.
Vinterhvede
Feb
ns
2007
Jul
Vinterhvede
v
De
c
Jan
Vinterraps
2006
Depth
(cm)(cm)
wheremed
root frequency
>30%
> 30% rødder
Dybde
R2
2005
No
2004
Måned
P: pløjet
H8-10: harvet 8-10 cm D: direkte sået
12
Foulum
2004
R2
Vinterraps
ns
2005
Vinterhvede
sig.
2006
Vinterhvede
ns
2007
Vinterbyg
2008
Vinterraps
ns
sig.
Udvask.
kg N/ha
Direkte sået
Opgørelsesperiode
Størst risiko for udvaskning
Pløjet
P
28b
H8-10
28b
H18-20
14b
D
123a
LSD
25,2
Foulum
R3
ns
2004
2005
Vårbyg græs
Ærter
ns
2006
2007
Vinterhvede
Vinterhvede
ns
sig.
Størst risiko for udvaskning
Vinterbyg Olieræd.
ns
Udvask.
kg N/ha
Opgørelsesperiode
2008
Udbytte
hkg/ha
P
68ab
P
46
H8-10
52b
H8-10
43
H18-20
83a
H18-20 53
D
61b
D
66
LSD
19,6
LSD
ns
Konklusioner, jordbearbejdning,
”nyt” dansk forsøg:
Forsøget:
* har ikke bekræftet forventningerne om reduceret
udvaskning ved reduceret jordbearbejdning
* viser, at det er nødvendigt at tage risiko for ikke-optimal
vækst med i overvejelserne, når risiko for kvælstofudvaskning vurderes
13
Sorter 2006-07
Tommi
Opus
Refsvindinge, 4. april 2007
Udvalgte lokaliteter
med observationsparceller*, 2006
Brønderslev
*Under ledelse af Tystofte
Forsøgsstation.
Durup
Hobro
Foulum
Holstebro
Koldkærgård
Jyderup
Grindsted
Roskilde
Askov
Refsvindinge
Flakkebjerg
Tystofte
Boelshøj
Karise
Gennemsnitlig N-optagelse for 15 lokaliteter, kg N/ha. Bogstaver viser
signifikante forskelle ifølge Duncans test.
Hereward
16,6
e
Tritex
17,2
de
Robigus
18,2
cde
Glasgow
19,7
bcd
Frument
20,6
abc
Samyl
20,8
abc
Smuggler
20,8
abc
Solist
20,8
abc
Tommi
21,2
ab
R10652
22,8
a
Modelestimeret kvælstofoptagelse ved såning
20. september på en gennemsnitlig lokalitet.
Sort
Kvælstofoptagelse
(kg N/ha)
R10652
23,9
Tommi
22,3
Solist
22,0
Frument
21,8
Smuggler
21,5
Samyl
21,3
Glasgow
20,9
Robigus
18,8
Tritex
18,3
Hereward
17,5
a
a
a
a
a
ab
ac
bcd
cd
d
Forskel:
6 kg N/ha
Sorter 2007-08
14
Forsøg ved Odder,
2007
Dybvad, lerjord
20 sorter heraf:
10 vinterhveder
3 vekselhveder
2 halv-vinterhveder
1 vårhvede
2 vinterbyg
2 tritikaler
2 såtidspunkter
4 gentagelser
To forsøg:
Screeningsforsøg
Udbytteforsøg
15
Vekselhvede
Udbytteforsøg
Udbytteforsøg
Halvvinterhvede
Isengrain
Samyl
Cando
Ambition
Tritikale
Triticon
Maxwell
Vinterbyg
Vårhvede
Vekselhvede
16
Eksempel: Melissos (vekselhvede)
Såning 27/8, screeningsforsøg
Såning 17/9, screeningsforsøg
Såning 27/8, udbytteforsøg
Såning 17/9, udbytteforsøg
17
Eksempel: Opus
Såning 27/8, screeningsforsøg
Såning 17/9, screeningsforsøg
AARHUS UNIVERSITET
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Såning 27/8, udbytteforsøg
Såning 17/9, udbytteforsøg
Ambition
R10652
Frument
Robigus
Maxwell
Opus
Samyl
Tommi
18
Hereward
Epos (veksel.)
Ambition
Apache (halv-vi.)
Melissos (veksel.)
Isengrain (halv-vi.)
Naxos (veksel.)
19
Cando (tritikale)
Vinjet (vårhvede)
Triticon (tritikale)
Chess (vi. byg)
Carola (vi. byg)
Ambition
20
En nem
metode:
Telemåling
i stedet for
planteprøver
21
Udvalgt 5 sorter:
Frument
R10652
Tommi
Robigus
Opus
To såtidspunkter:
27. august 2007
17. september 2007
Fire gentagelser
22
Beregnet
kvælstofoptagelse
23
Såtidspunkt
24
Konklusioner, såtidspunkt
* Tidlig såning, den 27. august 2007, øgede planternes
kvælstofoptagelse i forhold til såning den 17. september
* I gennemsnit af alle sorter var forskellen 8 kg N pr. ha
om efteråret
Men
* En ringere fremspiring i de tidligt såede parceller har
formentlig mindsket forskellene mellem de to såtidspunkter
25
Melissos (vekselhvede) med visne bladspidser efter frost.
26
Sortsforskelle
Gennemsnit
over
såtidspunkt
27
Top-ti for beregnet kvælstofoptagelse (kg N pr. ha).
Sort
25. okt. 2007
Sort
10. marts 2008
Frument
17,5
Frument
35,8
Tommi
15,5
Sortsblanding1
35,0
Melissos
14,8
Isengrain
33,2
Sortsblanding1
14,2
Melissos
32,4
Ambition
13,9
Ambition
32,4
Naxos
13,8
Cando
30,1
Epos
13,8
Naxos
30,0
Isengrain
13,6
Tommi
29,1
Maxwell
11,9
Chess
R10652
11,5
Epos
*
*
25,2
23,7
Rød: vekselhvede; Grøn: halv-vinterhvede; Blå: tritikale; Brun: vinterbyg; Lilla: vårhvede
1
Sortsblanding: Ambition, Hereford, Skalmeje og Frument.
* Ny på top-ti 28
Top-ti for beregnet kvælstofoptagelse
(kg N pr. ha).
Sort
10. marts 2008
Top-ti udbytter, gennemsnit for to
såtidspunkter (hkg pr. ha).
Sort
7. sep. 2008
Frument
35,8
Sortsblanding1
129,8
Sortsblanding1
35,0
Ambition
126,6
Isengrain
33,2
Maxwell
*
119,0
Melissos
32,4
Robigus
*
116,0
Ambition
32,4
Frument
115,4
Cando
30,1
Isengrain
112,1
Naxos
30,0
Opus
110,8
Tommi
29,1
Apache
Chess
25,2
Samyl
Epos
23,7
Melissos
*
*
*
108,0
105,9
105,2
Cando, Chess: ikke målt udbytte
Rød: vekselhvede; Grøn: halv-vinterhvede; Blå: tritikale; Brun: vinterbyg; Lilla: vårhvede
1 Sortsblanding: Ambition, Hereford, Skalmeje og Frument.
* Ny på top-ti 29
Vinterbyg Chess
Såning 27/8, screeningsforsøg
Såning 17/9, screeningsforsøg
Vinterbyg Carola
Såning 27/8, screeningsforsøg
Såning 17/9, screeningsforsøg
Konklusioner, sortsforskelle,
2008:
Forskel i kvælstofoptagelse mellem sorter og arter i gns.
max.:
* 9 kg N pr. ha den 25. oktober 2007
* 17 kg N pr. ha den 19. december 2007
* 23 kg N pr. ha den 10. marts 2008
Sortsblandingen og Ambition havde både stor
kvælstofoptagelse om vinteren og et stort udbytte.
30
Tak for samarbejdet!
* Laboranter og teknikere
* Forsøgsværter
* Konsulenter
* Forædlere
* Bevillingsgivere
Fotos:
Elly Møller Hansen, David Croft, Eugene Driessen
og Lars Munkholm.
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,Aarhus Universitet
33
Udvaskning af kvælstof:
Betydning af jordbearbejdning,
såtidspunkt og sortsvalg
TAK FOR
OPMÆRKSOMHEDEN!
AARHUS UNIVERSITET
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
34