Preben Hansen Møller Agtrup Midtskovvej 24 6091 Bjert [email protected]

Preben Hansen Møller
Agtrup Midtskovvej 24
6091 Bjert
By- og
Udviklingsforvaltningen
[email protected]
Plan
Nytorv 11
6000 Kolding
Telefon 79 79 79 79
Telefax 79 79 13 70
EAN 5798005310501
E-mail
[email protected]
www.kolding.dk
Landzonetilladelse til opførelse af garage på 84 m2 - Varmarkvej 60
Kolding Kommune har den 5. marts 2015 modtaget din ansøgning om tilladelse til opførelse af en garage. Ejendommen ligger i landzone, og det ansøgte kræver derfor landzonetilladelse.
Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter § 35, stk. 1, i lov
om planlægning til opførelse af en garage på 84 m2 på ejendommen matr.nr.
2d Varmark By, sdr. Stenderup beliggende Varmarkvej 60, 6092 Sdr. Stenderup, som ansøgt.
Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger 1. juli 2015 på
www.kolding.dk/landzone.
Klage
Kommunens afgørelse kan senest den 29. juli 2015 påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra
kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at
den er meddelt.
Redegørelse
Der er ansøgt om opførelse af en garage på 84 m2, som erstatning for eksisterende carport/udhus på 30 m2. Garagen opføres med vandskuret murværk og saddeltag i tegl. Bygningshøjden over terræn er angivet til 4,5 meter.
Garagen opføres i tilknytning til ejendommens beboelse, som har et areal på
85 m2. Der er ikke øvrige bygninger på ejendommen, der en beboelsesejendom med et areal på 778m2.
Ejendommen er i Kommuneplan 2013-2025 beliggende i område til jordbrugsformål.
Dato 1. juli 2015
Sagsnr. 15/5716
Løbenr. 111272/15
Sagsbehandler
Signe Beck
Direkte telefon 79 79 16 12
E-mail [email protected]
Vurdering
Garager, udhuse og lignende småbygninger på op til 50 m2, der opføres i
tilknytning til enfamiliehuse, kræver ikke landzonetilladelse. Den aktuelle
garage overstiger denne arealgrænse og kræver derfor en landzonetilladelse.
I vurderingen er lagt vægt på, at bygningen i udformning og placering tilpasser sig den eksisterende bebyggelse. Der er endvidere lagt vægt på, at der
på den aktuelle ejendom ikke findes væsentlige modhensyn af natur- og
landskabsmæssig karakter. Endelig er der er også lagt vægt på, at der ikke
findes øvrig udhusbebyggelse på ejendommen
Det ansøgte er samlet set i overensstemmelse med de hensyn, der skal tages efter kommuneplanen og vurderes ikke at være i konflikt med de hensyn, der skal tages efter planloven.
Der er foretaget naboorientering. Der er ikke kommet nogen bemærkninger i
den forbindelse.
Andre tilladelser
Der gøres opmærksom på, at sagen kun er behandlet efter planloven. Hvis
projektet kræver yderligere tilladelser og godkendelser, skal du selv fremsende de relevante ansøgninger.
Der gøres opmærksom på, at sagen kun er behandlet i henhold til Planloven.
Der er oprettet en byggesag med journal nr. 15/4204. Arbejdet må ikke påbegyndes inden du har fået byggetilladelse til det ansøgte. Byggesag er orienteret om landzonetilladelsen.
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte undertegnede.
Venlig hilsen
Signe Beck
Landinspektør
Bilag: Klagevejledning
Side 2
Kopi til:
Jann H. Møller (ejer)
Varmarksvej 60
6092 Sdr. Stenderup
Danmarks Naturfredningsforening
[email protected]
Kolding Idrætsråd
Claus Warming
[email protected]
Friluftsrådet, Trekantområdets kreds
Jørn F. Andersen
[email protected]
Friluftsrådet
[email protected]
Kolding Herreds Landbrugsforening
Lars Schmidt
[email protected]
Kolding Spildevand
[email protected]
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev
[email protected]
Side 3
Klagevejledning
Du kan klage over Kolding Kommunes afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen*, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding
Kommune i Klageportalen og der er indbetalt et gebyr på kr. 500. Natur- og
Miljøklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som kan kontaktes efter
behov på e-mail [email protected] eller på telefon 72541101.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt eller offentliggjort
på kommunens hjemmeside. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene,
skal dette ske inden 6 måneder fra meddelelsen eller offentliggørelsen.
Klager har opsættende virkning, hvilket indebærer, at afgørelsen ikke kan
udnyttes eller ikke skal efterkommes før klagesagen er afsluttet med mindre
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
*) Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der afgør om en
borger kan fritages.
Side 4