BG folder 2016 - Bjerringbro Gymnasium

• Mange fag og valgmuligheder
• Fede arrangementer • Høj faglighed
• Stærkt fællesskab • Lækkert moderne
gymnasium • Plads til dig og det du vil
1
Velkommen til
STX på Bjerringbro Gymnasium er et
stærkt uddannelsestilbud til unge. Vi
har et særdeles dygtigt, højtuddannet
og engageret lærerkorps, der arbejder
sammen og inddrager eleverne aktivt i
undervisningen. Derfor har BG et uddannelsesmiljø af høj faglig kvalitet,
der udfordrer den enkelte elev, så alle
bliver så dygtige, som de kan.
Vi samarbejder med grundskolerne
omkring os, og vi lægger stor vægt på
at sikre en smidig overgang til gymnasiet. Det er vigtigt at komme godt
i gang.
Vores elever klarer sig godt,
både i de tre år de går her
og efterfølgende
Mange års erfaring viser, at vores
elever klarer sig godt, både i de tre
år de går her og efterfølgende. Uddannelse hos os forbereder til videre
uddannelse på alle niveauer inden for
naturvidenskab, sprog, kunst, samfundsvidenskab, international økonomi og meget mere. Samtidig giver
vores uddannelse et bredt udsyn til
omverdenen såvel lokalt som globalt.
Man kommer på mindst to udenlandsrejser i det 3-årige forløb. Den ene
rejse er vores helskoletur til Bruxelles
- det er en succes og noget eleverne
fremhæver som noget ganske særligt. Den anden rejse er med klassen.
Dertil kommer spændende, korte og
længerevarende ekskursioner, fx til
København, Berlin, Paris mv. Vi samarbejder målrettet med uddannelser og
virksomheder uden for huset. Det udvikler eleverne fagligt og inspirerer til
valg af videregående uddannelse. Skolearbejdet og miljøet på skolen styrker
2
elevernes kreativitet og handlekraft.
Skolen lægger vægt på at have tilbud
til talenter og andre med særlige faglige interesser. Derfor har skolen en
række tilbud om frivillig undervisning,
herunder talentudvikling.
Vi interesserer os for den enkelte
elevs trivsel og læring, og vi har et højt
niveau i faglig og personlig vejledning.
Studietid er et populært tiltag. Det er
tid inde i skemaet sammen med læreren med fokus på skriftlige opgaver, fx
dansk stil, tysk grammatik, matematikopgaver mm. Alle klasser har tilknyttet studievejledere, uddannelsesledere og mentorer, som støtter op om
klassens og den enkeltes udvikling.
Dette er med til at sikre, at netop vores uddannelse har en meget høj gennemførelsesprocent.
der er fedt
på BG fordi...
astrid 3g
Hvert år optager vi unge fra oplandet
omkring Bjerringbro og fra mindst fire
kommuner: Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers. Busforbindelser sikrer, at alle kan komme frem til skoledagen, der starter kl. 8.00 og slutter
senest kl. 14.55.
Venlig hilsen
Rektor Dorte Gade
jens-emil 1g
”... mine lærere er super engagerede og dygtige, – det rykker rigtig meget fagligt, og jeg
lærer vildt meget. Jeg melder
mig næste år til ATU (red. akademiet for talentfulde unge).
Fællesskabet er fedt, vi kender
hinanden og kommer hinanden
ved, der er plads til alle, og der
er masser af sjov også med
2g’er og 3g’er.”
”... min klasse har været med
i et skolesamarbejdsprojekt,
hvor vi underviste 8. klasse i et
biologiforløb. Det var vildt sjovt
og sejt at være med i et projekt og have ansvar for noget.
rektor
Dorte gade
”BG er et fagligt
stærkt gymnasium
på højde med sin tid og
tæt på den enkelte elev”
”... jeg har stor medindflydelse
på min skolegang. Jeg sammensætter fag efter interesse,
jeg har indflydelse på undervisningen. Det er fedt, fordi her er
så hyggeligt at være, vi kender
hinanden, og det er let at få noget i gang. Vi lærer mere end
bare fag og faglighed, jeg har
lært enormt meget ved at have
ansvar i et udvalg om samarbejde og relationer.”
Og fællesskabet på BG er noget helt særligt.”
pernille 2g
3
Hvad er
Stærkt fællesskab
Fælleskabet er i elevernes øjne et af de stærkeste særkender ved Bjerringbro Gymnasium.
Lækkert moderne gymnasium
Fælleskabsfølelsen på tværs af klasser og
årgange er særlig stærk og sprudlende på
Bjerringbro Gymnasium. Skolens størrelse
gør, at man kender hinanden, og at der er
et trygt ungdomsmiljø.
På Bjerringbro Gymnasium har vi moderne lokaler med de
nyeste it-faciliteter. Det skaber dynamisk elevaktiverende
undervisning. Vi har udvidet skolen med nye lokaler: Nye
musiklokaler, mediefagslokale med biografopbygning og
et toptunet bioteknologilokale. Fællesområdet med Café
Madkassen er stort og lyst med højt til loftet. Her holder
vi pauser, fester og andre store begivenheder. Studiområdet på første sal giver plads til fordybelse og samarbejde
for eleverne.
Høj faglighed
Fede arrangementer
Ambitionsniveauet er højt, når det gælder at udvikle undervisningen og forankre nye pædagogiske tiltag. I disse
år er der fokus på innovation og samarbejde med omverdenen herunder erhvervslivet.
Vi har gang i flere innovationsprojekter bl.a. i samarbejde
med Grundfos og vores nabo Naturvidenskabernes Hus.
Dette involverer mange elever, lærere og fag. For elever
med særlige faglige interesser har vi efter skoletid fx en
science club, art club og ikke mindst forskellige idræts- og
musiktilbud.
Mange fag og valgmuligheder
Vi tilbyder en række spændende studieretninger og alle
gængse valgfag, så du kan sammensætte din studentereksamen, som du har behov for og lyst til. Det giver dig
mulighed for efterfølgende at få netop den uddannelse,
du drømmer om.
4
Aktive elevudvalg skaber året rundt spændende arrangementer. Fester og cafeer er en selvfølge - men også
spændende fællestimer med aktuelle politiske emner,
dans, kunst og kultur er på programmet. Særlige højdepunkter er den fælles sportsdag, forårskoncert, Prom og
ikke mindst den årlige temadag.
Plads til dig og det du vil
På Bjerringbro Gymnasium er der plads til og fokus
på dig! Du er tæt på lærerne, på kontoret og ledelsen. Du kan altid komme i kontakt med den, du har behov for. Døren til rektors kontor står altid åben. Der er
tid og plads til dialog og til, at en ide kan føres ud i livet.
Idræt
BG har et sprudlende idrætsliv. De frivillige idrætsaktiviteter rummer fodbold, håndbold, volleyball. Hvert år deltager holdene i prestigefyldte skolecups, hvor BG holdene klarer sig superflot.
STX?
Hvad er en almen studentereksamen,
og hvad kan den bruges til?
En almen studentereksamen giver dig en bred og solid
viden om sprog, naturvidenskab, kultur, mennesker og
samfundsforhold og holder alle muligheder åbne for dig.
Med Bjerringbro Gymnasiums fagudbud kan du gennem
dit valg af studieretning og valgfag sikre dig adgang til
samtlige videregående uddannelser i Danmark eller til uddannelse i udlandet, hvis det er det du vælger.
Sikrer, at du holder alle døre åbne for
din fremtid
Fagligheden og ungdomskulturen, som du bliver en del af
på gymnasiet, sikrer dig en spændende og udfordrende
hverdag og giver dig baggrund for at vælge din videregående uddannelse.
Kan du se dig selv som ingeniør eller pædagog, vil du
gerne være tolk og arbejde i EU eller være udsendt af en
virksomhed til USA, Brasilien, Thailand eller Kina? Vil du
være it-medarbejder eller tage en uddannelse på musikkonservatoriet? Vil du være lærer eller læge, skuespiller
eller revisor? Jurist, arkitekt, bankrådgiver, økonom eller
fysioterapeut? Du bestemmer selv!
Du bliver ikke snævert specialiseret i det almene gymnasium. Du bliver ikke ekspert i teknik eller handel, men du
får tværtimod en række forskellige faglige kompetencer,
som sikrer, at du med en studentereksamen holder alle
døre åbne for din fremtid. Og så får du redskaber til at
deltage i samfundsdebatten, til at kunne argumentere for
dine holdninger og til at kunne skelne mellem saglige argumenter og fordomme.
5
Studieretninger ...
BG har mange studieretningsfag og mange
valgfag – og dermed mange muligheder for
at få den kombination af fag, som du ønsker
dig.
Hvis du i løbet af 1g bliver i tvivl, om du har valgt den rigtige studieretning – og dermed om du er i den rigtige
klasse – så er vi hurtige til at stille en studievejleder til
rådighed for dig, som kan hjælpe dig med at justere dit
studievalg, så det passer perfekt til dig og dine planer.
Studieretningsfagene har du sammen med din klasse, og
valgfag er på tværs af klasserne. Uanset om du har faget
som studieretningsfag eller valgfag, er det det samme
faglige niveau og indhold.
Naturvidenskab
på højt niveau
Biotek:
SCIENCE:
Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B
Biotek: for dig der er
interesseret i at arbejde
bl.a. med forskning i moderne naturvidenskab og
sundhedsvidenskab. Giver
adgang til fx medicin,
dyrlæge, sygeplejerske og
meget mere.
Matematik A
Fysik B
Kemi B
(Biologi A/B som valg)
Science: for dig der interesserer dig for fysik og
kemi og er nysgerrig efter
en dybere forståelse af
verdenen. Adgangsgivende
til alle naturvidenskabelige
og tekniske uddannelser.
Science &
SPORT:
Matematik A
Fysik B
Idræt B
Idræt: for dig der er interesseret i sport og kan lide
matematik. Idræt giver en
stor forståelse for fysiologi og træning, og der er
fokus på koblingen mellem
teori og praksis.
SCIENCE &
BUSINESS 1:
Matematik A, Fysik B
Kemi C/Naturgeografi C
(Frit valg: International økonomi B)
Science & Business 1:
En særlig studieretning
kun på BG. For dig der
også er interesseret i økonomi på verdensplan. På
denne studieretning går
studierejsen til Kina.
SamfundsVIDENSKAB
i flere studieretninger
SCIENCE & Business 2:
Matematik A, Samfundsfag A/B, Kemi C/Naturgeografi C, (Frit valg: International økonomi B)
Science & Business 2:
En særlig studieretning kun på BG. For dig der også er
interesseret i økonomi på verdensplan. På denne studieretning går studierejsen til Kina.
Musik A, Matematik A, Fysik B
Sprog og samfund: for dig der interesserer dig for det
samfundsfaglige kombineret med kultur og sprog.
Moderne sprog og kultur
MUSIK & KULTUR:
Musik A, Engelsk A, Samfundsfag B/Psykologi C
Musik er studieretninger for dig, der har stor interesse i musik – både praktisk og teoretisk. Og gerne vil have musik
på højt niveau alle tre år. I løbet af de tre år kommer du til at give flere koncerter både i og uden for huset som en
central del af musiklivet på BG.
6
Engelsk A, Samfundsfag A/B, Matematik B
Sprog
MUSIK
MUSIK & SCIENCE:
Sprog & samfund:
TYSK:
Engelsk A, Tysk A/B
Samfundsfag B/Psykologi C
SPANSK:
Engelsk A, Spansk A
Samfundsfag B/Psykologi C
FRANSK:
Engelsk A, Fransk A
Samfundsfag B/Psykologi C
Studieretninger for dig der virkelig interesserer dig for sprog, kultur og samfundsforhold - og gerne vil have meget
sprog i skemaet alle tre år. Sprogene oplever du også på studierejserne. Bruxellesturen har fokus på fransk, flerdages
ekskursionen har fokus på tysk, og studierejsen i 2g kan fx gå til et spansk- eller engelsktalende land.
7
VALGFAG ...
FAG OG VALGFAG
OVERSIGT ...
IDRÆT
- det sunde valg
IDRÆT B:
Muligt valgfag i alle studieretninger
KUNSTNERISKE FAG
- det kreative valg
Mediefag B:
Muligt valgfag i alle studieretninger
MUSIK A/B:
Muligt valgfag i alle studieretninger
Vælges inden du starter i 1.g:
Fælles for alle:
Vælges efter du er startet:
Vælg én studieretning
Obligatoriske fag
og niveauer
Frie valgfag:
•
•
•
•
•
•
Science
Biotek
Science & Business 1 eller 2
Science & sport
Sprog og samfund
Moderne sprog og kultur
(TY/FR/SP)
• Musik & Science
Musik & Kultur
Vælg ét kunstnerisk fag
• Billedkunst C
• Mediefag C
• Musik C
OG DE MANGE ANDRE
MULIGHEDER ...
International økonomi
Engelsk A
Biologi A/B
Samfundsfag A/B
Erhvervsøkonomi C
8
Psykologi B/C
Informationsteknologi C
Matematik A/B
Fysik A/B
Kemi A/B
Latin C
Tysk A
og mange flere…
Billedkunst og Mediefag kan hæves
til B-niveau i 2g.
Musik kan hæves til B-niveau i 2g og
til A-niveau i 3g.
Vælg ét 2. fremmedsprog
• Tysk fortsætter A/B
• Fransk begynder A (B)
• Spansk begynder A (B)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Biologi C
Fysik C
Idræt C
Kemi C eller naturgeografi C
Matematik C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Samt
• Almen Studieforberedelse
• Naturvidenskabelig introduktion
• Almen Sprogforståelse
inklusiv latin
Obs! 1-3 frie valg afhængig af
studieretning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Astronomi C
Billedkunst B
Biologi B / A
Informationsteknologi C
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B / A
Idræt B
International økonomi B på
Business-studieretningen
Kemi C / B / A
Latin C
Matematik B / A
Mediefag B
Musik B / A
Naturgeografi B
Psykologi C / B
Religion B
Samfundsfag B / A
Tysk A
Fransk og Spansk afsluttes normalt
på A-niveau
Elever med matematik A, naturvidenskab A
+ naturvidenskab B har dog mulighed for at
afslutte spansk og fransk på B-niveau
9
Elevernes
Café & festudvalg
Elevudvalg der står for det festlige efter skoletid. Der er cafe efter skoletid
én gang om måneden og ofte med bands og forskellige, sjove konkurrencer.
Et af højdepunkterne blandt årets 6 elevfester er Prom, hvor 3g’erne danser
lanciers i det helt store gallaskrud.
Elevrådet
Skolepolitik og elevtrivsel er blot et par af de emner, skolens elevråd arbejder med. Vi har på BG et stærkt og dynamisk elevråd. Rådet
bidrager gennem tæt samarbejde med rektor og ledelsen til skolens
løbende udvikling.
Elevrådet har medindflydelse på skolens politikker og værdier. Elevrådet arrangerer hvert år en stor sportsdag i starten af skoleåret og er
altid aktive medspillere i øvrige skolearrangementer.
Aktivitets
udvalg
Facebook &
kulturudvalg
Events, arrangementer og skoletraditioner af
både faglig, informativ og social karakter er udvalgets opgave. Udvalget består af 5 elever og 2 lærere. En af de helt store arrangementer er den årlige temadag, hvor hele skolen på kryds og tværs
arbejder sammen. Fx temadagen med titlen ”det
gode liv” med yoga, grinecoach, Master Fatmann
– hvor vi alle blev udfordret på nye måder. I løbet
af året arrangerer vi også fællestime – fx har vi
lige haft besøg af politiker Naser Khader, standup komiker Simon Talbart og forfatter Josephine
Klougart.
Disse udvalg bestående af elever, lærere
og ledelse synliggør den helt særlige BGkultur. En skolekultur, der bygger på det
stærke fællesskab, hvor vi har det sjovt
og samarbejder - og hvor der er kort vej
fra ide til handling. Facebooksiden opdateres løbende og afspejler de små og
store aktiviteter, der altid er i gang. Følg
med på vores facebook side: Bjerringbro
Gymnasium.
Hvad-vi-ellers-finder-påudvalg
Og her blot et par eksempler:
Healty BG er piger på tværs af årgange og klasser, der træner sammen i hallen
efter skoletid.
BG festival er musikfestival arrangeret af bandmedlemmer fra nogle af skolens frivillige bands. En fredag eftermiddag i september laves friluftsscene på
boldbanen.
Stafet for livet. Lærere og elever løber og samler penge ind til kræftens bekæmpelse og har fælles camp på sportspladsen
Og meget mere….
10
11
Studievejledningen
på BG
Skema og vejledning vedr. tilmelding
til Bjerringbro Gymnasium findes på
adressen: www.optagelse.dk
Du er altid velkommen til at kontakte
vores studievejledning på:
tlf. 8668 3600, hvor du kan få flere
oplysninger og lave aftale om en personlig samtale.
Åbent hus
Se mere om studievejledningen og
træffetider på vores hjemmeside.
Tilmelding sker i marts
Åbent hus: 14.11.2015 kl. 9.00
Orienteringsaften: 11.1.2016 kl. 19.00
WWW.BJERRINGBRO-GYM.DK
P. E. Eriksens Vej 2
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 3600
[email protected]
www.bjerringbro-gym.dk